V fazi DGD in PZI je treba upoštevati Smernice Elektro Celje d.d. oz. Projektne pogoje.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "V fazi DGD in PZI je treba upoštevati Smernice Elektro Celje d.d. oz. Projektne pogoje."

Transkripcija

1

2 1. P R O J E K T N A N A L O G A Potrebno je izdelati idejni projekt strokovno podlago priključitve za priklop objekta na el. omrežje in potrebne preuredtive za objekt: STANOVANJSKA HIŠA VA za investitorja: Investitor bo zgradil stanovanjsko hišo. Priključna moč bo znašala P max = 17kW. Za priključitev objekta se postavi nova razdelilna omara, ki se všiva na obstoječ NN kabel. Iz RO se predvidi izvod za napajanje nove PS-PMO, ki se postavi na parceli investitorja. Pod utrjenimi površinami se obstoječi NN kabli zaščitijo. Treba je zagotoviti vse zahteve iz smernic glede horizonstalnih in vertikalnih odmikov ter posegov v območju varovalnega pasu. 2. POROČILO 2.1 Splošno obstoječi SN in NN vodi V fazi DGD in PZI je treba upoštevati Smernice Elektro Celje d.d. oz. Projektne pogoje. Ker preko parcele poteka 20kV daljnovod, je treba upoštevati naslednja navodila Elektro Celje d.d.: -varovalni pas za SN omrežje je 10m na vsako stran od najbolj zunanjega vodnika SN omrežja. -varnostna višina v križni razpetini med najvišjo niveleto cestnega telesa in najnižjim vodnikom SN omrežja mora znašati najmanj 6,6m. -v bližini el. vodov je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise -pri SN zračnem vodu, ki poteka preko predvidene lokacije uvoza se izvede električna in mehanska ojačitev na obeh oporiščih (št. 89 in 90) -v bližini el. vodov je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise Vse stroške projektne dokumentacije in morebitne preureditve DV 20kV, nosi investitor. Vsa dela preureditve bo izvedlo Elektro Celje d.d. Pred posegom mora investitor obvestiti pristojne službe Elektro, da zakoličijo traso novega kabla. Za parcele, preko katerih bo potekal nov kablovod mora investitor pridobiti služnostne pogodbe (tripartitne)z lastniki zemljišč. V njih mora biti navedeno, da ima Elektro pravico vpisa v zemljiško knjigo za gradnjo in vzdrževanje omenjene infrastrukture. O pričetku del mora investitor obvestiti Elektro in se dogovoriti za nadzor nad deli, v primeru, da bo dela izvajal tuj izvajalec. V fazi DGD je treba dimenzionirati povesne tabele za SN vode in določiti varnostno višino najnižjih tokovodnikov glede na koto parkirišča in zunanje ureditve. Na podlagi tega se določi predpisana varnostna višina. V primeru postavitve ograje v varovalnem pasu mora min. razadlja med vrhom ograje in najnižjim tokovodnikom znašati min. 2,6m. Ograja in vsi kovinski elementi, ki bi se nahajali 1

3 v varovalnem pasu, morajo biti ozemljeni in ozemljitvena upornost mora znašati manj kot 10Ω. Vsa križanja z ograjo morajo biti obdelana v DGD načrtu. V varovalnem pasu SN nadzemnega voda ni dopustno postavljanje igral, sajenje dreves, grmičevja ipd. Izkopi in preureditve v bližini oporošča št. 90 so nedopustni. Vsi izkopi se omejijo na razdaljo min. 2m od stojnega mesta. Preko parcele potekajo tudi trije NN vodi. Pri tem je treba upoštevati Smernice oz. Proj. pogoje Elektro Celje d.d.: Horizontalni odmik roba kateregakoli objekta od NN kabla mora biti min. 1meter, kolikor znaša varovalni pas NN podzemnega voda. Dvigovanje ali nižanje nivelete v varovalnem pasu NN podzemnih vodov ni dopustno. Ob zasaditvi dreves, grmičevja, žive meje ipd mora biti minimalna oddaljenost debla od trase NN kabla 2,5m. Pri tem mora biti NN vod zaščitev v mapitel fi 160mm cevi tako daleč, da je daljša od razrasta koreninskega sistema. Kjer NN kabel prečka utrjeno površino je treba kabel zakoličiti, ročno izkopati in obceviti s stigmaflex 110mm. 2.2 Izvedba kabelskega priključka Preko sosednje parcele poteka NAYY-J 4x150mm2 kabel, ki se zakoliči in delno izkoplje, prereže ter podaljša s KB spojko za cca 5m. Prosta konca se priključita na zbiralkah v novi RO, ki se postavi ob cesti tako, da se omarica všiva v kabel. V omarici se predvidijo zbiralke Cu 30/5mm sitsema 185mm na izolatorskih nosilcih. Na zbiralke se priključita dva vertikalna ločilnika vel. 00. En služi za vstavitev 3x100A predvarovalk za prenapetostne odvodnike,ki se motnriajo v spdonjem delu RO. Drugi pa za varovalke 3x50A za varovanje novega izvoda EAY2Y-J 4x70+1,5mm2, ki služi za napajanje nove PS-PMO investitorja. Skladno s priloženim situacijskim načrtom bo dovodni kabel položen stigmaflex cev 110mm, v globini 0,8 1 m. Pod povoznimi površinami se cev obbetonira. Pred popolnim zasutjem kabla, je potrebno 20-30cm pod površino položiti se opozorilni PVC trak z oznako "ENERGETSKI KABEL". V kabelski jarek se položi tudi ozemljitveni trak Fe/Zn 25x4mm, ki se mora položiti 25 do 30 cm nad kablom. Ozemljitveni trak se položi od T.P. po celotni kabelski trasi. Po položitvi kablov je potrebno izdelati natančen izvršilni načrt (geodetski posnetek) njihove položitve in ga predložiti na tehničnem pregledu. Kabel mora biti položen skladno s publikacijo "Tipizacija energetskih kablov 1, 10 in 20 kv". V navedeni publikaciji je opisana tudi izvedba križanj s komunalnimi in komunikacijskimi napravami, kot so vodovod, toplovod, kanalizacija, ceste in asfaltirane površine, telekomunikacijsko omrežje in drugo. V nadaljevanju so opisane zahteve za križanja, ki jih predvidevamo na projektiranih trasah, razvidne pa so iz priloženih načrtov. Od pristojnih podjetij je potrebno za pričakovana križanja pridobiti ustrezna soglasja. Vse zahteve iz pridobljenih soglasij je potrebno pri polaganju kablov dosledno upoštevati. 2

4 2.3 Kabelsko priključna merilna omarica in razdelilna omarica RO je omarica prostostoječe izvedbe na betonskem podstavku dim 100x80x30cm. V omarici se vgradijo prenapetostni odvodniki 30kA, razreda B s predvarovalkami 100A. PEN zbiralko vežemo na valjanec, ki ga položimo po trasi nad kablom do PS-PMO. Za priklop in varovanje voda in za predvarovalke prenapetostne zaščite se v omarico vgradijo varovalčne letve velikosti 00 sistema 185mm na izolatorskih nosilcih. Iz razdelilne omarice RO se bo napajal zaenkrat 1 izvod s kablom E-AY2Y-J 4x70+1,5mm2, ki se v RO varuje z varovalkami NV 3x 50A. Kabelsko priključna merilna omarica za objekt je predvidena PS5NT dim. 530x820x320mm. Vrata naj imajo dve okenci in trotočkovno zaklepanje. Omarica se postavi na pripadajoč podstavek, ki se postavi na pripravljeno betonsko podlogo. Za priklop kabla se montirajo zbiralke 30/5mm na izolatorskih nosilcih sistema 60mm. Na zbiralke se montira ločiilnik vel.00 za obračunske varovalke 3x25A. V omarici se vgradijo prenapetostni odvodniki PROTEC B" In(8/20)=30 ka. V zgornjem delu se motnira trifazni dvotarifni direktni števe delovne energije. Tipska križanja NN kabla KRIŽANJE ENERGETSKIH KABLOV S CESTAMI: Polaganje energetskih kablov pri križanju cest se izvaja s prekopom ali z vrtanjem ceste. Slednji način izvedbe je primernejši, saj uporabniki cest pri taksnem delu niso ovirani. Križanje energetskih kablov s cestami se izvede s pomočjo kabelske kanalizacije. Minimalna vertikalna oddaljenost od zgornjega roba kabelske kanalizacije (cevi) do površine ceste mora biti 1,2m. PRIBLIŽEVANJE IN KRIŽANJE ENERGETSKIH KABLOV IN TELEKOMUNIKACIJSKIH KABLOV: Pri paralelnem vodenju ali približevanju energetskih kablov in telekomunikacijskih kablov so dovoljene naslednje minimalne vodoravne oddaljenosti: -0,5m za kable napetosti do 10kV Če navedenih oddaljenosti ni mogoče zagotoviti, je na kritičnih mestih potrebno energetske kable položiti v železne cevi, telekomunikacijske pa v betonske bloke, azbestno cementne ali termoplastične cevi. oziroma uporabiti drugi ustrezen zaščitni ukrep. Tudi v tem primeru ne sme biti vodoravna oddaljenost manjša od 0,3m. Križanja energetskih in telekomunikacijskih kablov izvajamo na navpični oddaljenosti. PRIBLIŽEVANJE IN KRIŽANJE ENERGETSKIH KABLOV S CEVMI TOPLOVODA, VODOVODA IN KANALIZACIJE: Minimalna medsebojna razdalja približevanja med energetskimi kabli in cevmi vodovoda in kanalizacije, mora biti najmanj 0,5m, v posebnih primerih pa se dovoli zmanjšanje razdalje na 0,3m od zunanjega premera. Pri vseh polaganjih moramo upoštevati zahteve komunalnih podjetij. Pri križanju se energetski kabel položi pod ali nad cevmi vodovoda in kanalizacije, odvisno od višinske lege cevi. Križanje energetskega kabla s cevmi vodovoda ali kanalizacije se izvede na oddaljenosti 0,5m, pri križanju kabla s priključnim cevovodom pa je ta oddaljenost lahko 0,3m. Pri paralelnem poteku je razdalja med vodi 1,5m, lahko tudi manj, če se rlektro in komunalno podjetje strinjata, vendar ne po celotni trasi 3

5 Zaščita energetskega kabla pred mehanskimi poškodbami se izvede s položitvijo energetskega kabla v zaščitno cev, ki sega 3m na vsako stran križanja. Polaganje kablov skozi, nad ali ob vodovodnih ventilskih komorah ali hidrantih ni dovoljeno. V tem primeru mora biti minimalna razdalja 1,5m. KRIŽANJE ENERGETSKIH KABLOV Z OZEMLJILI: Oddaljenost med ozemljilom oziroma odvodom in podzemnimi električnimi kabli mora znašati najmanj 3 m, križanje pa je treba izvesti v pravem kotu. Če pri križanju ni mogoče ohraniti te oddaljenosti, jo je dovoljeno zmanjšati, ce je dovod do ozemljila izoliran z zaščitno cevjo iz neprevodnega in nehigroskopičnega materiala (npr. keramične cevi. azbestnocementne cevi itd.). Zaščitne cevi morajo biti tako dolge, da ostane med kablom, ki ga je treba zaščititi in neizoliranim odvodom oz. ozemljilom, oddaljenost vsaj 3 m. 3. Zaščita pred električnim udarom Zaščita pred električnim udarom zajema: ZAŠČITO PRED NEPOSREDNIM DOTIKOM; Ta je izvedena s pomočjo izoliranja delov, ki so pod napetostjo in s pomočjo pokrivanja delov, ki so pod napetostjo. ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM; Se izvaja zaradi nevarnosti, da med obratovanjem pride napetost na prevodne dele naprav, ki sicer niso pod napetostjo. Predviden je samodejni odklop napajanja. Cilj te zaščite je, da prepreči nastajanje napetosti dotika na prevodnih delih, takšne vrednosti in takšnem trajanju, da bi predstavljala nevarnost v pogledu škodljivega fiziološkega delovanja. To dosežemo s povezavo izpostavljenih delov naprav z zaščitnim vodnikom in z glavno izenačitvijo potencialov. V našem primeru imamo TN-C/S sistem napajanja porabnikov, zato se zaščitni vodnik poveže z ozemljeno točko sistema. Od glavnega razdelilca vodimo nevtralni zaščitni vodnik ločeno. V ta namen morata karakteristika zaščitne naprave(taljive varovalke) in impedanca tokokroga biti izbrani tako, da je izpolnjen pogoj: Zs x Ia < Uo Kjer pomenijo izrazi: Zs impedanca zanke okvare Uo nazivna napetost proti zemlji Ia tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave v določenem času po JUS N.B Izklopni časi Izklopni čas za končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo (kandelabri razsvetljave), če so priključeni na razdelilnik, na katerega niso priključeni tokokrogi, za katere se zahteva čas izklopa 0,4s, ne sme preseči 5 sekund. Izvedba zaščite pred električnim udarom pri odjemalcih električne energije mora ustrezati zahtevam Tehnične smernice TSG-N-002:2009 Posebej je potrebno poudariti, da je obstoječe NN omrežje napajalne TP usposobljeno za TN sistem napajanja! 4

6 3.1 Zaščita pred prenapetostmi Za zaščito projektiranega NN izvoda pred prenapetostmi je potrebno namestiti prenapetostne odvodnike v RO in PS-PMO. Odvodi odvodnikov prenapetosti morajo biti povezani na ozemljila, katerih prehodna upornost ne sme presegati vrednosti Rz < 5. Ob izvedbi skladno z opisom bo ta pogoj v vseh primerih zanesljivo izpolnjen. 3.2 Obratovalna ozemljitev: Ozemljitev nevtralnega vodnika (N) napajalnega kabla mora biti izvedena v RO. Vrednost prehodne upornosti posameznega ozemljila ne sme presegati vrednosti Ro < 2,5 pri TP in Ro < 5 v KPMO. 4. KONČNE DOLOČBE 1. Po končani montaži mora biti izmerjena izolacijska upornost. Le - ta mora znašati najmanj 500 ohmov na volt obratovalne napetosti. 2. Preizkušena mora biti pravilnost delovanja zaščite pred električnim udarom. 3. Instalacija mora biti izvedena skladno s citiranimi predpisi. 4.Vse meritve morajo biti potrjene z atesti 5. OCENA INVESTICIJE -električna in mehanska zaščita 20kV DV -zakoličbe, izkopi, zaščite NN vodov -omara RO z opremo, podaljšanje NN kabla, priklop -NN vod Al 4x70mm2, zemeljska dela, cev, valjanec, priklop -PS-PMO, z opremo -nepredvidena dela SKUPAJ: 4500eur 1000eur 2000eur 500eur 1500eur 500eur EUR 5

7 IZVESTI EL. IN MEH. OJAČ oporišče št / /387 Z / OBST. PODZ. NN VOD NAYY-J 4x150mm2 iz TP Parižlje Papež- I02: Mahor,Prislan, Epros /428 kabel zakoličiti, ročno izkopati obceviti s stigmaflex Ø 110mm cev obbetonirati / / VSE KOVINSKE ELEMENTE V VAROVALNEM PASU OZEMLJITI (Roz.<10 Ohm)! RAZDALJA MED NAJNIŽJIM VODNIKOM 20kV DV IN NAJVIŠJO TOČKO TERENA MIN. 6,6m v DGD določiti varnostno višino najniž.vodnikov glede na uvoz OBST. PODZ. NN VOD NAYY-J 4x25mm IGRALA, DREVESA, GRMOVJE IPD. V VAROVAL.PASU NISO DOPUSTNA! oporišče št /41 538/ / meja varovalnega pasu SN elektrike 2xNAYY-J 4x150mm2 OBST. PODZ. NN VODI varnostna višina v rižni razpetini med najniž.vodnikom DV in max. višino ograje je MIN. 2,6m! IZVESTI EL. IN MEH. OJAČ VAROVALNI PAS meja varovalnega pasu SN elektrike Naziv objekta STANOVANJSKA HIŠA VA Z 538/93 Vrsta načrta Odgovorni vodja projekta Marijan KAC Z univ.dipl.inž.arh. Odgovorni projektant načrta Karmen KEGL KALŠAN univ.dipl.inž.el. A-0394 E-1220 Vrsta proj. dok. IDP strok.podlaga Datum april /383 Št. načrta 43/2020 Investitor Risba situacija Z Merilo 1:250 Št. risbe E-01

8 E-AY2Y-J SM 4x150+1,5 mm 2 E-AY2Y-J SM 4x150+1,5 mm 2 RO Fe/Zn 25x4mm 50Hz 400/230 V L1,L2,L3 3x(30/5mm2 Cu) VL 160A NV 3x125A VL 160A NV 3x100A o.p. PROTEC B2 In(8/20)=30kA PEN 30/5mm2 Cu E-AY2Y-J 4x70+1,5 mm 2 Fe/Zn 25x4mm PS-MO rezerva Vrsta načrta Vrsta proj. dok. IDP strok.podlaga Odgovorni vodja projekta Marijan KAC univ.dipl.inž.arh. A-0394 Datum april 2020 Naziv objekta STANOVANJSKA HIŠA VA Odgovorni projektant načrta Karmen KEGL KALŠAN univ.dipl.inž.el. E-1220 Št. načrta 43/2020 Investitor Risba shema RO Merilo Št. risbe E-02

9 NV 3x50A NV 3x100A PEN EAY2Y-J 4x70+1,5mm2 3xcev Ø160mm Fe/Zn 25x4mm Vrsta načrta Vrsta proj. dok. IDP strok.podlaga Odgovorni vodja projekta Marijan KAC univ.dipl.inž.arh. A-0394 Datum april 2020 Naziv objekta Odgovorni projektant načrta Karmen KEGL KALŠAN univ.dipl.inž.el. E-1220 Št. načrta 43/2020 Investitor Risba izgled RO Merilo Št. risbe E-03

10 E-AY2Y-J 4x70+1,5mm2 H07V-K 25mm2 YG NYY-4x6 mm 2 RH Vrsta načrta Vrsta proj. dok. IDP strok.podlaga Odgovorni vodja projekta Marijan KAC univ.dipl.inž.arh. A-0394 Datum april 2020 Naziv objekta Odgovorni projektant načrta Karmen KEGL KALŠAN univ.dipl.inž.el. E-1220 Št. načrta 43/2020 Investitor Risba shema PS-PMO Merilo Št. risbe E-04

11 L1 L 2 L3 L1 L 2 L3 ZMXi320cpu1L1D3 zbiralčni sistem 60mm Cu 30x5mm na nosilcih VL 00 3x25A PeN p.o. B 30kA H07V-K 25mm2 na ozemljilo podložni beton Vrsta načrta Vrsta proj. dok. IDP strok.podlaga Odgovorni vodja projekta Marijan KAC univ.dipl.inž.arh. A-0394 Datum april 2020 Naziv objekta Odgovorni projektant načrta Karmen KEGL KALŠAN univ.dipl.inž.el. E-1220 Št. načrta 43/2020 Investitor Risba izgled PS-PMO Merilo Št. risbe E-05

12 25 opozorilni PVC trak ozemljitveni trak cm energetski kabel NN stigmaflex cev Ø 100 mm cm 80 fini asfalt grobi asfalt 200 sveži tolčenec opozorilni PVC trak ozemljitveni trak stigmaflex cev Ø 110mm energetski kabel NN beton C12/ Naziv objekta Investitor Vrsta načrta Odgovorni vodja projekta Marijan KAC univ.dipl.inž.arh. Odgovorni projektant načrta Karmen KEGL KALŠAN univ.dipl.inž.el. Risba PREREZ KABELSKEGA JARKA A-0394 E-1220 Merilo Vrsta proj. dok. IDP strok.podlaga Datum april 2020 Št. načrta 43/2020 Št. risbe E-06