PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK POKLICNO TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK POKLICNO TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE"

Transkripcija

1 PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK POKLICNO TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE

2 Na Šolskem centru Šentjur, Srednji poklicni in strokovni šoli, se izvaja izobraževalni program Živilsko prehranski tehnik PTI. Program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo. CILJI PROGRAMA Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program omogoča dijakom, da: spoznajo področje živilstva in prehrane ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse, obvladajo temeljno strokovno terminologijo in sledijo novostim na strokovnem področju, spoznajo zakonodajo s področja proizvodnje varne hrane, izvajajo dela v živilski predelavi v skladu z zagotavljanjem kakovosti in varstva pri delu, pridobijo znanja za izvajanje sledljivosti, izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc, pridobijo znanja in spretnosti za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora, pridobijo znanje za zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev, pridobijo znanje za ugotavljanje senzoričnih in prehranskih lastnosti surovin in živil, pridobijo znanje za vzdrževanje in kontrolo higiene v proizvodnih prostorih.

3 POGOJI ZA VPIS V izobraževalni program živilsko prehranski tehnik PTI se lahko vpišejo tisti, ki so uspešno zaključili srednje poklicno izobraževanje in pridobili enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: mlekar, pek, slaščičar, slaščičar-konditor, mesar, kuhar, natakar, kuhar-natakar, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja, oskrbnik, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar, gospodar na podeželju, kmetovalec ali, pridobil naziv srednje poklicne izobrazbe prodajalec in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji živil ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

4 PREDMETNIK OZNAKA PROGRAMSKE ENOTE OBVEZNO/IZBIRNO SKUPNO ŠTEVILO UR ŠTEVILO KREDITNIH TOČK A Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina obvezno P2 Tuji jezik obvezno P3 Matematika obvezno P4 Umetnost obvezno 30 2 P5 Zgodovina obvezno 40 2 P6 Geografija izbirno 40 2 P7 Sociologija izbirno 40 2 P8 Psihologija izbirno 40 2 P9 Fizika obvezno 40 2 P10 Kemija obvezno 40 2 P11 Biologija obvezno 40 2 P12 Športna vzgoja obvezno Skupaj A

5 B Strokovni moduli M1 Podjetništvo in trženje izbirno 68 4 M2 Trajnostni razvoj izbirno 68 4 M3 Predelava živil obvezno M4 Prehrana in dietetika obvezno M5 Tehnike analiziranja živil obvezno M6 Živilska mikrobiologija z biotehnologijo obvezno M7 Tehnologije živil rastlinskega izvora izbirno M8 Tehnologije živil živalskega izvora izbirno M9 Prehranski obrati in gastronomija izbirno M10 Kontrola kakovosti živil izbirno M11 Upravljanje strojev in naprav v živilstvu izbirno Skupaj B

6 Od tega: C Praktično izobraževanje v šoli Praktični pouk Č Praktično usposabljanje z delom Praktično usposabljanje z delom 76 3 D Interesne dejavnosti Interesne dejavnosti 96 4 E Odprti kurikulum Odprti kurikulum Skupaj pouka (A + B + E) Skupaj praktičnega izobraževanja (C + Č) Skupaj izobraževanja v šoli (A + B + D + E) Skupaj (A + B + Č + D + E) Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor) 4 Skupaj kreditnih točk 240 Število tednov izobraževanja v šoli 69 Število tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu 2 Število tednov interesnih dejavnosti 3 Skupno število tednov izobraževanja 74

7 Pojasnila k predmetniku: Izbirni predmeti: šola ali dijak izbere dva izmed ponujenih predmetov (geografija, psihologija in sociologija). Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbere en strokovni modul izmed M1 in M2 in en strokovni modul izmed M7 do M11. Odprti kurikulum vsebuje različne splošne predmete in strokovne module: informatika, podjetništvo in trženje, tehnologije živil rastlinskega izvora. Prav tako se izvajajo tudi naravoslovni dnevi, projektni dnevi, strokovne ekskurzije in ostale dejavnosti, ki so povezane z živilsko stroko.

8 KRATEK OPIS NEKATERIH STROKOVNIH MODULOV

9 Pri modulu PREHRANA IN DIETETIKA se dijaki seznanijo z zgradbo posameznih hranilnih snovi, ki sestavljajo živila in z njihovimi lastnostmi. Spoznajo energijsko vrednost hranilnih snovi in preračunavajo energijske potrebe v različnih življenjskih obdobjih. Učijo se o prebavi in presnovi v človeškem organizmu, spoznavajo diete pri različnih obolenjih in temu ustrezna živila, učijo se strokovne terminologije... Dijaki se naučijo pripravljati uravnotežene jedilnike za različne ciljne skupine. Prav tako sodelujejo v različnih aktivnostih glede na lastne interese (npr. ozaveščanje o skritem sladkorju, priprava osvežilnih smutijev itd.).

10 PREDELAVA ŽIVIL je strokovni modul, kjer spoznajo sestavine in tehnološke postopke predelave žit, sadja in zelenjave, oljnic. Tako spoznajo mlinarstvo, pekarstvo, slaščičarstvo, izdelavo testenin, postopke predelave sadja in vrtnin, brezalkoholne pijače, kot sta pivo in vino, ter tehnologijo pridobivanja olj.

11 PREDELAVA ŽIVIL v drugem delu modula se učijo o vrstah mleka, kemijski sestavi in tehnoloških lastnostih mleka, analiziranju in vrednotenju mleka. Spoznajo postopke izdelave različnih skupin mlečnih izdelkov. V drugem delu sledi poznavanje vrst klavnih živali, osnov živinoreje, anatomije, kategorizacije mesa in tehnološki postopki predelave v mesne izdelke.

12 V sklopu modula TEHNIKE ANALIZIRANJA ŽIVIL se dijaki seznanijo z delom v laboratoriju. Pri praktičnem pouku izvajajo osnovne senzorične, kemijske in fizikalne analize živil ter vrednotijo kakovost živil.

13 Praktični pouk strokovnih modulov poteka v šolskem laboratoriju, učnih delavnicah včasih tudi na šolskem posestvu in na ogledih podjetij.

14 ZAKLJUČEK ŠOLANJA Dijaki šolanje zaključijo s poklicno maturo, ki je sestavljena iz: obveznega dela: o o pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz živilstva in prehrane, izbirnega dela: o o pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, izdelek oz. storitev z zagovorom.

15 Po uspešno opravljeni poklicni maturi dijaki pridobijo strokovni naziv živilsko prehranski tehnik, ki jim omogoča zaposlitev v živilsko predelovalni industriji, predelavi in pripravi živil na področjih: predelave mleka, mesa, žit, pekarstva, izdelave testenin, slaščičarstva, sadja in zelenjave, brezalkoholnih pijač, vinarstva, pivovarstva, v različnih laboratorijih, dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, prehransko svetovanje, javne kuhinje, živilske trgovine Šolanje lahko nadaljujejo tudi na višjih in visokih strokovnih šolah, v primeru opravljenega posameznega izpita iz splošne mature pa tudi v nekaterih univerzitetnih programih.