VISOKA LETNIK. 1. Uporaba procesa

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VISOKA LETNIK. 1. Uporaba procesa"

Transkripcija

1 VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO Senat VŠZ NM je na svoji 58. seji dne, potrdil seznam mentorjev in tem diplomskih nalog (študijski program 1. stopnje zdravstvena nega) za študijsko letoo Seznam mentorjev in predlaganih tem diplomskih nalog 1. LETNIK Predmet: Anatomija, fiziologija in patologija Nosilec predmeta: doc. dr. Srečko Kovačič Predmet: Mikrobiologija s parazitologijo Mentorica: Tatjana Harlander, pred. Predmet: Etika in filozofija zdravstvene nege Nosilka predmeta: Vesna Zupančič, pred. 1. Spoštovanje dostojanstva v zdravstveni z negi pacienta z nasilnim vedenjem Respect for the Dignity of the Patient with Violent Behaviour in Nursing Care 2. Sodelovanje med medicinskimi sestrami in drugimi zdravstvenimi delavci, sodelavci ter neformalnimi pomočniki v zdravstveni obravnavi pacienta (pregled literature) ) Cooperation among Nurses and Other Health Professionals, Associates and Informal Assistants in i the Treatment of the Patient (Literature Review) ) 3. Spoštovanje etičnih načel v zdravstveni z negi osebe z multiplo sklerozo Compliance with Ethical Principles in the Nursing Care of People with Multiple Sclerosis Predmet: Teorija zdravstvene nege Nosilka predmeta: doc. dr. Bojana Filej 1. Uporaba procesa zdravstvene nege v praksi The Implementation of the Nursing Process in Practice 2. Obravnava pacienta z uporabo Oremovee teorije samooskrbe Treating the Patient Using Orem s Self-Caree Theory 3. Modeli obravnave pacientov Models for Treating Patients SEZNAM MENTORJEVV IN TEM DIPLOMSKIH NALOG V ŠTUDIJSKEM LETU Timska metoda dela kot osnova za kakovostno obravnavo pacienta p The Teamwork Method as the Basis for thee Quality Treatment of the Patient 5. Samopodoba medicinskih sester 1

2 The Self-Image of Nurses 6. Delegiranje nalog v zdravstveni negi Delegation of Tasks in Nursing Care 7. Zdravstvena nega kot profesija Nursing Care as a Profession 8. Telefonski razgovori v ambulantni (dispanzerski) dejavnosti Telephone Conversations in the Provision of Outpatient (Dispensary) Services 9. Vrste neželenih dogodkov v zdravstveni negi in reakcije medicinskih sester Types of Undesirable Events in Nursing Care and the Response of Nurses 10. Elementi terapevtskega odnosa med pacientom in medicinsko sestro Elements of a Therapeutic Relationship between the Patient and the Nurse Predmet: Psihologija Nosilka predmeta: izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 1. Vprašanja informiranosti pacienta iz vidika zdravstvene nege Issues Related to the Provision of Information to the Patient from the Viewpoint of Nursing Care 2. Poznavanje pacientove osebnosti je osnova za kakovostno delo medicinske sestre Awareness of the Patient s Personality as the Basis for Quality Work of Nurses 3. Kako motivirati pacienta za zdravljenje How to Motivate the Patient to Undergo Treatment 4. Psihološka podpora pacientu in svojcem Psychological Support for the Patient and Family Members Predmet: Sociologija zdravja Nosilec predmeta: prof. dr. Jana Goriup 1. Družbeni status medicinske sestre v slovenski družbi The Social Status of the Nurse in Slovene Society 2. Nasilje na delovnem mestu medicinske sestre Workplace Violence in Nursing 3. Medicinska sestra in revščina Nurse and Poverty 4. Kulturni kapital in medicinska sestra Cultural Capital and Nurse 5. Medicinska sestra in stereotipi Nurse and Stereotypes Predmet: Farmakologija Nosilka predmeta: doc. dr. Damijana Jurič Predmet: Biokemija, biofizika in radiologija Nosilka predmeta: doc. dr. Franci Merzel 2

3 Predmet: Didaktika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja Nosilec predmeta: akad. prof. dr. Marjan Blažič 1. Povezovanje vzgojne in izobraževalne funkcije pri delu diplomirane medicinske sestre Linking the Pedagogical end Educational Function in the Work of a Registered Nurse 2. Sodobni didaktični pristopi pri promociji zdravja Modern Didactic Approaches to the Promotion of Health 3. Didaktični pristopi pri zdravstveni vzgoji v predšolskem obdobju Didactic Approaches to Health Education in the Pre-School Period 4. Didaktični vidiki uporabe učne tehnologije pri promociji zdravja Didactic Aspects of Using Learning Technology in the Promotion of Health 5. Didaktična načela kot vodilo vzgojno-izobraževalnega dela Didactic Principles as a Guideline for Pedagogical and Educational Work 6. Učne oblike in metode pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela diplomirane medicinske sestre Learning Forms and Methods in Performing Pedagogical and Educational Work of a Registered Nurse Predmet: Informatika v zdravstveni negi in zdravstvu Nosilec predmeta: prof. dr. Ivan Gerlič 1. Vrednost in pomen informatike v zdravstvu The Value and Importance of Informatics in Health Care 2. Stanje in trendi informatike v zdravstveni negi The Status of and Trends in Informatics in Nursing Care 3. Informacijski sistemi v zdravstvu Information Systems in Health Care 4. Razvoj zdravstvene informatike v Sloveniji The Development of Health Informatics in Slovenia 5. Analiza uporabe informacijskih sistemov v (izbrani bolnišnici) The Analysis of the Use of Information Systems in the (selected hospital) 6. E-dokumentiranje v zdravstveni negi E-Records in Nursing care 7. E-zdravstvo v Sloveniji E-Health in Slovenia 8. E-izobraževanje v zdravstveni negi E-Education in Nursing Care 2. LETNIK Predmet: Higiena z ekologijo in zdrava prehrana Nosilka predmeta: Doroteja Kuhar, pred. Predmet: Preventivno zdravstveno varstvo Nosilka predmeta: Doroteja Kuhar, pred. 3

4 Predmet: Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom Nosilka predmeta: mag. Ana Podhostnik, pred. 1. Preventivna vloga diplomirane medicinske sestre pri spolno prenosljivih boleznih The Preventive Role of a Registered Nurse in Sexually Transmitted Diseases 2. Vloga medicinske sestre v procesu preventive za preprečevanje komplikacij diabetesa v nosečnosti The Role of the Nurse in the Process of Preventing Complications due to Diabetes during Pregnancy 3. Dojenje in težave prvorodke Breastfeeding and Problems of First-Time Mothers 4. Celostna obravnava nosečnice z grozečim prezgodnjim porodom Holistic Treatment of a Pregnant Woman at Risk to Have Premature Labour Mentor: prof. dr. Marko Lavrič 1. Medicinski, socialni in psihološki vidiki splava Medical, Social and Psychological Aspects of Abortion 2. Težave in komplikacije začetne nosečnosti Early Pregnancy Problems and Complications 3. Preprečevanje nezaželenih rojstev Preventing Unwanted Pregnancy Predmet: Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo Nosilka predmeta: Minja Petrovič, pred. 1. Vloga medicinske sestre pri celostni obravnavi kronično bolnega otroka The Role of a Nurse in the Holistic Treatment of a Chronically Ill Child 2. Dnevna otroška bolnišnica - model sodobne zdravstvene nege Children s Day Care Unit a Model of Modern Nursing Care 3. Varnost otrok in mladostnikov v bolnišnici The Safety of Children and Adolescents in the Hospital Predmet: Osebni in profesionalni razvoj s supervizijo Nosilka predmeta: doc. dr. Jasmina Starc 1. Zadovoljstvo medicinskih sester na delovnem mestu Satisfaction of Nurses in the Workplace 2. Usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje medicinskih sester Training and Education of Nurses 3. Načrtovanje kariernega razvoja medicinskih sester Planning the Career Development of Nurses 4. Vrednote medicinskih sester Values of Nurses 4

5 5. Samopodoba medicinskih sester The Self-Image of Nurses 6. Organizacijska klima Organisational climate 7. Letni delovni razgovori Annual Assessment Interviews 8. Supervizija kot metoda usposabljanja in razvoja kadrov Supervision as a Method of Staff Training and Development 9. Supervizija kot orodje za preprečevanje izgorevanja na delovnem mestu Supervision as a Tool for Preventing Burnout in the Workplace Predmet: Organizacija in vodenje v zdravstveni negi in zdravstvu Nosilec predmeta: mag. Jožica Rešetič, pred. Predmet: Nujna medicinska pomoč in zdravstvena vzgoja v posebnih razmerah Nosilec predmeta: Mojca Saje, pred. Mentor: izr. prof. dr. Blaž Mlačak 1. Vloga diplomiranega zdravstvenika pri obravnavi pacientov z akutnim koronarnim sindromom The Role of a Registered Nurse in the Treatment of Patients with Acute Coronary Syndrome 2. Vloga diplomiranega zdravstvenika pri obravnavi politravmatiziranega poškodovanca v prehospitalni enoti The Role of a Registered Nurse in the Pre-Hospital Treatment of Polytrauma Patients 3. Vloga diplomiranega zdravstvenika pri obravnavi pacientov s prsno bolečino The Role of a Registered Nurse in the Treatment of Patients with Chest Pains 4. Vloga diplomiranega zdravstvenika pri obravnavi pacientov s poškodbo glave The Role of a Registered Nurse in the Treatment of Patients with Head Trauma 5. Vloga diplomiranega zdravstvenika pri obravnavi pacientov s krvavitvijo iz prebavil The Role of a Registered Nurse in the Treatment of Patients with Gastrointestinal Bleeding 6. Vloga diplomiranega zdravstvenika pri obravnavi pacientov s poškodbo hrbtenice in gibal The Role of a Registered Nurse in the Treatment of Patients with Injuries of the Spine and Extremities Predmet: Zdravstvena nega in mentalno zdravje Nosilka predmeta: Vesna Zupančič, pred. 1. Depresija kot javno zdravstveni problem in preventivno delovanje izvajalcev zdravstvene nege Depression as a Public Health Problem and the Preventive Action of Nursing Care Providers 2. Zdravstvena nega pri samomorilno ogroženem pacientu Nursing Care of a Patient with Suicidal Tendencies 5

6 Mentorica: Ana Ladi Škerbinek, pred. 1. Kakovostna zdravstvena nega pacienta v alkoholnem deliriju Quality Nursing Care of the Patient Suffering from Delirium Tremens 2. Duševne motnje v nosečnosti in poporodnem obdobju Mental Disorders during Pregnancy and the Postpartum Period 3. Stres in z njim povezane psihične motnje Stress and Related Psychological Disorders Predmet: Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo Nosilka predmeta: Vesna Zupančič, pred. 1. Vloga medicinske sestre pri obravnavi starostnika s kronično boleznijo v referenčni ambulanti The Role of a Nurse in the Treatment of Older People with a Chronic Disease in a Reference Clinic 2. Vloga medicinske sestre pri oskrbi starostnika z depresijo v domačem okolju The Role of a Nurse in the Care of Older People with Depression in Their Local Environment 3. Vključevanje živali za izboljšanje kakovosti življenja starejše osebe v instituciji - pogled iz vidika zdravstvene nege Inclusion of Animals to Improve the Quality of Life of Older People in an Institution from the Viewpoint of Nursing Care 4. Medicinske sestre v skrbi za zdravo starost Nurses Promoting a Healthy Lifestyle in Old Age Predmet: Raziskovalno delo v zdravstveni negi Nosilka predmeta: mag. Barbara Rodica, pred. 1. Raziskovanje zdravstvene nege v Sloveniji in svetu Research of Nursing Care in Slovenia and worldwide 2. Različni pristopi raziskovanja v zdravstveni negi Various Approaches to Research in Nursing Care 3. Kvalitativno raziskovanje v zdravstveni negi izzivi in prednosti _ Qualitative Research in Nursing Care Challenges and Advantages _ 4. Akcijsko raziskovanje v zdravstveni negi izzivi in prednosti Action Research in Nursing Care Challenges and Advantages 5. Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi Attitudes of nurses to research in nursing care Predmet: Zdravstvena in socialna zakonodaja Nosilec predmeta: doc. dr. Milan Čampa 3. LETNIK Predmet: Dietetika Nosilka predmeta: mag. Irena Hočevar, pred. 1. Prehrana nosečnic Diet for Pregnant Women 6

7 2. Prehrana doječih mater Diet for Breastfeeding Mothers 3. Prehrana pacientov z alergijami na hrano Diet for Patients with Food Allergies Predmet: Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino Nosilka predmeta: Mirjana Zupančič, pred. 1. Vloga diplomirane medicinske sestre pri obravnavi pacientov z ledvično odpovedjo vključenih v program hemodializnega zdravljenja The Role of a Registered Nurse in the Treatment of Patients with Kidney Failure Included in the Haemodialysis Treatment Programme Mentor: izr. prof. Blaž Mlačak 1. Vloga diplomiranega zdravstvenika v obravnavi pacientov z metabolnim sindromom in diabetesom The Role of a Registered Nurse in the Treatment of Patients with Metabolic Syndrome and Diabetes 2. Vloga diplomiranega zdravstvenika v obravnavi pacientov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo The Role of a Registered Nurse in the Treatment of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease 3. Vloga diplomiranega zdravstvenika v obravnavi pacientov z astmo The Role of a Registered Nurse in the Treatment of Patients with Asthma 4. Vloga diplomiranega zdravstvenika pri obravnavi pacientov s hipertenzijo The Role of a Registered Nurse in the Treatment of Patients with Hypertension Predmet: Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo Nosilka predmeta: Mojca Saje, pred. Predmet: Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo in paliativno oskrbo Nosilka predmeta: Mojca Saje, pred. 1. Zdravstvena nega pri kaheksiji Nursing Care of Patients with Cachexia 2. Paliativna zdravstvena nega Palliative Care Nursing Predmet: Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu Nosilka predmeta: Vladimira Tomšič, pred. 1. Vloga patronažne medicinske sestre pri odkrivanju nasilja v družini The Role of a Community Nurse in Identifying Domestic Violence 2. Vloga patronažne medicinske sestre pri odkrivanju nevarnosti v bivalnem okolju novorojenca The Role of a Community Nurse in Identifying the Risks Related to the Living Conditions of a Newborn 3. Patronažna zdravstvena nega pacienta z urostomo Community Nursing Care of a Patient with Urostomy 7

8 4. Zdravstvena nega pacienta z golenjo razjedo v domačem okolju Nursing Care of a Patient with Leg Ulcer 5. Zdravstveno vzgojno delo v patronažni dejavnosti Nursing Educational Work in Community Nursing IZBIRNI MODUL Intenzivna zdravstvena nega Predmet: Perioperativna zdravstvena terapija in nega Nosilka predmeta: Mojca Saje, pred. 1. Vloga medicinske sestre pri spinalni anesteziji The Role of a Nurse in Spinal Anaesthesia 2. Vloga medicinske sestre pri postopku plazmafereze The Role of a Nurse in the Procedure of Plasmapheresis Mentorica: Lučka Kosec, pred. Predmet: Intenzivna terapija bolnika Nosilec predmeta: Mojca Saje, pred. 1. Vloga medicinske sestre pri hemodinamskem nadzoru pacienta The Role of a Nurse in Hemodynamic Monitoring of the Patient 2. Vloga medicinske sestre pri obravnavi opeklin The Role of a Nurse in the Treatment of Burns Predmet: Reanimatologija in urgentna medicina Nosilka predmeta: Lučka Kosec, pred. Predmet: Metode komuniciranja v zdravstvu Nosilka predmeta: doc. dr. Jasmina Starc 1. Vpliv komunikacije na kakovost zdravstvene nege The Influence of Communication on the Quality of Nursing Care 2. Komunikacija v timu zdravstvene nege Communication in a Nursing Care Team 3. Vloga podpornega ali empatičnega komuniciranja v zdravstvu The Role of Supportive and Empathic Communication in Health Care 4. Vpliv komunikacijskih dejavnikov na delovno uspešnost medicinske sestre The Influence of Communication Factors on the Performance of Nurses Izbirni predmet: Zdravstvena vzgoja za zdrav slog življenja Nosilka predmeta: Mirjana Zupančič 8

9 V Novem mestu, Predsednica komisije za študijske zadeve: Jožica Čampa, pred. Opomba: Z rumeno barvo so obarvane teme, ki so že bile potrjene na seji Komisije za študijske zadeve. 9