Javni razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network (MWN) v letih (Uradni list RS, 71/2012)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Javni razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network (MWN) v letih (Uradni list RS, 71/2012)"

Transkripcija

1 Javni razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network (MWN) v letih (Uradni list RS, 71/2012) PRIJAVNA VLOGA (Application form) Obrazec izpolnjujte v slovenščini, razen kjer je zahtevana ali dovoljena angleščina. Rok oddaje je do 12. ure priporočeno po pošti in na A. SPLOŠNI PODATKI (GENERAL INFORMATION) 1. Mednarodni razpis (International Solicitation), na katerega je ameriški prijavitelj podal prijavo (v nadaljnjem besedilu: ameriška prijava, ameriški projekt) Naziv razpisa (Title of Call) Datum zaključka razpisa (Call open till) Nosilec razpisa (Launched by) Materials World Network (MWN)* 14. november 2012, 5 p.m. local time The National Science Foundation, USA Naslov ameriškega projekta (ANG) (US Project title) Kratko ime ameriškega projekta, če obstaja (Acronym, if applicable) Vodja ameriškega projekta (US PI) Raziskovalna organizacija v ZDA (U.S. Institution) Raziskovalna organizacija v ZDA, angleški naziv (U.S. Institution, in English) Ulica in št. (street & nr.) Naslov RO Poštna št. (city code) (Address of Institution): Naselje (city) * 2. Slovenski sklop skupnega raziskovalnega projekta (Slovenian Research Project) Naslov slovenskega projekta (Slovenian project title, in Slovenian) Naslov slovenskega projekta v angleščini (Slovenian project title, in English) Kratko ime slovenskega projekta (Acronym) Znanstveno področje (Field of science) - po klasifikaciji ARRS - po klasifikaciji FOS - po klasifikaciji CERIF Vrsta raziskave 1: temeljna; 2: aplikativna (Basic (1) or applied (2) research) 1 Družbeno-ekonomski cilji ARRS-MS-NSF-2012 Stran 1/5

2 3. Vodja slovenskega raziskovalnega projekta (Slovenian Project Leader) Ime in priimek (Name) Šifra raziskovalca (Code) 4. Raziskovalna skupina v Sloveniji (ni obvezno; Research Group in Slovenia, optional) Raziskovalna skupina šifra (Group) - naziv 5. Raziskovalna organizacija (RO) v Sloveniji (Research Organisation in Slovenia) Prijavitelj - raziskovalna organizacija (RO) (Applicant Research institution) -univerza ali inštitut (Institution) - fakulteta ali org. enota (če ima status RO, sicer pustite prazno) - šifra RO (v primeru prijaviteljice univerze navedite šifro fakultete, če ima status RO)* RO v angleškem jeziku (Institution name in English) Naslov RO (Address of Institution): Ulica in št. (street & nr.) Poštna št. (city code) Naselje (city) Odgovorna oseba (Authorized person) Položaj (Position) Kontaktna oseba v administraciji (e-pošta) B. PODATKI O VODJI SLOVENSKEGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA (DATA ON THE SLOVENIAN PRINCIPAL INVESTIGATOR) 6. Predstavitev vodje raziskovalnega projekta - življenjepis (Curriculum Vitae of the project leader) - obvezno v angleščini, lahko v posebni prilogi 6.A Kratka predstavitev članov projektne skupine v Sloveniji (Short description of project team members in Slovenia) - obvezno v angleščini 7. Dva do štirje najpomembnejši raziskovalni dosežki vodje in ostalih članov projektne skupine povezani z vsebino projekta v zadnjih petih letih (Two to four of the most important research achievements of project leader and other project team members linked to the content of the research project in the last five years ) - obvezno v angleščini ARRS-MS-NSF-2012 Stran 2/5

3 8. Dva do štirje najpomembnejši družbeno-ekonomsko relevantni dosežki vodje in ostalih članov projektne skupine povezani z vsebino projekta v zadnjih petih letih (Two to four of the most important socio-economic achievements of project leader and other project team members linked to the content of the research project in the last five years) - obvezno v angleščini 9. Seznam raziskovalnih projektov, ki so jih vodja in člani projektne skupine uspešno zaključili v zadnjih petih letih in število uspešno zaključenih mentorstev MR (vodje in članov projektne skupine) v zadnjih petih letih (The list of successfully finished research projects by project leader and members of the project team in the last five years and number of successful mentorships by project leader and members of the project team in the last five years ( )) - obvezno v angleščini C. PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA SKLOPA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA (DESCRIPTION OF THE SLOVENIAN PART OF THE RESEARCH PROJECT) 10. Povzetek projekta z omembo prispevka ameriške strani, v slovenskem jeziku do ene strani (Abstract of the project proposal including the contribution of the American side, in the Slovenian language - up to 1 page) Opomba: povzetek naj bo napisan splošno razumljivo in naj predstavi področje raziskovanja, cilje sodelovanja, načrtovane prispevke vseh partnerjev ter pričakovane rezultate. Poudarek naj bo na komplementarnosti in dodani vrednosti mednarodnega sodelovanja. 11. Povzetek projekta z omembo prispevka ameriške strani, v angleškem jeziku do ene strani (Abstract of the project proposal including the contribution of the American side, in the English language - up to 1 page) Remark: the Abstract should be written comprehensible to the general public and should present the topic of research, the aims of the collaboration, the contributions of each partner and the expected results. Emphasis should be given to complementarity and added value of international collaboration. 12. Predstavitev raziskovalnega projekta - v angleščini, lahko v posebni prilogi do 6 strani; obvezno vključite (Description of the research project, in English, including): 1. Znanstvena izhodišča ter predstavitev problema in ciljev raziskav (Scientific background, problem identification and objective of the proposed research) 2. Pregled in analiza dosedanjih raziskav in relevantne literature (State-of-the-art in the proposed field of research and survey of the relevant literature) 3. Podroben opis vsebine in programa dela raziskovalnega projekta (Detailed description of the work programme) 4. Razpoložljiva raziskovalna oprema (nad ) potrebna za izvedbo projekta (Available research equipment over 5.000) 13.A Upravljane projekta: podroben načrt uresničevanja in časovna razporeditev, tudi v povezavi z ameriškim projektom (Project management: Detailed implementation plan and timetable, also in connection with the american project) - v angleščini 13.B Predstavitev finančnega načrta (Description of the budget) - v angleščini ARRS-MS-NSF-2012 Stran 3/5

4 Predlog cenovnega razreda v skladu z Uredbo o normativih in standardih A 14. Pomen pričakovanih rezultatov raziskovalnega projekta (Relevance of the results expected from the proposed research project), opišite: 1. Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (Relevance to the development of science or a scientific field) 2. Neposredni pomen projekta za gospodarstvo in družbo (Direct impact of the project for the economy and society) 3. Posredni pomen projekta za družbo (Indirect impact of the project for society) D. PREDSTAVITEV AMERIŠKEGA SKLOPA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA (DESCRIPTION OF THE U.S. PART OF THE RESEARCH PROJECT) 15.1 Predstavitev raziskovalnega projekta (Description of the research project) - obvezno v angleščini, lahko v posebni prilogi skupaj s 15.2 in 15.3 do 5 strani 15.2 Predstavitev vodje raziskovalnega projekta - življenjepis (Curriculum Vitae of the project leader) - obvezno v angleščini, lahko v posebni prilogi skupaj s 15.1 in Kratka predstavitev ameriške raziskovalne skupine (Short description of the american research group) - obvezno v angleščini, lahko v posebni prilogi skupaj s 15.1 in Predstavitev finančnega načrta (Description of the budget) - obvezno v angleščini E. IZJAVE PRIJAVITELJA (STATEMENTS) Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljam/o, da: o sem/smo seznanjen/i z vsemi pogoji javnega razpisa oz. poziva, na katerega se prijavljam/o in z vsebino vseh listin navedenih v objavljenem razpisu oz. pozivu, se z njimi strinjam/o in jih v celoti sprejemam/o; o so vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki identični podatkom v prijavnem obrazcu v pisni obliki; o so vsi podatki, ki jih v prijavi navajam/o, resnični; o sem/smo seznanjen/i s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) in Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12); o se strinjam/o z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega javnega razpisa v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter obdelavo teh podatkov za evidence ARRS; o so v sistema COBISS in SICRIS do zaključka razpisa vpisani vsi podatki o objavah publikacij in o citiranosti; o vodja projekta izpolnjuje pogoje za vodjo projekta (morebitna dodatna dokazila so priložena); o projekt ne odpira nobenih občutljivih etičnih vprašanj oz. jih prijava ustrezno obravnava; o so vsi člani projektne skupine seznanjeni z obsegom vključitve v predlagani raziskovalni projekt; o bomo vse člane projektne skupine, ki pred podpisom pogodbe nimajo urejenega statusa zaposlitve (evidence ARRS) in ne izkazujejo prostih raziskovalnih kapacitet, ustrezno razbremenili /zaposlili za obdobje trajanja raziskovalnega projekta; o smo izbrali cenovni razred v skladu z Uredbo o normativih in standardih; o sem/smo projekt pripravili v sodelovanju in soglasju z ameriškim partnerjem. ARRS-MS-NSF-2012 Stran 4/5

5 Podpis prijavitelja zastopnik oz. pooblaščena oseba in vodja raziskovalnega projekta Kraj in datum: ŽIG ARRS-MS-NSF-2012 Stran 5/5