Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31"

Transkripcija

1 stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Območje uporabe SU3 Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah Kategorija izdelkov PC14 Izdelki za obdelavo kovinskih površin, vključno z izdelki za galvanizacijo in elektrogalvanizacijo Kategorija postopka PROC7 Industrijsko brizganje PROC8a Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah PROC13 Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem Kategorija izpustov v okolje ERC4 Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in izdelkih Kategorija izdelkov AC7 Kovinski izdelki Uporaba snovi / pripravka Testing material for nondestructive surface crack detection 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj: Hersteller: MR Chemie GmbH Nordstr Unna (Germany) Tel. +49 (0) Fax: +49 (0) Področje/oddelek za informacije: MR Chemie GmbH, Abtlg. Sicherheitsdatenblätter Tel.: 0049-(0)2303/ , 1.4 Telefonska številka za nujne primere: 24h- Emergency Contact Phone Number For Chemical Emergency, Spill, Leak, Fire, Exposure or Accident Call Day or Night within USA and Canada: Outside USA and Canada: In-Country Emergency Number for: Germany: China: (Mandarin) Hong Kong: (Cantonese) India: (Hindi) South Africa: (English) (WISAG FMO Cargo Service GmbH & CO.KG) ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 nevarnosti za zdravje Asp. Tox. 1 H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. (nadaljevanje na strani 2)

2 stran: 2 / 10 (nadaljevanje od strani 1) Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči. 2.2 Elementi etikete Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Snov je razvrščena in označena v smislu Uredbe CLP. Piktogrami za nevarnost GHS07 GHS08 Opozorilna beseda Nevarno Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: Destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom; Nespecificirani kerozen (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z obdelavo frakcije zemeljskega olja z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C9 do C16 in z vreliščem v območju od približno 150 C do 290 C.) Stavki o nevarnosti H319 Povzroča hudo draženje oči. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Previdnostni stavki P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P264 Po uporabi temeljito umiti. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P331 NE izzvati bruhanja. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnim i/regionalnim i/narodnim i/ mednarodnimi predpisi. 2.3 Druge nevarnosti Rezultati ocene PBT in vpvb PBT: Ni uporaben. vpvb: Ni uporaben. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi. Nevarne sestavine: (nadaljevanje na strani 3)

3 stran: 3 / 10 (nadaljevanje od strani 2) Destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom; Nespecificirani kerozen 40-60% (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z obdelavo frakcije zemeljskega olja z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C9 do C16 in z vreliščem v območju od približno 150 C do 290 C.) Asp. Tox. 1, H (2-Butoksietoksi)etanol 20-30% Eye Irrit. 2, H Triethanolamin 10-25% snov z mejno vrednostjo za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Skupnosti ',6'-Bis(diethylamino)spiro(isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen)-3-on 1-5% Aquatic Acute 1, H400 Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja. ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Splošni napotki: S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti. v primeru vdihavanja: Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku. če pride v stik s kožo: Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti. če pride v stik z očmi: Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom. če snov zaužijerno: Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo. Napotki zdravniku: Grease with skin-cream to restore fat film in order to prevent skin inflammation. 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Druge relevantne informacije niso na voljo. ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje: CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno. Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Pri požaru se lahko sproščajo: ogljikov monoksid (CO) 5.3 Nasvet za gasilce Posebna zaščitna oprema: Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Ni potrebno. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico. (nadaljevanje na strani 4)

4 stran: 4 / 10 (nadaljevanje od strani 3) 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje). Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko Sklicevanje na druge oddelke Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7. Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8. Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13. ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Posode odpreti in z njimi ravnati previdno. Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: Posebni ukrepi niso potrebni. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Skladiščenje: Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Hraniti na hladnem. Napotki za skupno skladiščenje: ni potrebno Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem. 7.3 Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko Parametri nadzora Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu: (2-Butoksietoksi)etanol MV dolgoročna vrednost: 67,5 mg/m 3, 10 ppm Triethanolamin MV dolgoročna vrednost: 5 (I) mg/m 3 DNEL (2-Butoksietoksi)etanol dermalen Long-term - systemic effects, worker 20 mg/kg bw/day (worker) inhalativen Acute - local effects, worker 101,2 mg/m 3 (worker) Long-term - systemic effects, worker 67,5 mg/m 3 (worker) Long-term - local effects, worker 67,5 mg/m 3 (worker) PNEC (2-Butoksietoksi)etanol Aquatic compartment, freshwater 1 mg/l (freshwater) Aquatic compartment - marine water 0,1 mg/l (marine water) Aquatic compartment - water intermittent releases 3,9 mg/l (intermittent release water) Aquatic compartment- sediment in freshwater 4 mg/kg sed dw (sediment fresh water) Aquatic compartment sediment in marine water 0,4 mg/kg sed dw (sediment marine water) Terrestrial compartment - soil 0,4 mg/kg dw (soil) Oral secondary poisoning 56 mg/kg food (food secundary poisoning) Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami. (nadaljevanje na strani 5)

5 stran: 5 / 10 (nadaljevanje od strani 4) 8.2 Nadzor izpostavljenosti Osebna zaščitna oprema: Splošni varnostni in sanitarni ukrepi: Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil. Umazana, prepojena oblačila takoj sleči. Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela. Izogniti se stiku z očmi in kožo. Zaščita dihal: Filter AX. Dihalna zaščita pri nezadostnem zračenju. Zaščita rok: Pred vsako uporabo rokavic preverite njihovo tesnost. Za zaščitno pred kemikalijami v področju s povišano nevarnostjo poškodb (mehansko ogrožanje) ne moremo priporočati ustreznega materiala za rokavice. Zaščitne rokavice. Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku. Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije. Material za rokavice Butilkavčk Priporočena debelina materiala: 0,5 mm Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite. Čas prodiranja skozi material za rokavice Vrednost propustnosti: stopnja 4 Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic. Zaščita oči: Zaščitna očala. Ščitnik za telo: Delovna zaščitna obleka. ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Splošne navedbe Videz: Oblika: tekoč Barva: rdeč Vonj: karakterističen Mejne vrednosti vonja: Ni določen. Vrednost ph Ni določen. Sprememba stanja Tališče/območje taljenja: ni določen Vrelišče/območje vretja: 190 C Vnetišče: 100 C Basis: active substance Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): Ni uporaben. Temperatura vnetišča: 210 C (nadaljevanje na strani 6)

6 stran: 6 / 10 Temperatura razgradnje: Ni določen. Samovžig: Proizvod ni samovnetljiv. Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven. Meje eksplozije: spodnja: 0,5 Vol % zgornja: 6,5 Vol % Parni tlak pri 20 C: 2 hpa (nadaljevanje od strani 5) Gostota pri 20 C: 0,91 g/cm 3 Relativna gostota Ni določen. Gostota hlapov Ni določen. Hitrost izparevanja Ni določen. Topnost v / se meša s/z voda: se ne oz. malo meša Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni določen. Viskoznost: dinamična Ni določen. kinematična pri 20 C: 22 mm 2 /s organska topila: 40,2 % VOC (EC) < 0,1 9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo. ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo Kemijska stabilnost Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani. ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih Akutna toksičnost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja: (2-Butoksietoksi)etanol dermalen LD mg/kg (Kaninchen/rabbit/lapin/coelho) Primarno draženje: na koži: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. na očeh: Povzroča hudo draženje oči. Senzibilizacija: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. (nadaljevanje na strani 7)

7 stran: 7 / 10 (nadaljevanje od strani 6) Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje) Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Strupenost za razmnoževanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. STOT enkratna izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. STOT ponavljajoča se izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Nevarnost pri vdihavanju Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ODDELEK 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost Toksičnost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo Zmožnost kopičenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo. Drugi ekološki napotki: Splošni napotki: Kategorija ogrožanja vode 2 (lastna uvrstitev): ogroža vodo Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo. Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico Rezultati ocene PBT in vpvb PBT: Ni uporaben. vpvb: Ni uporaben Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo. ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki Priporočilo: Ob upoštevanju uradnih predpisov je treba pripeljati na mesto, kjer se posebno obravnavajo. Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo. Šifra odpadne snovi: For this product no waste key number can be specified, because only the intended purpose permits an allocation. The waste key number is to be specified in arrangement with the regional waste disposal. Klasifikacijski seznam odpadkov * odpadna sredstva za lociranje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi * embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi Neočiščena embalaža: Priporočilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi. ODDELEK 14: Podatki o prevozu 14.1 OZN-številka (spodnja na oranžni tablici) ADR, ADN, IMDG, IATA odpade (nadaljevanje na strani 8)

8 stran: 8 / Pravilno odpremno ime ZN ADR, ADN, IMDG, IATA odpade 14.3 Razredi nevarnosti prevoza (nadaljevanje od strani 7) ADR, ADN, IMDG, IATA Kategorija odpade 14.4 Embalažna skupina ADR, IMDG, IATA odpade 14.5 Nevarnosti za okolje: Marine pollutant: Ne 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC Ni uporaben. Ni uporaben. UN "model regulation": odpade ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes (nadaljevanje na strani 9)

9 stran: 9 / 10 (nadaljevanje od strani 8) REACH international regime: REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45 / EC and repealing Regulation (EEC) No 793/93 and Regulation (EC) No 1488/94 and Directive 76/769 / EEC and of the Commission 91/155 / EEC directives 93/67 / EEC, 93/105 / EC and 2000/21 / EC 2. CLP international regime: REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labeling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548 / EEC and 1999/45 / EC and amending Regulation (EC) No. 1907/ REGULATION (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 3.a REGULATION (EU) No 830/2015 of 28 May 2015 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 4. Domestic regulations on hazardous substances: Act XXV / 2000 on chemical safety and its amendments Amendments to Regulation No. 44/2000 (XII.27) EüM the Minister of Health on the detailed rules for certain procedures and activities, dangerous substances and dangerous preparations related to 5. House Regulation on waste: CLXXXV Act 2012 on waste Government Decree No 98/2001 (VI.15.) One of the conditions of the activities related to hazardous wastes and their changes 72/2013 (VIII. 27) VM Decree on Waste Catalogue 6. Domestic Regulation on Water Pollution: Government Decree No. 220/2004 (VII. 21) and its amendments 7. House Regulation on Safety and Health: Act XCIII of 1993 on occupational safety, its amendments and relevant Ministry of Labour and the Ministry of National Economy decrees 8. House regulation on chemical safety of workplaces: Joint Decree No. 25/2000 A. EüM-SzCsM and its amendments 9. Regulations on aerosol: NGM (Ministry of Economics) Decree No. 34/2014 on the requirements of the distribution of aerosol products and aerosol packaging Državni predpisi: Stopnja ogrožanja vode: KOV 2 (lastna uvrstitev): ogroža vodo Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena. ODDELEK 16: Drugi podatki Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje. Relevantne norme The wording of the listed risk phrases are those of the individual raw materials. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H319 Povzroča hudo draženje oči. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Priporočene omejitve uporabe Existing national and local laws concerning chemicals are to be considered. Lista s podatki področja izstavitve: MR Chemie GmbH, Abtlg. Sicherheitsdatenblätter, Tel.: +49/(0)2303/ Kontaktna oseba: MR Chemie GmbH, Tel.: 02303/ (nadaljevanje na strani 10)

10 stran: 10 / 10 (nadaljevanje od strani 9) Okrajšave in akronimi: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative SVHC: Substances of Very High Concern Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1 Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1 Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3 * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni