OBČINA RADLJE OB DRAVI ŽUPAN K TOČKI 10 Številka: / Datum: OBČINSKI SVET OBČINE RADLJE OB DRAVI ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENT

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA RADLJE OB DRAVI ŽUPAN K TOČKI 10 Številka: / Datum: OBČINSKI SVET OBČINE RADLJE OB DRAVI ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENT"

Transkripcija

1 OBČINA RADLJE OB DRAVI ŽUPAN K TOČKI 10 Številka: / Datum: OBČINSKI SVET OBČINE RADLJE OB DRAVI ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA PROJEKT:»Poslovna cona»pušnik««na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave»organ skupne občinske uprave Koroške«(Uradni list RS št. 21/14) ter Dogovora o določitvi pravic, obveznosti in nalog ter določitvi finančne sheme Urada za pripravo projektov in občinske redarske službe, je za pripravo projekta, izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta, odgovoren Urad za pripravo projektov, s sedežem na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Projekt kandidira za sofinanciranje iz sredstev Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Proračuna Republike Slovenije. Upravljalec rezultatov investicije bo Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. (JP KIČ Radlje d.o.o.). Odlok o ustanovitvi javnega podjetja je občinski svet Občine Radlje ob Dravi (MUV št ) sprejel na svoji 14. redni seji, dne Ustanovitelj Javnega podjetja je Občina Radlje ob Dravi. V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št 60/2006, 54/2010 in 27/16) je kot posebni pogoj razpisa za investicijske operacije potrebno izdelati DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta) oz. še ostalo investicijsko dokumentacijo glede na vrednost investicije. Na podlagi navedenega vam v prilogi gradiva posredujemo Dokument: a) Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt»poslovna cona»pušnik««

2 Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta. mag. Alan BUKOVNIK ŽUPAN Priloga: - Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt»poslovna cona»pušnik««, - predlog sklepa.

3 OBČINA RADLJE OB DRAVI POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA POSLOVNA CONA»PUŠNIK«Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI Mariborska cesta Radlje ob Dravi Številka dokumenta: / Datum: januar 2017 Prijavitelj: Občina Radlje ob Dravi Župan, mag. Alan Bukovnik Potrditev DIIP-a: Sklep Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, z dne , št / Projekt kandidira za sofinanciranje iz sredstev Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Proračuna Republike Slovenije. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Vsebina dokumenta identifikacije investicijskega projekta je zaščitena z avtorskimi pravicami Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska cesta 5, 2380 Slovenj Gradec. Vsebino dokumenta identifikacije investicijskega projekta vključno s prilogami, pravne ali fizične osebe ne smejo kopirati in /sli posredovati tretjim osebam, razen izključno z dovoljenjem avtorja. V primeru kršitve avtorskih pravic bo Mestna občina Slovenj Gradec, zoper storilca uveljavljala odškodninsko materialno in nematerialno ter kazensko odgovornost. Dokument identifikacije investicijskega projekta: Poslovna cona»pušnik«

4 KAZALO DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA... 1 KAZALO... 2 KAZALO TABEL:... 3 KAZALO SLIK: NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 1.1 NAVEDBA INVESTITORJA... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 1.2 NAVEDBA ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE.. NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 1.3 PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 1.4 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN Osnovni podatki o investitorju... Napaka! Zaznamek ni definiran Osnovni podatki o izdelovalcih investicijske dokumentacije... Napaka! Zaznamek ni definiran Podatki o prihodnjem upravljavcu... Napaka! Zaznamek ni definiran. 2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE OBSTOJEČE STANJE S PREDLAGANIMI UKREPI... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN Poslovne cone v Občini Radlje ob Dravi... Napaka! Zaznamek ni definiran Obstoječe stanje infrastrukture na obravnavanem območju Predvideni ukrepi SWOT ANALIZA... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 3 RAZVOJNE MOŽNOSTI, CILJI IN USKLAJENOST INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN Strateški, dolgoročni in specifični cilji... Napaka! Zaznamek ni definiran Horizontalna načela operacije... Napaka! Zaznamek ni definiran Specifični cilji prednostne osi... Napaka! Zaznamek ni definiran. 3.2 USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI MOŽNOSTMI IN POLITIKAMI... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN Skladnost s Strategijo razvoja Slovenije (SRS) za obdobje Napaka! Zaznamek ni definiran Skladnost s Programom državnih razvojnih prioritet in investicij RS za odboje (DRPi) Napaka! Zaznamek ni definiran Skladnost z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju Napaka! Zaznamek ni definiran Skladnost z Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo (RRP) Napaka! Zaznamek ni definiran Skladnost s Politiko urejanja prostora v Sloveniji... Napaka! Zaznamek ni definiran Skladnost s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije... Napaka! Zaznamek ni definiran Skladnost z Občinskim razvojnim programom za obdobje Napaka! Zaznamek ni definiran Skladnost z občinskimi prostorskimi akti... Napaka! Zaznamek ni definiran. 4 VARIANTE... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 4.1 VARIANTA BREZ INVESTICIJE... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 4.2 VARIANTA Z INVESTICIJO... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 4.3 IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 5 VRSTA INVESTICIJE... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 5.1 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OSNOVE ZA OCENE, UPRAVIČENI STROŠKI... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 2

5 5.1.1 Upravičeni stroški... Napaka! Zaznamek ni definiran Neupravičeni stroški... Napaka! Zaznamek ni definiran Opredelitev investicije s kvadraturami... Napaka! Zaznamek ni definiran. 5.2 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 5.3 OCENA VREDNOSTI CELOTNEGA PROJEKTA LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 5.4 SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO PREDHODNA DOKUMENTACIJA... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 6.2 LOKACIJA TEHNIČNO - TEHNOLOŠKI DEL... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN Elektro del tehnično poročilo... Napaka! Zaznamek ni definiran. 6.4 VPLIV INVESTICIJE NA OKOLJE... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov... Napaka! Zaznamek ni definiran Trajnostna dostopnost... Napaka! Zaznamek ni definiran. 6.5 KADROVSKO-ORGANIZACIJSKA SHEMA... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 6.6 VIRI FINANCIRANJA Z DINAMIKO PO LETIH... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 6.7 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE IN AKTIVNOSTI VARSTVO OKOLJA... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 6.9 OBRAVNAVA VARIANT IN PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE S KVALITATIVNIMI CILJI INVESTICIJE... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI INVESTICIJE... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN Indeks donosnosti... Napaka! Zaznamek ni definiran Ocena metod sedanje vrednosti... Napaka! Zaznamek ni definiran Analiza občutljivosti... Napaka! Zaznamek ni definiran Določitev zneska donacije EU... Napaka! Zaznamek ni definiran Predstavitev in razlaga rezultatov... Napaka! Zaznamek ni definiran. 7 SMISELNOST IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE PRILOGA:... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. KAZALO TABEL: Tabela 1: statistični podatki... Napaka! Zaznamek ni definiran. Tabela 2: statistični podatki... Napaka! Zaznamek ni definiran. Tabela 3: Swot analiza lokalnega in širšega okolja... Napaka! Zaznamek ni definiran. Tabela 5: Prikaz osnovnih prvin investicije stalne cene... 5 Tabela 6: Prikaz osnovnih prvin investicije tekoče cene... 6 Tabela 7: Prikaz osnovnih prvin investicije ločeno za upravičene in preostale stroške po tekočih cenah... 6 Tabela 8: Specifikacija investicijskih stroškov po tekočih cenah letno... 7 Tabela 9: Dinamika in viri financiranja po stalnih cenah, brez DDVNapaka! Zaznamek ni definiran. Tabela 10: Dinamika viri financiranja po letih v tekočih cenah brez DDVNapaka! Zaznamek ni definiran. Tabela 11: Dinamika in viri financiranja po letih v stalnih cenah z DDVNapaka! Zaznamek ni definiran. Tabela 12: Dinamika in viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV... 6 Tabela 13: Časovni načrt Tabela 17: Določitev diskontirane vrednosti:... Napaka! Zaznamek ni definiran. Tabela 18: Določitev najvišjega zneska donacije:... Napaka! Zaznamek ni definiran. Tabela 19: Dinamika in viri financiranja po tekočih cenah, z DDV, glede na dinamiko pričakovnaega sofinanciranja... Napaka! Zaznamek ni definiran. Tabela 20: Prikaz rezulatatov CB analize:... Napaka! Zaznamek ni definiran. KAZALO SLIK: 3

6 Slika 1:Občina Radlje ob Dravi... Napaka! Zaznamek ni definiran. Slika 2:Makrogeografski položaj Občine Radlje ob Dravi v SlovenijiNapaka! Zaznamek ni definiran. Slika 4: Makrolokacija investicije Radlje ob Dravi... 8 Slika 5: Mikrolokacija investicije

7 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE Obstoječe stanje infrastrukture na obravnavanem območju Območje obdelave se nahaja znotraj obstoječih cestnih povezav in sicer južni rob omejuje obstoječa obvoznica, zahodni rob obstoječa Pohorska cesta, severni rob obstoječa cestna povezava Maistrova ulica Mariborska cesta Obrtniška ulica, vzhodni rob pa obstoječe območje industrijskega kompleksa ( obstoječa pozidava). POHORSKA CESTA Izvedena je kot dvo-smerna in dvo-pasovna cesta s 5,50 m širokim voziščem in oboje-stranskim pločnikom oz. parkiriščem ob zahodni strani vozišča. Na skrajnem južnem koncu se v obliki polnega križišča priključuje na južno obvoznico, na skrajnem severnem koncu pa na glavno cesto G I 1 Dravograd Radlje ob Dravi Maribor. V območju obdelave je pododsek med obstoječo južno povezavo ob Avto Koletnik in Maistrovo ulico, v dolžini 150,00 m. Izvedeno stanje je privzeto, razen priključnih krivin prečne povezave. PREČNA POVEZAVA ( POHORSKA CESTA) Gre za izveden, prometno»slep«priključek v dolžini 50,00 m, med območjem Avto Koletnik na severni strani in podjetjem Plastal in Sodalis, na južni strani. Gabarit je širok 6,50 m in na severni strani omejen s podpornim zidom višine 1,30 m na vzhodnem robu do poenotenja s terenom na zahodnem robom (40,00 m). Južni rob je omejen z obstoječo ograjo in dovozi oz. dostopi. Celoten profil je v asfaltni izvedbi z asfaltno muldo ob skrajnem južnem robu. MAISTROVA ULICA MARIBORSKA CESTA Obstoječa povezava Maistrove ulice v dolžini 170,00 m kot vzhodni del od križišča s Pohorsko ulico je izvedena kot dvo smerna in dvo pasovna cesta z voziščem v širini 4,50 m, ter pločnikom ob severni strani vozišča v širini 1,50 m. Upoštevan je pododsek v dolžini 110,00 m (do križišča z obstoječo severno cesto) V nadaljevanju je to Mariborska cesta, z enakimi elementi obstoječe ureditve, le da je pločnik tudi nekoliko ožji (1,25-1,50 m). Dolžina znaša 100,00 m in se zaključi z obstoječimi dovozi oz. uvozi. Pločnik je na celotnem izgrajenem delu ločen od vozišča z obrobo iz betonskih robnikov. Predvideni ukrepi Celotno novo predvideno ureditev smo zasnovali kot interne cestne povezave oz. kot izhodišče za kasnejše ureditve bodoče pozidave. Glede na sorazmerno visok delež tovornega prometa (tovornjaki, vlačilci, ipd.) smo bodočo ureditev predmetnih odsekov cest zasnovali s profilom kot sledi: - vozišče (2 x 3,25 m) 6,50 m - pločnik (severna ali zahodna stran) 1,50 m - bankina (vzhodna ali južna stran) 0,50 m SKUPAJ: 8,50 m Iz tega izhaja minimalni koridor za parcelacijo potrebnega zemljišča v širini 9,00 m. 5

8 Potrebno je ob tem opozoriti, da bo dejanska širina znana šele na osnovi izdelane projektne dokumentacije (PGD PZI), v okviru katerega bodo znani vsi prostorski parametri ureditve (ukopi, nasipi, objekti, ipd.) Pločnik je od vozišča ločen z dvignjeno obrobo iz betonskih robnikov. Prečni naklon vozišča je eno stranski in nagnjen proti robniku, kar pomeni proti severu oz. zahodu. Prečni naklon pločnika je prav tako eno-stranski in nagnjen proti robniku oz. vozišču. V vzdolžnem smislu se ceste oz. vozišča prilagajajo obstoječemu oz. izvedenemu stanju, vertikalna nova cestna povezava ( cesta A) pa obstoječemu terenu in navezavam na severnem in južnem koncu. PREČNA POVEZAVA (POHORSKA CESTA) Ohranjamo obstoječe asfaltno vozišče v dolžini 55,00 m in dograjujemo vzhodni del s križiščem s»cesto A«, v dolžini 35,00 m. Za potrebe bodoče ureditve je potrebno odstraniti obstoječi oporni zid na severni strani, ter po izkopu terena izgraditi novega v odmiku 1,50 m, kar predstavlja pločnik ob severnem robu vozišča. Pločnik je od vozišča ločen z dvignjeno obrobo iz betonskih robnikov. Prečni naklon je eno stranski in nagnjen proti jugu. Na vzhodnem koncu je predvideno novo 4-krako križišče z bodočo»cesto A«in kinematičnimi krivinami z R = 10,00 m (minim. R = 8,00 m) Ob tem je potrebno opozoriti na morebitno preplastitev obstoječega vozišča, kar bo ugotovljeno v okviru izdelave projektne dokumentacije PGD PZI. NOVA»CESTA A«Gre za prečno povezavo sever jug oz. obratno, med severno Maistrovo ulico in južno prečno povezavo ( Pohorska cesta) v dolžini 130,00 m ( med-osna razdalja). Predvidena je ureditev s širino vozišča 6,50 m, pločnikom v širini 1,50 m ob zahodni strani in bankino v širini 0,50 m ob vzhodni strani. Na severu je formirano novo»t«križišče z obstoječo in rekonstruirano Maistrovo ulico s polmerom krivin R = 10,00 m (minim. R = 8,00 m) MAISTROVA ULICA MARIBORSKA CESTA Izgrajena cestna povezava s pločnikom ob severni strani (1,25 1,50 m) in voziščem v širini 4,50 m. Predvidena je ohranitev obstoječega stanja in rekonstrukcija oz. dograditev vozišča v širini 2,00 m, ter bankino v širini 0,50 m na južni strani profila. Tudi na tej potezi je potrebno opozoriti na morebitno preplastitev obstoječega vozišča, kar bo definirano s projektno dokumentacijo PGD PZI. FINANČNA SLIKA Tabela 1: Prikaz osnovnih prvin investicije stalne cene Postavka vrednost delež IZVEDBA OPERACIJE 1 Varnostni načrt in koordinacija na gradbišču 695,88 0,12% 2 Nadzor nad izvedbo 5.438,16 0,98% 3 Projektna dokumentacija ,00 7,04% 4 Gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela ,98 73,83% SKUPAJ ,01 81,97% 6

9 DDV ,14 18,03% SKUPAJ Z DDV ,16 100,00% Tabela 2: Prikaz osnovnih prvin investicije tekoče cene Postavka vrednost delež IZVEDBA OPERACIJE 1 Varnostni načrt in koordinacija na gradbišču 700,00 0,12% 2 Nadzor nad izvedbo 5.500,00 0,97% 3 Projektna dokumentacija ,00 6,91% 4 Gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela ,87 73,96% SKUPAJ ,87 81,97% DDV ,13 18,03% SKUPAJ Z DDV ,00 100,00% Tabela 3: Prikaz osnovnih prvin investicije ločeno za upravičene in preostale stroške po tekočih cenah UPRAVIČEN NAMEN IN UPRAVIČENI STROŠKI UPRAVIČEN STROŠEK NETO VREDNOST NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI IZVEDBA OPERACIJE 1 Varnostni načrt in koordinacija na gradbišču 700,00 154,00 854,00 2 Nadzor nad izvedbo 5.500, , ,00 3 Projektna dokumentacija , , ,40 4 Gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela SKUPAJ , , , , , ,00 Projekt sofinancira Evropska unija s sredstvi iz Sklada za regionalni razvoj. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 90 % javnih upravičenih izdatkov operacije. Tabela 4: Dinamika in viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV Viri financiranja Skupaj delež Občina Radlje ob Dravi , , , ,77 62,17% ESRR + SLO del , ,82 0, ,23 37,83% Skupaj , , , ,00 100,00% 7

10 Tabela 5: Specifikacija investicijskih stroškov po tekočih cenah letno 1 INV. VZDR. LC REMŠNIK MEJNI PREHOD - KOLEŽNIKOV MOST Inflacija (Vir: SURS, napoved UMAR), povprečje leta - september SKUPAJ 1,4 1,4 Indeks 1 1,014 1,014 Indeksacija ali faktor 1 1,014 1, IZVEDBA OPERACIJE Varnostni načrt in koordinacija na gradbišču 500,00 100,00 100,00 700,00 2 Nadzor nad izvedbo 2.500, , , ,00 3 Projektna dokumentacija ,00 0,00 0,00 0,00 4 Gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela ,41 SKUPAJ , , , , , , ,87 DDV , , , , , , , ,00 SKUPAJ Z DDV 8

11 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO Lokacija Poslovna cona»pušnik«se nahaja v Občini Radlje ob Dravi, naselje Radlje ob Dravi. Parcele, ki so predmet investicije so parc. št. 736/1, 736/2, 737/4, 737/3, 737/2, 904/1, 906/2, 738/1, 742, 738/4, 743/2, 746, 747/1, 747/2, 563, 750/2, 749/2, 750/1, 764/2, 764/3, 765/2, 751, 752/2, 762/17, 762/18, 762/5, 762/15, 762/13, 762/14, 762/12, 762/16, 905/5, 905/7, 759/7, 762/11 vse k. o. 804, Radlje ob Dravi Slika 1: Makrolokacija investicije Radlje ob Dravi 9

12 Slika 2: Mikrolokacija investicije Na obravnavanem območju veljajo naslednji občinski in prostorski akti: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Radlje ob Dravi, (MUV št. 16/16). 10

13 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE IN AKTIVNOSTI Tabela 6: Časovni načrt Aktivnosti/leto Mesec Januar - April Maj - Avgust September - December Januar - April Maj - Avgust September - December Projektno vodenje Obveščanje in informiranje javnosti Izdelava investicijske dokumentacije Prijava na razpis Podpis pogodbe o sofinanciranju Postopek javnega naročila in izbor izvajalcev Pridobitev projektne dokumentacije Operativna izvedba del Oddaja zahtevka za izplačilo Končanje projekta, predaja v osnovna sredstva občine in predaja upravljavcu v vzdrževanje 11

14 MISELNOST IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Podjetniki, ki imajo iniciativo, da bi razvijali svoje ideje, zaposlovali nove ljudi in ustvarjali novo dodano vrednost, tega marsikdaj ne uresničijo zaradi prostorskih problemov ter investicijsko in časovno zahtevnega komunalnega opremljanja. Projekt je pomemben za razvoj gospodarstva v tem delu regije in ima širše učinke, ne samo finančne koristi. Ocenjujemo, da sta nadaljevanje in realizacija projekta v zastavljenih okvirjih možna, smiselna in upravičena. Če do realizacije ne bi prišlo, bi bilo najbolj oškodovano predvsem gospodarstvo, ki se ne bi moglo razvijati zaradi prostorskih problemov in investicijsko ter časovno zahtevnega komunalnega opremljanja. Z izdelano dokumentacijo identifikacije investicijskega projekta investitor izkazuje resnost in zmožnost organiziranja in izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz obravnavane investicije. Menimo, da so zgoraj navedeni pozitivni učinki investicije dovolj opravičljiv razlog, da se uresniči predvidena naložba in s tem zagotovijo cilji in dosežejo zastavljeni rezultati investicije. Na osnovi navedenega se investicijski projekt»poslovna cona»pušnik««ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje: - Da so vlaganja v projekt nujna; - Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo projekta; - Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke utemeljene in verodostojne; - Da se z nameravanim projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča nikomur nikakršne škode; - Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno. - Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo angažiranostjo menedžiranja projekta še zmanjšati. Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. Potrebna investicijska dokumentacija: Ocenjena investicijska vrednost projekta, na katero se nanaša ta dokument, uvršča le-tega po»uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ«(ul RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) v kategorijo investicijskih projektov z ocenjeno vrednostjo pod EUR. Po 4. členu citirane»uredbe«(mejne vrednosti) je za tovrstne investicije potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), če: Če je objekt tehnološko zahteven, Če bodo nastale pomembne finančne posledice v času obratovanja, Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi Investicijski program (IP), ni potrebno izdelati. Glede na to, da se bo projekt sofinanciral s proračunskimi sredstvi in, da je vrednost pod ,00 EUR je potrebno izdelati samo DIIP. 12

15 Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006, 54/2010 in 27/16) 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji 17. redni seji, dne sprejel naslednji S K L E P Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)»Poslovna cona»pušnik««v predloženem besedilu. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo. Številka: / Datum: mag. Alan BUKOVNIK ŽUPAN Sklep prejmejo: - Zadeva, tu 3x - Evidenca, tu, - Arhiv.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV PLOČNIKA V NASELJU ŠMARJE PRI SEŽANI DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV PLOČNIKA V NASELJU ŠMARJE PRI SEŽANI DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA 4 6210 SEŽANA PROJEKT: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Sežana, maj 2017 Župan Občine Sežana: Davorin Terčon VSEBINA 1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Model

Model PRVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA Mizendol - Podčelo, LC 226112, km 0,8+25 do 2,4+50 (L = 1.625,00 m) polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometerski položaj začetka, konca ali sredine objekta

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE V NASELJU DOL PRI VOGLJAH DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PRO

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE V NASELJU DOL PRI VOGLJAH DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PRO OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA 4 6210 SEŽANA PROJEKT: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Sežana, maj 2017 Župan Občine Sežana: Davorin Terčon VSEBINA 1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH

Prikaži več

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta -

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - DIIP Investitor/Naročnik OBČINA KANAL OB SOČI Trg svobode 23 SI-5213 Kanal Odgovorna

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

INVESTITOR:

INVESTITOR: OBČINA ŠENTRUPERT ŠENTRUPERT 33 8232 ŠENTRUPERT PROJEKT: LC 425312 HRASTNO HOM DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Šentrupert, februar 2018 Župan: Rupert Gole PODPISI INVESTITOR: Naziv: Občina

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

(Microsoft Word - Dokument identifikacije investicijskega projekta, IZGRADNJA PARKIRI\212\310 V BELI CERKVI, november 2015)

(Microsoft Word - Dokument identifikacije investicijskega projekta, IZGRADNJA PARKIRI\212\310 V BELI CERKVI, november 2015) OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE ŠMARJETA 66 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE INVESTICIJA: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Šmarjeta, november 2015 Županja: mag. Bernardka Krnc PODPISI INVESTITOR: Naziv:

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: 013-0001/2014-02 Datum: 24.10.2016 Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 24.10.2016 ob 18.00 uri, v prostorih

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

INVESTITOR:

INVESTITOR: OBČINA HRPELJE-KOZINA HRPELJE, REŠKA CESTA 14 6240 KOZINA INVESTICIJA: IZVEDBA NOVEGA NADVOZA RODIK NA ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 62 CEPIŠČE PREŠNICA KOPER V KM 7+270 S POVEZOVALNIMI CESTAMI DOKUMENT IDENTIFIKACIJE

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3,

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, novembra 2012, v okviru 1. točke dnevnega reda:»ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja«sprejel naslednja sklepa: SKLEPA: 1. Na 52. seji Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične) regije,

Prikaži več

N O V A G O R I C A d. d. POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE Naziv investicijskega projekta oziroma operacije: OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA Štev

N O V A G O R I C A d. d. POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE Naziv investicijskega projekta oziroma operacije: OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA Štev POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE Naziv investicijskega projekta oziroma operacije: OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA Številka dokumenta: 10848 Nova Gorica, 30.10.2011 Povzetek PIZ-a: Oskrba s pitno

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Občina Miren-Kostanjevica Minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Občina Miren-Kostanjevica Minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Občina Minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

2012 Občina Kidričevo Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo Investicijski program (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokume

2012 Občina Kidričevo Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo Investicijski program (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokume 2012 Občina Kidričevo Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo Investicijski program (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ Uradni list RS, št.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav Kamnik - Mengeš - Trzin - MO Ljubljana Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav Kamnik - Mengeš - Trzin - MO Ljubljana Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav Kamnik - Mengeš - Trzin - MO Ljubljana Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Januar 2018 Naziv projekta: Načrtovanje in gradnja

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP PODNEBNO OGLEDALO Uroš Habjan mag. Sektor za nizkoogljično družbo 17.4.2018 Razpisi za področje OVE DO OVE 2016-7,9 mio EUR (8-1) DO OVE 2017 3 mio EUR (11-1) JR EE OVE 2017 2 odpiranja (1-1) Seminar za

Prikaži več

(Microsoft Word - plan ob\350inske ceste zaklju\350no poro\350ilo doc)

(Microsoft Word - plan ob\350inske ceste zaklju\350no poro\350ilo doc) Občina Kranjska Gora Komisija za pripravo plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest POROČILO O REALIZACIJI PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST za obdobje 2007-2010 Kranjska Gora, januar 2011

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

(Microsoft Word - DIIP IGRI\212\310E DOLENJA VAS-celota)

(Microsoft Word - DIIP IGRI\212\310E DOLENJA VAS-celota) OBČINA ŽELEZNIKI Češnjica 48, 4228 Železniki DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA V DOLENJI VASI IZDELANO: JANUAR 2015 DIIP IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA V DOLENJI

Prikaži več

Izvajalec:

Izvajalec: Vrsta investicijske dokumentacije DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Naziv projekta SANACIJA DEGRADIRANEGA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA NOVA OPREMA Naziv podprojekta Naročnik MESTNA OBČINA SLOVENJ

Prikaži več

OBČINA HAJDINA

OBČINA HAJDINA GRB OBČINE HAJDINA 16.10.2000 OBČINA HAJDINA ŽUPAN Zg. Hajdina 44/a, 2288 HAJDINA Številka: 410-2/2013 Datum: 13. 3. 2013 OBČINSKEMU SVETU OBČINE HAJDINA NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA: POROČEVALEC: Predlog

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

OSNUTEK III (1

OSNUTEK III (1 OBČINA SELNICA OB DRAVI ŽUPAN Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Številka: 007-6/2007 Datum: 10. 9. 2007 Občinski svet Občine Selnica ob Dravi Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim L 356/520 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 18. novembra 2014 o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnimi parametri tehničnih specifikacij za interoperabilnost

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Številka projekta:

Številka projekta: Kolektor CPG d.o.o Industrijska cesta 2 Kromberk SI-5000 Nova Gorica Slovenija T: +386 5 338 48 00 F: +386 5 338 48 04 cpg@kolektor.com www.kolektorcpg.com www.kolektorgradbeniinzeniring.com 0.1 NASLOVNA

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, Gradivo k točki 12: Sprejem DIIP Učinkovita prenova javne razsvetljave

Občina Bled OBČINSKI SVET 7. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, Gradivo k točki 12: Sprejem DIIP Učinkovita prenova javne razsvetljave Občina Bled OBČINSKI SVET 7. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, 28.2.2012 Gradivo k točki 12: Sprejem DIIP Učinkovita prenova javne razsvetljave 1 12) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled -

Prikaži več

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE JESENICE

PREDLAGATELJ:  ŽUPAN OBČINE JESENICE PLAN GRADITVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBDOBJU OD LETA 2015 DO 2018 Zakon o cestah ZCest-1 (Uradni list RS, št. 109/2010 in spr.) predpisuje zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

Končno poročilo 3 nadzor

Končno poročilo 3 nadzor Nadzorni odbor Občine Podvelka Podvelka 13 2363 Podvelka : 0328-0005/2015-4 Datum: 31. 5. 2016 KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU Nadzor izvrševanja pro v letu 2014 in 2015 postavka 16017 1. Kratek

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več