PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PREDLOG PRORAČUN za leto 2018"

Transkripcija

1 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

2 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ODHODKI IN DRUGI IZDATKI TEKOČI ODHODKI TEKOČI TRANSFERI INVESTICIJSKI ODHODKI INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI DAVČNI PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI KAPITALSKI PRIHODKI TRANSFERNI PRIHODKI C. RAČUN FINANCIRANJA RAČUN FINANCIRANJA ZADOLŽEVANJE ODPLAČILA DOLGA II. POSEBNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINSKI SVET POLITIČNI SISTEM SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE NADZORNI ODBOR EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ŽUPAN POLITIČNI SISTEM OBČINSKA UPRAVA EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE LOKALNA SAMOUPRAVA OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH TRG DELA IN DELOVNI POGOJI KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE GOSPODARSTVO VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ZDRAVSTVENO VARSTVO KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE IZOBRAŽEVANJE SOCIALNO VARSTVO SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI REŽIJSKI OBRAT

3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA LOKALNA SAMOUPRAVA TRG DELA IN DELOVNI POGOJI PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST C. RAČUN FINANCIRANJA OBČINSKA UPRAVA SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OB Nakup opreme za delovanje občinske uprave in sveta OB Nakup opreme za vrtec Sv. Andraž OB Sofinanciranje nabave gasilske opreme OB Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin - RO OB Ureditev stanovanj nad večnamensko dvorano OB Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja OB Obnova večnamenskega prostora OB Podeželski center Sveti Andraž OB Energetska sanacija stavb OB CLLD (Las) projekti- Medgeneracijski športni park OB Hrgove domačija OB Vodovodni cevovod v naselju Vitomarci OB Idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih vod OB Moder LC Brezovjak- Župetinci-Novinci OB CLLD (Las) projekti- Mladinski center OB Sofinanciranje izgradnje OŠ Ljudevita Pivka OB Urejanje pokopališča in vežice z parkirišči OB Priprava regionalnih in drugih programov in projektne dokumentacije OB Ureditev prost. za potrebe uprave in OS OB Nakup prostorov v podeželskem centru OB Modernizacija JP Križišče Berlak - Nedeljko OB Interreg- ESCAPE (SI- HU) OB Interreg CB Matchhing Tradition (SI- AT) OB Interreg DETOX (SI-HR) OB Ureditev infrastrukture v naselju Drbetinci OB Ureditev komunalne infrastrukture v delu naselja Vitomarci doh.št OB Modernizacija dela odseka JP Oplot OB Rekonstrukcija dela odseka javne poti JP Ostragovo OB Ureditev infrastrukture v naselju Vitomarci-center OB Reklonstrukcija dela odseka JP Polena-Lovski dom Ob Izgradnja kanalizacije v naselju Drbetinci

4 I. SPLOŠNI DEL 4

5 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ODHODKI IN DRUGI IZDATKI TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Obrazložitev konta V okviru sredstev za plače se načrtujejo odhodki za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom. Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih temelji na okvirih in predpisih, ki opredeljujejo način in višino usklajevanja plač v letu Prav tako so zajeti tudi stroški dela zaposlenih preko programov javnih del. Izdatki se v letu 2018 podobni kot v 2017 zaradi zaposlitve na področju izvajanja projektov Interreg. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Obrazložitev konta Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence kot tudi zaposlene preko programa javnih del. 402 Izdatki za blago in storitve Obrazložitev konta Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, različne članarine v neprofitnih institucijah, sejnine ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. 403 Plačila domačih obresti Obrazložitev konta Postavka zajema odplačila obresti za najete kredite. Gre za odplačilo obstoječih kreditov za šolo, vodovodno omrežje in obnovo večnamenske dvorane. 409 Rezerve Obrazložitev konta V okviru te vrste odhodkov se predvideva izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 5

6 zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Načrtuje se tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 41 TEKOČI TRANSFERI Transferi posameznikom in gospodinjstvom Obrazložitev konta Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferjev urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, regresiranje oskrbe v domovih, regresiranje prevozov v šolo, plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih prav tako pa so v tem sklopu tudi izplačila staršem ob rojstvu otroka. 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Obrazložitev konta Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu, neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države in občin. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. 413 Drugi tekoči domači transferi Obrazložitev konta Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja predstavljajo plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov. Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom. Planirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev Obrazložitev konta Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor. Podrobnejši opisi so v načrtih razvojnih programov. 6

7 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Obrazložitev konta V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, načrtujemo transfere za investicije in opremo PGD Vitomarci, ki skrbi za požarno varnost v občini sveti Andraž v Slovenskih goricah. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Obrazložitev konta Investicijski transferi zajemajo transfere javnemu zavodu OŠ Cerkvenjak - Vitomarci za investicije in investicijsko vzdrževanje. Občina bo večino investicij zaradi preglednosti peljala preko občinskega proračuna in ne preko transferjev. Edini transfer za investicijo je planiran za sofinanciranje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj. 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Obrazložitev konta Največji delež med davčnimi prihodki odpade na odstopljeni vir dohodnine - občinski vir. Zakon o financiranju občin določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo. Znesek povprečnine določi Državni zbor RS v Zakonu o izvrševanju proračuna RS po sprejetju državnega proračuna in predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Izračuni za leto za leto 2018 so narejeni na podlagi izračunov primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance, v katerih je upoštevana poprečnina v višini 536 EUR. Finančna izravnava ni zajeta v izračunu in je zajeta v tranfernih prihodkih in za leto 2018 ni predvidena. 703 Davki na premoženje Obrazložitev konta Med davke na premoženje uvrščamo: - davek na nepremičnine, - davek na premičnine, - davek na dediščine in darila, - davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Med davki na premoženje predstavlja največji delež nadomestilo za uporabno stavbnih zemljišč. V skladu s priporočili Ministrstva za finance je evidenca NUSZ usklajena z evidenco registra nepremičnin - REN-om. 7

8 704 Domači davki na blago in storitve Obrazložitev konta Med davke na posebne storitve je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen na zelo majhen delež že zaradi upoštevanja načela previdnosti in glede na realizacije predhodnih let. Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve, kamor so uvrščene turistična taksa, komunalne takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Največji prihodek na kontni skupini 704 predstavlja prihodek iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je namenski prihodek in se porablja za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. 71 NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Obrazložitev konta Na kontni skupini predstavljajo prihodke od obresti in od premoženja. Prihodki od obresti prestavljajo: - prihodke od obresti od vezanih depozitov nenamenskih sredstev, - prihodki od obresti od danih posojih občanom, kjer gre za posojilo dano občanki v letu 2013 za odkup stanovanja v stanovanjskem bloku na naslovu Vitomarci 42a. Prihodki od premoženja prestavljajo: - prihodki od najemnin za poslovne prostore, kjer zaračunavamo najemnino za najem zdravstevne ambulante Vitomarci, - prihodki od najemnin za opremo, kjer zaračunavamo najemnino za vodovodno omrežje Komunalnemu podjetju Ptuj, - prihodki od drugih najemnin predstavljajo najemnino za Večnamensko dvorano Vitomarci, Telovadnico POŠ Vitomarci in uporabo mrliške vežice, - prihodki iz naslova podeljenih koncesij (gozdne ceste), - prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico. 711 Takse in pristojbine Obrazložitev konta Prihodki od upravnih taks in pristojbin doseženi v upravnih postopkih pri organih občin so prihodek proračunov občin. 712 Globe in druge denarne kazni 55 Obrazložitev konta Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške in denarnih kaznih v upravnih postopkih ter nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora. 714 Drugi nedavčni prihodki Obrazložitev konta Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni prihodki komunalnega prispevka, plačilo za najemnino za najem grobov, prihodki iz naslova plačil zunanjih občin, katerih otroci obiskujejo Vrtec Vitomarci. V teh prihodkih so načrtovani tudi drugi nedavčni prihodki, prefakturiranje stoška za 8

9 analize vode in vodnega povračila. Prav tako so med temi prihodki zajeti drugi izredni davčni prihodki. 72 KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Obrazložitev konta V proračunu načrtujemo prihodke od prodaje zgradb in prostorov in sicer od stanovanj. Prodaja premoženja (kontna skupina 722) je opredeljena v Letnem programu pridobivanja in razpolaganja z občinskim stvarnim in finančnim premoženem Občine Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2018, ki je priloga predloga Proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2017 in V teh prihodkih je zajeto tudi vračilo posojila za stanovanje na naslovu Vitomarci 42a. 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Obrazložitev konta Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je finančno izravnavo za leto 2017 planirala na osnovi podatkov Ministrstva za finance, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva. Občine so na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občine upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin. Sredstva se občinam dodelijo na osnovi določil Pravilnika o namenih porabe, meril in pogojev za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin. Za leto 2018 smo omenjena sredstva planirali v višini 3% nepovratnih sredstev in 2% povratnih sredstev. Kot prejeta sredstva iz državnega proračuna se na konto knjižijo prejeta sredstva za tekočo porabo, kjer planiramo refundacijo sredstev za zaposlitev preko javnih del. Na tem kontu je planiran še prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave občin v Sp. Podravju. 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Obrazložitev konta V proračunu načrtujemo prihodke s strani evropskih sredstev za tri Interreg projekte (SI-HR, SI- AT, SI-HU). Projekt Interreg DETOX (SI-HR) je že odobren in potekajo začetne dejavnosti. Obetamo si odobritev še ostalih dveh projektov, kjer še postopek odločanja ni zaključen. 9

10 C. RAČUN FINANCIRANJA RAČUN FINANCIRANJA ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje Obrazložitev konta V letu 2018 je predvideno dolgoročno zadolževanje občine za ,00 eur povratnih sredstev v državnem proračunu ali v okviru enotnega zakladniškega računa. Občine so na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranjuobčine ter 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin. 2% povratnih sredstev bomo koristili za investicijske projekte na področju infrastrukture 55 ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga Obrazložitev konta Gre za odplačilo glavnic najetih dolgoročnih kreditov za izgradnjo vodovodnega omrežja in novogradnjo šole z vrtcem in telovadnico ter obnovo večnamenske dvorane v Vitomarcih. V letu 2018 začnemo tudi z odplačili povratnih sredstev pridobljenih po 56. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in

11 II. POSEBNI D EL 11

12 II. POSEBNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINSKI SVET POLITIČNI SISTEM Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti: - občinski svet, - župan, - podžupan. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Lokalni Energetski koncept Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - ter ostali občinski predpisi. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Izvršilni in zakonodajni organi izvršujejo program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini in integracijo skupnosti občank in občanov ob spoštovanju interesov vseh in ne le interesov posameznih interesnih skupin, zagotoviti trajnostni razvoj občine in ohranitev občine kot samostojnega manjšega centra z vsemi potrebnimi funkcijami. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0101 Politični sistem Politični sistem Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema (občinskega sveta, župana in podžupana). Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. 12

13 Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Z letnim izvedbenim ciljem je nujno, da občinski svet skupaj z županjo izvede letni program, ki ga predložijo v razpravo in sprejem občinskemu svetu. Vse aktivnosti se bodo sproti spremljale, ugotavljalo se bo, ali se sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo, predvsem na sejah občinskega sveta. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Dejavnost občinskega sveta, Izvedba in nadzor volitev in referendumov Dejavnost občinskega sveta Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah ima 7 članov in 4 stalna delovna telesa (odbore in komisije) ter Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V občini delujejo tudi Vaški odbori. Odbori pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti. Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta. Podprogram zajema stroške financiranja političnih strank svetnikov, stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij in stroške delovanja vaških odborov. - Ustava Republike Slovenije, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o lokalnih volitvah in Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, - Zakon o političnih strankah in Zakon o financiranju političnih strank, - Statut občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, - Poslovnik občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, - Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, - Odlokom o organizaciji in načinu dela vaških odborov, - Pravilnik o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, - Sklep o financiranju političnih strank. Cilji so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika za delo občinskega sveta, odlokov, proračuna in zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, deklaracij, resolucij, odredb, pravilnikov, navodil, smernic, priporočil, sklepov, ustanavljanje odborov, imenovanje in razreševanje njihovih članov, nadzorovanje župana, podžupana, občinske uprave (kako izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z odlokom ne pooblasti župana za odločanje o tem do določene vrednosti oz. višine zneska, odločanje o najemu posojila ali prevzemu jamstva, o pogojih za podeljevanje koncesij na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, ustanavljanje javnih zavodov, javnih podjetij, dajanje pobud Državnemu zboru in Državnemu svetu in drugo. 13

14 Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) se uresničuje s sprejetimi smernicami občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le - tega sproti tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, v tvornem sodelovanju z županjo, podžupanom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. V letnem cilju je prednostna naloga županje in podžupana, da v sodelovanju z občinsko upravo preko občinskega sveta realizira sprejeti program Financiranje političnih strank 100 Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so zastopane v občinskem svetu za njihovo delovanje v skladu z zakonom, ki ureja financiranje političnih strank in volilnih kampanj in v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank sprejetem na lokalni ravni Stroški delovanja občinskega sveta Na proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članov občinskega sveta za delovanje v občinskem svetu in nabava potrebnih sredstev za svetnike. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah ima 7 članov in 4 stalna delovna telesa ter Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti. Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta. Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za posamezno funkcijo so opredeljene na podlagi: Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah in upoštevanjem veljavnega Zakona za uravnoteženje javnih financ Stroški delovanja odborov in komisij Na proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članov delovnih telesih občinskega sveta. 14

15 Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za posamezno funkcijo so opredeljene na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah in upoštevanjem veljavnega Zakona za uravnoteženje javnih financ Stroški delovanja vaških odborov Vaški odbori so ustanovljeni v skladu z Odlokom o organizaciji in načinu dela vaških odborov in Sklepom o potrditvi članov vaških odborov ustanovljeni vaški odbori. V skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah lahko vaški odbori pridobijo sredstva za kulturno, športno ali delovno družabno druženje in srečanje občanov Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, s ciljem poglabljanja medosebnih odnosov. - Odlok o organizaciji in načinu dela vaških odborov, - Sklep o potrditvi članov vaških odborov ustanovljeni vaški odbori, - Pravilnik o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah Izvedba in nadzor volitev in referendumov Na podprogramu se planirajo sredstva za izvedbo občinskih volitev kot so stroški za osebje, materialni stroški, tiskarske, storitve, poštnine, obvestila volivcem, nadomestilo lastnikom volišč ter drugi stroški. - Zakon o lokalnih volitvah, - Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za nadomestne volitve v občinski svet, - Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, - Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Dolgoročni cilj podprograma je zakonita izvedba lokalnih volitev. Cilj podprograma je zakonita izvedba lokalnih volitev. 15

16 Nadomestila za občinske volitve Potekale bodo lokalne volitve. Višina nadomestila se določi na sledeč način: Zneski, določeni za predsednika in tajnika občinske volilne komisije (OVK), namestnika predsednika in namestnika tajnika ter člane OVK in njihove namestnike, določeni v 45.a člen ZLV, množijo z 0,7, ker se ocenjuje, da delo na rednih volitvah zajema opravila v zvezi z volitvami župana v deležu 0,3 in opravila v zvezi z volitvami svetnikov v deležu 0,7. Dobljeni znesek se nato deli s 7, saj je v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah 7 svetnikov in množi s številom nadomestnih svetnikov. Tako izračunani znesek se zaradi ohranjanja sorazmernosti s plačilom za člane volilnih odborov (VO) in upoštevanja»fiksnih nalog«, ki morajo biti opravljene, ne glede na to, v koliko enotah se izvajajo volitve, poveča za 100 % oz. pomnoži z 2 (*). Višina nadomestila za čiščenje in najem prostora znaša 45,00 EUR Delna povrnitev str.volilne kampanje Na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah lahko upravičenci zaprosijo za delno povrnitev stroškov volilne kampanje. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, Odlok o javnem in uradnem glasilu občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Statut občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Poslovnik občinskega 16

17 sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Odlok o uporabi grba in zastave ter o občinskem prazniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Odlok o priznanjih Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, kvalitetno obveščena domača in tuja javnost, ter obeleženje pomembnih dogodkov v občine na protokolaren način. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0403 Druge skupne administrativne službe Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbo praznovanja občinskega praznika. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja,ustrezno vzdrževani poslovni prostori, zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja, učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Obveščanje domače in tuje javnosti, Izvedba protokolarnih dogodkov, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Obveščanje domače in tuje javnosti Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana in občinske uprave. - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o medijih, - Uredba o upravnem poslovanju, - Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, - Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, - Odlok o javnem in uradnem glasilu občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah. Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja. 17

18 Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil Uradne objave občine 300 Na tej proračunski postavki so predvideni materialni stroški za vzdrževanje uradno objavljenih aktov, ki jih je sprejel občinski svet. Dokumenti se objavljajo v Uradnem vestniku občine Sv. Andraž, ki se objavlja na spletni strani občine, da se tako optimizirajo stroški objav Spletna stran občine, mediji - informiranje javnosti Postavka zajema vzdrževanje in posodabljanje spletne strani občine v letu Prav tako so na tej postavki planirani stroški za informiranje javnosti preko spletne strani, fb profila ipd... Pogodba o vzdrževanju spletne strani Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru podprograma se sredstva namenijo za proslave, prireditve in sprejeme kot tudi za praznovanje občinskega praznika. - Statut občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, - Poslovnik občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, - Odlok o uporabi grba in zastave ter o občinskem prazniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, - Odlok o priznanjih Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih, zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini. Letni cilji: sofinanciranje raznih prireditev, izvedene proslave ob praznikih in drugih pomembnejših dogodkih, izvedba sprejema za odličnjake, za novorojence... Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov oz. obiskovalcev na prireditvah ter pripravljenost le - teh sodelovati in se vključevati v dejavnosti občine. 18

19 Stroški ob posebnih priložnostih Proračunska postavka je predvidena za pogostitve ob posebnih priložnostih ali posebnih obiskih protokolarnega značaja (pogostitev starejših občanov, pogostitev ob dnevu državnosti...). Zaradi rezervacije sredstev se planira nekoliko višji znesek, ki pa najverjetneje ne bo realiziran, saj bo plačilo zapadlo v naslednje proračunsko leto, zaradi prireditev v mesecu decembru, ki bodo plačane v januarju Stroški promoviranja občine Na tej postavki so planirani stroški promocije občine. Na tej postavki so tudi stroški razsvetlitve občine v času božično - novoletnih praznikov. Postavka zajema promoviranje občine izven Slovenije. Tako so tukaj planirana sredstva za plačilo članarine za projekt "Užitek ob reki" Prireditve ob občinskem prazniku Na postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo občinskega praznika, tako za pogostitve kot tudi drugi splošni material povezan s tem dogodkom. Zaradi rezervacije sredstev se planira nekoliko višji znesek, ki pa najverjetneje ne bo realiziran, saj bo plačilo zapadlo v naslednje proračunsko leto zaradi prireditev v mesecu decembru, ki bodo plačane v januarju Stroški reprezentance 600 Proračunska postavka zajema stroške reprezentance v proračunskem letu Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem V tem podprogramu so vključeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov ter izdatki za pravno zastopanje občine. 19

20 Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori. Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah bo v letu 2018 izvajala potrebno vzdrževanje občinskih objektov. Občina bo gospodarno vzdrževala nepremičnine in izvajala nadzor nad izterjavo najemnin Upravljane premoženja Proračunska postavka je predvidena za stroške sodnih postopkov, storitve odvetnikov, notarjev in drugo. Na postavki so tudi stroški notarja in cenilca. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin. V tem okviru Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah skrbi za obveščanje občanov z izdajanjem časopisa Novice Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki izhajajo predvidoma 4 x letno. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilje je ohranjati obveščenost občanov in njihovo sodelovanje pri oblikovanju Novic. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1803 Programi v kulturi 1803 Programi v kulturi Opis glavnega programa Programi v kulturi vključujejo sredstva za založniško dejavnost za izdajo občinskih novic. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti pogoje za izdajo občinskega časopisa Novice Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in vključevanje občanov v oblikovanje časopisa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je izdaja časopisa Novice in obveščanje prebivalcev o dogodkih v občini. Kazalniki so izdaja časopisa in obveščenost prebivalcev občine. 20

21 Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Mediji in avdiovizualna kultura Mediji in avdiovizualna kultura V okviru tega programa se izdaja lokalni časopis. - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o medijih, - Uredba o upravnem poslovanju, - Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, - Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, - Odlok o javnem in uradnem glasilu občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah. Informiranost občanov in občank. Letni izvedbeni cilj vidimo v tem, da se s časopisom in obveščanjem občanov in občank le tem približamo Tiskanje občinskih novic Postavka zajema stroške, ki nastanejo s tiskanjem občinskega glasila Novice ter drugih storitev, povezanih z izdajo glasila - sejnine članom uredniškega odbora, odgovornemu uredniku, poštnina. Zaradi rezervacije sredstev se planira nekoliko višji znesek, ki pa najverjetneje ne bo realiziran, saj bo plačilo zapadlo v naslednje proračunskio leto, zaradi izdaje časopisa v mesecu decembru, ki bo plačan v januarju NADZORNI ODBOR EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 21

22 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Racionalna in učinkovita poraba javnih financ. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0203 Fiskalni nadzor Fiskalni nadzor Opis glavnega programa V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Število izvedenih nadzorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Dejavnost nadzornega odbora Dejavnost nadzornega odbora Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Statut občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Poslovnik o delu nadzornega odbora, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. Izvedba načrtovanih nadzorov. 22

23 Nadomestila članom nadzornega odbora Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Na tej postavki so predvidena sredstva za sejnine za seje nadzornega odbora in za opravljene nadzore Materialni stroški delovanja nadzornega odbora 267 Tu so predvideni stroški v zvezi z usposabljanjem nadzornega odbora medtem, ko so ostali materialni stroški (papir, elektrika ) zagotovljeni v sklopu občinske uprave. Ni navezav na projekte 3000 ŽUPAN POLITIČNI SISTEM Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov ter zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti (občinski svet, župan in podžupan). Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Izvršilni in zakonodajni organi izvršujejo program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0101 Politični sistem 0101 Politični sistem Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema (občinskega sveta, župana in podžupana). Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 23

24 Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Z letnim izvedbenim ciljem je nujno, da občinski svet skupaj z županom izvede letni program, ki ga predložijo v razpravo in sprejem občinskemu svetu. Prav vsi našteti pa bodo sproti spremljali ali se sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo, predvsem na sejah sveta. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Dejavnost župana in podžupana Dejavnost župana in podžupanov Podprogram vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih). Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Odlok o plačah funkcionarjev, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Proračun občine za posamezno leto, Statut občine Sv. Andraž v Slov. goricah, Poslovnik o delu občinskega sveta, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah. Dolgoročni cilj je realizacija sprejetih aktov in drugih sprejetih programov ter spremljanje njihovega izvajanja preko različnih informatorjev, obveščanja javnosti ter s preverjanji. V letošnjem letu bo prednostna naloga županje, da skupaj z občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori in komisijami ter občinsko upravo sprotno preverja izvajanje vseh v programu sprejetih nalog tudi z uporabo obveščanja javnosti s ciljem pridobiti povratne informacije Plače, drugi izdatki in prispevki - župan Proračunska postavka vsebuje zneske, ki so potrebni za plačilo poklicne županje. Zneski so planirani v skladu Zakonom o lokalni samoupravi, na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Stroški reprezentance 465 Na proračunski postavki so predvideni materialni stroški reprezentance županje. 24

25 Materialni stroški delovanja župan-a-nje Postavka zajema stroške delovanja župana in sicer stroške mobilnih storitev, kotizacij ter povračila potnih stroškov, dnevnic in drugih izdatkov za službena potovanja v skladu z uredbo Informiranje javnosti 426 Na proračunski postavki so predvideni stroški v zvezi z raznimi objavami in obvestili županje, ki so pomembna za javnost Stroški plač podžupanov Proračunska postavka zajema strošek nagrade podžupana v tem letu OBČINSKA UPRAVA EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 88 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Racionalna in učinkovita poraba javnih financ. 25

26 Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0202 Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike 88 Opis glavnega programa Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. Strošek je vezan na finančne transakcije. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike 88 Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa (provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev). Načrtovani so tudi izdatki za elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi, Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti. Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike. Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa Plačila stroškov plačilnega prom. in bančnih storitev 88 Proračunska postavka zajema stroške, ki nastajajo v zvezi s poslovanjem, to so provizije Uprave za javna plačila, Davčni upravi RS, bančne storitve in podobno 26

27 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedbo protokolarnih dogodkov. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0403 Druge skupne administrativne službe Kadrovska uprava 710 Opis glavnega programa Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva za nagrade za obvezno šolsko prakso, ki jo opravljajo dijaki in študentje pri nas Dolgoročni cilji glavnega programa Vzpostavitev delovanja posameznikov k prepoznavnosti občine tudi z možnostjo opravljanja obvezne šolske prakse dijakov in študentov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje materialnih pogojev za plačilo nagrad v skladu z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ter Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Vodenje kadrovskih zadev Vodenje kadrovskih zadev 710 V tem sklopu so zajeti stroški dijakov in študentov kateri opravljajo obvezno šolsko prakso. Študenti in dijaki dobijo povrnjene stroške prevoza in malice. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-NPB14) Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 2116) Omogočanje opravljanja šolske obvezne prakse predvsem lokalnim šolarjem in vpogled in seznanitev v dejavnost javne uprave na lokalni ravni. 27

28 Letni cilj je, da opravlja šolsko prakso na občini vsaj 1 učenec. Merilo je število učencev na letni ravni, ki opravljajo prakso Nagrade za obvezno prakso 710 Na proračunski postavki so predvideni stroški nagrad za opravljane obvezne prakse dijakov in študentov 0403 Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja, ustrezno vzdrževani poslovni prostori, zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja in učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Izvedba protokolarnih dogodkov Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru podprograma se sredstva namenijo za Obdaritev otrok ob Božiču in Miklavžu znesek je planiran 2x, ker lahko plačilo zapade v drugo proračunsko leto. Sredstva so namenjena še za obdaritev novorojenčkov rojenih v preteklem letu z medovitimi rastlinami. Statut in poslovnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini. Spodbujanje sajenja in gojenja medovitih rastlin v občini, ki ima veliko pozitivnih učinkov (čistejše okolje, ohranjanje in spodbujanje čebelarstva...). 28

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več