Izvleček iz tarife DBS

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Izvleček iz tarife DBS"

Transkripcija

1 IZVLEČEK IZ TARIFE DBS ZA FIZIČNE OSEBE, ZASEBNIKE IN DRUŠTVA LJUBLJANA, 12. OKTOBER 2015

2 A. SPLOŠNA DOLOČILA... 3 B. POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM... 1 I. TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN PLAČILNI PROMET ZA FIZIČNE OSEBE IN KMETE (za osebni namen) TRANSAKCIJSKI RAČUNI FIZIČNIH OSEB HRANILNE KNJIŽICE PLAČILNI PROMET OSTALA NADOMESTILA POSLOVANJE S PLAČILNIMI KARTICAMI SPLETNO IN MOBILNO BANČNIŠTVO DEVIZNO POSLOVANJE SMS OBVEŠČANJE...10 II. KREDITI PREBIVALSTVU...10 III. KREDITI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST...12 IV. GARANCIJE IN AVALIRANE MENICE...12 V. DRUGE STORITVE PRI POSLOVANJU KMETOV...13 VI. TREZORSKO POSLOVANJE...14 VII. KOMISIJSKI POSLI...15 VIII. POSLOVANJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI ZA PREBIVALSTVO IN KMETE...15 IX. VREDNOTENJE NEPREMIČNIN...20 X. VARČEVANJA IN DEPOZITI...21 C. POSLOVANJE Z ZASEBNIKI, DRUŠTVI IN CIVILNO PRAVNIMI OSEBAMI TER GOTOVINSKI TRANSAKCIJSKI RAČUNI ZA NEPOSREDNE IN POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE (v nadaljevanju POSLOVNI in PRORAČUNSKI RAČUNI)...22 I. TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN PLAČILNI PROMET TRANSAKCIJSKI RAČUNI PLAČILNI PROMET OSTALA NADOMESTILA POSLOVANJE S PLAČILNIMI KARTICAMI SPLETNO IN MOBILNO BANČNIŠTVO DEVIZNO POSLOVANJE SMS OBVEŠČANJE...28 II. KREDITI...28 III. GARANCIJE IN AVALIRANE MENICE ZA ZASEBNIKE, DRUŠTVA IN NEFORMALNE SKUPINE...29 IV. DRUGE STORITVE PRI POSLOVANJU ZASEBNIKOV, DRUŠTEV IN NEFORMALNIH SKUPIN...30 V. TREZORSKO POSLOVANJE...31 VI. KOMISIJSKI POSLI...31 VII. POSLOVANJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI ZA ZASEBNIKE, DRUŠTVA IN NEFORMALNE SKUPINE...32 VIII. BONITETNE OCENE IN VREDNOTENJE NEPREMIČNIN...37 IX. VARČEVANJA IN DEPOZITI

3 A. SPLOŠNA DOLOČILA 1. Deželna banka Slovenije d. d. (v nadaljevanju banka) zaračuna nadomestila za storitve, ki jih opravlja in so navedene v tem Ceniku za storitve Deželne banke d. d. (v nadaljevanju Ceniku). Izjema so predpisana statistična poročila, ki jih predpiše Banka Slovenije in drugi organi na podlagi zakonskih predpisov. 2. Pogodba o sklenjenem poslu mora obvezno vsebovati tudi določilo o nadomestilu za opravljene bančne storitve. 3. Poleg nadomestil za posamezne storitve po tem Ceniku zaračunava banka tudi naslednje dejanske stroške, če je to urejeno s pogodbo med banko in uporabnikom storitev: a) takse, davki, zavarovalne premije in podobno, ki jih banka plačuje po nalogu oziroma za račun komitenta b) sodni stroški, stroški pravnega zastopanja, protest menice, menična tožba, storitve ipd. c) stroški za delo zunanjih sodelavcev d) stroški izvedeniškega poročila, strokovnega zahtevka za pridobitev investicijskih kreditov po predhodnem sporazumu s prosilci kreditov e) stroški, ki jih zaračunavajo druge banke v državi in tujini, ki so udeležene pri opravljanju poslov, kot tudi stroški, ki jih zaračunavajo druge organizacije, ki sodelujejo pri teh poslih f) poštnine za priporočene, ekspresne, letalske vrednostne pošiljke in pošiljke s povratnico, poštnine za pakete, stroški materiala za pakiranje, transportni stroški in druga opravila v zvezi s pošiljkami g) stroški teleksa in telefonskih pogovorov razen stroškov za potrjevanje salda varčevalcev drugih bank h) fotokopiranje dokumentov i) drugi stroški materialnega značaja, nujni za izvedbo posla 4. Za storitve v deviznem poslovanju, ki jih banka opravlja za uporabnike v državi, se nadomestila zaračunavajo v domači valuti po referenčnem tečaju ECB. 5. Če opravlja posel več finančnih institucij, obračunava vsaka nadomestilo za opravljeni del posla po svoji tarifi, če ni bil sklenjen sporazum o delitvi nadomestila. To določilo se smiselno upošteva tudi za poslovanje s fizičnimi osebami. 6. Za posle, ki jih opravlja banka uporabnikom po pooblastilu drugih bank, zaračunava nadomestilo po tem Ceniku. Zaračunano nadomestilo se deli med bankama po dogovoru. 7. Banka obračunava nadomestilo pravnim osebam za obdobje (kot je določeno pri posamezni tarifni postavki) praviloma na prvi dan tega obračunskega obdobja (dekada, mesec, trimesečje, polletje). Ta dan se upošteva tudi za nastanek dolžniško-upniškega razmerja. Nadomestila za izdajo garancij, akceptiranja in avaliranja menic se obračunavajo ob izdaji ter nato na začetku vsakega trimesečja vnaprej od stanja, če ni v Ceniku drugače določeno. Prvi dan trimesečja se smatra za nastanek dolžniško upniškega razmerja. 3

4 Nadomestilo za odobritev kreditnega zahtevka je pravna oseba dolžna poravnati na osnovi obračuna banke. Za nastanek dolžniško upniškega razmerja pri vseh vrstah kreditov se upošteva dan podpisa kreditne pogodbe. Nadomestilo za izdajo garancij z valutno klavzulo se obračunavajo v valuti in na dan obračuna preračunajo v domačo valuto. Terjatev se vzpostavi v domači valuti. Obračun se pošlje pravnim osebam najkasneje v 3. delovnih dneh od nastanka dolžniško upniškega razmerja. 8. Za pravne osebe je rok za plačilo nadomestila do 8 dni od izstavitve obračuna. 9. Občanom se nadomestilo obračunava in ga poravnajo ob opravljeni storitvi. Če občan ni prisoten, se obračun izstavi najkasneje v 3 delovnih dneh po opravljeni storitvi. Občan ga je dolžan poravnati najkasneje v 8 dneh od dneva izstavitve obračuna. 10. Izterjava posameznih zneskov se ne izvaja, če so stroški obdelave in izterjave višji od obračunanega zneska. Upošteva se, da so stroški obračuna in izterjave 5,00 EUR. 11. Ostanek bančne terjatve iz naslova nadomestil za storitve do domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, ki nastane pri kreditnem, depozitnem in drugem poslovanju in ga stranka kljub pozivom ne poravna, banka odpiše v breme odhodkov banke v skladu s Pravilnikom o odpisu terjatev v DBS d. d. 12. Ostanek obveznosti banke do domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, ki nastane pri kreditnem, depozitnem in drugem poslovanju in je manjša od 5,00 EUR banka prenese v dobro prihodkov banke. 13. Od dneva, ko poteče rok za plačilo, zaračunava banka za neplačana nadomestila zamudne obresti v višini, določeni s Sklepom o višini obrestnih mer banke. 14. Pri vseh tarifnih postavkah iz tega Cenika se davek na dodano vrednost v skladu s točkami od a. do f. 4. odstavka 44. člena ZDDV-1 ne obračuna, razen v tistih tarifnih postavkah, ki so obdavčljive in je to izrecno določeno. 15. Glede na poslovno sodelovanje s komitentom in glede na posebne aranžmaje, se s pogodbo lahko določijo tudi drugačni pogoji. Podlaga za to je pisni, ustrezno utemeljen sklep organa banke, ki je pristojen za odobritev (osnovnega) posla, na katerega je vezano posamezno nadomestilo oz. sklep pristojnega direktorja ali direktorja PE v katerega delokrog sodi konkretna bančna storitev (in nadomestilo za njeno izvedbo). Direktorji PE in pomočniki direktorjev PE imajo možnost strankam s področja poslovanja s prebivalstvom odobriti znižana nadomestila ali opustitev zaračunavanja leteh za posamezne storitve banke, ki so v akcijski ponudbi strankam, pod enakimi pogoji in za enak čas kot je opredeljeno v akcijski ponudbi, in sicer tudi v primeru, ko stranka ne prevzame celotnega ponujenega paketa storitev. Tovrstna odobritev mora biti ustrezno utemeljena in dokumentirana. 16. Cenik je sestavljen iz Splošnih določil in iz Tarifnega dela, kjer so po vrstah komitentov določene vrste storitev in višina nadomestil, ki jih za te storitve zaračunava banka. 17. Izvleček iz tega Cenika, ki navaja posamezen del poslovanja v banki, se lahko posreduje komitentu na njegovo željo. Poglavje B iz Cenika, ki navaja nadomestila za poslovanje s prebivalstvom, pa mora biti na vpogled v vseh enotah banke. 4

5 18. Kreditni odbor, direktor SPPO, direktorji PE in pomočniki direktorjev PE lahko iz utemeljenih razlogov v posameznem primeru določi tudi drugačno nadomestilo za storitev. 19. V primeru, da je v Ceniku višina nadomestila določena v razponu, so za dogovor o konkretni višini nadomestila znotraj razpona pooblaščeni kreditni odbor, direktor SPPO, direktorji PE, pomočniki direktorjev PE in ustrezna strokovna služba. 20. Pri konverziji deviz na TRR in prodaji deviz banka uporablja podjetniške nakupne in prodajne tečaje DBS. Nadomestilo se obračuna od vrednosti v domači valuti po referenčnem tečaju ECB, veljavnem na dan izplačila valute v domači valuti. 21. Znesek najave dviga gotovine je 2.500,00 EUR ali več oz. protivrednost v tuji valuti. 22. Najvišji znesek blagajniškega primanjkljaja / presežka, za katerega še ni potreben zapisnik o blagajniškem primanjkljaju / presežku je 5,00 EUR. 23. Majhen primanjkljaj / presežek je primanjkljaj / presežek v okviru od 5,01 EUR do 200,00 EUR oz. protivrednost v tuji valuti. 24. Velik primanjkljaj / presežek je primanjkljaj / presežek v višini nad 200,00 EUR oz. protivrednost v tuji valuti. 5

6 B. POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM I. TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN PLAČILNI PROMET ZA FIZIČNE OSEBE IN KMETE (za osebni namen) 1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI FIZIČNIH OSEB fiksni znesek v % min. max. obračuna 1.1. OTVORITEV RAČUNA Otvoritev računa brez nadomestila Otvoritev več kot enega računa drugega računa 21, vsakega naslednjega računa 42, Otvoritev volilnega računa 21, VODENJE RAČUNA Vodenje DBS gotovinskega računa 1,50 mesečno vodenje računa v domači in tujih valutah, prvo izdajo identifikacijske kartice imetniku računa, odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa, odobritev računa na podlagi direktne odobritve, prenosi na/iz vezanih vlog, mesečni izpisek o prometu in stanju na računu. Vodenje DBS gotovinskega računa za nerezidente 1,50 mesečno vodenje računa v domači in tujih valutah, prvo izdajo identifikacijske kartice imetniku računa, odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa, odobritev računa na podlagi direktne odobritve, prenosi na/iz vezanih vlog, mesečni izpisek o prometu in stanju na računu Vodenje DBS klasičnega računa 1,50 mesečno vodenje računa v domači in tujih valutah, gotovinska vplačila in izplačila, odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa, odobritev računa na podlagi direktne odobritve, prenosi na/iz vezanih vlog Vodenje DBS osebnega računa 2,05 mesečno vodenje računa v domači in tujih valutah, prvo izdajo mednarodne debetne kartice Activa Maestro, izdelava PIN številke za imetnika, odobritev avtomatskega limita, gotovinska vplačila in izplačila, dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju, informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji, uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d. Ljubljana, nakupi blaga in storitev na POS terminalih, odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa, odobritev računa na podlagi direktne odobritve, prenosi na/iz vezanih vlog, mesečni izpisek o prometu in stanju na računu. Vodenje DBS osebnega računa za nerezidente 2,05 mesečno vodenje računa v domači in tujih valutah, prvo izdajo mednarodne debetne kartice Activa Maestro, izdelava PIN številke za imetnika, gotovinska vplačila in izplačila, dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju,

7 informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji, uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d. Ljubljana, nakupi blaga in storitev na POS terminalih, odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa, odobritev računa na podlagi direktne odobritve, prenosi na/iz vezanih vlog, mesečni izpisek o prometu in stanju na računu Vodenje DBS upokojenskega računa 1,80 mesečno vodenje računa v domači in tujih valutah, prvo izdajo mednarodne debetne kartice Activa Maestro, izdelava PIN številke za imetnika, odobritev avtomatskega limita, gotovinska vplačila in izplačil, dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju, informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji, uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d. Ljubljana, nakupi blaga in storitev na POS terminalih, odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa, odobritev računa na podlagi direktne odobritve, prenosi na/iz vezanih vlog, mesečni izpisek o prometu in stanju na računu. Vodenje DBS upokojenskega računa za nerezidente 1,80 mesečno vodenje računa v domači in tujih valutah, prvo izdajo mednarodne debetne kartice Activa Maestro, izdelava PIN številke za imetnika, gotovinska vplačila in izplačila, dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju, informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji, uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d.d. Ljubljana, nakupi blaga in storitev na POS terminalih, odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa, odobritev računa na podlagi direktne odobritve, prenosi na/iz vezanih vlog, mesečni izpisek o prometu in stanju na računu Vodenje DBS zlatega računa 6,50 mesečno vodenje računa v domači valuti in tujih valutah, prvo izdajo zlate mednarodne debetne kartice Activa Maestro, izdelava PIN številke za imetnika računa kartice, odobritev avtomatskega limita (2.000 EUR), gotovinska vplačila in izplačila, dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju, informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji, uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d., nakupi blaga in storitev na POS terminalih, odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa, odobritev računa na podlagi direktne odobritve, prenosi na/iz vezanih vlog, mesečni izpisek o prometu in stanju na računu Vodenje DBS otroškega računa brez nadomestila vodenje računa v domači in tujih valutah, prvo izdajo mednarodne debetne kartice Activa Maestro, izdelava PIN številke za zakonitega zastopnika, gotovinska vplačila in izplačila, dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju, informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji, uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d. Ljubljana, odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa, odobritev računa na podlagi direktne odobritve, prenosi na/iz vezanih vlog, mesečni izpisek o prometu in stanju na računu Vodenje DBS dijaškega računa brez nadomestila 2

8 vodenje računa v domači in tujih valutah, prvo izdajo mednarodne debetne kartice Activa Maestro, izdelava PIN številke za imetnika, avtomatski limit, gotovinska vplačila in izplačila, dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju, informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji, uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d. Ljubljana, odobritev računa za prilive iz domačega in čezmejnega plačilnega prometa, odobritev računa na podlagi direktne odobritve, prenosi na/iz vezanih vlog, mesečni izpisek o prometu in stanju na računu Vodenje DBS študentskega računa brez nadomestila vodenje računa v domači in tujih valutah, prvo izdajo mednarodne kartice Activa Maestro, izdelava PIN številke za imetnika, avtomatski limit, gotovinska vplačila in izplačila, dvigi gotovine na bančnih avtomatih v SEPA območju, informacija o stanju na računu na bančnih avtomatih v Sloveniji, uporaba depozitne enote na bankomatih DBS d. d. Ljubljana, nakupi blaga in storitev na POS terminalih, odobritev računa za prilive iz plačilnega prometa, odobritev računa na podlagi direktne odobritve, prenosi na/iz vezanih vlog, mesečni izpisek o prometu in stanju na računu UKINITEV RAČUNA 4,50 Se zaračuna v kolikor je odpovedana okvirna pogodba v roku do 12 mesecev od sklenitve POŠILJANJE PO POŠTI Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v državi / na izpisek 1, Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v tujino / na izpisek 2, Pošiljanje čekovnih blanketov po pošti / za pošiljko priporočeno s povratnico 5, DODATNE STORITVE NA RAČUNU Identifikacijske kartice ponovna izdaja identifikacijske kartice 0, izdaja identifikacijske kartice pooblaščencu 0, prijava izgube ali kraje identifikacijske kartice 4,50 preklic prijave izgube ali kraje identifikacijske kartice 6, Evidenčna knjižica zamenjava 4, Čekovno poslovanje izdaja čekovnih blanketov, za vsak izdan čekovni blanket 0, pošiljanje čekov v inkaso / ček 0, prijava izgube čekovnih blanketov / ček 4, preklic prijave izgube ali kraje čekovnih blanketov 6, Trajni nalogi in direktne obremenitve na računu avtomatska obdelava 0,22 ročna obdelava 0, LIMIT NA RAČUNU Avtomatski limit brez nadomestila Obravnava zahtevka za izredni limit (če limit ni odobren) 4,50 3

9 Stroški odobritve izrednega limita Stroški odobritve izrednega limita do 6 mesecev Stroški odobritve*1 1 % 22,00 100,00 Dodatni stroški odobritve za nezavarovane limite*2 0, Stroški zavarovanja po pogodbi z zavarovalnico Stroški odobritve izrednega limita do 1 leta Stroški odobritve*1 2 % 22,00 200,00 Dodatni stroški odobritve za nezavarovane limite*2 0, Stroški zavarovanja *1 za študente in imetnike DBS zlatega računa znaša nadomestilo 50 % rednega nadomestila za odobritev izrednega limita (ugodnost imetnik DBS zlatega računa lahko uveljavi 1x letno) *2 ne velja za delavce banke, ki podpišejo izjavo TRR-35 Stroški odobritve izrednega limita - na podlagi zastave vezane vloge 2 % 22,00 200, OPOMINJEVALNI POSTOPEK Pošiljanje prvega opomina o nedovoljenem negativnem stanju največ 2,50 Pošiljanje drugega opomina o nedovoljenem negativnem stanju največ 2, Pošiljanje opomina pred tožbo največ 2, OSTALA NADOMESTILA Odkup deviz z izplačilom v domači valuti brez nadomestila Prijava izgube ali kraje evidenčne knjižice 6, Preklic prijave izgube ali kraje evidenčne knjižice 6,30 2. HRANILNE KNJIŽICE fiksni znesek v % min. max. obračuna 2.1. HRANILNE KNJIŽICE V DOMAČI VALUTI Prijava izgube ali kraje hranilne knjižice 6, Preklic prijave izgube ali kraje hranilne knjižice 6, Ukinitev hranilne knjižice 4, VEČVALUTNE HRANILNE KNJIŽICE Izplačilo v domači valuti brez nadomestila Prijava izgube ali kraje večvalutne hranilne knjižice 6,30 Preklic prijave izgube ali kraje večvalutne hranilne knjižice 6, Ukinitev večvalutne hranilne knjižice 4,50 3. PLAČILNI PROMET fiksni znesek v % min. max. obračuna 3.1. DOMAČE IN ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE ZA FIZIČNE OSEBE Domača plačilna transakcija je plačilo med transakcijskimi računi na območju Republike Slovenije. Čezmejna plačilna transakcija je plačilo med državami članicami Evropske unije v evrih ali drugi valuti države članice. Za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v EUR je možna samo opcija plačila stroškov SHA (delitev stroškov - vsaka stranka plača stroške svoje banke) Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do EUR (mala plačila) 4

10 Domača plačila banka izvršuje v SEPA 1 standardu in preko sistema TARGET2 (nujna plačila). Regulirana čezmejna plačilna transakcija je avtomatsko plačilo (STP plačilo 2 ) med članicami EU v EUR ali protivrednosti v valuti na podlagi 14. člena Uredbe (ES) št. 924/2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti (trenutno SEK in RON), vsebuje IBAN upravičenca, BIC banke upravičenca in opcijo plačila stroškov SHA (delitev stroškov) in jo banka izvaja v SEPA standardu Elektronsko poslovanje preko DBS NET in mdbs Interni nalog (plačilna transakcija med strankama DBS) brez nadomestila Eksterni nalog (plačilna transakcija stranki pri drugi banki) 0, Nujni nalog 2, Papirno poslovanje - na bančnem okencu Interni nalog (plačilna transakcija med strankama DBS) Na račun fizične osebe brez nadomestila 3, Na račun s.p., društev in pravnih oseb 0,50 Eksterni nalog (plačilna transakcija stranki pri drugi banki) 0, Nujni nalog 7, Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije nad EUR (velika plačila) Elektronsko poslovanje preko DBS NET in mdbs Interni nalog (plačilna transakcija med strankama DBS) brez nadomestila Eksterni nalog (plačilna transakcija stranki pri drugi banki) 2, Nujni nalog 2, Papirno poslovanje - na bančnem okencu Interni nalog (plačilna transakcija med strankama DBS) Na račun fizične osebe brez nadomestila Na račun s.p., društev in pravnih oseb 0,50 Eksterni nalog (plačilna transakcija stranki pri drugi banki) 7, Nujni nalog 7, Neregulirane čezmejne plačilne transakcije (NON STP) Neregulirana čezmejna plačilna transakcija (NON STP 3 ) je malo ali veliko plačilo, pri katerem nalog ne vsebuje enega izmed pogojev za regulirano čezmejno plačilo. Nalog oddan preko DBS NET/mDBS-malo plačilo 0,35 + 5, Nalog oddan na bančnem okencu - malo plačilo 0, , Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan preko DBS NET/mDBS 2,50 + 5, Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan na bančnem okencu 7, , Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa) brez nadomestila Pri plačilih terjatev banke, se na enotah banke provizija ne zaračunava. Pri vplačilih nalogi predloženi v enotah banke in preko elektronske banke v dobro računov Rdeči 1 Plačilo SEPA je plačilo v evrih med transakcijskimi računi držav članic EU, Islandije, Norveške, Liechtensteina, Švice, Monaka, Mayotte in Saint-Pierre-et-Miquelon in drugih ozemelj, zunanjih območij in kolonij (Martinique, Guadeloupe, Francoska Gvajana, Reunion (francoska čezmorska ozemlja), Gibraltar (britanska kolonija), Azori, Madeira (portugalski zunanji območji), Kanarski otoki, Ceuta in Melilla (španska ozemlja) ter Alanski otoki (finsko ozemlje). 2 STP (Straight-Through-Processing) pomeni v plačilnem prometu uporabo standardov, ki omogočajo avtomatično izvrševanje plačilnih transakcij, brez ročnih posegov pri izvedbi celotne transakcije od plačnika do prejemnika plačila. 3 NON STP (NON Straight-Through-Processing) pomeni, da ni zagotovljene avtomatske izvršitve naloga in zahteva ročne posege pri izvedbi celotne transakcije od plačnika do prejemnika plačila. 5

11 križ, Unicef, Karitas, Zveze prijateljev mladine Slovenije, Beli obroč, Hospic in društva invalidov ter prispevki za elementarne nesreče, se nadomestilo ne zaračunava. Pri vplačilih - nalogi predloženi v poslovalnici Grosuplje v dobro računov Fundacije Drevored, Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje, se nadomestilo ne zaračunava. Pri vplačilih nalogi predloženi v enotah banke in preko elektronske banke v dobro denarnega računa strank, namenjenega za trgovanje z vrednostnimi papirji, odprtega pri Banki Slovenije, št. SI , se nadomestilo ne zaračunava. Pri plačilu nalogov za plačilo premij v dobro pogodbene zavarovalnice, predloženih na enotah banke, se provizija ne zaračunava, v kolikor gre za plačilo premije za zavarovanje, sklenjeno s posredovanjem DBS kot posrednikom pri sklenitvi zavarovalne pogodbe Pri prenakazilih sredstev, sproščenih na osnovi zapadlih depozitov, se na enotah banke provizija ne zaračunava. ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE V DRUGIH VALUTAH DRŽAV ČLANIC (razen EUR, SEK, RON) IN DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE (MEDNARODNI PLAČILNI PROMET) ZA FIZIČNE OSEBE Druge plačilne transakcije vključujejo plačila izven meja EU v katerikoli valuti in plačila v okviru EU v valutah, ki niso valute članic EU. Elektronsko poslovanje preko DBS NET in mdbs Nakazilo do ,00 EUR 6, Opcija OUR* dodatno 8, Nepopolni nalog dodatno 5, Nujno plačilo dodatno 3, Prejeto plačilo 2, Nakazilo nad ,00 EUR 10, Opcija OUR* dodatno 8, Nepopolni nalog dodatno 5, Nujno plačilo dodatno 3, Prejeto plačilo 2, Papirno poslovanje na bančnem okencu Nakazila do ,00 EUR 10, Opcija OUR* dodatno 15, Nepopolni nalog dodatno 10, Nujno plačilo dodatno 6, Prejeto plačilo 2, Nakazila nad ,00 EUR 50, Opcija OUR* dodatno 15, Nepopolni nalog dodatno 10, Nujno plačilo dodatno 6, Prejeto plačilo 2,50 *OUR-nadomestilo za kritje stroškov prejemnika plačila (vse nastale stroške tako svoje banke kot banke prejemnika plačila krije nalogodajalec oz. plačnik). 4. OSTALA NADOMESTILA fiksni znesek v % min. max. obračuna 4.1. Izvršitev sodnih in upravnih sklepov o izvršbi vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun upnika 25, vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun upnika 10,00 6

12 vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun primarne banke 17,00 vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun primarne 9,00 vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu istega dne 1, Unovčenje menice 8, Izvršitev sklepa o dedovanju obdelava sklepa 8, nakazilo/izplačilo vsakemu dediču 5, Plačilo stroškov pogreba iz sredstev na računu 8, Predčasna prekinitev obročnega varčevanja in varčevanja v NSVS 8, Izdelava prepisov, izpisov kartic, mikrofilmskih izpisov dokumentov / od strani 2, Izdaja raznih potrdil o stanju na računu 6, Neupravičena reklamacija 6,70 Fotokopije raznih dokumentov na željo komitenta 4.9. /stran 0,20 Izdaja potrdila o prilivu plače za pridobitev kredita pri drugi banki 8,40 Izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja / od vrstice 0,30 3,60 Gotovinsko izplačilo priliva iz prehodnega računa banke 4, Izdaja izjav in potrdil do ,00 EUR 15, nad ,00 EUR 30, Gotovinsko poslovanje polog na TRR brez nadomestila izplačilo s TRR brez nadomestila Zamenjava gotovine Zamenjava bankovcev za bankovce / od zneska menjave 0,50 1,00 Zamenjava kovancev za bankovce ali bankovcev za kovance ali kovancev za kovance / od zneska menjave 2,00 1, Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v RS dejanski stroški poštnine + 5,00 EUR po pošiljki Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v tujino dejanski stroški poštnine + 20,00 EUR po za države EU pošiljki dejanski stroški poštnine + 40, izven EU EUR po pošiljki Potrdilo o opravljeni transakciji na zahtevo plačnika/prejemnika 1,00 Posredovanje informacij o opravljeni plačilni transakciji 1, Obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga 1,00 Preklic kreditnega plačilnega naloga pred izvršitvijo 6, Reklamacije in storitve po poizvedbah 10, Nakazilo na račun stečajnega upravitelja 1,60 7

13 4.24. Posebne storitve in posegi na zahtevo komitenta na predlog strokovne službe Obravnava zahtevka ZPIZ za vračilo pokojnine 4,00 Od storitev navedenih pod točko 4.9., in se obračuna davek na dodano vrednost v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014, 2015 v višini 22 % razen, če so storitve v neposredni povezavi z opravljanjem plačilnega prometa. 5. POSLOVANJE S PLAČILNIMI KARTICAMI fiksni znesek v % min. max. obračuna 5.1. PLAČILNA KARTICA ACTIVA MAESTRO Letna članarina ni članarine Letna članarina za pooblaščenca ni članarine Blokada kartice 6, izdaja kartice Activa Maestro in PIN številke pooblaščencem 3, Predčasna zamenjava kartice 5, Neupravičena reklamacija 1,60 dvig gotovine na bančnem okencu članic sistema Active 2, dvig gotovine na prodajnem mestu 2, dvig gotovine na enotah Pošte Slovenije* 1, dvig gotovine na bančnih avtomatih izven euro območja 1, dvig gotovine na bančnih avtomatih v euro območju brez nadomestila Začasna sprememba limita poslovanja 3, Trajna sprememba limita poslovanja 3,50 * Nadomestilo se ne plačuje na tistih enotah Pošte Slovenije, kjer v kraju ni bančne enote oziroma bančnega avtomata. 5. PLAČILNA KARTICA ACTIVA MASTERCARD Letna članarina 16,30 letno Letna članarina za pooblaščenca 16,30 letno Blokada kartice 8, Predčasna zamenjava kartice 6, Izredno naročilo kartice 14, Neupravičene reklamacije za nakupe v državi 1, Neupravičene reklamacije za nakupe v tujini 2, Dvig gotovine na bančnih okencih 5,00 7, Dvig gotovine na bančnih avtomatih 5,00 5, Izpis prometa več kot enkrat mesečno v državi 1, Izpis prometa več kot enkrat mesečno v tujino 2, Začasna sprememba limita poslovanja 3, Trajna sprememba limita poslovanja 3, ZLATA PLAČILNA KARTICA ACTIVA MASTERCARD Letna članarina 58,70 letno Letna članarina za pooblaščenca 58,70 letno Blokada kartice 14, Predčasna zamenjava kartice 12, Izredno naročilo kartice 14, Neupravičene reklamacije za nakupe v državi 1, Neupravičene reklamacije za nakupe v tujini 2,50 8

14 Dvig gotovine na bančnih okencih 5,00 7, Dvig gotovine na bančnih avtomatih 5,00 5, Izpis prometa več kot enkrat mesečno v državi 1, Izpis prometa več kot enkrat mesečno v tujino 2, Začasna sprememba limita poslovanja 3, Trajna sprememba limita poslovanja 3, ZAMENJAVA PLAČILNE KARTICE ACTIVA MASTERCARD ZA ZLATO ACTIVA MASTERCARD Preostanek veljavnosti kartice doplačilo od 12 do 10 mesecev 33, od 9 do 6 mesecev 42, od 5 do 3 mesece 49, PREDPLAČNIŠKA KARTICA ACTIVA MASTERCARD Nadomestilo za polnjenje preko DBS NET 0, Nadomestilo za ostala polnjenja 1, Izdaja kartice 9,90 enkratno ob izdaji Obnova kartice 9, Predčasna zamenjava kartice 9, Dvig gotovine (BA in POS) 1,00 2, Nadomestilo za blokado kartice 8, Začasna sprememba limita poslovanja 3, Trajna sprememba limita poslovanja 3, Izpis prometa več kot enkrat mesečno (pošiljanje 1,00 na naslov v državi) Izpis prometa več kot enkrat mesečno (pošiljanje 4,00 na naslov v tujino) Prenos dobroimetja na TRR pri DBS brezplačno Izplačilo dobroimetja 1, Neupravičene reklamacije za nakupe v državi 1, Neupravičene reklamacije za nakupe v tujini 2, Izredno naročilo kartice 14,80 enkratno Vpogled v stanje 0, DRUGE STORITVE ZA PLAČILNO KARTICO ACTIVA MASTERCARD Izdaja nadomestne kartice Center za izdajo se nahaja v ZDA 80, Center za izdajo se nahaja izven ZDA 112, Hitro avansiranje Center za izdajo se nahaja v ZDA 54, Center za izdajo se nahaja izven ZDA 79, ZAHTEVEK ZA DOKUMENT Zahtevek za dokument v tujini za zneske nad 10 USD 8, Zahtevek za dokument v Sloveniji (prodajna mesta Plasis, NLB) 2, Zahtevek za dokument znotraj sistema Activa brez nadomestila Stroški blokacije zaradi preseženega zneska zaupanja in prehoda v nedovoljeno stanje dejanski stroški 6. SPLETNO IN MOBILNO BANČNIŠTVO fiksni znesek v % min. max. obračuna 6.1. Pristopnina za DBS NET 19,00 9

15 Pristopnina za DBS NET z aktiviranjem uporabe generatorja enkratnih gesel 29,00 Pristopnina za DBS NET (za učence, dijake in študente) brez nadomestila Pristopnina za DBS NET z aktiviranjem uporabe generatorja enkratnih gesel (za učence, dijake in študente) 14, Aktiviranje uporabe generatorja enkratnih gesel 14, Nadomestilo za uporabo DBS NET 0,60 mesečno Nadomestilo za uporabo DBS NET učenci, dijaki, 6.7. študentje, imetniki DBS zlatega računa brez nadomestila 6.8. Pristopnina za storitev e-računi brez nadomestila 6.9. Posredovanje e-prijave/e-odjave brez nadomestila Posredovanje e-računa s prilogami prejemniku brez nadomestila Pristopnina za mdbs brez nadomestila Nadomestilo za uporabo mdbs brez nadomestila mesečno 7. DEVIZNO POSLOVANJE fiksni znesek v % min. max. obračuna TUJA GOTOVINA Odkup tuje gotovine od fizičnih oseb brez nadomestila Prodaja tuje gotovine fizičnim osebam brez nadomestila Zamenjava bankovcev izločenih iz obtoka 5,00 4,50 ČEKI, KREDITNA PISMA IN DRUGI 7.2. VREDNOSTNI PAPIRJI Izplačilo v domači valuti od izplačanega zneska 1,00 4,50 Inkaso bankovcev, čekov, in drugih vrednostnih papirjev za fizične osebe (za vsako potrdilo o inkasu) 4,50 8. SMS OBVEŠČANJE fiksni znesek v % min. max. obračuna 8.1. DBS VARNOST SMS-OBVESTILO SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico Activa Maestro SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico Activa MasterCard SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s predplačniško kartico Activa MasterCard 8.2. DBS INFO SMS-OBVESTILO SMS-obvestilo o prilivu na transakcijski račun 0,15 1,00 1,00 1,00 mesečno mesečno mesečno SMS-obvestilo o prilivu na kartični račun 1,00 mesečno II. KREDITI PREBIVALSTVU Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR fiksni znesek v % min. max. KOMITENT fiksni znesek v % min. max. NEKOMITENT 1. POTROŠNIŠKI KREDIT V DOMAČI VALUTI 1.1. kratkoročni (do 12 mesecev) 1,2 20,00 250,00 2,0 40,00 500, dolgoročni (nad 12 mesecev) 1,5 25,00 250,00 2,0 50,00 500, hitri kredit na osebnem računu 1,3 25,00 10

16 STANOVANJSKI KREDIT V DOMAČI VALUTI do 120 mesecev, v primeru zavarovanja pri zavarovalnici 1,2 30,00 295,00 1,2 60,00 495, do 360 mesecev 1,5 30,00 495,00 1,5 60,00 700,00 GOTOVINSKI STANOVANJSKI KREDIT V 3. DOMAČI VALUTI do 360 mesecev 2,5 200,00 695,00 3,0 400,00 995,00 KRATKOROČNI KREDITI V DOMAČI VALUTI NA PODLAGI ZASTAVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV priprava dodatka h kreditni in zastavni pogodbi v primeru spremembe zastave vrednostnih papirjev 30,00 30,00 priprava dodatka h kreditni in zastavni pogodbi v primeru prodaje zastav. vred. papirjev in ponovni zastavi novih/drugih vrednostnih papirjev 90,00 90,00 PREMOSTITVENI KRATKOROČNI KREDITI V DOMAČI VALUTI NA PODLAGI ZASTAVE DEPOZITA 1,00 100,00 500,00 1,00 100,00 500,00 NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE KREDITNIH POSLOV PO POOBLASTILU PRAVNIH OSEB Po dogovoru 7. PREDČASNO VRAČILO 7.1. krediti, odobreni do krediti z referenčno obrestno mero 7.3. krediti z nominalno obrestno mero max. 3,0 50 % stroškov odobritve brez stroškov 1 % zneska predčasno odplačanega kredita/glavnice, če kreditojemalec predčasno odplača kredit več kot eno leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe in če vsota predčasnih odplačil v obdobju dvanajstih mesecev presega ,00 EUR 0,5 % zneska predčasno odplačanega kredita, če je do končne dospelosti kreditne pogodbe eno leto ali manj kot eno leto max. 3,0 50 % stroškov odobritve brez stroškov 1 % zneska predčasno odplačanega kredita/glavnice, če kreditojemalec predčasno odplača kredit več kot eno leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe in če vsota predčasnih odplačil v obdobju dvanajstih mesecev presega10.000,00 EUR 0,5 % zneska predčasno odplačanega kredita, če je do končne dospelosti kreditne pogodbe eno leto ali manj kot eno leto NADOMESTILO ZA SPREMEMBO KREDITNE POGODBE 1,0 25,00 250,00 1 % 25,00 250,00 NADOMESTILO ZA VPIS ZASTAVNE PRAVICE, STROŠKI IZBRISA, OSTALI dejanski dejanski STROŠKI stroški stroški 10. STROŠKI OPOMINA ZA KREDITE prvi opomin drugi opomin tretji opomin največ 5,00 največ 5,00 največ 5,00 največ 5,00 največ 5,00 največ 5,00 STROŠKI SPREMEMBE ZASTAVLJENIH TERJATEV IZ INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNIH SKLADOV 10,00 10,00 STROŠKI SPREMEMBE OBRESTNE MERE NA ŽELJO KREDITOJEMALCA 150,00 150,00 11

17 III. KREDITI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR fiksni znesek v % min. max. fiksni znesek v % min. max. KOMITENT NEKOMITENT KRATKOROČNI KREDIT V DOMAČI VALUTI 1,2 25,00 400,00 2,0 45,00 500,00 DOLGOROČNI KREDIT V DOMAČI VALUTI 1,5 30,00 800,00 2,0 55, ,00 KREDIT, ZAVAROVAN Z ODSTOPOM TERJATEV IZ NASLOVA NEPOVRATNIH SREDSTEV (SUBVENCIJE, ) 1,5 25,00 800,00 1,5 25,00 800,00 NADOMESTILO ZA SPREMEMBO KREDITNE POGODBE 25,00 250,00 1,0 25,00 250,00 STROŠKI SPREMEMBE OBRESTNE MERE 150,00 150,00 6. REVOLVING KREDIT 6.1. odobritev 6.2. stroški vodenja neizkoriščenega dela kredita v % min. od 0,35 % do 0,65 % od zneska odobrenega kredita, ob odobritvi. Višina nadomestila je odvisna od ročnosti odobrenega kredita. 91,00 Višina nadomestila je določena z vsakokratno veljavnim Sklepom o višini obrestnih mer DBS. Stroški se obračunavajo mesečno od zneska neizkoriščenega dela kredita. IV. GARANCIJE IN AVALIRANE MENICE Zap.št. Naziv storitve 1. Kratkoročne garancije storitvene garancije (za dobro izvedbo del, resnost ponudbe za 1.1. odpravo napak v garancijskem roku) plačilne garancije (za vračilo avansa, za zavarovanje plačila carine za plačilo najemnine, za zavarovanje 1.2. plačila..) 1.3. supergarancije garancije za zavarovanje vračila kreditov in 1.4. depozitov med pravnimi osebami Garancijska nadomestila za izdane garancije 2. pod točko 1. (od 1.1. do 1.4.) 2.1. za storitvene garancije 2.2. za plačilne garancije Znesek nadomestila v EUR fiksni znesek v % min. max. od 0,45 % do 1,0 % od zneska odobrene garancije, ob odobritvi 54,00 od 0,45 % do 1,1 % od zneska odobrene garancije, ob odobritvi 75,00 1,35 % od zneska odobrene supergarancije, ob odobritvi 214,00 od 0,75 % do 1,1 % od zneska odobrene garancije, ob odobritvi 107,00 od 0,35 % do 0,75 % trimesečno od stanja garancije 54,00 od 0,45 % do 0,9 % trimesečno od stanja garancije 59,00 od 0,85 % do 1,3 % trimesečno od stanja garancije 54,00 od 0,65 % do 1,3 % trimesečno od stanja garancije 54, za supergarancije za garancije za zavarovanje vračila kreditov in 2.4. depozitov Garancijsko nadomestilo se zaračuna vsake tri mesece od takratnega stanja garancije. Vsako začeto četrtletje se računa kot celota. Izjemoma lahko banka opusti obračun, če je zapadlost v roku 10-tih delovnih dni v novem četrtletju. 3. Dolgoročne garancije storitvene garancije (za dobro izvedbo del, za odpravo napak v 3.1. garancijskem roku) plačilne garancije 3.2. (za vračilo avansa, za zavarovanje plačila od 0,45 % do 1,1 % od zneska odobrene garancije, ob odobritvi 91,00 od 0,55 % do 1,2 % od zneska odobrene garancije, ob odobritvi 96,00 12

18 carine, za plačilo najemnine) 3.3. supergarancije garancije za zavarovanje vračila kreditov in 3.4. depozitov Garancijska nadomestila za izdane garancije 4. pod točko 3. (od 3.1 do 3.4) 1,5 % od zneska odobrene garancije, ob odobritvi 235,00 od 0,85 % do 1,3 % od zneska odobrene garancije, ob odobritvi 161, za storitvene garancije od 0,45 % do 1,3 % trimesečno od stanja garancije 38, za plačilne garancije od 0,55 % do 1,3 % trimesečno od stanja garancije 54, za supergarancije od 0,85 % do 1,6 % trimesečno od stanja garancije 54, za garancije za zavarovanje vračila kreditov in depozitov od 0,7 % do 1,1 % trimesečno od stanja garancije 54,00 Garancijsko nadomestilo se zaračuna vsake tri mesece od takratnega stanja garancije. Vsako začeto četrtletje se računa kot celota. Izjemoma lahko banka opusti obračun, če je zapadlost v roku 10-tih delovnih dni v novem četrtletju. 5. Izdaja izjave 5.1. o možnosti pridobitve garancije enkratno, ob izdaji 107, , o možnosti pridobitve kredita enkratno, ob izdaji 107, ,00 od 1,1 % do 2,1 % trimesečno, zaračuna se ob izdaji avala na menici in nato vsake tri mesece 6. Avali na menicah vnaprej 54, ,00 7. Garancija za izdajo obveznic po pogodbi 8. Odobritev garancijskega okvira 8.1. izdaja garancije znotraj garanc. okvira 8.2. izdaja posamezne izjave znotraj gar.okvira 9. Unovčitev garancije 0,3 % od zneska odobrenega garancijskega okvira, ob odobritvi 0,3 % do 0,5 % od zneska garancije, ob izdaji 40,00 0,3 % do 0,5 % od zneska izjave, ob izdaji 35,00 od 1,1 % do 2,1 % od zneska garancije 96,00 V. DRUGE STORITVE PRI POSLOVANJU KMETOV Zap.št. Naziv storitve Sprememba kreditnih pogojev pri revolving kreditih Obravnavanje kreditnega ali garancijskega zahtevka znotraj 5 delovnih dni 3. Izdaja ponudbe za poslovno sodelovanje 110,00 enkratno Zahtevek za predložitev računovodskih 4. izkazov (bilance) 100,00 Znesek nadomestila v EUR fiksni znesek v % min. max. od 0,15 % do 0,75 % od stanja glavnice kredita, ob spremembi 107,00 268,00 2x nadomestilo odobritve glede na vrsto kredita oz. garancije, ob odobritvi 5. Nadomestilo za vpis zastavne pravice 120 % dejanskih stroškov 6. Izdaja oz. namera o izbrisni pobotnici 110,00 Stroški cenitve nepremičnine za zavarovanje 7. pogodbe 7.1. ob sklenitvi 200, vsako naslednje leto 150,00 Nadomestilo za nesklenitev že odobrenega 8. zahtevka 9. Nadomestilo za spremembo nostro garancij 50 % stroškov 9.1. brez obravnave na KO 60,00 80, z obravnavo na KO 60,00 120, Uveljavljanje zahtevkov za subvencioniranje obresti od kreditov za financiranje tekočega 1,1 % od zneska regresiranih obresti 10,00 13

19 poslovanja- REGRES Predčasno vračilo kredita (nadomestilo se ne zaračunava pri kreditih zavarovanih z nepovratnimi sredstvi in pri kreditih, ki se poplačujejo z novo odobrenimi krediti v okviru skupine DBS) Analiza finančnega stanja in uspešnosti poslovanja pravne osebe oz.izdelave bonitete brez izdelave pogodbe po pogodbi Izdelava mnenja o ekonomski upravičenosti 13. investicije brez izdelave pogodbe s pogodbo od 50,00 EUR do 200,00 EUR odvisno od stopnje zahtevnosti storitve v skladu s pogodbo 14. Izdelava ocene projektov po pogodbi 15. Odkup terjatev po pogodbi 16. Opravljanje kreditnih poslov v imenu in za račun pravnih oseb po pogodbi 17. Opravljanje storitev po pogodbi v zvezi z investicijskimi projekti strank za trg po pogodbi 18. Izdelava denarnih tokov 200, Izdelava amortizacijskega načrta 300, Unovčenje menice za kredite banke 60, Odpoved pogodbe 60, Prenos pogodbe v izvržbo 100, Opomini prvi opomin 11, drugi opomin 22, naslednji opomin 33, Stroški preknjižbe napačen sklic 20,00 EUR za vsako partijo posebej 0,55 % od zneska predčasnega vračila 200,00 0,35 % od predračunske vrednosti 2.200,00 1,1 % od predračunske vrednosti 4.100, Pošiljanje dokumentov na zahtevo komitenta 20,00 Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014, 2015 v višini 22 % za storitve, ki so navedene pod točkami 12.2., 13.2., 14. in 16. Pri točkah 15., 17. in 25. je obračun davka odvisen od vrste posla. VI. TREZORSKO POSLOVANJE fiksni znesek v % min. max. obračuna 1. NADOMESTILA ZA DEPO letno 1.1. Odprti depoji v hrambi in upravljanju - hranilna knjižica 1.2. Zaprti in zapečateni depoji v hrambi zapečateni paketi in kuverte z označeno vrednostjo 8,40 EUR in 1,00 EUR za vsako opravljeno transakcijo 0,9 od označene vrednosti 8,40 83,50 vnaprej 14

20 zapečatene kuverte z rezervnimi ključi blagajn in trezorjev 6,30 EUR; in 1,00 EUR od opravljene transakcije; ,5 od Depo dragocenosti hramba vrednosti Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014, 2015 v višini 22 % za vse navedene vrste storitev. vnaprej vnaprej VII. KOMISIJSKI POSLI obračuna fiksni znesek v % min. max. 1. STROŠKI OPOMINJANJA ZA KREDITE 1.1. prvi opomin 5, drugi opomin 8, tretji opomin 10, vsak naslednji opomin 10,50 STROŠKI SKLENITVE DODATKA K 2. POGODBI reprogram s sklenitvijo aneksa 42,00 STROŠKI PREDČASNEGA VRAČILA KREDITA predčasno poplačilo kredita v celoti 42,00 IZDELAVA FOTOKOPIJ DOKUMENTOV PO ŽELJI KOMITENTOV, TISKANJE KARTIC ALI IZPISKOV / NA STRAN 0,20 5. IZDAJA RAZNIH POTRDIL / NA STRAN 6,70 IZDELAVA, IZPIS AMORTIZACIJSKEGA 6. NAČRTA 20,00 Vse ostale tarife oz. odstotki provizij za posle, ki jih banka opravlja v tujem imenu in za tuj račun, niso predmet tega pravilnika in so določene v pogodbi med banko in naročnikom storitev. Tarife v točkah 1. do 3. se pričnejo uporabljati s prenosom vodenja kreditov v tujem imenu in za tuj račun na novo programsko podporo. Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014, 2015 v višini 22 % za vse navedene vrste storitev. VIII. POSLOVANJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI ZA PREBIVALSTVO IN KMETE Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR fiksni znesek v % min. max. 1. POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI DOMAČIH FINANČNIH INSTUMENTOV Nadomestilo za borzno posredovanje v zvezi s finančnimi 1.1. instrumenti Osnovno nadomestilo 0, Najnižje nadomestilo 12,50 Osnovno nadomestilo se obračuna od vrednosti transakcije. Navedeno nadomestilo predstavlja nadomestilo banke, poleg tega nadomestila pa se pri poslih posredovanja obračunajo še dejanski stroški Ljubljanske borze d. d., Ljubljana (v nadaljevanju borza) in dejanski stroški Centralne Klirinško depotne družbe d. d., Ljubljana (v nadaljevanju KDD). Nadomestilo za odpiranje trgovalnega računa in nadomestilo za enoletno vodenje računa finančnih 1.2. instrumentov pri KDD odpiranje računa pri KDD 13,77 enoletno vodenje računa pri KDD 6,51 Navedeno nadomestilo predstavlja skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljeno storitev in je sestavljeno iz nadomestila KDD in nadomestila banke. Kadar član KDD zaračunava nadomestilo za obdobje, ki je krajše od enega leta, banka zaračuna sorazmerni del nadomestila Nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov znaša za: lastniški finančni instrumenti in 0,00222 % povprečnega mesečnega investicijski kuponi stanja finančnih instrumentov 15

21 0,00158 % povprečnega mesečnega dolžniški finančni instrumenti stanja finančnih instrumentov Banka obračunava nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov pri KDD četrtletno. V kolikor skupni znesek nadomestila za posamezno četrtletje za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tem četrtletju temveč v naslednjem četrtletju za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna dalje, vendar najpozneje v zadnjem četrtletju, ne glede na višino tako obračunanega nadomestila. Minimalno letno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov znaša 5,00 EUR. Nadomestilo za vzdrževanje stanj se obračuna tudi ob zaprtju računa za obdobje od zadnjega obračuna do datuma zaprtja računa Nadomestilo za prenos finančnih instrumentov Posamezen prenos finančnega instrumenta z računa imetnika pri KDD na računa istega imetnika pri članu KDD na podlagi naloga imetnika Nadomestilo za posamezen prenos 2,20 Prenos finančnega instrumenta z računa imetnika pri članu KDD na račun istega imetnika pri drugem članu KDD na podlagi njegovega naloga Število nematerializiranih finančnih instrumentov , , ,40 nad ,75 Nadomestilo se zaračuna le, kadar se finančni instrumenti prenesejo iz računa imetnika, ki ga vodi član KDD 1K (banka). Prenos finančnih instrumentov, ki pomeni spremembo imetnika finančnega instrumenta, z računa ali na račun imetnika pri članu KDD na podlagi naloga za finančne instrumente, s katerimi se trguje na organiziranem trgu za finančne instrumente, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu Število nematerializiranih finančnih instrumentov , , ,40 nad ,75 6,60 EUR + 0,0374 % od vrednosti transakcije 11,00 850,00 Nadomestilo se zaračuna vsaki pogodbeni stranki posebej. Prenos finančnih instrumentov, ki pomenijo spremembo imetnika finančnega instrumenta z/na račun imetnika pri članu KDD izven organiziranega trga na podlagi naloga imetnika, pri čemer je zagotovljena sočasna poravnava izpolnitve obveznosti (OTC-DVP) 6,60 EUR + 0,0429 % od vrednosti transakcije 11,00 850, Prenos finančnih instrumentov na podlagi dedovanja 1.5. Prenos na posameznega dediča 9,18 Nadomestilo za prenos finančnih instrumentov predstavlja skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljene storitve in je sestavljena iz nadomestila KDD in nadomestila banke. Nadomestilo se zaračuna le, kadar se finančni instrumenti prenesejo iz računa imetnika, ki ga vodi član KDD 1K (banka). Nadomestilo za izvedbo postopka vpisa ali izbrisa tretjih na finančnih instrumentih in drugih pravnih dejstvih (zastavna pravica, pravica užitka predkupna pravica, odkupna pravica, prepoved razpolaganja, ) za finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje na 6,60 EUR + 0,0374 % od organiziranem trgu vrednosti transakcije 11,00 850,00 za finančne instrumente, ki niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu Število nematerializiranih finančnih instrumentov , , ,40 nad ,75 Navedeno nadomestilo predstavlja skupno nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljeno storitev in je sestavljeno iz nadomestila KDD in nadomestila banke Nadomestilo za polog in dvig materializiranih vrednostnih papirjev Nadomestilo za polog ali dvig posameznega vrednostnega papirja od nominalne vrednosti vrednostnega papirja 0,10 8,50 417,50 16

22 1.7. Investicijsko svetovanje Svetovalna ura za investicijsko svetovanje 100, Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe 8,50 Navedeno nadomestilo predstavlja nadomestilo banke, ki ga stranka plača banki za opravljanje storitve in sicer sprejem ponudbe za odkup ponudnikov, katere predmet so nematerializirani finančni instrumenti Druge storitve Izdelava posebnih izpisov dodatni izpis prometa ali stanja na računu/ stran 2,80 EUR + 4,48 EUR izstavitev potrdila o vpisu ali izbrisu zastavne pravice 8,00 Vpis v register dobro poučenih investitorjev 100,00 Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014, 2015 v višini 22 % za storitve pod zap. štev. 1.6., 1.7., 1.8. ter za storitev vpisa v register dobro poučenih investitorjev pod zap. štev V primeru posebnega pogodbenega sodelovanja s stranko lahko banka spremeni višino nadomestila za opravljeno storitev v zvezi s finančnimi instrumenti. Deželna banka Slovenije d. d. in stranka se lahko o stroških borznega posredovanja dogovorita tudi drugače. Deželna banka Slovenije d. d. si pridržuje spremeniti cenik brez predhodnega obvestila. Vsakokratni veljavni cenik je objavljen na spletni strani banke 2. POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV 2.1. Nadomestilo banke Vrednost posla do ,00 EUR 0,80 20,00 od ,00 EUR do ,00 EUR 0,70 20,00 od ,00 EUR do ,00 EUR 0,60 20,00 od ,00 EUR do EUR 0,50 20,00 nad ,00 EUR 0,25 20,00 Osnovno nadomestilo za tuje dolžniške finančne instrumente (obveznice) znaša 0,3 % od vrednosti transakcije, najmanj 60,00 EUR oziroma po dogovoru. Stroški prenosa obveznic se obračunajo po tarifi tujega skrbnika. Stroški tujega borznega posrednika se obračunavajo skladno z vsakokrat veljavno tarifo teh institucij in se obračunavajo od vrednosti transakcije Provizija skrbniške banke Strošek transakcije predstavlja strošek banke v skladu z njeno tarifo skrbnice povečan za neposredne stroške v EUR glede na trg poravnave Mesečno nadomestilo za stroške ležarine za tuje VP znaša 0,08 % od povprečne tržne vrednosti portfelja p.a. Provizija se obračuna trimesečno za nazaj. Ostale storitve skrbniške banke se obračunajo po ceniku banke skrbnice za opravljanje skrbniških storitev na tujih trgih. Banka obračunava stroške ležarine finančnih instrumentov četrtletno. V kolikor skupni znesek ležarine za posamezno četrtletje za posamezni račun ne preseže 10,00 EUR se ležarina ne obračuna v tem četrtletju temveč v naslednjem četrtletju za celotno obdobje od datuma zadnjega obračuna dalje, vendar najpozneje v zadnjem četrtletju, ne glede na višino tako obračunane ležarine. Minimalna letna ležarina finančnih instrumentov znaša 6,00 EUR. Stroški ležarine finančnih instrumentov se obračunajo tudi ob zaprtju računa za obdobje od zadnjega obračuna do datuma zaprtja računa. Nadomestilo za odpiranje trgovalnega računa in nadomestilo za enoletno vodenje trgovalnega računa s tujimi finančnimi instrumenti odpiranje računa 13,77 enoletno vodenje računa 6,50 Navedeno nadomestilo predstavlja nadomestilo, ki ga stranka plača banki za opravljeno storitev. Kadar banka zaračunava nadomestilo za obdobje, ki je krajše od enega leta, zaračuna sorazmerni del nadomestila Nadomestila tujih izpolnitvenih pomočnikov po trgih Posredniška provizija tujega borznega posrednika - AK Jensen Inc Od vrednosti transakcije Drugi stroški Zahodna Evropa Avstrija (Dunaj) 0,10 % 17

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Tarifa_PO_

Tarifa_PO_ TARIFA ZA PRAVNE OSEBE Velja od 1.8.2019 KAZALO 1. KREDITNO POSLOVANJE... 2 1.1 PROVIZIJA OB ODOBRITVI KREDITA (PLAČILO OB ODOBRITVI)... 2 1.2 OSTALI STROŠKI... 2 2. GARANCIJE IN POROŠTVA... 3 3. DRUGE

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI EVRSKO POSLOVANJE TRANSAKCIJSKI

Prikaži več

TARIFA FO_marec_12_3_2019

TARIFA FO_marec_12_3_2019 ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. marec 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.3. Kreditni posli... 3 5.4. Posli v domači valuti... 5 5.5. Devizno - valutni

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 25.4.2018 Velja

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Mesić, članica uprave Velja od: 16.10.2017 KAZALO NAVODILA

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRANSAKCIJSKI RAČUNI DOMAČIH PRAVNIH OSEB, SAMOSTOJNIH

Prikaži več

Tarifa Abanke

Tarifa Abanke ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. september 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.2. Splošne določbe pri poslovanju s fizičnimi osebami... 3 5.3. Kreditni

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

KDD NAVODILA

KDD NAVODILA CENIK KDD KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽA D.D. LJULJANA Datum veljavnosti: 1.1.2019 Verzija: 1.1 KAZALO 1 POJASNILA K CENIKU 3 2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA 5 3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani,

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, 28.06.2019 Vsebina I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE... 3 A. TRANSAKCIJSKI RAČUN... 3 B.

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt TBP -Transakcijski račun ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 TRANSAKCIJSKI RAČUN Banke

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od Addiko Bank d.d. SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV SPLOŠNO S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja borzno posredniške hiše

Splošni pogoji poslovanja borzno posredniške hiše SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA S FINANČNIMI INSTRUMENTI ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe... 3 2. Opredelitev pojmov... 3 3. Odprtje NLB Poslovnega računa... 4 4. Vrste NLB Poslovnih računov... 5 4.1. Klasični NLB Poslovni

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april 2017 1 K A Z A L O SPLOŠNE POGOJE DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME... 3 V KOROŠKI REGIJI... 3 I. SPLOŠNE DOLOČBE...

Prikaži več

MergedFile

MergedFile CENIK TRGOVALNE PLATFORME OPTIMTRADER PREMIUM PAKET PREMIUM paket je določen glede na mesečni obseg trgovanja.. Pri trgovanju preko platforme OptimTrader veljajo splošni pogoji poslovanja podjetja CM-Equity.

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE NEPREMIČNINE: A. STANOVANJA OBREMENJENA Z NAJEMNIM

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

Obrazec za gradiva za sejo SBS

Obrazec za gradiva za sejo SBS KAZALO 1. Uvod... 3 2. Analiza nadomestil... 3 3. Izračun stroškov košaric plačilnih storitev... 4 Dodatek 1: Metodologija... i Dodatek 2: Tabele nadomestil za plačilne storitve na dan 31. 12. 2007, 31.

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več