Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno"

Transkripcija

1 Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike.

2 Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA... (organ, pristojen za sprejem prošnje) PROŠNJA ZA IZDAJO PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE IN DELO (37. člen Zakona o tujcih) prostor za fotografijo ali referenčna številka iz elektronskega odložišča fotografij 1. EMŠO, če je določena: 2. Priimek in ime: 3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 4. Spol: 5. Državljanstvo: 6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 8. Zakonski stan: 9 1. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje DA / NE Nekdanji imetnik modre karte DA / NE 10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 15. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 16. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 1 Polje 9 se izpolni v primeru, če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, oziroma če je tujec nekdanji imetnik modre karte EU. 2 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega enotnega dovoljenja. 3 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje enotnega dovoljenja.

3 17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 18. Davčna številka: 19. Firma ali ime delodajalca oziroma naročnika storitve: 20. Sedež ali naslov delodajalca oziroma naročnika storitve: 21. Podatek o prijavi potrebe po delavcu, ki jo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na obrazcu PD vloži delodajalec, pri katerem se bo tujec zaposlil (številka PD obrazca): 22. Matična številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 23. Davčna številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 24. Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe ali nacionalna poklicna kvalifikacija: 25. Koda poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga bo tujec opravljal: 26. Naziv delovnega mesta za katero se sklepa delovno razmerje: 27. Opis del in nalog delovnega mesta: 28. Kraj opravljanja dela: a) na sedežu delodajalca b) na terenu lokacija: 29. Poklicna oziroma strokovna izobrazba ali nacionalna poklicna kvalifikacija, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta: 30. Druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za zasedbo delovnega mesta: 31. Datum vložitve prošnje: 32. Podpis vlagatelja: IZPOLNI URADNA OSEBA Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje oziroma odločbe/sklepa: Datum izdaje: Dovoljenje velja od: do: Opombe: Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA A - Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zaposlitev (17. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca; pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca; dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec; podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.

4 V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba vlogi priložiti izjavo delodajalca in dokazilo o tem, da je pred vložitvijo vloge za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca investiral najmanj eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (drugi odstavek 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev). V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost; da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe; da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v registru kmetijskih gospodarstev oziroma v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo; da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja; da delodajalec aktivno posluje; da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo prošnje ali za čas poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti; da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela. B - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja zavoda za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (14. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: B1 Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v Republiki Sloveniji, ki je bil v zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo vloge najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba: dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ali pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji v Republiki Sloveniji v skladu s petim, šestim ali sedmim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. B2 Tujec, ki je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge najmanj 30 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba: dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva. B3 Tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo: dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;

5 dokazilo, da je v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo vloge pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo v Republiki Sloveniji, v skladu s šestim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev; pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali samozaposlitvi. B4 Tujec, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela: dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; dokazilo, da je tujec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo vloge zaključil program raziskovalnega dela v Republiki Sloveniji (potrdilo raziskovalne organizacije o zaključku raziskovalnega dela); pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali samozaposlitvi. V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost; da je bil tujec v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba v Republiki Sloveniji ali da je bil tujec v zadnjih treh letih najmanj 30 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba v Republiki Sloveniji. C - Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja zavoda k podaljšanju enotnega dovoljenja za namen zaposlitve (18. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva; pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca. V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost; da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo prošnje ali za čas poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti; da je tujec neprekinjeno prijavljen v obvezna socialna zavarovanja od dneva nastopa dela.

6 D - Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za usposabljanja ali izpopolnjevanja tujcev (25. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje; potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca; podpisano pogodbo o zaposlitvi za namen usposabljanja ali izpopolnjevanja ali pogodbo civilnega prava za usposabljanje ali izpopolnjevanje tujca; mnenje gospodarskega združenja, pristojne zbornice ali ministrstva, pristojnega za področje dejavnosti. Če usposabljanje in izpopolnjevanje izvaja gospodarsko združenje, pristojna zbornica ali ministrstvo, pristojno za področje dejavnosti, mnenje iz zadnje alineje ni potrebno. D1 Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za usposabljanje in izpopolnjevanje (peti odstavek 25. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje; potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva; izjavo o razlogih za podaljšanje izvajanja programa usposabljanja ali izpopolnjevanja; ustrezno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava. V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost; da tujec še ni bil vključen v vsebinsko podoben program usposabljanja ali izpopolnjevanja; da je delodajalec ali naročnik usposabljanja ali izpolnjevanja za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo prošnje ali za čas poslovanja, če je ta krajši, predlagal obračune davčnega odtegljaja, in da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti. E - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za individualne storitve tujcev (26. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje; potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; sklenjeno pogodbo civilnega prava; dokazilo o posebnem specialističnem znanju tujca (posebni tečaji, priporočila, ipd.) V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno

7 označeni kot davčna tajnost; v primeru, da je naročnik pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti podatek o registraciji ali vpisu v ustrezen register. F - Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zastopnika (27. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje; potrdilo iz kazenske evidence matične države; pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali s strani naročnika dela podpisano pogodbo civilnega prava. V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba prošnji priložiti izjavo delodajalca in dokazilo o tem, da je pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca investiral najmanj eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (tretji odstavek 27. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev). F1 Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zastopnika (osmi odstavek 27. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje; potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva; pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali s strani naročnika dela podpisano pogodbo civilnega prava. V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost; da delodajalec aktivno posluje; da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo prošnje ali za čas poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti; da je zastopnik vpisan v ustreznem registru; da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela. G Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja, pri katerem soglasje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ni potrebno (šesti odstavek 37.a člena Zakona o tujcih), je treba priložiti: fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno

8 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje; potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva. G1 - športni trener, poklicni športnik ali zasebni športni delavec: dokazilo o vpisu v razvid poklicnih športnikov ali v razvid zasebnih športnih delavcev ali sklenjeno pogodba o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v Republiki Sloveniji. G2 - oseba, ki namerava v Republiki Sloveniji opravljati duhovniški poklic ali redovniško dejavnost v okviru registrirane verske skupnosti oziroma oseba, ki bo organizirala oziroma vodila karitativno in humanitarno dejavnost v okviru priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti: potrdilo registrirane verske skupnosti o opravljanju dejavnosti v tej skupnosti oziroma potrdilo priznane humanitarne organizacije o organiziranju oziroma vodenju karitativne in humanitarne dejavnosti v tej organizaciji. G3 - poročevalec za tuje medije ali tuj dopisnik: dokazilo o akreditaciji v Republiki Sloveniji oziroma o postopku podaljšanja akreditacije. G4 - tujec, ki uveljavlja interes Republike Slovenije na gospodarskem področju oziroma na področju izobraževanja, znanosti in kulture: mnenje pristojnega ministrstva o obstoju interesa Republike Slovenije. V postopku izdaje enotnega dovoljenja bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost.

9 REPUBLIKA SLOVENIJA Obrazec št. 2/1... (organ, pristojen za sprejem prošnje) PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAMENJAVE DELOVNEGA MESTA ZAMENJAVO DELODAJALCA ZA ZAPOSLITEV PRI VEČ DELODAJALCIH (peti odstavek 37. člena Zakona o tujcih) 1. EMŠO, če je določena: 2. Priimek in ime: 3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 4. Spol: 5. Državljanstvo: 6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 8. Začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 9. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 10. Datum izdaje enotnega dovoljenja in njegova veljavnost do: 11. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 12. Trenutni delodajalec in delovno mesto : 13. Trenutni delodajalec in bodoče delovno mesto: 14. Bodoči delodajalec oziroma delodajalci in delovno mesto pri bodočem delodajalcu / delodajalcih: 15. Firma ali ime bodočega delodajalca: 16. Sedež ali naslov bodočega delodajalca: 17. Matična številka bodočega delodajalca: 18. Davčna številka bodočega delodajalca: 19. Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe ali nacionalna poklicna kvalifikacija tujca: 20. Koda poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga bo tujec opravljal: 21. Naziv delovnega mesta za katero se sklepa delovno razmerje: 22. Opis del in nalog delovnega mesta: 23. Kraj opravljanja dela: a) na sedežu delodajalca b) na terenu -lokacija

10 24. Poklicna oziroma strokovna izobrazba ali nacionalna poklicna kvalifikacija, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta: 25. Druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za zasedbo delovnega mesta: 26. Datum vložitve prošnje: 27. Podpis vlagatelja: IZPOLNI URADNA OSEBA Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje oziroma odločbe/sklepa Datum izdaje: Dovoljenje velja od: do: Opombe: Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: A - Prošnja za odobritev zamenjave delovnega mesta (prvi odstavek 19. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev): V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi za zamenjavo delovnega mesta bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti preveril, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe. B- Prošnji za odobritev zamenjave delodajalca (tretji odstavek 19. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca; dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec; podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne. V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba prošnji priložiti izjavo delodajalca in dokazilo o tem, da je pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca investiral najmanj eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (tretji odstavek 27. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev). V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi za zamenjavo delodajalca bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobil podatke: da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe; da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v registru kmetijskih gospodarstev oziroma v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo; da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja; da delodajalec aktivno posluje da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo prošnje ali za čas poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti. C- Prošnji za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih (četrti odstavek 19. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca; dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec; sporazum med novim delodajalcem, tujcem in delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen; podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.

11 V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba prošnji priložiti izjavo delodajalca in dokazilo o tem, da je pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca investiral najmanj eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (tretji odstavek 27. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev). V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobil podatke: da je od dneva vključitve v socialna zavarovanja na podlagi prva zaposlitve potekel najmanj en mesec; da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe; da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v registru kmetijskih gospodarstev oziroma v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo; da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja; da delodajalec aktivno posluje; da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo prošnje ali za čas poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

12 REPUBLIKA SLOVENIJA Obrazec št. 3/1... (organ, pristojen za sprejem prošnje) PROŠNJA ZA IZDAJO PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA DELA KOT SAMOZAPOSLENA OSEBA (37.b člen Zakona o tujcih) prostor za fotografijo ali referenčna številka iz elektronskega odložišča fotografij 1. EMŠO, če je določena: 2. Priimek in ime: 3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 4. Spol: 5. Državljanstvo: 6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 8. Zakonski stan: 9 1. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje DA / NE Nekdanji imetnik modre karte DA / NE 10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 15. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 1 Polje 9 se izpolni v primeru, če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, oziroma če je tujec nekdanji imetnik modre karte EU. 2 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega enotnega dovoljenja, 3 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje enotnega dovoljenja.

13 16. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 17. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 18. Matična številka osebne gospodarske družbe ali podjetnika posameznika: 19. Davčna številka osebne gospodarske družbe ali podjetnika posameznika: 20. Sedež ali naslov osebne gospodarske družbe ali podjetnika posameznika: 21. Datum vložitve prošnje: 22. Podpis vlagatelja: IZPOLNI URADNA OSEBA Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje oziroma odločbe/sklepa: Datum izdaje: Dovoljenje velja od: do: Opombe: Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA A - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba (15. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva. V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost; o tem, da tujec, ki se želi samozaposliti, v Republiki Sloveniji zakonito prebiva najmanj eno leto. B - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba na podlagi soglasja ZRSZ za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (14. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: B1 - Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v Republiki Sloveniji, ki je bil v zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo vloge najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba:

14 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje; potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ali pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji v Republiki Sloveniji v skladu s petim, šestim ali sedmim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. B2 - Tujec, ki je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge najmanj 30 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba: fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje; potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; B3 - Tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo: fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje; potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; dokazilo, da je v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo vloge pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo v Republiki Sloveniji, v skladu s šestim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev; pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali samozaposlitvi. B4 - Tujec, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela: fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje; potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;; dokazilo, da je v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo vloge zaključil program raziskovalnega dela v Republiki Sloveniji (potrdilo raziskovalne organizacije o zaključku raziskovalnega dela); pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali samozaposlitvi. V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost; da je bil tujec v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba v Republiki Sloveniji ali da je bil tujec v zadnjih treh letih najmanj 30 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba v Republiki Sloveniji.

15 REPUBLIKA SLOVENIJA Obrazec št. 4/1 (organ, pristojen za sprejem prošnje) PROŠNJA ZA IZDAJO PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA DELA NA PODROČJU RAZISKAV ALI VISOKEGA ŠOLSTVA (38. člen Zakona o tujcih) prostor za fotografijo ali referenčna številka iz elektronskega odložišča fotografij 1. EMŠO, če je določena: 2. Priimek in ime: 3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 4. Spol: 5. Državljanstvo: 6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 8. Zakonski stan: 9. Poklic: 10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 11. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 12. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje DA / NE Nekdanji imetnik modre karte EU DA / NE 15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 16. Naziv raziskovalne organizacije ali visokošolskega zavoda iz RS, s katerim je sklenjen sporazum o gostovanju: 17. Država članica EU, v kateri je izdano dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca in veljavnost dovoljenja (do): 1 Polje se ne izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, vložene na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.

16 18. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 19. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 20. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 21. Datum vložitve prošnje: 22. Podpis vlagatelja: IZPOLNI URADNA OSEBA Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje oziroma odločbe/sklepa: Datum izdaje: Dovoljenje velja od: do: Opombe: Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje za opravljanje dela na področju raziskav ali visokega šolstva je treba priložiti: dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim zavodom iz Republike Slovenije. V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost;

17 REPUBLIKA SLOVENIJA Obrazec št. 5/1 (organ, pristojen za sprejem prošnje) PROŠNJA ZA IZDAJO PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI VISOKOKVALIFICIRANE ZAPOSLITVE MODRA KARTA EU (39. in 41. člen Zakona o tujcih) prostor za fotografijo ali referenčna številka iz elektronskega odložišča fotografij 1. EMŠO, če je določena: 2. Davčna številka: 3. Priimek in ime: 4. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 5. Spol: 6. Državljanstvo: 7. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 8. Rojstni kraj (država, kraj): 9. Zakonski stan: 10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 11. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 12. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje DA / NE Nekdanji imetnik modre karte EU DA / NE 15. Država članica EU, ki je vlagatelju izdala modro karto EU in veljavnost izdane modre karte EU (do): 16. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 18. Firma ali ime delodajalca: 19. Sedež ali naslov delodajalca:

18 20. Matična številka delodajalca: 21. Davčna številka delodajalca: 22. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 23. Datum vložitve prošnje: 24. Podpis vlagatelja: IZPOLNI URADNA OSEBA Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje (modre karte EU) oziroma odločbe/sklepa: Datum izdaje: Dovoljenje velja od: do: Opombe: Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA A - Prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve - modra karta EU (20. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca; pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Republiki Sloveniji, ki se izračuna na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije; dokazilo o ustrezni izobrazbi (odločba ali mnenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji za priznavanje oziroma vrednotenje izobraževanja); dokazilo o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec; podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne. V postopku izdaje modre karte EU bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost; da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe; da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v registru kmetijskih gospodarstev oziroma v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo; da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja; da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

19 B - Prošnji za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve - modra karta EU (drugi in peti odstavek 20. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva; pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Republiki Sloveniji, ki se izračuna na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. V postopku podaljšanja modre karte EU bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost; da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti (le v prvih dveh letih zaposlitve).

20 REPUBLIKA SLOVENIJA Obrazec št. 6/1 (organ, pristojen za sprejem prošnje) PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAMENJAVE DELODAJALCA ZAMENJAVE DELOVNEGA MESTA IMETNIKA MODRE KARTE EU (39. člen Zakona o tujcih) 1. EMŠO, če je določena: 2. Priimek in ime: 3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 4. Spol: 5. Državljanstvo: 6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 8. Zakonski stan: 9. Davčna številka: 10. Prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 11. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 12. Datum izdaje modre karte EU in njena veljavnost do: 13. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: Trenutni delodajalec in delovno mesto: 15. Trenutni delodajalec in bodoče delovno mesto: 16. Bodoči delodajalec in bodoče delovno mesto: 17. Firma ali ime delodajalca: 18. Sedež ali naslov delodajalca: 19. Matična številka delodajalca: 20. Davčna številka delodajalca: 21. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 22. Datum vložitve prošnje oziroma obvestila: 23. Podpis vlagatelja: 1 Polja od 14 do 18 se izpolnijo v primeru prošnje za odobritev zamenjave delodajalca.

21 IZPOLNI URADNA OSEBA Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje oziroma odločbe/sklepa Datum izdaje: Dovoljenje velja od: do: Opombe: Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: A - Prošnji za zamenjavo delovnega mesta pri istem delodajalcu (tretji odstavek 20. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Republiki Sloveniji, ki se izračuna na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije; dokazila, da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec. V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi za zamenjavo delovnega mesta pri istem delodajalcu, bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pridobil naslednje podatke: da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe. B - Prošnji za zamenjavo delodajalca oziroma za zaposlitev pri več delodajalcih (četrti odstavek 20. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Republiki Sloveniji, ki se izračuna na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije; dokazila, da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec; podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne. V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi za zamenjavo delodajalca oziroma zaposlitve pri več delodajalcih, bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pridobil naslednje podatke: da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe; da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v registru kmetijskih gospodarstev oziroma v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo; da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja; da delodajalec aktivno posluje; da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

22 REPUBLIKA SLOVENIJA Obrazec št. 7/1 (organ, pristojen za sprejem prošnje) PROŠNJA ZA IZDAJO PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA IMETNIKA MODRE KARTE EU (42. člen Zakona o tujcih) prostor za fotografijo ali referenčna številka iz elektronskega odložišča fotografij 1 1. EMŠO vlagatelja: 2. Priimek in ime vlagatelja: 3. Država članica EU, ki je vlagatelju izdala modro karto EU in veljavnost modre karte (do): 4. Sedanje začasno oziroma stalno prebivališče vlagatelja v Republiki Sloveniji ali v tujini (naselje, ulica in hišna številka): 5 2. EMŠO družinskega člana, če je določena: 6. Priimek in ime: 7. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 8. Spol: 9. Državljanstvo: 10. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 11. Rojstni kraj (država, kraj): 12. Zakonski stan: 13. Poklic: 14. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 1 V polja od 1 do 4 in v polje 25 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje. 2 V polja od 5 do 23 se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje.

23 15. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 16. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 17. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje DA / NE Nekdanji imetnik modre karte EU DA / NE 18. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 19. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 20. Država članica EU, v kateri ima družinski član dovoljenje za prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU, vrsta dovoljenja (začasno, trajno) in veljavnost dovoljenja (do): 21. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 22. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 23. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 24. Datum vložitve prošnje: 25. Podpis vlagatelja: IZPOLNI URADNA OSEBA Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje oziroma odločbe/sklepa: Datum izdaje: Dovoljenje velja od: do: Opombe: Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU je treba priložiti: dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; dokazila o sorodstvenem razmerju, če matična dejstva niso vpisana v matični register v Republiki Sloveniji. V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju Republike Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike Slovenije; zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost.

24 REPUBLIKA SLOVENIJA Obrazec št. 8/1 (organ, pristojen za sprejem prošnje) PROŠNJA ZA IZDAJO PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ŠTUDIJA (44. člen Zakona o tujcih) prostor za fotografijo ali referenčna številka iz elektronskega odložišča fotografij 1. EMŠO, če je določena: 2. Priimek in ime: 3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 4. Spol: 5. Državljanstvo: 6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 8. Zakonski stan: 9. Poklic: 10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 11. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 12. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje DA / NE Nekdanji imetnik modre karte EU DA / NE Imetnik vizuma C DA / NE 15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 16. Država članica EU, v kateri je izdano dovoljenje za prebivanje zaradi študija in veljavnost dovoljenja (do): 17. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 18. Podatek o zdravstvenem zavarovanju:

25 19. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 20. Datum vložitve prošnje: 21. Podpis vlagatelja: IZPOLNI URADNA OSEBA Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje oziroma odločbe/sklepa: Datum izdaje: Dovoljenje velja od: do: Opombe: Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija je treba priložiti: dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; potrdilo o sprejemu na študij, izobraževanje, specializacijo ali strokovno izpopolnjevanje oziroma druge oblike izobraževanja. V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost.

26 REPUBLIKA SLOVENIJA Obrazec št. 9/1 (organ, pristojen za sprejem prošnje) PROŠNJA ZA IZDAJO PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA SEZONSKEGA DELA IN ZA ČEZMEJNO OPRAVLJANJE STORITEV Z NAPOTENIMI DELAVCI (45. člen Zakona o tujcih) prostor za fotografijo ali referenčna številka iz elektronskega odložišča fotografij 1. EMŠO, če je določena: 2. Priimek in ime: 3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 4. Spol: 5. Državljanstvo: 6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 8. Zakonski stan: 9. Poklic: 10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 11. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): Datum vstopa na območje Republike Slovenije: Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje DA / NE Nekdanji imetnik modre karte EU DA / NE 15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 16. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 1 Polje 12 se izpolni v primeru vloge za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 2 Polje 13 se izpolni v primeru vloge za podaljšanje oziroma izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. 3 Polje 14 se izpolni v primeru, če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, oziroma če je tujec nekdanji imetnik modre karte EU.

27 17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 18. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 19. Datum vložitve prošnje: 20. Podpis vlagatelja: IZPOLNITI V PRIMERU PROŠNJE ZA IZDAJO ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA SEZONSKEGA DELA 21. Firma ali ime delodajalca oziroma naročnika storitve: 22. Sedež ali naslov delodajalca oziroma naročnika storitve:: 23. Matična številka delodajalca oziroma naročnika storitve:: 24. Davčna številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 25. Vrsta storitve oziroma dela: 26. Kraj opravljanja storitve oziroma dela : a) na sedežu delodajalca b) na terenu lokacija: 27. Trajanje opravljanja storitve oziroma dela: od do IZPOLNITI V PRIMERU PROŠNJE ZA IZDAJO ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA ČEZMEJNIH STORITEV Z NAPOTENIMI DELAVCI, GIBANJA OSEB ZNOTRAJ KAPITALSKO POVEZANIH GOSPODARSKIH DRUŽB ALI USPOSABLJANJA NAPOTENIH DELAVCEV 28. Firma ali ime delodajalca oziroma naročnika storitve: 29. Sedež ali naslov delodajalca oziroma naročnika storitve:: 30. Matična številka delodajalca oziroma naročnika storitve:: 31. Davčna številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 32. Podatki o tujem delodajalcu, ki napotuje delavce (firma ali ime delodajalca, sedež ali naslov delodajalca): 33. Podatki o vrsti storitve : a) čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci b) gibanje oseb znotraj kapitalsko povezanih gospodarskih družb c) usposabljanje napotenih delavcev 34. Kraj opravljanja storitve oziroma usposabljanja ustrezno obkroži): a) na sedežu naročnika b) na terenu lokacija: 35. Trajanje opravljanja storitve oziroma usposabljanja: od do IZPOLNI URADNA OSEBA Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje oziroma odločbe/sklepa: Datum izdaje: Dovoljenje velja od: do: Opombe: Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA

28 A Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega dela na podlagi soglasja zavoda za sezonsko delo (29. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev), je treba priložiti: dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; s strani delodajalca podpisano pogodbo o zaposlitvi ali s strani naročnika dela podpisano pogodbo civilnega prava. V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno označeni kot davčna tajnost; da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe; da je naročnik dela ali delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere se izvaja delo, ki ga bo opravljal tujec, ali da je kot nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije vpisan v register kmetijskih gospodarstev; da naročnik dela ali delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja; da je delodajalec ali naročnik dela za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti; da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela. B Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja za čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci na podlagi soglasja zavoda za napotene delavce, ki čezmejno izvajajo storitve (22. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev), je treba priložiti: dokazilo o socialnem zavarovanju iz države, iz katere je napoten; potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca; pogodbo o izvajanju storitev za naročnika; dokazilo, da so napoteni delavci najmanj devet mesecev zaposleni pri tujem delodajalcu (ali v kapitalsko povezani gospodarski družbi s sedežem v tretji državi), ki napotuje delavce v Republiko Slovenijo; dokazilo o registraciji tujega delodajalca. V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: označeni kot davčna tajnost.

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana ZAKON PREDLOG (EVA 2018-1711-0004) O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TUJCIH I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE PREDLOGA ZAKONA Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18- upb6, 6/18 - popr.;

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Avstrijski parlament je potrdil novelo LSD- BG, ta stopi v veljavo s 1.6.2017 Avstrijski zakon o obrti (obrtniške, trgovske, rokodelske in storitve prostih poklicev Pogoji v Avstriji so : Dveletno opravljanje

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Uradni list RS 064/2009, Uredbeni del

Uradni list RS 064/2009, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 64 Ljubljana, ponedeljek 10. 8. 2009 Cena 2,30 ISSN 1318-0576 Leto XIX DRŽAVNI ZBOR 3019. Zakon o tujcih (uradno

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Prijava za najem

Prijava za najem PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na spletnih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 2 Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, Naziv storitvami

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č V L O G A ZA DODELITEV PROFITGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN ČITLJIVO ŠE POSEBEJ PAZITE PRI PISANJU ŠTEVILK! 1. SPLOŠNI

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

EMNSynthesisReport

EMNSynthesisReport EMM FOKUSNA ŠTUDIJA 2015 Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU Ljubljana, januar 2016 Stran 1 od 171 Študijo sta izdelala Nacionalna kontaktna

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

OBČINA PODLEHNIK objavlja

OBČINA PODLEHNIK objavlja RAZPISNA DOKUMENTACIJA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V LETU 2013 JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI DE MINIS, ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V OBČINI PODLEHNIK ZA LETO 2013 I. SPLOŠNO Občina Podlehnik je, na podlagi

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u OBRAZEC ZA PRAV OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: zavarovalnica),

Prikaži več

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages PETI JAVNI POZIV za vključitev v PVSP HRT v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018, sprejetega na redni

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA Občina Radovljica (Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spremembe), Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, 254/2019),

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2016/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne maja o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tret

DIREKTIVA (EU) 2016/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne maja o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tret 21.5.2016 L 132/21 DIREKTIVA (EU) 2016/801 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Javni zavod Ljubljanski grad

Javni zavod Ljubljanski grad Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 - ZVOP-1-UPB1) in Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Ur.l.RS, št. 105/10, 50/16, 6/17, 9/18) se v Javnem zavodu Ljubljanski

Prikaži več

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več