MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f:"

Transkripcija

1 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f: Številka: Ljubljana, dne EVA PREDLOG GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZADEVA: Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin predlog za obravnavo 1. Predlog sklepov vlade: Na podlagi petega odstavka 6. člena in za izvrševanje 17. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) ter tretjega odstavka 100. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) je Vlada Republike Slovenije na seji dne. sprejela sklep: Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: mag. Zoran KUS, državni sekretar Aleš SELIŠKAR, generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije mag. Dušan MITROVIĆ, direktor Urada za množično vrednotenje nepremičnin 3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA 4. Obrazložitev predlaganega nujnega oz. skrajšanega postopka obravnave predloga zakona v Državnem zboru RS: / Predlog in obrazložitev razlogov, zaradi katerih se predlaga skrajšanje poslovniških rokov (tretji odstavek 17. člena Poslovnika Vlade RS): / 1

2 5. Kratek povzetek gradiva: Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin določa podrobnejšo delitev skupin istovrstnih nepremičnin, ki so določene z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06), v podskupine, in podrobnejše podatke za pripis vrednosti nepremičnin po posameznih podskupinah nepremičnin, določenih s to uredbo. Temeljni kriterij pri razdelitvi skupin istovrstnih nepremičnin v podskupine je trg nepremičnin. Nepremičnine, ki so predmet pravnega prometa na trgu nepremičnin, neposredno vplivajo na določitev modelov ocenjevanja njihovih tržnih vrednosti, zato so skupine istovrstnih nepremičnin razdeljene na take podskupine, kot jih zaznava trg oziroma ponudba in povpraševanje na trgu. Za vsako podskupino skupin istovrstnih nepremičnin so natančno, v skladu z enotno klasifikacijo stavb, navedene stavbe, ki se po uredbi razvrščajo v posamezne podskupine. Na takšen način je nedvoumno določeno, katere stavbe se v skladu z predpisano standardizacijo stavb razvrstijo v posamezno podskupino skupine istovrstnih nepremičnin. 6. Presoja učinkov in usklajenost vladnega gradiva: I. Izjavljam, da gradivo nima nikakršnih učinkov na področjih iz tretje alineje tretjega odstavka 8. člena Poslovnika Vlade RS, oziroma da ima zanemarljive finančne učinke (pod v tekočem in naslednjih treh letih). Ministrstvo za okolje in prostor je predlog uredbe predložilo v medresorsko obravnavo vsem ministrstvom februarja Na podlagi prejetih pripomb.. Gradivo je usklajeno s Službo Vlade RS za zakonodajo. V Normativnem programu dela Vlade RS za leto 2009 je načrtovan sprejem Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin v marcu 2009 (prva predložitev v obravnavo na vladi , skrajni rok sprejema ). Ker načrtovane spremembe in dopolnitve posegajo v več kot polovico členov obstoječe ureditve, je utemeljena priprava nove uredbe, ki vsebinsko in oblikovno prispeva k večji preglednosti, jasnosti in razumljivosti predpisa. Karl ERJAVEC MINISTER Priloge: 1. predlog sklepa Vlade 2. PRILOGA 3 3. predlog Uredbe o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin, z obrazložitvijo 2

3 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Številka: Ljubljana, Na podlagi petega odstavka 6. člena in za izvrševanje 17. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) ter tretjega odstavka 100. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) je Vlada Republike Slovenije na seji dne. sprejela naslednji S K L E P : Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. mag. Milan Martin CVIKL GENERALNI SEKRETAR VLADE Prejmejo: 1. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana 2. Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana 3

4 PRILOGA 3 Razlogi, zakaj je postopek ali druga administrativna obveznost nujno potrebna, in javni interes, ki se s tem dosega. Dokazi, da javnega interesa ni mogoče doseči na drug, za stranke enostavnejši način. Spoštovanje načela»vse na enem mestu«(načelo, da stranki ni treba opravljati zadev, ki se nanašajo na en življenjski oziroma poslovni dogodek, na več mestih). Kraj izvajanja storitve oziroma obveznosti. Poraba časa in stroški (upravna taksa, plačilo storitve ), ki jih stranki povzroča postopek ali obveznost. Dokumentacija, ki jo bo morala predložiti stranka za izvedbo postopka. Zmanjšanje obsega dokumentov, ki jih mora predložiti, oziroma obrazložitev, zakaj zmanjšanja ni Način plačevanja storitve, upravne takse (z gotovino, s kreditnimi in plačilnimi karticami, po e-moneti, drugo) Področje in življenjski oziroma poslovni dogodek na portalu e-uprave, na katerega se postopek nanaša, oziroma predlog za uvedbo drugega dogodka. Obseg postopka, ki ga bo mogoče opraviti po elektronski in drugih sodobnih poteh, oziroma obrazložitev, zakaj to ne bo mogoče. Podatki, potrebni za izvedbo postopka, ki jih bo pristojni organ pridobil sam iz Uredba je pravna in strokovna podpora za določitev podskupin istovrstnih nepremičnin in podatkov za pripis vrednosti po podskupinah skupin istovrstnih nepremičnin. Podatki, ki so jih na podlagi 13. člena Uredbe o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin (Uradni list RS, št. 59/07) posredovale samoupravne lokalne skupnosti, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, ministrstvo, pristojno za vode, ministrstvo, pristojno za energijo in ministrstvo, pristojno za rudarstvo, oziroma jih je Geodetska uprava RS pridobila z vprašalnikom, so evidentirani v registru nepremičnin. S to uredbo 13. člen, pa je urejeno pridobivanje podatkov (spremembe podatkov, novi podatki), na enostaven način, ki bo omogočil, da bo izračun posplošene tržne vrednosti za posamezne vrste nepremičnin bolj objektiven. podatki se pošiljajo elektronski poti v izmenjevalnih formatih, ki jih objavi Geodetska uprava RS na svojih spletnih straneh Okolje in prostor MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN podatki se pošiljajo po elektronski poti druge podatke za pripis vrednosti nepremičnin bo Geodetska uprava RS pridobila iz registra 4

5 uradnih evidenc, in način pridobivanja teh podatkov nepremičnin, ki ga vodi sama, oziroma na načine, ki jih določata Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 odl. US) in Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) 5

6 PREDLOG ( ) Na podlagi petega odstavka 6. člena in za izvrševanje 17. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) ter tretjega odstavka 100. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina) Ta uredba določa podrobnejše podskupine znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in podrobnejše podatke za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin. II. PODSKUPINE SKUPIN ISTOVRSTNIH NEPREMIČNIN 2. člen (podskupine skupine stanovanjske nepremičnine) (1) Podskupine skupine stanovanjske nepremičnine so: - stanovanja, - eno in dvostanovanjske stavbe, - garaže. (2) Kot stanovanja po tej uredbi se štejejo deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: , , , , , , , (3) Kot eno in dvostanovanjske stavbe po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: , , , , , , (4) Kot garaže po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: , ,

7 3. člen (podskupine skupine poslovne nepremičnine) (1) Podskupine skupine poslovne nepremičnine so: - lokali, - pisarne. (2) Kot lokali po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: , , , , , , , , , , , (3) Kot pisarne po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: , , , , , , , , , , , , , , , člen (podskupine skupine industrijske nepremičnine) (1) Podskupine skupine industrijske nepremičnine so: - nepremičnine za industrijsko proizvodnjo, - nepremičnine za posebno industrijsko proizvodnjo. (2) Kot nepremičnine za industrijsko proizvodnjo po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: , , , , (3) Kot nepremičnine za posebno industrijsko proizvodnjo po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: , , , , , , , člen (podskupine skupine zemljišča brez sestavin) (1) Podskupine skupine zemljišča brez sestavin so: - stavbna zemljišča, - kmetijska zemljišča, - gozdna zemljišča, - vodna zemljišča, - druga zemljišča. (2) Kot stavbna zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki so po namenski rabi v skladu s prostorskimi akti določena za graditev stavb. 7

8 (3) Kot kmetijska zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki so po namenski rabi v skladu s prostorskimi akti določena kot kmetijska zemljišča. (4) Kot gozdna zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki so po namenski rabi v skladu s prostorskimi akti določena kot gozdna zemljišča. (5) Kot vodna zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki so po namenski rabi v skladu s prostorskimi akti določena kot vodna zemljišča. (6) Kot druga zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki se ne uvrščajo med zemljišča iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena. 6. člen (podskupine skupine posebne nepremičnine) (1) Podskupine skupine posebne nepremičnine so: - nepremičnine za proizvodnjo električne energije, - nepremičnine za izkoriščanje mineralnih surovin, - pristanišča in marine, - bencinski servisi, - nepremičnine za rabo v kmetijstvu in ostalo rabo, - druge posebne nepremičnine, - pozidana stavbna zemljišča. (2) Kot nepremičnine za proizvodnjo električne energije po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazred , in vodna, priobalna in druga zemljišča, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije ali so za tako uporabo namenjena. Kot nepremičnine za proizvodnjo električne energije po tej uredbi se lahko štejejo tudi zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli drugih dejanskih rab enotne klasifikacije vrst objektov, če so sestavni del elektrarne in se uporabljajo za proizvodnjo električne energije. (3) Kot nepremičnine za izkoriščanje mineralnih surovin po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazred , in vodna, priobalna in druga zemljišča, ki se uporabljajo za izkoriščanje mineralnih surovin ali so za tako uporabo namenjena. Kot nepremičnine za izkoriščanje mineralnih surovin po tej uredbi se lahko štejejo tudi zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli drugih dejanskih rab enotne klasifikacije vrst objektov, če so sestavni del območja izkoriščanja mineralnih surovin in se uporabljajo za izkoriščanje mineralnih surovin. (4) Kot pristanišča in marine po tej uredbi se štejejo vodna in priobalna zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazred , in zemljišča, ki so namenjena za pristanišča in marine. Kot pristanišča in 8

9 marine po tej uredbi se lahko štejejo tudi zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli drugih dejanskih rab enotne klasifikacije vrst objektov, če so sestavni del pristanišč in marin ter se uporabljajo za opravljanje dejavnosti pristanišč in marin. (5) Kot bencinski servisi po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazred , in zemljišča brez sestavin, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti prodaje naftnih derivatov na bencinskih servisih. (6) Kot nepremičnine za rabo v kmetijstvu in ostalo rabo po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (7) Kot druge posebne nepremičnine po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: , , , , , , , (8) Kot pozidana stavbna zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča, na katerih stojijo stavbe ali deli stavb, oziroma zemljišča, ki pripadajo stavbam ali delom stavb, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo med stavbe in se ne uvrščajo v podskupine iz 2., 3., 4. in 6. člena te uredbe. III. PODATKI ZA PRIPIS VREDNOSTI PO PODSKUPINAH SKUPIN ISTOVRSTNIH NEPREMIČNIN IN PRIDOBIVANJE PODATKOV 7. člen (podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine stanovanjske nepremičnine) (1) Za pripis vrednosti stanovanj se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, vrsta ogrevanja, dvigalo, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe; - o delu stavbe: dejanska raba, lega v stavbi, uporabna površina, neto tlorisna površina, površina prostorov po namenu, leto obnove oken, leto obnove inštalacij; - o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo. (2) Za pripis vrednosti eno in dvostanovanjskih stavb se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, vrsta ogrevanja, priključek na vodovod, priključek na elektriko, priključek na kanalizacijo; 9

10 - o delu stavbe: dejanska raba, uporabna površina, neto tlorisna površina, površina prostorov po namenu, leto obnove oken, leto obnove inštalacij; - o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo. (3) Za pripis vrednosti garaž se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo; - o delu stavbe: dejanska raba, uporabna površina, neto tlorisna površina; - o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo. 8. člen (podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine poslovne nepremičnine) (1) Za pripis vrednosti lokalov se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, vrsta ogrevanja; - o delu stavbe: dejanska raba, lega v stavbi, uporabna površina, neto tlorisna površina, število parkirnih mest, vhod iz ulice, izložbeno okno, leto obnove oken, leto obnove instalacij; - o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo. (2) Za pripis vrednosti pisarn se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, vrsta ogrevanja, dvigalo; - o delu stavbe: dejanska raba, uporabna površina, neto tlorisna površina, lega v stavbi, število parkirnih mest, leto obnove oken, leto obnove instalacij; - o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo. 9. člen (podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine industrijskih nepremičnine) (1) Za pripis vrednosti nepremičnin za industrijsko proizvodnjo se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, material nosilne konstrukcije, način temeljenja, priključek na vodovod, priključek na plin, priključek na elektriko, posebna kanalizacija, priključek na kanalizacijo, priključek na tehnološki plin, priključek na komprimiran zrak, priključek na industrijski tok, vrsta ogrevanja, leto obnove fasade, leto obnove strehe; - o delu stavbe: dejanska raba, lega v stavbi, neto tlorisna površina, razdalja med nosilnimi elementi, dodatne izolacije, svetla višina, obstoj klima naprav, talne obloge, stenske obloge, obdelava stropa, leto obnove oken, leto obnove instalacij; - o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo. (2) Za pripis vrednosti nepremičnin za posebno industrijsko proizvodnjo se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, material nosilne konstrukcije; - o delu stavbe: dejanska raba, neto tlorisna površina, leto obnove inštalacij, prostornina; 10

11 - o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo. 10. člen (podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine zemljišča brez sestavin) (1) Za pripis vrednosti stavbnih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: lokacija, namenska raba, površina in delež površine posamezne namenske rabe. (2) Za pripis vrednosti kmetijskih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: lokacija, namenska raba, površina, delež površine posamezne namenske rabe in boniteta. (3) Za pripis vrednosti gozdnih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: lokacija, namenska raba, površina, delež površine posamezne namenske rabe, boniteta in podatek o pogojih spravila lesa. (4) Za pripis vrednosti vodnih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: lokacija, namenska raba, površina, delež površine posamezne namenske rabe. (5) Za pripis vrednosti drugih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: lokacija, dejanska raba, površina in delež površine dejanske rabe, boniteta, podatek o pogojih spravila lesa. 11. člen (podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine posebne nepremičnine) (1) Za pripis vrednosti nepremičnin za proizvodnjo električne energije se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, neto tlorisna površina; - o zemljišču: lokacija, površina; - o proizvodnji: vrsta pogona, instalirana električna moč na pragu, instalirana toplotna moč na pragu, količina proizvedene električne energije na pragu. (2) Za pripis vrednosti nepremičnin za izkoriščanje mineralnih surovin se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, neto tlorisna površina; - o zemljišču: lokacija, površina; - o proizvodnji: količina izkoriščenih posameznih vrst mineralnih surovin, doba možnosti izkoriščanja mineralnih surovin. (3) Za pripis vrednosti pristanišč in marin se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, neto tlorisna površina; - o zemljišču: lokacija, površina; - o proizvodnji: vrsta dejavnosti, prihodki, povezani z izvajanjem pristaniške dejavnosti, stroški, povezani z izvajanjem pristaniške dejavnosti, število posameznih vrst privezov marine. (4) Za pripis vrednosti bencinskih servisov se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, neto tlorisna površina; 11

12 - o zemljišču: lokacija, površina; - o proizvodnji: količina prodanih posameznih vrst naftnih derivatov. (5) Za pripis vrednosti nepremičnin za rabo v kmetijstvu in ostalo rabo se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, neto tlorisna površina, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, leto obnove instalacij, leto obnove oken, priključek na vodovod, priključek na elektriko, material nosilne konstrukcije; (6) Za pripis vrednosti drugih posebnih nepremičnin se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, uporabna površina, neto tlorisna površina, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, leto obnove instalacij, leto obnove oken, priključek na vodovod, priključek na elektriko, vrsta ogrevanja, priključek na kanalizacijo; - o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo. (7) Za pripis vrednosti pozidanih stavbnih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: - o stavbi: dejanska raba dela stavbe; - o zemljišču: lokacija, površina, dejanska raba, delež dejanske rabe in površina zemljišča pod stavbo. 12. člen (opis podatkov za pripis vrednosti) (1) Podatek o lokaciji stavbe ali dela stavbe oziroma podatek o lokaciji zemljišča iz tretjega odstavka 7. člena, iz 8. in 9. člena, iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 10. člena te uredbe in iz prejšnjega člena je podatek centroida stavbe ali dela stavbe oziroma podatek centroida parcele. (2) Podatek o lokaciji stavbe ali dela stavbe oziroma podatek o lokaciji zemljišča iz prvega in drugega odstavka 7. člena ter iz prvega odstavka 10. člena te uredbe je podatek centroida stavbe ali dela stavbe oziroma podatek centroida parcele in podatek o oddaljenosti centroida stavbe ali dela stavbe oziroma podatek o oddaljenosti centroida parcele od osi električnih daljnovodov nad 100 KV, od železnic, avtocest, hitrih cest in od glavnih cest I. in II. reda. (3) Podatek o namenski rabi je podatek o osnovni in podrobnejši namenski rabi v skladu s predpisi, ki urejajo načrtovanje prostora. Podatek o deležu površine posamezne namenske rabe iz 10. člena te uredbe je podatek o deležu površine parcele na območju posamezne vrste namenske rabe. (4) Podrobnejši opisi podatkov in šifranti podatkov iz 7. do 11. člena te uredbe so objavljeni na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava). Rok začetka uporabe sprememb podrobnejših opisov podatkov in šifrantov podatkov geodetska uprava predhodno najavi. 13. člen (pridobivanje podatkov za pripis vrednosti) 12

13 (1) Samoupravne lokalne skupnosti morajo geodetski upravi sporočati podatke o namenski rabi in o deležu površine posamezne namenske rabe iz 10. člena te uredbe v izmenjevalnem formatu, po katastrskih občinah in parcelah. (2) Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, mora geodetski upravi sporočati podatke o pogojih spravila lesa iz tretjega odstavka 10. člena te uredbe v izmenjevalnem formatu, po katastrskih občinah in parcelah. (3) Ministrstvo, pristojno za energijo, in ministrstvo, pristojno za vode, morata geodetski upravi sporočati podatke o: - imenu in lokaciji elektrarn, - imenu, naslovu in statusu proizvajalcev električne energije, - imenu in lokaciji pridobivalnih prostorov, - imenu in naslovu nosilcev pravic izkoriščanja mineralnih surovin, - količinah izkoriščenih posameznih vrst mineralnih surovin, - dobi možnosti izkoriščanja mineralnih surovin. (4) Geodetska uprava lahko z vprašalnikom v skladu s 100. in 103. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06 in in 65/07 odl. US), pridobiva od lastnikov, upravljavcev, uporabnikov oziroma najemnikov posebnih nepremičnin ter upravljavcev elektrodistribucijskih in elektroprenosnih omrežij, podatke o: - lokaciji stavbe ali dela stavbe, lokaciji in površini zemljišč, vrsti pogona, instalirani električni moči na pragu, instalirani toplotni moči na pragu, in količini proizvedene električne energije na pragu iz prvega odstavka 11. člena te uredbe, - lokaciji stavbe ali dela stavbe, lokaciji in površini zemljišč iz drugega odstavka 11. člena te uredbe, - lokaciji stavbe ali dela stavbe, lokaciji in površini zemljišč, vrsti dejavnosti, prihodkih, povezanih z izvajanjem pristaniške dejavnosti, stroških, povezanih z izvajanjem pristaniške dejavnosti ter številu posameznih vrst privezov marine iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe, - lokaciji stavbe ali dela stavbe, lokaciji in površini zemljišč ter količini prodanih posameznih vrst naftnih derivatov iz četrtega odstavka 11. člena te uredbe. (5) Spremembe podatkov oziroma nove podatke lahko organi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena sporočajo geodetski upravi v izmenjevalnem formatu. Za pripis vrednosti se upoštevajo podatki, ki jih je geodetska uprava prejela najpozneje do 28. februarja tekočega koledarskega leta, po stanju podatkov na dan 31. decembra leta pred letom prejema podatkov. (6) Izmenjevalni format iz prvega, drugega in šestega odstavka tega člena je objavljen na spletnih straneh geodetske uprave. Rok začetka uporabe sprememb izmenjevalnega formata geodetska uprava predhodno najavi. IV. PREHODNI DOLOČBI 14. člen (razvrstitev v podskupino stavbna zemljišča) 13

14 Dokler v občinskih prostorskih aktih niso določene podrobnejše namenske rabe v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 - ZVO-1B), se kot stavbna zemljišča po tej uredbi štejejo tista nezazidana stavbna zemljišča, za katera je v občinskih prostorskih aktih določeno, da je na njih dopustna gradnja novih stavb in so vključena v območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, ter druga zemljišča brez sestavin, ki so z občinskimi prostorskimi akti namenjena za graditev. 15. člen (neposredovanje podatkov oziroma posredovanje nepopolnih ali nepravilnih podatkov) Če geodetska uprava za nepremičnino, ki je evidentirana v registru nepremičnin, ne pridobi podatkov za pripis vrednosti oziroma pridobi nepopolne ali nepravilne podatke, se za pripis vrednosti posameznih poskupin skupin istovrstnih nepremičnin uporabijo podatki, ki jih določa metodologija, ki ureja vodenje in vzdrževanje registra nepremičnin. V. KONČNI DOLOČBI 16. člen (prenehanje veljavnosti) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin (Uradni list RS, št. 59/07). 17. člen (začetek veljavnosti) Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. Ljubljana, dne EVA Vlada Republike Slovenije Borut PAHOR P R E D S E D N I K 14

15 OBRAZLOŽITEV 1. Pravna podlaga Pravna podlaga za sprejem Uredbe o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin je peti odstavek 6. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) v nadaljnjem besedilu: ZMVN, ki določa, da Vlada Republike Slovenije določi podrobnejše podskupine znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in podrobnejše podatke za pripis vrednosti nepremičnin po podskupinah nepremičnin. 2. Obrazložitev K 1. členu Uredbo o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: uredba) sestavljata dva vsebinska poglavja, in sicer (1) poglavje, ki določa podrobnejšo delitev skupin istovrstnih nepremičnin, določenih z ZMVN, v podskupine, in (2) poglavje, ki določa podrobnejše podatke in način pridobivanja podatkov za pripis vrednosti nepremičnin po posameznih podskupinah nepremičnin, določenih s to uredbo. Poglavje PODSKUPINE SKUPIN ISTOVRSTNIH NEPREMIČNIN K 2., 3. in 4. členu Podskupine znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin so določene v Uredbi o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin (Uradni list RS, št. 59/07) v nadaljevanju: dosedanja uredba. S to uredbo se spreminja: - razvrstitev stavb in delov stavb, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede , : podrazred in se iz podskupine»pisarne«iz skupine poslovne nepremičnine uvrstita v podskupino skupine stanovanjske nepremičnine, in sicer se uvrsti v podskupino»stanovanja«, pa v podskupino»eno in dvostanovanjske stavbe«. Gre za stavbe, ki so namenjene za nastanitev in so po svojih značilnostih bolj sorodne stanovanjskim nepremičninami kot poslovnim nepremičninam. - razvrstitev stavb in delov stavb, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede , , , , , , , , , , , , Ti se uvrstijo v novo podskupino, imenovano»nepremičnine za posebno industrijsko proizvodnjo«. Gre za unikatne nepremičnine, ki so neposredno prilagojene posameznemu proizvodnemu procesu in jim je težje spremeniti dejansko rabo, trga nepremičnin za tovrstne 15

16 K 5. členu nepremičnine ni.»nepremičnine za industrijsko proizvodnjo«pa so t.i. tipske oziroma serijske nepremičnine, njihovo dejansko rabo je mogoče brez večjih stroškov spreminjati in se zato pogosto pojavljajo na trgu nepremičnin. Podskupine skupine zemljišča brez sestavin so določene glede na namensko rabo, ki je določena v prostorskih aktih. Kot stavbna zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki so v prostorskih aktih namenjena za graditev stavb (ne objektov). Drugi odstavek 5. člena določa sistemsko ureditev, kaj se šteje za»stavbno zemljišče po tej uredbi«, ko bodo poleg osnovne namenske rabe (stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča) določena tudi območja podrobnejše namenske rabe. V prehodnem obdobju - dokler v občinskih prostorskih aktih niso določene podrobnejše namenske rabe v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 - ZVO-1B), pa je v 14. členu določeno, da se kot stavbna zemljišča po tej uredbi štejejo : - tista nezazidana stavbna zemljišča, za katera je v občinskih prostorskih aktih določeno, da je na njih dopustna gradnja novih stavb in so vključena v območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, ter - druga zemljišča brez sestavin, ki so z občinskimi prostorskimi akti namenjena za graditev. Katera zemljišča se bodo uporabila za vrednotenje stavbnih zemljišč, je torej odvisno od tega, ali je posamezna občina že in kako je v svojih občinskih prostorskih aktih določila namensko rabo zemljišč, oziroma ali je že sprejela prostorske akte v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 - ZVO-1B). V skupino zemljišča brez sestavin se zaradi uskladitve osnovne namenske rabe zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, doda nova podskupina»vodna zemljišča«. Zemljišča brez sestavin se namreč v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) razvrstijo v podskupine glede na namensko rabo zemljišč. K 6. členu Dohodkovni način vrednotenja posebnih nepremičnin zahteva določitev vseh tistih nepremičninskih delov, ki se uporabljajo pri ustvarjanju dohodka, na osnovi katerega se nepremičnina tudi vrednoti. Poleg zemljišč s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se neposredno uporabljajo za dejavnost, ki opredeljuje posamezno podskupino posebnih nepremičnin, je potrebno zaradi pravilnega ovrednotenja v posamezno posebno nepremičnino vključiti tudi zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli drugih dejanskih rab, če se ti uporabljajo za dejavnost posebne nepremičnine, ki ustvarja donos, na osnovi katerega se nepremičnina vrednoti. V skupino posebne nepremičnine se doda nova podskupina»pozidana stavbna zemljišča«. Kot»pozidana stavbna zemljišča«se štejejo: 16

17 - zemljišča, na katerih stojijo stavbe ali deli stavb, oziroma - zemljišča, ki pripadajo stavbam ali delom stavb pri čemer gre za delež zemljišča, ki ni vključen v posamezno podskupino zemljišč s sestavinami. Zemljišča, na katerih stojijo stavbe ali deli stavb (to so stavbe/deli stavb, ki so evidentirane v registru nepremičnin), so za posamezne podskupine skupin iz te uredbe: a.) stanovanja, garaže (razen pri , ), pisarne, lokali, nepremičnine za industrijsko proizvodnjo, nepremičnine za posebno industrijsko proizvodnjo, druge posebne nepremičnine, je to površina zemljišča, ki je razlika med površino celotne parcele zmanjšane za delež (če stoji stavba na več parcelah) dveh površin fundusa stavbe (ta površina pripada stavbi). To so zemljišča s pomembnimi stavbami del zemljišča pripada stavbi, del pozidano stavbno zemljišče. b.) eno in dvostanovanjskih stavbah, nepremičninah za proizvodnjo električne energije, nepremičninah za izkoriščanje mineralnih surovin, pristaniščih in marinah, bencinskih servisih celotno zemljišče spada v posamezno podskupino, razen kadar je na zemljišču več različnih stavb, takrat se za pripadajoče zemljišče šteje delež zemljišča, ki pripada stavbi zmanjšan za dvakratno površino fundusa stavbe. To so zemljišča s pomembnimi stavbami zemljišče pripada k stavbi. c.) garaže (razen pri ) in nepremičnine za rabo v kmetijstvu - celotno zemljišče spada v posamezno podskupino nepozidanih stavbnih zemljišč. Tako se zemljišče pod temi stavbami ne šteje kot pozidano stavbno zemljišče, razen v primerih, ko je to zemljišče pozidano z več različnimi stavbami, takrat se za pripadajoče zemljišče šteje delež zemljišča, ki pripada stavbi zmanjšan za dvakratno površino fundusa stavbe. To so zemljišča z nepomembnimi stavbami zemljišče kot nepozidano stavbno zemljišče. Poglavje PODATKI ZA PRIPIS VREDNOSTI PO PODSKUPINAH SKUPIN ISTOVRSTNIH NEPREMIČNIN IN PRIDOBIVANJE PODATKOV ODSKUPINE SKUPIN ISTOVRSTNIH NEPREMIČNIN K 7., 8., 9. in 10. členu Podatki za pripis vrednosti za podskupine skupin istovrstnih nepremičnin so v primerjavi z dosedanjo uredbo spremenjeni za posamezne podskupine, glede na analizo trga nepremičnin in na proučene vplive posameznih dejavnikov na vrednost nepremičnin. Za določitev vrednosti nepremičnin se namreč upoštevajo tisti dejavniki oziroma tiste lastnosti, ki bistveno vplivajo na vrednost proučevane nepremičnine. Dodatno vključeni oziroma črtani (izključeni) so posamezni podatki glede na rezultate analize trga nepremičnin. Med podatke za podskupine skupine stanovanjske, poslovne in industrijske nepremičnine, ki so določene v 7., 8. in 9. členu te uredbe, je dodan podatek 17

18 »površina zemljišča pod stavbo«. To je podatek o površini fundusa stavbe (del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba). Za podskupino»druga zemljišča«se doda podatek o dejanski rabi zemljišča. Zemljišča, ki so po namenski rabi druga zemljišča in po dejanski rabi kmetijska zemljišča se vrednotijo kot kmetijska zemljišča, pri tem se uporabi podatek o boniteti zemljišča. Podatek o boniteti se uporabi za zemljišča, ki so po dejanski rabi kmetijska ali gozdna zemljišča, podatek o pogojih spravilih lesa pa za gozdna zemljišča. Ostali podatki iz te podskupine se uporabijo za vsa zemljišča v tej podskupini. K 11. členu V postopku oblikovanja in izdelave modelov vrednotenja (vrednostnih con, vrednostnih tabel) smo uporabili različne podatke za generalno vrednotenje v skladu z ZMVN. Za postopek pripisa vrednosti za vsako nepremičnino potrebujemo le še tiste podatke o lastnostih nepremičnin iz celotnega nabora podatkov za generalno vrednotenje, ki glede na modele vrednotenja neposredno vplivajo na vrednost nepremičnin podatke za pripis vrednosti. Ker je v skupini»posebne nepremičnine«dodana nova podskupina»pozidana stavbna zemljišča«, so za to podskupino določeni podatki za pripis vrednosti: za stavbo se uporabi podatek o dejanski rabi stavbe v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov in sicer zato, da lahko zemljišča delimo na tista: a.) kjer je pripadajoče zemljišče enako površini parcele zmanjšano za dve površini fundusa stavbe b.) kjer celotno zemljišče pripada stavbi, razen, če je na zemljišču več stavb in je pripadajoče zemljišče enako deležu zemljišča, ki pripada stavbi zmanjšan za dvakratno površino (delež površine) fundusa stavbe. c.) kjer je stavba nepomembna in ni pozidanega stavbnega zemljišča, razen, če je na zemljišču več stavb in je pripadajoče zemljišče enako deležu zemljišča, ki pripada stavbi zmanjšan za dvakratno površino (delež površine) fundusa stavbe. Za pripis vrednosti se podatek o namenski rabi in deležu namenske rabe uporabi za zemljišča, na katerih stojijo stavbe iz točke c.), to so nepomembne stavbe iz podskupine garaže (razen ) in nepremičnine za rabo v kmetijstvu. Podatek o dejanski rabi in deležu dejanske rabe se uporabi za zemljišča, na katerih stojijo stavbe iz točke a.) in točke b.) kadar gre za več stavb z različno dejansko rabo na eni parceli. Pri vseh pozidanih zemljiščih pa se uporabi podatek o lokaciji zemljišča, to je podatek o tem, kje se zemljišče prostorsko nahaja (centroid parcele). K 12. členu Besedilo člena, ki ureja opis podatkov za pripis vrednosti, je prilagojen vsebini podatkov za pripis vrednosti, ki so za posamezne podskupine skupin istovrstnih nepremičnin določeni s to uredbo. 18

19 K 13. členu Podatki, ki so jih na podlagi 13. člena dosedanje uredbe posredovale samoupravne lokalne skupnosti, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, ministrstvo, pristojno za vode, ministrstvo, pristojno za energijo in ministrstvo, pristojno za rudarstvo, oziroma jih je Geodetska uprava RS pridobila z vprašalnikom, so evidentirani v registru nepremičnin. 13. člen določa, katere podatke morajo posredovati posamezni subjekti za pripis vrednosti, in način njihovega posredovanja. Rok za posredovanje teh podatkov ni (več) določen: za pripis vrednosti se upoštevajo podatki, ki se evidentirani v registru nepremičnin. Spremembe teh podatkov in nove podatke morajo subjekti sporočiti geodetski upravi za pripis vrednosti se bodo upoštevali podatki, ki jih je geodetska uprava prejela najpozneje do 28. februarja tekočega koledarskega leta, po stanju podatkov na dan 31. decembra leta pred letom prejema podatkov. Subjekti sporočajo geodetski upravi podatke (nove, spremenjene) v izmenjevalnem formatu, geodetska uprava pa jih lahko pridobiva tudi z vprašalnikom. Podatki, ki jih geodetska uprava pridobiva z vprašalnikom po tej uredbi, so taksativno določeni v četrtem odstavku 13. člena. K 14. členu Potreba po ureditvi, kaj se šteje za»stavbna zemljišča po tej uredbi«v prehodnem obdobju - dokler v prostorskih aktih niso določene podrobnejše namenske rabe, je pojasnjena v obrazložitvi k 5. členu te uredbe. K 15. členu Če je nepremičnina evidentirana v registru nepremičnin t.j. ima določeno identifikacijsko številko nepremičnine, geodetska uprava pa zanjo ni pridobila podatkov, ker (1) tisti, ki bi jih morali posredovati, tega niso storili, oziroma (2) so posredovali pomanjkljive ali nelogične podatke (npr. vsota deležev namenske rabe na parceli ni 100 %, dve občini za isto parcelo posredujeta različne podatke, ), je treba določiti način, kateri podatki se bodo za to nepremičnino uporabili za pripis vrednosti. Za pripis vrednosti se bodo uporabili podatki, ki bo določila»metodologija vodenja in vzdrževanja REN«. K 16. in 17. členu V 16. členu je urejeno prenehanje veljavnosti dosedanje uredbe, 17. člen pa določa začetek veljavnosti te uredbe. 19

Številka: /2012/

Številka: /2012/ Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 22 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-126/2018/30 Ljubljana, dne 21. 5. 2018 EVA 2018-2550-0039 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/77 Ljubljana, 14.7.2015

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - KS-REN-2015_3.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - KS-REN-2015_3.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Novosti pri evidentiranju nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin Ljubljana, 11.5.2015, 8.6.2015 in 12.10.2015 Kazalo 1. Sprememba Pravilnika v vpisih v KS - (geodetski strokovnjak) 2. Izjave

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation »Program projektov eprostor«zakon o katastru nepremičnin in informacijska prenova nepremičninskih evidenc Real estate cadastre act and renovation of real estate records Franc Ravnihar Geodetska uprava

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pi

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pi UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pisanje prispevkov o delu in dejavnostih Geodetske uprave

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis Predlog za javno obravnavo 22.1.2019 PREDLOG (EVA 2014-2430-0044) Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - SKLOP4M.docx

Microsoft Word - SKLOP4M.docx - 193 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA Iztok SLATINŠEK * mag. Marijana VUGRIN** VODARJI BREZ VODE V URADNIH EVIDENCAH POVZETEK Prispevek obravnava»vodo«kot element evidentiranja v javne nepremičninske evidence.

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka:

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: 478-45/2013 Datum: 1. 7. 2013 1. NASLOV Nadzor v zvezi z

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 63 00 F: 01 369 66 59 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si PRILOGA 1 (spremni dopis 1. del): Številka: 422-11/2015/ Ljubljana, 20. 7. 2018 EVA / GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

OSNOVNE INFORMACIJE O TRGOSKOPU Kaj je Trgoskop? TRGOSKOP je orodje za pregled podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, nepogrešljivo za investi

OSNOVNE INFORMACIJE O TRGOSKOPU Kaj je Trgoskop? TRGOSKOP je orodje za pregled podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, nepogrešljivo za investi OSNOVNE INFORMACIJE O TRGOSKOPU Kaj je Trgoskop? TRGOSKOP je orodje za pregled podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, nepogrešljivo za investitorje, cenilce, banke, zavarovalnice, nepremičninske

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in iz

OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in iz OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

PRILOGA 2 PREDLOG ZAKON O DAVKU NA NEPREMIČNINE EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 1. 1 Ocena stanja Na področju

PRILOGA 2 PREDLOG ZAKON O DAVKU NA NEPREMIČNINE EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 1. 1 Ocena stanja Na področju PRILOGA 2 PREDLOG ZAKON O DAVKU NA NEPREMIČNINE EVA: 2013-1611-0071 I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 1. 1 Ocena stanja Na področju obdavčitve nepremičnin govorimo o dveh po namenu različnih

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009 OBČINA TREBNJE ŽUPAN www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 478-2/2015 Datum: 18.5.2015 Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga 2 Navodilo za izpolnjevanje obrazca Napoved za odmero davka na promet nepremičnin Napoved za odmero davka na promet nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: napoved) mora davčni zavezanec tj. prodajalec/prodajalka,

Prikaži več

kvartalno Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 2. četrtletje 2012 Geodetska uprava Republike Slovenije Avgust 2012

kvartalno Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 2. četrtletje 2012 Geodetska uprava Republike Slovenije Avgust 2012 kvartalno Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 2. četrtletje 2012 Geodetska uprava Republike Slovenije Avgust 2012 POROČILO O POVPREČNIH CENAH NEPREMIČNIN NA SLOVENSKEM TRGU ZA

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/ Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) izdaja Vlada Republike

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več