2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N"

Transkripcija

1 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O Radlje ob Dravi, marec

2 Kazalo vsebine UVOD... 5 PREDSTAVITEV OBČINE... 5 SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO POROČILO O REALIZACIJI ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV... 9 PRIHODKI... 9 DAVČNI PRIHODKI... 9 NEDAVČNI PRIHODKI KAPITALSKI PRIHODKI PREJETE DONACIJE TRANSFERNI PRIHODKI ODHODKI ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI REALIZACIJA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO POLITIČNI SISTEM Dejavnost občinskega sveta Izvedba in nadzor volitev Dejavnost župana in podžupanov EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Dejavnost nadzornega odbora LOKALNA SAMOUPRAVA Povezovanje lokalnih skupnosti Delovanje ožjih delov občin Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Odhodki zajemajo: Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Civilna zaščita Protipožarna varnost NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Prometna varnost

3 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Povečanje zaposljivosti KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Razvoj in prilagajanje podeželjskih območij Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Cestna razsvetljava Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje GOSPODARSTVO Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zbiranje in ravnanje z odpadki Ravnanje z odpadno vodo Načrtovanje, varstvo in urejanje voda PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave Prostorsko načrtovanje Komunalna dejavnost Oskrba z vodo Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Objekti za rekreacijo Druge komunalne dejavnosti Drugi programi na stanovanjskem področju Nakup zemljišč ZDRAVSTVENO VARSTVO Dejavnost zdravstvenih domov Nujno zdravstveno varstvo Mrliško ogledna služba KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Nepremična kulturna dediščina Knjižničarstvo in založništvo

4 Ljubiteljska kultura Drugi programi v kulturi Programi drugih posebnih skupin Programi športa IZOBRAŽEVANJE Vrtci Osnovno šolstvo Glasbeno šolstvo Višješolsko izobraževanje Druge oblike izobraževanja Pomoči v osnovnem šolstvu Pomoč v srednjem šolstvu SOCIALNO VARSTVO Socialno varstvo invalidov Socialno varstvo starih Socialno varstvo materialno ogroženih Socialno varstvo drugih ranljivih skupin SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA INTERVENCIJSKI PROGRAM I.A IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV II. BILANCA STANJA RAZKRITJE POSTAVK BILANCE STANJA SREDSTVA ZMANJŠANJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA AMORTIZACIJA DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE KRATKOROČNA SREDSTVA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. RAČUN FINANCIRANJA

5 UVOD Samoupravne lokalne skupnosti so del javne uprave, ki so najbližje prebivalcem in ki skrbijo za zagotavljanje dobrin in storitev, ki jih prebivalci občine potrebujejo. Poslanstvo lokalne skupnosti je v prvi vrsti, da skrbi za dobro izkoriščanje razvojnih priložnosti kraja in da ustvarja pogoje za kakovostno bivanje, pri tem pa upošteva in se odziva na raznolikost potreb in želja svojih občanov. PREDSTAVITEV OBČINE Občina Radlje ob Dravi je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin in o določitvi občin leta 1994 na območju naslednjih naselij: Brezni Vrh, Dobrava, Zgornji Kozji Vrh, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije Kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred in Zgornja Vižinga. Sedež občine je v Radljah ob Dravi, Mariborska cesta 7. Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občino predstavlja in zastopa župan. Na območju Občine Radlje ob Dravi so ustanovljene štiri krajevne skupnosti Krajevna skupnost Radlje ob Dravi, Krajevna skupnost Remšnik, Krajevna skupnost Sv. Anton na Pohorju in Krajevna skupnost Vuhred. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti so določeni s statutom občine in Odlokom o krajevnih skupnosti Občine Radlje ob Dravi. Občina Radlje ob Dravi v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so nanjo prenesene z zakonom. Občina Radlje ob Dravi ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom. Občina Radlje ob Dravi je organizirana preko treh organov, in sicer: - Župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje proračuna. Župan opravlja funkcijo poklicno. - Občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja v občini in ima 16 članov, svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Člani občinskega sveta odločajo o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. - Nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ. Ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. 5

6 Občinska uprava v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti; odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oz. drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. SPLOŠNI PODATKI Sedež: OB DRAVI Mariborska cesta Radlje ob Dravi Župan: mag. Alan BUKOVNIK Telefon: Telefax: Elektronski naslov: Internetni naslov: Transakcijski račun: ID za DDV: SI Matična številka: Število prebivalcev: Površina: 94 km 2 Naselij: 14 6

7 SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2014 Odlok o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2014 je bil sprejet na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne , objavljen v MUV, štev. 4/2014. Rebalans proračuna Občine Radlje ob Dravi je bil sprejet na 27. redni seji občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 30. junija 2014, objavljen v MUV, štev. 15/2014 in 3. redni seji 15. december 2014 objavljen v MUV 19/14. Zakon o financiranju občin (ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, štev. 123/06, 101/2007- odl. US, 57/2008, 94/2010-ZIU in 36/2011, 40/ ZUJF uveljavlja način financiranja občin in sicer določa način izračuna glavarine in finančne izravnave. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so: povprečnina, ki predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Število prebivalcev občine se upošteva po podatkih Statističnega urada RS, število prebivalcev občine Radlje na dan je Upoštevani so korekcijski faktorji: površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci starejši od 65 let. Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev občine in znaša za leto ,00. V prvem koraku se izračuna glavarina, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Glavarino ugotovi Ministrstvo za finance po prej navedenih kriterijih. Občinam se tako prihodke iz glavarine, izračunane na Ministrstvu za finance, kot odstopljena dohodnina, nakazuje vsako sredo v tednu. V primerjavi s preteklim letom so se povišali prihodki iz naslova dohodnine in so bili ocenjeni in realizirani v višini ,00. Občina Radlje je v letu 2014 ni prejela finančne izravnave. V letu 2014 so se v občinski proračun stekali še prihodki za financiranje primerne porabe: prihodki po 21. členu ZFO, to so; davek na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo, davek na promet nepremičnin, upravne takse, posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic. Prihodki po 22. členu ZFO to so: davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, krajevna turistična taksa, komunalne takse, komunalne pristojbine, odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, odškodnine in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in onesnaževanja okolja, prihodki uprave in prihodki, določeni z drugimi akti. Po 25. členu ZFO obseg lastnih prihodkov za posamezno občino ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, v sodelovanju s posamezno občino in Davčno upravo RS. Pri izračunu se upoštevajo stopnje davčnih in nedavčnih dajatev, ki so določene z zakonom. Če stopnje niso določene z zakonom, se upošteva povprečna stopnja v državi. Predhodno naveden člen v drugem odstavku po vrsti opredeljuje prihodke, ki se ne upoštevajo pri pripravi ocene lastnih prihodkov občin. Iz navedenih razlogov pri oceni lastnih prihodkov, zato niso bili upoštevani prihodki od: obresti od depozitov, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prodaje 7

8 premoženja, drugih prihodkov od premoženja, vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem, nakupov in prodaje vrednostnih papirjev, komunalnih prispevkov, samoprispevka in drugih prihodkov od občanov za sofinanciranje določenih nalog in obveznosti na lokalni ravni. Pri pripravi zaključnega računa za leto 2014 so bili upoštevani naslednji zakoni in pravni predpisi: - Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4), Uradni list RS, št. 11/2011, v nadaljevanju: ZJF, - Zakon za uravnoteženje javnih financ, Uradni list RS 40/2012, - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07, 102/2010; v nadaljevanju: Navodilo), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/2010, 104/2010 in 104/2011; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN), - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/2002-ZJF-C; v nadaljevanju: ZR), - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010 popr. 104/2010 in 104/2011; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil), - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 ZUE, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/2010), - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03), - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/2010), - Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09 in 95/2011) in - Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09). Občina je pripravila zaključni račun proračuna za preteklo leto in ga mora predložiti Ministrstvu za finance in Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence (AJPES), ki ga sestavljajo: Izkaz prihodkov in odhodkov od do Bilanca stanja na dan Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od do Izkaz računa financiranja od do Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov do Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil od do Stanje in gibanje nepredmetnih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev od do

9 POROČILO O REALIZACIJI ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2014 I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI Skupni prihodki proračuna za leto 2014 znašajo ,27, kar je za 88 % več kot v proračunu za leto 2013 in za 3 % manj prihodkov glede na predvidene prihodke leta DAVČNI PRIHODKI V skladu z opredelitvijo v 51. členu Pravilnika o enotnem kontnem načrtu zajemajo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med sprotne (»tekoče«) prihodke, vse vrste davkov, kot so davki na dohodek in dobiček (dohodnina, davek na dobiček, drugi davki na dohodek), davek na plačilno listo in delovno silo (posebni davek na določene prejemke), davki na premoženje (davki na nepremičnine, premičnine, dediščine in darila, finančno premoženje), domači davki na blago in storitve (davek na dodano vrednost, trošarine, davek na motorna vozila, letna povračila za uporabo cest in drugi), davki na mednarodno trgovino in transakcije (carine, uvozne dajatve in drugi) ter drugi davki. Zap. št. DAVČNI PRIHODKI Vrednost v Dohodnina ,00 Davki od premoženja ,92 1. Davki na nepremičnine ,49 2. Davki na premčnine 433,12 3. Davki na dediščine in darila 2.844,67 4. Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje ,64 Domačni davki ,89 1. Davek na dobitek od iger na srečo 1.876,48 2. Takse za obremenjevanje vode ,77 3. Turistična taksa 282,89 4. Občinske takse od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov 312,98 5. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest ,77 Drugi davki 33,53 SKUPAJ DAVČNI PRIHODKI ,34 Davčni prihodki predstavljajo 33 % vseh prihodkov proračuna. Davčni prihodki so v primerjavi z letom 2013 nižji za 0,9 % in višji za 0,8 % glede na predvidene davčne prihodke za leto

10 NEDAVČNI PRIHODKI Nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (prihodki od udeležbe na dobičku in dividende, prihodki od obresti, prihodki od premoženja najemnine, zakupnine, prihodki iz koncesij, odškodnine za služnost, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, prihodki krajevnih skupnosti, prihodki JP Kanalizacija in čist.naprava), takse in pristojbine (upravne takse), denarne kazni izrečene po občinskih predpisih, odškodnine za degradacijo in uzurpacijo prostora ter drugi nedavčni prihodki (komunalni prispevki, prihodki upravnih organov, prihodki JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje). Zap. št. NEDAVČNI PRIHODKI Vrednost v 1. Prihodki od premoženja ,48 2. Upravne takse in pristojbine 3.814,08 3. Globe in denarne kazni 5.921,96 4. Prihodki od prodaje blaga in storitev ,34 5. Drugi nedavčni prihodki ,88 SKUPAJ NEDAVČNI PRIHODKI ,74 Skupni nedavčni prihodki predstavljajo 17 % vseh prihodkov proračuna. Prihodki so v primerjavi z letom 2013 višji za 69 % in nižji za 16 % glede na predvidene nedavčne prihodke za leto KAPITALSKI PRIHODKI Kapitalski prihodki so prihodki iz prodaje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev, zalog blagovnih rezerv in finančnega premoženja. Zap. št. KAPITALSKI PRIHODKI Vrednost v 1. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev ,00 1. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč ,26 SKUPAJ KAPITALSKI PRIHODKI ,26 V primerjavi z letom 2013 so prihodki bistveno višji in za 8 % nižji glede na predvidene kapitalske prihodke za leto V letu 2014 smo prejeli del kupnine za prodana zemljišča, razliko neplačane kupnine smo predvideli v prihodkih proračuna za leto PREJETE DONACIJE Prejete donacije so prihodki iz naslova podarjenih denarnih sredstev. 10

11 Zap. št. PREJETE DONACIJE Vrednost v 1. Prejete donacije ,00 SKUPAJ PREJETE DONACIJE ,00 V primerjavi z letom 2013 so prihodki donacij višji za 25 %. Glede na predvidene prihodke iz donacij za leto 2014 so prihodki višji za 31 %. TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki so vsa sredstva, prejeta iz drugih javno finančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov drugih lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih zunaj proračunskih skladov. Zap. št. TRANSFERNI PRIHODKI Vrednost v 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije ,41 2. Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo ,94 3. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 3.010,77 4. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ,81 SKUPAJ TRANSFERNI PRIHODKI ,93 Skupni prihodki skupine predstavljajo 47 % prihodkov proračuna. V primerjavi z letom 2013 so prihodki bistveno višji in za 0,5 % višji glede na predvidene transferne prihodke za leto

12 V letu 2014 smo prejeli sredstva iz državnega proračuna in s sofinanciranjem iz EU in kohezijskega sklada sredstva za naslednje projekte: Zap. Prejeta sredstva izza javnofinančnih institucij, št. državnega proračuna in iz sredstev pproračuna Evropske unije Vrednost v 1. Požarna taksa ,00 2. Varstvena in gojitvena dela 391,12 3. Prejeta sredstva državnega proračuna - Kocerod 1.020,80 Prejeta sredstva RS - kanalizacija ,49 4. Prihodki za vzdrževanje gozdnih cest ,62 5. Prejeta sredstva državnega proračuna -skupni občinski organ ,32 Vračilo subvencije tržne najemnine 135,00 6. Prihodki ZD Radlje ob Dravi za energetsko sanacijo ZD Radlje 3.010,77 7. Prejeta sredstva Sredstva EU MPIK-2.faza ,00 8. Strukturni skladi - Geološka tematska pot LAS MDD ,43 9. Sredstva EU - Kolesarske poti , Sredstva EU - Energetska sanacija OŠ Remšnik ,24 Sredstva EU - Kopalno jezero , Prihodki kohezijskih skladov - Kocerod 5.560, Prihodki kohezijskih skladov - kanalizacija , Prihodki kohezijskih skladov - energetska sanacija ZD Radlje ,06 SKUPAJ ,93 ODHODKI Proračunski odhodki za leto 2014 so bili izvršeni v okviru sprejetega proračuna in rebalansa proračuna za naloge in obveznosti primerne porabe in za ostale naloge. Na podlagi sprejetega Sklepa o prerazporeditvi sredstev virman proračuna, smo pripravili veljavni proračun za leto Odhodki za leto 2014 skupaj znašajo ,77 in so za 89 % višji glede na odhodke leta 2013 in za 0,3 % nižji glede na veljavni proračun za leto Tekoči odhodki znašajo ,20 in so za 2,1 % višji glede na odhodke leta 2013 in za 4,8 % višji glede na veljavni proračun leta Tekoči odhodki so realizirani odhodki za: 400 plače in drugi izdatki zaposlenim: plače in drugi izdatki delavcev; 401 prispevki delodajalcev za socialno varnost: za planirane plače delavcev; izdatki za blago in storitve: pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, izdatki za službena potovanja, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine, drugi operativni odhodki; 403 plačila domačih obresti: obresti za najetje planiranega dolgoročnega kredita za investicije; 409 sredstva izločena v rezerve: splošna proračunska rezervacija. 12

13 Tekoči transferi znašajo ,61 in so za 2 % višji glede na odhodke leta 2013 in za 5,6 % nižji glede na veljavni proračun leta Tekoči transferi so odhodki za: 4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom: tekoči odhodki in transferi kmetijstva, tekoči odhodki in transferi drobnega gospodarstva; 4112 transferi za zagotavljanje socialne varnosti: žepnina za socialno ogrožene dijake in študente; 4117 štipendije; 4119 drugi transferi posameznikom: subvencije, mrliško ogledna služba, plačila storitev otroškega varstva, prevozi šolskih otrok, splošni in posebni socialni zavodi, regres za letovanje otrok, pogrebni stroški, program javnih del; 4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: protipožarna varnost, transferi društvom turizma, sredstva za rekreacijo, kulturna društva, financiranje političnih strank; sredstva prenesena ožjim delom občine krajevnim skupnostim; 4131 tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja: zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb; 4132 tekoči transferi v druge javne sklade; 4133 tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce za plače in druge osebne prejemke, prispevke in materialne stroške: knjižnična dejavnost, plače predšolska vzgoja, prispevki delodajalca predšolska vzgoja, varstvo vozače, nega pomoči na domu, šolska športna tekmovanja, materialni stroški predšolska vzgoja, splošni materialni stroški osnovnošolskega izobraževanja; 4136 tekoči transferi v javne agencije. Investicijski odhodki znašajo ,31 in so bistveno višji glede na odhodke leta 2013 in za 0,3 % višji v primerjavi z veljavnim proračunom za leto Porabljeni so bili za: 4202 nakup opreme: nabava opreme občinske uprave in režijskega obrata; 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije; investicijsko vzdrževanje in obnove; 4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev; 4208 študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija ter nadzor. Investicijski transferi znašajo ,65 in so za 15 % nižji glede na odhodke leta 2013 in enaki v primerjavi z veljavnim proračunom leta Realizirani so bili: 4310 investicijski transferi nepridobitnim organizacijam; 4311 investicijski transferi javnim podjetjem in družbam; 4321 investicijski transferi javnim skladom in agencijam; 4323 investicijski transferi javnim zavodom. 13

14 ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI REALIZACIJA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO POLITIČNI SISTEM Področje proračunske porabe zajema dejavnost župana, podžupana, občinskega sveta ter občinske volilne komisije. Dolgoročni cilji programa so kvalitetno izvajanje nalog v okviru političnega sistema, zagotavljanje pogojev za uresničievanje volilne pravice in pravice sodelovanja občanov pri odločanju. Glavni letni izvedbeni cilji so bili realizacija načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema glede na sprejeti program dela občinskega sveta, izvedba lokalnih volitev za župana, občinski svet in v svete krajevnih skupnosti, izvajanje načrtovanih aktivnosti župana, ki mu jih nalagajo materialni predpisi. Odhodki so bili realizirani vi višini ,67 in so v primerjavi z letom 2013 višji za 25,8 % Dejavnost občinskega sveta Odhodki so realizirani v višini ,98. Zajemajo odhodke sejnin občinskih svetnikov, odborov, komisij in stroške izvedbe sej. Zap. št. Naziv proračunske postavke Vrednost v 1. Stroški sej občinskega sveta ,51 2. Stroški odborov in komisij 4.550, Izvedba in nadzor volitev Zajemajo odhodke financiranja političnih strank in volitev odhodki so realizirani v višini ,57. Zap. št. Naziv proračunske postavke Vrednost v 1. Financiranje političnih strank 9.794,52 2. Volitve župana in občinski svet , Dejavnost župana in podžupanov Odhodki so realizirani v višini ,12 in zajemajo odhodke za plačo župana in drugih izdatkov župana, materialnih stroškov, reprezentance, protokola in odnosov z javnostmi ter nadomestila za nepoklicno delo podžupanov. 14

15 Dejavnost župana in podžupanov PP Naziv proračunske postavke Vrednost v 1008 Plače župana , Podžupani , Protokol ,17 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.026,20 Izdatki za reprezentanco in hrano ,18 Drugi splošni material in storitve ,93 Drugi prevozni in transportni stroški 9.091, Reprezentanca , Odnosi z javnostjo oglasi in objave ,51 SKUPAJ ,12 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Področje porabe zajema stroške v zvezi s pobiranjem občinskih prihodkov in državnih prihodkov, ki se v skladu z uredbo prenakazujejo v občinski proračun ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto urejanje na področju fiskalne politike ter fiskalnega nadzora, dejavnost nadzornega odbora in notranje revizije. Dolgoročni cilji programa so: skrb za zakonito, namensko in učinkovito porabo javnih sredstev in smotrno upravljanje z javnimi sredstvi. Glavni letni izvedbeni cilji so bili nemoteno opravljanje plačilnega prometa, notranja revizija poslovanja z namenom sledenja dolgoročnega cilja. Odhodki na tem programu so bili realizirani v višini 8.555,81 in so v primerjavi z letom 2013 nižji za 9,90 % Urejanje na področju fiskalne politike Odhodki so realizirani v višini 710,87 to so stroški plačilnega prometa in plačila za pobiranje občinskih dajatev, okoljske dajatve za vodo in stroške pobiranja taks in stavbnega zemljišča Dejavnost nadzornega odbora Odhodki za dejavnost nadzornega odbora sejnine članom nadzornega odbora in stroški notranje revizije so bili realizirani v višini 7.844,94. Zap. št. Naziv proračunske postavke Vrednost v 1. Stroški plačilnega prometa 710,87 2. Dejavnost nadzornega odbora 3.818,94 3. Notranja revizija 4.026,00 15

16 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Področje porabe zajema delovanje z nevladmini institucijami lokalnih skupnosti, delovanje ožjih delov občin in dejavnost občinske uprave in režijskega obrata. Dolgoročni cilji programa so: povezovanje lokalnih skupnosti ter optimalna izraba sredstev na teh področjih, učinkovito delovanje ožjih delov občin, strokovno in učinkovito delo zaposlenih, zagotavljanje materialnih pogojev za učinkovito delo, gospodarno razpoganje in upravljanje s premoženjem občine. Letni izvedbeni cilji programa so: uspešno in učinkovito povezovanje lokalnih skupnosti, uspešno in učinkovito zastavljenih nalog sveta krajevnih skupnosti, zagotovitev sredstev za delovanje v okviru finančnih načrtov, uspešno in učinkovito izajanje zastavljenih nalog v okviru občinske uprave in vzdrževanja premoženja občine. Odhodki na tem programu so bili realizirani v višini ,52 in so v primerjavi z letom 2013 nižji za 2,7 % za 1,2 % nižji v primerjavi z veljavnim proračunom za leto Povezovanje lokalnih skupnosti Podprogram zajema delovanje z nevladnimi institucijami z namenomn pospeševanje regionalnega in lokalnega razvoja. Dolgoročni cilji usmerjeni v hitrejši regionalni in lokalni razvoj na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju, skladnost regionalnega razvoja, učinkovito pridobivanje in porabo sredstev evropske kohezijske politike. Letni izvedbeni cilji so: priprava izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa in njegovo usklajevanje z državnim in občinskimi proračuni; spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih razvojnih programov in območnih razvojnih programov, vključno z izdelavo ocen vplivov na zdravje, okolje in enake možnosti, informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov; promocija razvojne regije in investicij v razvojni regiji. Odhodki zajemajo stroške v zvezi z regionalno razvojno agencijo RRA v višini ,11 za delovanje agencije, za Koroško kulturno poletje v višini 8.072,01, RRA Koroška za projekt regionalna destinacijska organizacija ,92, za delovanje LAS MDD v višini 1.757,16 in skupni občinski organ MO Slovenj Gradec v višini ,89-50 % odhodkov skupnega občinskega organa se subvencionira s strani proračuna RS Delovanje ožjih delov občin Za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občin so odhodki realizirani v višini =58.484,85 To so odhodki za delovanje krajevnih skupnosti Radlje, Vuhred, Remšnik in Sv.Anton. Na podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi morajo biti vsi prihodki in odhdki ožjega dela občine sestavni del občinskega proračuna. Delovanje ožjih delov občin PP Naziv proračunske postavke Vrednost v 6006 KS Radlje ob Dravi , KS Vuhred , KS Remšnik , KS Sveti Anton 4.909,93 SKUPAJ ,69 Poslovna in računovodska poročila krajevnih skupnosti so priloga poročila. 16

17 0603 Dejavnost občinske uprave Dejavnost občinske uprave zajema upravne strokovne in druge naloge na delovnih področjih določenih z Zakonom o lokalni samoupravi in Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radlje ob Dravi. Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje sredstev za kakovostno, učinkovito delovanje občinske uprave in režijskega obrata, zakonska, namenska in učinkovita poraba proračunskih sredstev, zasledovanje cilja polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, varnost pri delu in ustreznih pogojev za učinkovito delo. Kratkoročni izvedbeni cilji so učinkovito in uspešno izvajanje zastavljenih nalog, zagotavljanje in vzdrževanje sodobne informacijske in komunikacijske opreme za nemoteno delo občinske uprave. Odhodki za leto 2014 so realizirani v višini ,33, glede na realizirane odhodke za leto 2013 so nižji za 3 % in za 1,4 % nižji glede na predvidene v letu Administracija občinske uprave Podprogram vključuje stroške za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške, izdatke za blago in storitve, stroške plač režijskega obrata in materialne stroške režijskega obrata ter izdatke za blago in storitve režijskega obrata. Dolgoročni cilji podprograma so kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog z zakonsko, namensko, gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev, vzpostaviti, zagotoviti in vzdrževati sistem notranjih kontrol. Kratkoročni izvedbeni cilji so učinkovita in uspešna realizacija zastavljenih nalog. Na tem podprogramu so bili v letu 2014 realizirani odhodki v višini ,59, kar je za 1 % manj kot v letu 2013 in 0,9 % manj glede na predvidene odhodke veljavnega proračuna. 17

18 Odhodki zajemajo: Administracija občinske uprave PP Naziv proračunske postavke Vrednost v 6011 Plače občinska uprava , Regres za letni dopust občinska uprava 3.623, Jubilejne nagrade 0,00 Prehrana in prevoza na delo delavcev občinske uprave ,91 Prispevki, davki in premije pokojninskega zavarovanja občinske uprave , Materialni stroški občinske uprave ,09 Pisarniški material in storitve 4.424,39 Čistilni material in storitve 3.897,66 Stroški storitve varovanja zgradb in prostorov 1.000,45 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.404,78 Računalniške storitve 2.989,73 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.964,20 Poraba kuriv in stroški ogrevanja ,19 Telefon, faks, elektronska pošta 7.854,29 Poštnina in kurirske storitve 9.131,32 Druge storitve komunikacij INFO, HKOM 7.761,64 Zavarovalne premije za motorna vozila 754,26 Vzdrževanje in popravila vozil 500,00 Izdatki za službena potovanja 993,22 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 9.359,38 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 3.112,87 Plačila po podjemnih pogodbah ,58 Posebni davek na določene prejemke 3.638,17 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.857,06 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev , Režijski obrat ,48 Stroški za plače in druge prejemke zaposlenih v režijskem obratu ,50 Materialni stroški za delovanje režijskega obrata ,37 Nakup opreme 1.344,61 SKUPAJ ,59 Več o delovanju režijskega obrata je zapisano v 1 A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Podprogram zajema stroške za vzdrževanje občinskih prostorov in opreme ter poslovnih zgradb v lasti občine. Dolgoročni cilji podprograma so gospodarno ravnanje in vzdrževanje občinskega premoženja, zagotovitev opreme za nemoteno delovanje občinske uprave, ter zadovoljitev družbenih potreb na določenih lokacija in območjih. Kratkoročni izvedbeni cilji podprograma so nujna vzdrževalna dela na gospodarskih poslopjih in posodobitev računalniške opreme za nemoteno delovanje občinske uprave. 18

19 Odhodki so bili realizirani v višini ,74, porabljeni za vzdrževanje občinskih prostorov in poslovne zgradbe Mariborska cesta 7 v višini ,89, nakup opreme v višini 5074,78 ter vzdrževanje drugih občinskih stavb v višini ,07. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,potrebnim za delovanje OU PP Naziv proračunske postavke Vrednost v 6021 Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme ,89 Električna energija 3.360,44 Voda in komunalne storitve 2.944,42 Tekoče vzdrževanje 9.338,66 Zavarovanje 2.599,86 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje 5.623,01 Rezervni sklad 4.160, Nakup opreme občinska uprava 5.074,78 Nakup računalniške opreme 2.858,78 Nakup druge opreme 2.216, Investicije in vzdrževanje druge občinske stavbe ,07 Stroški čiščenja 2.416,16 Stroški ogrevanja 8.187,95 Komunalne storitve 1.263,55 Tekoče vzdrževanje 7.963,74 Rezervni sklad 644,67 SKUPAJ ,74 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obvešanja in ukrepanja v primeru naravnih in dugih nesreč. Dolgoročni cilji so zvišanje ravni reševalnih ukrepov, s skrajšanjem odzivnega časa, povečanjem opremljenosti in usposobljenosti, načrtovanje, svetovanje in obveščanje, zagotavljanje delovanja gasilskih društev. Odhodki so realizirani v višini ,24 v primerjavi z letom 2013 so višji za 22 % in so realizirani za 1 % manj kot v veljavnem proračunu Civilna zaščita Podprogram vključuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje, opremljanje društev in drugih organizacij. Dolgoročni cilji so skrb za ustrezno opremljenost, za izvajanje preventivnih dejavnosti, informiranja, osveščanja in usposabljanja prebivalstva. Kratkoročni izvedbeni cilji: usposabljanje enot CZ za odzivanje v primeru naravnih nesreč in ob drugih izrednih razmerah po usmeritvah poveljnika CZ, opremljanje z ustrezno reševalno opremo in ureditev ustreznih prostorov za skladiščenje opreme. Odhodki redno dejavnost civilne zaščite in kritje stroškov usposabljanja so bili realizirani v višini 2.646,58. 19

20 Protipožarna varnost Podprogram zajema stroške operativnega delovanja gasilskih društev, investicijskovzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in opreme (financiranje tudi s požarno takso). Dogoročni cilji: zagotavljanje varstva pred požarom in drugimi naravnimi ter drugimi nesrečami, preventiva. Kratkoročni izvedbeni cilji: opremljanje gasilskih enot, izvajanje preventivnih ukrepov, vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme. Izgradnja gasilskega doma v Radljah ob Dravi. Odhodki v višini ,66 so realizirani za financirane dveh prostovoljnih društev PGD Vuhred in PGD Radlje ob Dravi in za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil PGD Radlje in PGD Vuhred ter pomoč pri gradnji gasilskega doma v Radljah ob Dravi. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dolgoročni cilj je vzgoja za varno udeležbo otrok v prometu, zmanjševanje števila nesreč in umirjanje prometa na šolskih poteh Prometna varnost Podprogram zajema stroške sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nabavo rekvizitov in brošur ter ureditev prometne signalizacije. Dolgoročni cilj je zagotavljanje večje varnosti na šolskih poteh in v prometu. Kratkoročni izvedbeni cilj je izvedba delavnic in osveščanje udeležencev v prometu. Stroški so bili v letu 2014 realizirani v višini ,37 in so bili za 49 % višji glede na leto 2013 in za 16 % nižji glede na predvidene v letu TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Področje porabe trga dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike zaposlovanja. Dolgoročni cilj je odpiranje novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb v program javna dela Povečanje zaposljivosti Podprogram zajema stroške na področju zaposlovanja brezposelnih oseb v program javna dela. Dolgoročni cilj je odpiranje novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb v program javna dela. Kratkoročni izvedbeni cilj je povprečna zaposlitev desetih delavcev v program javnih del v režijskem obratu in občinski upravi, zagotovitev sredstev za program javnih del v zavodih, ki se financirajo iz občinskega proračuna. Odhodki na tem programu so v primerjavi z letom 2013 višji za 35 % glede na veljavni proračun leta 2014 pa so realizirani odhodki ostali na enakem nivoju. Odhodki za program javnih del je eden izmed možnih programov, s katerim občine sodelujejo v aktivni politiki zaposlovanja in s tem nudijo neposredno pomoč brezposelnim občanom. Občina je v letu 2014 v delovanje režijskega obrata vključila 10 javnih delavcev, prav tako so bili v javno delo vključeni brezposelni v zavode, katerih ustanoviteljica soustanoviteljica je Občina Radlje ob Dravi. 20

21 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Področje porabe kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstva - gozdna infrastruktura in ribištva. Dolgoročni cilj: kakovostne dobrine kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnost s ciljem dviga kakovosti življenja na podeželju, ohranjanje identitete podeželj. Odhodki so v primerjavi z letom 2013 višji za 41 %, in za 9 % višji v primerjavi z veljavnim proračunom za leto Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje ter podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. Dolgoročni cilji so: zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva, razvijanje dopolnilne dejavnosti na podeželju. Kratkoročni izvedbeni cilj: po uredbi se za ukrepe razdelijo sredstva na podlagi javnega razpisa, zagotovitev sredstev po uredbi in za sofinanciranje transporta iz odročnih krajev. V skladu z veljavnimi predpisi so odhodki razdeljeni na podlagi javnega razpisa ter sprejetega pravilnika v višini , Razvoj in prilagajanje podeželjskih območij Podprogram zajema podporo in razvoju podeželja in izvajanju projekta Leader iz 4. osi v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje Dolgoročni cilji zagotoviti sredstva v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetega pravilnika za razvoj kmetijstva in razvijanje dopolnilne dejavnosti na podeželju. Kratkoročni izvedbeni cilji: javni razpis in zagotovitev sredstev za razvoj kmetijstva. Pričeti s projektom novega tipskega poslovilnega objekta z okolico na Sv. Antonu na Pohorju. Sredstva za sofinanciranje projekta dodeli Ministrstvo za okolje v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za območje občin: Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica. Za projekt izgradnje poslovilnega doma je bilo v letu 2014 realiziranih ,52. Na podlagi javnega razpisa so bili odhodki razdeljeni še za razvoj kmetijstva v višini ,39 in za izobraževanje v kmetijski dejavnosti v znesku 700,00 ter naložbe v kmetijsko gospodarstvo v znesku , Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake ter upravljanje in vzdrževanje gozda v lasti občine. Dolgoročni izvedbeni cilj je skrbno upravljanje z gozdom in redno vzrdrževanje gozdnih cest. Kratkoročni cilj je realizacija plana vzdrževanja občinskega gozda in vzdrževanja ter pluženja gozdnih cest. Odhodki na postavki vzdrževanje gozdnih cest so bili v letu 2014 realizirani v višini ,90, del srestev je na prihodkovni strani zbrano s pristojbinami za vzdrževanje gozdnih cest, delno se financirajo s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi tristranske pogodbe med Občino Radlje ob Dravi, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Zavodom za gozdove Slovenije, veliko dela na vzdrževanju gozdnih cest je opravil režijski 21

22 obrat kot podizvajalec Gozdnega gospodarstva, kar se prav tako odraža na prihodkovni strani. Odhodki za upravljanje in vzdrževanje občinskega gozda so bili realizirani v višini ,08, odhodki za gospodarjenje z divjadjo pa v višini 1.591,29, ki ga na prihodkovni strani prejmemo s strani Direktorata za gozdarstvo lovstvo in ribištvo in se kot namenski izdatki porabljajo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Področje porabe promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Glavni program cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Dolgoročni izvedbeni cilji so ohranjanje, vzdrževanje in obnova prometne infrastrukture v občini, izboljšanje dostopnosti odročnih krajev ter izboljšati prometno varnost. Odhodki so v primerjavi z letom 2013 višji za 30 % in za 1 % nižji v primerjavi z veljavnim proračunom za leto Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Dolgoročni izvedbeni cilji so zagotavljanje zakonsko predpisanega nivoja vzdrževanja cestne infrastrukture, ki omogoča ohranjanje in posodabljanje cestne infrastrukture, ki zagotavlja varen promet. Kratkoročni cilj je realizacija planov vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del, načrtovanih v letu 2014 in izgradnja polnilne električne postaje za vozila. Realizirani odhodki so bili v višini ,50 za vzdrževanje lokalnih in uličnih cest ter 1.054,84 za izgradnjo polnilne lektrične postaje za vozila Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje lokalnih javnih cest in druge javne poti, povšine za pešce in kolesarje, mostove, varovalne ograje ovire za umirjanje prometa, javne parkirne prostore in druge javne površine. Dolgoročni cilji so ohranjanje, vzdrževanje in obnova prometne infrastrukture v občini, izboljšanje dostopnosti odročnih krajev ter izboljšati prometno varnost. Kratkoročni izvedbeni cilj je realizacija plana investicijsko vzdrževalnih del in investicij. Zaključen je skupni projekt Kolesarske poti v Dravski dolini. Cilj investicije je bil omogočiti novo, moderno in urejeno kolesarsko prometno povezavo s katero bomo zagotovili in povečali prometno varnost. Investicija ima vpliv na razvoj turističnega gospodarstva in obmejnega sodelovanja. Z izgradno kolesarske poti je omogočena tudi varna šolska pot. Zgrajene in posodobljene je bilo 6,30 km kolesarskih poti. V skladu s pogodbo o sofinanciranju je bilo v letu 2014 pridobljenih ,49 evropskih sredstev, dohodki pa so bili relizirani v višini ,50. 22

23 Za investicijsko vzdrževanje lokalne ceste Kažir Šola Sv. Anton je bilo v letu 2014 realiziranih ,92. Prenova ceste in ureditev nove avtobusne postaje se nadaljuje in bo končana predvidoma junija Na postavki sofinanciranje II. faze obvoznice so bila še realizirana sredstva za izplačilo odškodnin za zemljišča v višini 2.634, Cestna razsvetljava Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razstvetljave. Kratkoročni izvebeni cilj zajema realizacijo plana vzdrževanja in zamenjave luči, izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije po uredbi o razsvetljavi in investicija v prenovo javne razsvetljave. Realizirani so bili odhoki javne razsvetljave v višini ,60, za vzdrževanje javne razstvetljave v višini ,98 in prenova javne razsvetljave v višini , Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje Sredstva so bila realizirana v višini ,68 za optično povezavo Vuhred Ribnica v kraju Spodnja Orlica. 14 GOSPODARSTVO Področje porabe gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva, vključuje sredstva za spodbujanje malega gospodarstva. Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja malega gospodarstva in turizma z izboljšanjem ponudbe po storitvah, gostinskih uslugah in nastanitvenih kapacitetah. Odhodki so v primerjavi z letom 2013 znatno višji in za 6 % nižji v primerjavi z veljavnim proračunom za leto Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Podprogram vključuje delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje in sofinanciranje projektov in poslovnih načrtov. Kratkoročni izvedbeni cilji so podproni projekti podjetništvu in vzpostavitev pogojev za razvoj podjetništva in odpiranje novih delovnih mest. Podporne aktivnosti bodo omogočene potencialnim podjetnikom (osebam s podjetniškimi idejami), podjetjem, vključenim v MPIK in ostalim mikro, malim in srednjim podjetjem (MMSP) v regiji. Gre za aktivnosti oz. storitve, ki so nujne za uspešno rast in razvoj podjetij. Glavni cilji projekta so tako izboljšanje podpornega okolja za razvoj podjetništva, krepitev podjetništva in podjetniške kulture, identificiranje novih podjetniških idej, podpora ustvarjanju delovnih mest, dvig nivoja podjetniškega znanja za zagon in vodenje podjetij ter povečanje stopnje preživetja novonastalih podjetij, spodbujanje rasti in razvoja podjetij ter vzpostavitev regionalnega podjetniškega partnerstva (sodelovanje med podjetji, subjekti podjetniškega okolja, subjekti inovativnega okolja ter institucijami znanja na nivoju regije in širše). MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR KOROŠKA 2. FAZA, konec leta je bil predan svojemu namenu z novo uporabno površino 741,20 m2. Osnovni namen inkubatorja ni neposredna 23

24 tržna dejavnost, temveč vzpostavljanje pogojev za razvoj podjetništva in odpiranje novih delovnih mest. V inkubatorju se zagotavlja nejem poslovnih prostorov po stimulativnih neprofitnih cenah, pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev za investiranje v opremo in obratni kapital, podjetniško izobraževanje, promocija podjetja in dejavnosti, pravno svetovanje, računovodske in administrativne storitve. Sredstva v višini 7.098,00 so bila realizirana za izvedbo podpornih aktivnosti Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Glavni program vključuje promocijo občine in spodbujanje turizma. Dolgoročni cilji so vzpostavljanje prepoznavnosti Občine Radlej ob Dravi, njene kulturne in zgodovinske dediščine in druge turistične zanimivosti, povečanje obsega in kakovosti turistične ponudbe. Kratkoročni izvedbeni cilji so izvedba in ralizacija razpisov, povečanje turistične infrastrukture z izgradno kopalnega jezera. Odhodki so bili realizirani v višini ,61 kar je bistveno več kot v zaključnem računu za leto 2013 in za 1 % manj od predvidenih v proračunu za leto Na podlagi razpisa o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi je bilo za leto 2014 izplačano 6.696,00 in 1.000,00 TD Vuhred za sofinanciranje ureditve krajevnega muzeja, z možnostjo kasnejše turistične ponudbe v Občini Radlje ob Dravi. Spodbujanje razvoja turizm in gostinstva PP Turistična društva Vrednost v Turistično društvo Vuhred 2.176, Turistično,športno in kulturno društvo Dobrava 857, Čolnarsko društvo Skala Vuhred 395, Društvo kmetic Dravska dolina 1.055, Turistično društvo Radlje ob Dravi 1.418, KTD Sv. Anton na Pohorju 791,68 SKUPAJ 6.696,00 Zaključena je investicija izgradnja kopalnega jezera kot del turistične infrastrukture, s katero občina povečuje razvoj turizma in prepoznavnost občine. V skladu pogodbo o sofinancranju je bilo pridobljenih ,00, odhodki so bili realizirani v višini , VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Področje porabe varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Dolgoročni cilji so skrb za okolje, predvsem za zmanjševanje onesnaževanja okolja izvajanje operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Odhodki v višini ,21 so v primerjavi z letom 2013 znatno višji in za 2,5 % višji v primerjavi z veljavnim proračunom za leto

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO Številka: 4103-0001/2017 Datum: 20. 4. 2017 KAZALO 1. UVOD... 3 2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA... 3 3.

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več