Mnenje Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzposta

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Mnenje Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzposta"

Transkripcija

1 SL Uradni list Evropske unije C 252/1 III (Pripravljalni akti) EVROPSKA CENTRALNA BANKA MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge (CON/2016/26) (2016/C 252/01) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je 20. januarja 2016 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge ( 1 ) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba). ECB je 1. februarja 2016 prejela zahtevo Evropskega parlamenta za mnenje o predlagani uredbi. Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), saj predlagana uredba vsebuje določbe, ki vplivajo na prispevek Evropskega sistema centralnih bank k nemotenemu vodenju politik glede stabilnosti finančnega sistema, kakor je navedeno v členu 127(5) PDEU, in na naloge ECB, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, kakor je navedeno v členu 127(6) PDEU. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB. 1. Splošne pripombe 1.1 Evropski sistem jamstva za vloge (ESJV) je tretji steber, ki je potreben za dokončanje bančne unije, ter sledi vzpostavitvi enotnega mehanizma nadzora (EMN) in enotnega mehanizma za reševanje (EMR). Ker je treba uskladiti odgovornost in nadzor, je vzpostavitev enotne varnostne mreže za vlagatelje na evropski ravni logična dopolnitev dviga odgovornosti za bančni nadzor in reševanje na evropsko raven. Odkar EMN in EMR v celoti delujeta, nacionalni organi v veliki meri nimajo več nadzora nad ključnimi elementi, od katerih je odvisno, ali mora nacionalni sistem jamstva za vloge (SJV) opraviti izplačila zavarovanim vlagateljem ali prispevati k financiranju reševanja. Odgovornost za to, da se zagotovijo zadostna finančna sredstva za utrditev zaupanja vseh vlagateljev in s tem zaščiti finančna stabilnost, bi bilo tako treba prevzeti na isti ravni in jo zato dvigniti na raven ESJV. Predlagana uredba sledi priporočilom iz poročila petih predsednikov ( 2 ), ki je pozvalo k uvedbi ESJV. Kakor je izpostavljeno v poročilu, je lahko bančni sistem resnično enoten le, če je zaupanje v varnost bančnih vlog enako visoko v vseh državah članicah. ESJV bi prinesel tudi koristi zaradi razpršitve tveganja in bolj verjetno bi zmogel prestati pretrese, saj bi se tveganja razporedila med več finančnih institucij in bi posamezni dogodki, ki povzročijo izplačilo, manj verjetno presegli zmožnosti sistema. 1.2 ECB se v celoti strinja s stališčem Komisije, da je enoten sistem za zaščito vlog potrebni tretji steber bančne unije ter da je potreben za to, da se dodatno izboljša zaščita vlagateljev in utrdi finančna stabilnost in s tem prispeva k poglobitvi ekonomske in monetarne unije (EMU) ( 3 ). ( 1 ) COM(2015) 586 final. ( 2 ) Poročilo petih predsednikov z dne 22. junija 2015 z naslovom Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije, dostopno na spletni strani Komisije na naslovu ( 3 ) Glej poročilo ECB o finančni integraciji v Evropi v letu 2016; poročilo petih predsednikov z dne 22. junija 2015 z naslovom Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije, dostopno na spletni strani Komisije na naslovu predavanje (Marjolin lecture) Maria Draghija, predsednika ECB, na konferenci evropskega foruma za denar in finance (SUERF), ki jo je organizirala centralna banka Deutsche Bundesbank v Frankfurtu 4. februarja 2016, in govor Maria Draghija, predsednika ECB, na forumu ECB o bančnem nadzoru 4. novembra 2015 v Frankfurtu, oboje dostopno na spletni strani ECB na naslovu

2 C 252/2 SL Uradni list Evropske unije ECB pozdravlja tudi to, da predlagana uredba določa postopek, po katerem se bo postopoma povečevala stopnja vzajemnega jamstva sodelujočih SJV, dokler se ne doseže enoten sistem jamstva za vloge, ki bo omejil povezavo med banko in njeno matično državo. 1.4 Na splošno ECB pozdravlja to, da predlagana uredba določa jasen vsebinski in časovni načrt z jasno opredeljenimi in omejenimi prehodnimi stopnjami do polno delujočega ESJV. Fazi pozavarovanja in sozavarovanja je zato treba razumeti kot prehod do polnega jamstva, ki naj bi se začelo leta Pri tej postopnosti se upošteva potreba po nadaljnjem napredku na drugih področjih bančne unije in celotne EMU. Poleg tega je cilj te postopnosti zagotoviti dovolj časa, da se v vsej bančni uniji naberejo predhodni prispevki, preden se začne faza polnega jamstva. Končno, enaka obravnava kreditnih institucij, vključenih v sodelujoče SJV, se bo zagotovila s tem, da se bodo pri določitvi prispevkov posameznih institucij upoštevala zanje značilna tveganja v primerjavi z vsemi drugimi kreditnimi institucijami v bančni uniji. Da bi še bolj utrdili verodostojnost ESJV in uspešno prekinili povezavo med bankami in državo na nacionalni ravni, bi morali najpozneje do začetka faze polnega jamstva vzpostaviti fiskalno nevtralen skupni javni varovalni mehanizem za ESJV. 1.5 Toda za dobro delujočo bančno unijo so poleg vzpostavitve ESJV potrebni dodatni ukrepi. V ta namen sporočilo Komisije z naslovom Dokončanje bančne unije ( 1 ) navaja vrsto ukrepov za nadaljnje zmanjšanje tveganj v bančnem sektorju in vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev. V zvezi s tem ECB poudarja pomen celovite in pravočasne izvedbe Direktive 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ), ki je nujen pogoj za ESJV, ter zato poziva zadevne države članice, da to obveznost čim prej izpolnijo ( 3 ). ECB pozdravlja in v celoti podpira vse druge ukrepe za zmanjšanje tveganj, navedene v sporočilu Komisije. Pri teh drugih ukrepih je treba doseči napredek vzporedno z vzpostavitvijo ESJV, ne samo zaradi zagotovitve enakih konkurenčnih pogojev, ampak tudi zaradi spodbujanja finančne integracije. Vendar bi zaradi rešitve, pri kateri je prehod iz ene faze ESJV v naslednjo fazo odvisen od napredka pri zmanjševanju tveganj, lahko nastale zamude. Če se podpre taka pogojna postopna uvedba ESJV, morajo biti vsi mejniki glede zmanjšanja tveganj vnaprej natančno opredeljeni, objektivno preverljivi, realno dosegljivi in pravno povezani s prehodi med fazami v predlogu ESJV. Da se vzpostavitev ESJV ne bi odlagala v nedogled, bi moral seznam mejnikov vsebovati najpomembnejše elemente, ki so potrebni za dodatno okrepitev bančne unije. Ta seznam bi moral biti omejen predvsem na zadeve, ki so jasno vsebinsko povezane z ESJV, in se ne bi smel sklicevati na razprave v teku, ki imajo nejasen časovni okvir. 1.6 Končno, ECB meni, da bi bilo morda treba pripraviti oceno učinka najpomembnejših elementov predloga, in sicer glede na predlagano uredbo ter njeno soodvisnost z zakonodajo Unije, zlasti Direktivo 2014/49/EU in Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 4 ), in vlogo enotnega odbora za reševanje (v nadaljnjem besedilu: odbor) v primerjavi s sedanjo vlogo organov odločanja, ki so odgovorni za nacionalne SJV. 2. Posebne pripombe 2.1 Cilj predlagane uredbe ECB pozdravlja to, da predlagana uredba dopolnjuje načela in pravila iz Direktive 2014/49/EU, s čimer se želi doseči skladnost z navedeno direktivo ( 5 ). Glavna naloga SJV po Direktivi 2014/49/EU je zaščita vlagateljev pred posledicami insolventnosti kreditne institucije ( 6 ). Predlagana uredba ureja razmerje med ESJV, jamstvenim skladom za vloge in SJV, pri čemer so nacionalni sistemi še naprej v celoti odgovorni za izplačilo nadomestil vlagateljem. Glede na to ECB meni, da je treba v besedilu predlagane uredbe izrecno pojasniti, da je cilj ESJV prav tako zagotoviti najvišjo možno raven zaščite vlagateljev v vseh državah članicah bančne unije. ( 1 ) COM(2015) 587 final. ( 2 ) Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L 173, , str. 149). ( 3 ) Od držav članic, ki direktive še niso prenesle, se je pričakovalo, da bodo to nalogo zaključile do konca prvega četrtletja leta ( 4 ) Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, , str. 190). ( 5 ) Glej uvodno izjavo 15 predlagane uredbe. ( 6 ) Glej uvodno izjavo 14 Direktive 2014/49/EU.

3 SL Uradni list Evropske unije C 252/3 2.2 Področje uporabe ESJV ECB pozdravlja tudi to, da naj bi se predlagana uredba uporabljala za vse SJV, ki so uradno priznani v državah članicah, ki sodelujejo v bančni uniji, v skladu z Direktivo 2014/49/EU ( 1 ), tj. zakonsko predpisane SJV, pogodbene SJV in institucionalne sheme za zaščito vlog, ter za vse kreditne institucije, pridružene tem sistemom in shemam. Vendar mora za vse kreditne institucije, ki imajo dostop do sredstev ESJV, veljati ureditev in nadzor na podlagi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ) ter Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ). To je v celoti skladno s priporočilom poročila petih predsednikov, da bi moralo področje uporabe ESJV sovpadati s področjem uporabe EMN in da bi morale vse sodelujoče banke v državah članicah vplačati prispevke, določene na podlagi tveganj. Dejansko se bo samo s celovito enotno ureditvijo za zaščito vlog dosegla enaka raven zaupanja vlagateljev v vsej Uniji, s tem pa se bosta preprečila razdrobljenost trga in izkrivljanje konkurence. 2.3 Upravljanje ESJV ECB pozdravlja to, da bo ESJV vodil odbor. Pomembno je, da ESJV vodi neodvisen organ Unije, ki je zaščiten pred vplivom politike in bo zagotovil dostop do jamstvenega sklada za vloge pod pogoji, ki bodo enaki za vse SJV. Pričakuje se, da bo odbor deležen sinergijskih učinkov hkratnega vodenja sklada za reševanje in jamstvenega sklada za vloge, in sicer zato, ker bo lahko uporabil strokovno znanje, pridobljeno v okviru izvrševanja nalog v zvezi z reševanjem pri vodenju enotnega sklada za reševanje. Lahko se poveča učinkovitost, ker vodenje in naložbena dejavnost obeh skladov zahtevata podobno strokovno znanje in izkušnje. Vendar je odboru za uspešno opravljanje teh novih nalog morda treba dodeliti dodatna sredstva (glej odstavek 2.9). Sredstva enotnega sklada za reševanje in jamstvenega sklada za vloge bi morali jasno označiti za njun namen, predvsem da bi se izognili tveganju, da bi se sredstva za zaščito vlog pomešala in morda porabila za reševanje. ECB pozdravlja predlagano ureditev, po kateri ima ECB pravico, da imenuje stalnega predstavnika, ki lahko sodeluje na vseh sejah odbora, vključno s plenarno sejo ESJV in skupno plenarno sejo. Končno, ECB pozdravlja to, da so člani organov odločanja ESJV samo nacionalni organi za reševanje ali imenovani organi. Noben zasebni subjekt, ki upravlja nacionalni SJV, ne bo neposredno sodeloval pri plenarni seji ESJV. ECB pozdravlja to omejitev in izpostavlja, da lahko v skladu z opredelitvijo v členu 2(1)(18) Direktive 2014/49/EU v kolegijih za reševanje sodelujejo samo (javni) imenovani organi. Ker so zasebni subjekti, ki upravljajo SJV, v nekaterih državah članicah v lasti bančnih združenj, bi s tem, ko bi jim omogočili dostop do zaupnih informacij o bankah, ki so njihovi konkurenti, dejansko lahko odprli resna vprašanja glede poslovne zaupnosti. 2.4 Čim manjši stroški likvidacije in nadzor nad uporabo ESJV Glede na postopek reševanja, v zvezi s katerim Direktiva 2014/59/EU izrecno določa, da bi morali organi za reševanje poskušati čim bolj zmanjšati stroške reševanja in preprečiti zniževanje vrednosti, bi morali imeti organi, pristojni za likvidacijo, prav tako splošen cilj, da čim bolj zmanjšajo stroške likvidacije ter s tem zagotovijo, da so čim manjše tudi izgube pri kritih vlogah in posledično izgube SJV. Da bi organi, pristojni za likvidacijo, dosegli ta cilj, bi jim bilo treba omogočiti, da izločijo krite vloge skupaj z nekaterimi drugimi sredstvi kreditne institucije, ki propada, in jih prenesejo na kupca iz zasebnega sektorja. Tak posel nakupa sredstev in prevzema obveznosti je ( 1 ) Glej člen 1(3) predlagane uredbe, ki spreminja člen 2 Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 225, , str. 1); glej tudi člen 1(2)(a), (b) in (c) ter člen 2(1) Direktive 2014/49/EU. ( 2 ) Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, , str. 1). ( 3 ) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, , str. 338).

4 C 252/4 SL Uradni list Evropske unije lahko za SJV v številnih primerih cenejši, kot bi bilo zgolj izplačilo zajamčenih vlog v likvidaciji. Podobno je treba v besedilu predlagane uredbe pojasniti, ali se lahko finančna sredstva ESJV uporabijo za izvajanje alternativnih ukrepov, ki jih zdaj predvideva člen 11(6) Direktive 2014/49/EU. Ker bo način vodenja postopka likvidacije ključen za zaščito sredstev SJV in zato tudi za zaščito sredstev ESJV, je pomembno, da se odboru omogoči nekaj nadzora nad nacionalnim postopkom likvidacije. Tako bi moral imeti odbor podobno kot po Uredbi Sveta (EU) št. 806/2014, ki določa, da odbor prevzame reševanje od nacionalnih organov za reševanje, če bodo uporabljena sredstva enotnega sklada za reševanje, možnost sodelovati v postopku likvidacije, če je verjetno, da bodo potrebna sredstva ESJV. S tem bi zagotovili, da bi bil nadzor nad postopkom likvidacije neposredno usklajen z odgovornostjo, ki izhaja iz zaščite vlog. 2.5 Prispevki na podlagi tveganja ECB močno podpira to, da predlagana uredba od faze sozavarovanja naprej v vsej Uniji uvaja metodologijo za izračun prispevkov na podlagi tveganja in imenuje odbor, da določi raven prispevka vsake kreditne institucije v primerjavi z vsemi drugimi sodelujočimi kreditnimi institucijami. To je bistveno, da se zagotovi poštena razporeditev prispevkov in zanesljivo financiranje ESJV. Stopnja tveganja se določi v skladu z metodologijo, ki temelji na merilih ( 1 ), predvidenih v predlaganem členu 74c. Pri tej določitvi je treba upoštevati za posamezne institucije značilna tveganja v primerjavi z vsemi drugimi kreditnimi institucijami v bančni uniji. Primerjanje teh tveganj v vsej bančni uniji in prilagajanje ustreznih prispevkov na tej podlagi pomaga ustvariti prave spodbude za poslovne odločitve ter omejuje tveganje pridobivanja nezasluženih koristi in moralnega tveganja. To je pomembno za zmanjšanje skrbi, da bi bili lahko nekateri bančni sektorji deležni subvencij drugih bančnih sektorjev. Pomembno vprašanje, ki ga bo treba proučiti, je, ali in v kakšnem obsegu bi bilo treba pri pristopu za določitev ravni prispevkov na podlagi tveganja upoštevati tudi verjetnost, da se bo za kreditno institucijo sprožilo jamstvo za vloge, in zlasti verjetnost, da jo bo treba likvidirati namesto reševati. Poleg tega je treba v predlagani uredbi zaradi pravne varnosti urediti, kako se bodo uporabili prispevki nad minimalno zahtevo 0,8 % kritih vlog, ki se zbirajo v nekaterih državah članicah. 2.6 Vloga ECB pri določitvi skupnega zneska predhodnih prispevkov za vsak sodelujoči SJV ECB pozdravlja določbo predlagane uredbe, da se bo odbor v obdobju pozavarovanja in sozavarovanja posvetoval z ECB in pristojnim nacionalnim organom, preden bo za vsak SJV določil skupni znesek predhodnih prispevkov, ki jih lahko zahteva od kreditnih institucij, vključenih v zadevni SJV. S takimi rednimi posvetovanji se upošteva strokovno znanje nadzornikov v zvezi z ocenjevanjem tveganosti institucij ter ECB in pristojnim nacionalnim organom omogoči zagotovitev, da postopek izračunavanja in zbiranja prispevkov ne ogrozi trdnosti kreditnih institucij, ki prispevajo. 2.7 Uporaba sredstev ECB pozdravlja zahtevo predlagane uredbe, da se sredstva uporabijo tudi v primeru reševanja, do katerega pride v kateri koli fazi ESJV, in ne samo za izplačila. To je pomembno za olajšanje reševanja, ki je pri mnogih bankah, ki propadajo ali bodo verjetno propadle, v javnem interesu in zato bolj zaželeno kot insolventnost. To je tudi skladno z Direktivo 2014/49/EU in Uredbo (EU) št. 806/2014, ki zahtevata, da SJV odgovarjajo do ravni kritih vlog, če imajo vlagatelji še naprej dostop do vlog in prispevek k financiranju reševanja ni višji od izgub, ki bi jih SJV imeli v primeru insolventnosti. Vendar je treba v predlagani uredbi izrecno urediti, ali mora ESJV kriti stanja vlog nad EUR, ki so po zakonodaji države članice začasno zaščitena za 3 do 12 mesecev, kakor omogoča člen 6 Direktive 2014/49/EU. ( 1 ) To so: (a) raven zmožnosti institucije za pokrivanje izgub; (b) zmogljivost institucije za izpolnjevanje kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti; (c) stabilnost in raznolikost virov financiranja institucije ter njena neobremenjena visoko likvidna sredstva; (d) kakovost sredstev institucije; (e) poslovni model in upravljanje institucije; (f) stopnja obremenjenosti sredstev institucije.

5 SL Uradni list Evropske unije C 252/5 2.8 Dolžnost ESJV v razmerju do SJV v fazah delnega in polnega jamstva Ustanovitev ESJV bo olajšala dostop SJV do dodatnih finančnih sredstev, najprej s pozavarovanjem in sozavarovanjem, in za ta namen se bodo postopno zbrala sredstva v jamstvenem skladu za vloge. Najpozneje do leta 2024 bi se morali vsi prispevki kreditnih institucij, vključenih v SJV, usmeriti neposredno v jamstveni sklad za vloge ESJV. Vendar bodo v skladu z Direktivo 2014/49/EU za zahtevke vlagateljev za izplačilo nadomestil še vedno v celoti odgovorni nacionalni sistemi in ne ESJV ali jamstveni sklad za vloge. Zato bi morala predlagana uredba za fazo polnega jamstva jasno določiti zakonsko obveznost ESJV ali jamstvenega sklada za vloge, da izpolni vse potrebe po sredstvih, povezane z zahtevki vlagateljev zaradi dogodka, ki ga je priglasil nacionalni SJV, v skladu s členom 41h(2). ECB razume, da je bil namen tako obveznost določiti v členu 41h(1), ki določa, da ima sodelujoči SJV polno jamstvo pri EDIS. Vendar bi bilo za jasno zakonsko obveznost potrebno pojasnilo v členu 41m(2), s katerim bi zagotovili, da se predvideno sorazmerno izplačilo v primeru več sočasnih dogodkov, ki povzročijo izplačilo, nanaša samo na razdelitev takoj razpoložljivih finančnih sredstev, tj. ESJV se ne razbremeni obveznosti do SJV, da v celoti krije vse njihove stroške, ko zbere naknadne prispevke in/ali uporabi alternativne vire financiranja. Še pomembneje, enaka zakonska obveznost, sicer samo za sozavarovani del, mora veljati tudi za obveznosti ESJV do SJV v fazi sozavarovanja. To tudi potrjuje potrebo po fiskalno nevtralnem javnem varovalnem mehanizmu za ESJV. Končno, čas za odločitev odbora o razpoložljivih finančnih sredstvih v členu 41m(2) bi bilo treba skrajšati, saj morajo SJV vlagateljem izplačati nadomestilo v sedmih delovnih dneh ( 1 ). 2.9 Izključitev iz kritja ESJV Člen 41i določa postopek za izključitev SJV iz kritja ESJV. V tem postopku lahko Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo odbora ali sodelujoče države članice ugotovi: (a) da SJV ni izpolnil obveznosti iz predlagane uredbe ali člena 4, 6, 7 ali 10 Direktive 2014/49/EU ali (b) da je SJV, zadevni upravni organ v smislu člena 3 Direktive 2014/49/EU ali kateri koli drug zadevni organ v državi članici v zvezi s posameznim zahtevkom za kritje ESJV ravnal v nasprotju z načelom lojalnega sodelovanja, kakor je določeno v členu 4(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU). ECB podpira to, da predlagana uredba določa zaščite, katerih cilj je zagotoviti, da vsi SJV izpolnjujejo svoje obveznosti iz novega okvira skladno z nacionalnimi predpisi, s katerimi se izvaja Direktiva 2014/49/EU. To je pomembno za izognitev tveganju pridobivanja nezasluženih koristi in zmanjšanje moralnega tveganja. Vendar bi bilo treba izključitev nacionalnega SJV zaradi strogosti te sankcije in možnih posledic za vlagatelje izbrati samo takrat, kadar je sorazmerna s storjeno kršitvijo, in jo izreči šele potem, ko zadevni SJV ne ravna v skladu z vmesnimi izvršilnimi ukrepi v vnaprej določenih rokih po postopkih, ki se določijo v skladu s predlagano uredbo. Kršitve, ki so razlog za izključitev, bi bilo treba natančneje določiti, da se izboljša pravna varnost. Za manjše kršitve bi lahko izbrali druge sankcije, vključno z denarnimi kaznimi. Za primere sprejetja odločitev o izključitvi pa mora obstajati ustrezen mehanizem, ki zagotavlja, da se vedno v celoti upošteva splošni cilj zagotavljanja ustrezne zaščite vseh zajamčenih vlog. To je posebej pomembno za fazo polnega jamstva, ko se bodo zbrani prispevki sodelujočih kreditnih institucij prenesli neposredno v ESJV, da vlagatelji z vidika zaščite vlog ne bodo na slabšem, kot bi bili, če njihov SJV ne bi bil del ESJV in bi se vsi prispevki nabrali na nacionalni ravni. V zvezi s tem je možnih več rešitev. Prispevki izključenega SJV lahko na primer ostanejo v jamstvenem skladu za vloge, vloge, ki jih imajo imetniki na dan izključitve SJV, pa lahko še naprej krije ESJV, in sicer tako, da se zagotovi, da imajo vlagatelji pravni zahtevek neposredno do ESJV. Namesto tega bi lahko v predlagani uredbi določili metodologijo in postopek, po katerih bi se sredstva, zbrana od kreditnih institucij, vključenih v izključeni SJV, ob izključitvi vrnila temu SJV. V katerem koli od teh scenarijev bi bilo treba zaradi skladnosti s ciljem določbe o izključitvi omejiti zneske, ki se vrnejo ali so na razpolago za neposredne zahtevke. V predlagani uredbi bi morali določiti jasne smernice glede postopka vračila, vključno s časovnim okvirom in metodologijo za izračun zneskov, ki jih je treba vrniti. Ta metodologija bi lahko temeljila na primer na metodologiji, ki se uporabi za ( 1 ) Ob upoštevanju prehodnih določb, pri čemer pa se obdobje njihove uporabe izteče pred začetkom faze polnega jamstva.

6 C 252/6 SL Uradni list Evropske unije povračilo prispevkov SJV po predlagani uredbi v primeru prekinitve tesnega sodelovanja med ECB in pristojnimi organi držav članic zunaj euroobmočja v okviru EMN ( 1 ). Prav tako bi moral imeti zadevni organ če se ne izbere možnost vračila pravico zahtevati, da se sredstva iz jamstvenega sklada za vloge prispevajo k ukrepu za reševanje v skladu z Direktivo 2014/59/EU ( 2 ), kadar se sprejme odločitev, s katero se ugotovi, da kreditna institucija propada ali je verjetno, da bo propadla. Iz uvodnih izjav ( 3 ) predlagane uredbe izhaja, da načelo lojalnega sodelovanja, kakor je določeno v členu 4(3) PEU, velja za vse zadevne subjekte, telesa in organe, ki so vključeni v uporabo predlagane uredbe. Vendar bi bilo zaradi pravne varnosti morda smiselno v členu 41i izrecno navesti, da to načelo velja tudi za Komisijo in odbor. Poleg tega bi morali predlagano uredbo oblikovati tako, da bi bilo razvidno, kdaj se šteje, da pogoji za spoštovanje tega načela niso izpolnjeni, s čimer bi zagotovili ustrezno postopkovno zaščito in predvidljivost posledic ter se izognili nepotrebnim tveganjem za finančno stabilnost. Končno, koristno bi bilo tudi, če bi v členu 41i določili postopek in časovni okvir za sprejemanje odločitev o izključitvi. Pri tem bi se lahko zgledovali po postopku iz člena 258 PDEU ( 4 ). Poleg tega bi bilo morda treba pojasniti razmerje med postopkom izključitve, ki je predviden v členu 41i, in postopkom za ugotavljanje kršitev na podlagi člena 258 PDEU. Pri tem je treba izpostaviti, da bi izključitev SJV brez povrnitve prispevkov institucij, vključenih v ta SJV, samodejno pomenila, da ta SJV krši člen 10(2) ( 5 ) Direktive 2014/49/EU. To je zato, ker se v skladu s predlaganim členom 74c(4) prispevki, ki jih kreditne institucije, vključene v posamezen SJV, vplačajo v okviru ESJV, upoštevajo pri doseganju minimalne ciljne ravni, ki jo mora sodelujoči SJV doseči v skladu z Direktivo 2014/49/EU. Poleg tega morajo nekatere obveznosti iz členov 4, 6, 7 in 10 Direktive 2014/49/EU izpolniti države članice ali drugi subjekti, npr. vključene kreditne institucije, in ne SJV Izterjava sredstev jamstvenega sklada za vloge Postopki, po katerih jamstveni sklad za vloge izterja sredstva, ki jih je zagotovil SJV v primeru dogodka, ki povzroči izplačilo, so povezani predvsem z napredkom izterjave v nacionalnih postopkih zaradi insolventnosti. Dolžina teh postopkov se med državami članicami zelo razlikuje, včasih se lahko vlečejo zelo dolgo. Priporoča se večja natančnost v členu 41q, da se odboru omogoči uveljavljanje nekaterih pravic v zvezi z nacionalnimi postopki zaradi insolventnosti in tako zagotovi, da sodišča priznajo pravni položaj odbora v postopku. Da bi lahko odbor te pravice uspešno uveljavljal, bi mu bilo morda treba dodeliti znatna sredstva za opravljanje te naloge Ureditev varovalnega mehanizma Predlagana uredba ne predvideva fiskalno nevtralnega javnega varovalnega mehanizma za ESJV za primer, če dogodek ali več dogodkov, ki povzročijo izplačilo, preseže razpoložljiva finančna sredstva ESJV in ni mogoče dovolj hitro zbrati naknadnih prispevkov ali uporabiti alternativnih virov financiranja za pravočasno izplačilo vlagateljem ali pravočasno vključitev ESJV v reševanje. To pomeni, da se obveznost plačila vlagateljem, ki presega sredstva, ki jih zagotovi ESJV, načeloma prenese nazaj na zadevni SJV na podlagi člena 10(9) Direktive 2014/49/EU, ki določa, da morajo države članice zagotoviti, da imajo SJV urejene ustrezne alternativne načine financiranja, s pomočjo katerih lahko pridobijo kratkoročna sredstva, potrebna za plačilo terjatev do navedenih SJV. Zato je učinkovitost celotnega sistema na koncu odvisna od verodostojnosti nacionalnih varovalnih mehanizmov. ECB meni, da je najpozneje v fazi polnega jamstva potreben fiskalno nevtralen skupni javni varovalni mehanizem za ESJV, ki bo zagotovil enako visoko raven zaupanja v zaščito vlog v vseh okoliščinah in uspešno zmanjšal povezavo med bankami in državo na nacionalni ravni. Navsezadnje je zanašanje na nacionalne varovalne mehanizme v nasprotju z namenom predlagane uredbe, da se z zmanjšanjem povezav med bankami in državo v posameznih ( 1 ) Glej člen 1(5) predlagane uredbe, ki med drugim spreminja člen 4(3) Uredbe (EU) št. 806/2014. ( 2 ) Člen 109 Direktive 2014/59/EU. ( 3 ) Glej zlasti uvodno izjavo 40 predlagane uredbe. ( 4 ) Člen 258 Pogodbe določa postopek, po katerem mora Komisija ravnati, če meni, da katera od držav članic ni izpolnila neke obveznosti iz Pogodb: o zadevi poda obrazloženo mnenje, potem ko je tej državi članici omogočila, da predloži svoje pripombe. Če zadevna država članica ne ravna v skladu z mnenjem v roku, ki ga določi Komisija, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije. ( 5 ) Člen 10(2) Direktive 2014/49/EU določa, da razpoložljiva finančna sredstva SJV do 3. julija 2024 dosežejo ciljno raven vsaj 0,8 % zneska kritih vlog njegovih članic.

7 SL Uradni list Evropske unije C 252/7 državah članicah okrepi bančna unija ( 1 ). Z ustanovitvijo ESJV se bančna unija znatno krepi, saj se z dostopom SJV do združenih sredstev ESJV precej zvišuje stopnja zaščite pred velikimi lokalnimi pretresi. Vendar ESJV brez skupnega varovalnega mehanizma ne bi uspel odpraviti dejavnika, ki bi lahko zaradi dvomov o verodostojnosti izključno nacionalnih varovalnih mehanizmov negativno vplival na zaupanje vlagateljev. Fiskalno nevtralen skupni javni varovalni mehanizem je tako pomemben element zagotavljanja verodostojnosti ESJV in bi ga bilo treba postopno uvesti v skladu s postopno uvedbo vzajemnosti zaščite vlog. Trden skupni varovalni mehanizem ne bi zgolj pomiril vlagateljev v državah članicah s slabšim stanjem javnih financ, ampak bi tudi okrepil celoten ESJV. Vsak tak varovalni mehanizem za jamstveni sklad za vloge mora spoštovati načelo fiskalne nevtralnosti in zagotoviti, da vsa javna sredstva povrne finančni sektor prek naknadnih prispevkov. Zdi se, da je ena od možnosti za vzpostavitev fiskalno nevtralnega skupnega javnega varovalnega mehanizma uporaba evropskega mehanizma za stabilnost Samodejen dostop za države članice, ki se pridružijo EMN Zdi se, da uvodna izjava 14 predlagane uredbe predvideva, da vsi SJV, ki so uradno priznani v državi članici, ki se pridruži EMN, samodejno pridobijo dostop do ESJV. Gotovo je treba zahtevati hkratno pridružitev vsem stebrom bančne unije, vendar je treba vzpostaviti prehodne ukrepe, s katerimi se zagotovi nemoten postopen pristop SJV, ki se vključijo pozneje. S tem se bo zagotovilo, da tak pristop ne bo neupravičeno obremenil ureditve financiranja ESJV. Na primer, če se država članica pridruži v pozni fazi sozavarovanja ali v fazi polnega jamstva, bi bilo morda treba predvideti, da se sredstva, ki jih SJV nabere od začetka veljavnosti predlagane uredbe (ali vnaprej opredeljen del teh sredstev), v skladu s potekom financiranja, ki ga predvideva člen 41j, prenesejo iz SJV v ESJV Izmenjava informacij Predlagana uredba priznava pomen učinkovite izmenjave informacij med organi, ki so vključeni v zagotavljanje nemotenega delovanja ESJV, tj. odborom, imenovanimi organi, pristojnimi organi, tudi ECB, in organi za reševanje, s tem ko se zavzema za to, da ti organi po potrebi sklenejo memorandume o soglasju ( 2 ). Glede na pomembnost tega in za izognitev morebitnim oviram za tako izmenjavo informacij se zdi potrebno spremeniti člen 34 Uredbe (EU) št. 806/2014 tako, da bodo SJV in imenovani organi izrecno vključeni med telesa in organe, ki lahko izmenjujejo informacije in sklepajo memorandume o soglasju v skladu z navedenim členom. To bi lahko dosegli z novo določbo predlagane uredbe Tehnične pripombe in predlogi sprememb besedila Kadar ECB priporoča, da se predlagana uredba spremeni, so konkretni predlogi sprememb besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v ločenem tehničnem delovnem dokumentu. Ta vsebuje tudi besedilo spremembe Direktive 2014/49/EU, ki ga predlaga ECB. Tehnični delovni dokument je dostopen v angleščini na spletni strani ECB. V Frankfurtu na Majni, 20. aprila 2016 Predsednik ECB Mario DRAGHI ( 1 ) Glej uvodno izjavo 17 predlagane uredbe. ( 2 ) Glej uvodno izjavo 39 predlagane uredbe.

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. marca 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20)

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 28. maja 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding Pregled Sporočila o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov 1. Uvod Posvetovalni dokument V nekaterih državah članicah uradne izvoznokreditne agencije zavarujejo kratkoročna izvozna tveganja za račun

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro L 301/6 Uradni list Evropske unije 12.11.2013 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in 8.7.2016 L 184/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

SMERNICE O METODAH ZA IZRAČUN PRISPEVKOV V SISTEME JAMSTVA ZA VLOGE EBA/GL/2015/ Smernice o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamst

SMERNICE O METODAH ZA IZRAČUN PRISPEVKOV V SISTEME JAMSTVA ZA VLOGE EBA/GL/2015/ Smernice o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamst EBA/GL/2015/10 22.09.2015 Smernice o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamstva za vloge Original: 0 Popravljeno: odstavek 58 in Priloga 1 (odstavek 21) C1 Datum 22. september 2015 13. junij 2016

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Metodologija SREP v okviru EMN v manj pomembnih institucijah

Metodologija SREP v okviru EMN v manj pomembnih institucijah Metodologija SREP v okviru EMN v manj pomembnih institucijah izdaja 2019 Posodobitev v letu 2019 Razvoj in izvajanje metodologije v EMN Vsi pristojni nacionalni organi (PNO) od leta 2018 uvajajo metodologijo

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Mnenje Evropske centralne banke z dne 8. novembra 2017 o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjet

Mnenje Evropske centralne banke z dne 8. novembra 2017 o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjet 31.1.2018 SL Uradni list Evropske unije C 34/5 III (Pripravljalni akti) EVROPSKA CENTRALNA BANKA MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 8. novembra 2017 o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Uradni list Evropske unije ISSN L 201 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek julij 2012 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) št.

Uradni list Evropske unije ISSN L 201 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek julij 2012 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) št. Uradni list Evropske unije ISSN 1977-0804 L 201 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek 55 27. julij 2012 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20 Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 2018 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: EF 73 ECOFIN 231

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-20/05 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:Up.20.05 Akt: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 449/2002 z dne 6. 5. 2004 Izrek: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.4.2018 A8-0373/18 18 Uvodna izjava 1 a (novo) (1a) Razvilo se je dinamično politično okolje na ravni EU. Evropske politične stranke in z njimi povezane fundacije so dozorele, zato lahko zdaj zbirajo

Prikaži več

Uradni list RS - 027/2016, Uredbeni del

Uradni list RS - 027/2016, Uredbeni del Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več