Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx"

Transkripcija

1

2 PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan

3 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo,14/13-popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 14. redni seji, dne , sprejel sklep, da se daje Predlog proa Občine Logatec v javno razpravo. Predlog proa Občine Logatec je bil, v okviru javne razprave, na vpogled vsem zainteresiranim. Vpogled se je izvajal v prostorih Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50A (I. nadstropje, soba št. 115) v času od do in na spletni strani Občine Logatec, V času javne razgrnitve je na naslov Občine Logatec prispelo 7 pisnih predlogov sprememb. V nadaljevanju sledi obrazložitev predloga sprememb in vključitev teh v Predlog proa Občine Logatec. PRIHODKI Višina prihodkov se, glede na predlagani pro: EUR, povečuje, in sicer za EUR, in ti tako znašajo skupno: EUR. Spremembe, ki so upoštevane: Povečujejo se davčni prihodki, in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe ( EUR) in za fizične osebe ( EUR). V letu je predviden prejem sredstev in tretji ter četrti obrok iz leta Skupaj je tako predvidenih EUR sredstev. ODHODKI Odhodki se v predlaganem prou povečujejo za EUR, in znašajo skupno: EUR. Spremembe, ki se upoštevajo izhajajo iz predloga župana, občinske uprave in prispelih predlogov. Proski uporabnik: 4100 ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO, povečanje EUR Proska postavka: Subvencioniranje cen k ceni komunalnih storitev: EUR V letu je bila zgrajena čistilna naprava Logatec, kanalizacija na Martinj hribu, Kalcah in Hotedršici. Nove pridobitve so prinesle večjo vrednost investicij, ki jih občina daje v najem in vzdrževanje Komunalnemu podjetju Logatec. Tako se je povečala vrednost najemnine (amortizacije oz. omrežnine), večji pa so tudi stroški vzdrževanja. Tako se bodo cene komunalnih storitev povečale. Predlaga se, da Občina Logatec občanom pri plačilu te višje cene pomaga s subvencijo in tako omili načrtovano podražitev komunalnih storitev. Za ta namen se predlagajo sredstva v višini EUR. Proska postavka: Nakup športne dvorane v GRC Zapolje: EUR Zaradi težav (stečajni postopek, uskladitev pogodbe) pri nakupu športne dvorane v Zapolju v letu 2016 se predlaga nakup dvorane v letu. Stran 2 od 20

4 Proska postavka: Obnova vrtcev Vrtec Kurirček: EUR ( EUR) Sredstva se povečujejo iz EUR na EUR, in so namenjena za obnovo tal v igralnicah in zamenjavo oken v enoti vrtca Pod Košem. Proski uporabnik: 4400 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, povečanje: EUR Proska postavka: Mestni prevoz FURMAN : EUR Na predlog svetnice ga. Jerneje Rupnik in stranke ObO SD Logatec se v pro umešča novo prosko postavko v višini EUR. Proska postavka: Investicijski transfer v Vrtec Kurirček: EUR ( EUR) Na predlog svetnika g. Dušana Jerine se povečujejo sredstva za EUR, in so namenjena nakupu pomivalnega stroja v Vrtcu Kurirček centralna enota. Proska postavka: Sofinanciranje drugih programov v vrtcih, ki niso vključeni v ceno Vrtec Kurirček: EUR (+ 600 EUR) Na predlog svetniške skupine SMC o proporcionalni višini sredstev za nadstandardni program tako v vrtcu Kurirček kot v Miklavževem vrtcu se sredstva povečujejo na znesek, ki ga je predlagal Vrtec Kurirček, to je EUR. Proska postavka: Sofinanciranje drugih programov v vrtcih, ki niso vključeni v ceno Miklavžev vrtec: EUR ( EUR) Na predlog svetniške skupine SMC o proporcionalni višini sredstev za nadstandardni program tako v vrtcu Kurirček kot v Miklavževem vrtcu, se sredstva v Miklavževem vrtcu zmanjšujejo na znesek, ki ga je predlagal Miklavžev vrtec, to je EUR Proski uporabnik: 4600 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE, povečanje: EUR Proska postavka: Postavitev in sofinanciranje delovanja bankomatov: EUR Na predlog stranke ObO SD Logatec se v pro uvrsti nova proska postavka za postavitev bankomata v Gornjem Logatcu. Sredstva so namenjena za postavitev in sofinanciranje stroškov delovanja bankomata. Stran 3 od 20

5 PRISPELI PREDLOGI ZA SPREMEMBO PRORAČUNA: 1. DUŠAN JERINA, občinski svetnik Predlaga nakup novega pomivalnega stroja v kuhinji centralne enote Vrtca Kurirček, izdelavo podpornega zidu pri hišni številki Vodovodna cesta 6, preplastitev ceste pri hišni številki Vodovodna 3 ter polovično zaposlitev na Športni zvezi Logatec. Sredstva za nakup pomivalnega stroja so uvrščena v pro. Obnova podpornega zidu in preplastitev ceste bosta izvedeni iz proske postavke za letno vzdrževanje cest,v kolikor bodo za to izpolnjeni pogoji. 2. ObO SD LOGATEC Stranka predlaga: - Postavitev bankomata v Gorenjem Logatcu in Rovtah. Predviden strošek za dva bankomata bi bil : EUR, naslednja leta pa po EUR/ letno. Pri čemer se zmanjša znesek za projektno dokumentacijo za izgradnjo Kulturnega doma Logatec. - Vzpostavitev redne brezplačne linije Gorenji Logatec Zapolje s predvidenim stroškom EUR. Pri tem se zmanjša znesek za projektno dokumentacijo za izgradnjo Kulturnega doma Logatec. - Povečanje sredstev za Vrtec Kurirček Logatec iz EUR na EUR. Pri tem se zmanjša znesek za projektno dokumentacijo za izgradnjo Kulturnega doma Logatec. - Uvedbo podjetniškega ustvarjalnika v osnovni šoli. Socialni demokrati so mnenja, da je logaško obrtno-industrijska cona potencial za nadaljnjo rast in razvoj občine Logatec. Poleg aktivnejšega dela na promociji te cone, bi občina lahko zagotovila dodatna sredstva za razvoj podjetniškega ustvarjalnika za najmlajše. Mladim je potrebno vcepiti podjetniško miselnost. Gre za program, v katerem mladi znanja, ki jih pridobijo skozi učni program, pretvorijo v prakso. To se najpogosteje počne z izvajanjem podjetniških krožkov na osnovnih/srednjih šolah, ki jih na podlagi Ustvarjalnikovega kurikuluma vodijo mladi podjetniki. Poleg tega šolam nudijo izvajanje programa tudi v obliki nekajurne delavnice in projektnih dni. Za namen tovrstnih programov bi občina morala zagotoviti cca 300 EUR/ mesečno na posamezno osnovno šolo. Sredstva za postavitev bankomata v Gornjem Logatcu so zagotovljena v predlaganih spremembah proa, prav tako sredstva za vzpostavitev mestnega prevoza, povečala pa so se tudi sredstva za obnovo vrtca Kurirček. V kolikor bodo prišle pobude za izvajanje podjetniških krožkov v osnovnih šolah, bo občina pobude podprla, sredstva za ta namen pa so zagotovljena na proski postavki Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Logatec. 3. Idrijsko Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija ICRA Predlagajo povečanje sredstev na EUR, in sicer za izvedbo Lokalne tržnice Logatec, in sicer za nadaljevanje aktivnosti (animacije in izobraževanje lokalnih ponudnikov, oblikovanje novih produktov), združevanje ponudnikov za zagotavljanje večjih količin pridelkov, sodelovanje z javnimi inštitucijami, sodelovanje z lokalnimi gostinci, dnevi odprtih vrat pri vključevanju ponudnikov, oblikovanje e-kataloga z lokalnimi darili. Stran 4 od 20

6 Mnenje je, da je v predlaganem prou namenjenih dovolj sredstev, v višini EUR, za Lokalno tržnico Logatec. 4. Knjižnica Logatec Predlaga zaposlitev enega strokovnega delavca za polovični delovni čas. Mnenje je, da ima Knjižnica Logatec, v tem in prihodnjem letu, dovolj zaposlenih. Bi pa nakup knjigomata (za samoizposojo oz. za vračilo knjig) zagotovo prispeval k lažji organizaciji dela zaposlenih in tudi k zmanjšanju potrebe po novi zaposlitvi. Sredstva za knjigomat so zagotovljena že v prou Osnovna šola Tabor Logatec Šola predlaga povečanje sredstev na proski postavki Obnova šol OŠ Tabor Logatec iz EUR na ,18 EUR. Šola navaja, da potrebuje več sredstev za širitev šolske jedilnice na matični šoli, kateri botruje prostorska stiska. Iz predloga OŠ Tabor je razvidno, da bi bila sredstva v višini ,18 EUR namenjena za pripravo projektne dokumentacije za širitev jedilnice ( EUR), za nujno ureditev merilnih mest in zamenjavo razdelilnih omar, zaradi preobremenitve elektro priključkov (9.845,40 EUR), vzpostavitev protipožarne centrale za javljanje požara (27.667,78). Sredstva se zagotovi za projektno dokumentacijo in ureditev elektro priključkov. 6. Jerneja Rupnik, občinska svetnica Svetnica predlaga uvrstitev nove proske postavke Mestni prevoz. Predlaga vzpostavitev sistema javnega prevoza v Logatcu, ki ga bi poimenovala Furman. Ocenjena vrednost pridobitve bi bila cca do EUR mesečno oz EUR letno. Namenijo se sredstva v višini EUR. 7. Svetniška skupina SMC Predlagajo povečanje sredstev za socialno varnost in skrb za starejše občane. Predlagajo dodatno študijo oziroma pridobitev dovoljenja za izvedbo treh semaforiziranih prehodov za pešce, kjer potekajo tudi šolske poti, ureditev prehoda za pešce AP Gorenji Logatec. Pri obnovi mostov predlagajo, da bi najprej obnovili Kobalov most (Žibrše) in most na Brodu. Predlagajo povečanje postavke za sofinanciranje drugih programov v Vrtcu Kurirček, do vrednosti, ki bo glede na število otrok proporcionalno enak vrednosti namenjeni na postavki za sofinanciranje drugih programov v Miklavževem vrtcu. Predlagajo zmanjšanje sredstev za organizacijo simpozija o dr. Andreju Gosarju, sredstva pa naj se namenijo za organizacijo tradicionalnih kulturnih dogodkov v Logatcu (kakovostnejši program na Gregorjevem semnju in novo postavko Logaško poletje. Predlagajo novo postavko za t.i. neuvrščena društva (modelarji, jamarji). Predlagajo znižanje stroškov za pisarniški material ter zmanjšanje sredstev na postavki za dokumentacijo za Narodni dom. Mnenje je, da je dovolj sredstev namenjenih za starejše občane, študije se bodo pripravile v okviru sredstev, ki so namenjena za vzdrževanje cest. V letu se bodo iz proske postavke Obnova mostov na območju občine Logatec prednostno izvedla vzdrževalna dela na mostu pri Kobal (Žibrše) in mostu na Brodu. Usklajena je vrednost postavk za nadstandardni program v obeh vrtcih. Stran 5 od 20

7 SKUPNI PREGLED SPREMEMB Predlagani pro izkazuje prihodke, v višini EUR, odhodke v višini EUR, kar predstavlja proski primanjkljaj, v višini EUR, primarni primanjkljaj v višini EUR, tekoči presežek v višini EUR, odplačilo dolga v višini EUR, kar pomeni, da bo ustvarjena negativna sprememba na u, v višini EUR, ki se bo pokrivala iz predvidenega ostanka sredstev na u ob koncu leta 2016, v enaki višini EUR. Predlog Sprememba predloga Razlika Skupaj prihodki Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Transferni prihodki Skupaj odhodki Tekoči odhodki Tekoči transferji Investicijski odhodki Investicijski transferji Račun financiranja Zadolževanje Odplačilo dolga Stran 6 od 20

8 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo,14/13-popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na. redni seji, dne, sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO 1. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Logatec določajo pro, postopki izvrševanja proa ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: pro).s tem proom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja občina Logatec. 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava proa in višina splošnega dela proa) V splošnem delu proa so prejemki in izdatki proa izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v u finančnih terjatev in naložb ter v u financiranja. A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov Pro I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davek na premoženje Domači davki na blago in storitve Drugi davki - 71 NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zalog Prihodki od prodaje zemljišč in neop. dolg. sredstev PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujih virov - 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega proa iz sredstev EU II. SKUPAJ ODHODKI ( ) TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve Stran 7 od 20

9 41 TEKOČI TRANSFERJI Subvencije Transferji posameznikom in gospodinjstvom Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferji Tekoči transferji v tujino - 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERJI Investicijski transferji Investicijski transferji pravnim osebam, ki niso PU Investicijski transferji proskim uporabnikom III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov Pro IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) - 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL Prejeta vračila danih posojil Prodaja kapitalskih deležev Kupnine iz naslova privatizacije - V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV Dana posojila Povečanje kapitalskih deležev in naložb Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih - in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) - C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov Pro VII. ZADOLŽEVANJE (500) - 50 ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje - VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta Splošni sklad za drugo stanje Stran 8 od 20

10 Posebni del proa sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proov. Podprogram je razdeljen na proske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proa do ravni proskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proa) V tekočem letu se izvršuje pro tekočega leta. Pro se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. Pro se izvršuje na ravni proske postavke-konta. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proom. 4. člen (namenski prihodki in odhodki proa) Namenski prihodki proa so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB-1), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu, b) namenski prihodki ožjih delov občine krajevne skupnosti, c) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, d) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, e) sredstva iz državnega proa za investicije in sredstva iz proa EU, f) prihodki iz naslova finančnega jamstva za zapiranje deponije, g) koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, h) turistična taksa, i) komunalni prispevek, j) koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, k) koncesijska dajatev za posekan in prodan les, l) drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v pro naslednjega leta za isti namen. 5. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti pro, spremembe proa ali rebalans proa. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proa znotraj posameznega glavnega programa v okviru proskega uporabnika, odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan. Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov. Župan s poročilom o izvrševanju proa v obdobju januar - junij in konec leta z zaključnim om poroča občinskemu svetu o veljavnem prou in njegovi realizaciji. 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proskih postavkah v sprejetem prou. Neposredni proski uporabnik lahko v letu sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višini 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice v tekočem proskem letu. Stran 9 od 20

11 Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transferje ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: a) v letu : 70 % navedenih pravic porabe in b) v ostalih prihodnjih letih: 30 % navedenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transferje, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v načrtu razvojnih programov. Če prejemki proa ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog Služba za finance in ovodstvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proa. 7. člen (spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov. Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proom. Neusklajenost med veljavnim proom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. Po poteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 30% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan). Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 30% izhodiščne vrednosti projektov. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proa. 8. člen (proski skladi) Proski skladi so: a) proske rezerve, b) stanovanjskega sklada, c) finančnega jamstva za zapiranje deponije Ostri vrh. Proska rezerva se v letu oblikuje v višini EUR. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Za uporabo sredstev proske rezerve nad EUR odloča občinski svet na predlog župana. 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 9. člen Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.00 EUR za posameznega dolžnika, vendar največ do skupne višine EUR vseh dolgov v posameznem letu. Stran 10 od 20

12 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 10. člen (obseg zadolževanja občine) Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proa, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proa ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do , o zadolžitvi odloča župan. 11. člen (obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) Vsi neposredni in posredni uporabniki proa morajo na zahtevo službe za finance Občine Logatec prosta denarna sredstva najprej ponuditi prou, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanju proa. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 12. člen (začasno financiranje v letu 2018) V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 13. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu in se uporablja od 1. januarja dalje. Številka: / Kraj, datum: Logatec, OBČINA LOGATEC ŽUPAN Berto Menard l.r. Stran 11 od 20

13 I. SPLOŠNI DEL Stran 12 od 20

14 PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog proa Pro I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) , , , , ,90 92,1 105,1 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , , , , ,90 117,6 119,3 70 DAVČNI PRIHODKI , , , , ,90 112,9 112,2 700 Davki na dohodek in dobiček , , , ,00 106,9 99, Dohodnina , , , ,00 106,9 99,8 703 Davki na premoženje , , , , ,90 147,7 213, Davki na nepremičnine , , , ,90 157,6 239, Davki na premičnine 1.041, , , ,00 146,0 154, Davki na dediščine in darila , , ,1 248, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , , ,6 91,5 704 Domači davki na blago in storitve , , ,3 100, Davki na posebne storitve 3.904, , ,7 128, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , , ,9 100,1 71 NEDAVČNI PRIHODKI , , ,7 157,8 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , , ,6 185, Prihodki od obresti 1.585, ,52 0,0 0, Prihodki od premoženja , , ,9 185,4 711 Takse in pristojbine 7.988, , ,5 137, Upravne takse in pristojbine 7.988, , ,5 137,7 712 Globe in druge denarne kazni , , ,0 96, Globe in druge denarne kazni , , ,0 96,8 Stran 1 od 8

15 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog proa Pro 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,0 96, Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,0 96,8 714 Drugi nedavčni prihodki , , ,5 143, Drugi nedavčni prihodki , , ,5 143,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI , , ,2 147,8 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev , , Prihodki od prodaje zgradb in prostorov , ,8 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , , ,8 137, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , , ,8 137,1 74 TRANSFERNI PRIHODKI , , , ,42 41,4 60,3 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , , , ,00 45,5 77, Prejeta sredstva iz državnega proa , , , ,00 44,2 75, Prejeta sredstva iz občinskih proov 395, , , Prejeta sredstva iz državnega proa iz sredstev proa Evropske unije , , , ,42 39,9 55, Prejeta sredstva iz državnega proa iz sredstev proa Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 7413 Prejeta sredstva iz državnega proa iz sredstev proa Evropske unije iz kohezijskega sklada 7414 Prejeta sredstva iz državnega proa iz sredstev proa Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 3.580,89 0, , , , ,42 46,3 55, ,31 0,0 --- Stran 2 od 8

16 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog proa Pro II. SKUPAJ ODHODKI ( ) , , , , ,2 101,9 40 TEKOČI ODHODKI , , , , ,9 144,5 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , , ,8 112, Plače in dodatki , , ,8 111, Regres za letni dopust , , ,2 164, Povračila in nadomestila , , ,8 114, Sredstva za nadurno delo 4.605, , ,8 130, Drugi izdatki zaposlenim 866,27 433, ,7 282,8 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , , , ,00 111,9 109, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,5 111, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,1 111, Prispevek za zaposlovanje 493,83 478, ,6 101, Prispevek za starševsko varstvo 684,57 683,94 783,00 783,00 114,5 114, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.236, , ,1 65,2 402 Izdatki za blago in storitve , , , , ,0 204, Pisarniški in splošni material in storitve , , , ,00 218,8 282, Posebni material in storitve , , ,6 121, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,8 157, Prevozni stroški in storitve , , ,4 136, Izdatki za službena potovanja 964, , ,5 342, Tekoče vzdrževanje , , , , ,6 465, Poslovne najemnine in zakupnine , , ,3 85, Kazni in odškodnine ,0 0, Drugi operativni odhodki , , , , ,8 135,3 403 Plačila domačih obresti , , Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam , ,2 --- Stran 3 od 8

17 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog proa Pro 409 Rezerve ,0 30, Splošna proska rezervacija Proska rezerva ,0 15,2 41 TEKOČI TRANSFERI , , , , ,6 126,7 410 Subvencije , , ,5 49, Subvencije javnim podjetjem , , ,3 41, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , ,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , , ,4 114, Družinski prejemki in starševska nadomestila ,4 85, Drugi transferi posameznikom , , ,4 114,4 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,00 105,8 122, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,00 105,8 122,1 413 Drugi tekoči domači transferi , , , , ,7 167, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , ,1 122, Tekoči transferi v javne sklade , , ,4 119, Tekoči transferi v javne zavode , , , , ,4 107, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki , , ,4 219,4 Stran 4 od 8

18 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog proa Pro 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , , , , ,6 69,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , , , ,6 69, Nakup zgradb in prostorov , , Nakup prevoznih sredstev , Nakup opreme , , ,5 238, Nakup drugih osnovnih sredstev Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,5 52, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,4 81, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , ,9 57, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , , ,21 258, INVESTICIJSKI TRANSFERI , , , , ,3 143,7 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proski uporabniki , , , ,00 100,0 158, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 99,9 170, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , , ,7 110,9 432 Investicijski transferi proskim uporabnikom , , ,8 116, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,8 116,2 Stran 5 od 8

19 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) Predlog proa Pro , , , ,10 93,8 69,8 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) , , , ,10 95,6 68,2 (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) , , , , ,90 85,6 76,8 Stran 6 od 8

20 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog proa Pro IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV Prejeta vračila danih posojil Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) Stran 7 od 8

21 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog proa Pro VII. ZADOLŽEVANJE ( ) ,0 50 ZADOLŽEVANJE ,0 500 Domače zadolževanje , Najeti krediti pri poslovnih bankah ,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) , ODPLAČILA DOLGA , Odplačila domačega dolga , Odplačila kreditov poslovnim bankam ,1 --- IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) , , , ,10 97,6 --- X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) ,1 --- XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) , , , ,10 93,8 69,8 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LE , , , Stran 8 od 8

22 II. POSEBNI DEL Stran 13 od 20

23 PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine LOGATEC so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 1000 OBČINSKI SVET , , ,8 85,8 01 POLITIČNI SISTEM , , ,8 85, Politični sistem , , ,8 85, Dejavnost občinskega sveta , , ,8 112, Financiranje političnih strank in svetniških skupin , , ,6 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,6 100, Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki , , ,2 95, Drugi operativni odhodki , , ,2 95, Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije 7.342, , ,8 163, Drugi operativni odhodki 7.342, , ,8 163, Stroški izobraževanja članov občinskega sveta 7.137, , Pisarniški in splošni material in storitve Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki Nakup opreme 7.137,00 0, Financiranje svetniških klubov 3.020, , Pisarniški in splošni material in storitve 70, , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 145, , Poslovne najemnine in zakupnine 2.805, , Drugi operativni odhodki Stran: 1 od 59

24 A. Bilanca odhodkov OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Predvajanje občinskih sej širši javnosti 925,00 925, ,2 216, Pisarniški in splošni material in storitve 925,00 925, ,2 216, Izvedba in nadzor volitev in referendumov , ,52 0,0 0, Izvedba občinskih volitev , ,52 0,0 0, Pisarniški in splošni material in storitve 5.429,88 494,85 0,0 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.968, , Poslovne najemnine in zakupnine , Drugi operativni odhodki , ,16 0,0 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.019,51 0,0 --- Stran: 2 od 59

25 A. Bilanca odhodkov NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 2000 NADZORNI ODBOR 4.674, , ,2 53,5 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.674, , ,2 53, Fiskalni nadzor 4.674, , ,2 53, Dejavnost nadzornega odbora 4.674, , ,2 53, Materialni stroški nadzornega odbora Drugi operativni odhodki Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-nadzorni odbor 4.674, , ,7 47, Drugi operativni odhodki 4.674, , ,7 47,1 Stran: 3 od 59

26 A. Bilanca odhodkov ŽUPAN PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 3000 ŽUPAN , , , ,00 138,3 118,6 01 POLITIČNI SISTEM , , , ,00 138,3 118, Politični sistem , , , ,00 138,3 118, Dejavnost župana in podžupanov , , , ,00 138,3 118, Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-župan , , , ,00 107,8 106, Plače in dodatki , , ,5 103, Regres za letni dopust Povračila in nadomestila 827,20 777, ,3 102, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.108, , ,0 122, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.929, , ,6 110, Prispevek za zaposlovanje 24,82 24, ,7 120, Prispevek za starševsko varstvo 41,28 41,44 48,00 48,00 115,8 116, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 85,71 48, ,7 58,3 ZKDPZJU 4024 Izdatki za službena potovanja 172,64 45, ,4 202, Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan , , Drugi operativni odhodki , , Stroški reprezentance , , ,1 101, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,1 101, Pokroviteljstva župana in podžupana 8.333, ,0 144, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.333, ,0 144, Pokroviteljstvo župana za nadarjene dijake in študente 3.733, , ,6 321, Drugi operativni odhodki 3.733, , Drugi transferi posameznikom , ,6 --- Stran: 4 od 59

27 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 4000 OBČINSKA UPRAVA , , , ,00 113,4 120,9 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , Informatizacija uprave 1.173, , Informacijska infrastruktura 1.173, , Financiranje lokalnega informacijskega sistema (wi-fi) 1.173, , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.173, , Druge skupne administrativne službe , , Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , Stroški sodnih postopkov , , Drugi operativni odhodki , , LOKALNA SAMOUPRAVA , , , ,00 113,1 115, Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 3.761, , ,5 106, Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.761, , ,5 106, Članarine v organih lokalne samouprave v državi 3.761, , ,5 106, Drugi operativni odhodki 3.761, , ,5 106,3 Stran: 5 od 59

28 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 0603 Dejavnost občinske uprave , , , ,00 113,1 115, Administracija občinske uprave , , , ,00 112,0 114, Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavci , , ,3 115, Plače in dodatki , , ,6 115, Regres za letni dopust , , ,6 176, Povračila in nadomestila , , ,5 111, Sredstva za nadurno delo 4.339, , ,8 138, Drugi izdatki zaposlenim 866,27 433, ,6 207, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,8 113, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,4 113, Prispevek za zaposlovanje 407,88 402, ,4 98, Prispevek za starševsko varstvo 541,04 557, ,0 116, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.940, , ,6 68, Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položaju , , , ,00 97,9 98, Plače in dodatki , , ,1 92, Regres za letni dopust ,0 0, Povračila in nadomestila 3.700, , ,2 148, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.255, , ,2 107, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.608, , ,1 105, Prispevek za zaposlovanje 22,10 22, ,1 135, Prispevek za starševsko varstvo 36,80 36,92 45,00 45,00 121,9 122, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 140,52 79, ,9 42, Materialni stroški delovanja občinske uprave , , ,4 112, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,7 128, Posebni material in storitve 2.012, , ,3 198, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,6 96, Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja 791, , ,8 318, Tekoče vzdrževanje 588, , Poslovne najemnine in zakupnine 166,29 129, ,0 204, Drugi operativni odhodki , , ,6 88, Nakup opreme 1.039,50 0,0 --- Stran: 6 od 59

29 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Počitniška dejavnost - stroški in letni pavšal 4.187, , ,2 143, Drugi operativni odhodki 4.187, , ,2 143, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme , , ,6 121,2 384, , , Nakup opreme 384, , , Nakup drugih osnovnih sredstev Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup rač. in prog. opr , , ,2 104, Nakup opreme , , ,2 104, Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup tel.in kom.opr. 375,98 643, ,4 266, Nakup opreme 375,98 643, ,4 266, Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava , , ,4 82, Prevozni stroški in storitve , , ,3 110, Tekoče vzdrževanje 6.260, , ,6 271, Nakup prevoznih sredstev , Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - CADIS 6.588, , ,3 106, Tekoče vzdrževanje 6.588, , ,3 106, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - ŠPICA 733,99 656, ,3 136, Tekoče vzdrževanje 733,99 656, ,3 136, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SRC.SI 5.122, , ,2 156, Tekoče vzdrževanje 5.122, , ,2 156, Tekoče vzdrževanje kom. in alniške opreme v občinski upravi 9.260, , ,2 324, Tekoče vzdrževanje 9.260, , ,2 324,0 Stran: 7 od 59

30 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SEZAM 416,88 382, ,3 191, Tekoče vzdrževanje 416,88 382, ,3 191, Vzdrževanje občinske spletne strani 3.133, , ,9 143, Tekoče vzdrževanje 3.133, , ,9 143, Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC , , ,0 118, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,6 117, Posebni material in storitve 610,87 611, ,5 163, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,5 112, Tekoče vzdrževanje 4.358, , ,3 137, Drugi operativni odhodki 1.663, , Nakup drugih osnovnih sredstev Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme 3 PORT 1.480, , Tekoče vzdrževanje 1.480, , Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme PISO, IUS INFO , , ,2 197, Tekoče vzdrževanje , , ,2 197, Nakup poslovnih prostorov , , Nakup zgradb in prostorov , ,0 Stran: 8 od 59

31 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , , ,0 140, Aktivna politika zaposlovanja , , ,0 140, Povečanje zaposljivosti , , ,0 140, Javna dela - storški plač delavcev , , ,5 132, Plače in dodatki , , ,2 132, Regres za letni dopust 3.633, , ,9 137, Povračila in nadomestila 4.788, , ,3 130, Drugi izdatki zaposlenim Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.152, , ,8 125, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.304, , ,5 127, Prispevek za zaposlovanje 28,11 28, ,0 142, Prispevek za starševsko varstvo 47,25 48, ,6 127, Izdatki za službena potovanja 104, , Ostali stroški pri izvajanju javnih del 1.930, , ,7 378, Posebni material in storitve 833, , ,9 396, Drugi operativni odhodki 1.097,72 998, ,6 273, Nakup opreme Stran: 9 od 59

32 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 4100 ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO , , ,5 85,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , ,7 213, Druge skupne administrativne službe , , ,7 213, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , ,7 213, Obratovalni stroški poslovnih prostorov , , ,6 123, Pisarniški in splošni material in storitve 1.473, , ,4 285, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,5 117, Tekoče vzdrževanje 1.635, , Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Tržaška , , Tekoče vzdrževanje 1.010, , Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Notranjska 14 (invalidi) 717, , Tekoče vzdrževanje 717, , Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektov , , ,9 413, Tekoče vzdrževanje , , ,0 413, Nakup opreme 1.931,50 0, KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , , ,6 204, Program reforme kmetijstva in živilstva ,03 205, , Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ,03 205, , Občinske pomoči v kmetijstvu , , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , LEADER projekt Ureditev spodbudnega okolja za mlade pridelovalce in izdelovalce domače obrti 205,91 0, Pisarniški in splošni material in storitve 205,91 0,0 --- Stran: 10 od 59

33 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 1103 Splošne storitve v kmetijstvu , , ,2 183, Delovanje služb in javnih zavodov 4.891, , Zagotavljanje tehnične podpore 4.891, , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki 4.891, , Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.662, , ,0 195, Oskrba zapuščenih živali in ureditev pasjih smetnjakov 7.662, , ,4 156, Drugi operativni odhodki 7.662, , ,4 156, Izvajanje ukrepov varstva in vlaganje v naravne vire Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Gozdarstvo , , ,9 207, Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest , , ,9 207, Vzdrževanje gozdnih cest , , ,9 207, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,9 207,0 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije , , , , Oskrba z električno energijo , , Izvajanje akcijskega načrta LEK , , Drugi operativni odhodki , ,3 --- Stran: 11 od 59

34 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,3 107, Cestni promet in infrastruktura , , ,6 106, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest , , ,5 116, Redno vzdrževanje lokalnih cest , , ,9 132, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki , , ,9 132, Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko , , ,7 127, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki , , ,7 127, Vzdrževanje občinskih cest - zimsko , , ,3 117, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki , , ,3 117, Redno vzdrževanje občinski cest - letno , , ,4 134, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki , , ,4 134, Sofinanciranje obnove poljskih poti 481, , , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki 1.396, , Investicijsko vzdrževanje in obnove 481, , Izgradnja - obnova mostov v Lazah 3.578, , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.578, ,54 0,0 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova mostov na območju občine Logatec Investicijsko vzdrževanje in obnove Sanacija poškodb - ledena ujma in poplave , , Drugi operativni odhodki 1.098, , Investicijsko vzdrževanje in obnove , ,0 Stran: 12 od 59

35 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest , , ,4 101, Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OC , , ,4 136, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,3 102, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 273, inženiring Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO , , ,7 627, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki 8.655, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , ,60 0,0 0, Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS ROVTE Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH ,05 0, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki ,05 0, Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATE , ,50 0,0 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , ,50 0,0 0, Postavitev zaščitnih odbojnih ograj 9.423, , ,0 106, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki 8.852, , Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.423, , Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hrib ,45 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,45 0, Izdelava projekta za izgradnjo hodnika za pešce G2 102 v Hotedršici , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski , ,8 --- inženiring Mordernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje-Žiri , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , ,0 Stran: 13 od 59

36 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Gradnja hodnika za pešce GORENJSKA CESTA , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , Ureditev križišča (Tržaška-Rovtarska-Tovarniška cesta) , ,65 0,0 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , ,65 0,0 0, Obnova Tovarniške ceste , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , Sanacija vkopne brežine ceste LC Podlipa - Rihar , , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , Izvajanje ukrepov inšpekcijske službe izven rednega vzdrževanja cest Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev prehodov za pešce v občini Logatec Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ureditev javne poti GUBČEVA z izvedbo kanalizacijske infrastrukture , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 2.210, ,9 --- inženiring Izgradnja obračališča in parkirišča za avtobuse KALCE (izvoz Hrušica) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ureditev avtobusnih postajališč Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki Izgradnja hodnika za pešce ob Tržaški cesti (drevored) Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 14 od 59

37 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Izdelava označevalnih tabel za naselja Drugi operativni odhodki Cestna razsvetljava , , ,6 80, Novogradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v KS NAKLO , , ,2 31, Tekoče vzdrževanje , , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski , ,2 --- uporabniki Stroški elektrike za javno razsvetljavo , , ,0 100, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki , , ,0 100, Javna razsvetljava v KS TABOR 6.935, , ,2 72, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki 6.935, , ,2 72, Izgradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v Rovtah 3.456, , ,4 144, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki 3.456, , ,4 144, Vzdrževanje javne razsvetljave in tokvina KS HOTEDRŠICA 2.210, , ,1 226, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki 2.210, , ,1 226, Vzdrževanje javne razsvetljave v KS LAZE 4.802, , ,6 104, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki 4.802, , ,6 104, Obnova javne razsvetljave po Uredbi , , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , Telekomunikacije in pošta , Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje , Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Logatec , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,0 --- Stran: 15 od 59

38 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 14 GOSPODARSTVO Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Sofinanciranje delovanja točke VEM v Logatcu Drugi operativni odhodki Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Logatec Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE , , ,6 30, Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor , , ,0 29, Zbiranje in ravnanje z odpadki , , , Investicijsko vzdrževanje in obnove - Sanacija divjih (črnih) odlagališč 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki Zapiranje deponije OSTRI VRH , , , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , , Izgradnja zbirnega centra OSTRI VRH Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova, gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov v občni Logatec 2.775, , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki 2.775, , Elektrifikacija zbirnega centra OSTRI VRH Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 16 od 59

39 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Ravnanje z odpadno vodo , , ,7 14, Projekt - odvajanje, čiščenje, vodooskrba-porečje Ljubljanice , ,9 555, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , ,9 555, Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji Log - Hotedršica , ,04 0,0 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , ,04 0,0 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 2.065, ,0 inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture - Grčarevec 2.089, , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 152, , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.136, , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Subvencioniranje cen k ceni komunalnih storitev , , ,3 41, Subvencije javnim podjetjem , , ,3 41, Rekonstrukcija in povečanje zmogljivosti vakuumskega sistema Zapolje , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,35 0,0 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - KANALIZACIJA (Čista Ljubljanica) , ,00 0,0 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , ,00 0,0 0, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - ČISTILNA NAPRAVA (Čista Ljubljanica) , , ,3 5, Pisarniški in splošni material in storitve 176,70 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 45,42 0, Kazni in odškodnine , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,3 5, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,85 0,0 --- Stran: 17 od 59

40 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - NADZOR (Čista Ljubljanica) , ,09 0,0 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , ,09 0,0 0, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice 1. sklop - OBVEŠČANJE JAVNOSTI (Čista Ljubljanica) ,88 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,88 0, Izgradnja kanalizacije v Lazah 7.036, ,07 0,0 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.366, ,07 0,0 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ,0 inženiring Sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav 5.648, , ,2 141, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.648, , ,2 141, Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanalizacijskega sistam 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.865, , , , , , Izgradnja komunalne infrastrukture Grintovec ,51 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,51 0, Kanalizacijski sistem in čistilna naprava GRČAREVEC Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Kanalizacijski sistem in čistilna naprava LOG - ZAPLANA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Kanalizacijski sistem in čistilna naprava HOTEDRŠICA , , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , Kanalizacijski sistem in čistina naprava JAKOVICA 747, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 747, Stran: 18 od 59

41 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Gospodarsko javna infrastruktura NAKLO - ŠIROKE NJIVE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Gospodarsko javna infrastruktura počitniško naselje STRMICA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja sekundarne kanalizacije Brod Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Upravljanje in nadzor vodnih virov , , ,7 102, Načrtovanje, varstvo in urejanje voda , , ,7 102, Izdelava vodne vrtine - Vrh Svetih Treh Kraljev , , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , Izgradnja vodovoda v KS Vrh Sveth Treh Kralev ,68 0, Kazni in odškodnine 30 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,68 0, Izvedba ukrepov na podlagi poplavne študije , ,3 375, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , ,3 375, Izdelava vodne vrtine v Lazah - Jakovica , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Sanacija vodotokov v občini Logatec Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki Stran: 19 od 59

42 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,8 286, Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija , , ,7 63, Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Izdelava projektne dokumentacije in geo posnetkov za izgradnjo kanalizacije in ČN na območju Občine Logatec 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Geodetski posnetki obstoječe kanalizacije in vodovoda Posebni material in storitve Vodenje katastra geodetske javne infrastrukture (vodovod in kanalizacija) Posebni material in storitve Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave , , ,0 57, Pridobitev - nakup zemljišča za občinske ceste , , ,6 67, Kazni in odškodnine , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , ,6 67, Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. Zadev , , ,4 53, Kazni in odškodnine ,0 0, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , ,9 54, Plačilo drugih storitev in dokumentacije -geodetske storitve , , ,3 83, Posebni material in storitve , , ,3 83, Prostorsko načrtovanje Izdelava dokumentacije za pripravo na razpise za sredstva RS in EU Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 20 od 59

43 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 1603 Komunalna dejavnost , , , Oskrba z vodo , , Oskrba s pitno vodo v Porečju Ljubljanice - 2. sklop 6.162, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.626, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 2.535,82 0,0 --- inženiring Oskrba s pitno vodo v Občini Logatec (projekti, obnove, sanacije) , , ,5 110, Prevozni stroški in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,6 57, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Gradnja sekundarnega vodovoda Petkovec Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.940, , Investicijsko vzdrževanje in obnove - vzdrževanje grobov 359, , , Pisarniški in splošni material in storitve 359, , , Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic v Občini Logatec 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki 6.580, , , Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.580, , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 2.379, ,7 --- inženiring Druge komunalne dejavnosti , , ,7 53, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v najemu , , ,4 45,9 (sredstva amort.) 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,4 45,9 Stran: 21 od 59

44 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Druge komunalne dejavnosti - izvajalec KP Logatec , , ,3 139, Pisarniški in splošni material in storitve , , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski , ,3 --- uporabniki 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje , , ,7 123, Drugi programi na stanovanjskem področju , , ,7 123, Stroški upravljanja stanovanj , , ,7 123, Tekoči transferi v javne sklade , , ,7 123, Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) , , ,0 15, Urejanje občinskih zemljišč , , ,0 15, Urejanje občinskega premoženja , , ,0 15, Drugi operativni odhodki , , ,0 15,7 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , , , Programi v kulturi , , ,0 357, Drugi programi v kulturi , , ,0 357, Vzdrževanje NARODNEGA DOMA - nakup opreme 992, , ,6 846, Tekoče vzdrževanje 2.257, , Investicijsko vzdrževanje in obnove 992, ,43 0,0 0, Tekoče vzdrževanje Kulturnih domov , , ,1 148, Pisarniški in splošni material in storitve 1.976, , ,5 202, Drugi operativni odhodki , , ,5 138, Energetska sanacija Kulturnega doma Tabor Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 22 od 59

45 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Energetska sanacija objekta: Tržaška c Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Šport in prostočasne aktivnosti , , , Programi športa , Nakup bazena v GRC Zapolje , Nakup zgradb in prostorov , Nakup športne dvorane v GRC ZAPOLJE Nakup zgradb in prostorov Programi za mladino , , ,3 123, Izgradnja otroških igrišč , , ,3 123, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,3 123,8 19 IZOBRAŽEVANJE , , ,2 38, Varstvo in vzgoja predšolskih otrok , , ,6 14, Vrtci , , ,6 14, Obnova vrtcev - VRTEC KURIČEK 9.134, ,0 766, Tekoče vzdrževanje , Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.134, , Izgradnja vrtca v Rovtah , ,02 0,0 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , ,02 0,0 0, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , VRTEC ROVTE - oprema in inventar vrtca, oprema otroškega igrišča ,26 0, Nakup opreme ,26 0,0 --- Stran: 23 od 59

46 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje , , ,5 52, Osnovno šolstvo , , ,9 52, Obnova šol - OŠ 8 TALCEV LOGATEC 1.238, , ,4 807, Tekoče vzdrževanje , , Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.238, , Obnova šol - OŠ TABOR 5.201, , ,0 384, Tekoče vzdrževanje 2.809, , Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.201, , Obnova šol - OŠ ROVTE , , ,1 121, Tekoče vzdrževanje , , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , Energetska sanacija stavb (šola in vrtec) , ,75 0,0 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove , ,75 0,0 0, Izgradnja športnega igrišča v Hotedršici , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , Obnova šol - POŠ LAZE 5.316, , Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.316, , Energetska sanacija stavb - POŠ Hotedršica (prizidek in kuhinja) 3.084, , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.084, , Obnova kuhinje in zaprtje terase ter oprema OŠ 8 TALCEV Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Energetska sanacija objekta: OŠ 8 talcev - II. faza (kotlovnica) Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 24 od 59

47 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Energetska sanacija objekta: POŠ Laze Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Energetska sanacija objekta: Stara šola v Rovtah Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Glasbeno šolstvo ,11 0, Energetska sanacija Glasbene šole (menjava oken) ,11 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove ,11 0,0 --- Stran: 25 od 59

48 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA Predlog proa Pro , ,15 0,0 0,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , Dejavnost občinske uprave , , Administracija občinske uprave , , Plače in drugi izdatki zaposlenih - inšpektor in redarska služba , , Plače in dodatki , , Regres za letni dopust 346, , Povračila in nadomestila 627, , Sredstva za nadurno delo 266, , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.609, , Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.289, , Prispevek za zaposlovanje 10, , Prispevek za starševsko varstvo 18, , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 69, , Delovanje inšpektorja in redarske službe 681, , Pisarniški in splošni material in storitve 3, , Posebni material in storitve 493, , Drugi operativni odhodki 184, ,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 6.034, ,15 0,0 0, Policijska in kriminalistična dejavnost 6.034, ,15 0,0 0, Prometna varnost 6.034, ,15 0,0 0, Izboljšanje prometne varnosti v Občini Logatec - SPV 6.034, ,15 0,0 0, Drugi operativni odhodki 6.034, ,15 0,0 0,0 Stran: 26 od 59

49 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 4300 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR , , , ,21 224,2 278,1 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST , , Policijska in kriminalistična dejavnost , , Prometna varnost , , Celostna prometna strategija občine Logatec , , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , GOSPODARSTVO 9.828, , ,2 193, Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 9.828, , ,2 193, Promocija občine 9.828, , ,2 193, Promocijske naloge (promocija občine, urejanje naselij,..) 9.828, , ,2 193, Drugi operativni odhodki 9.828, , ,2 193,3 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.679, , ,7 140, Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.679, , ,7 140, Izboljšanje stanja okolja 5.679, , ,7 140, Urejanje in čiščenje javnih površin 5.679, , ,6 52, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki 5.679, , ,6 52, Izdelava strateškega načrta izvajanja javne službe urejanja in čiščenja javnih površin 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 27 od 59

50 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,6 255, Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija , , ,6 175, Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave , , ,2 73, Občinski podrobni prostorski načrti (občinski lokacijski načrti) , , ,2 73, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,2 73, Prostorsko načrtovanje 6.527, , ,8 490, Občinski prostorski načrti (strategija) 6.527, , ,7 459, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.527, , ,7 459, Digitalizacija prostorskih aktov - Občina Drugi operativni odhodki Komunalna dejavnost 5.910, , ,2 617, Druge komunalne dejavnosti 5.910, , ,2 617, Izdelava in vzdrževanje urabanega okolja 5.061, , ,5 395, Drugi operativni odhodki 5.061, , ,5 395, Izdelava programov opremljanja zemljišč Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Vzdrževanje plakatnih mest in plakatiranje 849, , Pisarniški in splošni material in storitve 849, ,7 Stran: 28 od 59

51 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 4400 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI , , , , ,0 131,3 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ , ,1 357, Mednarodno sodelovanje in udeležba , ,1 357, Mednarodno sodelovanje občin , ,1 357, Mednarodno sodelovanje občine - pobratenje , ,1 357, Pisarniški in splošni material in storitve , ,4 238, Prevozni stroški in storitve SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , ,0 201, Druge skupne administrativne službe , , ,0 201, Izvedba protokolarnih dogodkov , , ,0 201, Občinske prireditve, proslave in priznanja , , ,8 237, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,7 196, Prevozni stroški in storitve Poslovne najemnine in zakupnine 786, , Drugi operativni odhodki 967, , ,1 568, Organizacija simpozija o dr. Andreju Gosarju 5.717, , Pisarniški in splošni material in storitve 2.546, , Drugi operativni odhodki 3.170, ,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.424, , , ,11 357,7 815, Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.424, , , ,11 357,7 815, Povezovanje lokalnih skupnosti 5.424, , , ,11 357,7 815, Sofinanciranje programov v RRA 5.424, , , ,11 183,9 419, Drugi operativni odhodki 5.424, , , ,11 183,9 419,3 Stran: 29 od 59

52 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro CLLD - Operacije sodelovanja z drugimi LAS Pisarniški in splošni material in storitve OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH , , ,2 156, Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami , , ,2 156, Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč , , ,4 238, Vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve preb. v primeru 1.490, , ,6 335,4 naravnih nesreč 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 952, , ,3 367, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 538,58 300, ,9 185, Drugi operativni odhodki 627, , Usposabljanje enot Civilne zaščite , , ,9 182, Pisarniški in splošni material in storitve 5.901, , ,0 50, Prevozni stroški in storitve 222,44 0, Drugi operativni odhodki 3.953, , ,7 113, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,7 600, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.098,00 0, Oprema za zaščito in reševanje , , ,3 285, Nakup opreme , , ,3 285, Dejavnost zaščite in reševanja 2.868, , ,8 174, Drugi operativni odhodki 2.868, , ,8 174, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč , , ,8 141, Poraba požarne takse ,0 93, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 93, Gasilska društva - nakup opreme , , ,00 102,3 229, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 102,3 229,2 Stran: 30 od 59

53 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Sredstva za redno dejavnost - Gasilske zveze Logatec , , ,4 114, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,4 114, Sredstva za redno dejavnost - PGD DOL. LOGATEC , , ,00 99,6 115, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 99,6 115, Sredstva za redno dejavnost - PGD GOR. LOGATEC , , , ,00 99,6 115, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,00 99,6 115, Sredstva za redno dejavnost - PGD HOTEDRŠICA 7.497, , ,00 99,6 115, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.497, , ,00 99,6 115, Sredstva za redno dejavnost - PGD ROVTE , , , ,00 99,6 115, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,00 99,6 115, Sredstva za redno dejavnost - PGD MEDVEDJE BRDO , ,00 99,6 115, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,00 99,6 115, Sredstva za redno dejavnost - PGD LAZE JAKOVICA , ,00 99,6 115, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,00 99,6 115, Sredstva za redno dejavnost - PGD VRH SV. TREH KRALJEV , ,00 99,6 115, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,00 99,6 115,4 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Aktivna politika zaposlovanja Povečanje zaposljivosti CLLD- Zagotavljanje delovnih mest Pisarniški in splošni material in storitve CLLD - Ustvarjanje novih delovnih mest Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 31 od 59

54 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Program reforme kmetijstva in živilstva Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Skupina LES - dopolnilne dejavnosti in pridobivanje certifikata Pisarniški in splošni material in storitve PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Urejanje cestnega prometa Mestni prevoz FURMAN Drugi transferi posameznikom GOSPODARSTVO , , ,6 515, Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva , , ,6 515, Promocija občine 3.213, , ,4 871, Promocijske prireditve - Gregorjev sejem 2.893, , ,7 103, Pisarniški in splošni material in storitve 2.081, , ,9 84, Poslovne najemnine in zakupnine 811, , Drugi operativni odhodki Izdelava promocijskega materiala 320, , , Pisarniški in splošni material in storitve 320, , , Sofinanciranje vsebin pristopa LEADER , , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,7 --- Stran: 32 od 59

55 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva , , ,7 474, Sofinanciranje turističnih projektov , , ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,0 100, Sofinanciranje projekta Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe - program LEADER 7.570, , Drugi operativni odhodki 7.570, , Turistično vodništvo na območju občine Logatec 128,50 229, Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki 128,50 229,72 0,0 0, Izvedba projekta Zaledje Soške fronte 4.034, ,00 0,0 0, Pisarniški in splošni material in storitve 4.034, ,00 0,0 0, Izvedba projekta Vojaška železnica - Feldbahn Drugi operativni odhodki Načrtovanje razvoja turizma Drugi operativni odhodki Logaška kmečka tržnica Drugi operativni odhodki Tematske poti Pisarniški in splošni material in storitve SimpleLifeWays - vzpostavitev mreže pohodniških oz. romarskih poti Pisarniški in splošni material in storitve CLLD - Vojno obdobje 20. stoletja Pisarniški in splošni material in storitve CLLD - Razvoj osnovnih storitev Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 33 od 59

56 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Pomoč in podpora ohranjanju narave Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot Mala barja: JEZERC (sof. projekta izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji SLO in na Gorenjskem) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NOTRANJSKI TRIKOTNIK (sof. projekta Izboljšanje stanja naravov. delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem in Planinskem polju) Pisarniški in splošni material in storitve CLLD - Varstvo okolja in ohranjanje narave Pisarniški in splošni material in storitve ZDRAVSTVENO VARSTVO , , ,3 178, Primarno zdravstvo Dejavnost zdravstvenih domov Najem prostorov za izvajanje fizioterapije (Zdravstveni dom Logatec) 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Nakup zgradb in prostorov Preventivni programi zdravstvenega varstva 758, , Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 758, , Vzpostavitev delovanja mreže avtomatskih defiblatorjev v občin 758, ,3 --- Logatec 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 758, ,3 --- Stran: 34 od 59

57 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 1707 Drugi programi na področju zdravstva , , ,1 119, Nujno zdravstveno varstvo , , ,1 122, Zdravstveno zavarovanje oseb iz 15. člena Zakona o zdravstvenem , , ,1 122,5 zavarovanju 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , ,1 122, Mrliško ogledna služba , , ,2 101, Financiranje mrliško ogledne službe , , ,2 101, Drugi operativni odhodki Tekoči transferi v javne zavode , ,16 0,0 0,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , , ,9 152, Ohranjanje kulturne dediščine , , ,2 237, Nepremična kulturna dediščina , , ,2 237, Obnove - Varstvo naravne in kulturne dediščine , ,82 0,0 0, Drugi operativni odhodki 9.655, , Investicijsko vzdrževanje in obnove ,81 0, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , ,01 0,0 0, Varstvo kulturne dediščine v lasti obične: obnove in vzdrževanje Tekoče vzdrževanje Varstvo kulturne dediščine - razpis Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom Oživitev ostalin Claustra Alpium luliarum Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 35 od 59

58 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 1803 Programi v kulturi , , ,0 136, Knjižničarstvo in založništvo , , ,0 111, Knjižnica - nabava knjig , ,5 100, Investicijski transferi javnim zavodom , ,5 100, Knjižnica - plače zaposlenih , , ,4 107, Tekoči transferi v javne zavode , , ,4 107, Knjižnica - prispevki delodajalca za zaposlene , , ,1 109, Tekoči transferi v javne zavode , , ,1 109, Knjižnica - stroški materiala, blaga in storitev ,0 98, Tekoči transferi v javne zavode ,0 98, Knjižnica - premije za KDPZ 1.016,20 554, ,4 98, Tekoči transferi v javne zavode 1.016,20 554, ,4 98, Odkup monografije o dr. Andreju Gosarju , , Pisarniški in splošni material in storitve , Drugi operativni odhodki 3.281,40 0, Odkup knjižnega dela - ustno izročilo na Logaškem , , Pisarniški in splošni material in storitve , Drugi operativni odhodki 9.023,51 0, Odkup dela - Monografija o Logaški občini Pisarniški in splošni material in storitve Odkup vodnika: Izleti skozi čas Pisarniški in splošni material in storitve Umetniški programi , , ,0 169, Izvedba gledališkega abonmaja , , ,0 169, Pisarniški in splošni material in storitve 183, , Drugi operativni odhodki , , ,6 166,1 Stran: 36 od 59

59 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Ljubiteljska kultura , , ,2 130, Program Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ,0 100, Tekoči transferi v javne sklade ,0 100, Sofinanciranje javnih kulturnih projektov , ,3 122, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,3 122, Delovanje Zveze kulturnih društev , Drugi operativni odhodki , Delno pokrivanje stroškov strokovnega sodelavca za kulturo , , ,9 99, Drugi operativni odhodki , , ,9 99, Sofinanciranje kulturnih projektov 7.999, , ,1 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.999, , ,1 100, Sofinanciranje projektov, ki so v interesu občine Logatec , ,2 220, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,2 220, Sofinanciranje kulturnih projektov s področja založništva ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Mediji in avdiovizualna kultura , , ,9 131, Stroški občinskega časopisa - Logaške novice , , ,9 120, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,3 127, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki , , ,3 99, Stroški objav občinskih predpisov in uradnih objav 672,49 671, ,3 371, Pisarniški in splošni material in storitve 672,49 671, ,3 371, Informiranje in obveščanje občanov o delu občinskih organov in občinske uprave , , ,4 168, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,4 168,8 Stran: 37 od 59

60 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Drugi programi v kulturi 6.245, , , Knjižnica - nakup opreme 4.245, , ,3 117, Investicijski transferi javnim zavodom 4.245, , ,3 117, Izdelava projektne dokumentacije - NARODNI DOM , , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , Izdaja Umetnostne topografije Logatca ,0 0, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 0, Šport in prostočasne aktivnosti , , ,4 166, Programi športa , , ,0 174, Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje str. kadrov v športu 1.315,80 909,64 0,0 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.315,80 909,64 0,0 0, Mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve 9.882, ,24 0,0 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.882, ,24 0,0 0, Stroški investicij - nakup osnovnih sredstev - športna društva 8.709, ,70 0,0 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.709, ,70 0,0 0, Športna vzgoja predšolskih otrok 2.548, ,98 0,0 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.548, ,98 0,0 0, Športna vzgoja šoloobveznih otrok (otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) , ,86 0,0 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,86 0,0 0, Upravljanje Večnamenske športne dvorane , , ,0 103, Drugi operativni odhodki , , ,0 103, Čistilni material in storitve za Večnamensko športno dvorano 8.176, , ,5 159, Pisarniški in splošni material in storitve 6.162, , ,0 162, Drugi operativni odhodki 2.014, , ,7 149,0 Stran: 38 od 59

61 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Obratovalni stroški Večnamenske športne dvorane , , ,0 106, Pisarniški in splošni material in storitve 8.302, , ,3 100, Posebni material in storitve 900,03 87, ,8 55, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,1 109, Tekoče vzdrževanje 1.509, , ,5 66, Obratovalni stroški - Športni park Sekirica , , ,0 139, Pisarniški in splošni material in storitve 8.650, , ,9 132, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.882,30 865, ,8 159, Prevozni stroški in storitve 194,19 174, ,0 257, Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvorane , , ,3 136, Tekoče vzdrževanje , , ,9 136, Nakup opreme 475,80 0, Športna vzgoja mladine in športna dejavnost študentov , ,87 0,0 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,87 0,0 0, Prednostne športne panoge , ,66 0,0 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,66 0,0 0, Športna rekreacija, kakovostni šport in šport invalidov 4.819, ,28 0,0 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.819, ,28 0,0 0, Delovanje športnih društev in zvez 6.970, ,67 0,0 0, Drugi operativni odhodki , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.970, ,67 0,0 0, Prireditev Logaški športnik leta ,7 116, Drugi operativni odhodki , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Vzdrževanje zunanjih športnih površin - igrišč v občini Logatec , , Tekoče vzdrževanje , , Nakup opreme 2.501,00 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.903,01 0,0 --- Stran: 39 od 59

62 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Vzdrževanje in obratovalni stroški BAZENA v GRC Zapolje , , ,8 925, Pisarniški in splošni material in storitve 935, , , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , Tekoče vzdrževanje 909,05 903, ,8 715, Drugi operativni odhodki 1.012, , Nakup zgradb in prostorov , Nakup drugih osnovnih sredstev Investicijsko vzdrževanje in obnove ,68 0, Šport v javnih zavodih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Šport šoloobveznih otrok, mladine ter kakovostni šport (športna društva, klubi) Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Sofinanciranje športne rekreacije in drugih dejavnosti Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Šport mladih in odraslih, nagrajevanje vrhunskih in uspešnih nastopov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Razvojne in strokovne naloge v športu ter stroški delovanja društev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Športna zveza - sofinanciranje krovne organizacije Drugi operativni odhodki Programi za mladino , , ,0 86, Sofinanciranje mladinskih organizacij in org., ki delajo za mladino , , ,5 98, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,5 98,0 Stran: 40 od 59

63 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Organizacija letovanja otrok logaške občine , , ,9 38, Drugi operativni odhodki , , ,9 38, Izvedba projekta MESTO PRIJAZNO MLADIM Pisarniški in splošni material in storitve Delovanje MLADINSKI SVET LOGATEC Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam IZOBRAŽEVANJE , , , , ,4 112, Varstvo in vzgoja predšolskih otrok , , ,3 112, Vrtci , , ,3 112, Investcijski transferji v VRTCU KURIRČEK ,0 70, Investicijski transferi javnim zavodom ,0 70, Sofinanciranje drugih programov v vrtcih, ki niso vkl. v ceno - VRTEC KURIRČEK 4.492, , ,9 175, Tekoči transferi v javne zavode 4.492, , ,9 175, Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu VRTEC KURIRČEK-stroški dela , , ,7 113, Drugi transferi posameznikom , , ,7 113, Stroški dela, ki niso upštevani v ceni programa VRTEC KURIRČEK , ,49 0,0 0, Drugi transferi posameznikom , ,49 0,0 0, Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu MIKLAVŽEV VRTEC -stroški dela , , ,5 107, Drugi transferi posameznikom , , ,5 107, Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu - ostali vrtci izven občine Logatec , , ,4 125, Drugi transferi posameznikom , , ,4 125, Sofinanciranje drugih programov v vrtcih, ki niso vključeni v ceno - MIKLAVŽEV VRTEC 218, , ,9 456, Drugi transferi posameznikom 218, , ,9 456,8 Stran: 41 od 59

64 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Ureditev dodatnega oddelka -VRTEC ROVTE 6.967, ,85 0,0 0, Poslovne najemnine in zakupnine 6.967, ,85 0,0 0, Primarno in sekundarno izobraževanje , , , ,00 100,3 112, Osnovno šolstvo , , , ,00 101,1 115, Investicijski transferji v OŠ 8 TALCEV LOGATEC ,0 100, Investicijski transferi javnim zavodom ,0 100, Investcijski transferji v OŠ TABOR ,0 100, Investicijski transferi javnim zavodom ,0 100, Investcijski transferji v OŠ ROVTE 4.996, , ,9 360, Investicijski transferi javnim zavodom 4.996, , ,9 360, Splošni materialni stroški šol - OŠ 8 TALCEV , , ,6 93, Tekoči transferi v javne zavode , , ,6 93, Splošni materialni stroški šol - OŠ TABOR , , ,3 98, Tekoči transferi v javne zavode , , ,3 98, Splošni materialni stroški šol - OŠ ROVTE , , , ,00 127,7 144, Tekoči transferi v javne zavode , , , ,00 127,7 144, Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ 8 TALCEV , , ,4 161, Tekoči transferi v javne zavode , , ,4 161, Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ TABOR 4.141, , ,8 161, Tekoči transferi v javne zavode 4.141, , ,8 161, Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ ROVTE 8.237, , ,3 55, Tekoči transferi v javne zavode 8.237, , ,3 55, Sofinanciranje deleža sredstev za šolanje logaških otrok v OŠ IC Vrhnika , , Tekoči transferi v javne zavode , ,1 --- Stran: 42 od 59

65 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Glasbeno šolstvo , , ,7 105, Investcijski transferji v GLASBENO ŠOLO LOGATEC 6.004, , ,9 83, Investicijski transferi javnim zavodom 6.004, , ,9 83, Splošni materialni stroški šol - GLASBENA ŠOLA LOGATEC , , ,3 120, Tekoči transferi v javne zavode , , ,3 120, Regres za prehrano in prevoz zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC , , ,1 99, Tekoči transferi v javne zavode , , ,1 99, Izboraževanje zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC 668,80 488, ,1 523, Tekoči transferi v javne zavode 668,80 488, ,1 523, Sof. dodatni nadstandardni program v GLASEBNI ŠOLI LOGATEC , , ,9 94, Tekoči transferi v javne zavode , , ,9 94, Najem prostorov za GŠ Logatec - Notranjska cesta , , ,9 100, Poslovne najemnine in zakupnine , , ,9 100, Pomoči šolajočim , , ,6 109, Pomoči v osnovnem šolstvu , , ,6 109, Stroški prevozov otrok v šolo - zasebniki in javna podjetja , , ,4 95, Drugi transferi posameznikom , , ,4 95, Sofinanciranje stroškov prevoza v kraj izobraževanja , , Drugi transferi posameznikom , ,6 --- Stran: 43 od 59

66 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 20 SOCIALNO VARSTVO , , ,4 118, Varstvo otrok in družine ,4 85, Drugi programi v pomoč družini ,4 85, Darilo ob rojstvu otroka ,4 85, Družinski prejemki in starševska nadomestila ,4 85, Izvajanje programov socialnega varstva , , ,8 120, Centri za socialno delo , , ,2 131, Preventivni in drugi socialni programi 2.587, , ,4 270, Pisarniški in splošni material in storitve 1.811, , ,0 165, Drugi operativni odhodki 296, , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,8 833, Center za socialno delo - Občinski program , ,0 127, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,0 127, Sofinanciranje programov za starejše 8.999, , ,5 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.999, , ,5 100, Sofinanciranje logopeda, terapevta 7.640, , ,9 137, Drugi operativni odhodki 7.640, , ,9 137, Socialno varstvo invalidov , , ,4 101, Finanicranje družinskega pomočnika , , ,4 101, Drugi transferi posameznikom , , ,4 101, Socialno varstvo starih , , ,5 113, Sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše občane , , ,8 98, Drugi transferi posameznikom , , ,8 98, Pomoč družinam na domu , , ,1 109, Drugi transferi posameznikom , , ,1 109,9 Stran: 44 od 59

67 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Regresiranje - varstveno delavni center (bivalna enota) , , ,1 158, Drugi transferi posameznikom , , ,1 158, Izvedba projekta STAROSTNIKOM PRIJAZNO MESTO , Pisarniški in splošni material in storitve , Socialno varstvo materialno ogroženih , , ,9 123, Socialno varstvo materialno ogroženih - subvencioniranje stanarin , , ,9 123, Drugi transferi posameznikom , , ,9 123, Socialno varstvo drugih ranljivih skupin , , ,3 154, Sofinanciranje Območnega združenja - RDEČI KRIŽ LOGATEC , ,0 140, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,0 140, Sofinanciranje humanitarnih in dobrodelnih organizacij in društev , , ,4 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,4 100, CLLD - Aktivacija potencialov ranljivih skupin Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 45 od 59

68 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 4500 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO , ,73 0,0 0,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.073, ,71 0,0 0, Urejanje na področju fiskalne politike 4.073, ,71 0,0 0, Urejanje na področju fiskalne politike 4.073, ,71 0,0 0, Plačilo stroškov plačilnega prometa 913, ,10 0,0 0, Drugi operativni odhodki 913, ,10 0,0 0, Plačilo stroškov za bančne storitve - vodenje a 3.159,51 874,61 0,0 0, Drugi operativni odhodki 3.159,51 874,61 0,0 0,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ,02 0, Servisiranje javnega dolga ,02 0, Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proa - domače zadolževanje Odplačilo obresti - dolgoročni kredit l. (investicije: vrtec Rovte, ČN Logatec) ,02 0, ,02 0, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam ,02 0, INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ,0 0, Posebna proska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ,0 0, Rezerva občine ,0 0, Proska rezerva ,0 0, Proska rezerva ,0 0,0 Stran: 46 od 59

69 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 4600 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike Stroški plačilnega prometa Drugi operativni odhodki Stroški bančnih storitev Drugi operativni odhodki Postavitev in sofinanciranje delovanja bakomatov Drugi operativni odhodki ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Mednarodno sodelovanje in udeležba Mednarodno sodelovanje občin Mednarodni projekt TOGETHER Pisarniški in splošni material in storitve LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Prekrškovni informacijski sistem E-REDAR Tekoče vzdrževanje Spletni portal Moja.obcina.si Tekoče vzdrževanje Stran: 47 od 59

70 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro Izdelava celostne grafične podobe Občine Logatec Pisarniški in splošni material in storitve NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Policijska in kriminalistična dejavnost Prometna varnost Varnost v cestnem prometu Drugi operativni odhodki SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proa - domače zadolževanje Odplačilo obresti - kredit l. (vrtec Rovte in ČN) Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Rezerva občine Proska rezerva Proska rezerva Stran: 48 od 59

71 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 2303 Splošna proska rezervacija Splošna proska rezervacija Splošna proska rezervacija Splošna proska rezervacija Stran: 49 od 59

72 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 5001 KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO 5.306, , , ,00 220,1 279,9 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.306, , , ,00 220,1 279, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.306, , , ,00 220,1 279, Delovanje ožjih delov občin 5.306, , , ,00 220,1 279, Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS NAKLO 1.485, , , ,00 243,6 690, Pisarniški in splošni material in storitve 117, , ,3 678, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 306,35 584, ,2 212, Drugi operativni odhodki 1.061, , , ,00 595,6 829, Najemnina za uporabo prostora - KS NAKLO 594,00 212,00 0,0 0, Poslovne najemnine in zakupnine 594,00 212,00 0,0 0, Stroški sejnin - KS NAKLO 3.227, , ,6 142, Drugi operativni odhodki 3.227, , ,6 142,6 Stran: 50 od 59

73 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST TABOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 5002 KRAJEVNA SKUPNOST TABOR 7.532, , , ,00 108,8 86,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.532, , , ,00 108,8 86, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.532, , , ,00 108,8 86, Delovanje ožjih delov občin 7.532, , , ,00 108,8 86, Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABOR 7.532, , , ,00 108,8 86, Pisarniški in splošni material in storitve 681, , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.900, , ,2 64, Tekoče vzdrževanje 298,03 305,90 315,00 315,00 103,0 105, Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki 4.652, , , ,00 101,3 93,7 Stran: 51 od 59

74 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 5003 KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE , , ,6 115,3 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,6 115, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin , , ,6 115, Delovanje ožjih delov občin , , ,6 115, Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTE , , ,9 115, Pisarniški in splošni material in storitve 4.152, , ,4 190, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.302, , ,1 82, Prevozni stroški in storitve 147,16 0, Drugi operativni odhodki 2.136, , ,6 81, Tekoče vzdrževanje kulturnega doma - KS ROVTE 258,21 0, Tekoče vzdrževanje 258,21 0,0 --- Stran: 52 od 59

75 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 5004 KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA , , ,0 241,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,0 241, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin , , ,0 241, Delovanje ožjih delov občin , , ,0 241, Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS , , ,3 252,5 HOTEDRŠICA 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.220, , ,8 88, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.696, , ,9 140, Poslovne najemnine in zakupnine , Drugi operativni odhodki 5.840, , ,5 69, Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Stroški sejnin - KS HOTEDRŠICA 1.081,94 682, ,6 92, Drugi operativni odhodki 1.081,94 682, ,6 92,4 Stran: 53 od 59

76 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST TRATE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 5005 KRAJEVNA SKUPNOST TRATE 5.488, , ,3 166,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.488, , ,3 166, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.488, , ,3 166, Delovanje ožjih delov občin 5.488, , ,3 166, Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TRATE 5.488, , ,3 166, Pisarniški in splošni material in storitve 314, , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 468,85 536, ,3 249, Drugi operativni odhodki 5.019,75 803, ,9 130,1 Stran: 54 od 59

77 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST LAZE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 5006 KRAJEVNA SKUPNOST LAZE , , ,0 77,4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,0 77, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin , , ,0 77, Delovanje ožjih delov občin , , ,0 77, Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LAZE , , ,0 77, Pisarniški in splošni material in storitve 1.585,75 684, , ,00 441,7 190, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 340,98 351, ,2 132, Drugi operativni odhodki ,04 1, , , ,3 Stran: 55 od 59

78 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEV PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 5007 KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEV 1.779,98 959, ,1 106,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.779,98 959, ,1 106, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.779,98 959, ,1 106, Delovanje ožjih delov občin 1.779,98 959, ,1 106, Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS VRH 1.779,98 959, ,1 106, Pisarniški in splošni material in storitve 741,58 640, ,4 53, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 230,59 195, ,5 130, Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki 807,81 123, ,9 123,8 Stran: 56 od 59

79 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 5008 KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA 4.851, , ,5 149,6 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.851, , ,5 149, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.851, , ,5 149, Delovanje ožjih delov občin 4.851, , ,5 149, Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LOG , , ,5 149,6 ZAPLANA 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 148, , ,8 946, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.175, , ,8 144, Poslovne najemnine in zakupnine 107,49 107, ,1 102, Drugi operativni odhodki 3.421, , ,0 118,4 Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov , , , , ,2 101,9 Stran: 57 od 59

80 C. Račun financiranja ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 4500 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO , SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA , Servisiranje javnega dolga , Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proa - domače zadolževanje Odplačilo glavnice - dolgoročni kredit l. (investicije: vrtec Rovte, ČN Logatec) , , Odplačila kreditov poslovnim bankam ,0 --- Stran: 58 od 59

81 C. Račun financiranja ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa Pro 4600 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proa - domače zadolževanje Odplačilo glavnice - kredit l. (vrtec Rovte in ČN) Odplačila kreditov poslovnim bankam Skupaj bilanca: C - Račun financiranja ,1 --- Skupaj: , , , , ,5 104,3 Stran: 59 od 59

82 III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Stran 14 od 20

83 PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Vrednost Začetek Konec PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. Leto Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost občinskega sveta OB Računalniška oprema za potrebe svetnikov občinskega sveta PV - Lastna proska sredstva LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OB Nakup alnikov in programske opreme za potrebe občinske uprave PV - Lastna proska sredstva OB Nakup opreme in prevoznih sredstev za potebe Občinske Uprave PV - Lastna proska sredstva OB KS HOTEDRŠICA - DELOVANJE PV - Lastna proska sredstva OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB Oprema za zaščito in reševanje PV - Lastna proska sredstva Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB Investicijski transferji gasilskim društvom v občini Logatec za nakup gasilske opreme PV - Lastna proska sredstva OB Investicijski transfer Gasilskim društvom - poraba požarne takse PV - Lastna proska sredstva LOGATEC - Predlog proa Stran 1 od 10

84 Vrednost Začetek Konec PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. Leto Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Policijska in kriminalistična dejavnost Prometna varnost OB Celostna prometna strategija občine Logatec PV - Lastna proska sredstva PV - EU sredstva KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Program reforme kmetijstva in živilstva Razvoj in prilagajanje podeželskih območij OB Kmetijske subvencije PV - Lastna proska sredstva Gozdarstvo Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest OB Investicijsko vzdrževanje in izboljšave gozdnih cest PV - Lastna proska sredstva PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest OB Izgradnja - obnova mostov v Lazah PV - Lastna proska sredstva OB Obnova mostov v občini Logatec PV - Lastna proska sredstva OB Ureditev prehodov za pešce v občini Logatec PV - Lastna proska sredstva OB Izgradnja hodnika za pešce ob Tržaški cesti (drevored - leva stran) PV - Lastna proska sredstva Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB Komunalno cestna infrastruktura v obrtni coni PV - Lastna proska sredstva OB Rekonstrukcije in adaptacije javnih poti in krajevnih cest v KS NAKLO PV - Lastna proska sredstva LOGATEC - Predlog proa Stran 2 od 10

85 Vrednost Začetek Konec PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. Leto Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L OB Rekonstrukcije in adaptacije javnih poti in lokalnih cest v KS TABOR PV - Lastna proska sredstva OB Rekonstrukcija in adaptacija javnih poti in krajevnih cest v KS ROVTE PV - Lastna proska sredstva OB Rekonstrukcije in adaptacije javnih poti in krajevnih cest v KS HOTEDRŠICA PV - Lastna proska sredstva OB Rekonstrukcija in adaptacija javnih poti in krejevnih cest v KS VRH SV. TREH KRALJEV PV - Lastna proska sredstva OB Rekonstrukcije in adaptacije v javne poti in krajevne ceste v KS TRATE PV - Lastna proska sredstva OB Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hrib del PV - Lastna proska sredstva OB Izgradnja hodnika za pešce G2 102 v Hotedršici PV - Transfer iz državnega proa PV - Lastna proska sredstva OB Postavitev zaščitnih odbojnih ograj PV - Lastna proska sredstva OB Izdelava projekta in gradnja povezovalne ceste iz IOC Logatec v OC Zapolje PV - Lastna proska sredstva OB Modernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje - Žiri PV - Lastna proska sredstva OB Gradnja hodnika za pešce ob Gorenjski cesti v KS TABOR PV - Lastna proska sredstva OB Ureditev križišča (Tržaška-Tovarniška-Rovtarska cesta) PV - Lastna proska sredstva OB Asfaltacija dela ceste v KS TRATE - Rovte (Kurja vas) PV - Lastna proska sredstva OB Obnova Tovarniške ceste v Logatcu PV - Lastna proska sredstva OB Sanacija vkopne brežine ceste LC Podlipa - Rihar PV - Lastna proska sredstva OB Izvajanje ukrepov inšpekcijske službe izven rednega vzdrževanja cest PV - Lastna proska sredstva OB Ureditev JP Gubčeva ulica z izvedbo komunalne infrastrukture (projektna dokumentacija in izvedba) PV - Lastna proska sredstva OB Izgradnja obračališča in parkirišča za avtobuse na Kalcah (izvoz za Hrušico) PV - Lastna proska sredstva LOGATEC - Predlog proa Stran 3 od 10

86 Vrednost Začetek Konec PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. Leto Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L Cestna razsvetljava OB Obnova javne razsvetljave po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja PV - Transfer iz državnega proa PV - Lastna proska sredstva PV - EU sredstva Telekomunikacije in pošta Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje OB Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v občini Logatec PV - Lastna proska sredstva VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki OB Rekonstrukcija in vzdrežvanje deponije OSTRI VRH PV - Transfer iz državnega proa PV - Lastna proska sredstva OB Investicijsko vzdrževanje in obnove - sanacije divjih odlagališč PV - Lastna proska sredstva OB Zapiranje deponije OSTRI VRH PV - Lastna proska sredstva OB Izgradnja zbirnega centra Ostri vrh (projektna dokumentacija in gradnja) PV - Lastna proska sredstva OB Elektrifikacija zbirnega centra Ostri vrh PV - Lastna proska sredstva Ravnanje z odpadno vodo OB Izgradnja Sanitarna kanalizcija in lagunska ČN Rovte PV - Transfer iz državnega proa PV - Lastna proska sredstva PV - EU sredstva OB Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji log - Hotedršica PV - Lastna proska sredstva OB Izgradnja gospodarske javne infrastrukture Grčarevec PV - Transfer iz državnega proa PV - Lastna proska sredstva LOGATEC - Predlog proa Stran 4 od 10

87 Vrednost Začetek Konec PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. Leto Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L OB Odvajanje in čiščenje odpadne vode vporečju Ljubljanice - 1. sklop (čistilna naprava, kanalizacija, nadzor, obveščanje javnosti) PV - Transfer iz državnega proa PV - Lastna proska sredstva PV - EU sredstva OB Rekonstrukcija in povečanje zmogljivosti vakuumskega sistema Zapolje PV - Lastna proska sredstva OB Izgradnja kanalizacije - zahodni del Gornjega Logatca PV - Lastna proska sredstva OB Komunalna infrastruktura Grapovčnik PV - Lastna proska sredstva OB Sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav PV - Lastna proska sredstva OB Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanalizacijskega sistema PV - Lastna proska sredstva OB Izgradnja komunalne infrastrukture Grintavec PV - Lastna proska sredstva OB Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Lazah PV - Transfer iz državnega proa PV - Lastna proska sredstva OB Subvencije Komunalnemu podjetju Logatec PV - Lastna proska sredstva OB Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Grčarevec PV - Lastna proska sredstva OB Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Log - Zaplana PV - Lastna proska sredstva OB Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Hotedršica PV - Lastna proska sredstva OB Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Jakovica PV - Lastna proska sredstva OB Gospodarsk javna infrastruktura Naklo - Široke njive PV - Lastna proska sredstva OB Gospodarsko javna infrastruktura počitniško naselje STRMICA PV - Lastna proska sredstva OB Izgradnja sekundarne kanalizacije Brod PV - Lastna proska sredstva LOGATEC - Predlog proa Stran 5 od 10

88 Vrednost Začetek Konec PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. Leto Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L Upravljanje in nadzor vodnih virov Načrtovanje, varstvo in urejanje voda OB Obnova vodovoda v Logatcu PV - Lastna proska sredstva OB Izdelava vodne vrtine na Vrhu Sv. Treh Kraljev PV - Lastna proska sredstva OB Izgradnja vodovoda v KS Vrh Sveth Treh Kraljev PV - Lastna proska sredstva OB Izvedba ukrepov na podlagi poplavne študije PV - Lastna proska sredstva OB Izdelava vodne vrtine v Lazah PV - Lastna proska sredstva Splošne okoljevarstvene storitve Informacijski sistem varstva okolja in narave OB Izdelava poplavne študije v Občine Logatec PV - Lastna proska sredstva PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave OB Nakup zemljišča za občinske ceste PV - Lastna proska sredstva OB Nakup zemljišč za druge dejavnost s področja gospodarskih zadev PV - Lastna proska sredstva OB Občinski lokacijski načrti PV - Lastna proska sredstva Prostorsko načrtovanje OB Strategija prostorskega razvoja občine in prostorski red občine PV - Lastna proska sredstva OB Izdelava programov opremljanja zemljišč PV - Lastna proska sredstva LOGATEC - Predlog proa Stran 6 od 10

89 Vrednost Začetek Konec PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. Leto Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L Komunalna dejavnost Oskrba z vodo OB Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop - Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Logatec PV - Transfer iz državnega proa (EU sredstva) PV - Lastna proska sredstva PV - EU sredstva OB Oskrba s pitno vodo v Občini Logatec - projektna dokumentacija PV - Lastna proska sredstva OB Izgradnja sekundarnega vodovoda Petkovec PV - Lastna proska sredstva Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic v Občini Logatec PV - Lastna proska sredstva OB Izdelava projektne dokumentacije in izgradnja poslovilne vežice v Rovtah PV - Lastna proska sredstva OB Izdelava projektne dokumentacija in izgradnja poslovilne vežice na Vrhu Svetih Treh Kraljev PV - Lastna proska sredstva Objekti za rekreacijo OB Izdelava idejnega projekta za objekt ŠPORTNO IGRIŠČE v Hotedršici PV - Lastna proska sredstva Druge komunalne dejavnosti OB Investicijsko vzdrežvanje komunalne infrastrukture v najemu (sredstva amortizacije) PV - Lastna proska sredstva ZDRAVSTVENO VARSTVO Preventivni programi zdravstvenega varstva Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja OB Nakup prostorov za fizioterapijo v objektu GRC Zapolje PV - Lastna proska sredstva LOGATEC - Predlog proa Stran 7 od 10

90 Vrednost Začetek Konec PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. Leto Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Ohranjanje kulturne dediščine Nepremična kulturna dediščina OB Varstvo naravne in kulturne dediščine -obnove PV - Lastna proska sredstva Programi v kulturi Drugi programi v kulturi OB OBNOVA NARODNEGA DOMA V LOGATCU PV - Lastna proska sredstva OB Investicijski transfer za nakup opreme v Knjižnico Logatec PV - Lastna proska sredstva OB Vzdrževanje Narodnega doma - nakup opreme PV - Lastna proska sredstva OB Energetska sanacija Kulturni dom Tabor PV - Lastna proska sredstva OB Energetska sanacija objekta na Tržaški cesti PV - Lastna proska sredstva Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa OB Nakup bazena in Športne dvorane v GRC Zapolje PV - Lastna proska sredstva OB Športni park Sekirica PV - Lastna proska sredstva OB Nakup opreme za delovanje BAZENA LOGATEC PV - Lastna proska sredstva Programi za mladino OB Izgradnja otroških igrišč v Logatcu PV - Lastna proska sredstva IZOBRAŽEVANJE Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci OB Investicijski transfer za nakup opreme v VRTEC KURIRČEK PV - Lastna proska sredstva LOGATEC - Predlog proa Stran 8 od 10

91 Vrednost Začetek Konec PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. Leto Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L OB Novogradnja vrtca Kurirček Logatec - ENOTA ROVTE PV - Transfer iz državnega proa PV - Lastna proska sredstva OB Energetska sanacija stavb (vrtec in šola) PV - Lastna proska sredstva PV - EU sredstva Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo OB Investicijski transfer za nakup opreme v Osnovno šolo 8 talcev Logatec PV - Lastna proska sredstva OB Investicijski transfer za nakup opreme v Osnovno šolo Tabor Logatec PV - Lastna proska sredstva OB Investicijski transfer za nakup opreme v Osnovni šoli Rovte v Rovtah PV - Lastna proska sredstva OB Športno igrišče s spremljajočimi objekti pri POŠ Hotedršica PV - Lastna proska sredstva PV - Domači partnerji OB Energetska sanacija stavb - POŠ Hotedršica (prizidek in kuhinja) PV - Lastna proska sredstva OB Obnova kuhinje in zaprtje terase na objektu OŠ 8 talcev Logatec ter nakup opreme PV - Lastna proska sredstva OB Energetska sanacija objekta: POŠ Laze PV - Lastna proska sredstva OB Energetska sanacija objekta: Stara šola v Rovtah PV - Lastna proska sredstva OB Energetska sanacija objekta: OŠ 8 talcev - II. faza (kotlovnica) PV - Lastna proska sredstva Glasbeno šolstvo OB Investicijski transfer za nakup opreme v Glasbeni šoli Logatec PV - Lastna proska sredstva OB Energetska sanacija Glasbena šola Logatec PV - Lastna proska sredstva LOGATEC - Predlog proa Stran 9 od 10

92 Vrednost Začetek Konec PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. Leto Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L Legenda: * - podatek iz dokumentacije projekta Skupaj NRP: PV-DP PV - Domači partnerji PV-EU PV - EU sredstva PV-LS PV - Lastna proska sredstva PV-TDP PV - Transfer iz državnega proa PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proa (E Skupaj PV - Proski viri LOGATEC - Predlog proa Stran 10 od 10

93 LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO Stran 15 od 20

94 LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO Na podlagi 11. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G in 50/14, 90/14 in 14/15 -ZUJFO) je Občinski svet Občine Logatec na svoji redni seji, dne sprejel LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE LOGATEC ZA LETO UVODNA POJASNILA Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 11. členu določa, da načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proa lokalne skupnosti. Občinski svet občine Logatec je župana pooblastil, da sprejme načrt ravnanja z nepremičninami do vrednosti EUR. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 13. členu določa, da načrt ravnanja z premičnim premoženjem vključuje le predmete v vrednosti nad EUR. Načrt razpolaganja, ki ga sprejme župan, bo vseboval predvsem nepremičnine, za katere bodo občani izkazali interes med letom, to so razna manjša zemljišča za potrebe zaokrožitev gradbenih parcel in razna manjša kmetijska zemljišča. Načrt pridobivanja, ki ga sprejme župan, bo vseboval nepremičnine, ki jih bo Občina Logatec morala pridobiti v last v letu, da bo lahko nemoteno opravljala svoje obveznosti gre predvsem za nakup zemljišč za potrebe komunalne infrastrukture. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Občina Logatec ima letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem razdeljen na tri dele: 1. razpolaganje z poslovnimi prostori, 2. razpolaganje z stanovanjskimi prostori 3. razpolaganje z zemljišči. Cilj razpolaganja z nepremičnim premoženjem je s prodajo zagotoviti ustrezno višino sredstev v občinski pro skladno s proom in z nakupom zagotoviti zemljišča za gradnjo javne infrastrukture. Prodati želimo vsa komunalno opremljena zemljišča namenjena poslovni dejavnosti v IOC Logatec. Kupiti želimo zemljišče v IOC Logatec za nadaljevanje obvoznice iz IOC Logatec v Zapolje. Orientacijska vrednost stvarnega premoženja je vrednost, ki smo jo določili na podlagi cenitve premoženja oz. izkustveno, na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu oz. na podlagi drugih pomembnih podatkov, s katerimi se določa ceno stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. Pred razpolaganjem z vsako posamezno nepremičnino v letu bo potrebno vsako nepremičnino ponovno ovrednotiti oz. oceniti, ker se vrednosti nepremičnin na trgu spreminjajo in cenitev ne sme biti starejša od dvanajst mesecev. V okviru razpolaganja (prodaje) nepremičnin so predvidene metode, ki zagotavljajo transparentnost postopkov, spoštovanje načela gospodarnosti, enakega obravnavanja in javnosti ter omogočajo pridobitev sredstev za realizacijo proa. Postopki razpolaganja, vključno z metodami prodaje nepremičnega premoženja so opredeljeni v Zakonu in Uredbi. Letni načrt razpolaganja vsebuje nabor parcel, za katere obstaja možnost prodaje. Dejanska prodaja pa je odvisna od interesa investitorjev oz. stanja povpraševanja po tovrstnih nepremičninah na trgu. V predlaganem prou se od prodaje nepremičnega premoženja v občinski lasti pričakuje EUR prihodkov. Od prodaje zemljišča pričakujemo EUR in od prodaje enega stanovanja in enega poslovnega prostora EUR. Stran 16 od 20

95 PRODAJA ZEMLJIŠČ V letošnjem letu želimo prodati opremljena nezazidana stavbna zemljišča v IOC Logatec v velikosti cca 2 ha namenjena poslovni dejavnosti in eno nezazidano stavbna zemljišča v Grčarevcu namenjena stanovanjski gradnji. Katere parcele bodo predmet prodaje bo odvisno od povpraševanja na trgu. PRODAJA STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV Predvidena je prodaja enega stanovanja in manjšega poslovnega prostora v Upravnem centru Logatec vrednost obeh je EUR. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V predlaganem prou je predvidenih EUR sredstev za pridobivanje nepremičnega premoženja. Za nakup zemljišč je predvidenih EUR, od tega za nakup občinskih cest EUR, ter za ostala zemljišča EUR. Za nakup poslovnega prostora je namenjenih EUR. NAKUP ZEMLJIŠČ Seznam posameznih zemljišč je sestavljen glede na trenutne potrebe in bo realiziran glede na ponudbo in povpraševanjem na trgu in glede na sredstva namenjena za investicije. Tu je vključeno zemljišče za širitev pokopališča in obvoznice v IOC Zapolje. Za nakup teh zemljišč je predvideno EUR. Predviden je nakup zemljišč za ceste v višini EUR z namenom ureditve zemljiškoknjižnega stanja cest s stanjem v naravi, kjer je potrebno od lastnikov odkupiti zemljišča pod starimi kategoriziranimi občinskimi cestami. NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV Predviden je nakup manjšega poslovnega prostora v IOC Zapolje v vrednosti EUR. Predviden je nakup Športne dvorane v GRC Zapolje v višini EUR. NAKUP STANOVANJSKIH PROSTOROV Ni predvidenih nakupov. LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V letu ni predvidenih razpolaganj s premičnim premoženjem vrednosti nad EUR. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine je sestavni del Odloka o prou občine Logatec. Stran 17 od 20

96 V načrtu prodaje in nakupa je navedenih manj parcel kot bo dejansko odkupljeno oz. prodano. Prodaja in nakup bosta odvisna od ponudbe in povpraševanja na trgu. LETNI NAČRT NAKUPA ZEMLJIŠČ - ŠIFRA K.O. PARC. ŠT. IZMERA STATUS VRED/M2 VREDOST OPOMBE Dol. 1719/1 zelene pokopališče - nova parc. Logatec del 601 povr. 40, ,18 št. 1719/3 Dol. 1718/1 zelene pokopališče - nova parc. Logatec del 1327 povr. 40, ,86 št. 1718/3 Dol. 1684/1 zelene pokopališče - nova parc. Logatec del 301 povr. 40, ,18 št. 1684/4 Dol. stavb. Logatec zem obvoznica Zapolje Dol. stavb. Logatec 349/ zem obvoznica Zapolje Dol. stavb. Logatec 349/ zem obvoznica Zapolje Dol. stavb. Logatec 349/ zem obvoznica Zapolje Dol. stavb. Logatec 349/ zem obvoznica Zapolje ,22 LETNI NAČRT NAKUPA STANOVANJSKIH PROSTOROV - Ni predvidenih nakupov. LETNI NAČRT NAKUPA POSLOVNIH PROSTOROV - Predviden je nakup manjšega poslovnega prostora v IOC Zapolje v vrednosti EUR. Predviden je nakup Športne dvorane v GRC Zapolje v višini EUR. LETNI NAČRT PRODAJE ZEMLJIŠČ - Prodaja komunalno opremljenega zemljišča v IOC Logatec namenjenega poslovni dejavnosti. ŠIFRA K.O. PARC. ŠT. IZMERA STATUS VRED/M2 VREDOST OPOMBE Dol. nez. st. Logatec 375/ zem IOC-pod daljnovodom Dol. nez. st. Logatec 375/ zem IOC-pod daljnovodom Dol. nez. st. IOC - s stroški komunalne Logatec 375/ zem. 45, opreme Dol. nez. st. IOC - s stroški komunalne Logatec 375/ zem. 45, opreme Dol. nez. st. IOC - s stroški komunalne Logatec 789/ zem. 45, opreme Dol. nez. st. IOC - s stroški komunalne Logatec 502/ zem. 45, ,00 opreme Dol. nez. st. IOC - s stroški komunalne Logatec 754/ zem. 45, opreme Stran 18 od 20

97 Dol. Logatec 754/ nez. st. zem. 45, ,00 Dol. nez. st. Logatec zem. 45, Dol. nez. st. Logatec 375/ zem. 45, ,00 Dol. nez. st. Logatec 375/ zem. 45, Dol. nez. st. Logatec 375/ zem. 45, Dol. nez. st. Logatec 752/1 984 zem. 45, Dol. nez. st. Logatec 754/ zem. 45, , IOC - s stroški komunalne opreme IOC - s stroški kom. op. - med dal. IOC - s stroški komunalne opreme IOC - s stroški komunalne opreme IOC - s stroški komunalne opreme IOC - s stroški komunalne opreme IOC - s stroški komunalne opreme Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča v Grčarevcu - v ceni ni vključena kom. oprema. ŠIFRA K.O. PARC. ŠT. IZMERA STATUS VRED/M2 VREDOST OPOMBE Grčarevec 151/ nez. st. zem brez str. kom. opreme LETNI NAČRT PRODAJE STANOVANJSKIH PROSTOROV Predvidena je prodaja enega stanovanja v kolikor bo dokončno izkazan interes najemnika za nakup v vrednosti EUR. LETNI NAČRT PRODAJE POSLOVNIH PROSTOROV - Predviden je nakup manjšega poslovnega prostora v IOC Zapolje v vrednosti EUR. Predviden je nakup Športne dvorane v GRC Zapolje v višini EUR. Pripravila: Zvonka Moljk Stran 19 od 20

98 PREDLOGI SPREMEMB Stran 20 od 20

99 I Zadeva: /2016 Proracun obcine Logatec Ii~ Signirni znak: 130 (gliear Mojca (Preizkuseni racunovodja - visji svetovalec) Evidentirano: Opis dokumenta: Fw: predlogi za proraeun obeine Logatec Posiljatelj:, Naslov: si Kraj: Driava: Vrsta dokumenta: e-posta Priloge: Povezave: Datum dokumenta: Referencna stevilka: Mnenje: Mesto hranjenja: Kljucne besede: Kontaktna stevilka stranke: Rok hrambe: 10 Crtna koda: Vsebina: (kriptirano polje) Sprejemna pisarna. Prosim za knjizbo - predlogi spremembe proracuna. Lep dan se naprej, mag. Nevenka Malavasic Vodja oddelka za druzbene dejavnosti ObCina Logatec. TrZaska cesta 50 A 1370 Logatec, Siovenija telefon: faks: 01n spletisce: -- Posredoval Nevenka Malavasic/LOGATEC/OBC dne :51 -- Od: Berto Menard/LOGATEC/OBC Za: Andrej Mojca Nevenka Malavasic/ Datum: :17 Zadeva: Fw: predlogl za proracun obcine Logatec Fw Z lepimi pozdravi. Berto Menard. zupan Obcina Logatec TrZaska cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 / , f: 01 / gsm:! '- Posredoval Berto MenardILOGf',TEC/OBC dne :15

100 Od: Dusan Jerina Za: Datum: :38 Zadeva: predlogi za proracun obcine Logatec Pozdrav! Posiljam vam dva predloga katera sta NUJI\lA in jih bi morali dati na spisek Proracuna obcine Logatee. - Prvo sem opazil da ni nic upostevanega kar so poslali iz centralnega vrtca Kurircek. Razumem da ne moremo upostevati vseh zelja ampak ce zaradi tega trpi delo Pa moramo prisluhniti zadevi. Pomivalni stroj je dostikrat v okvari tako da je ze veliko denarja vrzenega stran za servise, I'ahko se pokvari jutri in bo potrebno kupiti. Novega. Zato predlagam da se da v proracun nakup novega stroja. Druga zadeva pa je obljuba iz lanskega leta in to je izdelava podpornega zidu pri hisni stevilki Vodovodna 6. Stranka je tudi odstopila zemljisce. Stari podporni steber Je v zelo slabem stanju in potreben obnove. Obljuba dela dolg. Bila je obuuba da se preplasti cesta pri stevilki 3, pa saj ni pomembno. Bila je obljuba da bomo lahko na Sportni zvezi zaposlili tajnika za 4 ure. To so moji predlogi in mislim da bi se morali upostevati. Lep pozdrav Dusan Jerina

101 Proracun obcine Logatee Signlrni znak: 130 Iglicar Mojca (Preizkuseni racunovodja - visji svetovalee) Evidentirano: Jlis dokumenta: Fw: Ponudba L TL - predtog za proracun Posiljatelj: Naslov: si Kraj: DrZava: Vrsta dokumenta: e-posta Priloge: Povezave: Datum dokumenta: Referencna stevilka: Mnenje: Mesto hranjenja: Kljucne besede: Kontaktna stevilka Rok hrambe: 10 stranke: Crtna koda: Vsebina: (kriptirano polje) Prosirn za knjizbo - predlogi k proracunu. Lep dan se naprej, mag. Nevenka Malavasic Vodja oddelka za druzbene dejavnosti Obcina Logatee, TrZaska cesta 50 A 1370 Logatee, Siovenija telefon: faks: spletisee: -- Posredoval Nevenka Malavasic/LOGATEC/OBC dne : Od: Jozica Lazar Za: Nevenka Malavasic Datum: :41 Zadeva: Ponudba L TL - predlog za proraeun I Pozdravljeni! V prilogi posiljam predlog ponudbe, ki je bila pripravljena V zacetku septembra na podlagi dogovora z go. Matejo (uk V mesecu avgustu. Na podlagi dela na projektu Lokalna trznica I Log~tec smo'namrec pripravili predlog za nadaljnje delo. Z rumeno sem obarvala aktivnosti, ki bi'jih lahko izvajala V vecjem projektu (mogoce LAS). Projekt pa bi seveda morali pripraviti in uskladiti skupaj. Gleqe na to, da V proracunu ni predvidenih prakticno nic sredstev za delovanje LTL se bojim, da b'odo ponudniki spet prepusceni sami sebi in se bo ta njihov zagon zmanjsal, hkrati pa bo to tudi zgled ostalim potencialnim novim ponudnikom. Zato predlagam, da se poskusa obdrzati vsaj nekaj aktivnosti, da se LTL obdrzi oz. nadgradi V naslednjih letih. Iz plana sem izvzela nekaj stvari / aktivnosti, ki se mi zdijo prav, da se jih nadaljuje. Glede dela s solami

102 ker sem preklicala vse sole, se pogovarjala s ponudniki in s KSS je jasno, da je potrebno vee delati na povecanju ponudbe (javni zavodi so zainteresirani za lokalno hrano, ponudbe pa je premalo). To bomo pa - v kolikor bode sredstva - delali tudi preko»dopolnilnih dejavnosti«in bomo tam spodbujali lokalne ponudnike, da nadgradijo svoje produkte. Upam, da vam uspe vsaj kaj vkljueiti nazaj v proracun, da ne bomo kar zakljueili z delom na Lokalni trznici Logatee. V prilogi posiljam tudi poroeilo za LTL do konea julija. AKTIVNOST PODROBNEJSA RAZDELITEV Cena 2016 z Cena z OPRAVUENEGA DELA V DDV DDV OKVIRU AKTIVNOSTI Preverjanje Izvedeno v KPL mora ,40 0 trznega reda, preveriti delovanje v skladu z priprava zakonodajo in sprejetim osnutka pravil trznim redom. za delovanje LTL Osnovne Azuriranje FB profila LTL, 1366,40 585,60 e vsebine in promocija eelostne grafiene redno orodja : FB podobe LTL na druzabnih profil, izbor omrezjih (= 40 eur neto na imena in mesee) celostne graficne podobe za LTL E - novice iz Pridobivanje mailov 3279, ,36 Lokalne (dopolnitve baze e naslovov, redno trznice aktualna ponudba, akcijah,.l (tedenska oblikovanje, zbiranje obvestila) podatkov, izdelava in posiljanje in objav~ novie. (224 neto na mesee) Animacija - Redni kontakti 5 ponudniki, 3279, ,36 ponudnikov, animacija za pripravo redno kontakti, nagradnih iger, akcij, no",ih priprava izdelkov in pridelkov, nagradnih sodelovanje ponudnikov pri iger, drugih aktivnostih. predstavitev - Priprava obrazea in zbiranje ponudnikov, podatkov 0 ponudbi za dva delavnice meseea vnaprej. - Preverjane ustreznosti,

103 oblike registracije ob prvi prijavi v skupino LTL. - Izdelave in azuriranje zlozenke s podatki in kontakti ponudnikov ter printanje in distribueija. - 2 x letno tiskano povabilo na mesecno trznico -tisk, oblikovanje, posta (ea 800 eur bruto) Prireditev s Izvedba prireditev 5x v letu programom 1x : mesecno - pridobitev skupnega letnega soglasja za prodajo na premo stojnici za vse vkljucene ponudnike v sklopu prireditev s programom, placevanje potrebn ih taks - prijava prireditve (Policija, UE, Sazas ko je potrebno), - organizaeija in dodatna promoeija prireditve, oblikovanje programa, sodelovanje in kontakti z sodelujocimi ponudniki in nastopqjocimi, - zbiranjeprijav/odjav lokalnih ponudnikov (posredovati v vednost KPL), - skrb za rediteljstvo, - materialni stroski - tiskanje letakov, plakatov, postnina, - material za otroske delavnice na mesecni trzniei , redno Priprava Priprava clankov za Logaske clankov- novice (mesecnik) na temo redno predstavitev Lokalne trznice Logatee. I po~udnikov v ~ogaskih novicah Velika trznica Sodelovanje pri izvedbi - prireditev v prireditve (animacija oktobru ponudnikov, sodelovanje pri programskih aktivnostih). E katalog - Animaeija ponudnikov in do 420 svetovanje za pripravo sept/okt primernih izdelkov (pridelkov)

104 za novoletno (spominki, darila) ponudbo. Predlog kolicin, cen,,, (LAS dekoracija, fotografiranje 8.00) izdelkov (zunanji strokovnjaki) - oblikovanje spletnega kataloga (zunanji stro kovn ja ki) - objava kataloga, posredovanje pot~ncialnim kupcem (podjetjem, ustanovam,,,) Moznost za tisk kataloga 2018 v okviru prbjekta LAS - stroski azuriranja + tiska + promocije,,,. V letu priprava projektnih aktivnosti. Tudi moznost nabave izdelkov/promocijskih daril, izvedba natecaja,,, Dela 5 salami -v letu 2016: obvestilo solam (kontaktirati) in preveriti kdaj I imaja predvidene javne razpise za narocila'prehrane ter preveriti zainteresiranost za nakup lokalnih pridelkov -Preveriti kolicine nabave in (LAS 2018 kolicine ponudbe 4.00) (zainteresirani ponudniki, ki imajo zadostne kolicine pridelkov v predvidenem terminskem planu) Pomoc ponudnikom pri zagotavljanju e-racunov. Moznost za pripravo projektnih aktivnosti za dele 5 solami - npr. delavnice priprave lokalnih jedi pri urah gospodinjstva (skupaj 5 ponudniki), predstavitev prednosti lokalne hrane, organiziranje tehnicnih/ naravoslovnih dni pd ponudnikih,,,.. Predlog aktivnosti za projekt LAS.

105 Delo: z gostinci Skupni namen je podpora 2018 I. tako lokalnim ponudnikov LAS pridelkov in izdelkov ter II. skupna promocija gostinske 25.0 LAS ponudbe na Logaskem. Moznosti za izvedbo so: I. Poglobtjeno dele z gostinci Raziskava katere jedi, hrana je bila znacilna za obmocje logaskega Zbiranje receptov (in hkrati promocija posameznih gostiln) Oblikovanje, fotografije, pisanje in tisk brosure Delavnica z gostinci (s kuharskim mojstrom priprava lokalno obarvanih III. jedi na sodoben nacin) 122 II. Druga moznost je - preverjanje / pregled obstojece gostinske ponudbe in nadgradnja ponudbe/menijev (s kuh. mojstrom) - izvedba tematskih dni po razlicnih gostilnah (npr. mesec logaskih jedi / vsak teden ena od gostiln ponuja nekaj posebnega in domacega) - promocija logaskih okusov, podezelja in gostoljubnosti. V letu priprava projektnih aktivnosti za aktivnosti pod I. in II. Skupaj bi naredili pod en projekt. III. Vseskozi pa se povezuje lokalne ponudnike in gostince Prodaja viskov po trznicah Pridelava na osnovi 0 predhodnih \larocil (pogodbeno kmetijstvo) srecanja pridelovalci + gostinci

106 Organizacija srecanj, svetovanje ponudnikov, kontakti z gostinci, tudi animacija za prirpavo projektnega predloga. Promocijski l\jakup promocijskega Projekt ali material - LTL materiala (svincniki, majcke, zainteresirani blokci) ponudniki Lahko del sirsega projekta LAS - Spodbujanje porludbe logaskega podezelja, uveljavljanje znamke LTL, lahko tukaj vkljucitev dele s solami - spoznavanje prednosti lokalno pridelane hrane, tudi nadgradnja kataloga ponudnikov in/ali novoletnega kataloga. Glede na aktivnosti pripraviti budget projekta. Lep pozdrav! Jozica Lazar Mag. Jozica Lazar Direktorica T: +386 (0) M: +386 (0) Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d. o. o.ldrija Idrija-Cerkno Development Agency Mestni trg 1

107 SI-5~80 Idrija Slovlmija I T: +~86 (0) F: +3,86 (0) E: '

108 I Obc1ina Logatee TrZ~ska eesta 50 I 1371) Logatee!, I Oba SO Logatee I Notranjska 14 I Datum: ladeva: Predlogi dopolnitve logaskega obcinskega proracun I Sodalni demokratl smo mnenja, da je obcinski proracun potrebno dopolniti, in sicer: : 1) Postavitev BANKOMATA v Gornjem Logateu in Rovtah Glede na zelje obcanov, bi bilo potrebno postaviti bankomate vsaj v Gornjem logatcu in Rovtah. V. meseeu juniju smo socialni demokrati sodelovali pri postavitvi premicnega bankomata v Gornjem I Logateu v Grajskem parku. Namen te postavitve je bil v tem, da se ugotovi rentabilnost bankomata. Po!porocilu NLB bi morala obcina subvencionirati eur za postavitev bankomata (enkratni strpsek), ter letno zagotoviti maksimalno eur za obratovanje. Priblizno enaki zneski bi bili tudi za ~ovte. Ta denar, bi se lahko vzelo iz postavke Financiranja projektne dokumentacije izgradnje Na;rodnega doma, saj je rezerviranih eur bistveno prevec. Ta znesek na te postavki bi lahko znfsal maksimalno eur. i 2) Vzpostavitev redne brezplacne linije Gorenji Logatec - Zapolje. I En~ od predvolilnih obljub socialnih demokratov je bila vzpostavitev brezplacnega prevoza za st~rostnike iz oddaljenih krajev v center Logatca. lato podpiramo predlog svetnice gao Neje Rupnik, dai se za zaeetek vzpostavi brezplacna avtobusna povezava med Gorenjim logatcem in lapoljem. Stiosek tovrstne povezave bi bil eca EUR. Tudi ta sredstva bi lahko zagotovili iz postavke Pr~jektna dokumentacija za Narodni dom!

109 3) Povecanje sredstev za WZ Kurircek Glede na ielje WZ Kurircek, pridoblje~e za prvo branje proracuna, bi obcina lahko povecala sredstva iz eur na vsaj eur. Tudi ta sredstva bi se lahko prerazporedila iz postavke Proje~na dokumentacija za projekt Narodni dorn. 4) Uvedba podjetniskega ustvarjalnika v osnovni soli Soeialni demokrati smo mnenja, da je :Iogaska obrtno-industrijska eona potencial za nadaljnjo rast in razvoj obcine logatee; Poleg aktivnejsega dela napromociji te cone, bi obcina lahko zagotovila dodatna sredstva za razvoj podjetniskega ustvarjalnika za najmlajse. Mladim je namrec potrebno veepiti podjetnisko miselnost. Gre za program, v katerem mladi znanja, ki jih pridobijoskozi ucni program, pretvorijo v prakso. To se najpogosteje pocne z izvajanjem podjetniskih kroikov na osnovnih/srednjih salah, ki jih na podlagi Ustvarjalnikovega kurikuluma vodijo mladi podjetniki. Poleg tega solam nudijo izvajanje programa tudi v obliki nekajurne delavnice in projektnih dnevov. Za namen tovrstnih programov bi obclna morala zagotoviti eea 300 EUR mesecno/solo. Janezlstenic,

110 ! OBCINA LOGATEC oncinska UI'RAVA Prejeta: '16 SIg.l.: t';~kh1vv+"""'--='-j.l_:_:_:n_.:_----, KnJIZnlcft LOGftTfC TrtaIka cesla Legatee lei.: ftv:: e-mai(; i"temer: Stev.: 21/16. I Dafum: Obcina Logatec TrZ~ska cesta 50 A 1370 Logatec Zadeva: Predl.og in pripombe na Predlog Odloka proracunu obcine Logatec za.leto _ Spdstovani! V ~kladu z navodili smo vam predlozili predlog finanenega nacrta KnjiZnice Logatec za pr~racunsko leto za katerega ocenjujemo, da bi Knjiinici Logatec zagotavljal nemoteno in riormalno poslovanje v letu.. Iz predloga proracunaa~cf~' ',:Oi, ps nc!id,~boste kot financer zagotovili sredstva za nakup knjiinienega ~adi"aj'~a, " ":~~~<~~~t;~~rij~;f.l..~eta. Enako so zagotovljena tudi sredstva za inaterialne stroske,tfuanjsana pa'so ste9etv~za~investicije. Nas predlog za povecanje, sr~~stev za place zapo;lenih pa v nacrtu za prbraeunsko leta ni upostevan oziroma pr~dviden in ostaja v enakem obsegu kot ]anslcol~t~,~ " A.:f',.~r.";1_/1_/( ':. t";;,. "' /-P~*9<v?tpoudarjam~A~~"VjStql~ishrvi! trokovnili d~avcev (3 knjanicarji in 4 bib~otel(arjii"'gd",t~ga ena knjizni~arka za amo za polovieni delovni cas zaradi invialidske upokojitve, kar pomeni, da ne more opravljati dela v Krajevnih knjiinicah niti delpvnih sobot) ne odgovarja standardom in normativom, ki veljajo za splosne knjiznice in tudi v praksi knjiznici ne omogoca nemotenega til norrnalnega poslovanja. O"bkupostevanju dejstev, da imamo v knjifuid dvoizmensko delo, da se strokovni delavci kar 4 de1ovne~dhi y tednu vazijo vsako popoldne na deio v nase tri Krajevne knjiznice, da imamo, g t',.,'," 'spbqte in seveda izgqba rafunovodkinje, ki. je imela bibliotekarski izpit ':;'~l'.1s;o,~ila in nadomescala zaposlene na izposoji. Zato apeliram.',r,lf~ e.'ii~s,pre<:jlog s ciljem zagotovi ti ustrezno stevilo strokovnih ~btepp poslovanje Knjiznice Logatec kot ene od osrednjih,r.':. '

111 Za predhodno obdobje predlagamo kompr<;>misno resitev zaposlitve enega strokovnega delavca za polovieni delovni cas. Stern biimeli zaposlenih vsaj 7 strokovnih delavcev s polnim delovnim casom kar bi vsaj delorna normaliziralo dejo v knjiznici ter omogocilo normalno in nemoteno poslovanje. V prihodnje pa dejansko pricakujemo, da se bo knjifuici koneno Ie odobrila kadrovska zasedba, ki ji pripada gjede na vse vejjavne normative in standarde. Predvsern p~ na potrebe, ki jihima knjiznica glede na to, da poleg svoje osnovne informacijske in knjiznicne dejavnosti, organizira in pripravija se ceio vrsto drugih raznovrstnih prireditev. Prijazno vas pozd.ravljam v pricakovanju pozitivne odobritve. Gregor Erjavec direktor J- ~",,,,_-..-- /Y.<-"--' ~:. Poslano: - Zupan ObCine Logatec, Berto Meriard, Obcina Logatec, TrZaska 50 A, 1370 Logatec - Nevenka MalavaSic, ObCina Logatec, Oddelek za druzbene dejavnosti in splosne zadeve, TrZaska 50 A, 1370 Logatec

112 Trioilco (. ISO, 1371l0GAtEC tel: OJ1S 9USC fci;oi1s90 SSO ~f11n'~ A A A: 1IIII1l","~Inhof.l;! kulturnasola I I as! TABOR LOGATEe TRZASKA CESTA LOGATEe, Prejeto: si/~() Datum: ; Stev.: 41O-1I ".) ::<:'i~b~ina LOGATEe.,'<:;.c 'kireesta 5.0a 'roga1.:rjc ~ i~l~j p. cdlog OS Tabor Logatec naproolog ODLOKA 0 proracunu obcine 'leto Na podlagi predloga financnega nacrta as Tabor Logatecst , z dne 15~ in predloga ODLOKA 0 proracunu omine Logatec za leta se OS Tabor Logatec strinja z naslednjimi postavkami predloga ODLOKA 0 proracunu obcine Logatec za leto :.j I -' Investicijski transfer v as Tabor Logatec v visini Splosni materialni stroski sol na as Tabor Logatec v visini ,OO,',':: ~,~' -J.,;, ',C J,9'034 Sofinanciranje dodatnega nadstandardnega programa v OS Tabb:i:'Ldg~~&~"f,,~\t::~::f$;:'; ~i~ini 6.70 ",." ti~iuzlozitev PREDLOGA: i v v, ZaIPostavko Obnova sol na as Tabor Logatec, OS Tabor Logatec predlaga, da se postavka za l.ekoce vzdrzevanje v obsegu poveca na ,18 (razlika I 27.:513,18 E). Prosimo za povecanje postavke Obnova so] OS Tabor Logatec za ,18. Tako bi v skladu s predlogom financnega nacrta as Tabor Logatec za leta sola pricela v letu z nujnimi oz. najnujncjsimi deli potrebnimi za siritev solske jedilnice na maticni soli, ki je nujna zaradi prostorske stiske. V poslovnem letu 2018 hi z deli siritve jedilnice na ma~icni soli nadaljevali in z deli zakljucili. I I

113 Sredstva na postavki Obnova ~ol v vrednosti ,18 bi potrebovali za: 1. pripravo projektne dokumentacije in strokovni nadzor ( PGO in PZI za ~iritev solske jedilnice) v vrednosti za nujno ureditev merilnih mest in zarnenjavo razdelilnih omar, zaradi preobremenitve elektro prikljuckov v vrednosti 9.845, za nujno vzpostavitev protipobme centrale zajavljanje pobra v vrednosti ,78 E. Obvescamo vas, da smo v poslovnem letu 2016 uredili in obnovili soisko kuhinjonamaticni soli, na naein; da lahko nadaljujemo z siritvijo solske jedilnice v prostor izven.solske stavbe. Zato je nujno, da z deli za iritev solske jedilnice nadaljujemo v letu in siritev,zaklj1.,lcimo v poslovnem letu V~pricakovallju povecanja sredstev na postavlci Obnova sole, vas lepo pozdravljarno. ': ~;<, Priloga: ponudba Pivk Electric d.o.o. (ureditev merilnih mest in zamenjavo razdelilnihomar) ponudba Iskra, d.d. (vzpostavitev protipofame centrale zajavljanje powa) 2

114 Iskra, d.d. Tele/on: +386 (0) I ODV: Sl Sfagna 21 Telelob; +386 (0) I MolI~rio Ilevilko: ~,Iskrci I 1000 lioblio"o. Sioven'jo W'VNfJskro.eu O.nOvl1' kopilol: ,31 EUR ;FP. 12oo C EXP!Protipozarna centrala Je Mmenjena manjsjm ozlroma srednje vetikim kos 1.312, ,50 'objeklom. Osnovna izvedba centrale Je z1adresibllno umko za priklop do 127 elementov. Omogofa raz!irilev na 2 adresibilni zankil.dodalnim LSN 0300 modulom. IIkljueena 5.7" LCD "louch screen" tipkovnica. OmogoEa priklop oddaljenih prjkazovalnikov (najv~ 3). Skladno z EN54, zaku (2. 27Ah) in RMlOOO8A(ModulzS NO/NC 'jlhodl) 0300 A "r:;i;;;i;;r;analog~;;adr;;~bi!r,~iinijo LSN modulla 127 (v p,lhodnle ) elementov. dolllna linile do 1000 m in do 300 rna tokovne ob,emenitve. MotnoSI p,lkljucltve elemenlov v lanko ali veje. fl--- :FAP~O 420+MS 400+.Adresnl opticoi javljalnik pozara skupaj s podnoijem In napisno kos 131,ITP44oo iplowco!;j!sk '" '!i<ovi;;-ska kletk;i;iiiiiito M;giC.Sllns Javljal"-Iko;~a vrelovadnico kas 14, ~ f-~. -+-./4-' '-'rfmc~2io:piff:~:~==:'ir;;fui"ja;!iatnik z-~ijjc;;;:..._.. :~..._._,... "-":'.: ::...k.qs...: _..-l3.lt. 4~~,~J 'S 'FlM-420--RlV1-E 'Adreslbilnivmesnlk '"nim relejskim I,hodom za nilke ""petosti In!ok kpl S "'- "-~5-sTs;' ' : la :S--:fLiJJ.4-2o.t2~W :Ad,eslbllnl vmesnit: l diil!n'la vhodoma.. '.~. 5.~", f7'-lfnm:420'a'rd----1n ~f;;;;jasi,~~a~;.(ieca.1s.3j VOC;-P;ji;;e~"-a-t';-dli;'~ i.sn~;;i!.~' - kos 15 I.! !...'...,.._._, ,-,-.' ",; ~- -_-_-...~a.!!1j.!t.'!.pajalnik 2..4.~~.A.~"uJl~j~ ~~'!".''!I~tor~. lso.oo! '" ~. ~~- -~,""-',..."l OUiake IOznace"alna tabllea fa elemente 36S, ",..-..._._- ""--1 ;~kesist loznak; siren-in,ofulh~' SIST 1()13, nalepka '~';likosti 25.i5 em 18S,60c ț.. ~;!?l~~~ie in dobava k.bla.!v.(~!l!,2}~~q.!lrn.m PoI!!I~~~'!..dobava.!'r:< c~ vl, fl~~~nll:n 'Montaia In vezava novin pofarnlh elementov In ostale opreme _~... ~,,_... _,'W, T_''''_, ' "'~_ ~--'~,.""~._v~. fozna~evanje vseh ell!n'lentov!n naprav po projeklu :'~~R~!~~~..~gala o~~,'li!~;y)oua~l~~ "--_.."",,"." 'Drabn! material (sponke. 'eleji 12V. specialni svedr!,.j preilku~anje. spilscanje v pogon, prellkus sistema, In manipuial!vnl stro~ki. sodelovanje pri pregledu kpi Pregied';istema javljaflja pozar. s suani poobla~eene institucije, i~daj~'. Potrdila 0 brezhibnem delovanju sistema AlP kpl 53 53

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si Številka: 410-22/2019-1 Datum: 3. 6. 2019 OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Št. 52 Maribor, petek 12.10.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več