DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. maja o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/ o dopo

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. maja o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/ o dopo"

Transkripcija

1 L 192/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRN UREDB KOMISIJE (EU) 2018/1063 z dne 16. maja 2018 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije EVROPSK KOMISIJ JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije ( 1 ) ter zlasti členov 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 in 253 Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Praktično izvajanje Uredbe (EU) št. 952/2013 (v nadaljnjem besedilu: zakonik) skupaj z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2446 ( 2 ) je pokazalo, da je treba nekoliko spremeniti navedeno delegirano uredbo, da bi jo bolje prilagodili potrebam gospodarskih subjektov in carinskih organov. (2) V členu 1(19) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 bi bilo treba opredelitev pojma izvoznik spremeniti v povezavi z izvozom blaga, ki ga ne prenaša fizična oseba v svoji osebni prtljagi, da bi se omogočila večja prožnost za poslovne partnerje pri izbiri osebe, ki lahko deluje kot izvoznik. Sedanja opredelitev je problematična, saj kot izvoznika določa samo eno osebo, ki mora izpolnjevati tri kumulativne zahteve: ima sedež na carinskem območju Unije, sklenjeno pogodbo s prejemnikom v zadevni tretji državi in pooblastilo za odločanje o pošiljanju blaga s carinskega območja Unije. Zato bi morala biti nova opredelitev pojma izvoznik manj stroga in bi morala omejiti pogoje, ki veljajo za izvoznika na bistvene zahteve za delovanje izvoznega postopka: izvoznik mora imeti pooblastilo za odločanje o iznosu blaga s carinskega območja Unije ter v skladu s členom 170(2) Uredbe (EU) št. 952/2013 sedež na carinskem območju Unije. Samo v primerih, ko se poslovni partnerji ne strinjajo o tem, kdo lahko deluje kot izvoznik, ali oseba nima sedeža na carinskem območju Unije, se izvoznik določi na podlagi carinske zakonodaje. (3) V členu 5(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, bi se moralo od oseb, ki zahtevajo dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga, ne glede na to, ali imajo sedež na carinskem območju Unije ali ne, zahtevati, da zaprosijo za številko EORI, ki jim omogoča dostop do sistema dokazila o statusu Unije v okviru carinskega zakonika Unije, kot je določen v Prilogi k Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) 2016/578 ( 3 ). (4) Carinski organi potrebujejo trajno odstopanje od obveznosti uporabe tehnik elektronske obdelave podatkov v zvezi z zahtevki in odločbami, ki se pojavijo redko in za katere bi obveznost uporabe tehnik elektronske obdelave podatkov zahtevala nesorazmerno finančno breme. Glede na to, da se nabor tehnik elektronske obdelave podatkov razlikuje od države članice do države članice, se od države članice do države članice ( 1 ) UL L 269, , str. 1. ( 2 ) Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, , str. 1). ( 3 ) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/578 z dne 11. aprila 2016 o oblikovanju delovnega programa v zvezi z razvojem in uporabo elektronskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije (UL L 99, , str. 6).

2 L 192/ razlikujejo tudi zahtevki in odločbe, v zvezi s katerimi bi se to odstopanje moralo odobriti. Vse države članice morajo uporabiti tehnike elektronske obdelave podatkov v zvezi z zahtevki in odločbami, za katere obstajajo skupne podatkovne zahteve in za katere so bili uvedeni skupni elektronski sistemi. Zato bi bilo treba vstaviti nov člen 7a Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, ki bi izključno za zahtevke in odločbe, za katere zadevne podatkovne zahteve niso določene v Prilogi k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446, omogočal uporabo drugih sredstev, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov. (5) Da bi preprečili, da bi vložnik, ki carinskim organom ni zagotovil pravih informacij, čeprav mu je bilo to omogočeno, neupravičeno podaljšal postopek odločanja, člen 10(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 ne bi smel razširjati pravice do izjave na vložnike, ki so bili pozvani, naj predložijo ustrezne informacije in tega niso storili, zaradi česar carinski organi niso mogli sprejeti njihovega zahtevka. (6) Opredelitev registriranega izvoznika v členu 37(21) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 bi bilo treba pojasniti, da bi zajemala tudi izvoznike, ki imajo sedež v državi članici in so registrirani pri carinskih organih te države članice za namene izvoza izdelkov s poreklom iz Unije v državo ali na ozemlje, s katerim je Unija sklenila preferencialni trgovinski sporazum, da bi navedenim izvoznikom omogočili, da sestavijo izjave o poreklu in tako pridobijo koristi iz zadevnega preferencialnega trgovinskega sporazuma. Nasprotno, opredelitev ne bi smela vključevati registracije za izvoznike Unije za namene nadomeščanja navedb o poreklu, ko se blago prepošlje v Turčijo, saj se nadomestna dokazila o poreklu v EU, kadar se blago prepošlje v Turčijo, ne uporabljajo. (7) Člen 40 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 določa možnost, da se ob predložitvi zahtevka za registracijo izvoznika uporabijo druga sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov. To trajno odstopanje bi bilo treba razširiti na vse sporočanje in izmenjavo informacij v zvezi z zahtevki in odločbami o statusu registriranega izvoznika in za naknadne zahtevke in dejanja v zvezi z upravljanjem teh odločb, saj obstoječi sistem za elektronsko obdelavo podatkov registriranih izvoznikov, tj. sistem registriranih izvoznikov (RE) iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578, trenutno ne vključuje usklajenega vmesnika za komunikacijo z gospodarskimi subjekti. Odstopanje je začasno in ne bo več potrebno, ko bo za sistem RE zagotovljen navedeni usklajeni vmesnik. (8) Za zagotovitev skladnosti s pravili o poreklu blaga bi morali carinski organi v državah članicah ter pristojni organi v upravičenih državah, ki uporabljajo dvostranske ali regionalne kumulacije, kakor je določeno v členu 53 in členu 55(8) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, opraviti vsa potrebna preverjanja in kontrole porekla in ne le kontrolirati izdajo ali izdelavo dokazil o poreklu. (9) Da bi pojasnili pravilo za določitev porekla v primeru regionalne kumulacije, bi bilo treba drugi in tretji pododstavek člena 55(4) in člena 55(6) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 združiti. (10) Da bi se zagotovila skladnost z izrazi, uporabljenimi v členu 166(1)(b) in (c), členu 167(1)(s), členu 168 in členu 169 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, bi bilo treba besedilo člena 76 navedene delegirane uredbe o odstopanju od izračuna zneska uvozne dajatve za oplemenitene proizvode iz postopka aktivnega oplemenitenja spremeniti. (11) Zaradi jasnosti bi se moral člen 82 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 sklicevati na priloge, v katerih so določene zadevne skupne podatkovne zahteve za izjavo poroka. (12) Za zagotovitev skladnosti z določbami v zvezi z zavarovanji, bi bilo treba sklicevanje v členu 83 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 na države članice nadomestiti s sklicevanjem na carinske organe. (13) Rok za sprejetje odločb o povračilu ali odpustu iz člena 97 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 bi bilo treba podaljšati, če pristojni carinski organ ne more zaključiti ocene in sprejeti odločbe o povračilu ali odpustu v ustreznem roku, ker je odločba odvisna od izida zadeve, ki vključuje enaka ali primerljiva dejanska in pravna vprašanja in ki poteka pred Sodiščem Evropske unije v skladu s členom 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ali od določenega upravnega postopka v teku, ki bi lahko vplival na navedeno odločbo. Za zagotovitev, da podaljšanje roka za odločanje ne posega negativno v položaj vložnika, bi moralo biti navedeno podaljšanje mogoče le, če vložnik temu ne nasprotuje, in bi moralo biti jasno omejeno na navedene specifične primere.

3 L 192/3 (14) Da bi zagotovili nemoten pretok v trgovini z unijskim blagom med deli carinskega območja Unije, za katere se uporablja Direktiva Sveta 2006/112/ES ( 1 ) ali Direktiva Sveta 2008/118/ES ( 2 ), in deli navedenega območja, za katere se navedena akta ne uporabljata (ozemlja s posebno davčno ureditvijo), bi morala člena 114 in 134 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 določati nekatere poenostavitve v zvezi s carinskimi formalnostmi in kontrolami, ki se uporabljajo za navedeno trgovino, če poteka v isti državi članici. (15) V skladu s členom 115 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 se za namene predložitve blaga lahko odobri kraj, ki ni pristojni carinski urad, pod pogojem, da je blago dano v carinski postopek ali pa se ponovno izvozi v zelo kratkem času. Ta rok bi bilo treba nekoliko podaljšati, da bi lahko več gospodarskih subjektov izpolnjevalo ta pogoj. Enako podaljšanje bi moralo veljati za pogoj glede odobritve kraja za začasno hrambo blaga, ki ni prostor za začasno hrambo blaga. (16) Za zaščito informacij o kraju ulova ribiških proizvodov, kadar se organom tretje države predloži izvod ribolovnega ladijskega dnevnika, da ti organi lahko potrdijo, da proizvodi morskega ribolova in blago, pridobljeno iz teh proizvodov, ki se pretovarjajo in prevažajo prek njihove države ali ozemlja, niso bili spremenjeni, bi bilo treba gospodarskim subjektom omogočiti, da za namene tega potrdila navedene informacije odstranijo iz izvoda ribolovnega ladijskega dnevnika. Da bi se omogočila dodelitev proizvodov morskega ribolova in blaga, pridobljenega iz teh proizvodov, zadevnemu ribolovnemu ladijskemu dnevniku v primerih, v katerih je potrdilo o neposeganju podano v obliki ali z dokumentom, ki ni izvod ribolovnega ladijskega dnevnika, bi gospodarski subjekt v navedeno obliko ali dokument moral vključiti sklic na zadevni ribolovni ladijski dnevnik. (17) Možnost iz člena 136 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 za vložitev ustne deklaracije za začasni uvoz za prevozna sredstva bi bilo treba razširiti tudi na posebne primere iz členov 214, 215 in 216 navedene delegirane uredbe, ker standardne carinske formalnosti običajno niso potrebne za tako blago. (18) Izračun zneska uvozne dajatve v nekaterih primerih aktivnega oplemenitenja je bil določen dvakrat na enak način, in sicer v členu 76(b) in členu 168(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. To prekrivanje bi bilo treba odpraviti s črtanjem člena 168(2). (19) Dovoljenja za posebno rabo, ki omogočajo skupno skladiščenje različnih proizvodov iz poglavij 27 in 29 kombinirane nomenklature ( mešano skladiščenje ), bi morala zagotoviti zadostna jamstva za nadaljnjo identifikacijo različnega blaga, ki je bilo zmešano, in za omogočanje njihovega carinskega nadzora. Podobno določbo, kot že obstaja v razveljavljeni Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 ( 3 ), bi bilo treba vključiti v Delegirano uredbo (EU) 2015/2446. (20) Za zagotovitev skladnosti s členom 118(4) zakonika bi moral člen 189 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 omogočati, da je poškodovano blago ali blago, ki ne izpolnjuje pogojev pogodbe, dano v postopek zunanjega tranzita, namesto da se iznese s carinskega območja Unije, pri čemer v obeh primerih navedeno blago izgubi svoj carinski status unijskega blaga. (21) Da bi poenostavili uporabo izvoznega postopka, ki mu sledi postopek tranzita, in da bi odpravili nevarnost nastanka carinskega dolga in dolga za druge dajatve, ki niso zajete z zavarovanjem, bi bilo treba unijsko blago, izvoženo v tretjo državo, ki se giblje prek carinskega območja Unije v okviru operacije TIR ali v okviru postopka tranzita v skladu s Konvencijo T / Istanbulsko konvencijo, dati v zunanji postopek tranzita, s čimer bi postalo neunijsko blago. (22) Za lažji carinski nadzor gibanja blaga iz člena 1 Direktive Sveta 2008/118/ES, ki je dano v izvozni postopek, ki mu sledi postopek tranzita, bi bilo treba za navedeno blago omogočiti, da je lahko dano v postopek zunanjega tranzita, s čimer izgubi svoj carinski status unijskega blaga. ( 1 ) Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, , str. 1). ( 2 ) Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L 9, , str. 12). ( 3 ) Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, , str. 1).

4 L 192/ (23) Da se carinskim organom omogoči lažja obravnava zahtevkov in da bi bil postopek predložitve zahtevkov za gospodarske subjekte učinkovitejši, bi bilo treba pooblaščenim pošiljateljem omogočiti, da predložijo zahtevke za pridobitev dovoljenja za uporabo posebnih carinskih oznak carinskemu organu, ki je pristojen za podelitev statusa pooblaščenega pošiljatelja. (24) Številne določbe v zvezi z začasnim uvozom zadevajo prevozno sredstvo za zasebno ali poslovno rabo. Pomen navedenih pojmov bi bilo treba pojasniti za namene vseh predpisov o popolni oprostitvi uvozne dajatve v okviru začasnega uvoza. Opredelitev iz člena 215(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 bi bilo zato treba preoblikovati v bolj splošno pravilo v členu 207 navedene delegirane uredbe. (25) Dodati bi bilo treba nov odstavek v členu 215 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, tako da bodo fizične osebe, ki imajo običajno prebivališče na carinskem območju Unije, lahko izkoristile postopek začasnega uvoza in tako v Uniji uporabile cestna prevozna sredstva, ki so bila za zasebne namene najeta izven Unije. Z zagotovitvijo te možnosti bi rešili nekatere težave, s katerimi se soočajo agencije za najem vozil, in spodbudili obmejni turizem. Vendar, ker je začasni uvoz zasnovan predvsem za osebe s sedežem zunaj Unije, bi moral člen 218 omejiti takšno uporabo v zasebne namene na kratko časovno obdobje. (26) Uporaba postopka začasnega uvoza v skladu s členom 218, 220, 223, 228 in členi 231 do 236 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 bi morala biti dovoljena tudi, kadar ima imetnik postopka sedež na carinskem območju Unije. Ta prožnost je potrebna, ker ni razloga, ki upravičuje različno obravnavanje oseb s sedežem na carinskem območju Unije in zunaj njega za namene začasnega uvoza določenega blaga, kot je blago, ki se razstavi ali uporabi na javni prireditvi. (27) Da bi v zadevnih elektronskih sistemih zagotovili ustrezno izvajanje pravnih predpisov, bi bilo treba spremeniti nekatere določbe iz prilog in B k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446. (28) S Sklepom 94/800/ES ( 1 ) je Svet odobril Sporazum o pravilih o poreklu, priložen k sklepni listini, podpisani 15. aprila 1994 v Marakešu. Priloga k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 določa posebna pravila za določanje države, kadar je bilo določeno blago nazadnje bistveno predelano v smislu člena 32 iste uredbe. Tak seznam pravil bi bilo treba razširiti tako, da bi vključeval dodatne proizvode, in sicer da se zagotovi enotna razlaga načela zadnje bistvene predelave navedenih proizvodov. Poleg tega, da bi zagotovili, da se pravila ustrezno uporabljajo, bi bilo treba seznam posodobiti z zadnjo različico nomenklature blaga, določene na podlagi Mednarodne konvencije o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga (v nadaljnjem besedilu: harmonizirani sistem). (29) Po objavi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 so bile ugotovljene različne vrste napak, ki jih je treba odpraviti. V členih 124a, 126a, 129a, 129d, 131, 193, 195 in 197 bi moralo biti sklicevanje na člene zakonika natančnejše. V prilogah in B bi bilo treba nekatere podatkovne elemente bolje opredeliti. Za zagotovitev skladnosti bi bilo treba vzorce v Prilogah B-03 in B-05, ki vsebujejo napako v številski oznaki elementa Referenčna številka/ucr, nadomestiti, napako pri sklicevanju na skupni podatkovni element oznaka KN, neto kakovost, vrednost (M) v Prilogi pa bi bilo treba popraviti. V Prilogi 90 bi bilo treba popraviti nekatera napačna sklicevanja na Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 ( 2 ), Uredbo (EGS) št. 2454/93 in zakonik. (30) Določbe o spremembah iz te uredbe spreminjajo več določb Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, za katere se je izkazalo, da jih je težko uporabiti v praksi. Zagotoviti bi morale, da se zakonik in delegirana uredba izvajata bolj v skladu z gospodarsko stvarnostjo in so zato nujno potrebne. Ta uredba bi zato morala začeti veljati dan po objavi. (31) Zaradi pravne varnosti bi se morala nova določba v zvezi z uporabo drugih sredstev, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, v zvezi z zahtevki in odločbami, za katere zadevne podatkovne zahteve niso določene v Prilogi k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446, uporabljati od 2. oktobra Na ta datum je bil uveden ( 1 ) Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj ( ), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, , str. 1). ( 2 ) Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, , str. 1).

5 L 192/5 sistem odločb carinskih organov v okviru carinskega zakonika Unije iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578; od takrat carinski organi v skladu s členom 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 ( 1 ) ne morejo več dovoliti uporabe drugih sredstev, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov za carinske odločbe in zahtevke. Vendar so se po 2. oktobru 2017 nekateri zahtevki in odločbe v papirni obliki še vedno morali uporabiti. Ti bi morali imeti učinke še za določeno časovno obdobje in ni v interesu gospodarskih subjektov niti držav članic, da se dvomi o njihovi veljavnosti zaradi neupoštevanja predpisane oblike. (32) Delegirano uredbo (EU) 2015/2446 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti in popraviti SPREJEL NEDNJO UREDBO: Delegirana uredba (EU) 2015/2446 se spremeni: (1) člen 1(19) se nadomesti z naslednjim: (19) izvoznik pomeni: Člen 1 Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (a) fizično osebo, ki prenaša blago, ki se bo izneslo s carinskega območja Unije, če je to blago v njeni osebni prtljagi; (b) v drugih primerih, v katerih se točka (a) ne uporablja: (i) oseba s sedežem na carinskem območju Unije, ki ima pooblastilo za odločanje o iznosu blaga z navedenega carinskega območja, o čemer je tudi sprejela odločitev; (ii) kadar se točka (i) ne uporablja, oseba s sedežem na carinskem območju Unije, ki je stranka pogodbe, v skladu s katero se bo blago izneslo z navedenega carinskega območja. ; (2) v členu 5(1) se doda naslednja točka: (f) zahteva registracijo in potrditev dokazila o carinskem statusu unijskega blaga. ; (3) v oddelku 2 poglavja 2 naslova I se vstavi naslednje: Pododdelek 0 Sredstva za izmenjavo informacij, ki se uporabljajo za zahtevke in odločbe, za katere zadevne podatkovne zahteve niso določene v Prilogi Člen 7a Zahtevki in odločbe, pri katerih se uporabijo druga sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov (člen 6(3)(a) zakonika) Carinski organi lahko dovolijo uporabo drugih sredstev, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, v zvezi z zahtevki in odločbami, za katere zadevne podatkovne zahteve niso določene v Prilogi, in za naknadne zahtevke in dejanja v zvezi z upravljanjem teh odločb. ; (4) v členu 10 se točka (a) nadomesti z naslednjim: (a) če zahtevek za izdajo odločbe ni sprejet v skladu s členom 11 te uredbe ali v skladu z drugim pododstavkom člena 12(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (*); (*) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, , str. 558). ; ( 1 ) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L 69, , str. 1).

6 L 192/ (5) v členu 37(21) se točki (b) in (c) nadomestita z naslednjim: (b) izvoznik, ki ima sedež v državi članici in je registriran pri carinskih organih te države članice za namene izvoza izdelkov s poreklom iz Unije, v državo ali na ozemlje, s katerim je Unija sklenila preferencialni trgovinski sporazum, ali (c) prepošiljatelj blaga, ki ima sedež v državi članici in je registriran pri carinskih organih te države članice za namene dajanja nadomestnih navedb o poreklu pri prepošiljanju izdelkov s poreklom v druge dele carinskega območja Unije ali, kadar je to primerno, na Norveško ali v Švico ( registrirani prepošiljatelj ); ; (6) člen 40 se nadomesti z naslednjim: Člen 40 Sredstva za vložitev zahtevka za registracijo izvoznika in za izmenjavo informacij z registriranimi izvozniki (člen 6(3)(a) zakonika) Druga sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, se lahko uporabljajo za vse sporočanje in izmenjavo informacij v zvezi z zahtevki in odločbami o statusu registriranega izvoznika in za naknadne zahtevke in dejanja v zvezi z upravljanjem teh odločb. ; (7) v členu 53 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim: členi 41 do 52 te uredbe in člen 108 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 se smiselno uporabljajo za izvoz iz Unije v upravičeno državo za namene bilateralne kumulacije. ; (8) člen 55 se spremeni: (a) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim: 4. Regionalna kumulacija med upravičenimi državami znotraj iste regionalne skupine se uporablja samo pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v upravičeni državi, v kateri so materiali dodatno obdelani ali vgrajeni, presega postopke iz člena 47(1) in, v primeru tekstilnih izdelkov, tudi postopke iz Priloge Kadar pogoj iz prvega pododstavka ni izpolnjen, se kot država porekla na dokazilo o poreklu, izdano ali sestavljeno za namene izvoza izdelkov v Unijo, navede tista država iz regionalne skupine, iz katere izhaja največji delež vrednosti materialov, uporabljenih za izdelavo končnega izdelka. ; (b) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim: 6. Če bo odobrena, bo regionalna kumulacija med upravičenimi državami skupine I ali skupine III omogočila, da se bodo materiali s poreklom iz države v eni regionalni skupini šteli kot materiali s poreklom iz države v drugi regionalni skupini, kadar bodo vključeni v tam pridobljeni izdelek, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v slednji upravičeni državi presega postopke iz člena 47(1) in, v primeru tekstilnih izdelkov, tudi postopke iz Priloge Kadar pogoj iz prvega pododstavka ni izpolnjen, se kot država porekla na dokazilo o poreklu, izdano ali sestavljeno za namene izvoza izdelkov v Unijo, navede tista država, ki sodeluje pri kumulaciji, iz katere izhaja največji delež vrednosti materialov, uporabljenih za izdelavo končnega izdelka. ; (c) odstavek 8 se nadomesti z naslednjim: 8. Členi 41 do 52 te uredbe in členi 108 do 111 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 se smiselno uporabljajo za izvoz iz ene upravičene države v drugo za namene regionalne kumulacije. ; (9) v členu 76 se točka (b) nadomesti z naslednjim: (b) blago bi bilo ob sprejemu carinske deklaracije za dajanje blaga v postopek aktivnega oplemenitenja predmet ukrepa kmetijske ali trgovinske politike, začasne ali dokončne protidampinške dajatve, izravnalne dajatve, zaščitnega ukrepa ali dodatne dajatve, ki je posledica začasne opustitve koncesij, če je bilo prijavljeno za sprostitev v prosti promet; ;

7 L 192/7 (10) v členu 82 se doda naslednji odstavek: 5. Skupne podatkovne zahteve za izjavo poroka o zagotovitvi posameznega zavarovanja, posameznega zavarovanja v obliki kuponov ali splošnega zavarovanja so določene v prilogah 32-01, oziroma ; (11) v členu 83 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim: 3. Carinski organi sprejmejo oblike zavarovanja iz odstavka 1, če so sprejemljive v skladu z nacionalno zakonodajo. ; (12) člen 97 se nadomesti z naslednjim: Člen 97 Podaljšanje roka za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu (člen 22(3) zakonika) 1. Kadar se uporablja prvi pododstavek člena 116(3) zakonika ali točka (b) drugega pododstavka člena 116(3) zakonika, se rok za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu zadrži, dokler zadevna država članica ne prejme obvestila o odločbi Komisije ali obvestila Komisije o vračilu spisa zaradi razlogov iz člena 98(6) te uredbe. 2. Kadar se uporablja točka (b) drugega pododstavka člena 116(3) zakonika, se rok za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu zadrži, dokler zadevna država članica ne prejme obvestila o odločitvi Komisije o primeru, v katerem gre za primerljiva dejanska in pravna vprašanja. 3. Če na odločbo o povračilu ali odpustu lahko vpliva izid enega od naslednjih upravnih ali sodnih postopkov v teku, se rok za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu s soglasjem vložnika lahko podaljša na sledeč način: (a) če so v zadevi, ki poteka pred Sodiščem Evropske unije v skladu s členom 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije, enaka ali primerljiva dejanska in pravna vprašanja, se rok za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu lahko podaljša za obdobje, ki se konča najpozneje 30 dni po datumu razglasitve sodbe Sodišča; (b) če je odločba o povračilu ali odpustu odvisna od izida zahtevka za naknadno preverjanje dokazila o preferencialnem poreklu, sestavljenem v skladu s členi 109, 110 ali 125 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 ali v skladu z zadevnim preferencialnim sporazumom, se rok za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu lahko podaljša za čas trajanja preverjanja, kot je določeno v členih 109, 110 ali 125 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447, ali z zadevnim preferencialnim sporazumom, v nobenem primeru pa ne več kot 15 mesecev od dneva, ko je bil poslan zahtevek, in (c) če je odločba o povračilu ali odpustu odvisna od izida postopka posvetovanja v skladu s členom 23(2) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447, katerega namen je, da se na ravni Unije zagotovi pravilna in enotna tarifna uvrstitev ali opredelitev porekla zadevnega blaga, se rok za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu lahko podaljša za obdobje, ki se konča najpozneje 30 dni po uradnem obvestilu Komisije o umiku zadržanja sprejemanja odločb ZTI in ZIPB v skladu s členom 23(3) navedene izvedbene uredbe. ; (13) člen 114 se nadomesti z naslednjim: Člen 114 Trgovina z ozemlji s posebno davčno ureditvijo (člen 1(3) zakonika) 1. Države članice uporabljajo člene 115 do 118 te uredbe in člene 133 do 152 zakonika za unijsko blago, ki se iznese z ozemlja s posebno davčno ureditvijo na drugi del carinskega območja Unije, ki ni ozemlje s posebno davčno ureditvijo in se ne nahaja v isti državi članici, oziroma, ki se iznese iz enega dela carinskega območja Unije, ki ni ozemlje s posebno davčno ureditvijo in se ne nahaja v isti državi članici, na ozemlje s posebno davčno ureditvijo. 2. Kadar je unijsko blago odposlano z ozemlja s posebno davčno ureditvijo na drug del carinskega območja Unije, ki ni ozemlje s posebno davčno ureditvijo, vendar se nahaja v isti državi članici, se carini predloži takoj ob prihodu na navedeni drugi del carinskega območja Unije. Vendar pa se lahko s soglasjem carinskega organa zadevne države članice blago predloži pri določenem carinskem uradu ali na katerem koli drugem kraju, ki ga določi ali odobri navedeni carinski organ pred odhodom blaga z ozemlja s posebno davčno ureditvijo.

8 L 192/ Blago carini predloži oseba, ki ga vnese na drug del carinskega območja, ali oseba, v imenu katere ali za račun katere se blago vnese na navedeni del carinskega območja Unije. 3. Kadar je unijsko blago odposlano z dela carinskega območja Unije, ki ni ozemlje s posebno davčno ureditvijo, na ozemlje s posebno davčno ureditvijo, ki se nahaja v isti državi članici, se carini predloži takoj ob prihodu na ozemlje s posebno davčno ureditvijo. Vendar pa se lahko s soglasjem carinskega organa zadevne države članice blago predloži pri določenem carinskem uradu ali na katerem koli drugem kraju, ki ga določi ali odobri navedeni carinski organ pred odhodom blaga iz kraja odpreme. Blago predloži oseba, ki ga vnese na ozemlje s posebno davčno ureditvijo, ali oseba, v imenu katere ali za račun katere se blago vnese na ozemlje s posebno davčno ureditvijo. 4. Za unijsko blago iz odstavkov 2 in 3 veljajo le carinske določbe, ki so v skladu s členom 134 te uredbe. ; (14) člen 115 se nadomesti z naslednjim: Člen 115 Odobritev kraja za predložitev blaga carini in za začasno hrambo (člen 139(1) in člen 147(1) zakonika) 1. Kraj, ki ni pristojni carinski urad, se lahko odobri za namene predložitve blaga, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji: (a) izpolnjene so zahteve iz člena 148(2) in (3) zakonika ter člena 117 te uredbe, (b) blago je deklarirano za carinski postopek ali se ponovno izvozi najpozneje v treh dneh po njegovi predložitvi ali najpozneje v šestih dneh po njegovi predložitvi v primeru pooblaščenega prejemnika iz člena 233(4)(b) zakonika, razen če carinski organi zahtevajo, da se blago pregleda v skladu s členom 140(2) zakonika. Če je kraj že odobren za upravljanje prostorov za začasno hrambo blaga, navedena odobritev ni potrebna. 2. Kraj, ki ni prostor za začasno hrambo blaga, se lahko odobri za začasno hrambo blaga, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji: (a) izpolnjene so zahteve iz člena 148(2) in (3) zakonika ter člena 117; (b) blago je deklarirano za carinski postopek ali se ponovno izvozi najpozneje v treh dneh po njegovi predložitvi ali najpozneje v šestih dneh po njegovi predložitvi v primeru pooblaščenega prejemnika iz člena 233(4)(b) zakonika, razen če carinski organi zahtevajo, da se blago pregleda v skladu s členom 140(2) zakonika. ; (15) člen 133 se nadomesti z naslednjim: Člen 133 Proizvodi in blago, ki se pretovarjajo in prevažajo prek države ali ozemlja, ki ni del carinskega območja Unije (člen 6(2) in člen 6(3)(a) zakonika) 1. Kadar so proizvodi in blago iz člena 119(1)(d) in (e) pretovorjeni in prepeljani skozi državo ali ozemlje, ki ni del carinskega območja Unije, se za namene dokazovanja carinskega statusa v skladu s členom 129 predloži izvod ribolovnega ladijskega dnevnika ribiškega plovila Unije ali predelovalnega plovila Unije, ki se mu priloži izvod deklaracije o pretovarjanju, kadar je to ustrezno, v tem izvodu pa se poleg informacij iz člena 130(1) navede naslednje: (a) overitev s strani carinskega organa navedene države ali ozemlja; (b) datuma prihoda in odhoda proizvodov in blaga iz navedene države ali ozemlja;

9 L 192/9 (c) prevozno sredstvo, ki se uporablja za ponovno pošiljanje na carinsko območje Unije; (d) naslov carinskega organa iz točke (a). Za namene predložitve carinskim organom države ali ozemlja, ki ni del carinskega območja Unije, v izvod ribolovnega ladijskega dnevnika iz prvega pododstavka ni treba vključiti informacij o kraju, kjer so bili ulovljeni proizvodi morskega ribolova, kot je določeno v členu 130(1)(a). 2. Kadar se za namene odstavka 1 uporabijo obrazci ali dokumenti, ki niso izvod ribolovnega ladijskega dnevnika, navedeni obrazci ali dokumenti poleg informacij, ki se zahtevajo v odstavku 1, vključujejo še sklic na ribolovni ladijski dnevnik, ki omogoča identifikacijo zadevnega ribolovnega potovanja. ; (16) člen 134 se nadomesti z naslednjim: Člen 134 Carinske deklaracije v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo (člen 1(3) zakonika) 1. Naslednje določbe se smiselno uporabljajo za trgovino z unijskim blagom iz člena 1(3) zakonika: (a) poglavja 2, 3 in 4 naslova V zakonika; (b) poglavji 2 in 3 naslova VIII zakonika; (c) poglavji 2 in 3 naslova V te uredbe; (d) poglavji 2 in 3 naslova VIII te uredbe. 2. V okviru trgovine z unijskim blagom iz člena 1(3) zakonika, ki poteka v isti državi članici, carinski organi navedene države članice lahko odobrijo, da se za prijavo odpreme ( deklaracija o odpremi ) in vnosa ( deklaracija o vnosu ) blaga, ki se pošilja na ozemlja s posebno davčno ureditvijo, z navedenih ozemelj ali med njimi, uporabi enoten dokument. 3. V zvezi s trgovino z unijskim blagom iz člena 1(3) zakonika, ki poteka v isti državi članici, lahko carinski organ zadevne države članice do datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578, namesto deklaracije o odpremi ali vnosu dovoli uporabo računa ali prevozne listine. ; (17) v členu 136(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim: (a) palete, zabojnike in prevozna sredstva ter rezervne dele, dodatke in opremo za te palete, zabojnike in prevozna sredstva iz členov 208 do 216; ; (18) v členu 168 se črta odstavek 2; (19) v oddelku 2 poglavja 1 naslova VII se vstavi naslednji člen 177a: Člen 177a Mešano skladiščenje proizvodov, za katere velja carinski nadzor v okviru posebne rabe (člen 211(1) zakonika) Dovoljenje za posebno rabo iz člena 211(1)(a) zakonika določa sredstva in metode za identifikacijo in carinski nadzor mešanega skladiščenja proizvodov iz poglavij 27 in 29 kombinirane nomenklature, ki so predmet carinskega nadzora, ali navedenih proizvodov, ki vsebujejo surovo nafto, ki se uvršča pod oznako KN Če proizvodi iz prvega odstavka ne spadajo pod isto osemmestno oznako KN ali nimajo enake trgovske kvalitete ter enakih tehničnih in fizičnih lastnosti, se mešano skladiščenje lahko dovoli samo, če bo celotna mešanica predmet ene od obdelav iz dodatne opombe 5 k poglavju 27 kombinirane nomenklature. ;

10 L 192/ (20) člen 189 se nadomesti z naslednjim: Člen 189 Uporaba postopka zunanjega tranzita v posebnih primerih (člen 226(2) zakonika) 1. Kadar se unijsko blago izvaža v tretjo državo, ki je pogodbenica Konvencije o skupnem tranzitnem postopku, ali kadar se unijsko blago izvaža in prečka eno ali več držav skupnega tranzita ter se uporabljajo določbe Konvencije o skupnem tranzitnem postopku, je blago dano v postopek zunanjega tranzita iz člena 226(2) zakonika, in sicer v naslednjih primerih: (a) za unijsko blago se opravijo izvozne carinske formalnosti zaradi dodelitve nadomestil za izvoz v tretje države na podlagi skupne kmetijske politike; (b) če unijsko blago prihaja iz intervencijskih zalog, se zanj uporabljajo kontrolni ukrepi glede uporabe ali namembnega območja in so bile zanj opravljene carinske formalnosti ob izvozu v tretjo državo na podlagi skupne kmetijske politike; (c) unijsko blago je upravičeno do povračila ali odpusta uvozne dajatve v skladu s členom 118(1) zakonika. 2. Unijsko blago, ki je upravičeno do povračila ali odpusta uvozne dajatve v skladu s členom 118(1) zakonika, je lahko dano v postopek zunanjega tranzita iz členov 118(4) in 226(2) zakonika. 3. Kadar se unijsko blago izvaža v tretjo državo in se giblje znotraj carinskega območja Unije v okviru operacije TIR ali v okviru postopka tranzita v skladu s Konvencijo T ali Istanbulsko konvencijo, se da blago v postopek zunanjega tranzita iz člena 226(2) zakonika. 4. Kadar se izvaža blago iz člena 1 Direktive 2008/118/ES s carinskim statusom unijskega blaga, se lahko to blago da v postopek zunanjega tranzita iz člena 226(2) zakonika. ; (21) vstavi se naslednji člen 197a: Člen 197a Dovoljenja za uporabo posebnih carinskih oznak (tretji pododstavek člena 22(1) zakonika) Kadar pooblaščeni pošiljatelj ali gospodarski subjekt, ki zaprosi za status pooblaščenega pošiljatelja iz člena 233(4)(a) zakonika, zaprosi za pridobitev dovoljenja za uporabo posebnih carinskih oznak iz člena 233(4)(c) zakonika, se zahtevek lahko predloži carinskemu organu, pristojnemu za sprejetje odločbe v državi članici, v kateri naj bi se začele operacije tranzita Unije pooblaščenega pošiljatelja. ; (22) v členu 207 se doda naslednji odstavek: Sklicevanje na uporabo prevoznih sredstev za poslovne namene v tem pododdelku pomeni uporabo prevoznih sredstev za prevoz oseb za plačilo ali uporabo prevoznih sredstev za industrijski ali gospodarski prevoz blaga za plačilo ali brez njega. Uporaba prevoznega sredstva v zasebne namene pomeni uporabo prevoznega sredstva, ki ni poslovne narave. ; (23) v členu 212 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 2. Kadar so prevozna sredstva ustno deklarirana za začasni uvoz v skladu s členom 136(1) ali drugim aktom v skladu s členom 139(1) v povezavi s členom 141(1), se dovoljenje za začasni uvoz odobri osebi, ki ima fizični nadzor nad blagom ob prepustitvi blaga po postopku začasnega uvoza, razen če ta oseba deluje v imenu druge osebe. V tem primeru se dovoljenje odobri navedeni drugi osebi. ; (24) člen 215 se spremeni: (a) vstavi se naslednji odstavek: 2a. Fizične osebe z običajnim prebivališčem na carinskem območju Unije so upravičene do popolne oprostitve uvozne dajatve za cestna prevozna sredstva, ki jih najamejo s pisno pogodbo, sklenjeno z agencijo za najem vozil, in jih uporabljajo v zasebne namene. ; (b) odstavek 4 se črta;

11 L 192/11 (25) v členu 218 se doda naslednji odstavek: 4. V primeru iz člena 215(2a) se cestna prevozna sredstva ponovno izvozijo v roku 8 dni od dneva, ko so bila dana v postopek začasnega uvoza. ; (26) v členu 220 se doda naslednji odstavek: Vložnik zahtevka za dovoljenje za uporabo postopka začasnega uvoza in imetnik postopka začasnega uvoza s sedežem na carinskem območju Unije prav tako uživata popolno oprostitev uvoznih dajatev za material za razvedrilo pomorščakov. ; (27) v členu 223 se doda naslednji odstavek: Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije. ; (28) v členu 228 se doda naslednji odstavek: Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije. ; (29) v členu 231 se doda naslednji odstavek: Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije. ; (30) v členu 232 se doda naslednji odstavek: Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije. ; (31) v členu 233 se doda naslednji odstavek: Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije. ; (32) v členu 234 se doda naslednji odstavek: 4. Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije. ; (33) v členu 235 se doda naslednji odstavek: Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije. ; (34) v členu 236 se doda naslednji odstavek: Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije v okoliščinah iz točke (b). ; (35) Priloga se spremeni, kot je določeno v Prilogi I k tej uredbi; (36) Priloga B se spremeni, kot je določeno v Prilogi II k tej uredbi; (37) Priloga se spremeni, kot je določeno v Prilogi III k tej uredbi. Delegirana uredba (EU) 2015/2446 se popravi: (1) v členu 124a se naslov nadomesti z naslednjim: Člen 124a Člen 2 Popravki Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga z uporabo dokumenta T2L ali T2LF (člen 6(2), člen 6(3)(a) in člen 153(2) zakonika) ; (2) v členu 126a se naslov nadomesti z naslednjim: Člen 126a Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga v obliki manifesta pomorske družbe (člen 6(2) in člen 6(3)(a) zakonika) ; (3) v členu 129a se naslov nadomesti z naslednjim: Člen 129a Formalnosti ob izdaji dokumenta T2L ali T2LF, računa ali prevozne listine s strani pooblaščenega izdajatelja (člen 6(2) in člen 6(3)(a) zakonika) ;

12 L 192/ (4) v členu 129d se naslov nadomesti z naslednjim: Člen 129d Pogoji za dovoljenje za pripravo manifesta pomorske družbe po odhodu (člen 6(3)(a) in člen 153(2) zakonika) ; (5) v členu 131 se naslov nadomesti z naslednjim: Člen 131 Pretovarjanje (člen 6(3)(a) zakonika) ; (6) v členu 193 se naslov nadomesti z naslednjim: Člen 193 Izdajanje dovoljenj za status pooblaščenega pošiljatelja za dajanje blaga v postopek tranzita Unije (člen 233(4)(a) zakonika) ; (7) v členu 195 se naslov nadomesti z naslednjim: Člen 195 Izdajanje dovoljenj za status pooblaščenega prejemnika za sprejem blaga, ki se giblje po postopku tranzita Unije (člen 233(4)(b) zakonika) ; (8) v členu 197 se naslov nadomesti z naslednjim: Člen 197 Dovoljenje za uporabo posebnih carinskih oznak (člen 233(4)(c) zakonika) ; (9) Priloga se popravi v skladu s Prilogo IV k tej uredbi; (10) Priloga B se popravi v skladu s Prilogo V k tej uredbi; (11) Priloga B-03 se popravi v skladu s Prilogo VI k tej uredbi; (12) v Prilogi B-04, naslovu II, točki 9 Formalnosti med prevozom se besedilo polje 18 v drugem odstavku pod naslovom Polje Pretovarjanje (7/1) nadomesti z besedilom polje Identiteta prevoznega sredstva ob odhodu (7/7) in polje Država prevoznega sredstva ob odhodu (7/8) ; (13) Priloga B-05 se popravi v skladu s Prilogo VII k tej uredbi; (14) v Prilogi 71-05, oddelek, prva tabela, se v prvem stolpcu Skupni podatkovni elementi besedilo sedme vrstice Oznaka KN, neto količina, vrednost (O) oplemenitenih proizvodov nadomesti z naslednjim: Oznaka KN, neto količina, vrednost (O) blaga ; (15) Priloga 90 se spremeni v skladu s Prilogo VIII k tej uredbi. Člen 3 Začetek veljavnosti Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Člen 1(3) se uporablja od 2. oktobra 2017.

13 L 192/13 Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 16. maja 2018 Za Komisijo Predsednik Jean-Claude JUNCKER

14 L 192/ PRILOG I Priloga k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 se spremeni: (1) v naslovu I, poglavju 1 se v opombah opis opombe [14] nadomesti z naslednjim: Ta podatek se navede v primeru dovoljenja za uporabo postopka aktivnega oplemenitenja E/IM brez uporabe standardizirane izmenjave informacij iz člena 176 in v primeru dovoljenja za uporabo postopka aktivnega oplemenitenja IM/E. ; (2) v naslovu I, poglavju 1 se v opombah opis opombe [15] nadomesti z naslednjim: Ta podatek se navede le v primeru dovoljenja za uporabo postopka aktivnega oplemenitenja IM/E ali dovoljenja za posebno rabo. ; (3) v naslovu I, poglavju 2 ( Podatkovne zahteve ), skupini 4 datumi, ure, obdobja in kraji, podatkovnem elementu 4/3. ( Kraj, v katerem se vodi oziroma je dostopna glavna računovodska evidenca za carinske namene ) se prvi odstavek pod naslovom Vsi relevantni stolpci tabele, ki se uporabljajo: nadomesti z naslednjim: Glavna računovodska evidenca za carinske namene iz tretjega pododstavka člena 22(1) zakonika je računovodska evidenca, ki naj jo carinski organi obravnavajo kot glavno računovodsko evidenco za carinske namene ter ki jim omogoča nadzor in spremljanje vseh dejavnosti, zajetih v zadevnem dovoljenju ali sklepu. Vložnikova obstoječa poslovna, davčna ali druga računovodska dokumentacija se lahko sprejme kot glavna računovodska evidenca za carinske namene, če se tako olajša revizijski nadzor. ; (4) v naslovu I, poglavju 2 ( Podatkovne zahteve ), skupini 5 identifikacija blaga, podatkovnem elementu 5/9. ( Izvzete kategorije ali gibanje blaga ) se odstavek pod naslovom Vsi relevantni stolpci tabele, ki se uporabljajo: nadomesti z naslednjim: Opredelite gibanje ali s šestmestno oznako kombinirane nomenklature navedite blago, izključeno iz poenostavitve. ; (5) v naslovu I, poglavju 2 ( Podatkovne zahteve ), skupini 7 dejavnosti in postopki, podatkovnem elementu 7/2. ( Vrsta carinskega postopka ) se odstavek pod naslovom Vsi relevantni stolpci tabele, ki se uporabljajo: nadomesti z naslednjim: Z ustreznimi oznakami Unije navedite, ali bo dovoljenje uporabljeno za carinske postopke ali za upravljanje skladišč. Če je primerno, vpišite referenčno številko dovoljenja, če tega podatka ni drugje v zahtevku. Če dovoljenje še ni bilo izdano, navedite evidenčno številko zahtevka. ; (6) v naslovu IV, poglavju 1, tabeli Tabela s podatkovnimi zahtevami se v vrstici, ki se nanaša na podatkovni element IV/6., stolpca Ime PE 1 besedilo nadomesti z naslednjim: Že podeljene poenostavitve in olajšave, varstvena in varnostna potrdila, izdana na podlagi mednarodnih konvencij, mednarodnega standarda Mednarodne organizacije za standardizacijo ali evropskega standarda evropskih organov za standardizacijo, ali potrdila, ki podeljujejo status, enakovreden statusu pooblaščenega gospodarskega subjekta (EO), in so izdana v tretjih državah ter priznana s sporazumom. ; (7) v naslovu IV, poglavju 2 ( Podatkovne zahteve ) se naslov podatkovnega elementa IV/6. nadomesti z naslednjim: IV/6. Že podeljene poenostavitve in olajšave, varstvena in varnostna potrdila, izdana na podlagi mednarodnih konvencij, mednarodnega standarda Mednarodne organizacije za standardizacijo ali evropskega standarda evropskih organov za standardizacijo, ali potrdila, ki podeljujejo status, enakovreden statusu pooblaščenega gospodarskega subjekta (EO), in so izdana v tretjih državah ter priznana s sporazumom. ; (8) v naslovu V, poglavju 2 ( Podatkovne zahteve ) se odstavek pod naslovom podatkovnega elementa V/1. nadomesti z naslednjim: Navedite, za katere elemente, ki jih je treba prišteti ali odšteti od cene v skladu s členoma 71 in 72 zakonika ali ki so del dejansko plačane ali plačljive cene v skladu s členom 70(2) zakonika, se poenostavitev uporablja (npr. vložki, avtorski honorarji, stroški prevoza itd.) in dodajte sklic na metodo izračuna za določitev zadevnih zneskov. ;

15 L 192/15 (9) v naslovu VI, poglavju 2 ( Podatkovne zahteve ) se odstavek pod naslovom podatkovnega elementa VI/2. nadomesti z naslednjim: Navedite povprečno obdobje, izračunano na podlagi predhodnega 12-mesečnega obdobja, med dajanjem blaga v carinski postopek in koncem navedenega postopka ali, kjer je ustrezno, med dajanjem blaga v začasno hrambo in koncem začasne hrambe. Ta podatek se navede le, če se splošno zavarovanje uporablja za dajanje blaga v posebni postopek ali za upravljanje prostorov za začasno hrambo blaga. ; (10) v naslovu III, poglavju 1, tabeli Tabela s podatkovnimi zahtevami se v vrstici, ki se nanaša na podatkovni element III/6., stolpca Status besedilo [1] črta; (11) v naslovu IV, poglavju 1, tabeli Tabela s podatkovnimi zahtevami se v vrstici, ki se nanaša na podatkovni element IV/4., stolpca Ime PE besedilo nadomesti z naslednjim: Rok za predložitev dopolnilne deklaracije ; (12) v naslovu IV, poglavju 2 ( Podatkovne zahteve ) se besedilo pod naslovom podatkovnega elementa IV/2. nadomesti z naslednjim: Zahtevek: Če zahtevek zadeva izvoz ali ponovni izvoz, predložite dokaze o tem, da so pogoji iz člena 263(2) zakonika izpolnjeni. Dovoljenje: Če dovoljenje zadeva izvoz ali ponovni izvoz, navedite razloge zakaj bi se morala uporabljati opustitev v skladu s členom 263(2) zakonika. ; (13) v naslovu IV, poglavju 2 ( Podatkovne zahteve ) se podatkovni element IV/4. nadomesti z naslednjim: IV/4. Rok za predložitev dopolnilne deklaracije Carinski organ odločanja v dovoljenju določi rok, v katerem imetnik dovoljenja nadzornemu carinskemu uradu pošlje podatke dopolnilne deklaracije. Rok se izrazi v dnevih. ; (14) v naslovu, poglavju 2 ( Podatkovne zahteve ) se besedilo pod naslovom podatkovnega elementa /2. nadomesti z naslednjim: Zahtevek: Navedite referenčno številko odločbe o predložitvi splošnega zavarovanja ali opustitvi zavarovanja. Če zadevno dovoljenje še ni bilo izdano, navedite evidenčno številko zadevnega zahtevka. Dovoljenje: Navedite referenčno številko odločbe o predložitvi splošnega zavarovanja ali opustitvi zavarovanja.

16 Priloga B k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 se spremeni: PRILOG II (1) v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 1 se besedilo v stolpcu G3 vrstice, ki se nanaša na podatkovni element 1/6, črta; (2) v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 2 se vrstica, ki se nanaša na podatkovni element 2/2, nadomesti z naslednjim: 2/2 Dodatne informacije 44 B (3) v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 2 se vrstica, ki se nanaša na podatkovni element 2/3, nadomesti z naslednjim: 2/3 Predložene listine, potrdila in dovoljenja, dodatna sklicevanja 44 [8] (4) v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 3 se dodata naslednji vrstici: 3/45 Identifikacijska številka osebe, ki zagotavlja zavarovanje 3/46 Identifikacijska številka osebe, ki poravna carinsko dajatev Y Y Y Y [9] Y Y Y Y Y Y Y Y Y ; [9] ; Y ; L 192/16 (5) v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 5 se doda naslednja vrstica: 5/31 Datum sprejema [51] [51] [51] [51] [51] [51] [51] ; (6) v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 7 se besedilo v stolpcu D3 vrstice, ki se nanaša na podatkovni element 7/1, črta; (7) v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 7 se besedilo v stolpcu D3 vrstice, ki se nanaša na podatkovni element 7/19, črta; (8) v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 8 se besedilo v stolpcu H2 vrstic, ki se nanašata na podatkovna elementa 8/2 in 8/3, črta; (9) v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 8 se vrstica, ki se nanaša na podatkovni element 8/7 Odpis, črta;

17 L 192/17 (10) v naslovu I, poglavju 3, oddelku 2 se vstavi naslednja opomba: [51] Ta podatkovni element se uporablja samo v dopolnilnih deklaracijah. ; (11) v naslovu II ( Podatkovne zahteve ), skupini 1, podatkovnem elementu 1/6. Številka blagovne postavke se besedilo Stolpci 1 3, B1 B4, C1, D1, D2, E1, E2 F1a do F1d, F2a do F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3 do G5, H1 do H6 in I1 tabele s podatkovnimi zahtevami: nadomesti z naslednjim: Stolpci 1 do 3, B1 do B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a do F1d, F2a do F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 do H6 in I1 tabele s podatkovnimi zahtevami: ; (12) v naslovu II ( Podatkovne zahteve ), skupini 2 se podatkovni element 2/1. Poenostavljena deklaracija/predhodni dokumenti spremeni: (a) pred naslovom Stolpci D1 do D3 tabele s podatkovnimi zahtevami: se vstavi naslednje besedilo: Stolpca B1 in H1 tabele s podatkovnimi zahtevami: Vpišite podatke v zvezi z odpisom blaga, prijavljenega v zadevni deklaraciji, v povezavi s koncem začasne hrambe. Ti podatki vključujejo količino odpisanega blaga in zadevno mersko enoto. ; (b) naslov Stolpec E2 tabele s podatkovnimi zahtevami: in besedilo pod navedenim naslovom se nadomestita z naslednjim: Stolpec E2 tabele s podatkovnimi zahtevami: Vpišite številke MRN vstopnih skupnih deklaracij, vloženih za blago pred njegovim prihodom na carinsko območje Unije. V primeru unijskega blaga, kadar je to primerno in kadar je na voljo osebi, ki vloži carinski blagovni manifest, vpišite sklic na carinsko deklaracijo, s katero je bilo blago sproščeno v prosti promet. Kadar se navede številka MRN vstopne skupne deklaracije ali carinske deklaracije za sprostitev blaga v prosti promet in carinski blagovni manifest ali dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga ne zadeva vseh blagovnih postavk vstopne skupne deklaracije ali carinske deklaracije, vpišite zadevne številke postavk iz vstopne skupne deklaracije ali carinske deklaracije, kadar so te na voljo osebi, ki vlaga elektronski manifest. ; (c) naslov Stolpec G3 tabele s podatkovnimi zahtevami: in besedilo pod navedenim naslovom se nadomestita z naslednjim: Stolpec G3 tabele s podatkovnimi zahtevami: Brez poseganja v člen 139(4) zakonika vpišite številke MRN vstopnih skupnih deklaracij ali, v primerih iz člena 130 zakonika, deklaracije za začasno hrambo ali carinskih deklaracij, ki so bile vložene za blago. V primeru, ko je bila vložena deklaracija za začasno hrambo v skladu s členom 145(3) zakonika, v povezavi z zadevnim blagom vpišite sklic na navedeno deklaracijo za začasno hrambo. Kadar obvestilo o predložitvi ne zadeva vseh blagovnih postavk v navedeni predhodni deklaraciji, oseba, ki predloži blago, navede zadevne številke postavk, ki so nanašajo na blago v navedeni predhodni deklaraciji. ; (13) v naslovu II ( Podatkovne zahteve ), skupini 2, podatkovnem elementu 2/3. Predložene listine, potrdila in dovoljenja, dodatna sklicevanja se pred naslovom Stolpci B1 do B4, C1, H1 do H5 in I1 tabele s podatkovnimi zahtevami vstavi naslednje besedilo: Stolpca B1 in H1 tabele s podatkovnimi zahtevami: Vpišite podatke v zvezi z odpisom blaga, prijavljenega v zadevni deklaraciji, v povezavi z uvoznimi/izvoznimi dovoljenji in potrdili. Ti podatki vključujejo sklicevanje na organ, ki je izdal zadevno dovoljenje ali potrdilo, obdobje veljavnosti zadevnega dovoljenja ali potrdila, obseg ali količino odpisanega blaga in zadevno mersko enoto. ;

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

guidance-customs-procedures_sl.DOCX

guidance-customs-procedures_sl.DOCX EVROPSKA KOMISIJA GENERALNI DIREKTORAT ZA OBDAVČENJE IN CARINSKO UNIJO Bruselj, 11. marca 2019 NAVODILA IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN CARINSKE ZADEVE V PRIMERU IZSTOPA BREZ DOGOVORA Združeno kraljestvo

Prikaži več

CL2013R0952SL bi_cp 1..1

CL2013R0952SL bi_cp 1..1 02013R0952 SL 24.12.2016 001.004 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o SL L 125/6 Uradni list Evropske unije 21.5.2009 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

CL2010R0113SL _cp 1..1

CL2010R0113SL _cp 1..1 02010R0113 SL 23.12.2016 001.001 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

EN

EN KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 30.11.2005 KOM(2005) 608 končno 2005/0246 (COD) Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti Predlog UREDBA (ES) EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Carinskem zakoniku Skupnosti

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne decembra o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/ o

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne decembra o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/ o 24.12.2015 L 341/21 UREDBA (EU) 2015/2424 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

COM(2013)884/F4 - SL

COM(2013)884/F4 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 5.6.2014 COM(2013) 884 final/4 2013/0432 (COD) CORRIGENDUM : This document corrects document COM(2013)884 final of 13.12.2013. Concerns all linguistic versions. The first two

Prikaži več

Uradni list Evropske unije ISSN L 260 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek september 2006 Vsebina I Akti, katerih objava je obvezna....

Uradni list Evropske unije ISSN L 260 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek september 2006 Vsebina I Akti, katerih objava je obvezna.... Uradni list Evropske unije ISSN 1725-5155 L 260 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek 49 21. september 2006 Vsebina I Akti, katerih objava je obvezna...... II Akti, katerih objava ni obvezna Svet 2006/612/ES:

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Multiple

Multiple 24.1.2006 SL Uradni list Evropske unije L 20/1 II (Akti, katerih objava ni obvezna) SVET SKLEP št. 2/2005 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-IZRAEL z dne 22. decembra 2005 o spremembi Protokola 4 o opredelitvi pojma

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Microsoft Word - AESA ENSL.doc

Microsoft Word - AESA ENSL.doc Predlog UREDBA KOMISIJE (ES) št. / z dne [ ] o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

EN

EN SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, XXX Osnutek UREDBE KOMISIJE (ES) št. /2009 z dne [ ] o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 5. marca o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 5. marca o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe 24.4.2018 L 104/37 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/626 z dne 5. marca 2018 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 30. oktobra o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 30. oktobra o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke 31.10.2018 SL L 272/23 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1632 z dne 30. oktobra 2018 o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke iz kravjega mleka kot novega živila v skladu z Uredbo

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/ 30.9.2014 L 286/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta

Prikaži več

BARBARA POŠTUVAN - Izvozna nadomestila

BARBARA POŠTUVAN - Izvozna nadomestila REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO www.arsktrp.gov.si, e: aktrp@gov.si Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana t: 01 580 77 92, f: 01 478 92 06 IZVOZNA NADOMESTILA Barbara

Prikaži več

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.10.2018 C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 22.10.2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL PE-CONS št./yy 2011/0263 (COD) UREDBA (EU) št. /2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko

Prikaži več

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagatelju in odgovornem uslužbencu: (a) Polno ime ali firma, naslov,

Prikaži več

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, COM(2008) 71 konč. 2008/0032 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi nekate

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, COM(2008) 71 konč. 2008/0032 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi nekate KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 11.2.2008 COM(2008) 71 konč. 2008/0032 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 154 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2017 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) 2017/1001 Evropske

Uradni list Evropske unije L 154 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2017 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) 2017/1001 Evropske Uradni list Evropske unije L 154 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 60 16. junij 2017 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več