Microsoft Word - 4_28_zapisnik koncni.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - 4_28_zapisnik koncni.doc"

Transkripcija

1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Datum: Št.: Z A P I S N I K Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: , fax.: seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, ob uri v sejni sobi Občine. PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA: ŽUPAN: Jure Žerjav ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Jože Zupančič, Blaž Knific, Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič, Vlasta Kotnik, Robert Plavčak, Andrej Žemva, Bogomir Košir, dr. Janez Mlinar, Mirko Rabič, Miro Eržen, Gregor Benedik, Slavko Miklič, Marinka Puc Koplan in Zdenka Kersnik (16 od 16) PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Vida Černe, Mojca Prešeren, Egidija Košir Mrovlje, Boštjan Pristavec, Alojz Jakelj, Boštjan Omrzel. PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM. Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko. Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani (občina, občinski svet). Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil. Na seji so svetniki prejeli še dodatno gradivo in sicer odgovore na vprašanja svetnikom, zapisnik Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt, zapisnik Komisije lokalno samoupravo in statutarne zadeve, popravljen Odlok o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska Gora ter mnenje KS Kranjska Gora. Svetniki so najprej obravnavali: I. SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ: 1. Obravnava in sprejem zapisnika 27. seje Ad 1. Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 27. seje občinskega sveta. Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji: SKLEP 28/1: Potrdi se zapisnik 27. seje Občinskega sveta. 1

2 Predlagan je bil naslednji dnevni red: II. DNEVNI RED: 1. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2010 prva obravnava 2. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske skrajšani postopek 3. Predlog Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska Gora prva obravnava 4. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora prva obravnava 5. Stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto Občinski program varnosti Občine Kranjska Gora 7. Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru 8. Zagotavljanje sredstev za delovanje GZ in PGD Problemsko poročilo 9. Prodaja nepremičnin 10. Vprašanja in pobude 11. Informacije Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red. GLASOVANJE: PRISOTNIH 15 ZA 15 Dnevni red je bil sprejet. Ad 1. Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o proračunu občine Kranjska Gora I. obravnava. Proračun je pripravljen s predpisano programsko strukturo. V letu 2010 so prihodki planirani v višini EUR, odhodki pa v višini EUR. Razliko med prihodki in odhodki se bo pokrivala s presežkom v letu Glavna investicija v letu 2010 pa bo obnova osnovne šole v Kranjski Gori. V nadaljevanju je podrobno predstavil celoten predlog proračuna. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem. V razpravi so sodelovali: Jože Zupančič: Izrazil je zadovoljstvo nad preglednostjo proračuna. Bil je mnenja, da je proračun pisan za ljudi. Zanimalo ga je, če bo presežek v letu 2009 res takšen, da bodo pokrili predvidene odhodke v letu 2010? Izpostavil je postavko globe. Zadovoljen je bil s povišanjem proračuna na socialnih transferjih. Izpostavil je tudi vzdrževanje gozdnih cest. Pri prostorskem planiranju je predvidenih veliko sredstev. Zanimalo pa ga je, kako je s pripravo novih prostorskih planov? Župan Jure Žerjav: Presežek bo nastal, ker v letu 2009 ne bo izvedene določene investicije (obnova osnovne šole, gradnja planinskega muzeja, mala čistilna naprava na Belci, kompostarna). Glede priprave prostorskih planov pa je pojasnil, da so odgovor dobili pred seje v odgovorih svetnikom. Vesna Kovačič: Bila je mnenja, da je proračun zelo pregleden in da je realno načrtovan. Proračun je tudi socialno načrtovan. 2

3 Andrej Žemva: Pohvalil je obrazložitev proračuna. Kot predsednik Odbora za socialno varstvo in skrbstvo je izrazil zadovoljstvo, da so se povečali socialni transferi. Pri novogradnjah občinskih cest je izpuščen Gozd Martuljek. Zanimalo ga je, kako je s sredstvi za cesto v Srednji Vrh? Ponovno je predlagal sofinanciranje ceste na vrh Vitranca. Zanimalo ga je, kako je s povezovalnim vodom do Gozda Martuljka? Preventivni programi s področja zdravstvenega varstva za cepljenje deklic je sedaj ukinjen. Na področju knjižničarstva je predlagal, da se ponatisne knjiga Bele noči. Župan Jure Žerjav: Glede ceste v Srednji Vrh bo sklicana komisija, ki si bo cesto še enkrat ogledala in podala poročilo. Cesto na vrh Vitranca sedaj še ni možno izvesti. Bo pa občina pri tem sodelovala. Pripravili naj bi tudi nov uvoz na poligon v Podkorenu. Oba vodohrana sta v proračunu. Cepljenje deklic pa ni več v proračunu, saj zadevo financira država. Občina pa vsako leto sofinancira vsaj eno knjigo. Blaž Knific: Pohvalil je pripravo proračuna. Opozoril pa je na investicije, kot so nakup snežne freze. Opozoril je na to, da bi zagotovili kompostnike za občane. Obnoviti bi bilo potrebno požarni bazen na Dovjem. Nameniti bi bilo potrebno več sredstev za obrezovanje in sajenje dreves ter za elaborat prometne ureditev. Povečanje postavke za ulično razsvetljavo. Uvesti bi morali postavko umirjanje prometa. Postavko za volitve bi morali povečati predvsem za nove panoje. Pri pregledu gradiva je podal pripombo pri planirani prodaji zemljišč. Zasledil je, da sta se pojavili dve parceli, o katerih je odbor že zavrnil za prodajo. Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da se vseh zadev ne da uvrstiti v proračun. Za vzdrževanje dreves so sredstva namenjena pri občinskih cestah. Glede na poročilo, bodo morali na Dovjem in v Kranjski Gori odstraniti lipi in posaditi novi. Elaborat prometne ureditve je v zaključni fazi izdelave. Menjava drogov razsvetljave poteka redno letno. Glede razpolaganja z nepremičninami je predlagal, da se ta zemljišča odbor ogleda v naravi. Robert Plavčak: Določiti bi morali prioritete. Proračun bi morali uskladiti s strategijo občine. Izpostavil je nerealizacijo določenih projektov. Izrazil se skrb zaradi recesije, ki je prišla tudi v turizem. Ugotavljal je, da se je ustavila tudi gradnja. Bil je mnenja, da je področje zaščite in reševanja neurejeno. Bolj pregledno bi morali obrazložiti tudi kadrovski načrt. Izrazil je zadovoljstvo nad skupno občinsko upravo za področje inšpekcijskih služb in redarstva. Pripraviti bodo morali tudi nove odloke zaradi določitve glob. Strinjal se je s povečanjem socialnih sredstev. Predlagal je še brezplačno cepljenje proti rota virusu. Izpostavil je tudi problematiko vodooskrbe, kanalizacijskega sistema ter urejanja parkirišč. Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je pri pripravi proračuna upošteval razvojni program. V proračun so vključene potrebe ljudi. Pojasnil je, da proračun občine še nikoli ni izkazoval primanjkljaja. Načrti varstva pred nesrečami se pripravljajo in bodo občinskemu svetu predstavljeni v začetku naslednjega leta. Občina bo prevzela investicije Komunale in bo sama izpeljala projekte. Cena vode je najnižja v državi. Pojasnil je financiranje kanalizacijskega sistema. V načrtu je projektna dokumentacija za gradnjo enega objekta v Mojstrani. Miro Eržen: Izpostavil je problem delovanja žičnice v Mojstrani. Bil je mnenja, da imajo premalo sredstev za vzdrževanje planinskih poti. Zanimalo ga je, kako je s študijo umirjanja prometa v alpskih dolinah? Opozoril je na problem prevoznosti ceste v Vrata. Župan Jure Žerjav: Za zagotovitev električne energije za žičnico v Mojstrani je občina v ob rekonstrukciji ceste vkopala potrebne cevi za elektriko. V zakonu bo potrebno preveriti, kdo je 3

4 dolžan skrbeti za planinske poti. Glede umirjanja prometa pa je bil mnenja, da se projekti izdelujejo. Bil je mnenja, da bi morala država poskrbeti za svoje ceste. Zdenka Kersnik: Ni se strinjala, da se zmanjšujejo sredstva na področju športa. Izrazila pa je zadovoljstvo nad povečanjem sredstev za socialo. Zanimalo jo je, kdaj se bodo uredila avtobusna postajališča na Belci? Prav tako je ponovno izpostavila učenje tujih jezikov na Ljudski univerzi na Jesenicah. Župan Jure Žerjav: Nadstrešnice na avtobusnih postajah na Belci bodo postavili spomladi leta Gregor Benedik: Bil je mnenja, da ne namenjajo preveč sredstev za vzdrževanja športnih objektov. Župan Jure Žerjav: Za dejavnosti športnih društev in kulturnih društev se namenja enako sredstev, kot v letu Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep: SKLEP 28/2: Predlog Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2010 se posreduje v 15 dnevno obravnavo. GLASOVANJE: PRISOTNIH 16 ZA 16 Ad 2. Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske skrajšani postopek. Občina Žirovnica je izstopila iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Odlok je obravnaval tudi Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve in nanj ni imela pripomb. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji: SKLEP 28/3: Sprejme se Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske po skrajšanem postopku. GLASOVANJE: PRISOTNIH 15 ZA 15 4

5 Ad 3. Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska Gora prva obravnava. V gradivu je po pomoti izpadel 14. člen Odloka, zato so člani na seji dobili popravljen predlog odloka. Člani sveta so ostalo gradivo prejeli s sklicem na sejo. Dodatna pojasnila v zvezi s predlogom Odloka je podal predsednik Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve Robert Plavčak. V razpravi so sodelovali: Miro Eržen: Bil je mnenja, da so odbori postavljeni pasivno, saj je zapisano, da obravnavajo gradivo za sejo OS. Bil je mnenja, da bi potrebovali stalno komisijo, ki bo delovala na razvojnih programih. Jože Zupančič: Izrazil je zaskrbljenost nad sklepčnostjo odborov. Slavko Miklič: Pri 6. členu je predlagal, da bi dodali, da Odbor deluje tudi na področju hudournikov. Janez Mlinar: Strinjal se je z zmanjšanjem odborov. Bil je mnenja, da bi morali odborom dati večjo težo. Mirko Rabič: Bil je mnenja, da bi za odbore morali predlagati ljudi, ki bodo v odborih tudi delovali. Po končani razpravi je župan Jure Žerjava dal na glasovanje naslednji sklep: SKLEP 28/4: Sprejme se predlog Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska Gora, v besedilu za I. obravnavo, in se ga posreduje v 15 - dnevno obravnavo. GLASOVANJE: PRISOTNIH 15 ZA 15 Ad 4. Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora prva obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. V razpravi so sodelovali: Miro Eržen: Zanimalo ga je, kakšne bodo posledice za tiste, ki bodo to plačevali? Alojz Jakelj: Pojasnil je, da se iz faktorja dejavnosti znesek znižuje. Robert Plavčak: Pojasnil je, da je zadevo obravnavala tudi Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve. Predlagal je tudi, da bi sprejeli čistopis odloka. 5

6 Po koncu razprave je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji: SKLEP 28/5: Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Odloka o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora v I. OBRAVNAVI in se posredujejo v 15 - dnevno obravnavo. GLASOVANJE: PRISOTNIH 15 ZA 15 Ad 5. Župan Jure Žerjav je predstavil Stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe: SKLEP 28/6: Sprejme se Stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto Ad 6. Župan Jure Žerjav je predstavil Občinski program varnosti Občine Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Boštjan Omrzel kot vodja medobčinskega inšpektorat in redarstva je podrobneje predstavil občinski program varnosti in delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva. V razpravi so sodelovali: Jože Zupančič: Zanimalo ga je, koliko je redarjev? Izrazil je upanje, da bodo imeli z občani čim manj problemov ter da bodo delovali bolj svetovalno. Boštjan Omrzel: Obrazložil je pojem medobčinskega in občinskega redarstva. Pojasnil je, da ljudi najprej opozorijo in jim tudi svetujejo. Miro Eržen: Predlagal je, da se v program varnosti vpiše tudi Slovenski planinski muzej. Zanimalo ga je, kakšne bodo sankcije za redarje, če ne bodo dela opravljali, kot bi bilo potrebno? Boštjan Omrzel: Pojasnil je, da bo z odprtjem muzeja ta tudi uvrščen v program varnosti. Redarje se redno ocenjuje in zanje veljajo vsi zakoni s področja javnih uslužbencev. 6

7 Andrej Žemva: Vsebina ocena stanja varnosti in ogroženosti je malo zgrešena, saj temelji samo na podatkih iz policije. Pozabili so omeniti velike snežne padavine oz. snežne katastrofe. Manjka tudi ocena stanja v cestnem prometu. Oceniti bi bilo potrebno stanje cest. V Gozdu Martuljku in Belci ni pločnikov. Vključiti bi morali tudi ogroženost javnih zgradb. Izpustili so tudi selitveni kriminal, ki se seli iz kraja v kraj. Potrebno bi bilo tudi opredeliti varnost oseb. Boštjan Omrzel: Strinjal se je z vnosom podatkov o javnih zgradbah. Na podlagi podatkov, ki so jih pridobili od policije bi lahko bolj opredelili tudi kriminal v turističnih naseljih. Podatkov o varovanih osebah pa nimajo. Mirko Rabič: Strinjal se je s predhodniki, da bi morali javne zgradbe vključiti v program varnosti. Slavko Miklič: Pogrešal je opredelitev odnosa občanov do redarjev in obratno. Boštjan Omrzel: Javnost obveščajo o njihovem delovanju. Zadeve so objavljene na spletnih straneh. Jože Zupančič: Bil je mnenja, da bi moralo redarstvo bolj delovati na področju prometa. Predlagal je, da bi občane obvestili o delovanju medobčinskega inšpektorata in redarstva. Boštjan Omrzel: Pojasnil je, da je zakon povsem jasen, kaj je naloga redarstva. Inšpekcijski nadzori so v prvi vrsti namenjeni svetovanju občanov, represija pa je skrajni ukrep. Pojasnil je, da so občane že obveščali v občinskem glasilu, preko televizije ATM TV. Sedaj pa hodijo tudi na zbore občanov, kjer zadeve tudi obširneje predstavljajo. Vesna Kovačič: Zanimal jo je postopek imenovanja novih redarjev, saj je razbrala, da je potrebno, kar dolgo usposabljanje, preden lahko pričnejo delovati. Kakšne so pristojnosti inšpektorjev ter kako bodo uredili poznavanje vseh predpisov? Boštjan Omrzel: Usposabljanje poteka na policijski akademiji tri mesece. Se pa na državi dogovarjajo, da bi redarstvo uvedli kot poklic, s tem pa bi se usposabljanje podaljšalo. Pojasnil je razmerje med inšpektorjem in redarjem. Blaž Knific: Izrazil je upanje na dobro sodelovanje. Andrej Žemva: Bil je mnenja, da bi moral redar govoriti vsaj en tuj jezik ter poznati turistični kraj. Boštjan Omrzel: Pri izboru redarjev so vse te zadeve upoštevali. Bil je mnenja, da so dobili dober kader. Glede izvajanja pooblastil je pojasnil, da so do sedaj izrekli 1500 opozoril. Opozorila pa objavljajo tudi v medijih. Župan Jure Žerjav: Bil je mnenja, da bodo morale vse službe dobro sodelovati. Robert Plavčak: Bil je mnenja, da so pridobili dober kader. 7

8 Po koncu razprave je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji: SKLEP 28/7: Sprejme se Občinski program varnosti v Občini Kranjska Gora, v predloženem besedilu. Ad 7. Župan Jure Žerjav je predstavil končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji: SKLEP 28/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s končnim poročilom Nadzornega odbora občine Kranjska Gora o opravljenem nadzoru. Ad 8. Župan Jure Žerjav je predstavil točko zagotavljanje sredstev za delovanje GZ in PGD Problemsko poročilo. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Podrobnejšo predstavitev je s pomočjo projekcije podal predsednik GZ Kranjska Gora Robert Plavčak. Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da se sej gasilske zveze udeležuje in gasilcem je predlagal, bolj realno oceno stroškov po posameznih društvih. Pojasnil je nakupe gasilskih vozil. Je pa izpostavil nakup opreme za tehnično reševanje, za katerega morajo imeti licenco. Prav tako pa to opremo financira Uprava za zaščito in reševanje. Še enkrat je predlagal bolj realno oceno stroškov. Pojasnil je tudi nakup nove gasilske lestve za Zgornjo Gorenjsko. Občina je v zadnjih letih namenila veliko sredstev za nakup gasilske opreme, s tem pa so se povečali tudi stroški vzdrževanja. Poudaril je, da je treba gasilce za njihovo delo pohvaliti. V razpravi so sodelovali: Vesna Kovačič: Bila je mnenja, da bi moralo biti gradivo podprto z vsemi prilogami. Predstaviti bi morali vse prihodke gasilcev in potem bi pregledali tudi odhodke. Primerjala je proračune občine Medvode in Gorenje vas Poljane. Obe občini namenjata za gasilce skoraj še enkrat manj sredstev. 8

9 Miro Eržen: Bil je mnenja, da bi morali gasilcem tudi malo zaupati. Na nivoju Slovenije bi veliko privarčevali, če bi imeli skupni javni razpis za nakupe vozil. Zavarovalnice pa so uvedle veliko zavarovanj za gasilce. Gasilsko delovanje se iz področja požarne varnosti prenaša tudi na druge naravne nesreče kot so visoke vode. Poudaril je tudi, da iz drugih občin na občnih zborih pohvalijo župana, da namenja toliko sredstev za gasilce. Robert Plavčak: Poudaril je, da gasilci poslujejo transparentno in nič ne skrivajo. Opozoril je, da župan ob nakupu lestve za Zgornjo Gorenjsko ni omenil lestve PGD Kranjska Gora. Župan Jure Žerjav: Na koordinaciji županov je izpostavil tudi lestev PGD Kranjska Gora. Problem je bil v tem, da mu do danes še nihče ni uspel pojasniti, če ima ta lestev licenco. Jože Zupančič: Bil je mnenja, da bi morali podpreti gasilce. Marinka Puc Koplan: Podprla je župana, da ima tako pozitiven odnos do gasilcev. Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji: SKLEP 28/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s problemskim poročilom, ki ga je pripravila Gasilska zveza Kranjska Gora. GLASOVANJE: PRISOTNIH 13 ZA 13 Ad 9. Župan Jure Žerjav je predstavil točko Prodaja nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Podrobnejšo predstavitev je podala Egidija Košir Mrovlje. Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe: SKLEP 28/10: Letni načrt razpolaganja z nepremičninami se dopolni s prodajo nepremičnine parc. št. 885/157, v izmeri 172 m2, k.o. Kranjska Gora. 9

10 SKLEP 28/11: O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA I. Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 636/8, vpisani pri vl. št. 896 k.o. Gozd kot javno dobro, ter na nepremičnini parc. št. 885/157 in 885/158, obe vpisani pri vl. št k.o. Kranjska Gora kot javno dobro. II. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi. III. Po uveljavitvi sklepa se izda ugotovitvena odločba o odvzemu oziroma o ukinitvi statusa javnega dobra, ki se po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru. SKLEP 28/12: Letni načrt razpolaganja z nepremičninami se dopolni s prodajo nepremičnine dela parc. št. 834/2 k.o. Kranjska Gora, v približni izmeri 69 m2, dela parc.št. 830/5 k.o. Kranjska Gora, v velikosti 6 m2 in pa dela parc.št. 830/1 k.o. Kranjska Gora v približni velikosti 22 m2. SKLEP 28/13: O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA I. Javno dobro preneha obstajati na delu nepremičnine parc. št. 834/2 k.o. Kranjska Gora, na delu parc.št. 830/5 k.o. Kranjska Gora in na delu parc.št. 830/1 k.o. Kranjska Gora na katerega posega objekt parc. št. 75 k.o. Kranjska Gora in pločnik ob tem objektu. Natančna izmera tega dela zemljišča bo ugotovljena z obvestilom o nastalih spremembah v zemljiškem katastru, ki ga bo izdal pristojni organ Geodetske uprave Republike Slovenije po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji parc. št. 834/2, 830/5 in 830/1 vse k.o. Kranjska Gora. II. Občinski svet pooblašča župana Občine Kranjska Gora, da izda sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, ki je opisana v prejšnji točki tega sklepa in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi in uveljavitvi sklepa izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra in poskrbi, da jo občinska uprava po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah za izbris zaznambe o javnem dobru iz zemljiške knjige. 10

11 SKLEP 28/14: 1. Sprejme se predlagani posamični program prodaje nepremičnine: - parc. št. 1125/2 in 1125/4, obe k.o. Dovje; - parc. št. 636/8 k.o. Gozd; - parc. št. 885/158 k.o. Kranjska Gora; - parc. št. 885/157 k.o. Kranjska Gora; - dele parc. št. 834/2, 830/5 in 830/1 vse k.o. Kranjska Gora, katerih natančna izmera in nova številka parcele bo ugotovljena po pravnomočni odločbi pristojnega organa Geodetske uprave Republike Slovenije. 2. Pri prodaji navedenih nepremičnin kupci plačajo stroške davka na promet nepremičnin, občina pa stroške overitve podpisa zakonitega zastopnika prodajalca. Ad /1 Jože Zupančič vprašanje ustno Izpostavil je vprašanje glede gradnje v spodnjem delu Gozda Martuljka. Zanimalo ga je razlika med gradnjo hiše od Kralja in lastnikom hiše nasproti Kralja? Zaprosil je za odgovor. Župan Jure Žerjav: Po zadnjih spremembah PUP-a takšne stavbe Kralj ne bi mogel več graditi. Gradnjo stavbe nasproti Kralja pa bodo prijavili na inšpekcijo. 28/2 Jože Zupančič vprašanje ustno Kdaj bo v Gozdu Martuljku postavljen nov most? Opozoril je, da morajo sedaj ljudje zlasti otroci hoditi po glavni cesti. Župan Jure Žerjav: Za most je izdelan projekt. Čakajo še na izdajo soglasja agencije za okolje in prostor. Izrazil je upanje, da ga bodo postavili še v letošnjem letu. 28/3 Jože Zupančič vprašanje ustno Zanimalo ga je, kako je z gradnjo doma za starostnike? Župan Jure Žerjav: Koncesionar, ki je pridobil koncesijo za gradnjo doma starostnikov je porabil veliko časa, da je prišel do koncesije. Zadeve se urejajo in so v postopku zbiranja soglasij za izdajo gradbenega dovoljenja. 28/4 Jože Zupančič pobuda ustno Glede kanalizacijskega sistema je podal pobudo, da nadzorni odbor oziroma katera druga komisija pregleda koncesijsko pogodbo in ugotovi če se izvaja. 11

12 Župan Jure Žerjav: Koncesijsko pogodbo so že dali v pregled strokovnjakom. Kjer koncesionar zadeve ne izvaja, bodo ukrepali. 28/5 Jože Zupančič pobuda ustno Predlagal je, da občina sproži postopek glede antene mobilnega operaterja na krajevnem domu v Gozdu Martuljku. Iz odgovora župana je razvidno, da občina s postavitvijo te antene ni bila seznanjena. 28/6 Jože Zupančič povabilo ustno Društvo invalidov praznuje svojo obletnico, zato bodo na Dovjem organizirali proslavo. Vse je povabil, da se prireditve udeležijo. 28/7 Andrej Žemva vprašanje ustno Zanimalo ga je, kako je z vračanjem sredstev za vlaganje v telekomunikacijsko omrežje? Sedaj nekateri dobivajo že drugo vračanje, ki pa je precej višje od prvega vračanja sredstev. Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je rok za vračilo sredstev 3 leta. Rajko Puš: Podrobno je pojasnil vračanja v telekomunikacijsko omrežje. Razlika je nastala zaradi spremembe zakonodaje v času od vložitev zahtevkov občine do prejema sredstev s strani države. Izvesti je bilo potrebno nov izračun, zato sedaj nekateri dobivajo dodatne poravnave. Bodo pa tajniki krajevnih skupnosti vse, ki imajo dodatne poravnave, o tem telefonsko obvestili. 28/8 Andrej Žemva vprašanje ustno Zanimalo ga je, kako je z obvezno razlago 8.b člena PUP-a, ki ga je predlagal in se nanaša na objekt v Jasni? Prav tako pa ga je zanimalo, kako je s sodbo na upravnem sodišču? Župan Jure Žerjav: Dobili so sodbo upravnega sodišča, ki je zahtevo občino zavrnil. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja proti neznani osebi je bila vložena kazenska ovadba. Pritožba je bila vložena pravočasno s priporočeno pošto. Na upravno enoto pa je s pošiljko prišlo 5 praznih listov. Zadeva je v postopku preiskave kriminalistov. 28/9 Robert Plavčak vprašanje ustno Zanimalo ga je, kako je z ogledali na cesti v Srednji Vrh? 28/10 Robert Plavčak pobuda ustno Predlagal je, da bi pristopili k ureditvi kanalizacijskega sistema na spodnji Gobeli v Gozdu Martuljku. 28/11 Mirko Rabič vprašanje ustno Zanimalo ga je, kaj se dela na področju bivšega Topolina? Župan Jure Žerjav: Po prostorskih aktih je tam območje razpršene gradnje. Tam se lahko postavi gostinski objekt brez nastanitvenih objektov. Lasnik zemljišča pa je AS Dovje. 28/12 Blaž Knific vprašanje ustno Prejeli so dve prošnji za najem prostorov v stavbi KS Dovje Mojstrana. Občina jih je zaprosila za mnenje, kljub temu, da je del prostorov že oddan. 12

13 Župan Jure Žerjav: V mansardi KS Dovje Mojstrana je kar nekaj prostega prostora. GRS Mojstrana pa je izrazila željo po najemu. Prostor v mansardi bi uredili, zato je občina za mnenje zaprosila krajevno skupnost. Ad 11. Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je pri pregledovanju državnega proračuna ugotovil, da so zmanjšana sredstva za ureditev ceste v Gozdu Martuljku. Na Jesenicah se je v zvezi s tem sestal z direktorjem Direkcije za ceste. Zagotovili so mu, da so sredstva za pločnike in za odkup zemljišč zagotovljena. Glede Gorenjskega centra za odpadke so imeli sestanek z ministrom Erjavcem. Postopki se sedaj odvijajo malo hitreje. V decembru se bo sklical konzorcij CERO, kjer se bodo dokončno odločili o tej problematiki. Seja je bila zaključena ob uri. Zapisal: Uroš Grzetič Župan: Jure Žerjav, prof. 13

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Datum: 11.12.2013 Št.: Z A P I S N I K Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824 http://obcina.kranjska-gora.si/ e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word - 4_31_v delu.doc

Microsoft Word - 4_31_v delu.doc O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Št.: Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824 http://obcina.kranjska-gora.si/ e-mail:grzetic@kranjska-gora.si Datum: 02.04.2010

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

(Microsoft Word - 4_25_zapisnik kon\350ni.doc)

(Microsoft Word - 4_25_zapisnik kon\350ni.doc) O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Datum: 11.06.2009 Št.: Z A P I S N I K Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824 http://obcina.kranjska-gora.si/ e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Gradivo 24. seja ODLOK O TT

Gradivo 24. seja ODLOK O TT PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI KRANJSKA GORA PRVA OBRAVNAVA Gradivo za 24. sejo občinskega sveta

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, 19. 03. 2015 z začetkom ob 18.00 uri v športnem parku Virtus Prisotni (predstavniki članic ŠZ Kamnik-debelo označeni

Prikaži več

OBČINA GORJE

OBČINA GORJE Številka: Datum: OCENA IZVAJANJA SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ZA OBMOČJE OBČINE TOLMIN ZA LETO 2018 Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (UR. l. RS, št. 139/06 in 9/17,

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T V E

O B R A Z L O Ž I T V E O B R A Z L O Ž I T V E K TOČKAM DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 5. 10. 2017 Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja

Prikaži več

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov:

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov: OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: 01 781 03 70 fax: 01 781 03 65 e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče e-naslov: http://www.velike-lasce.si Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko prav

zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko prav zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: BREZPLAČNA ODSVOJITEV NEPREMIČNINE

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. apr

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. apr Številka: 9000-4/2019-15 Datum: 10.4.2019 Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. aprila 2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.

Prikaži več

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov:

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov: OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: 01 781 03 70 fax: 01 781 03 65 e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče e-naslov: http://www.velike-lasce.si Z A P I S N I K 6. redne seje Občinskega

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka:

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: 478-45/2013 Datum: 1. 7. 2013 1. NASLOV Nadzor v zvezi z

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si Številka: 900-0025/2015-5

Prikaži več

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Z A P I S N I K 4. redne seje sveta KS Zdole, ki je bila v sredo 01. 04. 2015 ob 19. uri v sejni sobi KS Zdole. PRISOTNI ČLANI SVETA KS: Jože Slivšek, Vinko Planinc, Matjaž Ban, Marjan Zorko, Gričar Marjan,

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: Številka: / Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranj

OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: Številka: / Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranj OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: 26.7.2018 Številka: 032-0014/2014-157 Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB 1 št. 43/14, 7/15) in 31. člena

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več