KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom"

Transkripcija

1 KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom o športu in opravljenih pogovorih v okviru Direktorata za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter po uskladitvi med Olimpijskim komitejem Slovenije Združenjem športnih zvez ter panožnimi zvezami kolektivnih športnih panog doživel vrsto sprememb, ki ji predstavljamo v tem dokumentu. Spremembe so poudarjene in označene z rumeno barvo. A. PRESTOPI V ČASU PRESTOPNIH ROKOV 1. PRESTOPNI ROKI (13. člen RP) Prestopni roki so: a. v članski kategoriji od 1. do 15. septembra, b. v starostnih kategorijah fantov U19, U17, U15, U13 let v dveh delih: - prvi del od 3. do 10. maja, - drugi del od 20. do 31. avgusta, c. v starostnih kategorijah deklet U19, U17, U15, U13 let od 20. do 31. avgusta, d. v starostnih kategorijah fantov in deklet U11 in U9 let od 15. do 30. novembra. Igralec, ki prestopi v času prvega dela prestopnega roka mlajših starostnih kategorij za fante, ne more ponovno prestopiti času prestopnega roka za člane oziroma v drugem delu prestopnega roka za mlajše kategorije za fante. 2. VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA PRESTOP (14. člen RP) a. vloga zahtevka za prestop (RP_priloga 4) Zahtevek za prestop na obrazcu RP_priloga 4 iz kluba v klub vloži klub, v katerega igralec prestopa. Zahtevek morata podpisati predstavnik kluba in igralec, za igralce mlajše od 16 let tudi eden od staršev, skrbnik ali posvojitelj, priložena morajo biti morebitna druga dokazila (izpisnica, kopija pogodbe, ipd.). V vlogi morajo klubi izpolniti vse podatke (ime kluba, davčna in matična številka, priimek in ime igralca, rojstne podatke, matično številko igralca) in označiti, katera dokumentacija je priložena vlogi (izpisnica, pogodba) in v primeru potrebe izračuna nadomestila označiti za katero ekipo bo igralec predvidoma pridobil pravico nastopa. b. omejitev posredovanja vlog za prestop Klubi, ki mu je izrečen suspenz zaradi neporavnanih obveznosti do KZS ali njenih članov, lahko vloži zahtevek za prestop, vendar ga Registracijska komisija KZS ne obravnava do ukinitve suspenza. Suspenz lahko izrečejo: a. Generalni sekretar KZS ali Izvršni odbor KZS zaradi neporavnanih obveznosti do KZS in članov KZS,

2 b. Registracijska komisija KZS zaradi neporavnanih obveznosti iz naslova plačila nadomestila oziroma odškodnine, c. FIBA BAT zaradi neporavnanih obveznosti do igralcev ali drugih športnih delavcev za igralce članske ekipe, d. Stalna arbitraža v športu (SAŠ) zaradi neporavnanih obveznosti do igralcev ali drugih športnih delavcev za igralce članske ekipe, Registracijska komisija KZS zahtevek za prestop, ki ga vloži klub z izrečenim suspenzom, obravnava najkasneje do: a. 15. septembra za članske ekipe klubov 1., 2., 3. in 4. SKL za člane ter 1. SKL za članice, b. 31. avgusta za ekipe mlajših starostnih kategorij U19, U17, U15 in U13, c. 30. novembra za ekipe mlajših starostnih kategorij U11 in U9, Po preteku teh rokov Registracijska komisija KZS zahtevke za prestop s sklepom zavrže. 3. PRAVICA PRESTOPA V ČASU PRESTOPNEGA ROKA (15. člen RP) Pravico prestopa brez plačila nadomestila v prestopnem roku imajo: 1. slovenski igralci mlajši od 14 let, 2. slovenski igralci z izpisnico (16. člen), 3. slovenski igralci članske kategorije, ki jim poteče pogodba (17. člen), 4. slovenski igralci članske kategorije, ki nastopajo brez podpisane pogodbe (18. člen), 5. slovenski igralci članske kategorije, registrirani igralci klubov, ki ne sodelujejo v članskem ligaškem tekmovanju, 6. slovenski igralci klubov, ki prenehajo z delovanjem ali klubov, ki izstopijo oziroma so izključeni iz članstva KZS (25. in 26. člen), 7. igralec s podeljenim statusom doma vzgojenega igralca»homegrown Player«(42. člen) 8. tuji igralec članske kategorije, registriran pod posebnimi okoliščinami (38. člen), 9. tuji igralec mlajših starostnih kategorij, registriran pod posebnimi okoliščinami iz prve točke 39. člena (neurejeno slovensko državljanstvo) in druge točke 39. člena (prva registracija), 10. igralci članske kategorije in moških mlajših kategorij U19, U17 in U15, ki jim v zadnjih dveh tekmovalnih sezonah ni bila podeljena pravica nastopa za klub v Republiki Sloveniji in jim v tem času: a.ni bil izdan LoC za nastopanje v tujini, b. niso nastopali v ligi NCAA, o tem Registracijsko komisijo KZS obvesti klub, v katerem je igralec registriran; 4. MOŽNOST PREKLICA ZAHTEVKA ZA PRESTOP (19. člen RP) Vloženi zahtevek za prestop je možno umakniti le v času prestopnega roka: a. če zahtevek umakne klub, mora imeti pisno soglasje igralca za umik zahtevka, b. če zahtevek umakne igralec, mora imeti pisno soglasje kluba, kateremu je podpisal zahtevek za prestop, za umik zahtevka. Po umiku zahtevka je igralec prost in lahko vloži nov zahtevek v času prestopnega roka. V kolikor v prestopnem roku ne vloži novega zahtevka za prestop, igralec ostane član kluba.

3 5. PODPIS VEČ ZAHTEVKOV ALI NAVAJANJE NERESNIČNIH PODATKOV (20. člen RP) Igralec, ki v času rednega prestopnega roka podpiše dva ali več zahtevkov za prestop in igralec ali klub, ki v zahtevku za prestop navajata neresnične podatke, je disciplinsko odgovoren. 6. NEPOPOLN ZAHTEVEK (21. člen RP) Če je zahtevek za prestop nepopoln, določi Registracijska komisija KZS ob prejemu takšnega zahtevka vlagatelju rok 3 dni, v kateremu mora vlagatelj zahtevek dopolniti. V kolikor vlagatelj zahtevka ne dopolni, Registracijska komisija KZS s sklepom zahtevek zavrže. Zoper sklep o tem, da je zahtevek zavržen zaradi nepopolnega zahtevka, ni pritožbe. 7. IZPISNICA (16. člen RP) a. izdaja izpisnice (RP - priloga 5) Izpisnica je dokument (Priloga 5: Izpisnica), ki omogoča prestop igralca. Igralec oziroma klub, v katerega želi igralec prestopiti, v času prestopnega roka posreduje pisno zahtevo za izdajo izpisnice (Priloga 5a: Zahtevek za izdajo izpisnice). Predlagamo, da Zahtevek posreduje po elektronski pošti oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Klub mora odgovoriti v roku treh delovnih dni po prejemu zahtevka. V kolikor ne posreduje odgovora v roku treh delovnih dni, Registracijska komisija KZS odobri prestop. Klub lahko v dokumentu zapiše, za kateri klub izdaja izpisnico. V primeru, da na zahtevku ni vpisanega klub, za katerega se izpisnica izdaja, klub lahko zapiše, da izdaja izpisnico igralcu, da izbere klub po svoji volji. Klub lahko v dokumentu zapiše, da dovoljuje prestop igralca v skladu z 60. členom RP ob plačilu nadomestila. Klub lahko zavrne izdajo izpisnice, v kolikor ima igralec s klubom sklenjeno veljavno pogodbo. V primeru zavrnitve izdaje izpisnice zaradi sklenjene veljavne pogodbe, mora klub predložiti kopijo pogodbe Registracijski komisiji KZS. Izpisnico izda klub, katerega član je igralec. Klub lahko izda izpisnico samo enkrat. Če želi izdati novo izpisnico, mora pred tem preklicati že izdano izpisnico. Kot datum izdaje izpisnice se šteje datum, ko je izpisnico prejela Registracijska komisija KZS. Izpisnica ne more biti podlaga za registracijo igralca za nov klub, če je igralec po izdaji izpisnice nastopil na uradni tekmi za klub, ki mu je izdal izpisnico. b. omejitev izdaje izpisnice Registracijska komisija KZS izpisnico priloži vloženemu Zahtevku za prestop oz. izda LoC. Klub,

4 a. ki mu je izrečen suspenz Izvršnega odbora KZS zaradi neporavnanih obveznosti do KZS in njenih članov, b. ki mu je izrečen suspenz s strani Registracijske komisije KZS zaradi neporavnanih obveznosti iz naslova plačila nadomestila ali odškodnine, c. ki mu je izrečena prepoved urejanja prestopov s strani organizacije FIBA (BAT), d. ki mu je bila izrečena prepoved urejanja prestopov s strani SAŠ e. ki je bil izključen iz tekmovanja, f. ki je izstopil iz tekmovanja, lahko izda izpisnico igralcu mlajšemu od 14 let in igralcu članske kategorije (17., 25. in 26. člen). Registracijska komisija KZS je dolžna klub, ki vlaga Zahtevek za prestop, opozoriti na neveljavnost izpisnice in pojasniti nadaljnji postopek. Slovenski igralci mlajših starostnih kategorij stari 14 let oziroma starejši, ki prestopajo v ekipe fantov U17 in U19 v 1. SKL oz. igralci članske kategorije ob dopolnjenem 19 letu, ki jim je klub ponudil v podpis pogodbo, iz kluba, ki mu je izrečen suspenz Izvršnega odbora KZS oz. Registracijske komisije KZS ter iz kluba, ki je bil izključen ali je izstopil iz tekmovanja KZS, lahko prestopijo v drug klub ob plačilu nadomestila (60. člen). Plačilo se nakaže na TRR KZS do višine terjatve, ki jo imajo KZS in člani KZS do kluba, iz katerega igralec prestopa. 8. IGRALEC, KI MU JE POTEKLA POGODBA (18., 38., in 65. člen RP) a. igralci slovenski državljani V kolikor je igralcu potekla pogodba, je po koncu tekmovalne sezone prost. Igralec lahko prestopi v drug klub izključno v času prestopnega roka. Klubu pripada odškodnina, ki mora biti opredeljena v pogodbi med klubom in igralcem. Če igralec, ki mu je potekla pogodba, v prestopnem roku ne vloži zahtevka za prestop, ostane član kluba. b. igralci tuji državljani Tuj igralec članske kategorije, registriran pod posebnimi okoliščinami za klube 3. in 4. SKL za člane in 2. SKL za članice, lahko prestopi iz kluba v klub izključno v času prestopnega roka. V kolikor tuj igralec registriran pod posebnimi okoliščinami, v prestopnem roku ne vloži zahtevka za prestop, ostane član kluba. 9. IGRALEC, KI JE NASTOPAL BREZ PODPISANE POGODBE (18. in 59. člen RP) a. igralci mlajši do 19 let Igralec, mlajši od 14 let in igralec, ki prestopa po tekmovalni sezoni v letu, v katerem je dopolnil 19 let starosti in nima podpisane pogodbe oziroma klub igralcu ni predložil pogodbe v podpis, je po koncu vsake tekmovalne sezone prost in lahko prestopi v drug klub izključno v času prestopnega roka pod pogoji iz 16. člena tega pravilnika. Če igralec brez podpisane pogodbe, v prestopnem roku ne vloži zahtevka za prestop, ostane član kluba.

5 10. ODLOČITEV REGISTRACIJSKE KOMISIJE (22. člen RP) Registracijska komisija KZS mora o zahtevkih odločiti v roku 8 dni po preteku prestopnega roka. Registracijska komisija KZS izda skupno odločbo, v kateri navede vse odobrene, neodobrene oziroma zavržene prestope in tudi prestope, za katere je bil vložen umik. Odločbo Registracijska komisija KZS posreduje v elektronski obliki vsem klubom, v katere in iz katerih so prestopili igralci in odločbo objavi na spletni strani KZS. Registracijska komisija KZS izda individualno odločbo v primeru prestopa igralca ob plačilu nadomestila oziroma odškodnine. Takšno odločbo izda v roku treh dni po prejemu dokumentacije. Odločbo Registracijska komisija KZS posreduje v elektronski obliki kluboma, v katerega in iz katerega je igralec prestopil in prestop objavi v skupni odločbi na spletni strani KZS. 11. PRITOŽBA ZOPER ODLOČBO REGISTRACIJSKE KOMISIJE (23. člen RP) Proti odločbi Registracijske komisije KZS je dopustna pritožba, o kateri odloča Izvršni odbor KZS. Pritožbo je potrebno vložiti po elektronski pošti v roku 8 dni po prejemu odpravka odločbe Registracijske komisije KZS. Izvršni odbor KZS mora o pritožbi odločiti najkasneje 8 dni pred pričetkom tekmovanj. Sklep Izvršnega odbora KZS je dokončen. 12. PRAVNOMOČNOST ODLOČBE REGISTRACIJSKE KOMISIJE KZS (24. člen RP) Odločba Registracijske komisije KZS postane pravnomočna in dokončna po izteku pritožbenega roka ali z vročitvijo drugostopenjskega sklepa. Pravnomočna odločba se posreduje vsem zainteresiranim strankam. Klub, iz katerega je igralec odšel, mora klubu, v katerega je igralec prestopil, v roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe posredovati tekmovalno-identifikacijski karton igralca. B. PRESTOPI V ČASU TEKMOVALNE SEZONE 1. PRESTOPI V ČASU TEKMOVALNE SEZONE IGRALCEV BREZ PODELJENE PRAVICE NASTOPA (25. RP) A. Slovenski igralci članske kategorije in igralci s podeljenim statusom doma vzgojenega igralca, ki: a. ni uvrščen na seznam igralcev za podelitev pravice nastopa v tekoči tekmovalni sezoni, b. se vrača iz tujine, c. je registriran igralec kluba, ki je prenehal z delovanjem oz. je izključen iz članstva KZS, d. je imel v tekoči tekmovalni sezoni podeljeno pravico nastopa za klub v državnem prvenstvu, vendar je bila zaradi izstopa ali izključitve ekipe iz tekmovanja preklicana, lahko prestopijo v drug klub v času po odigranem prvem kolu ligaškega tekmovanja do a. tri delovne dni pred začetkom drugega dela tekmovanja v klube 1. SKL, 3. in 4. moške SKL, b. tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja v klube 2. SKL, c. tri delovne dni pred začetkom drugega dela tekmovanja v klube 1. ženske SKL. V kolikor Registracijska komisija KZS prejme zahtevke za prestop po zaključenem prestopnem roku v času do 15. septembra, se šteje, kot da je klub zahtevek za prestop vložil po odigranem prvem krogu ligaškega tekmovanja. Izjema tega pravila so samo igralci, ki se vračajo iz tujine. Pogoj za prestop med sezono je izdana izpisnica za prost prestop.

6 B. Slovenski igralci mlajših starostnih kategorij in igralci s podeljenim statusom doma vzgojenega igralca in igralci s podeljenim posebnim statusom iz točke 1. (neurejeno slovensko državljanstvo) in točke 2. (prva Registracija) fantje, dekleta U19, U17, U15, U13, ki a. ni na seznamu igralcev za pridobitev pravice nastopa v tekoči tekmovalni sezoni, b. se vrača iz tujine, c. je registriran igralec kluba, ki je prenehal z delovanjem oz. je izključen iz članstva KZS, d. je imel v tekoči tekmovalni sezoni podeljeno pravico nastopa za klub v državnem prvenstvu, vendar je bila zaradi izstopa ali izključitve ekipe iz tekmovanja preklicana, lahko ob predložitvi popolne dokumentacije prosto prestopi v drug klub do 15. januarja. Pogoj za prestop med sezono je izdana izpisnica za prost prestop. 2. PRESTOPI IGRALCEV V ČASU TEKMOVALNE SEZONE S PODELJENO PRAVICO NASTOPA (26. RP) Vsak slovenski igralec članske kategorije 1., 2., 3. in 4. moške SKL in igralka 1. ženske SKL a. s podeljeno pravico nastopa lahko v tekmovalni sezoni enkrat prestopi v drug klub, b. s podeljeno pravico nastopa lahko v tekmovalni sezoni prestopi v drug klub, če klub, pri katerem ima podeljeno pravico nastopa, izstopi oziroma je izključen iz tekmovanja med tekmovalno sezono Roki za prestop so: a. tri delovne dni pred začetkom drugega dela tekmovanja v klube 1. SKL, 3. in 4. moške SKL, b. tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja v klube 2. SKL, c. tri delovne dni pred začetkom drugega dela tekmovanja v klube 1. ženske SKL. Slovenski igralci mlajših starostnih kategorij oziroma igralci članske kategorije, ki prestopajo prvič po dopolnjenem 19 letu iz kluba, ki mu je izrečen suspenz Generalnega sekretarja KZS, Izvršnega odbora KZS oziroma Registracijske komisije KZS (19., 26., 67. člen), lahko prestopijo v drug klub ob plačilu nadomestila KZS, do višine terjatve, ki jo ima KZS in člani KZS do kluba, iz katerega igralec prestopa. Pogoj za prestop med sezono je izdana izpisnica za prost prestop. 3. ODLOČITEV REGISTRACIJSKE KOMISIJE (27. člen RP) Registracijska komisija KZS mora urediti prestop med tekmovalno sezono v 48 urah od prejema popolne zahteve za prestop, odločbo o prestopih izdaja enkrat mesečno. Na izdan sklep o prestopu med tekmovalno sezono ni pritožbe. 4. PRESTOP IGRALCA S PODELJENO PRAVICO NASTOPA V TUJINO (28. člen RP) Ob odhodu igralca z že podeljeno pravico nastopa v tujino med tekmovalno sezono je klub dolžan izpolniti obrazec Soglasje za odhod v tujino (RP - priloga 8), ki ga mora podpisati tudi igralec in obrazec vrniti Registracijski komisiji KZS.

7 5. POVRATEK IGRALCA IZ TUJINE (29., 61. člen RP) Če igralec brez podpisane pogodbe prestopi v klub v tujino med tekmovalno sezono, se lahko po vrnitvi v Slovenijo vrne samo v klub, katerega član je bil pred odhodom v tujino. V primeru, da po vrnitvi iz tujine želi igralec prestopiti v drug klub v Sloveniji, je klub, iz katerega je odšel v tujino, upravičen do nadomestila v skladu z 59. členom Registracijskega pravilnika. Nadomestilo se izračuna na dan odhoda v tujino. Prestop v tujino se ne šteje kot prvi prestop po prvem odstavku 59. člena tega pravilnika. C. NADOMESTILO, ODŠKODNINA 1. NADOMESTILO (60. člen RP) Nadomestilo pomeni povračilo finančnih sredstev klubu za vložena sredstva in delo kluba pri vzgoji in razvoju igralca. Kriteriji za izračun nadomestila veljajo izključno za igralce državljane Republike Slovenije ob prestopih v okviru KZS, prestope slovenskih igralcev v tujino in tujih igralcev v Slovenijo regulirajo pravila FIBE in pogodba. 2. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA ZA VZGOJO IGRALCA (61. člen RP) Ob prestopih igralcev starejših od 14 let v klube 1. SKL za fante U17 in U19 in za igralce, ki prestopijo prvič po dopolnjenem 19. letu starosti zaradi zavrnitve podpisa ponujene pogodbe, se nadomestilo za vzgojo določi na osnovi dogovora med kluboma. Ob prejemu Zahtevka za prestop, Registracijska komisija KZS izda sklep, da sta kluba dolžna skleniti dogovor v roku 14 dni. V kolikor kluba v roku ne posredujeta dogovora, Registracijska komisija pripravi izračun nadomestila za vzgojo igralca v skladu z 62. členom Registracijskega pravilnika KZS. 3. IZRAČUN NADOMESTILA ZA VZGOJO IGRALCA S STRANI REGISTRACIJSKE KOMISIJE (62. Člen RP): Pri izračunu višine nadomestila za vzgojo igralca iz tega pravilnika se ne upoštevajo nastopi v košarki 3 x 3, upošteva se: 1. število zaporednih sezon s potrjeno pravico nastopa odigranih v klubu iz katerega odhaja: - kategorija člani, U19 in U17 največ dve sezoni v kategoriji 1 točka za sezono, - kategorija U15, U13, U11 in U9, 0 točk za sezono V kolikor je igralec v isti tekmovalni sezoni imel podeljeno pravico nastopa za eno ali več ekip kluba, se upošteva pravica nastopa samo v eni starostni kategoriji. 2. število tekmovalnih sezon v košarkarskih reprezentancah Republike Slovenije na uradnih mednarodnih tekmovanjih: - član članske reprezentance (EP, SP, OI) 8 točk za sezono, - član reprezentance kategorije U20 (EP, SP) 6 točk za sezono, - član reprezentance kategorije U18 (EP, SP) 4 točke za sezono, - član reprezentance kategorije U16 (EP, SP, AA, 3 dežel) 3 točke za sezono, - član reprezentance kategorije U14 (Sloball) 1 točka za sezono, V kolikor je igralec v istem letu sodeloval v dveh reprezentancah ali akcijah KZS, se upošteva nastop v reprezentanci starejše kategorije oz. višje ovrednoteni akciji.

8 3. po rangu tekmovanja najvišje ekipe, kamor igralec prehaja: - v ekipo 1. SKL za člane 10 točk, - v ekipo 2. SKL za člane, 1. SKL za članice, 1. SKL MU19 6 točk, - v ekipo 3. SKL za člane, 1. SKL ŽU19, 1. SKL MU17, 1. SKL ŽU17 4 točke, 4. po kategorizaciji igralcev: - športnik svetovnega razreda 10 točk, - športnik mednarodnega razreda 8 točk, - športnik perspektivnega razreda 6 točk, - športnik državnega razreda 4 točke, - športnik mladinskega razreda 1 točka. 3. ZAHTEVA ZA IZRAČUN VIŠINE NADOMESTILA (60. člen RP) Pisno vlogo za izračun nadomestila brez vloženega zahtevka za prestop lahko posredujejo igralci, klubi in drugi zainteresirani. Takšni vlogi mora biti priloženo potrdilo o plačilu administrativne takse v višini 18 EUR. Registracijska komisija KZS posreduje izračun nadomestila na naslov plačnika v roku 24 ur po prejetem plačilu. d. pridobitev pravice nastopa v višjem rangu tekmovanja med tekmovalno sezono V kolikor igralec članske kategorije prestopi v času prestopnega roka v drug klub ob plačilu nadomestila in med tekmovalno sezono prestopi v klub višjega ranga, je klub, iz katerega je igralec prestopil, upravičen do plačila razlike v točki c. (po rangu najvišje ekipe, kjer je igralec pridobil pravico nastopa). Razliko v znesku je dolžan plačati klub, v katerega igralec prestopi med tekmovalno sezono. V kolikor igralec mlajših starostnih kategorij prestopi v času prestopnega roka v drug klub ob plačilu nadomestila in med tekmovalno sezono pridobi dodatno pravico nastopa za drugo ekipo kluba, je klub, iz katerega je igralec prestopil, upravičen do plačila razlike v točki c (po rangu najvišje ekipe, kjer je igralec pridobil pravico nastopa). Razliko v znesku je dolžan plačati klub, v katerem je pridobil dodatno pravico nastopa. g. izračun nadomestila Višina nadomestila za vzgojo se izračuna tako, da se seštejejo vse dobljene točke (62. člen), vsota pa se pomnoži z vrednostjo točke. Igralcu, starejšemu od 14 let in mlajšemu od 19 let, ki je prestopil v drug klub brez plačila nadomestila za vzgojo na osnovi izdane izpisnice, se, v kolikor klub ne izda izpisnice oz. ni bil sklenjen dogovor med kluboma, izračuna nadomestilo za vzgojo samo za čas, v katerem je bil član drugega kluba. h. vrednost točke nadomestila Vrednost točke za določanje višine nadomestila pri prestopih na območju Republike Slovenije določi Skupščina KZS in znaša a. vrednost točke za določanje višine nadomestila pri igralcih je 600 EUR, b. vrednost točke za določanje višine nadomestila pri igralkah je 200 EUR.

9 5. ODŠKODNINA (64. člen RP) Odškodnina je materialna pravica kluba ob prestopu igralca za povračilo sredstev in mora biti opredeljena v pisni pogodbi med klubom, iz katerega igralec prestopa pred iztekom pogodbe, ter igralcem. 6. PORAVNAVA FINANČNIH OBVEZNOSTI ZA PLAČILO NADOMESTILA, ODŠKODNINE (65. člen RP) a. morebitno nadomestilo ali odškodnino je klub, v katerega igralec prehaja, dolžan poravnati v skladu z izstavljenim računom kluba, iz katerega je igralec prestopil, b. klub, v katerega je igralec prestopil, mora poravnati račun pred pričetkom tekmovanja. Igralec prejme pravico nastopa po tem, ko Registracijsko komisijo KZS klub, iz katerega je igralec prestopil, obvesti, da je nadomestilo ali odškodnina plačano. c. kluba lahko za plačilo obveznosti skleneta tudi poseben pisni dogovor, ki ga morata ob podpisu posredovati Registracijski komisiji KZS, ki izda na osnovi tega dogovora igralcu pravico nastopa. 7. NEPLAČILO OBROČNEGA PLAČILA NADOMESTILA, ODŠKODNINE (66., 67. člen RP) V primeru neplačanega plačila obroka ob dogovorjenem obročnem odplačevanju nadomestila ali odškodnine med tekmovalno sezono, lahko klub, ki je upravičen do nadomestila ali odškodnine, obvesti Registracijsko komisijo KZS o zamudi. Registracijska komisija KZS je dolžna klub dolžnik opozoriti na nespoštovanje dogovora in pridobiti izjavo o vzroku neplačila. V primeru nespoštovanja dogovora o obročnem plačilu nadomestila oziroma odškodnine med tekmovalno sezono in po že izdani pravici nastopa igralcu, Registracijska komisija KZS kot prvostopni organ vsaki ekipi, za katero je igralec pridobil pravico nastopa, izreče suspenz. O pritožbi zoper suspenz odloča kot drugostopenjski organ Izvršni odbor KZS. Odločitev Izvršnega odbora KZS je dokončna. 8. ADMINISTRATIVNA PRESTOPNA TAKSA (69. člen RP) Administrativne prestopne takse znašajo: a. prestopi slovenskih članskih igralcev v moške prvoligaše in med njimi 80,00 EUR, b. prestopi ostalih slovenskih igralcev 20,00 EUR, c. prestopi slovenskih igralk 20,00 EUR, Prestopna taksa se poravna na osnovi izdanega računa. Član Registracijske komisije KZS Majer Boris Predsednik Registracijske komisije KZS Damijan Korošec

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Predsedstvo) je na svoji 150. seji, dne 27.2.2017, v posledici sprejema novega Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu Hokejske zveze Slovenije, sprejelo

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev Na podlagi 10., 11., 13. in 28. člena Statuta Judo zveze Slovenije je Izvršilni odbor Judo zveze Slovenije (IO) na svoji 22. redni seji, 14. 4. 2016 sprejel: P R A V I L N I K o registraciji članic Judo

Prikaži več

Na osnovi 21

Na osnovi 21 Na osnovi 31. člena Statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na seji dne 11.07.2019 sprejelo : REGISTRACIJSKI PRAVILNIK I. POJMI 1. člen Pravilnik je napisan v moški

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA GORIŠNICA 83 2272 GORIŠNICA gor.sport@gmail.com Na podlagi 5., 6., 9., 15., 18. in 29. člena statuta Športne zveze občine Gorišnica so predstavniki društev in klubov na 7.

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne 26. 3. 2019 sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO ZVEZE SLOVENIJE SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta pravilnik

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne , ob uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO

Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne , ob uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne 03.09.2013, ob 16.00 uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO: Marjan Hribar, Robert Smodiš, Božo Šetina, Danijel

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA SKRAJŠANI DISCIPLINSKI PRAVILNIK KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA PARKL 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL DISCIPLINSKI PRAVILNIK 1 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 2. DISCIPLINSKI

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word _KOŀARKA_Oŀ_mlajši

Microsoft Word _KOÅ€ARKA_OÅ€_mlajÅ¡i Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši Datum in kraj tekmovanja Šolska tekmovanja: od oktobra 2017 do maja 2018. Občinska tekmovanja: od decembra 2017 do februarja 2018. Področna tekmovanja:

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Microsoft Word - tp streljanju.doc

Microsoft Word - tp streljanju.doc Štev: PJ/JO-112-19.02/15 Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je Komisija za tekmovalni

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. SNL V 1.0; 16.08.2017 Na podlagi določil Statuta NZS

Prikaži več

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc ORGANIZIRA XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA POKROVITELJ TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017 XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem SMUČARSKI

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA MNZ STAREJŠI DEČKI U15

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc NAVODILA - OPOZORILA za 1. SML in 1. SKL JESEN TL 2009/2010 Klubom, ki so lastniki prostorov (igrišč) ali imajo sklenjeno pisno pogodbo z lastnikom o uporabi in ob upoštevanju še drugega pogoja, da imajo

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 1 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 2 1. TEMELJNE DOLOČBE.3 1.1 Splošna

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Visoke poslovne šole (VPŠ) Erudio na 2. redni seji, dne

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Microsoft Word - Osnutek zapisnika 7. seje IO MNZ Maribor.doc

Microsoft Word - Osnutek zapisnika 7. seje IO MNZ Maribor.doc MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor Tel: 02/250-99-90 fax: 02/250-99-91 02/250-99-99 fax: 02/250-99-98 e-mail: mnzm-mb@siol.net, mnzm-3snl@siol.net, info@mnzveza-mb.si

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Navodila_1819_Regions' Cup

Navodila_1819_Regions' Cup NZS STANDARD Št. / ozn. : NAV_1819_RC Verzija: V1.0 Zadeva: NAVODILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019 1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 1.1. Splošno Nogometne

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof.

POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof. POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof. Predstavitev šole 3 Zgodovina košarke v Rogaški Slatini Moška

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Napovedovalec: Vodja tajništva: Vodja tehnične službe: Vodja prijavnice: Meritve

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več