JC/GL/2014/ december 2014 Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjodogovorov o koordinaciji nadzora finančnih kongl

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "JC/GL/2014/ december 2014 Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjodogovorov o koordinaciji nadzora finančnih kongl"

Transkripcija

1 JC/GL/2014/ december 2014 Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjodogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov 1

2 Kazalo Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov 3 Vloga teh smernic 3 Zahteve v zvezi s poročanjem 3 Naslov I Predmet urejanja in področje uporabe 4 Naslov II Postopek vzporejanja, struktura sodelovanja in dogovori o koordinaciji 4 Postopek vzporejanja 5 Struktura sodelovanja 6 Pisni dogovori o koordinaciji med koordinatorjem in pristojnimi organi 7 Dogovori o koordinaciji z nadzornimi organi tretjih držav 7 Naslov III Usklajevanje izmenjave informacij v okviru rednega poslovanja in v izrednih razmerah 7 Obseg in pogostost 7 Zbiranje informacij 8 Komunikacijski kanali 8 Komunikacija s finančnim konglomeratom 8 Komunikacija v izrednih razmerah 8 Naslov IV Nadzorniška ocena finančnih konglomeratov 9 Ocena finančnega položaja finančnega konglomerata 9 Ocena politik kapitalske ustreznosti 9 Ocena koncentracije tveganj 10 Ocena poslov v skupini 10 Ocena sistemov notranjih kontrol in postopkov upravljanja s tveganji 11 Naslov V Nadzorniško načrtovanje in usklajevanje nadzorniških dejavnosti v okviru rednega poslovanja in v izrednih razmerah 11 Načrtovanje in usklajevanje nadzorniških dejavnosti 11 Usklajen akcijski načrt 12 Delitev in prenos nalog 12 Načrtovanje za primer izrednih razmer 12 Naslov VI Postopki odločanja med pristojnimi organi 13 Postopki, ki se uporabljajo pri posvetovalnih procesih 13 Postopki, ki se uporabljajo pri procesih dogovarjanja 13 Postopki, ki se uporabljajo pri vsakoletni oceni opustitev 14 Postopki, ki se uporabljajo pri usklajevanju izvršilnih ukrepov 14 Naslov VII Končne določbe in izvajanje 15 2

3 Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjodogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov Vlogateh smernic Ta dokument vsebuje smernice, izdane v skladu s členom 16 in členom 56(1) Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES; Uredbo (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in Uredbo (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (v nadaljnjem besedilu: uredbe o evropskih nadzornih organih). V skladu s členom 16(3) uredb o evropskih nadzornih organih si morajo pristojni organi in finančne institucije na vsak način prizadevati za upoštevanje teh smernic. V smernicah je predstavljeno stališče evropskih nadzornih organov glede ustreznih nadzorniških praks v okviru Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) oziroma kako bi bilo treba uporabljati zakonodajo Unije na določenih področjih. Pristojni organi, za katere smernice veljajo, naj jih upoštevajo tako, da jih ustrezno vključijo v svoje nadzorniške prakse (npr. s spremembo pravnega okvira ali nadzorniških postopkov), tudi takrat, ko so smernice namenjene predvsem institucijam. Zahteve v zvezi s poročanjem Pristojni organi morajo v skladu s členom 16(3) uredb o evropskih nadzornih organih do 23. Februarja 2015ustrezen evropski nadzorni organ uradno obvestiti, ali ravnajo oziroma nameravajo ravnati v skladu s temi smernicami, ali pa mu sporočiti razloge za njihovo neupoštevanje. Če pristojni organi do tega roka ne bodo poslali uradnega obvestila, bo ustrezen evropski nadzorni organ štel, da jih ne upoštevajo. Uradna obvestila je treba poslati na elektronske naslove in s sklicem JC/GL/2014/01. Predložiti jih morajo osebe, ki so pooblaščene za poročanje o skladnosti v imenu svojih pristojnih organov. 3

4 Uradna obvestila bodo v skladu s členom 16(3) objavljena na spletnih straneh evropskih nadzornih organov. Naslov I Predmet urejanjain področje uporabe 1. Te smernice izpolnjujejo zahtevo iz člena 11(1) Direktive 2002/87/ES 1 (FICOD), da morajo evropski nadzorni organi prek Skupnega odbora oblikovati smernice, katerih cilj je zbliževanje nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinacijinadzora v skladu s členom 116 Direktive 2013/36/EU 2 in členom 248(4) Direktive 2009/138/ES Cilj smernic je pojasniti in okrepiti sodelovanje med pristojnimi organi na čezmejni in medsektorskiravni?ter dopolniti delovanje sektorskih kolegijev (če obstajajo), kadar je čezmejna skupina opredeljena kot finančni konglomerat v skladu z Direktivo 2002/87/ES. Cilj teh smernic je tudi okrepiti enake konkurenčne pogoje na notranjem trgu z zagotavljanjem doslednekoordinacijenadzora. 3. Člen 11(1) Direktive 2002/87/ES opredeljuje naloge pristojnega organa, odgovornega za izvajanje dopolnilnega nadzora (koordinator), pri čemer določa, da morajo imeti navedeni organ ter drugi ustrezni pristojni nadzorni organi inpo potrebi tudi drugi zadevni pristojni organi sklenjene dogovore o koordinaciji. 4. Smernice so namenjene pristojnim organom, kot so opredeljeni v členu 2(16) Direktive 2002/87/ES, in ECB v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (EU) št. 1024/ Če ni določeno drugače, se sklicevanja v teh smernicah nanašajo na ustrezno določbo Direktive 2002/87/ES. Naslov II Postopek vzporejanja, struktura sodelovanja in dogovori o koordinaciji 6. Vzporejanje je postopek zbiranja in analiziranja informacij, potrebnih za identifikacijo subjektov, ki sestavljajo finančni konglomerat v skladu s členom 3 Direktive 2002/87/ES in so predmet dopolnilnega nadzora, ki ga morajo izvajati pristojni organi v okviru dogovorov o koordinacijinadzora v skladu s členom 11(1) Direktive 2002/87/ES. 1 Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu (UL L 35, , str. 1). 2 Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, , str. 338). 3 Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, , str. 1). 4

5 Postopek vzporejanja 7. Koordinator mora izvesti postopek vzporejanja v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi, ki so izdali dovoljenje za opravljanje poslov nadzorovanimsubjektom, ki so del finančnega konglomerata. Navedeni pristojni organi morajo rezultat postopka vzporejanja uporabiti pri določanju ustreznega obsega dopolnilnega nadzora na podlagi organizacije, obsegain zapletenosti finančnega konglomerata. 8. Postopek vzporejanja je treba izvesti ob ustreznem upoštevanju postopka identifikacije iz člena 4 Direktive 2002/87/ES. Prav takoje treba rezultat postopka vzporejanja uporabiti pri letnih posodobitvah postopka identifikacije finančnega konglomerata. 9. Postopek vzporejanja mora vključevati zbiranje in analiziranje informacij, potrebnih za identifikacijo pristojnih organov, ki morajo imeti v skladu s členom 11(1) Direktive 2002/87/ES sklenjene dogovore o koordinaciji. 10. Koordinator mora zagotoviti izvedbopostopka vzporejanja na podlagi naslednjih pogojev: a) finančni konglomerat je že identificiran v skladu s členom 4 Direktive 2002/87/ES in s sodelovanjem pristojnih organov; b) sektorski kolegij je vzpostavljen v skladu s členom 116 Direktive 2013/36/EU ali členom 248(2) Direktive 2009/138/ES; koordinator je bil imenovan v skladu s členom 10 Direktive 2002/87/ES. 11. Postopek vzporejanja mora: a) upoštevati rezultat postopkov vzporejanja, ki se izvajajo na sektorski ravni; b) biti osredotočen na medsektorske povezave, kot so tesne povezave in udeležbe, med nadzorovanimi subjektiv finančnem konglomeratu, mešanim finančnim holdingom ali drugimi subjekti v finančnem konglomeratu, ki so relevantniza nadzor. 12. Za pripravo osnutka vzporejanja in njegove predložitve pristojnim nadzornim organom, da ti zagotovijo svoj prispevek, mora koordinator vzpostaviti dialog z nadzorovanimsubjektomv njegovi nadzorni pristojnosti, ki je na vrhufinančnega konglomerata; če na vrhufinančnega konglomerata ni nadzorovanega subjekta, mora koordinator vzpostaviti dialog ne samo s subjektom na vrhu konglomerata, ampak tudi z nadzorovanim subjektom, ki je v njegovi nadzorni pristojnosti v skladu s členom 10(2)(b) Direktive 2002/87/ES. 5

6 13. Vzporejanje je treba redno posodabljati, in sicer vsaj enkrat letno, pri čemer je treba upoštevati spremembe v strukturi finančnega konglomerata. Z morebitnimi posodobitvami prvotnega vzporejanja je treba seznaniti vse pristojne nadzorne organe. 14. Pri vzporejanju je treba upoštevati vse subjekte, relevantneza nadzor znotraj skupine, pri tem pa mora biti navedeno, v katerega od naslednjih finančnih sektorjev spada posamezninadzorovanisubjekt: a) zavarovalnice in pozavarovalnice ali b) kreditne institucije in investicijske družbe. 15. Pri subjektih, relevantnih za nadzor iz odstavka 14, je treba pri vzporejanju opredeliti: a) vsepodrejenedružbev EGP; b) podružnice v EGP, ki so pomembne za lokalni trg ali za sektorsko skupino, glede na opredelitev takšnih podružnic v zadevnih sektorskih direktivah; c) podrejenedružbein podružnice zunajegp, relevantneza sektorsko skupino; in d) seznam relevantnihudeležb znotraj skupine v smislu člena 2(11) in (12) Direktive 2002/87/ES. 16. Koordinator mora pripravitivzporejanje z uporabo predloge iz Priloge 1. Struktura sodelovanja 17. Koordinator mora na podlagi rezultatov vzporejanja odločiti, ali je treba za izpolnitev njegovih nalog in doseganje potrebne stopnje sodelovanja med pristojnimi organi dodati posebno točko na dnevni red sektorskega kolegija, ustanovljenega v skladu s členom 116 Direktive 2013/36/EU ali členom 248(2) Direktive 2009/138/ES, oziroma vzpostaviti druge postopke sodelovanja, kot so ločeni sestanki, namenjeni dopolnilnemu nadzoru finančnih konglomeratov, ali druge oblike redne komunikacije med pristojnimi nadzornimi organi. Koordinator mora povabiti evropske nadzorne organe na relevantnesestanke in jih vključiti v druge oblike redne komunikacije med pristojnimi nadzornimi organi. 18. Število udeležencev na sestankih ali v dejavnostih, ki so povezane z dopolnilnim nadzorom, mora biti ustrezno, da bi se doseglizastavljeni cilji. Koordinator mora zagotoviti, da so drugi pristojni organi v celoti in pravočasno obveščeni o dejavnostih in ugotovitvah sektorskega kolegija. 6

7 Pisni dogovori o koordinacijimed koordinatorjem in pristojnimi organi 19. Pisni dogovori o koordinaciji, sklenjeni za sektorski nadzor, morajo vsebovati vsedodatke, ki so potrebni, da se omogoči učinkovit dopolnilni nadzor finančnega konglomerata. 20. Ti dodatki morajo biti prilagojeni naravi, velikosti in zapletenosti finančnega konglomerata. Dodatki k pisnim dogovorom morajo vsebovati vsaj postopke, ki jih je treba upoštevati v izrednih razmerah, ko je treba zagotoviti pogostejše stike in hitrejši odziv. 21. Druga možnost je, da se koordinator in pristojni organi dogovorijo o vzpostavitvinovih pisnih dogovorov o koordinacijina ravni finančnega konglomerata, pri čemer morajo ti dogovori vključevati obseg in pogostost izmenjave informacij ter se sklicevati na odstavka 24 in 25 v zvezi skoordinacijoin izmenjavo informacij v okviru rednega poslovanja in v izrednih razmerah ter odstavek 33 v zvezi z oceno finančnega položaja konglomerata. Dogovori o koordinacijiz nadzornimi organi tretjih držav 22. Če ima finančni konglomerat pomembne subjekte v tretjih državah, mora koordinator pristojne organe tretjih držav vključiti v dogovore o koordinacijiza finančni konglomerat v skladu s členom 19 Direktive 2002/87/ES in sektorskimi pravili o enakovrednem nadzorniškem pristopu ter primerljivimi dogovori o zaupnosti. Naslov III Usklajevanje izmenjave informacij v okviru rednega poslovanja in v izrednih razmerah Obseg in pogostost 23. Obseg izmenjave informacij med pristojnimi organi mora vključevati vse pomembne ali bistvene informacije, potrebne za izvajanje nalog iz člena 11 Direktive 2002/87/ES. Po potrebi je treba vključiti informacije, ki so pomembne za stresno testiranje finančnih konglomeratov, kot je določeno v členu 9(b) Direktive 2002/87/ES. 24. Pri izmenjavi informacij med koordinatorjem in pristojnimi organi je treba upoštevati potrebe vključenih nadzornikov. Koordinator mora priusklajevanju pretoka informacij upoštevati naravo nadzorovanih subjektov v finančnem konglomeratu, njihov pomen v konglomeratu in pomen njihovih lokalnih trgov. 7

8 25. Pristojni organi se morajo dogovoriti o pogostosti,obliki ter predlogah za redno izmenjavo informacij. Koordinator in pristojni organise morajo dogovoriti o predlogah, zlasti kar zadeva zbiranje informacij o koncentraciji tveganja in poslih v skupini. 26. Če pristojni organ prejme zahtevo za določeneinformacije od drugega pristojnega organa, mora te informacije zagotoviti brez nepotrebnega odlašanja. Vse druge bistvene informacije, ki lahko vplivajo na finančni položaj konglomerata kot celote ali katere koli od njegovih posameznih družb, je treba sporočiti koordinatorju ali zadevnemu pristojnemu organu takoj, ko je to izvedljivo. Zbiranje informacij 27. Pristojni organi morajo zbirati informacije od subjektov, ki so pod njihovim nadzorom ter jih posredovati koordinatorju in drugim pristojnim organom, razen če je bil sklenjen poseben dogovor, da zadevne informacije od teh subjektov zbira drugi pristojni organ. 28. Koordinator mora voditi zahtevke za informacije o finančnem konglomeratu. Koordinator in pristojni organi morajo zagotoviti, da se obstoječe regulativno poročanje uporablja v čim večji možni meri ter da se prepreči podvajanje poročanja. Komunikacijski kanali 29. Pristojni organi in koordinator morajo preučiti uporabo vseh razpoložljivih komunikacijskih kanalov (vključno s sestanki kolegija, uradnimi dopisi, e-pošto, telefonskimi klici/video klici/konferencami in spletnimi platformami) ter se morajo dogovoriti, katere komunikacijske kanale je treba uporabiti za zbiranje in posredovanjeinformacij o finančnem konglomeratu. Pri posredovanjuzaupnih in občutljivih informacij je vedno treba uporabiti zavarovan komunikacijski kanal. Zlasti morajo pristojni organi uporabljati varne spletne komunikacijske platforme, kadar so na voljo. Komunikacija s finančnim konglomeratom 30. Koordinator je odgovoren za komunikacijo z nadrejenimpodjetjem na vrhuskupine ali, če nadrejenegapodjetja ni, z nadzorovanimsubjektomz največjo bilančno vsoto v največjem finančnem sektorju skupine. Pristojni organi morajo pred neposredno komunikacijo s tem nadrejenimpodjetjem ali nadzorovanimsubjektomobvestiti koordinatorja. Če zaradi izjemnih okoliščin predhodno obvestilo ni mogoče, morajo pristojni organi brez nepotrebnega odlašanja obvestiti koordinatorja o naravi in rezultatu komunikacije. Komunikacija v izrednih razmerah 31. Pristojni organ, ki ugotovi izredne razmere, ki vplivajo na nadzorovanesubjektev finančnem konglomeratu, mora opozoriti koordinatorja in druge pristojne organe, katerih 8

9 nadzorovani subjektibi lahko bili prizadeti zaraditeh razmer. Pristojni organi morajo tesno sodelovati, kadar koli je to potrebno, in si dejavno izmenjevati relevantneinformacije. Koordinator mora zagotoviti, da so, kadar je to primerno, evropski nadzorni organi obveščeni o vseh relevantnihdogodkih v skladu s členom 18(1) uredb o evropskih nadzornih organih. Naslov IV Nadzorniška ocena finančnih konglomeratov Ocena finančnega položaja finančnega konglomerata 32. Koordinator mora vzpostaviti dialog s pristojnimi nadzornimi organi za namene nadzorniškega pregleda in ocene finančnega položaja finančnega konglomerata. Ob upoštevanju strukture skupine, kot je bila ugotovljena med vzporejanjem, mora koordinator oceniti celoten profil tveganja finančnega konglomerata. 33. Koordinator mora zagotoviti, da dialog vključuje: a) glavne šibke točke in pomanjkljivosti subjektov v finančnem konglomeratu, pri čemer mora posebno pozornost nameniti njihovim medsektorskim povezavam, in b) vprašanja upravljanja tveganj in nadzora v zvezi s skladnostjo s kapitalskimi zahtevami, koncentracijo tveganj in poslov v skupini. Ocena politik kapitalske ustreznosti 34. Koordinator in pristojni nadzorni organi morajo pregledati politike načrtovanja kapitala nadzorovanihsubjektovv finančnem konglomeratu. Pregled na ravni skupine mora upoštevati in temeljiti na podobnih analizah, ki so bile izvedene na sektorski ravni in na ravni posameznih subjektov. 35. Take ocene ne posegajo v zahteve glede kapitalske ustreznosti, kot so določene v sektorski zakonodaji, in ne smejo podvajati izračunov kapitalske ustreznosti finančnega konglomerata v skladu z delegirano uredbo Evropske komisije o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Koordinator je odgovoren za oceno politik kapitalske ustreznosti konglomerata. Pri pripravi ocene mora koordinator upoštevati ocene takšnih politik, ki so jih predložili pristojni nadzorni organi. 37. Kar zadeva izračune kapitalske ustreznosti, se mora koordinator o izključitvi subjekta iz izračuna posvetovati spristojnimi nadzornimi organi; glej odstavek 58(a) teh smernic. 4 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 342/2014 z dne 21. januarja 2014 o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za uporabo metod za izračun kapitalskih zahtev za finančne konglomerate (UL L 100, , str. 1). 9

10 Ocena koncentracije tveganj 38. Pri izvajanju dopolnilnega nadzora koncentracije tveganja nadzorovanihsubjektovv finančnem konglomeratu se mora koordinator usklajevati s pristojnimi nadzornimi organi za spremljanje, kako lahko koncentracije tveganj povzročijo potencialne medsebojne negativne vplive v finančnem konglomeratu, nasprotjeinteresov in neupoštevanjesektorskih predpisov. 39. Ob upoštevanju strukture finančnega konglomerata bi se moralikoordinator in pristojni nadzorni organi dogovoriti, ali je treba za učinkovito oceno koncentracije tveganj zahtevati informacije od nadzorovanihsubjektovznotraj finančnega konglomerata za dopolnitev informacij, ki so že na voljo na podlagizahtev v zvezi s poročanjem. 40. Izmenjava informacij med koordinatorjem in pristojnimi organi, lahko zajema naslednje podatke, če so ti na voljo: a) kako nadzorovani subjektiznotraj finančnega konglomerata upravljajo izpostavljenost tveganjem, ki medsebojno vplivajo narazlične kategorije tveganja; b) analiza in ocena pristojnih organov o notranjem poročanju in sistemih omejitev podskupin ali posameznih subjektov finančnega konglomerata; c) koncentracije tveganj na medsektorski ravni, ki ne zajemajokoncentracij tveganj, ki so že bile ocenjene na čezmejni ravni v okviru posameznega sektorja. 41. Koordinator in pristojni organi se morajo obveščati o vseh nadzorniških aktivnostihali ukrepih, ki so bili sprejeti dosubjektovznotraj finančnega konglomerata v zvezis koncentracijami tveganja. Koordinator mora biti v pripravljenosti, da olajša identifikacijo skupnih nadzorniških ukrepov na to temo. Ocena poslov v skupini 42. Pri izvajanju dopolnilnega nadzora poslov v skupini nadzorovanihsubjektovv finančnem konglomeratu mora koordinator v sodelovanju spristojnimi nadzornimi organi spremljati, kako lahko posli v skupini povzročijo potencialne medsebojne negativne vplive v konglomeratu, nasprotje interesov in neupoštevanjesektorskih predpisov. 43. Koordinator in pristojni organi se morajo odločiti, ali bodo od nadzorovanihsubjektovv finančnem konglomeratu poleg informacij, ki so jih že zbrali v okviru obstoječega poročanja v različnih jurisdikcijah in sektorjih, zahtevali dodatne informacije, pri čemer je treba upoštevati strukturo finančnega konglomerata. 10

11 44. Koordinator in pristojni organi se morajo dogovoriti o: a) vrstah poslov v skupini, ki jih bodo nadzorovali, pri čemer morajo upoštevati strukturo finančnega konglomerata in opredelitev poslov v skupini iz člena 2(18) Direktive 2002/87/ES, in b) pragih poročanja za posle v skupini, ki temeljijo na regulatornem kapitalu in/ali tehničnih rezervacijah. 45. Koordinator in pristojni organi se morajo obveščati o vseh nadzorniških aktivnostihali ukrepih, ki so bili sprejeti dosubjektovznotraj finančnega konglomerata v zvezis posli v skupini. Koordinator mora biti v pripravljenosti, da olajša identifikacijo skupnih nadzorniških ukrepov na to temo. Ocena sistemovnotranjihkontrolin postopkov upravljanja stveganji 46. Za potrebe ocene postopkov upravljanja stveganji in sistemovnotranjihkontrolse mora koordinator usklajevati s pristojnimi nadzornimi organi. 47. Pristojni organi morajo koordinatorju predložiti relevantneinformacije o njihovi oceni postopkov upravljanja stveganji in sistemovnotranjihkontrolnadzorovanihsubjektov(na posamični ali subkonsolidirani ravni), ugotovljenih pomembnih pomanjkljivostih in metodologijah, ki so bile uporabljene zaizvedboocene. 48. Koordinator mora s pristojnimi nadzornimi organi obravnavati posamične ocene in skupno oceno, da se: a) oceni ustreznost sektorskega upravljanja stveganji in sistemov kontrolza zmanjševanje pomembnihtveganj konglomerata in ugotavljanje morebitnih kanalov širjenja negativnih vplivov ter b) doseže usklajeno stališče vključenihpristojnih organov glede upravljanja s tveganji in sistemov kontrolfinančnega konglomerata. Naslov V Nadzorniško načrtovanje in usklajevanje nadzorniških dejavnosti v okviru rednega poslovanja in v izrednih razmerah Načrtovanje in usklajevanje nadzorniških dejavnosti 49. Po analizi, izvedeni v skladu z naslovom IV, mora koordinator v sodelovanju s pristojnimi nadzornimi organi v vzpostavljen postopek kolegijev vključiti načrtovanje in usklajevanje nadzorniških dejavnosti za nadzor finančnega konglomerata. 11

12 50. Kadar obstajajo posebne postopkovne ureditve, opisane v odstavku 17, mora koordinator organizirati vsaj en fizični sestanek kolegija letno. 51. Če na dnevnem redu sektorskega kolegija ni posebnih točk v zvezi z dopolnilnim nadzorom, mora koordinator kot predsednik sektorskega kolegija vsaj enkrat letno povabiti predsednika drugega sektorskega kolegija ali, če sektorski kolegij ne obstaja, pristojne organe na sestanek kolegija, ki mu koordinator predseduje. Koordinator mora v dnevni red takšnega sestanka vključiti točke, ki se nanašajo na dopolnilni nadzor. Povabljeni pristojni organi iz drugih finančnih sektorjev morajo imeti možnost predlagati dodatne točke dnevnega reda za sestanek kolegija. Usklajen akcijski načrt 52. Kadar je vzpostavljen le en sektorski kolegij, je treba nadzorniške dejavnostivezane nanadzor finančnih konglomeratov, vključiti v usklajen akcijski načrt tega kolegija. Točke, ki se nanašajo na dopolnilni nadzor, je treba ločeno označiti in navesti sklic na nadzorniške dejavnosti iz Direktive 2002/87/ES. 53. Če je na dnevni red sektorskega kolegija dodana posebna točka o nadzoru finančnega konglomerata, mora koordinator v posvetovanju spristojnimi nadzornimi organi odločiti, ali bo za dejavnosti dopolnilnega nadzora pripravil ločen usklajen akcijski načrt. Kadar je nadzor finančnega konglomerata del sektorskega kolegija, mora biti usklajen akcijski načrt za finančni konglomerat poseben del usklajenega akcijskega načrta kolegija. Delitev in prenos nalog 54. Koordinator mora ob upoštevanju obstoječih sektorskih predpisov voditi razpravo, ali in kako bi se morale deliti in prenašati naloge za namene izvajanja pregleda finančnega položaja finančnega konglomerata in druge naloge, ki so povezane z dopolnilnim nadzorom. Razprava naj biupoštevala način organizacije nadzorovanih subjektov in bilasorazmerna naravi, velikosti in zapletenosti finančnega konglomerata. Načrtovanje za primer izrednih razmer 55. Obstoječe načrte za izredne razmere, pripravljenena sektorski ravni za namene sodelovanja organov v izrednih razmerah 5, je treba posredovati vsem pristojnim organom, odgovornimi za nadzor nadzorovanegasubjektav finančnem konglomeratu, ki so v pristojnostikoordinatorja. Če načrt za izredne razmere obstaja le za en sektor, mora biti na voljo pristojnim organom, odgovornim za druge sektorje, kontaktne podatke teh pristojnih organov pa je treba vključiti v načrt za izredne razmere. Koordinator je odgovoren za vzdrževanje načrta za izredne razmere na ravni finančnega konglomerata. 5 Iz člena 114(1) Direktive 2013/36/EU in [člena 355 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. / z dne XXX o dopolnitvi Direktive 2009/138/EU]. 12

13 Naslov VI Postopki odločanja med pristojnimi organi 56. Naslov VI določa postopke, ki jih morajo pristojni organi upoštevati v različnih postopkih sprejemanja odločitev iz Direktive 2002/87/ES. Na podlagi njihove opredelitve iz Direktive so ti postopki sprejemanja odločitev razdeljeni v štiri glavne kategorije: postopki pri posvetovalnih procesih, postopki pri procesih odločanja, postopki pri vsakoletni oceni opustitev in postopki pri usklajevanju izvršilnih ukrepov. Postopki, ki se uporabljajo pri posvetovalnih procesih 57. Posvetovalni procesiiz tega naslova so: a) posvetovalni proces, ki se izvaja v skladu s tretjim pododstavkom člena 6(5) Direktive 2002/87/ES; b) posvetovalni proces, ki se izvaja v skladu s prvim odstavkom člena 12(2) Direktive 2002/87/ES; c) posvetovalni proces, ki se izvaja v skladu z drugim pododstavkom člena 18(1) Direktive 2002/87/ES. 58. Pri posvetovanjih morajo pristojni organi upoštevati naslednje korake: a) pristojni organ, ki izvaja posvetovanje, mora jasno določiti vsebino posvetovanja, predlagano odločitev, utemeljitev in naravo odgovora, ki se pričakuje od pristojnih organov, s katerimi se posvetuje; b) najkrajše obdobje posvetovanja je dva tedna, ki ga koordinator lahko v nujnih primerih skrajša, razen če ni drugače določeno v dogovorih o koordinaciji, ki so bili sklenjeni znotrajsektorskega kolegija; c) če pristojni organ, s katerim se posvetuje, ne odgovori znotraj posvetovalnega obdobja, mora pristojni organ, ki izvaja posvetovanje, šteti, da navedeni pristojni organ nima ugovorov glede predlagane odločitve. Postopki, ki se uporabljajo pri procesihdogovarjanja 59. Postopki dogovarjanja iz tega naslova so: a) postopek dogovarjanja v skladu s tretjim pododstavkom člena 3(6) Direktive 2002/87/ES; b) postopek dogovarjanja v skladu s členom 5(4) Direktive 2002/87/ES; 13

14 c) postopek dogovarjanja v skladu s členom 10(3) Direktive 2002/87/ES; d) postopek dogovarjanja v skladu s členom 18(3) Direktive 2002/87/ES. 60. Pri postopkih dogovarjanja morajo pristojni organi upoštevati naslednje korake: a) pred sprejetjem dogovora mora koordinator voditi razpravo med pristojnimi nadzornimi organi, tako da organizira enega ali več fizičnih sestankov ali sestankov na daljavo (telekonferenca); b) ko je dogovor dosežen, ga je treba navesti v pisnem dokumentu, ki mora vsebovati zadostno utemeljitev dogovora. Dokument morajo podpisati koordinator in drugi pristojni nadzorni organi. V primeru nestrinjanja se mora koordinator na zahtevo katerega koli drugega zadevnega pristojnega organa ali na lastno pobudo posvetovati z ustreznim evropskim nadzornim organom. Kadar se posvetuje z evropskim nadzornim organom, morajo vsi pristojni organi pri sprejetju dogovora upoštevati njegov nasvet. Če eden ali več pristojnih organov zavrne dogovor, lahko drugi pristojni organi kljub temu sprejmejo dogovor med sabo, koordinator pa zadevnievropski nadzorni organ obvesti, da dogovor med vsemi pristojnimi organi ni bil dosežen; c) po potrebi lahko koordinator k sodelovanju pri pisnem dogovoru povabi nadzorne organe tretjih držav, in sicer na podlagi ocene enakovrednosti zahtev o zaupnosti, ki veljajo za nadzorne organe teh tretjih držav. Postopki, ki se uporabljajo pri vsakoletni oceni opustitev 61. Pri izvajanju vsakoletne ocene opustitev, ki se uporabljajo pri dopolnilnem nadzoru, ter pregleda količinskih kazalnikov iz člena 3 Direktive 2002/87/ES in ocen na podlagi tveganja, ki se uporabljajo za finančne skupine v skladu s členom 3(9) Direktive 2002/87/ES, morajo pristojni organi upoštevati naslednje korake: a) za namen izvedbe ponovne ocene in pregleda morajo pristojni organi delovati v skladu z načrtom za nadzor, ki ga morajo sprejeti dovolj zgodaj; b) ponovno oceno in procesmora voditi koordinator, ki mora organizirati potrebne sestanke za izpolnitev zahteve; c) koordinator mora oceniti vire, ki jih bo potreboval, in jih sporočiti pristojnim nadzornim organom; koordinator in drugi pristojni nadzorni organi morajo viredodeliti v skladu z oceno koordinatorja; d) če ponovna ocena in pregled pokažeta, da bi bilo primerno spremeniti opustitve, količinske kazalnike ali ocene na podlagi tveganja, morajo pristojni organi uporabiti proceseiz odstavka 60, da se doseže dogovor o teh spremembah. Postopki, ki se uporabljajo pri usklajevanju izvršilnih ukrepov 14

15 62. Za usklajevanje izvršilnih ukrepov in nadzorniških aktivnosti, ki jih je treba izvesti v skladu s členom 16 Direktive 2002/87/ES za čimprejšnjo odpravo situacije, ko (i) nadzorovanisubjektiv finančnem konglomeratu ne izpolnjujejo dopolnilnihzahteviz členov 6 do 9 Direktive 2002/87/ES; ali (ii) ko pogoje izpolnjujejo, vendar je njihova solventnost vseeno ogrožena; ali (iii) ko posli v skupini ali koncentracija tveganj ogrožajo finančni položaj nadzorovanihsubjektov, morajo pristojni organi upoštevati naslednje korake: a) postopek usklajevanja mora voditi koordinator, ki mora organizirati zadostno število sestankov za izpolnitev zahteve; b) koordinator mora oceniti vire, ki jih bo potreboval, in o tem obvestiti pristojne nadzorne organe; koordinator in drugi pristojni nadzorni organi morajo dodeliti zadostnevirev skladu z oceno koordinatorja. 63. Pri usklajevanju izvršilnih ukrepov je treba uporabljati proceseza izmenjavo informacij, ki so opisani v naslovu III. Naslov VII Končne določbe in izvajanje 64. Te smernice se uporabljajood datuma zahteve v zvezi s poročanjem na strani 3. 15

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in 8.7.2016 L 184/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

EIOPA_2013_ _SL_TRA

EIOPA_2013_ _SL_TRA EIOPACP 13/08 SL Smernice o sistemu upravljanjaa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu Smernice o sistemu

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

DIREKTIVA 2014/•51/•EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi direktiv 2003/•71/•ES in 2009/•138/•ES

DIREKTIVA 2014/•51/•EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi direktiv 2003/•71/•ES in 2009/•138/•ES 22.5.2014 L 153/1 I (Zakonodajni akti) DIREKTIVE DIREKTIVA 2014/51/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU)

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Uradni list Evropske unije ISSN L 201 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek julij 2012 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) št.

Uradni list Evropske unije ISSN L 201 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek julij 2012 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) št. Uradni list Evropske unije ISSN 1977-0804 L 201 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek 55 27. julij 2012 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija

Prikaži več

KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/

KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/ EBA/GL/2019/01 17. januar 2019 Smernice o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 1 Obveznosti glede zagotavljanja skladnosti in poročanja Vloga

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

SMERNICE O METODAH ZA IZRAČUN PRISPEVKOV V SISTEME JAMSTVA ZA VLOGE EBA/GL/2015/ Smernice o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamst

SMERNICE O METODAH ZA IZRAČUN PRISPEVKOV V SISTEME JAMSTVA ZA VLOGE EBA/GL/2015/ Smernice o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamst EBA/GL/2015/10 22.09.2015 Smernice o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamstva za vloge Original: 0 Popravljeno: odstavek 58 in Priloga 1 (odstavek 21) C1 Datum 22. september 2015 13. junij 2016

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Metodologija SREP v okviru EMN v manj pomembnih institucijah

Metodologija SREP v okviru EMN v manj pomembnih institucijah Metodologija SREP v okviru EMN v manj pomembnih institucijah izdaja 2019 Posodobitev v letu 2019 Razvoj in izvajanje metodologije v EMN Vsi pristojni nacionalni organi (PNO) od leta 2018 uvajajo metodologijo

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

CL2014R0596SL _cp 1..1

CL2014R0596SL _cp 1..1 02014R0596 SL 03.07.2016 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

Javno posvetovanje o osnutku dodatka k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije

Javno posvetovanje o osnutku dodatka k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije o osnutku dodatka k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije Maj 2016 Uvod (1) V tem dokumentu o posvetovanju je opisan pristop ECB k izvajanju nekaterih opcij in diskrecijskih pravic,

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/ 30.9.2014 L 286/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa L 32/14 4.2.2019 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3)

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.12.2018 C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.12.2018 o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Uradni list RS 025/2015, Uredbeni del

Uradni list RS 025/2015, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

UREDBA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. aprila o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter

UREDBA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. aprila o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter L 117/176 UREDBA (EU) 2017/746 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (Besedilo

Prikaži več

TA

TA 9.3.2017 A8-0150/ 001-117 PREDLOGI SPREMEMB 001-117 vlagatelj: Odbor za ribištvo Poročilo Marco Affronte Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju A8-0150/2016 (COM(2015)0294

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA SL

Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA SL Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA70-151-1350 SL Kazalo I. Področje uporabe... 3 II. Sklici na zakonodajo, okrajšave in slovar pojmov... 4

Prikaži več

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0283 (COD) LEX 1743 PE-CONS 57/1/16 REV 1 CODIF 43 DRS 51 ETS 50 MI 79

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0283 (COD) LEX 1743 PE-CONS 57/1/16 REV 1 CODIF 43 DRS 51 ETS 50 MI 79 EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0283 (COD) LEX 1743 PE-CONS 57/1/16 REV 1 CODIF 43 DRS 51 ETS 50 MI 791 CODEC 1864 DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Mnenje Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzposta

Mnenje Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzposta 12.7.2016 SL Uradni list Evropske unije C 252/1 III (Pripravljalni akti) EVROPSKA CENTRALNA BANKA MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20)

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 28. maja 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. marca 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Regulation common drafting file

Regulation common drafting file Svet Evropske unije Bruselj, 12. januar 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0002 (COD) 5034/17 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 12. januar 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: DATAPROTECT

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več