PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016"

Transkripcija

1 PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016

2 2 Vsebina I. Izjava o upravljanju družbe in izjava o skladnosti s kodeksom... 5 II. Pomen kakovostnih razkritij odstopanj od kodeksa in načelo»spoštuj ali pojasni«... 7 III. Praktični napotki za oblikovanje kakovostnih razkritij odstopanj od priporočil kodeksa... 8 IV. Zunanja presoja ustreznosti izjave o upravljanju mag. Irena Prijović Praktični napotki za kakovostna pojasnila v izjavah o upravljanju Izdajatelja: Ljubljanska Borza, d.d. in Združenje nadzornikov Slovenije, Ljubljana, november 2016

3 3 I. Izjava o upravljanju družbe in izjava o skladnosti s kodeksom Izjava o upravljanju družbe je osebna izkaznica prakse upravljanja družbe, ki vsebuje pregleden prikaz dejanske prakse upravljanja s predstavitvijo skladnosti s priporočeno prakso v kodeksih korporativnega upravljanja. Skladnost s kodeksom družba predstavi v izjavi o skladnosti s kodeksom, ki je sestavni del izjave o upravljanju, po načelu»spoštuj ali pojasni«razloge za odstopanje od kodeksa. Objava izjave o upravljanju družbe na spletni strani družbe (kot ločen dokument in ne le kot del letnega poročila družbe) sporoča vsem deležnikom družbe in korporativnega upravljanja, da družba razume in podpira učinkovito upravljanje in jim omogoča jasen vpogled v lastno prakso upravljanja. Pravne podlage za izjavo o upravljanju in izjavo o skladnosti s kodeksom, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, so opredeljene v 70.(5) členu ZGD-1, 25. in 26. členu Pravil borze, 5. načelu Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Priporočilu komisije o kakovosti poročanja o upravljanju podjetja. Vse družbe, zavezane revidiranju, morajo zaradi zahtevane višje stopnje transparentnosti skladno s petim odstavkom 70. člena ZGD-1 1 v poslovnem poročilu obvezno razkriti izjavo o upravljanju družbe, ki je del poslovnega poročila. Izjava se vključi kot poseben oddelek poslovnega poročila in vsebuje vsaj naslednje: 1. sklicevanje na: kodeks o upravljanju, ki velja za družbo, z navedbo podatka o javni dostopnosti besedila kodeksa, kodeks o upravljanju, ki ga je družba prostovoljno sklenila uporabljati, z navedbo podatka o javni dostopnosti besedila kodeksa in vse ustrezne podatke o upravljanju, ki presega zahteve tega zakona, z navedbo, kje je njena praksa upravljanja javno dostopna; 2. podatke o obsegu odstopanja od kodeksov o upravljanju po prvi in drugi alineji prejšnje točke. Pri tem je treba razložiti, katerih delov kodeksa o upravljanju družba ne upošteva in o razlogih za to. Če družba ne uporablja nobene določbe kodeksov o upravljanju, je treba pojasniti razloge za neuporabo; 3. opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja; 4. podatke iz 3., 4., 6., 8. in 9. točke šestega odstavka tega člena (podatki o imetnikih kvalificiranega deleža, posebnih kontrolnih pravicah, omejitvah glasovalnih pravic, spremembah statuta, pravilih pri imenovanju in zamenjavi organov vodenja in nadzora, pooblastilih poslovodstvu, zlasti glede nakupa lastnih delnic); 5. podatke o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic delničarjev in načinu njihovega uveljavljanja; 6. podatke o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij. Izjavo o upravljanju lahko družba objavi kot ločeno poročilo, skupaj z letnim poročilom. V tem primeru mora biti v poslovnem poročilu navedeno, kje v elektronskem mediju družbe je dostopno besedilo izjave o upravljanju. Če se pripravi ločeno poročilo, lahko izjava o upravljanju vsebuje sklicevanje na poslovno poročilo, v katerem so na voljo zahtevani podatki iz 4. točke tega odstavka. Družbe, s katerih delnicami se trguje v Prvi in Standardni kotaciji Ljubljanske borze, morajo skladnost s kodeksom, ki velja za družbo oziroma ki ga je ta prostovoljno sklenila uporabljati, enkrat letno na podlagi načela»spoštuj ali pojasni«razkriti v dokumentu, ki je v Pravilih Ljubljanske člen ZGD-1 je bil 15. julija 2015 z novelo ZGD-1I spremenjen in pomembno razširja obseg zavezanih družb za oblikovanje izjave o upravljanju družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu (delnice in obveznice), na vse družbe zavezane revidiranju.

4 4 borze opredeljen kot»izjava o skladnosti s kodeksom«(pravila borze, 25. in 26. člen), ki jo izdajatelji skladno s Priporočili borze javnim družbe za obveščanje javno objavijo kot samostojno oziroma ločeno objavo in ne kot del letnega poročila. Ta dokument je sestavni del izjave o upravljanju, ki je skladno s 70. členom ZGD-1 poseben del poslovnega poročila letnega poročila družbe in vsebuje: izbiro kodeksa, ki se ga je družba prostovoljno odločila spoštovati (referenčni kodeks), kje je kodeks dostopen in katerih priporočil kodeksa družba ne spoštuje, pri čemer mora dodatno pojasniti razloge za odstopanje (načelo»spoštuj ali pojasni«). Družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, imajo trenutno na voljo več možnosti za izbiro referenčnega kodeksa: Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Ljubljanska borza vrednostnih papirjev in Združenje nadzornikov Slovenije, oktober 2016), Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Slovenski državni holding, marec 2016), lastni kodeks, ki ga je oblikovala družba in je javno dostopen. Skladno s Priporočili borze javnim družbam za obveščanje Ljubljanska borza priporoča, da družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organizirani trg, uporabljajo slovenski Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Kodeks upravljanja javnih delniških družb 2 v 5. načelu s posameznimi priporočili pomembno nadgrajuje določbe ZGD-1 glede izjave o upravljanju družbe in izjave o skladnosti s kodeksom: 5. Družba v svoje poslovno poročilo vključi izjavo o upravljanju družbe. Do izjave o upravljanju se v sklopu sprejemanja letnega poročila posebej opredeli nadzorni svet v poročilu o delu nadzornega sveta Družba, ki poleg tega Kodeksa uporablja še kakšen drug kodeks, poda eno izjavo o upravljanju, vendar vanjo vključi toliko izjav o skladnosti s kodeksom, kolikor kodeksov uporablja. Pri tem se upoštevanje priporočil tega Kodeksa šteje za ustrezno utemeljitev, zakaj družba ni upoštevala morebitnih drugačnih priporočil drugega kodeksa Izjava o skladnosti s Kodeksom mora biti jasna, razumljiva in natančna. Opredeliti mora odstopanje od vseh priporočil Kodeksa, ki jih družba ne upošteva ali ne upošteva v celoti. Družba razkrije tudi vsa odstopanja od priporočil Kodeksa, ki jih ni upoštevala tekom celotnega poslovnega leta Pri vsakem odstopanju družba razkrije, kako in zakaj je odstopila od priporočila Kodeksa. Razlogi za odstopanje morajo biti vsebinski. Zgolj navajanje dejstva, da nobeno priporočilo tega Kodeksa ni zavezujoče za družbe, ni primerno pojasnilo Če ima družba namesto priporočene prakse lastno prakso upravljanja, ki je zanjo bolj primerna, naj jo navede in jo tudi pojasni ter ta odstopanja razkrije. Pri tem družba navede tudi, zakaj je ta praksa zanjo bolj primerna Družba v izjavi o upravljanju poimensko razkrije sestavo uprave in nadzornega sveta v preglednicah, ki sta Priloga C1 in C2 tega Kodeksa. Pri vsakem članu uprave in nadzornega sveta v preglednici navede vse podatke, ki jih vsebuje preglednica v prilogi tega Kodeksa Družba v izjavi o upravljanju poimensko razkrije sestavo in višino prejemkov uprave in nadzornega sveta v preglednicah, ki sta Priloga C3 in C4 tega Kodeksa Družba vsaj enkrat na tri leta zagotovi zunanjo presojo ustreznosti izjave o upravljanju. Zunanjo presojo mora opraviti neodvisna institucija, ki ima ustrezne strokovne reference. Zunanja presoja se ne šteje za posle dajanja zagotovil, ki jih opravljajo računovodski strokovnjaki z javnim pooblastilom (revizorji) ali računovodski strokovnjaki, ki nimajo javnega pooblastila (npr. notranji revizorji). Opravi se ločeno od revizije letnega poročila in je ne opravi institucija, ki je ponudnica revizijskih storitev za družbo oziroma je povezana z njimi. 2 Kodeks upravljanja javnih delniških družb je bil prvič oblikovan leta 2004 in je bil doslej štirikrat spremenjen ter dopolnjen: leta 2005, 2007, 2009 in Kodeks upravljanja javnih delniških družb je bil nazadnje sprejet in bo stopil v veljavo s Sprejela sta ga Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije.

5 5 II. Pomen kakovostnih razkritij odstopanj od kodeksa in načelo»spoštuj ali pojasni«visoka kakovost razkritij prakse korporativnega upravljanja omogoča uporabne informacije vlagateljem, olajša njihove odločitve glede naložb 3 ter povečuje njihovo zaupanje. Za družbe to pomeni večji ugled in večjo legitimnost z vidika vseh deležnikov korporativnega upravljanja in vseh interesnih skupin podjetja. Načelo»spoštuj ali pojasni«4 je ključna značilnost evropskega sistema upravljanja družb, ki družbam omogoča prožnost pri izbiri v kodeksih zapisane dobre prakse korporativnega upravljanja in sledenju le-tej. Omogoča jim tudi, da svoje upravljanje prilagodijo glede na velikost, delniško strukturo in sektorske posebnosti. Namen načela»spoštuj ali pojasni«glede razkrivanja odstopanj od načel kodeksa v izjavi o upravljanju družbe je zagotavljanje transparentnosti pri upravljanju družbe glede na priporočeno prakso, zapisano v Kodeksu upravljanja javnih delniških družb, ki je primerljiv avtonomni pravni vir z mednarodno prakso na tem področju. Kodeks ne vsebuje zakonskih določb, ki jih mora družba spoštovati, ampak predstavlja nabor priporočil dobre prakse, ki so se dogovorno oblikovala na tem področju. Namen načela»spoštuj ali pojasni«ni popolna skladnost ali kakršnakoli prisila k spoštovanju kodeksa za ceno prednosti lastnega upravljanja, ampak jasno in kakovostno pojasnilo o razlogih za odstopanja in predstavitev alternativne ustrezne prakse na tem področju, ki družbi bolj ustreza. Da bi lastno prakso prepoznali kot tisto, ki lahko ustrezno nadomesti priporočilo kodeksa, pa je nujno razumevanje namena in vsebine priporočila. Osnovno vodilo pri oblikovanju izjave o upravljanju je premik od želje po popolni skladnosti s priporočili kodeksa k vsebinski implementaciji dobre prakse, ki družbi ustreza za učinkovito upravljanje. Kakovostno razkritje odstopanj je daleč boljše od spoštovanja priporočila kodeksa brez razmisleka ali navajanja neresničnih dejstev. Evropska komisija je leta 2014 sprejela Priporočilo komisije o kakovosti poročanja o upravljanju podjetja (9. april 2014, Uradni list Evropske unije 109/43), v katerem je opredelila, kakšna je zaželena kakovost pojasnil k razkritjem odstopanj. Družba mora jasno navesti, od katerih posebnih priporočil je odstopala, in za vsako odstopanje od posameznega priporočila: (a) razložiti način odstopanja od priporočila; (b) opisati razloge za odstopanje; (c) opisati, kako je bila odločitev o odstopanju od priporočila sprejeta znotraj podjetja; (d) kadar je odstopanje časovno omejeno, pojasniti, kdaj namerava podjetje upoštevati določeno priporočilo; (e) kjer je primerno, opisati nadomestni ukrep in pojasniti, kako ta dosega temeljni cilj posebnega priporočila ali kodeksa kot celote ali kako prispeva k dobremu upravljanju podjetja. Nujno je v proces presoje lastne prakse upravljanja glede na priporočila v kodeksu vključiti vse, ki prakso korporativnega upravljanja v družbi sooblikujejo. Največjo odgovornost glede odločanja o tem zagotovo nosita uprava in nadzorni svet, glede dobre priprave za njihovo odločanje pa sekretar nadzornega sveta in drugi predstavniki strokovnih služb v družbi. Izkušnje kažejo, da tudi nekatere velike javne delniške družbe oblikujejo slabe izjave o upravljanju družbe, kar ima lahko škodljive posledice za organe vodenja in nadzora te družbe. 3 Priporočilo komisije o kakovosti poročanja o upravljanju podjetja, 9. april 2014, Uradni list Evropske unije 109/43. 4 Določeno v 20. členu Direktive 2013/34/EU.

6 6 III. Praktični napotki za oblikovanje kakovostnih razkritij odstopanj od priporočil kodeksa a) Postopek oblikovanja izjave o upravljanju družbe in izjave o skladnosti s kodeksom: 1. Izbor referenčnega kodeksa upravljanja družb. 2. Razumevanje vodilnih in izvedbenih načel kodeksa in stalno izobraževanje na tem področju s strani pristojnih organov upravljanja (uprava, nadzorni svet, komisija nadzornega sveta) in strokovnih služb v družbi. 3. Pregled lastne prakse upravljanja družbe in primerjanje z načeli kodeksa uprava in nadzorni svet opravita pregled odstopanj od priporočene prakse v kodeksu (oblikovanje seznama odstopanj), pri čemer lahko družba sodeluje z zunanjim strokovnjakom oz. relevantno inštitucijo. 4. Razmislek uprave in nadzornega sveta o posebnostih družbe in razumevanju razlogov za odstopanja od posameznih priporočil kodeksa (natančen pregled seznama odstopanj od kodeksa glede na sedanjo prakso upravljanja družbe). 5. Razmislek uprave in nadzornega sveta o utemeljenostih teh odstopanj: Ali se družba želi na določenih področjih približati priporočilu iz kodeksa, mu popolnoma slediti ali obdržati lastno prakso? Ali družba želi oblikovati lasten kodeks upravljanja družbe in ga javno objaviti na spletni strani družbe z zagotovilom o stalnem posodabljanju glede na obstoječo prakso upravljanja? 6. Odločitve uprave in nadzornega sveta glede odstopanj od kodeksa in razlogih za to ter glede morebitne prehodne narave odstopanja. 7. Strokovne službe družbe pripravijo izjavo o upravljanju in izjavo o skladnosti s kodeksom kot njen del, ki vključuje pojasnila o ugotovljenih odstopanjih od priporočil kodeksa, ki naj odražajo posebnosti družbe. Pri tem lahko družba sodeluje z zunanjim strokovnjakom oz. relevantno inštitucijo. V pojasnilih naj bo na kratek in razumljiv način predstavljena in utemeljena drugačna praksa upravljanja družbe, ki prav tako zagotavlja spoštovanje izhodiščnega načela posameznega priporočila kodeksa ter vsebuje: jezik, razumljiv povprečnemu delničarju, vendar strokoven; navedbo zaporedne številke priporočila in njegove vsebine, ki se mu doda pojasnilo o odstopanju; navedbo razlogov za odstopanje (zakaj?, kako je takšna praksa odraz potreb družbe ali njenih posebnosti?, katerih?); pojasnilo, kako družba z alternativnimi mehanizmi sledi načelom kodeksa, od katerih odstopa; morebitno časovno opredelitev trajanja neusklajenosti s kodeksom v času priprave izjave o upravljanju, ki vsebuje predstavitev načrtovane dinamike morebitnih sprememb; pojasnila naj ne bodo splošna, naj ne odražajo zgolj nespoštovanja priporočila ali celo nestrinjanje z določenim priporočilom ali navajanje neustreznosti priporočila za družbo. 5 5 Več o najpogostejših odstopanjih od kodeksa in njihovi kakovosti pojasnil ter primerih iz prakse v: Poročilu o analizi skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji in Poročilu o analizi skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji 2015 (Združenje nadzornikov Slovenije in Ljubljanska borza).

7 7 Predlog izjave o upravljanju družbe, ki vsebuje izjavo o skladnosti s kodeksom, na seji nadzornega sveta potrdijo člani nadzornega sveta na predlog uprave ob sprejemu letnega poročila. Samo tako sistematičen pristop k oblikovanju izjave o upravljanju družbe presega mehanično»ex-post«(naknadno) presojo prakse upravljanja družbe, ki temelji na utemeljevanju odstopanj od kodeksa. Dobro upravljanje družbe pa zagotavlja»ex-ante«(predhodno) presoja uprave in nadzornega sveta, katerim priporočilom kodeksa želijo slediti in katere alternativne prakse upravljanja utemeljeno omogočajo nekatere posebnosti upravljanja družbe. Predstavljen pristop k oblikovanju izjave o upravljanju z aktivno vlogo uprave in nadzornega sveta zagotavlja tudi resničnost in kakovost izjav o upravljanju. b) Vrste pojasnil odstopanj od kodeksa, ki so glede kakovosti razkritij skladna s Priporočili Evropske komisije, lahko razvrstimo v naslednje skupine: Nezadostna pojasnila: neveljavna pojasnila, ki vsebinsko niso prava pojasnila, ker ne razlagajo odstopanja (NP) po vsebini razlage sploh niso odstopanja (NO), splošna pojasnila (SPLP): ne pojasni se, zakaj se pojavljajo odstopanja (to so tudi pojasnila, ki samo izražajo nestrinjanje družbe s priporočenimi ravnanji, ne pojasnjujejo pa specifičnih lastnosti družbe, zaradi katerih tako priporočilo ni primerno za družbo). Omejena pojasnila (OP): to so pojasnila, kjer družba ne razkrije podrobno, zakaj od priporočenih ravnanj odstopa, ampak samo navede alternativno prakso. Specifična pojasnila (SPECP): to so pojasnila, ki navajajo specifične, družbi lastne razloge za odstopanje od priporočene prakse in opisujejo alternativno prakso, ter prehodna pojasnila (PP), v katerih družba navaja, da trenutno ne spoštuje načel, a se bo v prihodnosti uskladila s priporočeno prakso. Predstavljena razvrstitev pojasnil se uporablja pri statistični analizi izjav o skladnosti s kodeksom javnih delniških družb z namenom priprave Poročila o analizi skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji, ki ga obdobno pripravljata Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije.

8 8 IV. Zunanja presoja ustreznosti izjave o upravljanju Kodeks upravljanja javnih delniških družb s priporočilom 5.7 v poglavju o izjavi o upravljanju in izjavi o skladnosti s kodeksom uvaja novost zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju in določa: Družba vsaj enkrat na tri leta zagotovi zunanjo presojo ustreznosti izjave o upravljanju. Zunanjo presojo mora opraviti neodvisna institucija, ki ima ustrezne strokovne reference. Zunanja presoja se ne šteje za posle dajanja zagotovil, ki jih opravljajo računovodski strokovnjaki z javnim pooblastilom (revizorji) ali računovodski strokovnjaki, ki nimajo javnega pooblastila (npr. notranji revizorji). Opravi se ločeno od revizije letnega poročila in je ne opravi institucija, ki je ponudnica revizijskih storitev za družbo oziroma je povezana z njimi. Družba, ki tega priporočila ne bo spoštovala, bo v izjavi o skladnosti s kodeksom pojasnila razloge za odstopanje od tega priporočila kodeksa. Ker gre za zunanjo presojo izjave o upravljanju, nobena druga alternativna praksa ni mogoča, razen prehodnega pojasnila kdaj družba načrtuje, da bo to naredila. DODATNA POJASNILA, POMOČ PRI OBLIKOVANJU IZJAVE O UPRAVLJANJU IN INFORMACIJE O ZUNANJI PRESOJI: Združenje nadzornikov Slovenije mag. Irena Prijović, E: T: mag. Rada Sibila, E: T:

9 9

10

SLOVENSKI KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB 27. oktober 2016

SLOVENSKI KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB 27. oktober 2016 SLOVENSKI KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB 27. oktober 2016 SLOVENSKI KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB KAZALO I. PREAMBULA... 4 II. OPREDELITEV POJMOV... 6 III. PRIPOROČILA KODEKSA UPRAVLJANJA

Prikaži več

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim avgusta 2018 in določili

Prikaži več

kodeks v1.indd

kodeks v1.indd REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Kodeks upravljanja za nejavne družbe Kodeks upravljanja za nejavne družbe 1 Kodeks upravljanja za nejavne družbe Izdajatelji: Gospodarska

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019 Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2019 21. marec 2019 Skupščine družb so pomemben korporativni dogodek za izvrševanje pravic delničarja/družbenika.

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

(Microsoft Word - Podbev\232ek in Dimitri\350 - Spremembe v ZGD-1)

(Microsoft Word - Podbev\232ek in Dimitri\350 - Spremembe v ZGD-1) GORAZD PODBEVŠEK, IRENA DIMITRIČ SPREMEMBE Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C; Uradni list RS, št. 42/09 z dne 5.6.2009) je prinesel

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Ljubljanska borza, d. d. v sodelovanju z Združenje nadzornikov Slovenije Analiza razkritij odstopanj v izjavah o skladnosti s Kodeksom mag. Marija Val

Ljubljanska borza, d. d. v sodelovanju z Združenje nadzornikov Slovenije Analiza razkritij odstopanj v izjavah o skladnosti s Kodeksom mag. Marija Val Ljubljanska borza, d. d. v sodelovanju z Združenje nadzornikov Slovenije Analiza razkritij odstopanj v izjavah o skladnosti s Kodeksom mag. Marija Valentinčič Pregelj Simona Jamnik Čok Ljubljana, september

Prikaži več

Kodeks CG_ čistopis

Kodeks CG_ čistopis KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB Ljubljana, 8. 12. 2009 Kodeks upravljanja javnih delniških družb so sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Združenje nadzornikov

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Politika upravljanja td

Politika upravljanja td Nadzorni svet Terme Dobrna, d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna je na svoji redni seji dne 14.4.2010 sprejel naslednjo POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE TERME DOBRNA, TERMALNO ZDRAVILIŠČE D.D., DOBRNA Dokument predstavlja

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

KODEKS_05_02_07

KODEKS_05_02_07 KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB Ljubljana, 5. 2. 2007 Kodeks upravljanja javnih delniških družb so sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih

Prikaži več

Gradivo 22. seja skupščine SLO

Gradivo 22. seja skupščine SLO Slovenska energetska družba, d.d., Slovenska energetska družba, d.d, April 2012 1 Uprava družbe Slovenska energetska družba, d.d., vabi delničarje na 22. sejo, ki bo 24. maja 2012 ob 10.00 uri v poslovnih

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

Microsoft Word - Gradivo za sklic skupščine_ang.docx

Microsoft Word - Gradivo za sklic skupščine_ang.docx KAZALO 1. SKLIC SKUPŠČINE.. 3 2. PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE K TOČKAM DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE..... 5 2.1. Gradivo k točki 1 dnevnega reda.. 5 2.2. Gradivo k točki 2 dnevnega reda.. 6 2.3. Gradivo

Prikaži več

OPOMNIK

OPOMNIK OPOMNIK Za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti za potrebe postopka revidiranja OCENA VREDNOSTI NEPREMIČN ZA POTREBE RAČUNOVODSKEGA POROČANJA OPOZORILO Pregled poročila o oceni vrednosti

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Microsoft Word - Predlogi sklepov z utemeljitvami.doc

Microsoft Word - Predlogi sklepov z utemeljitvami.doc G R A D I V O 26. SKUPŠČINE DELNIČARJEV družbe, Koper, maj 2013 PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA! V skladu s 1. odstavkom 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava in nadzorni svet

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Končna objava September 2018 Mednarodni standard revidiranja 800 (prenovljen) Posebne presoje revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z

Končna objava September 2018 Mednarodni standard revidiranja 800 (prenovljen) Posebne presoje revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z Končna objava September 2018 Mednarodni standard revidiranja 800 (prenovljen) Posebne presoje revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z okviri za posebne namene POSEBNE PRESOJE REVIZIJE

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revid

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revid Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. z dne je Revizijski svet Slovenskega inštituta

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

IZJAVA O UPRAVLJANJU Za doseganje visoke stopnje preglednosti upravljanja Abanka d.d. kot del poslovnega poročila v skladu s petim odstavkom 70. člena

IZJAVA O UPRAVLJANJU Za doseganje visoke stopnje preglednosti upravljanja Abanka d.d. kot del poslovnega poročila v skladu s petim odstavkom 70. člena IZJAVA O UPRAVLJANJU Za doseganje visoke stopnje preglednosti upravljanja Abanka d.d. kot del poslovnega poročila v skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah podaja izjavo o upravljanju.

Prikaži več

Sklic skupščine

Sklic skupščine Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 4.3.2019 sklicuje 29. skupščino družbe, ki bo v četrtek, dne 18.4.2019, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana,

Prikaži več

Osnutek dokumenta

Osnutek dokumenta SISTEM IN POLITIKA UPRAVLJANJA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D. 1. UVOD Sistem in politika upravljanja (v nadaljevanju: politika) Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju: Zavarovalnica Triglav, zavarovalnica

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko u

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko u POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko umeščenost, vlogo in odgovornost funkcije skladnosti

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

(Microsoft Word - Politika upravljanja kon\350na.doc)

(Microsoft Word - Politika upravljanja kon\350na.doc) Uprava in nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana sta v skladu z določili Kodeksa upravljana javnih delniških družb skupaj oblikovala in dne 23.11.2010 sprejela Politiko upravljanja družbe Petrol d.d.,

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

IZJAVA O UPRAVLJANJU Za doseganje visoke stopnje preglednosti upravljanja Abanka d.d. kot del poslovnega poročila v skladu s petim odstavkom 70. člena

IZJAVA O UPRAVLJANJU Za doseganje visoke stopnje preglednosti upravljanja Abanka d.d. kot del poslovnega poročila v skladu s petim odstavkom 70. člena IZJAVA O UPRAVLJANJU Za doseganje visoke stopnje preglednosti upravljanja Abanka d.d. kot del poslovnega poročila v skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah podaja izjavo o upravljanju.

Prikaži več

Smernica dajanja zagotovil in revidiranja IS 2001 Revizijska listina Posebna narava dajanja zagotovil in revidiranja IS in veščine, potrebne za izvaja

Smernica dajanja zagotovil in revidiranja IS 2001 Revizijska listina Posebna narava dajanja zagotovil in revidiranja IS in veščine, potrebne za izvaja Smernica dajanja zagotovil in revidiranja IS 2001 Revizijska listina Posebna narava dajanja zagotovil in revidiranja IS in veščine, potrebne za izvajanje teh poslov, zahtevajo standarde, ki so namenjeni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o revidiranju

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

24. skupščina družbe Nova KBM d.d. SKLIC IN GRADIVO pripravljeni na jutri

24. skupščina družbe Nova KBM d.d. SKLIC IN GRADIVO pripravljeni na jutri 24. skupščina SKLIC IN GRADIVO pripravljeni na jutri 24. seja skupščine Nova Kreditna banka Maribor d.d., ki bo v ponedeljek, dne 10. junija 2013, ob 10. uri v dvorani Minařik Hotela Habakuk, Pohorska

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Microsoft Word - Letno porocilo SDH KONČNO -ns.doc

Microsoft Word - Letno porocilo SDH KONČNO -ns.doc DRUŽBA IN SKUPINA SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING NEKONSOLIDIRANO in KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO KONČANO 31. 12. 2015 Pomembnejše, pogosto uporabljene kratice v dokumentu: Institucije: SDH, Družba -

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za let

Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za let AGENCIJA ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2014 Ljubljana, februar 2015 1 Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Sestava in prejemki članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d. d. Ljubljana, marec 2019 1 1. UPRAVA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. Osebno ime člana poslovodnega organa Članstvo v poslovodnem

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Osnutek dokumenta

Osnutek dokumenta POLITIKA UPRAVLJANJA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D. Politika upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju: Zavarovalnica Triglav) določa poglavitne usmeritve upravljanja družbe z upoštevanjem zastavljenih

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja,

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Microsoft Word - Sklepi 2007.doc

Microsoft Word - Sklepi 2007.doc S K L E P I 13 (trinajste) redne seje skupščine delničarjev družbe TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi s sedežem Čatež ob Savi, Topliška c. 35 (petintrideset), Sklic skupščine je bil objavljen v Uradnem listu

Prikaži več

Uprava družbe

Uprava družbe Uprava Gorenja, d.d. na podlagi 11. člena Poslovnika o delu skupščine Gorenja, d.d., predlaga skupščini Gorenja, d.d. naslednji predlog sklepa k točki 1: Izvolijo se delovni organi skupščine. Za sestavo

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Vodnik po revizijskem postopku za ocenjevalce vrednosti International Valuation Standards Council

Vodnik po revizijskem postopku za ocenjevalce vrednosti International Valuation Standards Council Vodnik po revizijskem postopku za ocenjevalce vrednosti International Valuation Standards Council Copyright 2013 International Valuation Standards Council. Avtorske pravice 2013 ima Odbor za Mednarodne

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

RSRP-naslovnica-rdeca-01

RSRP-naslovnica-rdeca-01 Revizijsko poročilo Učinkovitost poslovanja družbe Slovenske železnice na področju medsebojnega poslovanja družb v skupini Slovenske železnice POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več