Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov"

Transkripcija

1 Uradni list Evropske unije C 192/7 EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov (Celotno besedilo tega mnenja je v angleščini, francoščini in nemščini na voljo na spletni strani Evropskega nadzornika za varstvo podatkov na naslovu (2012/C 192/05) Evropska komisija je 25. januarja 2012 sprejela sveženj za reformo predpisov EU o varstvu podatkov, vključno s predlogom uredbe, ki vsebuje splošna pravila o varstvu podatkov, in predlogom direktive o varstvu podatkov v sektorju kazenskega pregona. Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) je 7. marca 2012 sprejel mnenje, ki zagotavlja podrobno razlago obeh zakonodajnih predlogov. Celotno besedilo tega mnenja je na voljo na spletni strani ENVP na naslovu: V mnenju je na kratko opisal ozadje predlogov in podal splošno oceno. Pozdravlja predlog uredbe, saj pomeni velik korak naprej za varstvo podatkov v Evropi. Predlagani predpisi bodo okrepili pravice posameznikov in povečali odgovornost upravljavcev pri obdelavi osebnih podatkov. Poleg tega so učinkovito okrepljene vloga in pooblastila nacionalnih nadzornih organov (ki delujejo samostojno in skupno). ENVP je še zlasti zadovoljen, da je predlagan instrument uredbe za splošna pravila o varstvu podatkov. Predlagana uredba bi se neposredno uporabljala v državah članicah ter bi odpravila številne primere zapletenosti in nedoslednosti, ki izhajajo iz različnih izvedbenih zakonov, ki se zdaj uporabljajo v državah članicah. Vendar je zelo razočaran nad predlogom direktive za varstvo podatkov na področju kazenskega pregona. Obžaluje, da se je Komisija odločila, da to zadevo zakonsko uredi v samostojnem pravnem aktu, ki ne zagotavlja ustrezne ravni zaščite, saj je ta bistveno nižja od ravni iz predloga uredbe. Pozitiven element predloga direktive je, da zajema nacionalno obdelavo osebnih podatkov in ima zato širše področje uporabe od sedanjega okvirnega sklepa. Vendar ima ta izboljšava dodano vrednost le, če direktiva bistveno zvišuje raven varstva podatkov na tem področju, kar pa v tem primeru ni mogoče. Glavna slabost svežnja kot celote je, da ne odpravlja nezadostne celovitosti predpisov EU za varstvo podatkov. Sveženj pušča nespremenjene številne pravne akte EU za varstvo podatkov, na primer predpise o varstvu podatkov za institucije in organe EU, in vse posebne pravne akte, sprejete na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, kot so Sklep k Prümski pogodbi ter predpisi o Europolu in Eurojustu. Poleg tega predlagana pravna akta skupaj ne obravnavata v celoti dejanskih okoliščin, ki spadajo na obe področji politike, kot je uporaba podatkov iz evidenc podatkov o potnikih (PNR) ali telekomunikacijskih podatkov, ki se uporabljajo za kazenski pregon. V zvezi s predlogom uredbe je eno od horizontalnih vprašanj odnos med zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo. Predlog uredbe precej prispeva k oblikovanju ene same veljavne zakonodaje za varstvo podatkov v EU, vendar je še vedno veliko prostora za soobstoj in vzajemno delovanje zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje, kot se morda zdi na prvi pogled. ENVP meni, da bi zakonodajalec moral bolj upoštevati to dejstvo. Drugo vprašanje splošnega pomena izhaja iz številnih določb, ki Komisijo pooblaščajo za sprejemanje delegiranih ali izvedbenih aktov. ENVP pozdravlja ta pristop, saj prispeva k dosledni uporabi uredbe, vendar ima nekaj zadržkov glede obsega, v katerem so bistvene pravne določbe prepuščene prenesenim pooblastilom. Treba bi bilo znova preučiti več teh pooblastil.

2 C 192/8 Uradni list Evropske unije Natančneje, ENVP opozarja na glavne pozitivne elemente predlagane uredbe, ki so: pojasnitev področja uporabe predlagane uredbe, okrepljene zahteve za preglednost v korist posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in okrepitev pravice do ugovora, splošna obveznost za upravljavce, da zagotavljajo in lahko dokažejo skladnost z določbami uredbe, okrepljen položaj in vloga nacionalnih nadzornih organov, glavna načela mehanizma za skladnost. Glavni negativni elementi predlagane uredbe so: nov razlog za izjeme od načela omejitve namena, možnosti za omejitev temeljnih načel in pravic, obveznost upravljavcev, da hranijo dokumentacijo o vseh postopkih obdelave, prenos podatkov v tretje države na podlagi odstopanja, vloga Komisije v mehanizmu za skladnost, obveznost nalaganja upravnih sankcij. ENVP v zvezi z direktivo meni, da predlog s številnih vidikov ne izpolnjuje zahteve za dosledno in visoko raven varstva podatkov. Vse veljavne pravne akte s tega področja pušča nespremenjene in v številnih primerih ni nobene utemeljitve za odstopanje od določb iz predloga uredbe. Poudarja, da je treba vsako odstopanje od splošnih pravil o varstvu podatkov ustrezno utemeljiti na podlagi ustreznega ravnovesja med javnim interesom pri kazenskem pregonu in temeljnimi pravicami državljanov, čeprav priznava, da področje kazenskega pregona zahteva nekatere posebne predpise. ENVP je zlasti zaskrbljen zaradi: nezadostne jasnosti pri oblikovanju načela omejitve namena, neobstoja obveznosti za pristojne organe, da morajo biti sposobni dokazati skladnost z direktivo, slabih pogojev za prenose v tretje države, neupravičeno omejenih pooblastil nadzornih organov. Pripravljena so naslednja priporočila. Priporočila v zvezi s celotnim postopkom reform Čim prej je treba javno objaviti časovni razpored druge faze postopka reform. V predlog uredbe je treba vključiti predpise za institucije in organe EU ali vsaj poskrbeti, da so vzpostavljeni usklajeni predpisi, kadar se bo začela uporabljati predlagana uredba. Čim prej je treba predstaviti predlog za skupne predpise za skupno zunanjo in varnostno politiko na podlagi člena 39 PEU.

3 Uradni list Evropske unije C 192/9 Priporočila v zvezi s predlogom uredbe Horizontalna vprašanja Dodati je treba določbo, v kateri je pojasnjeno ozemeljsko področje uporabe nacionalne zakonodaje v skladu z uredbo. Znova je treba preučiti pooblastilo v členu 31(5) in (6), členu 32(5) in (6), členu 33(6) in (7), členu 34(2)(a) ter členu 44(1)(d) in (7). Določiti je treba ustrezne in posebne ukrepe za mikro-, mala in srednje velika podjetja, in to le v izbranih izvedbenih aktih in ne v delegiranih aktih iz člena 8(3), člena 14(7), člena 22(4) in člena 33(6). Pojem javni interes je treba izpopolniti v vseh določbah, v katerih se uporablja. Posebne javne interese je treba izrecno opredeliti glede na okvir predvidene obdelave v vseh ustreznih določbah predloga (glej zlasti uvodno izjavo 87 in člen 17(5), člen 44(1)(d) ter člen 81(1)(b) in (c)). Dodatne zahteve bi lahko vključevale, da se je na ta razlog mogoče sklicevati le v posebno nujnih okoliščinah ali na podlagi nujnih razlogov, določenih v zakonodaji. Poglavje I Splošne določbe Člen 2(2)(d): vstaviti je treba merila za razlikovanje med javnimi in domačimi dejavnostmi na podlagi nedoločenega števila posameznikov, ki lahko dostopajo do informacij. Člen 2(2)(e): določiti je treba, da se izjema nanaša na pristojne javne organe. Uvodno izjavo 16 je treba uskladiti s členom 2(2)(e). Člen 4(1)(2): dodati je treba jasnejšo pojasnitev v uvodni izjavi, pri čemer je treba vztrajati pri dejstvu, da tesna povezava med identifikatorjem in osebo takoj sproži uporabo načel o varstvu podatkov. Člen 4(13): izpopolniti je treba merila za opredelitev glavnega sedeža zadevnega upravljavca ob upoštevanju prevladujočega vpliva ene družbe nad drugimi družbami v tesni povezavi s pooblastilom za izvajanje predpisov o varstvu osebnih podatkov ali predpisov, ki so pomembni za varstvo podatkov. Druga možnost je, da bi opredelitev pojma lahko bila osredotočena na glavni sedež povezane družbe kot celote. Dodati je treba novo opredelitev pojmov prenos in omejitev obdelave. Poglavje II Glavna načela Člen 6: dodati je treba uvodno izjavo za nadaljnjo pojasnitev, kaj spada pod nalogo iz člena 6(1)(e), ki se opravlja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti. Člen 6(4): iz razlogov iz člena 6(1)(a) in (d) je treba črtati določbo ali jo vsaj omejiti na nadaljnjo obdelavo podatkov za namene, ki niso skladni s prvotnim namenom. To zahteva tudi spremembo uvodne izjave 40. Dodati je treba novo določbo o zastopanju vseh posameznikov, ki nimajo zadostne (pravne) sposobnosti ali ki ne morejo ukrepati iz drugih razlogov. Člen 9: v posebne kategorije podatkov je treba vključiti kršitve in zadeve, ki niso privedle do obsodb. Zahtevo za nadzor uradnega organa je treba razširiti na vse razloge iz člena 9(2)(j). Člen 10: v uvodni izjavi 45 je treba izrecneje opredeliti, da se upravljavec podatkov pri zavrnitvi zahteve za dostop ne more sklicevati na možno pomanjkanje informacij, kadar lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi te informacije, da omogoči takšen dostop. Poglavje III Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki Člen 14: vključiti je treba informacije o obstoju nekaterih postopkov obdelave, ki imajo poseben vpliv na posameznike, in posledicah takšne obdelave za posameznike.

4 C 192/10 Uradni list Evropske unije Člen 17: nadalje je treba razviti določbo, da se zagotovi njena učinkovitost v praksi. Člen 17(3)(d) je treba črtati. Člen 18: pojasniti je treba, da uveljavljanje pravice ne posega v obveznost iz člena 5(e) o izbrisu podatkov, kadar niso več potrebni. Zagotoviti je treba, da člen 18(2) ni omejen le na podatke, ki jih je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovil na podlagi privolitve ali pogodbe. Člen 19: pojasniti je treba, kaj mora upravljavec storiti v primeru nesoglasja s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in ta člen uskladiti s členom 17(1)(c). V uvodni izjavi je treba pojasniti, kaj so lahko zakoniti in nujni razlogi. Člen 20: v člen 20(2)(a) je treba vključiti pravico posameznikov, da izrazijo svoje stališče, kot je navedena v sedanjem členu 15 Direktive 95/46/ES. Člen 21: uvesti je treba podrobna jamstva, da je treba v nacionalni zakonodaji podrobneje opredeliti cilje obdelave, kategorije osebnih podatkov, ki bodo obdelani, posebne namene in sredstva obdelave, upravljavca, kategorije oseb, pooblaščenih za obdelavo podatkov, postopek, ki ga je treba uporabljati za obdelavo, in zaščitne ukrepe pred vsemi samovoljnimi motnjami, ki jih povzročajo javni organi. Kot dodatna zaščitna ukrepa je treba vključiti obveščanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, o omejitvi in obveščanje o njihovi pravici, da zadevo predložijo nadzornemu organu za pridobitev posrednega dostopa. V člen 21 je treba dodati, da zasebni upravljavci zaradi možne uvedbe omejitev za obdelavo, ki jo opravljajo v okviru kazenskega pregona, ne smejo biti prisiljeni, da poleg podatkov, ki so nujno potrebni za prvotni namen, hranijo tudi druge podatke ali da spremenijo svojo arhitekturo informacijskih sistemov. Razlog iz člena 21(1)(e) je treba črtati. Poglavje IV Upravljavec in obdelovalec Člen 22: izrecno se je treba sklicevati na načelo odgovornosti, v vsakem primeru v uvodni izjavi 60. Člen 22(1) in (3) je treba združiti ter izrecno navesti, da morajo biti ukrepi ustrezni in učinkoviti. Splošno določbo, ki oblikuje pojmovanje upravljavskega nadzora, vključno z dodeljevanjem nalog, usposabljanjem osebja in ustreznimi navodili, je treba vključiti pred posebne obveznosti iz člena 22(2) ter uvesti zahtevo, da obveznosti upravljavca vključujejo vsaj en pregled in splošni popis postopkov obdelave. Za določitev, da mora redno poročilo o dejavnostih, kadar se upravljavec odloči, da ga objavi, oziroma kadar ga mora objaviti, vključevati tudi opis politik in ukrepov iz člena 22(1), je treba dodati nov odstavek. Člen 23: v členu 23(2) in uvodni izjavi 61 se je treba sklicevati na dejstvo, da bi morali posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, načeloma imeti možnost, da dovolijo širšo uporabo svojih osebnih podatkov. Člen 25(2)(a): za ustrezne tretje države je treba črtati izjemo. Člen 26: v seznam specifikacij iz člena 26(2) je treba dodati obveznost obdelovalca, da upošteva načelo vgrajenega varstva podatkov. Člen 28: znova je treba preučiti ali črtati izjeme iz člena 28(4). Člen 30: pojasniti je treba člen 30, da se zagotovi splošna odgovornost upravljavca, in dodati obveznost upravljavca, da sprejme pristop upravljanja varnosti informacij v organizaciji, po potrebi vključno z izvajanjem politike za varnost informacij, ki se nanaša zlasti na opravljeno obdelavo podatkov. V člen 30 je treba vključiti izrecno sklicevanje na oceno učinka za varstvo podatkov. Člena 31 in 32: podrobno je treba določiti merila in zahteve za opredelitev kršitve varnosti podatkov in okoliščin, v katerih je treba o kršitvi obvestiti nadzorni organ. 24-urni rok iz člena 31 je treba spremeniti v največ 72-urni rok. Člen 33: seznam postopkov obdelave iz člena 33(2)(b), (c) in (d) ne sme biti omejen na obdelavo v velikem obsegu. Člen 33(5) je treba uskladiti z uvodno izjavo 73. Člen 33(6) je treba omejiti na nebistvene elemente. Pojasniti je treba, da velikost družbe ne sme nikoli vplivati na opustitev obveznosti izvedbe ocene učinka za varstvo podatkov v zvezi s postopki obdelave, ki predstavljajo posebne nevarnosti.

5 Uradni list Evropske unije C 192/11 Člen 34: člen 34(1) je treba prestaviti v poglavje V predlagane uredbe. Členi od 35 do 37: znižati je treba prag 250 zaposlenih v členu 35(1) in pojasniti področje uporabe člena 35(1)(c). Dodati je treba jamstva, zlasti trdnejše pogoje za razrešitev uradne osebe za varstvo podatkov, in v členu 36(1) zagotoviti, da se uradni osebi za varstvo podatkov omogoči dostop do vseh pomembnih informacij ter prostorov, ki so potrebni za izvajanje njenih nalog. V člen 37(1)(a) je treba vključiti vlogo uradne osebe za varstvo podatkov pri ozaveščanju. Poglavje V Prenos v tretje države V uvodni izjavi 79 je treba navesti, da je neveljavnost uredbe za mednarodne sporazume časovno omejena le na že veljavne mednarodne sporazume. Vstaviti je treba prehodno klavzulo, ki določa pregled teh mednarodnih sporazumov v določenem obdobju, da se uskladijo z uredbo. Člen 41 (in uvodna izjava 82): pojasniti je treba, da so v primeru sklepa o neustreznosti prenosi lahko dovoljeni le na podlagi ustreznih zaščitnih ukrepov ali če tak prenos izpolnjuje pogoje za odstopanja iz člena 44. Člen 42: zagotoviti je treba, da je možnost uporabe instrumentov, ki niso pravno zavezujoči, za zagotavljanje ustreznih zaščitnih ukrepov jasno utemeljena in omejena le na primere, v katerih je dokazana nujnost uporabe takšnih instrumentov. Člen 44 (in uvodna izjava 87): dodati je treba, da se možnost prenosa podatkov lahko nanaša le na občasne prenose in da lahko temelji le na skrbni preučitvi vseh okoliščin prenosa za vsak primer posebej. Nadomestiti ali pojasniti je treba sklicevanje na ustrezne zaščitne ukrepe v členu 44(1)(h) in členu 44(3). Uvodna izjava 90: uvodno izjavo je treba preoblikovati v vsebinsko določbo. Za te primere, ki vključujejo sodna jamstva in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov, je treba vzpostaviti ustrezna jamstva. Poglavji VI in VII Neodvisni nadzorni organi, sodelovanje in skladnost Člen 48: v postopek imenovanja članov nadzornih organov je treba vključiti vlogo nacionalnih parlamentov. Člen 52(1): vključiti je treba dolžnost za razvoj smernic o uporabi različnih izvršilnih pooblastil, ki se na ravni EU po potrebi usklajujejo v odboru. To bi se lahko vključilo tudi v člen 66. Člen 58: besedo nemudoma v členu 58(6) je treba nadomestiti z izrazom brez odlašanja, enomesečni rok iz člena 58(7) pa podaljšati na dva meseca/osem tednov. Člen 58: pravilu večine je treba dati večji pomen z zagotovitvijo, da je mogoče zahtevek enega organa dati v glasovanje, če se zadevno vprašanje ne nanaša na enega od glavnih ukrepov, opisanih v členu 58(2). Člena 59 in 60: pooblastila Komisije je treba omejiti s črtanjem možnosti, da lahko z izvedbenim aktom razveljavi sklep nacionalnega nadzornega organa v posebni zadevi. Zagotoviti je treba, da vloga Komisije v začetni fazi pomeni začetek odvzema pristojnosti odboru, kot je predvideno v členu 58(4), v poznejši fazi pa pooblastilo za sprejemanje mnenj. Vstaviti je treba sklic na nadaljnji postopek pred Sodiščem Evropske unije v okviru postopka za ugotavljanje kršitev ali zahtevka za začasne ukrepe, kot je odredba o začasnem preklicu. Člen 66: dodati je treba, da je v okviru ocen ustreznosti potrebno posvetovanje z odborom. Znova je treba preučiti sedanjo oceno učinka sekretariata Evropskega odbora za varstvo podatkov v smislu finančnih in človeških virov (glej Prilogo k temu mnenju, ki je na voljo na spletni strani ENVP).

6 C 192/12 Uradni list Evropske unije Poglavje VIII Pravna sredstva, odgovornost in sankcije Člena 73 in 76: zagotoviti je treba jasnost o pooblastilu, ki ga mora organizacija pridobiti od posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in stopnji potrebne formalnosti. Uvesti je treba širšo določbo o kolektivnih ukrepih. Člen 74(4): vrsto zadevnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki bi lahko sprožila začetek postopka, je treba omejiti na bolj natančno določeno nevarnost učinka na pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Člen 75(2): navesti je treba, da se odstopanje ne uporablja za javni organ tretje države. Člen 76(3) in (4): vstaviti je treba bolj sistematičen postopek obveščanja na ravni sodišč. Pojasniti je treba vzajemno delovanje z Uredbo Bruselj I. Pojasniti je treba združljivost uporabe informacij, pridobljenih od upravljavca (na podlagi člena 53), in splošne pravice zoper samoobtožbo. Člen 77: dodati je treba, da mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi s poravnavo škode vedno imeti možnost nagovoriti upravljavca ne glede na to, kje in kako je nastala škoda. Vstaviti je treba naknadno poravnavo škode med upravljavcem in obdelovalcem, ko je pojasnjena porazdelitev odgovornosti med njima. Dodati je treba, da mora to veljati tudi za nadomestilo za nepremoženjsko škodo ali stisko. S pojmovanjem enega samega gospodarskega subjekta ali enega samega podjetja je treba uvesti določbo, da se omogoči odgovornost skupine družb za kršitev, ki jo je storila podružnica. Člen 79: v zvezi z upravnimi sankcijami je treba vstaviti široko diskrecijsko pravico za nadzorne organe. Dodati je treba specifikacije, ki poudarjajo okoliščine, v katerih se naloži upravna sankcija. Zagotoviti je treba, da se neskladnost s posebno odredbo nadzornega organa običajno kaznuje z višjo upravno sankcijo kot enkratna kršitev iste splošne določbe. Poglavje IX Posebni primeri obdelave podatkov Člen 80: spremeniti je treba člen 80 in navesti, da države članice določijo izjeme ali odstopanja od določb uredbe, kot so navedene, če je to potrebno za uskladitev pravice do varstva osebnih podatkov s pravico do svobode izražanja. V določbo ali uvodno izjavo je treba dodati, da se pri usklajevanju dveh temeljnih pravic ne sme omejiti bistva nobene od njiju. Dodati je treba vsebinsko določbo o dostopu javnosti do dokumentov, v kateri je navedeno, da se osebni podatki iz dokumentov, ki jih hranijo javni organi, lahko javno razkrijejo, če je to 1. določeno v zakonodaji EU ali nacionalni zakonodaji, 2. potrebno za uskladitev pravice do varstva osebnih podatkov in pravice do dostopa javnosti do uradnih dokumentov in 3. vzpostavilo pravično ravnovesje med različnimi zadevnimi interesi. V členih 81, 82, 83 in 84 je treba besedilo v mejah te uredbe nadomestiti z besedilom brez poseganja v to uredbo. Člen 81: člen 81(1)(3) je treba uskladiti s členom 9(3) ter pojasniti področje uporabe in naravo člena 81. Treba bi bilo zagotoviti dodatna navodila o zahtevi za privolitev, določitvi odgovornosti in varnostnih zahtevah. Člen 83: vključiti je treba dodatne zaščitne ukrepe, če se obdelujejo posebne kategorije podatkov. V členu 83(1) je treba pojasniti, da mora biti izvajanje takšne obdelave, ki se opravlja z uporabo anonimiziranih podatkov, izhodišče za raziskave. Pojasniti je treba, kaj pomeni beseda ločeno, in zagotoviti, da ločeno shranjevanje dejansko ščiti posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki. V členu 83(1)(b) se je treba sklicevati na podatke, ki omogočajo povezavo nekaterih informacij s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki namesto na podatk[e], ki omogočajo povezavo informacij z določenim ali določljivim posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Z delegiranimi akti je treba izključiti omejitev pravic posameznikov.

7 Uradni list Evropske unije C 192/13 Priporočila v zvezi s predlogom direktive Horizontalna vprašanja Člen 59: posebne akte na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah je treba spremeniti najpozneje do začetka veljavnosti Direktive. Dodati je treba novo določbo, ki uvaja ocenjevalni mehanizem za redne ocene na podlagi dokazov, ali dejavnosti obdelave podatkov določenega obsega dejansko pomenijo nujen in sorazmeren ukrep za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj. Dodati je treba novo določbo za zagotovitev, da je prenos osebnih podatkov od organov kazenskega pregona k drugim javnim organov ali zasebnim subjektom dovoljen le pod posebnimi in strogimi pogoji. Dodati je treba novo določbo o posebnih zaščitnih ukrepih v zvezi z obdelavo podatkov otrok. Poglavji I in II Splošne določbe in načela Člen 3(4): potrebna je dodatna utemeljitev v skladu s členom 17(5) predloga uredbe. Člen 4(b): v uvodno izjavo je treba vključiti pojasnitev, da je treba pojem združljiva uporaba razlagati omejevalno. Člen 4(f): ta člen je treba uskladiti s členom 5(f) predloga uredbe ter ustrezno spremeniti člena 18 in 23. Člen 5: osebe, ki niso ničesar osumljene, je treba vključiti kot ločeno kategorijo. Črtati je treba besedilo v največji možni meri in podrobno opredeliti posledice kategorizacije. Člen 6: v odstavkih 1 in 2 je treba črtati besedilo v največji možni meri. Člen 7(a): ta člen je treba spremeniti v samostojno določbo, ki na splošno zagotavlja, da so vsi postopki obdelave podatkov določeni z zakonom, s čimer so izpolnjene zahteve iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Člen 7(b) do (d): ta člen je treba nadomestiti z dodatno ločeno določbo, v kateri so izčrpno navedeni razlogi glede javnega interesa, za katere je mogoče dovoliti odstopanje od načela omejitve namena. Dodati je treba novo določbo o obdelavi osebnih podatkov v zgodovinske, statistične in znanstvene namene. Dodati je treba obveznost za pristojni organ, da vzpostavi mehanizme za zagotovitev, da so določeni roki za izbris osebnih podatkov in za redni pregled potrebe po hrambi podatkov, vključno z določitvijo obdobij hrambe za različne kategorije osebnih podatkov ter rednih preverjanj njihove kakovosti. Člen 8: v člen 8 je treba vključiti natančno besedilo uvodne izjave 26. Poglavje III Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki Člen 10: v členu 10(1) in (2) je treba črtati sklicevanje na vse primerne ukrepe. V člen 10(4) je treba vključiti izrecen rok in navesti, da je treba posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti informacije najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. V členu 10(5) je treba besedo nadležne nadomestiti z izrazom očitno čezmerne in v uvodni izjavi zagotoviti dodatne smernice v zvezi s tem pojmom. Dodati je treba novo določbo, ki zahteva, da upravljavec vsem prejemnikom, ki so jim bili poslani podatki, sporoči vse popravke, izbrise ali spremembe podatkov ne glede na to, ali so ti opravljeni v skladu s členom 15 ali 16 ali ne, razen če se to izkaže za nemogoče ali če vključuje nesorazmerne napore.

8 C 192/14 Uradni list Evropske unije Člena 11 in 13: v člen 11(4) in člen 13(1) je treba dodati stavek, v katerem je navedeno, da bi bilo treba upravljavcu naložiti obveznost, da za vsak primer posebej s konkretno in individualno preučitvijo oceni, ali se lahko za enega od razlogov uporablja delna ali popolna omejitev. Zagotoviti je treba omejeno razlago področja uporabe člena 11(5) in člena 13(2). V členu 11(4) in uvodni izjavi 33 je treba črtati besedo opustitev. Člena 15 in 16: dodati je treba razloge in pogoje za omejitev pravice do popravka in pravice do izbrisa. Člen 16: v členu 16(3) je treba namesto besede označi uporabiti besedilo omeji obdelavo. V člen 16 je treba vključiti obveznost upravljavca, da posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvesti o preklicu omejitve obdelave. Poglavje IV Upravljavec in obdelovalec Člen 18: navesti je treba tudi v členu 4(f), da zahteva glede dokumentacije izhaja iz splošne obveznosti o sposobnosti dokazati skladnost z direktivo. Zahtevo za hrambo informacij o pravni podlagi prenosa podatkov je treba vključiti z vsebinskim pojasnilom, zlasti če prenos poteka na podlagi člena 35 ali 36. Člen 19: utemeljiti je treba pojem privzetega varstva podatkov. Člen 23(2): ta člen je treba uskladiti s členom 28(2) predloga uredbe. Člen 24: vključiti je treba identiteto prejemnikov podatkov. Vstaviti je treba novo določbo, ki pristojnim organom nalaga izvedbo ocene učinka za varstvo podatkov, razen če je bila v zakonodajnem postopku že izvedena posebna ocena, ki je enakovredna oceni učinka za varstvo podatkov. Člen 26: ta člen je treba tesneje uskladiti s postopkom iz člena 34(2) predloga uredbe. Člen 30: obravnavati je treba vprašanje navzkrižja interesov in določiti najkrajši mandat, ki traja dve leti. Člen 31: določiti je treba ustrezno upravno povezanost ob ustreznem upoštevanju neodvisne vloge uradne osebe za varstvo podatkov in zlasti za preprečevanje možnih neenakih odnosov ali vpliva visokih upravljavcev. Poglavje V Prenos v tretje države Člen 33: dodati je treba zahtevo, da se prenos lahko opravi le, če je upravljavec v tretji državi ali mednarodna organizacija pristojni organ v smislu predlagane direktive. Člen 35: črtati je treba člen 35(1)(b) ali vsaj vključiti zahtevo za predhodno dovoljenje nadzornega organa. Člen 36: v uvodni izjavi je treba pojasniti, da je treba vsa odstopanja, ki se uporabljajo za utemeljitev prenosa, razlagati omejevalno in da ta ne smejo omogočati pogostih, množičnih in strukturnih prenosov osebnih podatkov; množični prenosi podatkov ne bi smeli biti dovoljeni niti za posamezen primer in bi morali biti omejeni na nujno potrebne podatke. Dodati je treba dodatne zaščitne ukrepe, kot je obveznost izrecnega dokumentiranja prenosov. Člena 35 in 36: dodati je treba, da morajo prenosi v primeru sklepa o neustreznosti temeljiti (i) na členu 35(1)(a), če se uporablja pravno zavezujoč mednarodni sporazum, ki omogoča prenos pod posebnimi pogoji, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva, ali (ki) na odstopanjih iz člena 36(a) ali (c).

9 Uradni list Evropske unije C 192/15 Poglavji VI in VII Mehanizmi nadzora Člen 44: v uvodni izjavi je treba zagotoviti več smernic, kaj pomeni delovati kot sodni organ. Člen 46: pooblastila nadzornih organov v primerjavi z nacionalnimi policijskimi organi je treba uskladiti s pooblastilom iz predloga uredbe. Člen 46(a) je treba uskladiti s členom 53 predloga uredbe in v členu 46(a) in (b) spremeniti besedilo kot so v besedilo vključno s/z. Člen 47: vključiti je treba določbo, da je treba letna poročila o dejavnostih, ki jih pripravijo nadzorni organi, predložiti nacionalnemu parlamentu in jih objaviti. Člen 48: v člen 48 je treba vključiti določbe iz člena 55(2) do (7) predloga uredbe. Preučiti je treba potrebo po okrepljenem mehanizmu sodelovanja tudi na področju uporabe predlagane direktive. (Skrajšana različica. Celotno besedilo tega mnenja je v angleščini, francoščini in nemščini na voljo na spletni strani Evropskega nadzornika za varstvo podatkov na naslovu V Bruslju, 7. marca 2012 Peter HUSTINX Evropski nadzornik za varstvo podatkov

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Regulation common drafting file

Regulation common drafting file Svet Evropske unije Bruselj, 12. januar 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0002 (COD) 5034/17 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 12. januar 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: DATAPROTECT

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59 C 229/12 Uradni list Evropske unije 23.9.2009 Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (5903/2/09

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Mnenje št. 23/2018 o predlogih Komisije o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah

Mnenje št. 23/2018 o predlogih Komisije o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah Mnenje št. 23/2018 o predlogih Komisije o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah (člen 70(1)(b)) Sprejeto 26. septembra 2018 Vsebina

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva:

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: EPPO 21 EUROJUST 86 CATS 62 FIN 349 COPEN 189 GAF 25

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

EN

EN Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) 13933/10 DCL 1 PREKLIC TAJNOSTI 1 Dokument: JAI 763 CDN 12 DATAPROTECT 66 AVIATION 130 RELEX 787 ST 13933/10 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Datum: 22. september

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in 28.7.2017 L 198/29 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2017/1371 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava EVROPSKI

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu

Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu 12.2.2010 Uradni list Evropske unije L 39/5 SKLEP KOMISIJE z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu z Direktivo

Prikaži več

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019 Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2019 21. marec 2019 Skupščine družb so pomemben korporativni dogodek za izvrševanje pravic delničarja/družbenika.

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne 5. decembra o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne 5. decembra o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in 12.12.2014 L 355/59 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 5. decembra 2014 o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in vozil v skladu z direktivama 2008/57/ES in

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

ZVOP Personal Data Protection Act _Slovenia_

ZVOP Personal Data Protection Act _Slovenia_ Uradni list št. 86, 5. 8. 2004 3836. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), stran 10389. Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2018 COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost {SWD(2018) 347 final} - {SWD(2018)

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.12.2018 C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.12.2018 o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

COM(2013)884/F4 - SL

COM(2013)884/F4 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 5.6.2014 COM(2013) 884 final/4 2013/0432 (COD) CORRIGENDUM : This document corrects document COM(2013)884 final of 13.12.2013. Concerns all linguistic versions. The first two

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET 107 SAN 68 AUDIO 16 CULT 17 DIGIT 29 CODEC 237 UREDBA

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim L 356/520 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 18. novembra 2014 o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnimi parametri tehničnih specifikacij za interoperabilnost

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL PE-CONS št./yy 2011/0263 (COD) UREDBA (EU) št. /2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 897 konč. 2011/0437 (COD)C7-0004/12 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o podeljevanju ko

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 897 konč. 2011/0437 (COD)C7-0004/12 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o podeljevanju ko EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 20.12.2011 COM(2011) 897 konč. 2011/0437 (COD)C7-0004/12 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o podeljevanju koncesijskih pogodb (Besedilo velja za EGP) {SEC(2011)

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 0603-4/2016 Datum: 11. 2. 2016 Informacijski pooblaščenec po pooblaščeni uradni osebi Blažu Pavšiču po uradni dolžnosti izdaja na podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo k

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo k EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.9.2013 COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in 8.7.2016 L 184/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0283 (COD) LEX 1743 PE-CONS 57/1/16 REV 1 CODIF 43 DRS 51 ETS 50 MI 79

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0283 (COD) LEX 1743 PE-CONS 57/1/16 REV 1 CODIF 43 DRS 51 ETS 50 MI 79 EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0283 (COD) LEX 1743 PE-CONS 57/1/16 REV 1 CODIF 43 DRS 51 ETS 50 MI 791 CODEC 1864 DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx Evropska agencija za varnost v letalstvu 22. nov. 2012 MNENJE ŠT. 05/2012 EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU Z DNE 22 NOVEMBRA 2012 o Uredbi Komisije o določitvi izvedbenih predpisov za operatorje

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Direktiva (EU) 2018/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema

Direktiva (EU) 2018/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema 19.6.2018 Uradni list Evropske unije L 156/43 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2018/843 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega

Prikaži več

Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: deleg

Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: deleg Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: delegacije Zadeva: Zasedanje Evropskega sveta (17. in 18.

Prikaži več