letno poročilo 2006

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "letno poročilo 2006"

Transkripcija

1 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1

2 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO PREDSTAVITEV DRUŽBE Osnovna izkaznica družbe Ustanovitev in lastništvo Dejavnost družbe Organi družbe Zaposleni in organizacija družbe Kapitalske in ostale povezave Splošna predstavitev poslovanja v letu II. RAČUNOVODSKO POROČILO BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO DAVČNE RAZMERE NAČELA SESTAVLJANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV RAČUNOVODSKE USMERITVE Opredmetena osnovna sredstva Finančne naložbe Terjatve Zaloge Denarna sredstva Kratkoročne časovne razmejitve Kapital Dolgoročni dolgovi Kratkoročni dolgovi Pripoznanje prihodkov Pripoznanje odhodkov IZPOSTAVLJENOST IN OBVLADOVANJE TVEGANJ POMEMBNEJŠI DOGODKI PO BILANCI STANJA POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM Pojasnila k bilanci stanja Neopredmetena osnovna sredstva Opredmetena sredstva Dolgoročne finančne naložbe

3 Zaloge Dolgoročne in kratkoročne terjatve iz poslovanja Kratkoročne finančne naložbe Denarna sredstva Aktivne časovne razmejitve Kapital Finančne in poslovne obveznosti Pojasnila k izkazu poslovnega izida Čisti prihodek od prodaje Drugi poslovni prihodki Stroški blaga, materiala in storitev Stroški dela Odpisi vrednosti Drugi poslovni odhodki Finančni prihodki in odhodki Drugi prihodki Čisti poslovni izid Davek od dohodka Druga razkritja PREDLOG POKRIVANJA IZGUBE

4 KAZALO TABEL Tabela 1: Ustanovitelji in njihovi deleži v osnovnem kapitalu, ob koncu lastninskega preoblikovanja... 6 Tabela 2: Struktura lastnikov, ki imajo na dan več kot 5% delnic družbe... 6 Tabela 3: Zaposleni in ostali lastniki in ocenjena vrednost ostalih skupin delničarjev... 7 Tabela 10: Dolgoročne terjatve iz poslovanja Tabela 11: Kratkoročne terjatve iz poslovanja Tabela 12: Kratkoročne terjatve do kupcev Tabela 14: Denarna sredstva Tabela 15: Aktivne časovne razmejitve Tabela 16: Kapital Tabela 17: Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti Tabela 18: Kratkoročne poslovne obveznosti Tabela 19: Struktura čistih prihodkov od prodaje Tabela 20: Drugi poslovni prihodki Tabela 21: Prikaz stroškov blaga, materiala in storitev Tabela 22: Struktura stroškov materiala Tabela 23: Struktura stroškov storitev Tabela 25: Struktura odpisov vrednosti Tabela 26: Struktura drugih poslovnih odhodkov Tabela 27: Struktura finančnih prihodkov Tabela 28: Struktura drugih prihodkov

5 I. POSLOVNO POROČILO IZJAVA UPRAVE ZRC d.d., Trbovlje v skladu s 60. a členom ZGD-1 Uprava Zasavskega računskega centra d.d., Trbovlje (ZRC d.d., Trbovlje) v skladu s 60. a členom Zakona o gospodarskih družbah zagotavlja, da je letno poročilo družbe ZRC d.d., Trbovlje sestavljeno in bo objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter Slovenskimi računovodskimi standardi. Trbovlje, PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1. Osnovna izkaznica družbe Ime: Zasavski računski center d.d., Trbovlje Skrajšan naziv : ZRC d.d., Trbovlje Naslov : Obrtniška cesta 14 Telefon: , Fax: Ustanovitev: Reg.sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani, št.vložka: 1/19752/00 Matična št.: Davčna številka: Šifra dejavnosti: Poslovni račun: SI , NLB d.d. Ljubljana Osnovni kapital: EUR Nominalna vrednost. delnice: 5 EUR Velikost: majhna delniška družba Poslovno leto: koledarsko leto 5

6 1.2. Ustanovitev in lastništvo Podjetje ZRC d.d., Trbovlje je bilo ustanovljeno leta 1981 kot p.o.. Leta 1992 se je preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo, s pretežno družbeno lastnino (96,3% delež), Rudniki rjavega premoga Slovenije pa so bili 3,7% lastniki. Podjetje je bilo vpisano v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani dne pod številko vložka Srg 7406/92. Podjetje se je v postopku lastninskega preoblikovanja po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, preoblikovalo v delniško družbo na osnovi odločbe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo številka LP 01464/ /BS, z dne Delniška družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko Srg 98/04022 z dne in številko vložka 1/19725/00. Družba je bila ustanovljena za nedoločen čas. Tabela 1: Ustanovitelji in njihovi deleži v osnovnem kapitalu, ob koncu lastninskega preoblikovanja % osnov. kapitala število delnic Slovenski odškodninski sklad 9, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega 9, zavarovanja d.d. Slovenska razvojna družba 34, Udeleženci interne razdelitve 19, RTH d.o.o. 3, Udeleženci notranjega odkupa 3, Delničarji iz naslova javne prodaje delnic 19, Skupaj 100, Tabela 2: Struktura lastnikov, ki imajo na dan več kot 5% delnic družbe Podjetje % osnovnega število delnic kapitala Rudnik Trbovlje Hrastnik 16, NLB d.d. 15, ZRC d.d. Trbovlje 9, Miha Halzer 7, Spekter d.o.o. 6, Ilirika Modra zvezda,d.d. 5, KS Naložbe d.d. 5,

7 Tabela 3: Zaposleni in ostali lastniki in ocenjena vrednost ostalih skupin delničarjev Delničarji % osnovnega kapitala število delnic Zaposleni in bivši zaposleni 14, Ostali lastniki 18, Z delnicami ZRC d.d., Trbovlje se je do leta 2003 trgovalo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Leta 2003 pa se je družba s sklepom skupščine delničarjev umaknila z organiziranega trga vrednostnih papirjev in se z delnicami ZRC-ja trguje na osnovi kupoprodajnih pogodb. Skupno število delničarjev na presečni datum je Lastne delnice Družba ZRC d.d., Trbovlje v letu 2017 ni kupovala lastnih delnic. Na dan je imela družba v lasti lastnih delnic v skupni vrednosti EUR. Na presečni datum je osnovni kapital znašal EUR in ga je sestavljalo navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 5 EUR. Povprečna cena lastne delnice na dan je znašala 6,33 EUR. Delež lastnih delnic v osnovnem kapitalu je znašal 9,55 % Dejavnost družbe Registrirane dejavnosti družbe so obsežne in med drugim vključujejo sledeče dejavnosti: svetovanje o računalniških napravah, svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, obdelava podatkov, dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami, druge računalniške dejavnosti, vzdrževanje in popravila pisarniških in računalniških strojev ter računalniških naprav, dajanje računalniške in pisarniške opreme v najem, trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo, trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino in navigacijo, trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, posredništvo pri prodaji strojev industrijske opreme, ladij, letal, izdaja knjig, revij in periodike, skladiščenje, projektiranje in tehnično svetovanje, podjetniško in poslovno svetovanje, finančni zakup, druge raznovrstne poslovne dejavnosti. 7

8 1.4. Organi družbe Organi družbe opredeljeni v statutu delniške družbe so: skupščina, nadzorni svet, uprava. Nadzorni svet družbe šteje tri člane. Dva člana sta predstavnika lastnikov, en član pa je predstavnik delavcev družbe v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Na 15. redni skupščini družbe ZRC d.d., Trbovlje, z dne , sta bila kot predstavnika lastnikov izvoljena Dušan Požun in mag. Irena Cestnik. Zbor delavcev je za svojo predstavnico izvolil Justino Milar. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta, in sicer mandat Dušana Požuna in mag. Irene Cestnik je trajal do , mandat Justine Milar pa do Na 21. redni skupščini družbe ZRC d.d., Trbovlje, z dne , sta bila kot predstavnika lastnikov izvoljena Dušan Požun in Metoda Judež. Zbor delavcev je za svojo predstavnico izvolil Nado Žagar Seničar. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta, in sicer mandat Dušana Požuna in Metode Judež traja do , mandat Nade Žagar Seničar pa do Predsednik nadzornega sveta je Dušan Požun. Družba ZRC d.d., Trbovlje ima enočlansko upravo, direktorico družbe. Dne je bila za direktorico družbe imenovana Alenka Halzer, ki je svoj prvi mandat nastopila Dne je bila ponovno imenovana za direktorico družbe. Petletni mandat je nastopila Zaposleni in organizacija družbe V letu 2017 se je v družbi ZRC d.d., Trbovlje število zaposlenih v primerjavi z letom 2016 ni spremenilo. Tako je bilo na dan zaposlenih 11 delavcev, od tega 6 žensk in 5 moških. Vsi imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V letu 2017 je bilo na podlagi opravljenih delovnih ur obračunskega obdobja v povprečju zaposlenih 11 zaposlencev. Izobrazbena struktura in delovne izkušnje zaposlenih so relativno dobre, in sicer je izobrazbena struktura naslednja: 6 zaposlenih s VII. stopnjo, 3 zaposleni s VI. stopnjo in 2 zaposlena s V. stopnjo. Povprečna starost zaposlenih je za to vrsto storitvenih del precej visoka, saj znaša 53,36 let, vendar lahko z vidika številnih izkušenj, ki jih zaposleni imajo, v tem vidimo tudi prednost. Delovni procesi se odvijajo v splošnem in tehničnem sektorju ter v računalniški trgovini. Vsa dela na nivoju družbe ZRC d.d., Trbovlje kot celote organizira in vodi direktorica, za organizacijo dela v tehničnem sektorju pa je od zadolžen Dušan Požun, ki usmerja in koordinira opravila na 8

9 področju razvoja, vzdrževanja programske opreme in druga dela na področju strokovnih dejavnosti. Svoje delo opravlja v okviru pričakovanj. V splošnem sektorju sta zaposleni dve delavki: direktorica in računovodkinja-poslovna sekretarka. V tehničnem sektorju je zaposlenih 7 delavcev: 2 vzdrževalca mreže, sistemski inženir, 2 samostojna razvijalca, 2 organizatorja razvijalca. V računalniški trgovini sta zaposlena 2 delavca: 1 komercialist in 1 vzdrževalec mreže Kapitalske in ostale povezave Družba ZRC d.d., Trbovlje nima podružnic. Z vidika kapitalskih povezav ima družba ZRC d.d., Trbovlje dve dolgoročni finančni naložbi v lastniški kapital drugih gospodarskih družb, in sicer: v družbo Intereuropa d.d. ter družbo Zavarovalnica Triglav d.d.. Lastniški delež družbe ZRC d.d., Trbovlje v obeh navedenih družbah je manjši od 25%, zato nima vpliva na njuno poslovanje. Poleg tega ima družba ZRC d.d., Trbovlje tudi dolgoročno finančno naložbo v sklade pri UNICREDIT Bank in BKS Bank, vendar ji imetništvo poslovnega deleža, ki je manjše od 20%, po dikciji 20. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) ne daje pravice do udeležbe v kapitalu teh družb. Kot je razvidno iz Tabele 2, nihče od lastnikov delnic družbe ZRC d.d., Trbovlje ne poseduje več kot 25% delnic in zato z vidika lastništva nimajo vpliva na njeno poslovanje. Z vidika poslovnih povezav pa je družba ZRC d.d., Trbovlje močno vezana na enega delničarja, to je na družbo Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trbovlje (RTH), ki predstavlja najpomembnejšega kupca ZRC-jevih informacijskih storitev Splošna predstavitev poslovanja v letu 2017 Družba ZRC d.d.,trbovlje je v letu 2017 ustvarila svoje prihodke na naslednjih področjih: obdelava podatkov, najem strojne in programske opreme, prodaja programske in strojne računalniške opreme, vzdrževanje programske opreme, vzdrževanje strojne računalniške opreme in izvajanje storitev za INFO TIS (posredništvo za Telemach). Čisti prihodki od prodaje storitev in blaga so v letu 2017 znašali ,41 EUR, kar je za 23% manj kot v predhodnem letu. V celoti so bili ustvarjeni na domačem trgu ,79 EUR je bilo ustvarjeno iz naslova podpisanih pogodb, ,62 EUR pa iz naslova dodatnega dela. Od dodatnega dela je bilo ,02 EUR prihodkov ustvarjenih v poslovni enoti INFO. Poslovna enota INFO je ustvarila skupaj ,34 EUR prihodkov, in sicer ,32 EUR z izvajanjem storitve posredništva Telemach za INFO TIS d.o.o., ,60 EUR s storitvami v računalniški trgovini in ,42 EUR od prodaje trgovskega blaga. 9

10 Kot smo že omenili, je družba ZRC d.d., Trbovlje s svojim poslovanjem močno povezana z družbo RTH, s katero smo sklenili novo pogodbeno razmerje z veljavnostjo do Na osnovi tega smo v letu 2017 z družbo RTH ustvarili 32,85% vseh prihodkov. Pri uporabniku RTH je bil v letu 2017 stalno prisoten vsaj en vzdrževalec računalniške mreže. Za potrebe razvoja programske opreme, vzdrževanja in vodenja obdelav je v letu 2017 za naročnika delalo pet razvijalcev in skrbnikov programske opreme. Ostali pomembnejši partnerji, s katerimi smo imeli v letu 2017 sklenjene pogodbe na področju poslovne informatike in najema opreme, so: Termoelektrarna Trbovlje (sedaj HSE edt), Spekter Trbovlje, KSP Hrastnik d.d., Stanovanjsko podjetje Zagorje d.o.o. in drugi. Pri vseh naših uporabnikih smo izvedli vse potrebne dograditve programske opreme, ki so jih narekovale zakonske spremembe. Na zahteve naših uporabnikov smo izdelali dograditve programov ter jim svetovali in nudili pomoč pri uporabi dopolnjenih programskih produktov. Največ sprememb je bilo potrebnih zaradi dopolnitev e-računov za fizične osebe in izdajo e- računov pri ponudniku dokumentnega sistema Dokumentiraj.me, dopolnitev modulov US, FA, PF in AM, zakonskih sprememb REK obrazcev. Zaposleni so se usposabljali za izvajanje storitev Telemach. V letu 2017 nismo zaposlili nobenega delavca. Tehnološka opremljenost Strežniki iseries imajo zadnjo različico OS 7.1 in vsi imajo pogodbo o vzdrževanju. Interna mreža sloni na treh fizičnih strežnikih z Microsoftovim operacijskim sistemom, na dveh sta hyper-v strežnika za virtualizacijo, tretji je backup strežnik. Imamo certifikat»microsoft Certified Partner«kot Silver Application Development (ISV) za PIS ZRCalo in na podlagi tega sklenjeno pogodbo za Microsoft licence. Urejene imamo SPLA licence za gostovanje strank na naših strežnikih. V letu 2017 smo racionalno nabavljali blago, material, v osnovna sredstva smo vlagali minimalno. Stroške storitev smo zmanjšali na minimum, v primerjavi z letom 2016 so nižji za 16,00%. Večino stroškov storitev predstavljajo licence in cena vzdrževanja strojne in programske opreme. Stroški dela so v primerjavi z letom 2016 večji za 7,00%, ker smo enega delavca zaposlili v drugi polovici leta Kljub temu, da družba ZRC d.d., Trbovlje v letu 2017 z gospodarskega vidika ni poslovala uspešno, saj je ustvarila ,92 EUR čiste izgube, je bilo njeno finančno poslovanje uspešno. Družba je bila skozi vse leto likvidna, ni se ji bilo treba zadolževati, ohranila je še celo nekaj finančnih rezerv. 10

11 II. RAČUNOVODSKO POROČILO 3. BILANCA STANJA NA DAN v EUR Pojasnilo Sredstva , ,67 A. Dolgoročna sredstva , ,66 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0 II. Opredmetena osnovna sredstva , ,29 1. Zemljišča in zgradbe , ,53 a) Zemljišča , ,46 b) Zgradbe , ,07 2. Proizvajalne naprave in stroji 5.034, ,76 3. Druge naprave in oprema Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 0 Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 0 IV. Dolgoročne finančne naložbe , ,52 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil , ,52 c) Druge delnice in deleži , ,52 V. Dolgoročne poslovne terjatve , ,85 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih , ,85 B. Kratkoročna sredstva , ,01 II. Zaloge , ,26 4. Trgovsko blago , ,26 III. Kratkoročne finančne naložbe , Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 c) Druge kratkoročne finančne naložbe Kratkoročna posojila 5.000,00 0 b) Kratkoročna posojila drugim 5.000,00 0 IV. Kratkoročne poslovne terjatve , ,48 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev , ,61 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.945, ,87 V. Denarna sredstva , ,27 C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

12 v EUR Pojasnilo Obveznosti do virov sredstev , ,67 A. Kapital , ,71 I. Vpoklicani kapital , ,00 1. Osnovni kapital , ,00 II. Kapitalske rezerve , ,69 III. Rezerve iz dobička , ,00 1. Zakonske rezerve , ,50 2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne , ,00 deleže 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži , ,00 (kot odbitna postavka) 4. Statutarne rezerve , ,50 IV. Revalorizacijske rezerve 0 0 V. Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vr 0 0 VI. Preneseni čisti poslovni izid VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta , ,17 B. Rezervacije in dolgoročne PČR Rezervacije 0 0 C. Dolgoročne obveznosti 0 0 I. Dolgoročne finančne obveznosti Druge dolgoročne finančne obveznosti 0 0 Č. Kratkoročne obveznosti , ,96 III. Kratkoročne poslovne obveznosti , ,96 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev , ,06 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti , ,90 12

13 4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2017 v EUR Pojasnilo 1. Čisti prihodki od prodaje , ,26 - Čisti prih. od prodaje proizvodov in storitev , ,23 - Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala , ,03 4. Drugi poslovni prihodki ,72 0 (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 5. Stroški blaga, materiala in storitev , ,66 a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter , ,38 stroški porabljenega materiala b) Stroški storitev , ,28 6. Stroški dela , ,53 a) Stroški plač , ,71 b) Stroški socialnih zavarovanj , ,19 - Stroški pokojninskih zavarovanj , ,78 - Drugi stroški socialnih zavarovanj , ,41 c) Drugi stroški dela , ,63 7. Odpisi vrednosti , ,20 a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri 8.767, ,20 neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opred. OS b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 0 0 sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sred Drugi poslovni odhodki , ,84 9. Finančni prihodki iz deležev , ,00 a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0 0 c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 1.120, , Finančni prihodki iz danih posojil ,90 185,63 a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0 0 b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 44,90 185, Finančni prihodki iz poslovnih terjatev ,39 21,17 b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 7,39 21, Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finanč. naložb Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti Drugi prihodki , , Čisti poslovni izid obračunskega obdobja ( ) , ,17 13

14 5. DAVČNE RAZMERE Družba ZRC d.d., Trbovlje je davčni zavezanec: po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2 (Uradni list RS št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13 in 40/14, 23/15, 82/15, 68/16 in 69/17), po Zakonu o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (Uradni list št. 117/06, 52/07, 33/09, 85/09, 10/10-UPB2, 85/10, 13/11. 18/11, 78/11, 38/12, 40/12, 83/12, 46/13, 86/14 in 90/15), po Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 10/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16 in 50/17), po Zakonu o davčni službi (Uradni list RS št. 1/07, 40/09, 33/11) in ZFU (UL 25/14), po Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS št. 117/06, 24/08, 125/08, 47/09, 110/09, 43/10, 97/10, 13/11, 32/12, 94/12, 101/13, ZDavNepr 111/13, ZFU 25/14, ZIN-B 40/14, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17). Davčni nadzor in inšpekcijske preglede po določilih Zakona o davčnem postopku opravlja pristojni davčni urad Davčni urad Hrastnik. 6. NAČELA SESTAVLJANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV Pri izdelavi računovodskih izkazov so bila upoštevana določila Zakona o gospodarskih družbah in določbe Slovenskih računovodskih standardov. Skladno z naštetimi pravnimi akti so računovodski izkazi sestavljeni na podlagi računovodenja, ki temelji na dveh temeljnih predpostavkah. Prva predpostavka je upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, kar pomeni, da se poslovni dogodki pripoznajo in evidentirajo v računovodske razvide, ko se pojavijo, o njih pa se poroča v obdobju na katerega se nanašajo. Druga predpostavka pa se nanaša na upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. Torej so izkazi sestavljeni, kot da bo družba ZRC d.d., Trbovlje nadaljevala poslovanje v dogledni prihodnosti. Računovodski izkazi za poslovno leto 2017 niso revidirani, ker družba na presečni datum, , ni bila več javna družba in spada v kategorijo majhna delniška družba. 7. RAČUNOVODSKE USMERITVE Pri izkazovanju in metodah vrednotenja postavk se neposredno uporabljajo določila standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo družbi možnost izbire med različnimi načini vrednotenja. Pri tem je družba uporabila usmeritve, opisane v nadaljevanju. 14

15 7.1. Opredmetena osnovna sredstva Družba ZRC d.d., Trbovlje med osnovnimi sredstvi pripoznava tista sredstva, od katerih se pričakuje, da bodo v povezavi z njimi pritekale gospodarske koristi in lahko zanje nedvoumno ugotovijo nabavno vrednost. Pripoznanje takšnega sredstva se v knjigovodskih razvidih odpravi ob odtujitvi ali, če se od njegove kasnejše uporabe ne pričakuje nikakršne gospodarske koristi. Ob pripoznanju so osnovna sredstva ovrednotena po nabavni vrednosti. Za merjenje po pripoznanju osnovnih sredstev družba ZRC d.d., Trbovlje uporablja model nabavne vrednosti. V nabavni vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva so všteti njegova nakupna cena in vsi stroški usposobitve sredstva za nameravano uporabo. Po tem modelu se osnovno sredstvo v bilanci stanja izkazuje po knjigovodski vrednosti, ki je enaka nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi morebitnih oslabitev. Izguba zaradi morebitne oslabitve osnovnega sredstva se v izkazu poslovnega izida pripozna kot prevrednotovalni poslovni odhodek. Za vsa amortizirljiva osnovna sredstva družba ZRC d.d., Trbovlje uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Letni znesek amortizacije je izračunan kot zmnožek amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. Pri tem je amortizacijska osnova enaka nabavni vrednosti zmanjšani za znesek preostale vrednosti posameznega osnovnega sredstva, amortizacijska stopnja pa je enaka stopnji, ki je za posamezno vrsto sredstev določena v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Letne stopnje amortizacije: Zgradbe 2,0% Pohištvo 10,0 12,5% Prevozna sredstva 15,5% Ostala oprema 10,0 14,3% Računalniška oprema 25,0 33,3% Zemljišča se ne amortizirajo Finančne naložbe Ločeno se izkazujejo dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe. Naložbe v tuji valuti se preračunajo po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan bilance stanja. Dolgoročne finančne naložbe (DFN) so ob začetnem pripoznanju ovrednotene po nabavni vrednosti, ki je enaka izvirni vrednosti, povečani za stroške, ki izhajajo neposredno iz nakupa. 15

16 Za merjenje po pripoznanju družba, v skladu z novimi SRS2016, od uporablja model nabavne vrednosti. Tako se DFN v BS izkazujejo po nabavni vrednosti, zmanjšani za stroške upravljanja in za kumulativni znesek popravkov vrednosti zaradi oslabitve. Prevrednotenje DFN zaradi oslabitve družba opravi na koncu leta v breme prevrednotovalnih finančnih odhodkov, če se na podlagi preveritve v duhu SRS 3.25 oceni, da obstaja nepristranski dokaz o oslabljenosti tega kapitalskega instrumenta. Kratkoročne finančne naložbe družba ob začetnem pripoznanju vrednoti po izvirni vrednosti, po pripoznanju pa po modelu nabavne vrednosti. Lastne delnice, ki jih ima družba v lasti na presečni datum se vrednotijo po povprečni nabavni ceni. Dolgoročne finančne naložbe v obliki danih dolgoročnih posojil se povečujejo za pripisane obresti in zmanjšujejo za unovčene zneske, ter tudi za zneske, ki prihajajo v okvir kratkoročnih finančnih naložb, ki zapadejo v plačilo v letu dni ali prej Terjatve Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin (račun, pogodba, bremepis, dobropis, ), ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve, izražene v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po srednjem tečaju Banke Slovenije, razlika predstavlja prihodke ali odhodke financiranja. Na osnovi ocene izterljivosti vsake posamezne terjatve so oblikovani popravki vrednosti za terjatve, v katerih poplačilo družba dvomi. Popravek vrednosti terjatev se vknjiži v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Dejanske odpise dvomljivih in spornih terjatev bo družba ZRC d.d., Trbovlje opravila v skladu z zakonskimi predpisi na podlagi ustrezne listine (npr. sklep sodišča) v breme že vzpostavljenega popravka vrednosti. Družba ZRC d.d., Trbovlje terjatev nima zavarovanih Zaloge Zaloge materiala in trgovskega blaga so ovrednotene po nabavni vrednosti, ki je enaka nabavni ceni, zmanjšani za popuste ob nabavi in povečani za stroške nakupa ter uvozne dajatve. Za porabo zalog materiala in zmanjšanje zalog trgovskega blaga se uporablja metoda FIFO. Popis zalog opravi družba enkrat letno. 16

17 7.5. Denarna sredstva Denarna sredstva, izražena v domači valuti, se izkazujejo po nominalni vrednosti. Predstavljajo denarna sredstva v blagajni in na transakcijskem računu. Tuje valute in devize se preračunajo v domačo valuto na dan prejema po tedanjem tečaju. Stanja na deviznem računu se preračunajo po srednjem tečaju na dan bilance stanja. Tečajna razlika sestavlja prihodke ali odhodke financiranja. Med denarnimi sredstvi v blagajni se izkazuje le gotovina Kratkoročne časovne razmejitve Kratkoročno odloženi stroški oziroma kratkoročno odloženi odhodki se pojavljajo v okviru vračunanih stroškov oziroma odhodkov Kapital Celotni kapital se razčlenjuje na osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, ki jih predstavljajo zakonske rezerve, rezerve za lastne deleže in statutarne rezerve, ter nerazdeljeni čisti izid poslovnega leta in preneseni izid prejšnjih let. Vse sestavine kapitala se vodijo v domači valuti Dolgoročni dolgovi Dolgoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba v obdobju, daljšem od leta dni, vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. Dolgoročni dolgovi so lahko finančni ali poslovni Kratkoročni dolgovi Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba najkasneje v letu dni vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. Kratkoročni dolgovi so finančni ali poslovni. Finančni dolgovi se pojavljajo, ker posojilodajalci vnašajo v podjetje denarna sredstva ali ker z denarjem poplačujejo njegove poslovne dolgove, poslovni dolgovi pa se pojavljajo, ker dobavitelji vnašajo v podjetje prvine, potrebne pri proizvajanju in opravljanju storitev. 17

18 7.10. Pripoznanje prihodkov Prihodki družbe ZRC d.d., Trbovlje so v računovodskih razvidih izkazani po času njihovega nastanka. V skladu s SRS prihodki predstavljajo povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev ali zmanjšanj dolgov. Pojavljajo se lahko kot poslovni, finančni ali pa drugi, t. i. izredni prihodki. V celostnem obsegu prihodki povečujejo poslovni izid obračunskega obdobja in skupaj z odhodki prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev se merijo po prodajnih cenah trgovskega blaga, materiala in dokončanih storitev. Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi z naložbami in tudi v zvezi s terjatvami. Pripoznajo se v dokumentiranih zneskih na podlagi obračuna. Če obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo ali poplačljivosti, se finančni prihodki ne pripoznajo oziroma se za že pripoznane tovrstne prihodke oblikuje popravek vrednosti terjatev iz financiranja v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in drugi prihodki, ki povečujejo poslovni izid Pripoznanje odhodkov Odhodki družbe ZRC so v računovodskih razvidih izkazani po času njihovega nastanka. V skladu s SRS odhodki predstavljajo zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev ali povečanj dolgov. Pojavljajo se lahko kot poslovni, finančni ali pa drugi, t. i. izredni odhodki. V celostnem obsegu odhodki zmanjšujejo poslovni izid obračunskega obdobja in skupaj s prihodki prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah nedokončanih storitev, ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah nedokončanih storitev. Med poslovnimi odhodki se lahko pojavijo tudi prevrednotovalni poslovni odhodki, ki nastanejo zaradi oslabitev osnovnih in/ali obratnih sredstev. Finančni odhodki so odhodki iz financiranja, to so obresti za prejeta posojila, in prevrednotovalni finančni odhodki iz naložbenja, ki se pojavijo pri oslabitvah finančnih naložb. 18

19 Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in drugi odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid. 8. IZPOSTAVLJENOST IN OBVLADOVANJE TVEGANJ Obvladovanje finančnih tveganj je upravljanje premoženja s finančnega vidika. Skupna lastnost finančnih tveganj, katerih dejavniki so finančne mere, kot so obrestne mere, devizni tečaji je, da je sedanja vrednost prihodnjega denarnega toka nedoločljiva. V končni fazi finančna tveganja vedno vplivajo na plačilno sposobnost podjetja, oziroma na spremembo poštene vrednosti sredstev ali/in dolgov na podlagi prevrednotenja, to je na oslabitve ali okrepitve sredstev in dolgov. Med finančna tveganja sodijo: obrestno in valutno tveganje ter kreditno tveganje in tveganje plačilne sposobnosti. Obrestnemu tveganju družba ZRC d.d., Trbovlje ni izpostavljena, ker se v celoti financira z lastnimi viri in nima finančnih obveznosti. Prav tako družba ZRC d.d., Trbovlje ne zaznava valutnega tveganja, ker ima denarne tokove samo v domači valuti. V letu 2017 v družbi ZRC d.d., Trbovlje ni prihajalo do časovne neusklajenosti med prejemki in izdatki, zato družba ni imela težav s plačilno sposobnostjo. Predvidevamo, da bo tudi v bodoče tako, zato tveganje plačilne sposobnosti še naprej ocenjujemo kot nizko. 9. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO BILANCI STANJA Po datumu bilance stanja v družbi ZRC d.d., Trbovlje ni bilo pomembnejših poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na poslovni izid družbe v letu

20 10. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM Pojasnila k bilanci stanja Neopredmetena osnovna sredstva Tabela 4: Neopredmetena sredstva Nabavna vrednost Začetno stanje ,13 Zmanjšanja med letom 0 Stanje ,13 Popravki vrednosti Začetno stanje ,13 Amortizacija 0 Zmanjšanja med letom 0 Stanje ,13 Neodpisana vrednost Začetno stanje Stanje V letu 2017 ni bilo sprememb neopredmetenih osnovnih sredstev Opredmetena sredstva Tabela 5: Zemljišča Nabavna vrednost Začetno stanje ,46 Povečanja med letom 0 Zmanjšanja med letom 0 Stanje ,46 Popravki vrednosti Začetno stanje Stanje Neodpisana vrednost Začetno stanje ,46 Stanje ,46 Zemljiško stanje na Obrtniški cesti 14 je urejeno na parcelah 392/7 in 392/8 pri z.k.vl.št k.o. Trbovlje. Etažiranje je bilo izvedeno in na osnovi tega so bili za ZRC predlagani vpisi pod vložki 2688/7, 2666/21 in 2688/36. Celotni delež poslovnih prostorov in zemljišča na parcelah 392/7 in 392/8 znaša 20,60 % glede na celoto. 20

21 Tabela 6: Zgradbe Nabavna vrednost Začetno stanje ,29 Povečanja med letom 0 Zmanjšanja med letom 0 Stanje ,29 Popravki vrednosti Začetno stanje ,22 Povečanja med letom 0 Zmanjšanja med letom 0 Amortizacija 6.641,04 Stanje ,26 Neodpisana vrednost Začetno stanje ,07 Stanje ,03 Vrednost zgradb sestavljajo naslednje knjigovodske vrednosti: poslovni prostori v II. etaži na Obrtniški cesti 14 skladiščno poslovni prostori v kletni etaži na Obrtniški cesti 14 parkirni prostor v Hrastniku, Log 10 Poslovno skladiščni prostori v kletni etaži, v približni velikosti 250 m 2, so zaradi zamakanja s parkirišč v zelo slabem stanju. Z upravnikom se že od leta 2005 neuspešno dogovarjamo za sanacijo teh parkirišč. V letu 2003 se je izvedla slabitev poslovnih prostorov v kletni etaži na osnovi cenitve pooblaščenega cenilca. Prostore v kletni etaži smo za potrebe skladiščenja novembra 2016 oddali v najem. Tabela 7: Proizvajalne naprave in stroji Nabavna vrednost Začetno stanje ,59 Povečanja med letom 0,00 Zmanjšanja med letom 605,00 Stanje ,59 Popravki vrednosti Začetno stanje ,83 Povečanja med letom 0,00 Zmanjšanja med letom 1.977,70 Amortizacija 2.126,03 Stanje ,16 Neodpisana vrednost Začetno stanje ,76 Stanje ,43 Večino proizvodne opreme predstavlja računalniška oprema. Ob inventuri je bila izločena oprema z nabavno vrednostjo 605,00 EUR, ki ni imela več sedanje vrednosti in od nje ni več mogoče pričakovati koristi. V letu 2017 smo v višini 1.372,70 EUR dogradili obstoječe OS. 21

22 Dolgoročne finančne naložbe Tabela 8: Prikaz stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb v letu 2017 Dolgoročne finančne naložbe Začetno stanje ,52 Povečanje 0 Zmanjšanje 1.704,42 Prevrednotenje 0 Končno stanje ,10 V letu 2017 so finančne naložbe ohranile oziroma povečale svojo vrednost, zato je stanje naložb zmanjšano samo za 1.704,42 EUR, kar predstavlja stroške upravljanja s premoženjem Zaloge Tabela 9: Zaloge Material 0 0 Nedokončana proizvodnja 0 0 Trgovsko blago , ,26 Skupaj , ,26 Dne na zalogi nismo imeli materiala, prav tako nismo imeli nedokončane proizvodnje. Vrednost zalog trgovskega blaga, ki je namenjen za nadaljnjo prodajo pa je znašala ,61 EUR. Zaloge trgovskega blaga se vrednotijo po čisti iztržljivi vrednosti Dolgoročne in kratkoročne terjatve iz poslovanja Tabela 4: Dolgoročne terjatve iz poslovanja Dolgoročno dana posojila 0 0 Dolgoročne terjatve do drugih , ,85 Kratkoročni del dolgoročnih terjatev 0 0 Skupaj , ,85 V dolgoročnih terjatvah iz poslovanja izkazujemo obvezni rezervni sklad stavbe in dano varščino za opravljanje storitev telekomunikacij. Tabela 5: Kratkoročne terjatve iz poslovanja 22

23 Kratkoročne terjatve do podjetij v skupini 0 0 Kratkoročne terjatve do drugih povezanih podjetij 0 0 Druge kratkoročne terjatve do kupcev , ,61 Druge kratkoročne terjatve 1.945, ,87 Kratkoročni del dolgoročnih terjatev 0 0 Skupaj , ,48 Druge kratkoročne terjatve so terjatve do ZZZS v znesku 155,91 EUR, terjatve za vstopni DDV v znesku 1.013,91 EUR in terjatve do bank za plačila z bančnimi karticami v višini 775,90 EUR. Tabela 6: Kratkoročne terjatve do kupcev 2017 Kosmata vrednost ,03 Popravek vrednosti 3.758,19 Čista vrednost ,84 Zastarane in neizterljive terjatve na dan znašajo 3.758,19 EUR Kratkoročne finančne naložbe Tabela 13: Kratkoročne finančne naložbe Druge kratkoročne finančne naložbe 0 0 Kratkoročno dana posojila drugim 5.000,00 0 Skupaj 5.000,00 0 Družba je imela na dan ,00 EUR kratkoročnih finančnih naložb Denarna sredstva Tabela 7: Denarna sredstva Gotovina v blagajni 1.614, ,11 Denarna sredstva v banki , ,16 Skupaj , ,27 Družba ima odprt transakcijski račun pri NLB d.d. Področje NLB Zasavje. 23

24 Aktivne časovne razmejitve Tabela 8: Aktivne časovne razmejitve Kratkoročno odloženi stroški in odhodki 0 0 Skupaj 0 0 Družba na dan ne izkazuje kratkoročno odloženih stroškov in odhodkov Kapital Tabela 9: Kapital Osnovni kapital , ,00 Kapitalske rezerve , ,69 Rezerve iz dobička , ,00 Zakonske rezerve , ,50 Rezerve za lastne delnice , ,00 Lastne delnice(odbitna) , ,00 Statutarne rezerve , ,50 Preneseni čisti izid ,81 Čista izguba poslovnega leta , ,17 Skupaj , ,71 Družba ZRC d.d., Trbovlje izkazuje osnovni kapital v višini ,00 EUR, ki je razdeljen na navadnih delnic po nominalni vrednosti 5,00 EUR za delnico. Kapital družbe se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšal za ,92 EUR, kolikor znaša čista izguba poslovnega leta Finančne in poslovne obveznosti Tabela 10: Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0 Druge dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 0 0 Skupaj 0 0 Družba nima dolgoročnih finančnih in poslovnih obveznosti. 24

25 Tabela 11: Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev , ,06 Druge kratkoročne poslovne obveznosti , ,90 Skupaj , ,96 Druge kratkoročne poslovne obveznosti zajemajo obveznosti do zaposlencev v višini ,76 EUR, obveznosti za DDV 6.302,41 EUR ter prispevke in davke v višini ,49 EUR Pojasnila k izkazu poslovnega izida Čisti prihodek od prodaje Tabela 12: Struktura čistih prihodkov od prodaje Prihodki od prodaje na domačem trgu - Prodaja proizvodov in storitev , ,23 - Prodaja blaga in materiala , ,03 Skupaj , , Drugi poslovni prihodki Tabela 13: Drugi poslovni prihodki Drugi poslovni prihodki 1.104,72 0 Družba je v letu 2017 ustvarila 1.104,72 EUR drugih poslovnih prihodkov Stroški blaga, materiala in storitev Tabela 14: Prikaz stroškov blaga, materiala in storitev Nabavna vrednost prodanega blaga , ,97 Stroški porabljenega materiala , ,41 Stroški storitev , ,28 Skupaj , ,66 25

26 Tabela 15: Struktura stroškov materiala Nabavna vrednost prodanega blaga , ,97 Stroški osnovnega materiala 0 0 Stroški energije 9.688, ,20 Drugi stroški materiala 3.317, ,21 Skupaj , ,38 Tabela 16: Struktura stroškov storitev Stroški storitev vzdrževanja , ,20 Transportne storitve 4.288,41 0 Stroški najemnin , ,29 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 887, ,44 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 3.635, ,19 Stroški intelektualnih in osebnih storitev, izobraževanje , ,33 Stroški sejmov, reklame in reprezentance, donatorstvo 907, ,22 Stroški storitev fizičnim osebam 1.882, ,02 Stroški drugih storitev 5.134, ,59 Skupaj , , Stroški dela Tabela 24: Struktura stroškov dela Plače in nadomestila zaposlenim , ,71 Stroški pokojninskih zavarovanj , ,78 Stroški drugih socialnih zavarovanj , ,41 Drugi stroški dela , ,63 Skupaj , ,53 V postavki drugi stroški dela so izkazani stroški regresa za letni dopust, prehrane med delom, stroški prevozov na delo in stroški jubilejnih nagrad in odpravnin po zakonu Odpisi vrednosti Tabela 17: Struktura odpisov vrednosti Amortizacija neopred. in opredmetenih dolgoročnih sredstev 8.767, ,20 26

27 Prevrednotevalni poslovni odhodki pri neop. in opr.os 0 0 Prevrednotevalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 0 Skupaj 8.767, , Drugi poslovni odhodki Tabela 18: Struktura drugih poslovnih odhodkov Drugi stroški 2.213, ,84 Rezervacije 0 0 Skupaj 2.213, ,84 V postavki drugi stroški so izkazani stroški stavbnega zemljišča Finančni prihodki in odhodki Tabela 19: Struktura finančnih prihodkov Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 1.120, ,00 Finančni prihodki iz posojil danih drugim 44,90 185,63 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 7,39 0 Skupaj 1.172, ,80 V letu 2017 družba ZRC d.d., Trbovlje ni imela finančnih odhodkov Drugi prihodki Tabela 20: Struktura drugih prihodkov Subvencije, dotacije in prihodki, ki niso povezani s poslovnimi 493, ,00 učinki Drugi finančni in ostali prihodki 716,90 0 Skupaj 1.209, ,00 V letu 2017 je družba pridobila 493,00 EUR subvencij iz evropskih sredstev za usposabljanje na delovnem mestu, 716,90 EUR pa iz naslova povrnjenih škod. 27

28 Čisti poslovni izid Čisti poslovni izid izguba obračunskega obdobja v višini ,92 EUR je seštevek vseh prihodkov, zmanjšan za seštevek vseh odhodkov Davek od dohodka V letu 2017 družba ZRC d.d.,trbovlje ni imela obveznosti za davek iz dohodka Druga razkritja Družbo ZRC d.d., Trbovlje vodi enočlanska uprava, direktorica družbe. Direktorica je edina zaposlena, ki ima sklenjeno individualno pogodbo. Skupni bruto znesek vseh prejemkov, ki jih je v letu 2017 za upravljanje funkcije prejela direktorica (plača, nadomestila, regres), je znašal ,00 EUR. Člani nadzornega sveta, ki šteje tri člane, so v letu 2017 prejeli za sejnine skupni znesek 1.721,22 EUR. 11. PREDLOG POKRIVANJA IZGUBE Iz računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 je razvidno, da je imela družba ZRC d.d., Trbovlje v poslovnem letu 2017 čisto izgubo v višini ,92 EUR, kolikor je znašala tudi bilančna izguba. Uprava družbe predlaga, da se celotnih ,92 EUR bilančne izgube pokrije v breme kapitalskih rezerv. O predlogu bo odločala skupščina družbe. 28

29 IZJAVA ODGOVORNOSTI UPRAVE Uprava sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe ZRC d.d., Trbovlje za leto končano na dan 31. decembra 2017 in pojasnila k računovodskim izkazom. Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov poslovanja za leto Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev in za preprečevanje in odkrivanje zlorab in drugih nepravilnosti ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Trbovlje,

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC)

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC) LETNO POROČILO 2007 KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO... 3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI... 9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI... 10 IZJAVA UPRAVE...

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO KAZALO... 2 POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 11 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016... 11 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA...

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc)

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc) LETNO POROČILO 2006 KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO....3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI..9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI....10 IZJAVA UPRAVE..10

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26.

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26. KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne 28.11.2009, 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06),

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015 Triglav Skladi marec 2015 VSEBINA 1 POSLOVNO POROČILO... 3 1.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI... 3 1.2 POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE... 5 1.3 DOGODKI PO DATUMU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV... 9 1.4 RAZVOJNE USMERITVE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

1

1 LETNO POROČILO 2011 Snežnik Sinpo, d. o. o. Ferdinand MIKLIČ, univ. dipl. inž. rač. Direktor družbe Snežnik Sinpo, d. o. o. Mag. Andrej PAGON, predsednik nadzornega sveta družbe Snežnik, d. d. KAZALO 1.

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več