SA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SA"

Transkripcija

1 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 1/21 Na podlagi 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 UPB3, 59/07 ZŠtip, 63/07 popr., 15/08 Odl. US: U-I-370/06-20, 64/08, 86/09, 62/10-ZUPJS), 44. člena Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 95/10) ter 90. člena Statuta Fakultete za je Senat Fakultete za na seji dne sprejel Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Fakulteti za in na seji dne spremembe in čistopis ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV NA FAKULTETI ZA I. VSEBINA IN NAMEN 1. člen (namen) S tem aktom (v nadaljevanju: fakulteta) določa podrobnejše pogoje ter minimalna merila oziroma pogoje za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ter postopek za izvajanje teh Meril. 2. člen (oblikovanje meril fakultete) (1) Fakulteta upošteva Minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (Uradni list RS, št. 95/10) (v nadaljevanju: minimalni standardi) pri postopkih za izvolitev v nazive. (2) Fakulteta je na podlagi minimalnih standardov in v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (v nadaljevanju: zakon) oblikovala lastna merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (v nadaljevanju: Merila), kjer so pogoji za izvolitev v naziv enaki ali zahtevnejši od minimalnih standardov. II. NAZIVI 3. člen (nazivi) Izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na fakulteti opravljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. NAZIVI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV SO: redni profesor, izredni profesor, docent, lektor (za izvajanje jezikovnega pouka); za izvajanje visokošolskih strokovnih programov tudi: višji predavatelj, predavatelj. NAZIVI ZNANSTVENIH DELAVCEV SO: znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec, znanstveni sodelavec. NAZIVI VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV SO:

2 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 2/21 asistent, bibliotekar, strokovni svetnik, višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec, učitelj veščin. Trajanje naziva 4. člen (trajanje naziva) (1) Visokošolski učitelji in znanstveni delavci, z izjemo rednih profesorjev in znanstvenih svetnikov, so izvoljeni v naziv za obdobje petih let (v nadaljevanju: volilno obdobje). (2) Ponovno so lahko izvoljeni v isti naziv za isto volilno obdobje po pogojih za ponovno izvolitev. (3) Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let. (4) Redni profesorji in znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni naziv. Razmerje med pedagoškimi in raziskovalnimi nazivi 5. člen (razmerje med pedagoškimi in raziskovalnimi nazivi) (1) Znanstveni delavec je lahko izvoljen v naziv visokošolskega učitelja, če izpolnjuje pogoj pedagoške usposobljenosti za izvolitev v ustrezni naziv. (2) Znanstveni svetnik je lahko pod pogojem iz prvega odstavka izvoljen v naziv rednega profesorja, višji znanstveni sodelavec v naziv izrednega profesorja, znanstveni sodelavec pa v naziv docenta. V takem primeru velja pedagoški naziv do poteka znanstvenega naziva, na temelju katerega je prišlo do izvolitve v naziv visokošolskega učitelja. 6. člen (področja za izvolitev v nazive) (1) Kandidati so praviloma lahko izvoljeni v nazive za področja: organizacija, menedžment, raziskovalna metodologija v družboslovju, poslovna matematika, poslovna statistika, operacijska raziskovanja, poslovni tuj jezik, trženje, mednarodno poslovanje, logistika, menedžment človeških virov, ekonomika, poslovno komuniciranje, psihologija v menedžmentu, sociologija v menedžmentu, podjetništvo, poslovna informatika, sonaravni trajnostni razvoj, poslovne vede, kvantitativne metode, vojaške vede, politologija, javna uprava, in za področja, ki jih s sklepom posebej opredeli Senat fakultete.

3 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 3/21 (2) Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij. A. Temeljna minimalna merila za izvolitev v naziv III. MINIMALNA ZA IZVOLITEV V NAZIV 7. člen (kumulativno izpolnjevanje minimalnih meril) Kandidat za izvolitev v naziv mora kumulativno izpolnjevati temeljna, splošna in posebna minimalna merila za izvolitev v naziv. 8. člen (temeljna minimalna merila) Temeljna minimalna merila za izvolitev v naziv so pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak kandidat za izvolitev v naziv. 9. člen (temeljna minimalna merila za izvolitev v naziv) (1) Temeljna minimalna merila za izvolitev v naziv so: ustrezna izobrazba ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov, usposobljenost za strokovno delo, pedagoška usposobljenost, pozitivna ocena vseh poročevalcev o usposobljenosti kandidata, aktivno znanje vsaj enega razširjenega tujega jezika. (2) Pedagoške usposobljenosti niso dolžni izkazati kandidati za izvolitev v nazive znanstvenega delavca, strokovnega svetnika, višjega strokovnega sodelavca, strokovnega sodelavca, bibliotekarja in asistenta ob prvi izvolitvi. 10. člen (izkazovanje usposobljenosti) Kandidat izkazuje usposobljenost za strokovno delo z dokumentiranimi objavami znanstvenih in strokovnih del, dokumentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi dosežki, dokumentiranim sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih, podeljenimi patenti in drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na področju posamezne stroke štejejo za dokaz izvirnosti in kakovosti. 11. člen (izkazovanje pedagoške usposobljenosti) (1) Pedagoška usposobljenost se pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja izkazuje s preizkusnim predavanjem. (2) Pri vsaki izvolitvi visokošolskega učitelja in visokošolskega sodelavca v višji naziv ali ponovni izvolitvi mora kandidat predložiti mnenje študentskega sveta, ki temelji na rezultatih študentske ankete ali drugih instrumentov preverjanja pedagoškega dela. 12. člen (izkazovanje aktivnega znanja razširjenega tujega jezika) (1) Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje z dokazilom institucije, pristojne za izdajanje tovrstnih potrdil, ali z mednarodno uveljavljenim potrdilom o znanju določenega jezika. (2) Kandidat za izvolitev v naziv, ki je diplomiral, magistriral ali doktoriral na tuji univerzi po programu, ki je potekal v enem od razširjenih tujih jezikov, in je tudi diplomsko oziroma magistrsko delo ali doktorsko disertacijo napisal v tem jeziku, ni dolžan predložiti dokazil o aktivnem znanju razširjenega tujega jezika. (3) Znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje samo pri prvi izvolitvi v naziv.

4 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 4/21 B. Splošna minimalna merila za izvolitev v naziv 13. člen (splošna minimalna merila za izvolitev v naziv) Splošna minimalna merila so formalni pogoji, ki jih mora poleg temeljnih minimalnih meril izpolnjevati kandidat za izvolitev v posamezni naziv. V naziv: rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, višjega znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti; višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje; predavatelja tujega jezika na nejezikovnih smereh študija je lahko izvoljen, kdor ima 5 let ustrezne prakse in izobrazbo najmanj druge stopnje jezikovne smeri; predavatelja za predmete, pri katerih je težišče na posebnih strokovnih znanjih, je lahko izvoljen, kdor ima 5 let uspešnega strokovnega dela v praksi in izobrazbo najmanj druge stopnje; lektorja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo druge stopnje jezikovne smeri in 3 leta pedagoške prakse; asistenta je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in je med študijem dosegel povprečno oceno najmanj prav dobro (8); strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 15 let ustrezne strokovne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv; višjega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 10 let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv; strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 2 leti ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv; učitelja veščin je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 5 let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv; bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje ustrezne smeri, 3 leta ustrezne prakse in izkazano sposobnost za samostojno strokovno delo. Elementi usposobljenosti za področje izvolitve v naziv 14. člen (vsebinski elementi) Vsebinski elementi za presojo usposobljenosti za področje izvolitve v naziv so: uspešnost pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov; aktivno delovanje v mednarodnem prostoru; izkušnje pri delu v poklicnem okolju ipd člen (usposobljenost za izvolitev) Usposobljenost na področju izvolitve v naziv se izkazuje z: ustrezno bibliografijo na področju, za katerega želi kandidat biti izvoljen, dokazili o uspešnem sodelovanju v mednarodnem prostoru, dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi in pozitivnimi ocenami poročevalcev. 16. člen (objava del) (1) Kandidatova dela morajo biti objavljena oziroma predstavljena na način, ki ga priznava stroka za uveljavitev v domači in mednarodni strokovni javnosti na področju, za katerega želi biti kandidat izvoljen. (2) Kandidat lahko dela z mednarodno pomembnostjo nadomesti z deli, ki so pomembna za narodno ali državno samobitnost in kulturo na področjih izvolitve, kjer nastopi v mednarodnem prostoru niso mogoči oziroma niso primerni kot merilo kakovosti. Ta področja sprejme Senat fakultete.

5 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 5/ člen (mednarodna odmevnost) (1) Kandidat izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela zlasti z naslednjimi kazalci mednarodne odmevnosti: dokazljivimi citati v znanstveni literaturi, vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih, članstvom v uredniških odborih mednarodnih revij, članstvom v tujih akademijah, nosilstvom predmeta v mednarodnih dodiplomskih ali podiplomskih programih ter pedagoškim sodelovanjem pri izvedbi dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programov na tujih univerzah. (2) Seznam kazalcev mednarodne odmevnosti in njihove količinske vrednosti za posamezna področja so opredeljeni s količinskimi pogoji v točki C tretjega poglavja teh Meril (Posebna minimalna merila za izvolitev v naziv) in s Točkovalnikom. 18. člen (vrsta objave) Za objavo z mednarodno odmevnostjo se šteje besedilo, objavljeno v enem od razširjenih tujih jezikov v eni od revij, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0, AHCI in SCOPUS, v revijah, ki so po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami v mednarodnih bazah iz seznama ARRS in OSIC in objavljeni znanstveni prispevki s konferenc s pridobljeno indeksacijo v podatkovnih bazah WOS ali SCOPUS. 19. člen (avtorstvo) (1) Prvo ali vodilno avtorstvo je razvidno iz vrstnega reda avtorjev; v kolikor ni razvidno, morajo soavtorji napisati izjavo o tem, kdo je vodilni avtor. (2) Na področjih, na katerih prvo oziroma vodilno avtorstvo ne obstaja (npr. kjer so avtorji razvrščeni po abecednem vrstnem redu), se prvo oziroma vodilno avtorstvo ne upošteva. Elementi pedagoške usposobljenosti 20. člen (presoja pedagoške usposobljenosti) Elementi za presojo pedagoške usposobljenosti kandidata za izvolitev v naziv so: razumljivost ter sistematičnost predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij ter preverjanj znanja; uspešno mentorstvo pri diplomah, specializacijah, magisterijih, doktoratih in vseživljenjskem ter drugem podiplomskem izobraževanju, mentorstvo študentom v izmenjavi in pri študentskem raziskovalnem delu; odnos do študentov; spodbujanje k znanstvenemu, umetniškemu, pedagoškemu in strokovnemu delu; priprava, strokovna, pedagoška in metodična oziroma didaktična vrednost pedagoških pripomočkov, študijskih gradiv in učbenikov; razvijanje laboratorijev ali drugih specializiranih enot, ki podpirajo pedagoški proces; z dokazili potrjeno pedagoško usposabljanje po splošnih programih pedagoškega usposabljanja ali individualnih programih fakultete.

6 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 6/21 C. Posebna minimalna merila za izvolitev v naziv 21. člen (posebna minimalna merila za izvolitev v naziv) Posebna minimalna merila so kakovostni in količinski pogoji, ki jih mora poleg temeljnih in splošnih minimalnih meril izpolnjevati kandidat za izvolitev v naziv. Redni profesor in znanstveni svetnik 22. člen (redni profesor in znanstveni svetnik) (1) V naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika je lahko izvoljen kandidat, ki poleg temeljnih in splošnih minimalnih meril izpolnjuje tudi naslednje posebna minimalna merila: (2) Kakovostni pogoji: je sposoben samostojno znanstveno in raziskovalno-razvojno delovati na področju, za katerega želi biti izvoljen, ter prispevati nova znanja ali stvaritve ter izkazati mednarodno odmevnost svojega dela; je po opravljenem doktoratu najmanj 3 mesece neprekinjeno raziskovalno ali pedagoško deloval na kakovostni tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi; poglablja in dopolnjuje znanstvene dosežke ter skrbi za njihovo uporabo oziroma bogati slovensko in mednarodno znanje in kulturo; je bil mentor pri vsaj eni zaključeni doktorski disertaciji ali somentor pri dveh, kjer mentorstvo šteje tudi v primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije; je objavil znanstvena dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so pomembna za razvoj stroke v mednarodnem in nacionalnem okviru; je vodil raziskovalne projekte; ima soglasje komisije za izvolitev v naziv. (3) Količinski pogoji: je objavil vsaj 14 člankov (od tega najmanj 7 od zadnje izvolitve v nižji naziv), pri katerih je prvi ali vodilni avtor (oz. dokazuje, da je njegov prispevek k članku enakovreden prispevku prvega ali vodilnega avtorja); od tega mora biti najmanj 6 člankov objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oziroma AHCI in SCOPUS. Če je za področje za izvolitev značilno, da revije, indeksirane v SSCI, SCI z IF>0 oziroma AHCI in SCOPUS, niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami v mednarodnih bazah iz seznama ARRS in OSIC. pri ocenjevanju objavljenih del z uporabo količinskih kazalcev, določenih v obrazcu Točkovalnik kumulativno doseže najmanj 90 točk (od tega najmanj 20 točk iz izobraževalne in najmanj 50 točk iz znanstvene dejavnosti), od tega najmanj 30 točk v zadnjem izvolitvenem obdobju (od tega najmanj 7,5 točk iz izobraževalne in najmanj 15 točk iz znanstvene dejavnosti); izkazuje najmanj 20 čistih citatov. (4) Kandidat lahko največ 8 člankov iz prve alineje prejšnjega ostavka, ki pa ne nadomeščajo obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI z IF>0 oziroma AHCI in SCOPUS, nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, učbenikom ali strokovnim dosežkom. Avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 članka. Avtorsko dela znanstvene monografije pa nadomešča en članek. Dva od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije, lahko nadomesti z recenziranim univerzitetnim učbenikom. Avtorstvo recenziranega univerzitetnega učbenika se šteje kot en članek. Enega od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije, lahko nadomesti z vrhunskim raziskovalnim ali strokovnim (prenos tehnologij, podeljen patent s preizkusom ipd.) dosežkom. 23. člen (javno predavanje) Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja mora pred izvolitvijo opraviti javno predavanje.

7 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 7/21 Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec 24. člen (izredni profesor in višji znanstveni sodelavec) (1) V naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg temeljnih in splošnih minimalnih meril izpolnjuje tudi naslednje posebna minimalna merila: (2) Kakovostni pogoji: je sposoben samostojno znanstveno ali raziskovalno-razvojno delovati na področju, za katerega se izvoli, ter na njem prispevati nova znanja ali stvaritve. Ta sposobnost se izkazuje z ustrezno bibliografijo na področju izvolitve v naziv; je uspešno deloval v strokovnem okolju; izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela; je po opravljenem doktoratu raziskovalno ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi neprekinjeno najmanj 3 mesece. Enako kot delovanje na tuji univerzi se vrednoti mentorstvo študentom, ki dosežejo mednarodna priznanja na mednarodnih tekmovanjih ali na mednarodnih prireditvah, ki so glede na prostor in kraj dogajanja izjemnega pomena; je bil somentor pri najmanj eni zaključeni doktorski disertaciji, kjer somentorstvo šteje tudi v primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije; ali je sicer ustrezno prispeval k vzgoji strokovnjakov na svojem področju. Za tak prispevek se šteje: o uspešno zaključeno mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, nagrajenem z univerzitetno ali fakultetno nagrado oziroma nacionalno strokovno ali mednarodno nagrado; o glavno mentorstvo pri dveh zaključenih magistrskih delih; mentorstvo šteje tudi v primeru utemeljeno zavrnjenega magistrskega dela; o vodenje raziskovalnega projekta; ima soglasje komisije za izvolitev v naziv. (3) Količinski pogoji: je objavil vsaj 7 člankov (od tega najmanj 4 od zadnje izvolitve v nižji naziv), pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor (oz. dokazuje, da je njegov prispevek k članku enakovreden prispevku prvega ali vodilnega avtorja), od tega morajo biti najmanj 3 članki objavljeni v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oziroma AHCI in SCOPUS. Če je za izvolitveno področje značilno, da revije, indeksirane s SSCI, SCI z IF>0 oziroma AHCI in SCOPUS, niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami v mednarodnih bazah iz seznama ARRS in OSIC. pri ocenjevanju objavljenih del z uporabo količinskih kazalcev, določenih v obrazcu Točkovalnik, kumulativno doseže najmanj 60 točk (od tega najmanj 15 točk iz izobraževalne in najmanj 35 točk iz znanstvene dejavnosti), od tega najmanj 25 točk v zadnjem izvolitvenem obdobju (od tega najmanj 7,5 točk iz izobraževalne in najmanj 15 točk iz znanstvene dejavnosti). izkazuje najmanj 10 čistih citatov. (4) Kandidat lahko največ 4 članke iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščajo obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI z IF>0 ter AHCI in SCOPUS) nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, učbenikom, raziskovalnim ali strokovnim dosežkom (prenos tehnologij, podeljeni patent ipd.). Pri tem avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo dela znanstvene monografije pa 1 članek. Enega od člankov, ki jih kandidat nadomešča z monografijo ali delom monografije, lahko nadomesti z recenziranim univerzitetnim učbenikom. Enega od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije, lahko nadomesti z vrhunskim raziskovalnim ali strokovnim dosežkom. Docent in znanstveni sodelavec 25. člen (docent in znanstveni sodelavec) (1) V naziv docenta in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg temeljnih in splošnih minimalnih standardov meril izpolnjuje tudi naslednja posebna minimalna merila: (2) Kakovostni pogoji: je uspešen pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov;

8 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 8/21 aktivno deluje v mednarodnem prostoru; ima soglasje komisije za izvolitev v naziv. (3) Količinski pogoji: je objavil vsaj 3 članke, pri katerih je bil prvi ali vodilni avtor, od tega mora biti najmanj 1 članek objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oziroma AHCI in SCOPUS. Če je za področje izvolitve značilno, da revije, indeksirane s SSCI, SCI z IF>0 oziroma AHCI in SCOPUS, niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami v mednarodnih bazah iz seznama ARRS in OSIC. pri ocenjevanju objavljenih del z uporabo količinskih kazalcev, določenih v obrazcu Točkovalnik, kumulativno doseže najmanj 20 točk iz znanstvene dejavnosti; izkazuje najmanj 1 čisti citat v zadnjih petih letih. (4) Kandidat lahko največ 2 članka iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščata obveznega članka, objavljenega v reviji, indeksirani v SSCI in SCI z IF>0 ter AHCI in SCOPUS) nadomesti z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije. Pri tem avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo v delu znanstvene monografije nadomešča 1 članek. Višji predavatelj 26. člen (višji predavatelj) (1) V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen kandidat, ki ima: izkazana strokovna dela in objave, ki dokazujejo njegovo strokovno uveljavljenost na področju, na katerem želi biti izvoljen v naziv; izkazano pedagoško usposobljenost. (2) Kandidat izpolnjuje pogoje iz prve alineje prejšnjega odstavka, če pri ocenjevanju objavljenih del z uporabo količinskih kazalcev, določenih v obrazcu Točkovalnik, kumulativno doseže najmanj 16 točk. Predavatelj 27. člen (predavatelj) V naziv predavatelja je lahko izvoljen kandidat, ki se je strokovno uveljavil na področju, za katerega želi biti izvoljen v naziv, in ima pozitivne ocene vseh poročevalcev. Lektor 28. člen (lektor) V naziv lektorja je lahko izvoljen kandidat, ki: ima 3 leta ustrezne pedagoške prakse in, če gre za žive jezike, vsaj 3 mesece neprekinjenega strokovnega oziroma pedagoškega delovanja v ustreznem jezikovnem okolju; ima ustrezno bibliografijo, ki obsega dela in stvaritve, ki jih priznava stroka kot ustrezni način predstavitve s področja, za katerega želi biti izvoljen; je pokazal sposobnost za strokovno in pedagoško delo; izkazuje pedagoško usposobljenost. Asistent 29. člen (asistent) V naziv asistenta je lahko izvoljen kandidat, ki je: dokončal zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro (8), tako da se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti; za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno prav dobro (8);

9 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 9/21 pokazal sposobnost za strokovno, znanstveno ali raziskovalno-razvojno delo. IV. MINIMALNA ZA PONOVNO IZVOLITEV V NAZIV A. Ponovna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca 30. člen (ponovna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca) Pri ponovni izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca za isto izvolitveno področje mora kandidat od zadnje izvolitve v naziv izpolniti vsaj polovico pogojev, ki jih zahteva fakulteta pri prvi izvolitvi v naziv. 31. člen (izvolitev v nižji naziv) Če kandidat ne izpolni pogojev za ponovno izvolitev, lahko zaprosi za izvolitev v nižji naziv, če je bil pred tem že izvoljen v ta naziv. Pri tem mora izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za ponovno izvolitev v nižji naziv. B. Ponovna izvolitev v naziv asistenta 32. člen (ponovna izvolitev v naziv asistenta) Če je asistent dokazal uspehe v izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem delu ter ima dokazila o pedagoški usposobljenosti, je lahko v isti naziv izvoljen trikrat. Pri nadaljnjih izvolitvah se zahteva doktorat znanosti. V. PREDČASNA IZVOLITEV V NAZIV IN IZVOLITEV MIMO VRSTNEGA REDA 33. člen (predčasna izvolitev) (1) Kandidat se izjemoma lahko izvoli v naziv pred potekom veljavnega naziva oziroma v naziv, pri katerem se ne upošteva vrstni red nazivov. (2) Za predčasno izvolitev v naziv mora kandidat imeti izjemne dosežke. (3) Postopek za predčasno izvolitev v naziv sprožijo trije redni profesorji iz kandidatovega širšega področja izvolitve v naziv, ki napišejo tri neodvisne utemeljitve. 34. člen (izvolitev mimo vrstnega reda) Za izjemni dosežek kandidata, ki utemeljuje predčasno izvolitev v naziv ali izvolitev v naziv mimo vrstnega reda, se štejejo prejem pomembne, splošno znane mednarodne nagrade, izjemno pomembna dela z dokazano veliko odmevnostjo pri nas in v tujini ali odločilen prispevek k razvoju pomembnega novega področja raziskav. 35. člen (ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenih nazivov) Za visokošolske učitelje, ki imajo v tujini pridobljeno izvolitev v naziv, se na podlagi teh meril izvede postopek ugotavljanja ustreznosti naziva, ki si ga je kandidat pridobil na drugem visokošolskem zavodu v tujini. Senat fakultete, ki izvede postopek priznavanja ustreznosti naziva, podeli naziv ter področje izvolitve v naziv. Priznavanje enakovrednega naziva velja za enako dobo, kot bi veljala izvolitev v ustrezni učiteljski naziv.

10 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH VI. POSTOPEK IZVAJANJA MERIL 36. člen (začetek postopka za izvolitev) Stran: 10/21 (1) Kandidat začne postopek za izvolitev v naziv s pisno vlogo Senatu. (2) Vloga za izvolitev je predčasna, če je vložena prej kot 9 mesecev pred potekom veljavnega naziva, sicer je redna. (3) Kandidat začne postopek za izvolitev v naziv praviloma 6 mesecev pred iztekom veljavnega naziva. A - Vsebina vloge 37. člen (vsebina vloge) (1) Kandidat ob prijavi za pridobitev naziva pristojni strokovni službi fakultete (kadrovski službi) predloži vlogo, ki vsebuje naslednje dokumente: prošnjo, kratek življenjepis, bibliografijo, izpis bibliografskih kazalcev uspešnosti, Točkovalnik, dokazila. (2) Kandidat posreduje v kadrovsko službo fakultete vlogo tako v pisni kot v elektronski obliki. Kandidat mora pri vložitvi vloge v kadrovski službi fakultete posebej opozoriti na gradivo, ki ga ni možno posredovati v elektronski obliki. Celotna dokumentacija v tiskani obliki je na voljo na vpogled v kadrovski službi fakultete. 38. člen (prošnja) Kandidat oblikuje prošnjo z navedbo področja izvolitve na podlagi tipske predloge fakultete (PRILOGA 1). 39. člen (življenjepis) Kandidat oblikuje kratek življenjepis na podlagi tipske predloge fakultete (PRILOGA 2) ter Europass obliki. 40. člen (bibliografija) Kandidat oblikuje bibliografijo, ki je neposredno prevzeta iz bibliografije raziskovalcev COBISS/SICRIS, kjer velja: dela, ki so bila objavljena v zadnjem izvolitvenem obdobju naj bodo poudarjeno tiskana (Bold, Krepko). upoštevajo se tudi dela, sprejeta v objavo ob predložitvi ustreznega potrdila. znanstveni članki so razdeljeni v štiri skupine: a. članki v revijah, ki jih indeksirajo Science Citation Index (SCI) in Social Sciences Citation Index (SSCI) ter članki v revijah, ki jih indeksira Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) in SCOPUS b. članki v revijah, ki so indeksirane v specializiranih mednarodnih bazah s seznama ARRS in OSIC c. članki v revijah, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, po seznamu ARRS in OSIC d. članki v revijah, ki niso zajete v prejšnjih kategorijah

11 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH 41. člen (bibliografski kazalci uspešnosti) Stran: 11/21 Kandidat oblikuje izpis bibliografskih kazalcev uspešnosti za nazive, kjer se zahteva izpolnjevanje kvantitativnih kazalcev, po metodologiji ARRS in OSIC. 42. člen (Točkovalnik) (1) Kandidat izpolni Točkovalnik (OBR-FOŠ-032), kjer velja: Osnova Točkovalnika znanstvene, strokovne, umetniške in izobraževalne dejavnosti je tipologija COBISS/SICRIS. Dela so razvrščena v 4 stolpce: o znanstvena dela, o strokovna dela, o umetniška dela, o izobraževalna dela. Vsak od teh stolpcev je razdeljen v dva podstolpca: o skupaj (vsa objavljena dela in ŠTK), o izvolitvena doba (dela, objavljena v zadnji izvolitveni dobi, in ŠTK). (2) Kandidat preglednico ustrezno izpolni, sam sešteje število del in točk iz svoje bibliografije, vnese podatke v prazna polja (neosenčena polja), program Excel pa jih sešteva in vnaša v zbirno tabelo na prvi strani. 43. člen (dokazila) (1) Kandidat mora k vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo glede na zaprošeni naziv, s katero izkazuje izpolnjevanje meril fakultete: Dokazila o doseženi izobrazbi: o Kandidat priloži kopijo visokošolske, magistrske, specialistične ali doktorske diplome ter morebitno mnenje oz. odločbo MVZT-ja o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe. Kadar je treba dokazovati povprečje ocen, se priloži tudi dokazilo o tem. Dokazila o preteklih izvolitvah v naziv: o Pri prvi izvolitvi kandidat predloži dokazila o dotedanjih zaposlitvah ter morebitne dotedanje izvolitve v naziv. Dokazila o citiranosti kandidata: o Pregled citiranosti kandidata temelji na osnovi izpisa iz mednarodnih baz (WOS, SCOPUS) ali drugih primerljivih dokazil. Pri tem se mora dosledno upoštevati kriterij mednarodne pomembnosti in odmevnosti. Dokazila o pomembnih znanstvenih ali umetniških delih: o Kandidati za docente, izredne profesorje, redne profesorje ter druge ustrezne znanstvene nazive predložijo k vlogi do 5 najpomembnejših del v 1 izvodu. Ta dela ocenjevalci še posebej pisno ovrednotijo z vidika njihovega pomena za razvoj znanosti na področju kandidatovega znanstvenega dela. o V primerih, kjer prvo oz. vodilno avtorstvo ne obstaja (npr. kjer so avtorji razvrščeni po abecednem vrstnem redu), se prvo oz. vodilno avtorstvo ne upošteva. Poročevalci pa morajo v poročilih utemeljiti vlogo kandidatov v njihovih pomembnih delih. Dokazila o delovanju kandidata na univerzah oz. raziskovalnih inštitutih v tujini: o Kandidat za izvolitev v naziv izrednega profesorja oziroma rednega profesorja, ki je po doktoratu raziskovalno ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi neprekinjeno najmanj 3 mesece. Delovanje mora biti zavedeno v bibliografiji Cobiss. Dokazila o pedagoški usposobljenosti: o Pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja se pedagoška usposobljenost ugotavlja z opravljenim javnim preizkusnim predavanjem. Dokazila o tutorstvu: o Tutorstvo se izkazuje na podlagi potrjenih časovnic oz. potrdila dekana. Dokazila o imenovanju za mentorja:

12 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 12/21 o Kandidat poleg izpis iz Cobissa izkazuje zaključena mentorstva diplomantom študijskega programa 2. stopnje, znanstvenem magisteriju ali doktorskem študiju s predložitvijo ustreznih dokazil. Dokazila aktivnega znanja tujega jezika: o Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje z dokazilom institucije, pristojne za izdajanje tovrstnih potrdil, ali z mednarodno uveljavljenim potrdilom o znanju določenega jezika. Kandidat za izvolitev v naziv, ki je diplomiral, magistriral ali doktoriral na tuji univerzi po programu, ki je potekal v enem od razširjenih tujih jezikov, in je tudi diplomsko oziroma magistrsko delo ali doktorsko disertacijo napisal v tem jeziku, ni dolžan predložiti dokazil o aktivnem znanju razširjenega tujega jezika. Znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje samo pri prvi izvolitvi v naziv. (2) Če je kandidat že opravljal pedagoško delo, se pedagoška usposobljenost ugotavlja tudi na podlagi študentske ankete in mnenja študentskega sveta fakultete, kjer kandidat izvaja izobraževalno dejavnost. (3) Nadalje kandidat dokazuje ustrezno pedagoška usposobljenost za izvolitev v naziv tudi na podlagi izpisa bibliografije, kjer morajo biti zavedena vsa izobraževalna dela, ter na podlagi drugih ustreznih potrdil. 44. člen (Vloga v postopku izvolitve za več področij) (1) Kandidat, ki oddaja vlogo za izvolitev v naziv za več habilitacijskih področij, mora: oddati za vsako področje ločeno vlogo za izvolitev v naziv, k posamezni vlogi priložiti celotno bibliografijo, kjer točkuje le dela, ki spadajo v predlagano področje izvolitve vloge, v bibliografiji posebej označiti posamezna dela, ki se točkujejo (oz. spadajo) za več področij, k posamezni vlogi priloži do 5 najpomembnejših del za področje, za katerega oddaja vlogo. (2) Kandidat, ki je že habilitiran in je vložil vlogo za izvolitev v dodatno habilitacijsko področje mora v svoji vlogi dokazati zadostno število točk za izvolitev v naziv iz zaprošenega področja. B - Strokovni poročevalci za oceno kandidatove usposobljenosti 45. člen (smernice za imenovanje strokovnih poročevalcev) (1) Strokovni poročevalci za oceno kandidatove usposobljenosti so zaposleni visokošolski učitelji oz. znanstveni delavci na fakulteti, upokojeni učitelji in znanstveni delavci ter domači in tuji visokošolski učitelji in znanstveni delavci z ustreznim nazivom. (2) Strokovni poročevalci morajo imeti isti ali višji naziv od tistega, za katerega prosi kandidat. (3) Kadar gre za izvolitev v naziv rednega profesorja ali znanstvenega svetnika, mora biti vsaj en strokovni poročevalec z druge fakultete. (4) Dva izmed strokovnih poročevalcev morata imeti naziv s področja oz. s sorodnega področja, za katero kandidat prosi. Pri interdisciplinarnih področjih morajo biti strokovni poročevalci zastopniki ustreznih disciplin. 46. člen (delo strokovnih poročevalcev) (1) Vsak strokovni poročevalec: pregleda vlogo kandidata, preveri in po potrebi popravi točkovanje in podpiše Točkovalnik, v roku, ki ne sme biti daljši od 2 mesecev od prejema poziva oz. sklepa o imenovanju, predloži Komisiji za izvolitve v nazive (v nadaljevanju: KIN fakultete) strokovno poročilo. (2) Poročevalec mora v strokovnem poročilu delo kandidata natančno oceniti in opredeliti izpolnjevanje vseh opisanih pogojev za izvolitev. V poročilu mora: izpostaviti najpomembnejša dela kandidata in njihov pomen za razvoj znanosti v domačem in mednarodnem merilu, oceniti uspešnost kandidata v stroki, podati kvantitativno oceno bibliografije in citatov,

13 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 13/21 oceniti pedagoško usposobljenost kandidata (ta se ne ugotavlja za nazive raziskovalcev ter za nazive visokošolskih sodelavcev v primerih, ki jih določajo merila), ter podati zaključni predlog izvolitve v naziv. (3) Če poročilo ni pripravljeno v skladu z merili se na predlog dekana oz. KIN fakultete pozove strokovne poročevalce za dopolnitev poročila oziroma se imenuje nov poročevalec. C - Javno preizkusno predavanje 47. člen (javno preizkusno predavanje) (1) Strokovni poročevalci v sporazumu s kandidatom, ki prvič prosi za naziv visokošolskega učitelja, določijo tudi temo ter datum javnega preizkusnega predavanja, ocenijo uspešnost predavanja in pripravijo o tem posebno poročilo (OBR-FOŠ-030: Zapisnik o javnem preizkusnem predavanju). (2) Če se kdo od imenovanih strokovnih poročevalcev ne more udeležiti preizkusnega predavanja, lahko dekan fakultete imenuje nadomestnega poročevalca. D - Študentsko mnenje 48. člen (študentsko mnenje) (1) Študentski svet fakultete, kjer kandidat izvaja izobraževalno dejavnost, poda mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev v roku, ki ne sme biti daljši od 2 mesecev. (2) Mnenje o pedagoški usposobljenosti se oblikuje tudi na osnovi ankete med študenti, kjer je kandidat opravljal pedagoško delo. (3) Rezultati vseh anket v predhodnem izvolitvenem obdobju, opremljeni s komentarjem študentskega sveta, so osnova za izkazovanje študentskega mnenja o kandidatovem preteklem pedagoškem delu. (4) Ankete študentov se KIN fakultete ne posredujejo. KIN fakultete prejme le empirični povzetek rezultatov in pisno mnenje študentskega sveta fakultete o pedagoškem delu kandidata za izvolitev v naziv. E - Komisija za izvolitve v nazive fakultete 49. člen (komisija za izvolitve v nazive fakultete) (1) Komisija za izvolitve v nazive fakultete (KIN fakultete) je delovna komisija Senata, ki preverja gradivo za izpeljavo postopkov izvolitev v zaprošene nazive na fakulteti. (2) Sestavljajo jo visokošolski učitelji in znanstveni delavci skladno s Statutom fakultete. (3) Če KIN fakultete ugotovi, da sta predložena vloga in dokumentacija nepopolni ali neustrezno sestavljeni, pozove kandidata, da najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila (poziva) odpravi pomanjkljivosti. Če kandidat v predvidenem roku od prejema obvestila ne odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je predlog umaknil. KIN fakultete s sklepom zavrže vlogo. (4) Po pooblastilu Senata fakultete lahko KIN fakultete potrjuje predlagane strokovne poročevalce za oceno kandidatove usposobljenosti in jih zaprosi za pisanje strokovnega poročila. (5) KIN fakultete pregleda poročila strokovnih poročevalcev, mnenje študentskega sveta članice in zapisnik o preizkusnem predavanju. V primeru, da strokovno poročilo ni pripravljeno v skladu z merili, lahko KIN fakultete pozove strokovne poročevalce za dopolnitev poročila, oz. se imenuje nov poročevalec. F - Kadrovska služba 50. člen (kadrovska služba fakultete) Kadrovska služba fakultete: pregleda, ali je prejeta vloga popolna in pripravljena v skladu z Merili (na predpisanih obrazcih) in v zvezi s tem svetuje kandidatom,

14 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 14/21 posreduje vlogo kandidata KIN fakultete, opremi vlogo kandidata z zbirnimi podatki na Evidenčnem listu vloge za izvolitev v naziv (OBR-FOŠ- 031: Evidenčni list vloge za izvolitev v naziv s predstavitvenimi podatki kandidata), vlogo kandidata s strokovnimi ocenami, mnenjem študentskega sveta članice (študentsko mnenje) in zapisnikom o preizkusnem predavanju (pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja) posreduje dekanu ali KIN fakultete v pregled, po pregledu vloge kandidata pošlje celotno dokumentacijo KIN fakultete, spremlja veljavnost izvolitev zaposlenih na fakulteti in najmanj šest mesecev pred iztekom izvolitve v naziv opozori kandidate na pravočasnost oddaje vloge. G - Opis postopka izvolitve 51. člen (opis postopka izvolitve) (1) V postopku za izvolitve v nazive se smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo s spremembami). (2) Kandidat za pridobitev naziva oz. kandidat za ponovno izvolitev v isti naziv (obnova naziva) mora pisno vlogo in predpisano dokumentacijo vložiti v kadrovski službi fakultete. (3) Kadrovska služba po prejemu dokumentacije, ki mora biti opremljena z datumom prispetja, ugotovi, ali je dokumentacija popolna. Če ugotovi, da je dokumentacija nepopolna, pozove kandidata, da jo v roku 15 dni od prejema obvestila (poziva) dopolni. Če kandidat v 15. dneh od prejema obvestila strokovne službe ne odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je predlog umaknil. (4) Kadrovska služba posreduje vlogo kandidata KIN fakultete. Če KIN fakultete ugotovi, da je predložena vloga nepopolna ali neustrezno sestavljena, pozove kandidata, da najkasneje v 15. dneh od prejema obvestila (poziva) odpravi pomanjkljivosti. Če kandidat v predvidenem roku od prejema obvestila ne odpravi pomanjkljivosti, KIN fakultete s sklepom zavrže vlogo. (5) Dokumentacijo (originale) hrani kadrovska služba fakultete. (6) Kadrovska služba pozove študentski svet fakultete, da v roku 2 mesecev od prejema obvestila pripravi in ji pošlje pisno mnenje o kandidatovem preteklem pedagoškem delu. (7) Na predlog dekana (oddelka, katedre in raziskovalne skupine), ob predhodni pridobitvi soglasja predlaganih članov, KIN fakultete predlaga Senatu fakultete imenovanje treh strokovnih poročevalcev za oceno kandidatove usposobljenosti (in, če je potrebno, Komisijo za oceno preizkusnega predavanja). Senat fakultete mora po prejemu predloga za imenovanje strokovnih poročevalcev s strani KIN fakultete obravnavati vlogo kandidata za izvolitev v naziv na svoji prvi seji. (8) Pri vsakemu poročevalcu mora biti naveden njegov izvolitveni naziv, veljavnost naziva, področje njegove izvolitve ter navedba organizacije, kjer je zaposlen. (9) Senat fakultete imenuje strokovne poročevalce za oceno kandidatove usposobljenosti. (10) Kadrovska služba pošlje imenovanim strokovnim poročevalcem vlogo kandidata. Z dokumentacijo jim pošlje tudi sklepe o njihovem imenovanju. (11) Strokovne poročevalce se pozove, da v roku, ki ne sme biti daljši od 2 dveh mesecev od prejema poziva oz. sklepa o imenovanju, izdelajo in pošljejo kadrovski službi strokovno poročilo o kandidatovi usposobljenosti. Poročevalci morajo biti opozorjeni, da je ocena uradna tajnost in naj pismo z oceno tako tudi označijo ter ga naslovijo na kadrovsko službo fakultete. Če poročilo ni pripravljeno v roku, kadrovska služba ponovno pozove poročevalce na izdelavo poročil oz. se na predlog dekana ali KIN fakultete imenuje nove poročevalce. (12) V primerih, ko gre za prvo izvolitev kandidata v naziv visokošolskega učitelja, kadrovska služba pozove kandidata in strokovne poročevalce, da sporazumno določijo temo in datum javnega preizkusnega predavanja. Strokovni poročevalci pripravijo poseben zapisnik (poročilo) izvedenega javnega preizkusnega predavanja. Če se kdo od imenovanih strokovnih poročevalcev ne more udeležiti preizkusnega predavanja, lahko dekan članice imenuje nadomestnega poročevalca. (13) Kadrovska služba pošlje vloge kandidatov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev (redni profesor, izredni profesor, docent, lektor in višji predavatelj ter predavatelj) in znanstvenih delavcev (znanstveni svetnik, strokovno-raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno-raziskovalni sodelavec, znanstveni sodelavec in strokovno-raziskovalni sodelavec) skupaj s poročili strokovnih poročevalcev, mnenjem študentov, in/ali zapisnikom o preizkusnem predavanju v pregled dekanu ali KIN fakultete. Če poročilo ni pripravljeno v skladu z merili, se na predlog dekana oz. KIN fakultete pozove strokovne poročevalce za dopolnitev poročila oziroma se imenuje nove poročevalce. (14) KIN fakultete v roku 2 mesecev posreduje Senatu fakultete mnenje o izpolnjevanju oz. neizpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv. Senat fakultete v roku 1 meseca po prejemu mnenja KIN fakultete izreče soglasje oz. nesoglasje o izvolitvi kandidata v naziv.

15 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 15/21 (15) Če KIN fakultete ugotovi, da so mnenja poročevalcev za ugotavljanje strokovne usposobljenosti kandidata negativna, seznani Senat fakultete, da niso izpolnjeni pogoji za izvolitev kandidata v naziv. (16) Kandidat, ki v postopku za izvolitev ni bil izvoljen, ne more ponovno zaprositi za izvolitev v ta naziv ali za to področje pred potekom 1 leta od negativne odločbe njegove vloge. (17) Sestavine odločbe o izvolitvi v naziv, ki jo izda fakulteta, so : uvod, izrek, obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu. Redni profesor ima pred izvolitvijo v naziv na fakulteti javno inavguracijsko predavanje. V odločbi se zapiše datum sklepa Senata o sprejetju pozitivnih poročilih, datum opravljenega javnega predavanja in datum sklepa Senata o izvolitvi. (18) Zoper odločitev Senata fakultete lahko kandidat v roku 30 dni od vročitve odločbe vloži tožbo v upravnem sporu. H - Postopek prevedbe in priznavanja naziva 52. člen (prevedba naziva) (1) Visokošolski učitelji in sodelavci so ob izpolnjevanju raziskovalnih pogojev lahko izvoljeni tudi v ustrezne nazive znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev. (2) Znanstveni delavci in raziskovalni sodelavci so ob izpolnjevanju pedagoških pogojev lahko izvoljeni tudi v ustrezne nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev. (3) Prevajajo se pridobljeni nazivi visokošolskih učiteljev in sodelavcev v nazive znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev in obratno. (4) Ob prevedbi iz enega naziva v drugega je veljavnost obeh nazivov omejena z rokom izvolitve naziva, iz katerega je bila opravljena prevedba. 53. člen (vloga za prevedbo naziva) Vloga kandidata za prevedbo mora vsebovati: življenjepis kandidata s poudarkom na pedagoških (ali raziskovalnih) izkušnjah s preglednico pedagoškega oz. znanstvenega dela, bibliografijo, veljaven sklep o izvolitvi v pedagoški oz. znanstveni naziv, predlog Senata članice o določitvi strokovnega področja naziva, če gre za prevedbo raziskovalnega naziva v pedagoški naziv, zapisnik o opravljenem preizkusnem predavanju, v primeru prve izvolitve v učiteljski naziv. 54. člen (opis postopka za prevedbo naziva) (1) KIN fakultete pregleda, če je vloga popolna, ter poda predlog Senatu fakultete. (2) Ko prevedba raziskovalnega naziva pomeni tudi prvo izvolitev v učiteljski naziv, mora kandidat opraviti tudi javno preizkusno predavanje. Na predlog dekana (oddelka, katedre in raziskovalne skupine), ob predhodni pridobitvi soglasja predlaganih članov, KIN fakultete predlaga Senatu fakultete imenovanje Komisije za oceno preizkusnega predavanja. Poročilo o preizkusnem predavanju se naslovi na kadrovsko službo fakultete. (3) KIN fakultete lahko v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izpolnjevanju posameznih pogojev poda zahtevo za dopolnitev vloge oz. poda negativno mnenje. (4) Kadrovska služba fakultete posreduje vlogo kandidata Senatu fakultete v odločanje. 55. člen (priznavanje nazivov) (1) Po predhodnem mnenju KIN fakultete, Senat fakultete priznava pridobljene nazive s predložitvijo: prevoda sklepa o izvolitvi,

16 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 16/21 biografije in bibliografije kandidata, s katerima kandidat izkazuje izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv v skladu s temi Merili. (2) Ne glede na določila zgornjega odstavka fakulteta priznava pridobljene habilitacije na drugih slovenskih univerzah in drugih samostojnih visokošolskih zavodih ter v tujini, v kolikor se habilitacije uporablja za začasno opravljanje pedagoškega in znanstvenega dela na fakulteti oz. v postopku pridobivanja akreditacije visokošolskega zavoda, ki ga ustanavlja fakulteta ali v postopku akreditacije študijskega programa fakultete. I - Podelitev pravice»venia legendi et examinandi«asistentu 56. člen (venia legendi et examinandi) Senat fakultete na predlog KIN fakultete podeli pravico venia legendi et examinandi visokošolskemu sodelavcu - asistentu, ki ima zaključen doktorski študij, za obdobje do 1 študijskega leta brez pravice do ponovne podelitve te pravice isti osebi. 57. člen (postopek pridobitve pravice venia legendi et examinandi) (1) Na predlog dekana Senat fakultete poda na KIN fakultete predlog za podelitev pravice venia legendi et examinandi asistentu. (2) Predlogu se doda tudi naslednje dokumente : evidenčni list s podatki o kandidatu, kratko biografijo (življenjepis), kandidatovo kratko bibliografijo (brez Točkovalnika). (3) KIN fakultete po obravnavi predloga Senata fakultete in posredovanih dokumentov kandidata poda mnenje o podelitvi te pravice in posreduje Senatu fakultete v nadaljnje odločanje. J - Umik vloge, ustavitev postopka in podaljšanje veljavnosti naziva 58. člen (umik vloge, ustavitev postopka in podaljšanje naziva) (1) Kandidat lahko delno ali v celoti umakne svojo vlogo kadarkoli med postopkom do izdaje odločbe. V tem primeru izda Senat fakultete sklep, da se postopek ustavi. (2) Kandidat v skladu s Statutom in Merili fakultete začne postopek za podaljšanje veljavnosti dobe izvolitve v naziv za čas starševskega dopusta ali za čas daljše bolniške odsotnosti s pisno vlogo za podaljšanje veljavnosti naziva na fakulteti, ki je odločbo o izvolitvi izdala. Senat fakultete na podlagi vloge in priloženih dokazil odloča o podaljšanju veljavnosti dobe izvolitve v naziv. VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 59. člen (dokončanje začetih postopkov) Postopki za izvolitev v naziv, začeti pred uporabo teh Meril fakultete, se končajo po pogojih in merilih fakultete, po katerih so bili začeti. 60. člen (ponovna izvolitev v isti ali višji naziv po prejšnjih merilih) Kandidat, ki je bil izvoljen v naziv po prejšnjih merilih za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, lahko, ko mu poteče ta naziv, še enkrat zaprosi za izvolitev v isti ali višji naziv, po merilih, ki so veljala ob zadnji izvolitvi v trenutni naziv.

17 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 17/ člen (veljavnost) (1) Merila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju. (2) Merila se objavijo v Visokošolskem informacijskem sistemu fakultete. Izvedbeni dokumenti: Dekan Fakultete za organizacijske študije v izr. prof. dr. Boris Bukovec Priloga 1: Prošnja za izvolitev v naziv Priloga 2: CV -Življenjepis kandidata Priloga 3: Primer bibliografije OBR-FOŠ-030: Zapisnik o javnem preizkusnem predavanju OBR-FOŠ-031: Evidenčni list vloge za izvolitev v naziv s predstavitvenimi podatki kandidata OBR-FOŠ-032: Točkovalnik

18 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 18/21 PRILOGA 1 Ime in priimek kandidata: Naslov kandidata: Kraj in datum: Senatu Fakultete za : Predmet: PROŠNJA ZA IZVOLITEV V NAZIV prosim za prvo/ponovno izvolitev v naziv za (ime in priimek) področje. Podpis kandidata: Priloge: o Življenjepis o Bibliografija o Pregled dela in Točkovalnik o Dokazila

19 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 19/21 PRILOGA 2 ŽIVLJENJEPIS KANDIDATA 1 2 strani vezanega teksta v 3. osebi ednine, ki obsega: rojstne podatke, datum diplome (področje), magisterija, doktorata (z naslovom dela, imenom mentorja), navedbo prejšnjih izvolitev, področje, datum, kraj, nagrade in priznanja, štipendije in udeležbe na mednarodnih sestankih in gostovanja, opis del, ki jih je oz. jih kandidat opravlja in kje jih opravlja (točna navedba preteklih zaposlitev, ki so relavantne za področje njihove izvolitve v naziv). Podpis kandidata:

20 ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH Stran: 20/21 PRILOGA 3 JANEZ PRIMER [00001] Osebna bibliografija za obdobje ŠTD Število točk na delo ŠTK število točk na kandidata ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 1.01 Izvirni znanstveni članek 1. PRIMER, Janez. Macroeconomic stabilization and the reform process in Slovenia. East. Europ. econ., 1996, let. 34, št. 1, str [COBISS.SI-ID ] ŠTD = 8 ŠTK = 8 2. PRIMER, Janez, EXAMPLE, John. The pattern of agricultural price distortions in Central and Eastern Europe. Food policy. [Print ed.], 1997, let. 22, št. 4, str [COBISS.SI-ID ] ŠTD = 4 ŠTK = 2 = 4/2 3. EXAMPLE, John, PRIMER, Janez. Payments, insolvency and finance during economic transformation : Slovenia on the way to European Union accession. Eur.-Asia stud., March 2002, vol. 54, no. 2, str , tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID ] ŠTD = 8 ŠTK = 4 = 8/2 4. PRIMER, Janez. Wage formation during economic transformation. Post-communist econ. (Print), Dec. 2003, vol. 15, no. 4, str. [571]-593. [COBISS.SI-ID ] ŠTD = 4 ŠTK = Strokovni članek 5. PRIMER, Janez. Slovensko kmetijstvo in Cefta-4. Sodob. kmet., 1996, let. 29, št. 4, str , graf. prikazi. [COBISS.SI-ID ] ŠTD = 1 ŠTK = Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 6. EXAMPLE, John, PRIMER, Janez, MISTER, Paul.. Age, entrepreneurship and commercialization in transition agriculture. V: PETERS, George Henry (ur.), PINGALI, Prabhu L. (ur.). Twenty-fourth International Conference of Agricultural Economist, held at Berlin, Germany August Aldershot: Ashgate, 2001, str [COBISS.SI-ID ] ŠTD = 2 ŠTK = 0,67 = 2/3 MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 2.01 Znanstvena monografija 7. PRIMER, Janez, EXAMPLE, John. Job creation, job destruction and labour demand in Slovenia : presented at the ACE Workshop, Neptun,Romania, Sept. 1998, (Licos Working Paper, 74/1998). Leuven: The Leuven Institute for Central and East European Studies, str., tabele, grafi. [COBISS.SI-ID ] ŠTD = 20 ŠTK = 10 = 20/2

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20

Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20 Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009 in 62/2010-ZUPJS), 48. člena Statuta

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Na podlagi drugega odstavka 6

Na podlagi drugega odstavka 6 Na podlagi osmega odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu v zvezi z 2. členom Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 7. redni seji v študijskem letu 2016/2017, dne 17.

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji 34. redni seji, dne 30. 1. 2019, sprejel naslednji

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z dne 31. 05. 2019) PRIJAVNA VLOGA A. SPLOŠNI PODATKI

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n. 113. členom Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolog!jo

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 21. decembra 2009 sprejel, na sejah 28. maja 2012,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

ZAPISNIK 41. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni član

ZAPISNIK 41. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni član ZAPISNIK 41. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, 3. 4. 2018, ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni člani Senata FNM: doc. dr. Mitja Slavinec, red. prof. dr.

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila o postopku priprave in zagovora magistrskega dela

Microsoft Word - Navodila o postopku priprave in zagovora magistrskega dela Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB 11, Uradni list RS, št. 44/2015, 92/2015) in Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB7, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

English Agreement UNITS- Lubiana - versione 8.0

English Agreement UNITS- Lubiana - versione 8.0 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, ITALIA in UNIVERZA V LJUBLJANI, LJUBLJANA, SLOVENIJA DOGOVOR O IZVEDBI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV DVOJNE DIPLOME IZ MATEMATIKE 1. člen Sodelujoči univerzi 1.1.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne 09.02.2011, vključno s spremembami, ki jih je sprejela

Prikaži več

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc PREDLAGATELJ: (ime in priimek) (GSM) DATUM: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Predlog za podelitev nagrade občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje PODATKI O KANDIDATU (fizična

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več