Delovnopravna vprašanja v insolvenčnih postopkih odvetnica Ljuba Zupančič Čokert, partner Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljublja

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Delovnopravna vprašanja v insolvenčnih postopkih odvetnica Ljuba Zupančič Čokert, partner Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljublja"

Transkripcija

1 Delovnopravna vprašanja v insolvenčnih postopkih odvetnica Ljuba Zupančič Čokert, partner Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana Namen predmetnega prispevka je predstaviti in izpostaviti vprašanja iz področja delovnega prava, ki se pojavljajo v insolventnih postopkih, ter opozoriti na zakonske rešitve in sodno prakso. 1 Vpliv začetka postopka insolventnosti družbe na delovna razmerja zaposlenih delavcev Začetek postopka zaradi insolventnosti ne vpliva na veljavnost sklenjenih pogodb o zaposlitvi med delavci in insolventnim delodajalcem. Tako tudi po začetku postopka zaradi insolventnosti v veljavi ostanejo delovna razmerja delavcev zaposlenih pri insolventnem dolžniku. Glede na dejstvo, da so postopki zaradi insolventnosti začeti in se vodijo z namenom zagotovitve najugodnejših pogojev za poplačilo terjatev upnikov, do katere pride z unovčenjem premoženja insolventnega dolžnika in njegovo likvidacijo oziroma z reorganizacijo njegovega poslovanja in dolgov, so navedeni postopki pogosto in praviloma tudi razlog za zmanjšanje števila zaposlenih delavcev. Pred sprejemom Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR), 1 ki je pričel veljati dne , je bil način prenehanja pogodb o zaposlitvi urejen v insolvenčni zakonodaji. Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (v nadaljevanju: ZPPSL) 2 je v določbi 8. člena določal, da z začetkom stečajnega postopka prenehajo delovna razmerja, pri stečajnem dolžniku zaposlenih delavcev. Prenehanje veljavnosti pogodb o zaposlitvi je torej nastopilo ex lege, razlog za prenehanje pa je bil začetek stečajnega postopka. V primeru prisilne poravnave je bila ureditev nekoliko drugačna, saj je moralo biti prenehanje delovnih razmerij opredeljeno v Programu prenehanja delovnih razmerij zaradi finančne reorganizacije družbe. V tem primeru okoliščina, da je bil nad insolventnim dolžnikom začet postopek prisilne poravnave, ni bila samostojen razlog za prenehanje pogodb o zaposlitvi, temveč je moralo biti prenehanje zaposlitev opredeljeno kot metoda finančne reorganizacije insolventnega delodajalca, v okviru katere bi bilo mogoče odpraviti insolventnost delodajalca in nadaljevati z njegovim poslovanjem. S sprejemom ZDR so se delovna pravna razmerja v insolventnih postopkih bistveno spremenila in sicer na način, da je bila ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi prenesena v okvir delovnopravne zakonodaje. Uveljavljen je bil institut Odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca in prisilne poravnave. Pogodbo o zaposlitvi je delavcu dopustno odpovedati s strani stečajnega upravitelja, likvidacijskega upravitelja oziroma delodajalca le v kolikor obstaja utemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Zgolj samo dejstvo, da je bil nad delodajalcem začet postopek zaradi insolventnosti ne predstavlja utemeljenega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi. 1 Zakon o delovnih razmerjih, Ur. l. RS, št. 2/02, 79/06, 103/07, 45/08 in 21/13. 2 Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Ur. l. RS, št. 67/93, 25/97, 39/97, 1/99, 52/99, 42/02, 58/03 in 126/07. 1

2 Odpoved pogodbe o zaposlitvi Postopek podaje redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v postopkih zaradi insolventnosti je urejen v določbah člena novega Zakona o delovnih razmerjih, ki je začel veljati (v nadaljevanju ZDR-1). 3 ZDR-1 v določbi 1. odstavka 104. člena določa, da lahko v stečajnem postopku stečajni upravitelj odpove pogodbo o zaposlitvi delavcem, katerih delo je zaradi začetka stečajnega postopka postalo nepotrebno. Glede na navedeno bo v primeru stečajnega postopka nad delodajalcem stečajni upravitelj moral sprejeti odločitev, katerim delavcem bo podal odpoved pogodbe o zaposlitvi in katere bo še naprej obdržal na delu. V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi bo moral stečajni upravitelj preveriti, ali je potreba po delu konkretnega delavca resnično prenehala utemeljen, resničen dejanski poslovni razlog in v primeru sodnega spora o zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi navedeno tudi izkazati, sicer bo odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko ugotovljena za nezakonito. V primeru stečajnih postopkov bo delo zaposlenih v veliko primerih postalo nepotrebno, saj bo stečajni upravitelj v stečajnem postopku praviloma čim hitreje pričel s postopki za unovčitev premoženja stečajnega dolžnika z namenom čim boljšega poplačila upnikov ter poskušal družbo likvidirati. Potreba po delu delavcev bo tudi dejansko prenehala, saj bodo v okviru stečajnega postopka unovčena tudi delovna sredstva, s katerimi so zaposleni opravljali delo, družba pa bo v končni fazi prenehala obstajati. 4 Sodna praksa je kot utemeljen razlog odpovedi pogodbe o zaposlitvi potrdila prenehanje opravljanja dejavnosti zaradi začetka stečajnega postopka. 5 Glede na navedeno je potrebno izpostaviti, da ni nujno, da potreba po opravljanju dela zaposlenih preneha vselej oziroma vsem delavcem izključno zaradi dejstva, da se je nad delodajalcem pričel insolvenčni postopek. V praksi so znani primeri, ko je stečajni upravitelj zaradi začetka stečajnega postopka odpovedal pogodbe o zaposlitvi vsem delavcem, hkrati pa je podal predlog za nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika ter ponovno sklenitev pogodb o zaposlitvi z nekaterimi predhodno zaposlenimi delavci. Nasprotno pa je stečajnega upraviteljica v nekem drugem izpostavljenem stečajnem postopku ne le ohranila pogodbe o zaposlitvi v veljavi temveč je tudi dodatno zaposlovala. Poleg posebnosti v zvezi z opredelitvijo odpovednega razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja potrebe po opravljanju dela zaradi začetka stečajnega postopka, ZDR-1 v primerjavi s splošno ureditvijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga določa še naslednje posebnosti: - krajši odpovedni rok v trajanju 15 dni (104. člen ZDR-1), ki začne teči naslednji dan po podaji odpovedi pogodbe o zaposlitvi, - posebno pravno varstvo ne velja za predstavnike delavcev pri delodajalcu, za delavce pred upokojitvijo ter delavce invalide (112., 114., 116. člen ZDR-1), - noseči delavki oziroma delavki, ki doji otroka do enega leta starosti, ter staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela 3 Zakon o delovnih razmerjih, Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13, 47/15, 33/16 in 52/16. 4 V sklepu Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Pdp 355/2007 z dne je sodišče potrdilo stališče prvostopenjskega sodišča, da je v primeru, ko je bil zoper delodajalca začet stečajni postopek in delodajalec delavcu ni več mogel zagotavljati sredstev za delo, prenehala potreba po delu konkretnega delavca, zato je odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka stečajnega postopka zakonita. 5 V sodbi in sklepu opr. št. Pdp 1090/2013 z dne je Višje delovno in socialno sodišče presojalo zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem, katerim je stečajni upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, saj je zaradi začetka stečajnega postopka izgubil licenco za opravljanje dejavnosti. V citiranem primeru je bilo sicer ugotovljeno, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, vendar ne iz razloga, ker za odpoved pogodbe o zaposlitvi ne bi obstajal utemeljen razlog. 2

3 in še en mesec po izrabi starševskega dopusta, lahko upravitelj odpove pogodbo o zaposlitvi le po predhodnem soglasju inšpektorja za delo (115. člen ZDR-1). 6 Odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru prisilne poravnave je urejena v 105. členu ZDR-1. Pogodbe o zaposlitvi odpove delodajalec. Odpovedni rok je 30 dni. Pogodbo o zaposlitvi je mogoče odpovedati, v kolikor je to nujno zaradi finančnega prestrukturiranja insolventnega delodajalca. V postopku prisilne poravnave ne učinkuje posebno varstvo pred odpovedjo pogodb o zaposlitvi varovanih kategorij delavcev v skladu z določbami členov ZDR-1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev V postopkih zaradi insolventnosti delodajalca, zlasti stečajnega postopka, praviloma delo izgubi večje število delavcev. V kolikor število presežnih delavcev preseže prag večjega števila delavcev, kot je določen v določbi 98. člena ZDR-1, mora upravitelj oziroma delodajalec izpolniti dodatne zahteve, ki so določene v 2. in 3. odstavku 104. člena ZDR-1 oziroma v 2. odstavku 105. člena ZDR-1. V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi začetka stečajnega postopka, mora stečajni upravitelj sindikate pri insolventnemu delodajalcu pisno obvestiti o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o predvidenih kategorijah presežnih delavcev, o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu delavcev, in o predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev ter kopijo pisnega obvestila poslati zavodu za zaposlovanje. S sindikati pri delodajalcu mora upravitelj opraviti posvetovanje o možnih načinih za preprečitev in omejitev števila odpovedi in ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic. Poleg navedenega mora stečajni upravitelj 7 pisno obvestiti zavod za zaposlovanje o postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev, o opravljenem posvetovanju s sindikati, o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o predvidenih kategorijah presežnih delavcev in o predvidenem roku, v katerem bo potreba po delu prenehala, ter kopijo obvestila posredovati sindikatom pri delodajalcu. Izdelava Programa razreševanja presežnih delavcev (določba 98. člena ZDR-1) ni nujna. Prav tako posvetovanja s sindikati pri delodajalcu upravitelj ni dolžan opraviti z namenom, da bi s sindikati o kriterijih za določitev presežnih delavcev ter o možnih načinih za preprečitev in omejitev števila odpovedi ter ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic dosegel sporazum (določba 2. odstavka 99. člena ZDR-1). Sodna praksa se v zvezi z obsegom obveznosti stečajnega upravitelja pri kolektivnih odpustih v stečajnem postopku še ni v celoti izrekla. Gotovo pa odpovedi niso zakonite v primeru, ko stečajni upravitelj sindikatu oziroma zavodu za zaposlovanje ne posreduje vseh relevantnih podatkov oziroma ne izvede obveznega posvetovanja s sindikati. 8 6 V sodbi opr. št. Pdp 1153/2009 z dne je Višje delovno in socialno sodišče ugotovilo nezakonitost podane odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja potrebe po opravljanju dela delavke, ki je ob podaji odpovedi koristila dopust za nego in varstvo otroka, saj upravitelj ni pridobil soglasja inšpektorja za delo. V navedeni zadevi je sodišče opredelilo tudi nalogo inšpektorja za delo, ki mora v takšnem primeru preveriti, ali je odpoved res neizogibna oziroma z drugimi besedami, preveriti mora, ali je pri stečajnem dolžniku prenehala potreba po opravljanju dela, ki ga opravlja varovan delavec. 7 V določbi 2. odstavka 100. člena je pomotoma navedeno delodajalec. Naloge slednjega po začetku stečajnega postopka prevzame stečajni upravitelj. 8 Tako sodba in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Pdp 190/2013 z dne , ki je bila potrjena s sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 90/2014 z dne

4 V primeru kolektivnih odpustov v prisilni poravnavi mora delodajalec izpolniti vse obveznosti, ki veljajo za kolektivne odpuste. Razveljavitev sklepa o začetku postopka zaradi insolventnosti V praksi se je v zvezi z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delavcu, katerega delo je zaradi začetka stečajnega postopka postalo nepotrebno, pojavilo tudi vprašanje, kako na zakonitost odpovedi vpliva dejstvo, ko je sklep o začetku stečajnega postopka naknadno razveljavljen zaradi vložene pritožbe, stečajni upravitelj pa je delavcu pogodbo o zaposlitvi že pred tem zakonito odpovedal. Problem se pojavi, v kolikor je predlog za začetek postopka v postopku zavržen oziroma v kolikor prvostopenjsko sodišče v ponovljenem postopku ne izda novega sklepa o začetku stečajnega postopka, delodajalec pa zato s poslovanjem nadaljuje. 9 V zvezi z navedenim je najprej potrebno opozoriti, da dejstvo, da je bil sklep o začetku stečajnega postopka razveljavljen, ne pomeni, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi zgolj zaradi navedenega nezakonita. Kot je že bilo pojasnjeno zgoraj, stečajni upravitelj pogodbo o zaposlitvi skladno z določbo 104. člena ZDR-1 lahko odpove iz razloga, ker je zaradi začetka stečajnega postopka opravljanje dela konkretnega delavca postalo nepotrebno, in ne zgolj zaradi dejstva, da se je nad delodajalcem začel stečajni postopek. Posledično je v takšnih primerih potrebno ugotoviti, ali bo zaradi razveljavitve sklepa o začetku stečajnega postopka delodajalec nadaljeval tudi s procesi dela, v okviru katerih je delo opravljal delavec, kateremu je bila ob začetku stečajnega postopka odpovedana pogodba o zaposlitvi. 10 V kolikor bo ugotovljeno, da potreba po opravljanju dela že odpuščenega delavca ni prenehala, pogodba o zaposlitvi ni bila odpovedana zakonito. Delodajalec bo v tem primeru moral delavca pozvati nazaj na delo. 11 V primeru, da delodajalec delavca v primeru iz prejšnjega odstavka neutemeljeno ne pozove nazaj na delo, je pomembno, od kdaj teče rok za sodno varstvo pravic delavca na podlagi določbe 3. odstavka 200. člena ZDR-1. Delavec zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi lahko zahteva sodno varstvo v roku 30 dni od dneva vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma od dneva, ko je izvedel za kršitev pravice. Sodna praksa je izoblikovala stališče, da bi bilo neupravičeno šteti, da je rok za vložitev tožbe pričel teči z vročitvijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, saj je delavec takrat upravičeno štel, da za odpoved obstaja pravna podlaga. Ker je pravna podlaga odpadla šele po razveljavitvi sklepa o začetku stečajnega postopka, začne rok za sodno varstvo torej teči z dnem, ko delavec izve za dejstvo, da delodajalec krši njegove pravice. 12 Ob tem velja opozoriti na določbo 4. odstavka 122. člena Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP), 13 v kateri je določena neizpodbojna domneva, da je stranka postopka zaradi insolventnosti ali druga oseba seznanila 9 V kolikor sodišče v ponovljenem postopku ponovno izda sklep o začetku stečajnega postopka se namreč šteje, da so pravne posledice stečajnega postopka nastale z dnem, ko je bil objavljen oklic o začetku stečajnega postopka na podlagi prvega sklepa o začetku stečajnega postopka (določba 2. odstavka 244. člena ZFPPIPP). 10 Pri tem je potrebno upoštevati, da nadaljevanje poslovanja ni nujno enako poslovanju pred začetkom stečajnega postopka, saj je takšno poslovanje družbo nenazadnje že pripeljalo do začetka stečajnega postopka. Na navedeno je utemeljeno opozorilo Višje delovno in socialno sodišče v sodbi opr. št. Pdp 93/2006 z dne Takšno stališče je Višje delovno in socialno sodišče zavzelo v sklepu opr. št. Pdp 355/2007 z dne , ki je bilo potrjeno tudi s sklepom Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 26/2008 z dne (točka 9 navedenega sklepa). 12 Tako Višje delovno in socialno sodišče v sklepu opr. št. Pdp 355/2007 z dne Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Ur. l. RS, št. 13/14, 10/15, 27/16, 31/16, 38/16 in 63/16. 4

5 s sklepom, izdanem v stečajnem postopku, s potekom osmih dni po objavi sklepa na spletnih straneh AJPES. Vse navedeno smiselno enako velja v primeru kasnejše razveljavitve sklepa o potrditvi prisilne poravnave. 2. Denarne obveznosti iz delovnega razmerja V zvezi z denarnimi obveznostmi insolventnega delodajalca do delavcev - upnikov, ki izvirajo iz delovnega razmerja, je zakonodajalec sprejel ureditev, skladno s katero je delavce postavil v privilegiran položaj nasproti ostalim upnikom v postopkih zaradi insolventnosti. S takšno zakonodajno ureditvijo so varovani delavci kot šibkejša kategorija udeležencev postopka zaradi insolventnosti, katerih preživetje je pogosto eksistenčno vezano na prejemanje dohodkov iz delovnega razmerja, saj so navedeni dohodki pogosto edini vir preživetja delavcev. Tudi v Direktivi 2008/94/ES, 14 je v 3. odstavku preambule določeno, da je v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca potrebno zavarovati delavce in jim zagotoviti minimalno raven zaščite. Glede posebnega položaja delavcev je potrebno upoštevati ustrezno sorazmerje med socialnim in gospodarskim razvojem Skupnosti. Ureditev posebnega varstva terjatev delavcev zahteva tudi Konvencija MOD št o varstvu zahtevkov delavcev v primeru insolventnosti njihovega delodajalca. 15 Poleg socialne funkcije se v teoriji pojavijo tudi ekonomski argumenti, ki izpostavljajo zlasti različen položaj delavcev nasproti ostalim upnikom. 16 Dobavitelji, banke, poslovni partnerji ter ostali upniki delodajalca imajo pri vstopanju v poslovna razmerja z delodajalcem namreč možnost ustrezno razpršiti tveganja ter zavarovati svoje terjatve za primer neplačila s strani delodajalca, medtem ko so delavci na drugi strani pri vstopanju v pravno razmerje z delodajalcem v podrejenem položaju ter brez pogajalskih sposobnosti in možnosti, da bi svoje bodoče terjatve do delodajalca ustrezno zavarovali pred plačilno nesposobnostjo delodajalca. 17 Navedeno upravičuje ureditev posebnega varstva terjatev delavcev insolventnega delodajalca v okviru insolvenčnega prava. Terjatve delavcev v stečajnem postopku Splošno pravilo v zvezi s terjatvami upnikov v stečajnem postopku določa, da pravne posledice začetka stečajnega postopka učinkujejo le na terjatve upnikov, ki so nastale do začetka stečajnega postopka (252. člen ZFPPIPP). Te terjatve je potrebno prijaviti v stečajnem postopku in jih ni dovoljeno uveljavljati izven njega (načelo koncentracije - prvi odstavek 227. člena ZFPPIPP). Plačilo navedenih terjatev se opravi iz razdelitvene mase po pravilih za poplačilo posameznih vrst terjatev. Nasprotno velja za terjatve upnikov do stečajnega dolžnika, ki so nastale po začetku stečajnega postopa, saj te terjatve skladno z določbo 354. člena ZFPPIPP predstavljajo stroške stečajnega postopka. Glede na navedeno se poplačajo iz stečajne mase pred oblikovanjem razdelitvene mase, in sicer neposredno na podlagi predračuna stroškov stečajnega postopka oziroma na podlagi sklepa sodišča o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka (določbi 356. in 357. člena ZFPPIPP). Navedeni način je za upnike najugodnejši, saj se terjatve poplačajo v celotnem obsegu ter v razmeroma kratih rokih. 14 Direktiva 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca z dne Konvencija MOD št o varstvu zahtevkov delavcev v primeru insolventnosti njihovega delodajalca z dne , ki Republiko Slovenijo neposredno zavezuje. 16 Cepec, Položaj terjatev delavcev v insolvenčnih postopkih: pravno-ekonomska in primerjalno-pravna analiza, Delavci in delodajalci, XIV (2014), št. 4, str. 401 in nasl. 17 Idibem. 5

6 Del terjatve delavcev, nastalih pred začetkom stečajnega postopka, ZFPPIPP v določbi 21. člena opredeljuje kot prednostne terjatve. Zanje je značilno, da se poplačajo prednostno iz splošne razdelitvene mase pred poplačilom ostalih nezavarovanih terjatev (navadnih terjatev). Navedene terjatve je v stečajnem postopku potrebno prijaviti, sicer prenehajo. Prednostne terjatve delavcev so: - plače in nadomestila plač vključujoč zadnjih 6 mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti ter denarno povračilo namesto odpovednega roka skladno z določbo 96. člena ZDR-1, 18 - odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri insolventnem delodajalcu in poklicne bolezni, - neizplačane odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, vendar največ v višini odpravnine, kot je določena za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov skladno z določbo 108. člena ZDR-1, - nadomestilo za neizrabljen dopust za tekoče koledarsko leto. Poleg navedenega so prednostne terjatve tudi terjatve delavcev, ki so nastale po začetku stečajnega postopka: - plače in nadomestila plač delavcem, katerim je stečajni upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka postalo nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka, - odpravnine delavcem, katerim je stečajni upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka postalo nepotrebno. Uvrstitev navedenih terjatev med prednostne terjatve predstavlja odstop od načela, da terjatve, ki so nastale po začetku stečajnega postopka predstavljajo stroške postopka. Kljub temu, da so navedene terjatve uvrščene med prednostne terjatve, ZFPPIPP v določbi 1. točke 6. odstavka 296. člena določa, da navedenih terjatev ni potrebno prijaviti v stečajni postopek (kot sicer velja za terjatve, ki so nastale po začetku stečajnega postopka). Prednostne terjatve so prav tako tudi terjatve za plačilo davkov in prispevkov, ki jih mora delodajalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili plač in nadomestil plač ter odpravnin, ki so prednostne terjatve. Vse ostale terjatve delavcev, ki so nastale pred začetkom stečajnega postopka in niso prednostne terjatve, so navadne terjatve, ki jih je potrebno prijaviti v stečajni postopek, sicer prenehajo. Terjatve delavcev - stroški stečajnega postopka Terjatve delavcev, ki po začetku stečajnega postopka ostanejo v delovnem razmerju pri insolventnem delodajalcu, 19 in terjatve delavcev, ki jim je stečajni upravitelj sicer odpovedal pogodbo z zaposlitvi, vendar ne iz razloga, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka postalo nepotrebno (odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi katerega drugega 18 Avtentična razlaga 1. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št. 47/11). 19 Zaradi dokončanja nujnih poslov stečajnega dolžnika oziroma nadaljevanja poslovanja stečajnega dolžnika po določbah 316. in 317. člena ZFPPIPP. V obeh primerih gre namreč za opravljanje poslov za potrebe stečajnega postopka (dosege pogojev za ugodnejše poplačilo upnikov), kar navedene terjatve skladno z določbo 2. točke 2. odstavka 355. člena ZFPPIPP uvršča med tekoče stroške stečajnega postopka. Tako Tičar, Aktualna vprašanja insolvenčnih postopkov in pravice delavcev, Delavci in delodajalci, IX (2009), št. 2-3, str

7 odpovednega razloga), 20 in so nastale po začetku stečajnega postopka, predstavljajo stroške stečajnega postopka (določbi 354. in 355. členov ZFPPIPP). Navedenih terjatev v stečajni postopek ni potrebno prijaviti, poleg tega pa stečajni upravitelj na podlagi določbe 2. odstavka 357. člena ZFPPIPP navedene stroške lahko plača v breme stečajne mase brez posebnega soglasja sodišča. Terjatve delavcev v postopku prisilne poravnave Tudi v postopku prisilne poravnave so terjatve delavcev posebno varovane. Opredelitev prednostnih terjatev, ki so nastale pred začetkom postopka prisilne poravnave, je enaka opredelitvi prednostnih terjatev, ki so nastale pred začetkom stečajnega postopka. 21 Potrjena prisilna poravnava na te terjatve ne učinkuje, kar pomeni, da delavci ohranijo pravico do poplačila navedenih terjatev v celoti. 22 V zvezi z odpravnino delavcu je potrebno opozoriti na določbo 5. odstavka 108. člena ZDR-1, skladno s katero se delavec in delodajalec lahko dogovorita za znižanje njene višine, če bi bil zaradi izplačila odpravnine ogrožen obstoj večjega števila delovnih mest pri delodajalcu. Sporazum o znižanju odpravnine je potrebno skleniti v pisni obliki. Terjatve, ki so nastale pred začetkom postopka prisilne poravnave in niso prednostne terjatve, so navadne terjatve, za katere učinkuje potrjena prisilna poravnava, kar pomeni, da se plačajo v deležu in rokih, določenih v potrjeni prisilni poravnavi. Na terjatve, ki so nastale po začetku postopka prisilne poravnave, potrjena prisilna poravnava ne vpliva. 3. Sprememba delodajalca in postopek zaradi insolventnosti Prisilno prenehanje delodajalca prevzemnika Do sprejema novega ZDR-1 v letu 2013 ter tudi kasneje je v sodni praksi več primerov, kjer je družba ustanovila hčerinsko družbo ter nanjo prenesla izvajanje dejavnosti ali dela skupaj z zaposlenimi delavci v okviru instituta spremembe delodajalca. Zoper hčerinsko družbo je bil kasneje uveden stečajni postopek, v okviru katerega so bile prenesenim delavcem odpovedane pogodbe o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka postalo nepotrebno, v postopka pa poleg navedenega niso prejeli poplačila terjatev do delodajalca prevzemnika, saj premoženje oziroma stečajna masa hčerinske družbe ni zadoščala za poplačilo njihovih terjatev. Sodna praksa se je v teh primerih postavila na stališče, da določba 73. člena takrat veljavnega ZDR ne daje podlage za širitev solidarne odgovornosti delodajalca prenosnika za terjatve delavcev do delodajalca prevzemnika, ki so nastale po prevzemu. 23 Navedena problematika se je za delavca uredila s sprejemom ZDR-1, ki je v določbah 5. in 6. odstavka 75. člena ZDR-1 določil solidarno oziroma subsidiarno odgovornost delodajalca in 5. alineja 1. odstavka 21. člena, ki terjatve zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi uvrščata med prednostne terjatve, namreč veljata zgolj za primere odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja potrebe po opravljanju dela zaradi začetka stečajnega postopka. 21 V 3. točki 1. odstavka 21. člena ZFPPIPP sicer določa, da so prednostna terjatev neizplačane odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, vendar je zakonodajalec opredelitev z Avtentično razlago ZFPPIPP (Ur. l. RS, št. 106/10) razširil tudi na postopek prisilne poravnave. Tudi tu velja omejitev višine odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, ki je določena v 108. členu ZDR Določba 213. člena ZFPPIPP. 23 Na primer sodb Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. 591/2011 z dne , Pdp 1149/2011, enako tudi Pdp 1147/2011, Pdp 113/2012, vse z dne Širitev je zakon dopuščal le, v kolikor je delavec odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker so se iz objektivnih razlogov poslabšale pravice iz pogodbe o zaposlitvi (3. odstavek 73. člena ZDR, sedaj 3. odstavek 75. člena ZDR-1). 7

8 prenosnika v primeru stečaja delodajalca prevzemnika. Veljavna ureditev tako določa, da je delodajalec prenosnik odgovoren za terjatve prevzetih delavcev, nastale zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi stečaja ali prisilnega prenehanja prevzemnika, če je stečaj začet v roku 2 let od datuma prenosa. Odgovornost je po višini omejena na višino izplačila, ki bi jo bil delodajalec prenosnik dolžan izplačati prevzetim delavcem, če bi jim na dan prenosa prenehalo delovno razmerje iz poslovnega razloga. Odgovornost je solidarna v primeru, da je delodajalec prenosnik pretežni lastnik delodajalca prevzemnika. 24 Sicer je odgovornost delodajalca prenosnika subsidiarna. Prodaja premoženja stečajnega dolžnika, ki je poslovna celota Insolventni delodajalec prenosnik lahko na zainteresiranega prevzemnika prenese del podjetja, ki je poslovna celota. Navedena možnost je za delavce ugodna, saj jim omogoča ohranitev zaposlitve pri delodajalcu prevzemniku. V teh primerih govorimo o t.i. prevzemu zdravega jedra. 25 Gre za primere, ko celotno ali del podjetja kljub insolventnosti družbe posluje vzdržno, zato na trgu obstajajo subjekti, ki so zainteresirani za njegov prevzem. ZFPPIPP prodajo premoženja stečajnega dolžnika, ki je poslovna celota, ureja v določbi 343. člena, v kateri poslovno celoto opredeljuje kot stvari in druge premoženjske pravice, ki so kot celota potrebni za opravljanje posamezne vrste poslov ali več vrst poslov, ki se opravljajo zaradi izdelave določene vrste proizvodov ali oprave določene storitve (1. odstavek). V kolikor so del poslovne celote tudi delavci, ki delo opravljajo v okviru poslovne celote, navedeni institut izpolnjuje vse pogoje za spremembo delodajalca, kot jo določa 75. člen ZDR Kupec premoženja, ki je poslovna celota, postane univerzalni pravni naslednik premoženja, nanj s prodajo preidejo pravice, ki so določene v 2. odstavku 343. člena ZFPPIPP, ter tudi vse obveznosti, ki so povezane z opravljanjem podjema, vključno z morebitnimi neporavnanimi obveznostmi do delavcev. V zvezi s prehodom terjatev delavcev podobno rešitev predvideva tudi ZDR-1, ki v 4. odstavku 75. člena določa, da sta delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik solidarno odgovorna za terjatve delavcev, nastale do datuma prenosa. Navedena ureditev prenosa neporavnanih obveznosti delavcev na delodajalca prevzemnika je z vidika varstva pravic delavcev ugodna, vendar hkrati lahko odvrača potencialne prevzemnike zdravih jeder predvsem zaradi obveznosti do delavcev. Potencialne prevzemnike namreč izpostavlja odgovornosti za terjatve delavcev do stečajnega dolžnika, ki pogosto niso zanemarljive. Direktiva Sveta 2001/23/ES z dne , 27 ki na ravni Evropske unije ureja institut spremembe delodajalca, državam članicam omogoča, da v primeru prenosa delavcev v okviru postopka zaradi insolventnosti nad delodajalcem prenosnikom v celoti izključijo oziroma omejijo določbe o varstvu pravic prevzetih delavcev, tako z vidika varstva zaposlitve, kot z vidika odgovornosti delodajalca prevzemnika za neplačane terjatve delavcev do delodajalca prenosnika. Navedene možnosti, ki jih omogoča Direktiva 2001/23/ES, v slovensko zakonodajo niso implementirane, čeprav takšna rešitev za delavce v določenih primerih lahko ugodnejša od 24 Navedeni pogoje je izpolnjen, v kolikor je delodajalec prenosnik posredni ali neposredni imetnik poslovnega deleža, ki mu omogoča več kot 25% glasovalnih pravic ali več kot 25% delež v kapitalu delodajalca prevzemnika. 25 Tičar, Novejša problematika delovnopravnega položaja delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, Delavci in delodajalci XI (2012), št. 2-3, str V sodni praksi takšnega primera doslej še ni bilo. 27 Direktiva Sveta ES 2001/23/ES z dne o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij in obratov. 8

9 alternative. Glede na vse navedeno, bi bilo o posebni ureditvi spremembe delodajalca v okviru prodaje premoženja stečajnega dolžnika, ki je poslovna celota, v bodoče vredno razmisliti. Sklepno: Vprašanja ter instituti, ki so predmet tega prispevka, so v slovenski zakonodaji ustrezno urejeni, in sicer v določbah ZFPPIPP ter predvsem v ZDR-1. V praksi pa se dejansko izpostavlja več vprašanj tako v sferi delavcev kot tudi delodajalcev. Delavci pogosto niso seznanjeni z vsemi svojimi pravicami ter jih ne uveljavljajo oziroma jih uveljavljajo prepozno. Mnogi nimajo niti znanja, glede na praviloma težak finančni položaj, pa tudi težko poiščejo profesionalno pomoč. Kljub relativno ustrezni ureditvi v zakonodaji jo delodajalci pogosto kršijo ter s svojimi odločitvami poskušajo obiti določbe veljavnih zakonov, kar jim dostikrat tudi uspe. Pogosto bi morali torej zaposleni v insolventnih družbah bolj odgovorno poskrbeti za svoje pravice, družbe pa prav tako bolj odgovorno urediti svoje obveznosti do svojih zaposlenih. 9

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

PLAČE in KADRI ON-LINE VESTNIK ZA RAČUNOVODJE, KI OBRAČUNAVAJO PLAČE IN VODJE KADROVSKIH ODDELKOV Z VPRAŠANJI IN ODGOVORI 7/ , Ljubljana I

PLAČE in KADRI ON-LINE VESTNIK ZA RAČUNOVODJE, KI OBRAČUNAVAJO PLAČE IN VODJE KADROVSKIH ODDELKOV Z VPRAŠANJI IN ODGOVORI 7/ , Ljubljana I PLAČE in KADRI ON-LINE VESTNIK ZA RAČUNOVODJE, KI OBRAČUNAVAJO PLAČE IN VODJE KADROVSKIH ODDELKOV Z VPRAŠANJI IN ODGOVORI 7/2016 6.4.2016, Ljubljana ISSN: 1854-0821 Pozdravljeni! Za tokratno izdajo on-line

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Dnevi insolvenčnega prava 2018 Učinki prisilne poravnave na zavarovane terjatve in domneve insolventnosti po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi B

Dnevi insolvenčnega prava 2018 Učinki prisilne poravnave na zavarovane terjatve in domneve insolventnosti po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi B Učinki prisilne poravnave na zavarovane terjatve in domneve insolventnosti po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi Blaž Hrastnik, doktor pravnih znanosti, odvetnik v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan,

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA SONJA NEUBAUER ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI STEČAJA NA PRIMERIH MURINIH DELAVK DIPLOMSKA NALOGA Junij, 201

UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA SONJA NEUBAUER ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI STEČAJA NA PRIMERIH MURINIH DELAVK DIPLOMSKA NALOGA Junij, 201 UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA SONJA NEUBAUER ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI STEČAJA NA PRIMERIH MURINIH DELAVK DIPLOMSKA NALOGA Junij, 2011 UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA ODPOVED POGODBE

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d.,

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: 4. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žibret,

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o delovnih

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: 6. 7. 2017 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Primec, Lah & Jambrovič,

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju, : 3576027000, davčna : 59523506 Stečajni postopek nad pravno osebo - Opr. št.: St 2958/2017 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Oddelek za gospodarsko sodstvo stečajna pisarna Opr.

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. marca 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Kako dolgo čakati na dolžnika, preden ga damo v izterjavo 14.06.2016 22:30 Finance 114/2016 0 Intervju: Leon Zalar, direktor družbe za izterjavo Pro Kolekt Vedno se trudimo prevaliti strošek izterjave

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 16. maj 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2016/0359 (COD) 8830/18 ADD 1 DOPIS Pošiljatelj: Prejemnik: predsedstvo

Svet Evropske unije Bruselj, 16. maj 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2016/0359 (COD) 8830/18 ADD 1 DOPIS Pošiljatelj: Prejemnik: predsedstvo Svet Evropske unije Bruselj, 16. maj 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2016/0359 (COD) 8830/18 ADD 1 DOPIS Pošiljatelj: Prejemnik: predsedstvo Št. predh. dok.: 8436/18 Št. dok. Kom.: 14875/16 Zadeva:

Prikaži več

KP ELEKTROGOSPODARSTVO 2018

KP ELEKTROGOSPODARSTVO 2018 Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami) sklepata Energetska

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: 22. 6. 2017 SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavnih pritožb, ki so jih vložile družbe Pozavarovalnica

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

številka: 14/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :26:30 št. datum

številka: 14/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :26:30 št. datum številka: 101 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 9.6.019 10:6:30 1 3.1.01.1.01 3 5.1.01 1..01 5 1..01 6 1..01..01 predlog za začetek odredba računovodstvu predhodnem sklep

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20)

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 28. maja 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 POGODBA O ZAPOSLITVI in nekatere ATIPIČNE OBLIKE ZAPOSLITVE DELAVNICA OKTOBER 2018 Izvajalka: Špela Bašar, univ. dipl. pravnica PROJEKT SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IN REPUBLIKA SLOVENIJA I. PREKARNO DELO

Prikaži več

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJ

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJ DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva 14 1000 Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: 25. 8. 2014 PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE, Ob parku 4, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa Gvido

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Jerebova 2, 8000 Novo mesto St 3908/2015 ZAHTEVA za mnenje ločitvenega upnika v zadevi: stečajni postopek nad pravno osebo nad dolžnikom: KRONEX trgovina, gostinstvo, turizem d.o.o. - v stečaju, Otočec

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-200/13 ECLI: ECLI:SI:USRS:2014:Up.200.13 Akt: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 Izrek: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 se razveljavi

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

Številka: U-I-56/17-20 Up-335/17-25 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za oceno ustavn

Številka: U-I-56/17-20 Up-335/17-25 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za oceno ustavn Številka: U-I-56/17-20 Up-335/17-25 Datum: 4. 4. 2019 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Janeza Šenice, Maribor, ki

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

številka: 770/2013 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :13:14 procesno dejanje št. datum tip opis dat

številka: 770/2013 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :13:14 procesno dejanje št. datum tip opis dat številka: 0201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 1.9.2019 20:1:14 predlog za začetek 1 22.4.201 2 22.4.201 Zaprosilo za predhodnem napotnice 2.4.201 4.5.201 5 8.5.201 8.5.201

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz delovnega razmerja 2.2 Varstvo osebnih podatkov v

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Ram invest d.o.o., upravitelj Harald Karner Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne , in , v

Ram invest d.o.o., upravitelj Harald Karner Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne , in , v Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne 26.1.2018, 19.6.2018 in 18.10.2018, v stečaju RAM INVEST podjetje za investicijski inženiring d.o.o., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana ter

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Prof. dr. Janez Novak MEDIACIJA V DELOVNIH SPORIH 1. POJEM * Mediacija = posredovanje * Konciliacija = sprava, pomiritev * Pojem mediacija: - prostovoljna / sporazumna - mirna - neformalna - hitra - ekonomična

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več