NAROČNIK:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NAROČNIK:"

Transkripcija

1 NAROČNIK: Občina Starše Starše Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V LETU 2014« /2014 Zap.št. javnega naročila: /2014 Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: naročilo male vrednosti odprti postopek Javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil dne: Številka objave: NMV417/2014 Starše,

2 KAZALO 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE KRATEK OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE NAROČNIK IME IN ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA TER KRATEK OPIS PREDMETA VRSTA POSTOPKA PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA JEZIK V PONUDBI IN OBLIKA PONUDBE VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBE VARIANTE IN OPCIJSKE PONUDBE PODPIS PONUDBE PREDLOŽITEV PONUDBE NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB TER JAVNO ODPIRANJE... 7 PONUDB PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA PONUDBENA DOKUMENTACIJA POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK PODIZVAJALCI SKUPNA PONUDBA MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE DOPUSTNE DOPOLNITVE ODPRAVA RAČUNSKIH IN DRUGIH OČITNIH NAPAK POSTOPEK IZBIRE PONUDNIKA PONUDBA PRAVNO VARSTVO OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE ~ 2 ~

3 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Občina Starše, (v nadaljevanju: naročnik) objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom»storitev del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za investicije občine Starše v letu 2014 «. Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Starše ( Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS ( Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je do Naročnik bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje in jih objavil na portalu javnih naročil. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbe pričakujemo najkasneje do do 11:00 ure. na naslov: Občina Starše Starše Starše Župan Bojan KIRBIŠ ~ 3 ~

4 1.2 KRATEK OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA V okviru javnega naročila je predvideno izvajanje storitev del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za investicije občine Starše v letu 2014 na naslednjih področjih: - v pripravljalni fazi (izdelava varnostnega načrta); - v fazi izvedbe del z vsemi aktivnostmi določenimi v Zakonu o varstvu in zdravju pri delu in Uredbi zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. ~ 4 ~

5 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 2.1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Navodila ponudnikom določajo; - postopkovna pravila predmetnega javnega naročila, - pogoje, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, da se njihova ponudba lahko šteje za pravilno, - merila, na podlagi katerih bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika, - ostale zahteve, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri izdelavi ponudbene dokumentacije. 2.2 NAROČNIK Občina Starše Starše Starše naslov: Telefon: Faks: Župan: Bojan Kirbiš Kontaktna oseba: Bojan Grus naslov: Telefon: IME IN ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA TER KRATEK OPIS PREDMETA Javno naročilo je naslovljeno z imenom:»storitev del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za investicije občine Starše v letu 2014 «. Naročnik vodi javno naročilo pod številko: / VRSTA POSTOPKA Javno naročilo bo izvedeno na osnovi 30.a člena ZJN-2, po odprtem postopku skladno s 25. členom ZJN-2. Pri predmetnem postopku gre za javno naročilo storitev. ~ 5 ~

6 2.5 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA Javno naročilo se izvaja na podlagi sledečih aktov: - Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, odslej ZJN-2), - Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/2007 in 32/2009, odslej ZRPJN), - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/2010 in 4/2011), - Zakon o javnih financah (UPB-4; Uradni list RS, št. 11/2011 uradno prečiščeno besedilo,) - Zakon o davku na dodano vrednost (UPB-3; Uradni list RS, št. 13/2011 uradno prečiščeno besedilo in 18/2011), - Obligacijski zakonik (UPB-1; Uradni list RS, št. 97/2007 uradno prečiščeno besedilo), - Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-; Uradni list RS, št. 43/2011, ) - Zakon o graditvi objektov ZGO-1; - Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05) - Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12); ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na predmetnem področju. Navedeno zakonodajo mora upoštevati tudi ponudnik pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih določil v primeru dobljenega posla. 2.6 JEZIK V PONUDBI IN OBLIKA PONUDBE Ponudba in ostali dokumenti vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Stroške v zvezi s pripravo ponudbe v celoti nosi ponudnik. 2.7 VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBE Predložena ponudba mora biti veljavna do vključno Ponudba mora biti podana v % od pogodbene vrednosti investicije brez DDV za opravljanje del in nalog koordinatorja VZPD v fazi gradnje in v EUR (brez DDV) za opravljanje del in nalog koordinatorja VZPD v fazi priprave projekta (izdelava varnostnega načrta). 2.8 VARIANTE IN OPCIJSKE PONUDBE ~ 6 ~

7 Variantne in opcijske ponudbe niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolne. 2.9 PODPIS PONUDBE Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nepopolno. V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov. V kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov PREDLOŽITEV PONUDBE Ponudbo je treba oddati v zaprti kuverti na naslov :Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše. Na kuverti mora biti vidna oznaka»ne ODPIRAJ-PONUDBA«in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil RS z navedbo predmeta naročila:»storitev del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za investicije občine Starše v letu 2014«. Prav tako mora biti na kuverti naveden naziv in naslov ponudnika NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: Občina Starše, Končni rok za oddajo ponudb je do 11:00 ure. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb, ponudniki ne morejo več spreminjati ali umikati ponudbe. Vsaka sprememba ali umik ponudbe mora biti dostavljena na način določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (ponudnik na ovojnici označi»umik PONUDBE«) ali spremembo ponudbe (ponudnik na ovojnici označi»sprememba PONUDBE«). V spremenjeni ponudbi mora biti ~ 7 ~

8 jasno navedeno kateri del ponudbe se spreminja in kateri del ponudbe ostaja nespremenjen. Javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu naročnika, dne ob 13:00 uri sejna soba. Predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pooblastili PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika PONUDBENA DOKUMENTACIJA Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno. Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne bo predložil, ali pa bo predložen dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izločil kot nepopolno. Zaželeno je, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčite z zaporednimi številkami (npr. 2/26) POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK 1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA POGOJ DOKAZILO da ponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2) zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 50/12 uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), ~ 8 ~

9 poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ- 1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ- 1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše izjavo (Razpisni obrazec št. 4) dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu s 1. odstavkom 42. člena ZJN-2, da ni bil kaznovan. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, da gornjih dejanj niso storili. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od ~ 9 ~

10 datuma oddaje ponudb Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št., 45/10) Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2 Potrdilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR 2) Izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR 2) Izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše izjavo (Razpisni obrazec št. 4), dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu 4. odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. Potrdilo, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 EUR ali več. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše izjavo (Razpisni obrazec št. 4), podizvajalec pa izjavo (Razpisni obrazec št. 1d) dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu 3. odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Pooblastilo ponudnika za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe, potrdila stečajne pisarne in potrdila DURS. Izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) Izjava o posredovanju podatkov. (OBR-10) Izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3) Ponudnik mora ponudbi priložiti pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-3/1) ~ 10 ~

11 2. POKLICNA SPOSOBNOST POGOJ DOKAZILO Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec ima Izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.. Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec ima Izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo sedež opravljali storitev. 3. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST POGOJ DOKAZILO Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov. Ponudnik nudi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok. Izjava o poravnanih obveznostih do podizvajalcev. (OBR-2) Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni od roka za oddajo ponudb. Namesto potrdila bank lahko ponudnik predloži BON 2. Izjava o plačilnih pogojih. (OBR-4) 4. TEHNIČNA SPOSOBNOST POGOJ DOKAZILO Ponudnik je v zadnjih petih letih (šteto od roka Dokazila: Seznam opravljenih storitev za predložitev ponudb v tem postopku) reference (OBR-7) in najmanj tri izjave kvalitetno in pravočasno zaključil: potrdilo-referenc (OBR-7/1,) - vsaj 1 (en) referenčni projekt, ki se nanaša na storitev del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri gradnji, kanalizacije v lasti lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji ali države Republike Slovenije in je bila vrednost projekta najmanj ,00 EUR in - vsaj 1 (en) referenčni projekt, ki se nanaša na ~ 11 ~

12 storitev del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri gradnji objektov (visoke gradnje), v vrednosti investicije najmanj ,00 EUR. - vsaj 1 (en) referenčni projekt, ki se nanaša na storitev izdelave varnostnega načrta za gradnjo kanalizacijskega omrežja, v vrednosti investicije najmanj ,00 EUR. Naročnik bo upošteval referenčna potrdila po zaključenih pogodbah, ki so bile sklenjene v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe. Ponudnik mora priložiti najmanj tri referenčna potrdila. Potrjevalec reference (druga družba, za katero je ponudnik izvedel referenčni projekt) je lahko pravna oseba javnega ali zasebnega prava. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo (OBR-7/1) o izvedbi istovrstnih storitev, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi. Naročnik bo kot istovrstne storitve razpisanim štel storitve del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri objektih opredeljenih v 1. odstavku te točke. Naročnik si pridržuje pravico preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le- teh, lahko vpogleda tudi v pogodbo, sklenjeno s potrjevalcem reference, iz katere izhaja izpolnjevanje tega pogoja. V kolikor ponudnik ne omogoči ogleda oziroma preverjanja, naročnik reference ne bo upošteval. Ponudnik lahko priloži reference podizvajalca, vendar mora ponudnik pri tem izkazati: - pogodbo sklenjeno s podizvajalcem iz katere je razviden namen in vrsta storitve (nadzora) znotraj celotne ponudbe iz katere je razviden obseg posla, ki ga bo izvedel podizvajalec; - referenca bo upoštevana samo v obsegu, ki ga bo na podlagi pogodbe izvedel podizvajalec. Npr. Če bo podizvajalec podal referenco v višini EUR investicije, izvedel pa bo samo 20% posla, se mu referenca upošteva le v tem obsegu. V kolikor v času izvajanja posla podizvajalec odstopi od omenjenega posla, bo naročnik (odškodninsko) postopal v skladu o Obligacijskim zakonikom in ZJN-2. ~ 12 ~

13 5. POGOJI GLEDE KADROVSKE SPOSOBNOSTI POGOJ DOKAZILO Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za Izjava o strokovnem kadru (OBR-5) in priloga: izvedbo javnega naročila Seznam strokovnega kadra Ponudnik mora zagotavljati, da bo v primeru, če Izjava o podizvajalcih. (OBR-6) in (OBR-6/P) bo storitev opravljal s podizvajalci, naročnika pooblastil, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Ponudnik mora imeti ves čas trajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila na razpolago ustrezen kader, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje storitve del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Izjava o strokovnem kadru (OBR-5) in priloga seznam strokovnega kadra. Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila PODIZVAJALCI Ponudnik mora v ponudbi navesti vse zahtevane podatke o podizvajalcih, če bo pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci. Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoj pod točko Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase. Izbrani ponudnik mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci. (Podizvajalec bo moral naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe). Prav tako bo moral imeti izbrani ponudnik, če se bo po sklenitvi pogodbe o izvedbi tega naročila zamenjal podizvajalec ali če bi izvajalec sklenil za izvajanje predmeta tega javnega naročila pogodbo z novim podizvajalcem, sklenjene pogodbe s podizvajalci tudi med njenim izvajanjem. V navedenem primeru bo moral v 5 (petih) dneh po nastanku take spremembe naročniku predložiti vsa dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev, zahtevanih v tej razpisni dokumentaciji. Spremembo podizvajalca mora potrditi naročnik. Podatki iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik za podizvajalca navede v obrazcu (OBR-6/P), so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-2, so obvezna. Izbrani ponudnik bo moral pooblastiti naročnika, da bo na podlagi potrjenih računov oziroma situacij neposredno plačeval podizvajalcem storitve, ki jih bodo ti opravljali za izvedbo tega naročila (OBR-6). Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. ~ 13 ~

14 2.16 SKUPNA PONUDBA V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati osnovno sposobnost ponudnika, določeno v točki Poklicne, ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske pogoje, teh navodil, pa lahko ponudniki izpolnjujejo skupno/kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda kateri koli ponudnik v skupni ponudbi. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo dati dokumente, navedene v točki 2.14 teh navodil, posamično, razen obrazca»predračun«(obr-8). Obrazec OBR-8 morajo izpolniti vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki posamično izpolniti obrazec OBR-1 in navesti, da gre za skupno ponudbo. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral, sicer bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi. Če bi bila takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo moral ponudnik predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno določene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku 2.17 MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi naslednjega ključa: 70% ekonomsko najugodnejše ponudbe predstavlja % izvajanja storitve del in nalog koordinatorja ZVZD v fazi gradnje; Ponudnik, ki ponudi najnižji % za izvajanja storitve del in nalog koordinatorja ZVZD v fazi gradnje lahko prejme največ 70 točk. 20% ekonomsko najugodnejše ponudbe predstavlja ceno v EUR (brez DDV) za izdelavo varnostnega načrta za gradnjo kanalizacijskega omrežja v pripravljalni fazi; Ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno za izdelavo varnostnega načrta za gradnjo kanalizacijskega omrežja v pripravljalni fazi lahko prejme največ 20 točk. 10% ekonomsko najugodnejše ponudbe predstavlja ceno v EUR (brez DDV) za izdelavo varnostnega načrta za ostale investicije v pripravljalni fazi. Ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno za izdelavo varnostnega načrta za izvedbo ostalih investicij v pripravljalni fazi lahko prejme največ 10 točk. Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista, katere vsota izračuna glede na zgornje kriterije zbere največ točk. Najugodnejši ponudnik lahko zbere največ 100 točk. Število točk se izračuna po naslednji formuli: ~ 14 ~

15 70 X Najnižji % za dela in naloge koordinatorja ZVZD v fazi gradnje Ponudnikov % za dela in naloge koordinatorja ZVZD v fazi gradnje + 20 X Najnižja cena za varnostni načrt za kanalizacijo Ponudnikova cena za varnostni načrt za kanalizacijo + 10 X Najnižja cena za ostale varnostne načrte Ponudnikova cena za ostale varnostne načrte = max 100 točk KRITERIJ REFERENCE Pogoj za sodelovanje pri izbirnem postopku je kriterij reference. Ponudnik je v zadnjih petih letih (šteto od roka za predložitev ponudb v tem postopku) kvalitetno in pravočasno zaključil: - vsaj 1 (en) referenčni projekt, ki se nanaša na storitev del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri gradnji, kanalizacije v lasti lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji ali države Republike Slovenije in je bila vrednost projekta najmanj ,00 EUR in - vsaj 1 (en) referenčni projekt, ki se nanaša na storitev del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri gradnji objektov (visoke gradnje), v vrednosti investicije najmanj ,00 EUR. - vsaj 1 (en) referenčni projekt, ki se nanaša na storitev izdelave varnostnega načrta za gradnjo kanalizacijskega omrežja v pripravljalni fazi, v vrednosti investicije najmanj ,00 EUR. Naročnik bo upošteval referenčna potrdila po zaključenih pogodbah, ki so bile sklenjene v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe. Ponudnik mora priložiti najmanj tri referenčna potrdila. Ponudnik lahko priloži reference podizvajalca, vendar mora ponudnik pri tem izkazati: - pogodbo sklenjeno s podizvajalcem iz katere je razviden namen in vrsta storitve (nadzora) znotraj celotne ponudbe iz katere je razviden obseg posla, ki ga bo izvedel podizvajalec; - referenca bo upoštevana samo v obsegu, ki ga bo na podlagi pogodbe izvedel podizvajalec. Npr. Če bo podizvajalec podal referenco v višini EUR investicije, izvedel pa bo samo 20% posla, se mu referenca upošteva le v tem obsegu. V kolikor v času izvajanja posla podizvajalec odstopi od omenjenega posla, bo naročnik (odškodninsko) postopal v skladu o Obligacijskim zakonikom in ZJN-2. Dokazilo: Seznam opravljenih storitev reference (OBR-7) in Izjava potrdilo reference (OBR-7/1), ki se izpolni za vsako referenco posebej DOPUSTNE DOPOLNITVE V kolikor naročnik v fazi ocenjevanja ponudb sam ali na podlagi gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se temu gospodarskemu subjektu omogoči dopolnitev take ponudbe, vendar pa ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične ~ 15 ~

16 specifikacije, predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja ODPRAVA RAČUNSKIH IN DRUGIH OČITNIH NAPAK V primeru, če bo naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ugotovil računske napake, bo naročnik ponudnika pozval na njihovo odpravo. Pri tem naročnik opozarja, da ponudnik ne sme spreminjati: svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril. Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati POSTOPEK IZBIRE PONUDNIKA Naročnik bo, glede na merila o izboru najugodnejšega ponudnika, po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb izbral najugodnejšo ponudbo. Torej bo s ponudnikom, ki bo podal popolno in najugodnejšo ponudbo sklenil pogodbo za obdobje enega leta. Višina v % za izvajanje del in nalog koordinatorja v fazi izvedbe projekta in cena za izdelavo varnostnega načrta v pripravljalni fazi iz ponudbenega predračuna (OBR-8) sta fiksna za celo leto 2014 oz. v času trajanja vseh pogodb, ki bodo sklenjene v letu Naročnik, pisno obvesti ponudnike o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. Naročnik si pridržuje pravico do ustavitve oziroma zavrnitve vseh ponudb skladno z 80. členom ZJN-2. Če se odprti postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali nobena primerna ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne ali nesprejemljive, si naročnik skladno z zakonom (1. točka prvega odstavka 28. člena ZJN-2 in 1. točka prvega odstavka 29. člena ZJN-2) pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi oziroma brez predhodne objave PONUDBA Predračun - obrazec»obr-8«ponudnik mora predračun podpisati in žigosati. Predračun izpolnite tako, da vpišete ustrezen % storitve del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za investicije občine Starše v letu 2014 in ustrezno ceno v EUR (brez DDV) za izdelavo varnostnega načrta. ~ 16 ~

17 Vrednost storitve se obračunava od vrednosti posamezne investicije brez upoštevanega DDV. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Če bo ponudnik spreminjal vsebino originalnega obrazca predračuna, bo naročnik tako ponudbo obravnaval kot nepravilno ponudbo. Variantne ponudbe niso dovoljene. Veljavnost ponudbe Ponudba mora veljati do Pogodba Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi vzorec pogodbe. S parafiranjem pogodbe ponudnik potrdi, da z vzorcem pogodbe soglaša. V skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni Iist RS, št. 69/11 uradno prečiščeno besedilo), je dolžan izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe, v roku osmih dni od prejema takega poziva, le-temu predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe PRAVNO VARSTVO Ponudnik, ki ne bo izbran, bo lahko skladno s 79. členom ZJN-2 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Obrazložena zahteva se lahko vloži v 3 (treh) delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. V skladu s 5. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list. RS, št. 43/2011, v nadaljevanju ZPVPJN) se lahko zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 in ZPVPJN ne določata drugače. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh delovnih dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. ~ 17 ~

18 Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v skladu z ZPVPJN, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacije oziroma en odstotek od vrednosti izbrane ponudbe na transakcijski račun pri Ministrstvu za finance, št izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Pri plačilu takse se uporabi sklic: (št. objave). Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: 1. ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 2. ime naročnika, 3. oznako javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila ali o priznanju sposobnosti, 4. očitane kršitve, 5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 6. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, 7. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN. ~ 18 ~

19 3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE ~ 19 ~

20 OBR-1 PODATKI O PONUDNIKU NAZIV PONUDNIKA: NASLOV PONUDNIKA: KONTAKTNA OSEBA: ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: TELEFON: FAKS: ID za DDV oz. DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: MATIČNA ŠTEVILKA: ŠT. TRR Z NAVEDBO BANKE: ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA SKRBNIK POGODBE ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE (ustrezno obkroži): Izjavljamo, da dajemo ponudbo: - samostojno-kot samostojen ponudnik; - s podizvajalci-kot samostojni ponudnik s podizvajalci; - skupno ponudbo kot partner v skupini ponudnikov/izvajalcev. Kraj in datum: Ponudnik: Žig Podpis: ~ 20 ~

21 OBR-2 Ponudnik I Z J A V A Ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije Izjavljamo, A. Osnovna sposobnost: 1. Da kot ponudnik in zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju KZ-1): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 2. Da pri nas niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu, skladno s 35. členom ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11 uradno prečiščeno besedilo). 3. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 4. Da nismo v stečajnem postopku ali je bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ~ 21 ~

22 5. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. 6. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register. B. Poklicna sposobnost Ustrezno izpolnite in obkrožite: A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava številka. B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona pridobili ustrezno dovoljenje, številka izdano pri dne. Smo člani naslednje organizacije: (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno). C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije. (če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.) V kolikor ponudnik za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, potrebuje posebno dovoljenje, je obvezna priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije, potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu. C. Ekonomska in finančna sposobnost: 1. Izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranega transakcijskega računa ali računov. 2. Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. D. Kadrovska sposobnost 1. Izjavljamo, da razpolagamo s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. 2. Izjavljamo, da bomo zagotovili, da v primeru, če bomo storitev opravljali s podizvajalci, naročnika pooblastili, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. 3. Izjavljamo, do bomo imeli ves čas trajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila na razpolago ustrezen kader ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje storitve del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ~ 22 ~

23 S podpisom te izjave tudi potrjujemo: da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih petih letih. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, mora biti podana oziroma potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež). Kraj in datum: Ponudnik: Žig Podpis: ~ 23 ~

24 OBR-3 POOBLASTILO PONUDNIKA/PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV PODATKOV Ponudnik/podizvajalec: Pooblaščam: (naziv) - naročnika OBČINO STARŠE, STARŠE 93, 2205 STARŠE, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila Storitev del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za investicije občine Starše v letu 2014, z oznako NMV /2014 pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence; pridobi od Okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet oz. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; pridobi od Davčne uprave Republike Slovenije potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih. Podatki o pravni osebi: Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: Ime in priimek zakonitega zastopnika: EMŠO: Datum in kraj rojstva: Občina rojstva: Država rojstva: Naslov stalnega/začasnega bivališča: Državljanstvo: Prejšnji priimek zakonitega zastopnika: Datum: Žig: Podpis: NAVODILO: Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše! Obrazec izpolnijo vsi udeleženi v ponudbi, t.j. ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci in v primeru več zakonitih zastopnikov posameznega ponudnika / izvajalca v skupnem nastopu / podizvajalca še za vsakega od teh kopirati, izpolniti, podpisati in žigosati obrazec za vsakega posebej. ~ 24 ~

25 VLOGA NAROČNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA OBR-3/1 PODATKI O NAROČNIKU Naziv: Naslov: Referenčna številka vloge, pod katero se ta vodi pri naročniku. (navedite po potrebi) Kraj in datum vloge: V/Na: dne Zakoniti zastopnik/pooblaščenec vložnika PODATKI O KANDIDATIH OZIROMA PONUDNIKIH, ZA KATERE SE PREVERJA IZPOLNJEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI Davčni organ na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem.) in v zvezi z tretjim odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 uradno prečiščeno besedilo), tretjim odstavkom 47. člena ali četrtim odstavkom 48. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 uradno prečiščeno besedilo, 43/12 in 90/12) oziroma prvo alinejo četrtega odstavka 32. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12) za kandidate oziroma ponudnike, navedene v preglednici, ugotavlja, ali imajo na dan, ko so oddali prijavo oziroma ponudbo in ki je naveden v preglednici, evidentirane zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost oziroma davkov v vrednosti 50 EUR ali več. IZPOLNI VLOŽNIK Zap. št. Naziv Sedež Davčna številka Datum oddaje prijave / ponudbe IZPOLNI DAVČNI ORGAN Ima neplačane obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več (DA / NE) IZPOLNI DAVČNI ORGAN Podatke preveril: Odgovorna oseba davčnega organa: Kraj in datum:..20 ~ 25 ~

26 OBR-4 Ponudnik: Kot ponudnik dajemo naslednjo IZJAVO O PLAČILNIH POGOJIH Izjavljamo, - da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem potrditve računa s strani naročnika. Kraj: Ponudnik: Datum: podpis ~ 26 ~

27 OBR-5 Ponudnik: Kot ponudnik dajemo naslednjo IZJAVO O STROKOVNEM KADRU Izjavljamo, - da razpolagamo s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. Kraj: Ponudnik: Datum: podpis *Priloga: - ponudnik priloži lastni seznam strokovnega kadra. ~ 27 ~

28 OBR-6 Ponudnik: Kot ponudnik dajemo naslednjo IZJAVO O PODIZVAJALCIH Izjavljamo, - da bomo v primeru, če bomo storitev opravljali s podizvajalci, naročnika pooblastili, da na podlagi potrjene situacije neposredno izvrši plačilo podizvajalcem. Kraj in datum: Ponudnik: Žig Podpis: ~ 28 ~

29 OBR-6/P Ponudnik: SEZNAM PODIZVAJALCEV Zap.št. PODIZVAJALEC OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL RAZMERJE DEL V % Kraj in datum: Ponudnik: Žig Podpis: ~ 29 ~

30 Ponudnik: OBR-7 SEZNAM OPRAVLJENIH STORITEV V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE V ZVEZI Z DEJAVNOSTJO, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA Zap.št. Naročnik Vrsta storitev (predmet pogodbe) 1. Čas realizacije (mesec, leto) Št. in datum pogodbe in pogodbeni znesek v EUR z DDV Naročnik bo upošteval referenčna potrdila po zaključenih pogodbah, ki so bile sklenjene v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe. Naročnik bo kot istovrstne storitve razpisanim štel storitve del in nalog koordinatorja za zagotavljanje VZPD, ki so opredeljene v točki 2.14, 4. Točka-tehnična sposobnost, te razpisne dokumentacije. Potrjevalec reference (druga družba, za katero je ponudnik izvedel referenčni projekt) je lahko pravna oseba javnega ali zasebnega prava. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi istovrstnih storitev, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi. Naročnik si pridržuje pravico preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku leteh, lahko vpogleda tudi v pogodbo, sklenjeno s potrjevalcem reference, iz katere izhaja izpolnjevanje tega pogoja. V kolikor ponudnik ne omogoči ogleda oziroma preverjanja, naročnik reference ne bo upošteval. Kraj in datum: Ponudnik: Žig Podpis: ~ 30 ~

31 Naziv in naslov javnega ali zasebnega naročnika - potrjevalca reference: OBR-7/1 Ime, priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: Tel. št. odgovorne osebe potrjevalca reference: El. naslov odgovorne osebe potrjevalca reference: IZJAVA - POTRDILO REFERENCE (storitve del in nalog koordinatorja za zagotavljanje VZPD oz. izdelava varnostnega načrta) Izjavljamo, da je ponudnik po zaključeni pogodbi št., z dne, izvedel (navesti predmet pogodbe) v višini EUR z DDV v obdobju od (mesec, leto) do (mesec, leto). Kraj in datum: Potrjevalec reference: Žig Podpis: Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti za vsako referenco posebej! ~ 31 ~

32 OBR-8 Ponudnik: PONUDBENI PREDRAČUN št. za storitev del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za investicije občine Starše v letu 2014 PONUDBENA VREDNOST Izvajanje del in nalog koordinatorja za zagotavljanje VZPD v fazi gradnje [v % od pogodbene vrednosti investicije brez DDV] Izdelava varnostnega načrta v pripravljalni fazi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja [v EUR brez DDV] Izdelava varnostnega načrta v pripravljalni fazi za izgradnjo ostalih gradbenih objektov [v EUR brez DDV] Ceni za izdelavo varnostnih načrtov in % od pogodbene vrednosti investicije za storitev del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za investicije Občine Starše so fiksni za celotno leto 2014 oz. do izpolnitve vsake posamične pogodbe, ki bo sklenjena v letu Kraj in datum: Ponudnik: Žig Podpis: ~ 32 ~

33 VZOREC POGODBE OBR-9,, ki jo zastopa župan Bojan KIRBIŠ, (v nadaljnjem besedilu: naročnik) ID za DDV: SI matična številka: in, s sedežem v, ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ID za DDV: SI matična številka: številka transakcijskega računa: skleneta naslednjo K R O V N O P O G O D B O o izvajanju del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za investicije občine Starše v letu 2014 I. PREDMET POGODBE Predmet te pogodbe je izvajanje del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za investicije občine Starše v letu Opravljanje del in nalog koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za investicije občine Starše v letu 2014 se izvaja v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-; Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05) ter obsega: 1. opravljanje del in nalog koordinatorja v fazi priprave projekta in 2. opravljanje del in nalog koordinatorja v fazi izvajanja projekta (gradnje). II. POGODBENA VREDNOST Vrednost del iz točke I. te pogodbe je dogovorjena na osnovi predračuna št. z dne. Za izvajanje del in nalog koordinatorja za zagotavljanje VZPD v fazi gradnje znaša cena % od pogodbene vrednosti investicije brez DDV. Za izdelavo varnostnega načrta v pripravljalni fazi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja znaša cena EUR za posamezni elaborat. Za izdelavo varnostnega načrta v pripravljalni fazi za izgradnjo ostalih objektov pa znaša cena EUR za posamezni elaborat. K izstavljenemu računu se prišteje še 22% DDV. ~ 33 ~

34 Za vsako posamezno storitev (izdelavo varnostnega načrta oz. izvajanje del in nalog koordinatorja za zagotavljanje VZPD v fazi gradnje) se sklene posebna pogodba v skladu z določili te pogodbe. III. NAČIN PLAČILA Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z začasnimi situacijami do višine 90% vrednosti pogodbenih del, 10% pa po potrditvi končne situacije in predaji objekta oz. odpravi ugotovljenih napak pri kvalitetnem prevzemu. Naročnik bo nesporne dele izdanih računov plačal v roku 30-ti dan po prejemu računa, osnova za izstavitev računa je potrjena začasna oz. končna situacija izvajalca GOI del s strani nadzornega organa in investitorja. Plačilo se vršijo na TRR št., banka. V primeru, da naročnik zapadlih računov ne bo plačal pravočasno, mu bo izvajalec zaračunal zakonite zamudne obresti. IV. ROK Izvajalec se obvezuje, da bo storitev varstva in zdravja pri delu izvajal skladno s terminskim planom izvajalca del od pričetka do zaključka posamezne investicije. V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA Izvajalec se obvezuje, da bo dogovorjena dela iz točke I. te pogodbe izvajal kvalitetno in pravočasno, ter zagotovil vso potrebno dokumentacijo in sodelovanje sodelavcev, skladno s predhodno dogovorjenim terminom in lokacijo opravljanja aktivnosti ter veljavno zakonodajo s tega področja. Izvajalec se obvezuje, da bo pred začetkom opravljanja pogodbenega dela naročniku predal zavarovalno polico, s katero ima zavarovano svojo odgovornost za škodo. V primeru, da izvajalec svoje obveznosti iz prejšnjega člena te pogodbe ne izpolni, se pogodba razdre. VI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je, pooblaščeni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je. V skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/2005) mora: - za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del in - za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in ~ 34 ~

35 zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij. VII. POSLOVNA TAJNOST Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vzajemno skrbeli za ugled obeh in bosta v ta namen medsebojno in nasproti tretjim osebam delovali po principu poslovne morale in poslovnih običajev. Izvajalec se obvezuje vse informacije, podatke in listine naročnika čuvati kot poslovno skrivnost. VIII. POGODBENA KAZEN V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamudi oziroma prekorači pogodbeno dogovorjeni rok za dokončanje in predajo prevzetih del, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 0,5 % dnevno od pogodbene vrednosti del. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 5 % pogodbene vrednosti del. XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE Protikorupcijska klavzula Ponudnik se obvezuje, da on sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšne nedovoljene koristi za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da boste morebitne spore, na podlagi te pogodbe, reševali predvsem sporazumno. Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru. Sestavni del te pogodbe je predračun št.. Pogodbeni strani ugotavljata, da je pogodba sklenjena z dnem podpisa pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank. Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) podpisana izvoda. ~ 35 ~

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE OBVESTILO O NAROČILU ODDELEK I: NAROČNIK I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE Uradno ime ZGS Poštni naslov VEČNA POT 002 Kraj LJUBLJANA Kontaktne točke Mateja Garafolj Telefon +386 14700050 E-pošta mateja.garafolj@zgs.si

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št. 430-21/2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti Številka zadeve: 430-21/2019 Stran 1 od 36

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT Številka: 2010-81/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Številka:

Številka: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE Z A B L AG O V N E R E Z E R V E Dunajska cesta 106 1000 LJUBLJANA T: +386 (0) 1 589 73 00 F: +386 (0) 1 589 73 47 E: info@zrsbr.si H: www.zrsbr.si Matična številka: 5022959,

Prikaži več

Razpisna dokumentacija končna 2014

Razpisna dokumentacija končna 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. Miklošičeva 1 3000 Celje Predmet javnega naročila: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe NEPREMIČNINE CELJE

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/1/2013 Datum: 04. 04. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila:»gradnjagarderobe V ŠPORTNEM PARKU DRENOV GRIČ«Oznaka naročila: 1/1/2013 Vrsta postopka:

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Številka: 430-3/2019-3 Datum: 1.3.2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica Predmet javnega naročila: ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC ŽUPAN IL SINDACO Številka: 351-321/2019 Številka javnega naročila: JN-G-6/2019 Datum: 3. 6. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Številka: /2015/3 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Programska rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM) in elektronsko oddajo

Številka: /2015/3 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Programska rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM) in elektronsko oddajo Številka: 4300-35/2015/3 Datum: 22. 12. 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Programska rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM) in elektronsko oddajo vlog preko spleta (evloge) V S E B I N A SPLOŠNI DEL:

Prikaži več

Številka: /2014/3 Datum: 21. November 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA PONUDNIKA ZA IZVEDBO STROKOVNIH SVETOVALNIH STORITEV IN DOSTOPA DO PRO

Številka: /2014/3 Datum: 21. November 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA PONUDNIKA ZA IZVEDBO STROKOVNIH SVETOVALNIH STORITEV IN DOSTOPA DO PRO Številka: 4301-11/2014/3 Datum: 21. November 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA PONUDNIKA ZA IZVEDBO STROKOVNIH SVETOVALNIH STORITEV IN DOSTOPA DO PROGRAMSKE OPREME ZA IZVEDBO KOMPLEKSNE ELEKTRONSKE DRAŽBE,

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Št. zadeve: 430-45/2017-3 Datum: 7.8.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Številka: 430-27/2017-3 Datum: 23.06.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več