Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih"

Transkripcija

1 Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - Poleg skupnega dela razpisa, ki ga objavljamo v uvodu, so ob vsakem doktorskem študijskem programu navedene članice, ki programe izvajajo in roki za prijavo na študij. Naj opozorimo, da se morajo do predpisanega roka prijaviti tudi kandidati, ki se nameravajo v doktorske študijske programe vpisati po merilih za prehode oz. v višje letnike kandidati, ki niso zaključili študija v prejšnjih podiplomskih oz. doktorskih študijskih programih. V skladu s 13. členom Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani se je kandidat dolžan» do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo soglasje o prevzemu mentorstva/somentorstva in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela«. a) Prijava za vpis I. SKUPNI DEL RAZPISA Kandidati morajo prijavo za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala evš, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu evš Vsak kandidat lahko odda več prijav za različne študijske programe, in sicer, če se prijavlja: 1) S kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v evš odda do zaključka prijavnega roka. V tem roku mora na naslov članice, ki razpisuje študijski program, po pošti priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavlja). Naslovi za pošiljanje prilog so objavljeni v nadaljevanju razpisa pri posameznih doktorskih študijskih programih. 2) Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v evš, ga natisniti, podpisati in skupaj s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posamezniem doktorskem študijskem programu. Kot pravočasna se upošteva: 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v evš do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v evš, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu evš, podpisana in priporočeno poslana na, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, objavljenem pri posameznem razpisanem programu do zaključka prijavnega roka.

2 Kontakti za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: tel.: (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: Za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis se kandidati lahko obrnejo na pristojne referate oz. na kontaktne naslove, ki so objavljeni pri vsakem razpisanem doktorskem programu posebej. Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že diplomirali ali ne. Diplomiranje ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. V tem primeru kandidati dokazila o zaključku študija in potrdilo o povprečni oceni pošljejo v roku, ki ga določi članica. Ne glede na način prijave mora kandidat priloge k prijavi poslati v roku, priporočeno po pošti ali jih dostaviti osebno v skladu z razpisom na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznem doktorskem študijskem programu. OPOZORILO: V postopkih bodo obravnavane in upoštevane zgolj prijave/ vloge za priznanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki (elektronska vloga, oddana z digitalnim potrdilom, elektronska vloga brez digitalnega podpisa pa le, če je oddana tudi v papirni obliki z lastnoročnim podpisom prijavitelja). b) Prijavni roki Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni v razpisnem besedilu pri vsakem doktorskem študijskem programu posebej. Podrobnejša pojasnila o vpisnih pogojih (ustreznosti predhodne izobrazbe ter drugih pogojih) in druge dodatne informacije dobijo kandidati na visokošolskih zavodih Univerze v Ljubljani, ki so nosilci doktorskih študijskih programov. Kandidate posebej opozarjamo, da je potrebno morebitne predpisane dodatne obveznosti (v skladu s pogoji za vpis, ki so navedeni ob razpisanem doktorskem študijskem programu) opraviti pred vpisom v študijski program. c) Drugi prijavni rok Članice izvajalke oz. koordinatorice doktorskih študijskih programov, se lahko v postopku prijav oz. po poteku prijavnega roka, določenem v razpisnem besedilu pri posameznem študijskem programu, odločijo za objavo 2. prijavnega roka. d) Prijave za vpis v višji letnik Študenti se lahko vključujejo v višje letnike doktorskih študijskih programov Univerze v Ljubljani po Merilih za prehode med študijskimi programi. V višje letnike doktorskih študijskih programov se lahko vključujejo tudi kandidati, ki niso zaključili študija v prejšnjih podiplomskih oz. doktorskih študijskih programih.

3 Število razpisanih mest po merilih za prehode v 2. letnik je omejeno s številom vpisanih študentov v 1. letniku v študijskem letu 2017/2018, število razpisanih mest po merilih za prehode v 3. letnik pa je omejeno s številom vpisanih študentov v 2. letniku v študijskem letu 2017/2018; razen za doktorski študijski program Ekonomskih in poslovnih ved, kjer so mesta po merilih za prehode za vpis v 2. in 3. letnik ter za doktorski študijski program Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, kjer so mesta po merilih za prehode za vpis v 2. letnik, določena posebej v besedilu razpisa programa. O pogojih in postopkih za vpis po merilih za prehode se kandidati pozanimajo na posameznih članicah, ki so nosilke doktorskih študijskih programov. Kontaktni naslovi so navedeni pri posameznem študijskem programu v razpisnem besedilu. Informacije o pogojih za prehode med programi so del študijskih programov, ki so v celoti ali v obliki zbornikov objavljeni na spletnih straneh članic UL ali na spletni strani UL. Kandidati, ki se nameravajo v doktorske študijske programe vpisati po merilih za prehode v višje letnike, se morajo prav tako obvezno prijaviti preko spletnega portala evš. Več informacij o merilih za prehode med študijskimi programi je objavljeno na spletni strani: e) Vpisni roki V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se bodo študenti v študijskem letu 2018/2019 vpisali v doktorske študijske programe najpozneje do 30. septembra iz upravičenih razlogov, o katerih bo odločil pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra. Točne datume vpisov bodo članice Univerze v Ljubljani, kjer se bodo kandidati vpisovali, objavile na spletnih straneh oz. bodo kandidate o njih neposredno obvestile. f) Šolnine, ceniki študija Šolnine in drugi stroški za vpis v doktorske študijske programe na Univerzi v Ljubljani so objavljeni v Ceniku storitev za študente. g) Informativni dnevi Članice izvajalke doktorskih študijskih programov bodo lahko, po lastni presoji, organizirale informativne dneve za vpis na doktorski študij na Univerzi v Ljubljani. Datumi informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani Univerze v Ljubljani oz. na posameznih članicah, če še niso pri besedilu razpisa za posamezen doktorski študijski program. h) Priznavanje tuje izobrazbe Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju vlogo za priznavanje izobraževanja oddajo skupaj s prijavo za vpis preko portala evš. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh:

4 i) Informacije za tujce Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji. Informacije za tujce so v celoti dosegljive na spletni strani: II. RAZPISNO BESEDILO PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH: 1. Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA, ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Medicinska fakulteta in Veterinarska fakulteta ter Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut in Nacionalni inštitut za biologijo Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/ in 01/ ; Več informacij na: Znanstvena področja: biokemija in molekularna biologija farmacija genetika javno zdravje klinična biokemija in laboratorijska biomedicina medicina klinična usmeritev medicina temeljna usmeritev mikrobiologija nevroznanost toksikologija veterinarska medicina Število vpisnih mest: skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Vpisni pogoji: V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: - Študijski program druge stopnje;

5 - Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS; - Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred ; - Študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS; - Študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Kandidatom Programski svet doktorskega študija Biomedicina določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS. Na doktorski študijski program Biomedicina se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL. V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na: - uspehu pri študiju 2. stopnje oz. uspehu na enovitem magistrskem študijskem programu, ovrednotenim s 300 kreditnimi točkami oz. uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju in - izbirnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje: 1. objavljen ali v objavo sprejet znanstveni članek v reviji z recenzijo 2. nagrade in priznanja 3. strokovna specializacija 4. in drugo. Način točkovanja določi Programski svet. V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: izredni Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala evš najkasneje do vključno 14. avgusta Vpis bo potekal elektronsko preko spletnih strani članic koordinatoric znanstvenih področij: - na Biotehniški fakulteti za področji genetika in mikrobiologija - na Fakulteti za farmacijo za področja farmacija, klinična biokemija in laboratorijska biomedicina ter toksikologija, - na Medicinski fakulteti za področja biokemija in molekularna biologija, medicina klinična usmeritev, medicina temeljna usmeritev, javno zdravje ter nevroznanost, - na Veterinarski fakulteti za področje veterinarska medicina in bo zaključen najpozneje 30. septembra Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja in najkasneje ob vpisu predložiti njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva. Mentor se mora izkazati z najmanj tremi referencami s področja

6 predvidene teme doktorske disertacije kandidata in izpolnjevati druge pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo na doktorskem študiju. Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Biomedicina 2. Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA, ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za matematiko in fiziko, Filozofska fakulteta in Medicinska fakulteta in obsega sedem modulov: Biostatistika Družboslovna statistika Ekonomska in uradna statistika Matematična statistika Poslovna statistika Psihološka statistika Tehniška statistika Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/ in 01/ , Več informacij na: Število vpisnih mest: 20 - skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Vpisni pogoji: Na študij se lahko vpišejo diplomanti: - Študijskih programov druge stopnje; - Študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS; - Študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS; - Študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Kandidatom programski svet študija pred vpisom določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidati morajo dodatne obveznosti opraviti pred vpisom v študijski program; - Študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred Na doktorski študijski program Statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

7 V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri kandidatov upoštevan uspeh na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju 2. stopnje in sicer: - povprečna ocena na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju brez diplomskega oz. magistrskega dela - ocena diplomskega oz. magistrskega dela. V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk (seštevek povprečne ocene in ocene diplomskega oz. magistrskega dela). Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: izredni Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala evš najkasneje do vključno 23. avgusta Vpis bo potekal na Fakulteti za matematiko in fiziko in bo zaključen najpozneje do 30. septembra Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja, ki mora izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo na doktorskem študiju, in najkasneje ob vpisu predložiti tudi njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva. Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Statistika: 3. Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA, ki ga izvajajo: Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za strojništvo, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pravna fakulteta in Veterinarska fakulteta. Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/ in 01/ , Več informacij na: Število vpisnih mest: 15 - skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Vpisni pogoji: Na študij se lahko vpišejo diplomanti: - Študijskih programov druge stopnje;

8 - Študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS; - Študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS; - Študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Kandidatom programski svet študija pred vpisom določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidati morajo dodatne obveznosti opraviti pred vpisom v študijski program; - Študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred Na doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov temeljil na: - uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju druge stopnje (50%) (od tega 40% za povprečno oceno 8 ali več na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju in 10% za doseženo oceno diplomskega oz. magistrskega dela 9 ali 10) -uspehu pri izbirnem izpitu (50%) (od tega predstavitev teze doktorske disertacije 30%, dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in nagrade 20%). V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih odstotkov. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: izredni Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala evš najkasneje do vključno 24. avgusta Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja in somentorja, ki morata izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za (so)mentorstvo na doktorskem študiju, in najkasneje ob vpisu predložiti tudi njuni pisni soglasji o prevzemu (so)mentorstva. Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Varstvo okolja: 4 Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI, ki ga izvaja Biotehniška fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za računalništvo in informatiko, Fakulteto za strojništvo in Zdravstveno fakulteto

9 Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, več informacij na tel. 01/ , po e-pošti: ter na spletnem naslovu: Znanstvena področja: agronomija agroživilska mikrobiologija bioinformatika bioinženiring v zdravstvu biologija biotehnologija ekonomika naravnih virov hortikultura krajinska arhitektura les in biokompoziti nanoznanosti prehrana tehniški sistemi v biotehniki upravljanje gozdnih ekosistemov varstvo naravne dediščine znanost o živalih znanosti o celici živilstvo Število vpisnih mest: 65 skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Vpisni pogoji: Na študij se lahko vpišejo diplomanti: - Študijskih programov druge stopnje; - Študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije (za zdravnike, veterinarje, zobozdravnike in farmacevte) in so ovrednoteni z najmanj 300 kreditnimi točkami po ECTS; - Študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS kandidatom določi pristojna komisija. Kandidati morajo opraviti obveznosti pred vpisom; - Študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Priznavanje študijskih obveznosti določi pristojna komisija v dogovoru z mentorjem; - Študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred ; - Diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

10 V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na: 1. Uspeh na dosedanjem visokošolskem študiju Povprečna ocena študija (brez ocene diplome) se točkuje: Povprečen uspeh se točkuje linearno, po formuli: 4 x ocena 20. Izračun povprečne ocene: Izračun povprečne ocene na dosedanjem visokošolskem študiju se pri študentih, ki so zaključili univerzitetno izobrazbo, sprejeto pred ali 1. in 2. stopnjo študija ali enovit študijski program ali specializacijo po opravljenem visokošolskem strokovnem študiju, izračuna s ponderiranjem, in sicer na način, da se povprečna ocena posamezne stopnje študija ponderira s številom let študija posamezne stopnje, sešteje za vse zaključene stopnje skupaj in deli s skupnim številom let študija. 2. Raziskovalno ali strokovno delo, nagrade a) Znanstveni članek, monografija ali patent sprejet v postopek v RS (Cobiss tip 1.01, 1.02, 1.03, 1.16, 2.01, 2.18) - do 5 točk (prvo avtorstvo 5 točk, soavtorstvo 2 točki) b) Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (Cobiss tip 1.06, 1.08, 1.10, 1.12) 2 točki c) Strokovni članek na področju študija (Cobiss tip 1.04) - 2 točki d) Nagrade povezane s študijem; na ravni univerze (5 točk); na ravni članice ali druge nagrade (2 točki) Največje možno število točk, ki jih študent lahko dobi, je 40. V primeru, da seštevek točkovanja po navedenih merilih preseže 40 točk, se študentu prizna največ 40 točk. V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk. Če bo na spodnji meji več študentov z enakim številom točk, se jih povabi na intervju in se nato med njimi odloči o izbranih kandidatih. Odločitev o sprejetih kandidatih sprejme Programski svet Bioznanosti. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: izredni Kandidati za vpis morajo najkasneje do petka, 24. avgusta 2018 izpolniti elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu evš: in jo podpisano, skupaj z zahtevanimi prilogami, zapisanimi na spletni strani: poslati na naslov: Biotehniška fakulteta, Referat za študij 3. stopnje, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana. Prijavnega obrazca ni treba poslati kandidatom, ki imajo digitalno potrdilo. Ti kandidati morajo poslati le priloge. Med priloge sodi tudi izjava mentorja o prevzemu mentorstva na doktorskem študiju, ki je objavljena na spletni strani doktorskega študija Bioznanosti. Vpis bo potekal elektronsko, preko spletne strani Bioznanosti in bo zaključen najpozneje do 30. septembra Kandidati bodo morali za vpis izpolniti vpisni list in ga poslati v Referat za študij 3. stopnje BF, skupaj s predmetnikom za 1. letnik, podpisanim s strani kandidata, mentorja in koordinatorja izbranega znanstvenega področja. 5.

11 Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE, ki ga izvaja Ekonomska fakulteta, Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ ; več informacij na: z usmeritvama: Ekonomija, smeri: - ekonomija - mednarodna ekonomija - denar in finance Poslovne vede, smeri: - management in organizacija - trženje - finančni management - računovodstvo - podjetništvo - mednarodno poslovanje - turizem - informacijsko upravljalske vede - operacijske raziskave - poslovna logistika Število vpisnih mest: - za vpis 1. letnik: 30 (redni, za obe usmeritvi skupaj) skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. - za vpis po merilih za prehode v 2. letnik: 3 (izredni, za obe usmeritvi skupaj) skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. - za vpis po merilih za prehode v 3. letnik: 3 (izredni, za obe usmeritvi skupaj) skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Pogoji za vpis: V doktorski študijski program se lahko vpiše kandidat, ki je končal: - Študijski program 2. stopnje; - Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred ; - Študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, če opravi študijske obveznosti, določene s programom v obsegu 36 kreditnih točk po ECTS; - Magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk po ECTS; - Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS. Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

12 Pri izbiri kandidatov za vpis se upošteva: uspeh pri študiju - študijskih programov druge stopnje, - študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred , - študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu, - študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, - študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS. In uspeh pri ustnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje: - dosedanja uspešnost pri dodiplomskem študiju (v kolikor ocena uspeha ni bila upoštevana pri 1. točki), - znanstveno-raziskovalni potencial, - motivacija kandidata, - dosedanje raziskovalno delo kandidata (objave člankov in drugih publikacij), - mednarodni testi sposobnosti (npr. GMAT, GRE,...) - nagrade, priznanja - drugo. Težo posamezne alineje določi senat fakultete. Glede na število primernih kandidatov in mentorjev komisija, odgovorna za doktorski študij, določi omejitev vpisa na posamezni smeri. Kraj izvajanja: na sedežu Ekonomske fakultete v Ljubljani. Način študija: redni in izredni Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 26. junija 2018 na Ekonomski fakulteti oddati prijavo za vpis v prvi letnik doktorskega programa. Vpis bo potekal do 30. septembra 2018 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad Doktorski študijski program ARHITEKTURA, ki ga izvaja Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/ , več o programu na: Število vpisnih mest: 15 skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce Vpisni pogoji: V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

13 - Študijski program 2. stopnje; - Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS; - Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred ; - Študijski program za pridobitev specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu, če je opravil študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS, in sicer predmete enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura: Arhitekturna teorija in kritika, Osnove raziskovanja v arhitekturi in urbanizmu, Teorija prostorskega in urbanističnega načrtovanja, Akcijsko planiranje in strateško presojanje, Oblikovne zasnove, Naselbinska kultura podeželja, Umetnostna zgodovina, Celovito varstvo stavbne dediščine, Računalniško podprta arhitektura in Zasnova konstrukcij. Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. Kadar je sprejet sklep o omejitvi vpisa (kadar se prijavi več kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na: Uspeh na študijskem programu (skupaj 20% teže celotne ocene) 2. stopnje oz. na enovitem magistrskem študijskem programu, ki obsega 300 kreditnih točk po ECTS oz. na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe oz. na študijskem programu za pridobitev specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu in pri dodatnih izpitih, ki so določeni v četrti alineji pogojev za vpis; Upoštevata se: - povprečna ocena študija (15 %) in - ocena diplomske oz. magistrske naloge (5%); in - uspeh pri izbirnem izpitu (skupaj 80% teže celotne ocene). Izbirni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Ocenjujejo se: - Pisna in ustna predstavitev Osnutka načrta doktorskega študija, v skladu s Pravili o postopku za pridobitev naslova doktor znanosti na Fakulteti za arhitekturo (60%); - Priporočila uglednih raziskovalcev (10%); - Dokazila o raziskovalnem delu pred vpisom v program (10 %). Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: izredni

14 Informativni dan bo v sredo, 23. maja 2018 ob 18. uri v Vurnikovi predavalnici na Fakulteti za arhitekturo. Kandidati se morajo na študij prijaviti najkasneje do vključno petka, 24. avgusta 2018 s prijavo preko spletnega portala evš. Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra Datum predstavitve osnutka načrta doktorskega študija bo objavljen na spletni strani FA. Druga podrobnejša navodila in informacije: - Informacije o vsebini študija: prof.dr. Tadeja Zupančič, tel. 01/ , - Splošne informacije (vpisni postopek): Katja Knez, tel. 01/ , 7. Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA, ki ga izvaja Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/ , več o programu na: Število vpisnih mest: 30 skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Vpisni pogoji: V doktorski študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je končal: - Študijski program 2. stopnje: - Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS; - Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred ; - Študijski program za pridobitev magisterija znanosti, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 90 kreditnih točk po ECTS, - Študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred , kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS; - Študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred , če je opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 36 kreditnih točk po ECTS, ki jih kandidatom določi pristojna komisija Fakultete za elektrotehniko iz predmetov 1. letnika programa 2. stopnje Elektrotehnika: štiri obvezne strokovne predmete, odvisno od smeri ter dva izbirna strokovna predmeta; - Enakovreden program druge tuje univerze. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

15 Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študiju 2. stopnje oz. univerzitetnem študiju, sprejetim pred na naslednji način: Povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, Ocena x 7 ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred , brez ocene diplomskega dela z zagovorom Ocena magistrskega dela z zagovorom ali ocena diplomskega dela z Ocena x 3 zagovorom univerzitetnega študija, sprejetega pred V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih točk. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: izredni Rok za prijavo kandidatov je do 30. avgusta Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko spletnega portala evš, podpisane pisne prijave z dokazili sprejema UL Fakulteta za elektrotehniko. 8. Doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE, ki ga izvajata Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Naravoslovnotehniška fakulteta področje geologije, Jamova c. 2, 1000 Ljubljana. Več informacij na tel.: 01/ n.c., 01/ po e-pošti: ter na spletnem naslovu: Znanstvena področja: Gradbeništvo Načrtovanje in urejanje prostora Geodezija Geologija Število vpisnih mest: 30 - od tega 25 mest za državljane RS in članic EU, ter 5 za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Vpisni pogoji: Na doktorski študijski program Grajeno okolje se lahko vpišejo diplomanti: - Študijskih programov 2. stopnje; - Študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS; - Študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Študijski odbor doktorskega študija UL FGG pred vpisom v doktorski študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS;

16 - Študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS; - Študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi: - povprečne ocene študija (15 %), - ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %) in - uspeha pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja naravoslovja in tehnike. Kandidat lahko 40 % ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: izredni Informativni dan bo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani predvidoma junija Kandidati se morajo za vpis na študij prijaviti do vključno 1. septembra 2018 na spletnem portalu evš. Prijavi sledi vpis v doktorske študijske programe, ki se opravi na povabilo visokošolskega zavoda najkasneje do 30. septembra 2018 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. 9. Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI, ki ga izvaja Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, tel. 01/ , več o programu na: Smeri študija: kemija biokemija kemijsko inženirstvo Število vpisnih mest: 35 skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Vpisni pogoji: Na doktorski študij se lahko vpiše, kdor je končal: - Študijski program 2. stopnje;

17 - Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS; - Univerzitetni dodiplomski program, sprejet pred ; - Študijski program za pridobitev magisterija znanosti (kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS, o priznavanju odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje); - Študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program, pri čemer se mu lahko določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS, o čemer odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje; - Študijski program na drugih domačih ali tujih univerzah v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL. Izbor kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljil na: - Povprečni oceni izpitov in vaj (brez diplome) na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali študijskem programu 2. stopnje (75%); - Oceni diplomske naloge ali magistrske naloge 2. stopnje (25%). V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: izredni Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti najkasneje do vključno 10. septembra 2018 preko spletnega portala evš. Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2018 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja in najkasneje ob prijavi predložiti njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva. 10. Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA, ki ga izvaja Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/ , več o programu na: in Smeri: Matematika, z moduli: - matematika - matematično izobraževanje Fizika, z moduli: - fizika

18 - fizikalno izobraževanje - meteorologija - jedrska tehnika Število vpisnih mest: 50 od tega 35 mest skupaj za državljane RS in članic EU ter 15 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Vpisni pogoji: V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: - Študijski program 2. stopnje; - Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred ; - Študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program. Študijska komisija Oddelka za matematiko oziroma Oddelka za fiziko kandidatom določi dodatne študijske obveznosti za posamezno smer oziroma modul v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS; - Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS; - Študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Na doktorski študij Matematika in fizika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi: - povprečne ocene študija (15%), - ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %), - uspeha pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja matematike ali fizike. Kandidat lahko 40 % ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: izredni Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala evš najkasneje do vključno 25. avgusta Vpis bo potekal na Fakulteti za matematiko in fiziko in bo zaključen najkasneje do 30. septembra Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA,

19 ki ga izvaja Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, tel. 01/ , več informacij na: Število vpisnih mest: 20 skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Vpisni pogoji: V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: - Študijski program 2. stopnje; - Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS; - Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred ; - Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 60 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi študijska komisija fakultete, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil); - Študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Za sprejem tujcev v doktorski program veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane, če so v tujini dokončali enakovredno izobraževanje. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL. O morebitnem omejevanju vpisa za sprejem na doktorski študij bo na predlog prodekana za raziskovalno dejavnost sklepal senat. Izbira kandidatov bo temeljila na povprečni oceni študija (50 %) in oceni diplomskega ali magistrskega dela (50 %). Kraj izvajanja: na sedežu Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani Način študija: izredni Informativni dan bo potekal 4. aprila 2018, ob 16. uri, na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana. Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 1. junija 2018 oddati elektronsko prijavo preko spletnega portala evš. Natisnjeno in odpisano prijavo s priloženimi dokazili je potrebno poslati na UL Fakulteta za računalništvo in informatiko. Vpis bo zaključen najpozneje 30. septembra 2018 na Fakulteti za računalništvo in informatiko. 12. Doktorski študijski program STROJNIŠTVO,

20 ki ga izvaja Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana. Več informacij na: ali Smeri študija: - Konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti, - Energetske, procesne in okoljske inženirske znanosti, - Proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in mehatronika.. Število vpisnih mest: 50 - od tega 45 mest skupaj za državljane RS in članic EU ter 5 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Pogoji za vpis: Na študij se lahko vpišejo diplomanti, ki so končali: - Študijski program druge stopnje; - Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred ; - Študijski program za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Za izravnavo vstopnega znanja kandidatom pred vpisom v doktorski študijski program Komisija za doktorski študij UL FS določi glede na nameravano področje doktorskega izobraževanja dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS; - Študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS; - Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS. Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, preverjanju znanja pri izbirnem pisnem izpitu in morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju, in sicer upoštevaje naslednje deleže: - Povprečna ocena študija (15 %); - Ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %) in - Uspeh pri izbirnem pisnem izpitu (80 %). Kraj izvajanja: Študij se bo izvajal na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Način študija: redni Informativni dan bo 23. maja 2018 ob na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, v predavalnici I/1. Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala evš najkasneje do vključno 1. septembra 2018.

21 Vpis, ki bo potekal elektronsko, bo zaključen najkasneje 30. septembra Kandidate, ki želijo vstopiti na doktorski študij po specialističnem študiju, na katerega so se vpisali po končanem visokošolskem strokovnem programu opozarjamo, da morajo dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS opraviti pred vpisom v program. 13. Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA, ki ga izvaja Fakulteta za šport, Gortanova ul. 22, 1000 Ljubljana, več o programu na: Število vpisnih mest: 12, od tega 10 mest za državljane RS in članice EU in 2 mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tuje študente. V kolikor se mesta za tujce ne popolnijo, se lahko namesto njih upošteva kandidate, ki so državljani RS in članice EU. Vpisni pogoji: V študijski program se lahko vpišejo diplomanti: - Študijskih programov 2. stopnje programov Fakultete za šport, - Študijskih programov 2. stopnje drugih usmeritev, če opravijo poseben preizkus znanja. Vsebina in obseg preizkusa znanj, ki ga določi Komisija za podiplomski študij Fakultete za šport, sta odvisna od vrste predhodnega univerzitetnega programa kandidata ter od strokovnega področja doktorskega študija. - Študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti po končani univerzitetni izobrazbi kineziologije. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. - Študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe učitelj športne vzgoje, sprejetega pred Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS. Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: izredni Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri dodiplomskem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način: Povprečna ocena na dodiplomskem študiju (brez diplome) ocena x 10 Diplomsko delo in zagovor z oceno 8 ali več (ocena 8) x 3

22 Raziskovalni članek, točkovan po merilih habilitacijske komisije št. točk x 2 UL Prešernova nagrada na UL 6 Prešernova nagrada na fakulteti (če je isto delo predloženo za 5 diplomo le polovico točk) Druga diploma visokošolskega programa 6 Strokovni podiplomski tečaji z veljavno listino (enomesečni največ št. kreditov deljeno z kreditov, enosemestrski največ 30 kreditov) V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk. Kandidati se morajo na študij prijaviti najkasneje do vključno 1. septembra 2018 na sedež Fakultete za šport. Vpis bo zaključen do 30. septembra Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE, ki ga izvajata Fakulteta za družbene vede in Filozofska fakulteta ob sodelovanju Akademije za glasbo, Teološke fakultete, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in Fakultete za socialno delo. Več o programu na: in na Študijska področja: Ameriški študiji Analiza politik Andragogika Aplikativne psihološke študije Arheologija Azijske in afriške študije Balkanski študiji Didaktika tujih jezikov (didaktika italijanščine, španščine) Diplomacija Družboslovna informatika Družboslovna metodologija Eksperimentalna psihologija Etnični in migracijski študiji Etnologija, kulturna in socialna antropologija Evropske študije Filozofija

23 Geografija Glasbena pedagogika Globalizacijski študiji Heritologija Informacijske vede Javna uprava Jezikoslovje Kompozicija in glasbena teorija Komunikologija Kulturologija Literarne vede Medijski študiji Mednarodni odnosi Muzikologija Novinarske študije Obramboslovje Odnosi z javnostmi Okoljske in prostorske študije Organizacijsko kadrovske študije Pedagogika Politologija Prevodoslovje Psihologija osebnosti Razvojne študije Razvojnopsihološke študije Religiologija Slavistični študiji Socialna in politična antropologija Sociologija Slovenistika Socialno delo Socialna in politična psihologija Sociologija kulture Študije vsakdanjega življenja Študiji scenskih umetnosti Študiji spola Teoretska psihoanaliza Tržno komuniciranje Umetnostna zgodovina Varnostne študije Vojaške družboslovne študije Zgodovina

24 Število vpisnih mest: 226 skupaj za državljane RS in članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Vpisni pogoji: V študijski program se lahko vpišejo diplomanti: - Študijskih programov 2. stopnje, - Študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred , - Študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred , ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS, - Študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred Tem kandidatom ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS, - Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS, Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL. Pred vpisom v program je treba pridobiti soglasje mentorja. Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način: - Uspeh pri študiju (povprečna ocena) 50 % teže: Študijskih programov druge stopnje, Študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred , Študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu, sprejetih pred , Študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred , Študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS; - Ocena dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred strokovno komisijo področja, na katerega se kandidat vpisuje 50% teže. Na predlog koordinatorja/skrbnika področja Komisija za doktorski študij članice odloča o primernosti kandidata. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: izredni

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

SistematiĊni kodirni seznam

SistematiĊni kodirni seznam REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTIČNI URAD RS Sistematični kodirni seznam za klasifikacijo: SRDAP_ProgDIP - Šifrant kombinacije višjih, visokih šol in študijskih programov ter vrst študija za diplomante (opuščena),

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf KARIERNO SVETOVANJE: značilnosti novih študijskih programov (Bolonjskih) dr. Tatjana Ažman februar 2009 1 VISOKOŠOLSKI ZAVODI V RS Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru Univerza na Primorskem Univerza

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu... 3 2. Temeljni

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n. 113. členom Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolog!jo

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za tehnologije in sisteme ČISTOPIS AKREDITIRANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 11. STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU (magistrski študijski program) Čistopis

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji 34. redni seji, dne 30. 1. 2019, sprejel naslednji

Prikaži več

VPIS 2013/2014

VPIS 2013/2014 Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana PUBLIKACIJA Višje strokovne šole CPU Ljubljana za študijsko leto 2013/2014 Poslovni sekretar Ekonomist Inženir informatike

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18 1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18. februar do 5. april 2019 Izpitno obdobje: 8. april do 12. april 2019

Prikaži več

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_ Energetsko knjigovodstvo UL Poročilo o izvedbi za obdobje januar december 2018 in ključni kazalniki rabe energije April 2019 Nosilki poročila: Andreja Burkeljca 1 Povzetek Poročilo za obdobje januar december

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PO PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS v študijskem letu 2013/ NAZ

JAVNI RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PO PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS v študijskem letu 2013/ NAZ JAVNI RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PO PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS v študijskem letu 2013/2014 1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več