Slovenska turistična organizacija

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Slovenska turistična organizacija"

Transkripcija

1 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Vrsta postopka: ODPRT POSTOPEK Objave javnega naročila: Slovenski portal za javna naročila 1

2 KAZALO VSEBINE I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE... 3 JAVNEGA NAROČILA OSNOVNI PODATKI O NAROČNIKU IN JAVNEM NAROČILU ROK ZA ODDAJO PONUDB ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM PREVZEM DOKUMENTACIJE... 4 II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB SPLOŠNI DEL PRAVNA PODLAGA PONUDNIKI TEMELJNE OBVEZNOSTI OBLIKA PONUDBE IZLOČITEV IZ JAVNEGA NAROČILA SKUPNA PONUDBA VEČ PONUDNIKOV PODIZVAJALCI VARIANTNE PONUDBE NAROČNIKOVA PRAVICA, DA PREVERI CENE PO POSTAVKAH EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST FINANČNA ZAVAROVANJA REFERENCE VELJAVNOST PONUDBE ROK IZVEDBE STORITEV IN POGODBENA KAZEN CENA PLAČILNI POGOJI MERILO ZA IZBOR OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA SKLENITEV POGODBE OBVEZNA RAVNANJA PRAVNO VARSTVO III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE POSEBNI DEL OBVEZNA VSEBINA PONUDBE - POGOJI IN DOKAZILA IV. PONUDBA...19 PRILOGE A/1 DO A/ SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV...24 PRILOGA B/1 do B/ PRILOGE C/1,2, V. NASLOVNICA PONUDBE...50 PRILOGA D

3 I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 1. OSNOVNI PODATKI O NAROČNIKU IN JAVNEM NAROČILU Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, (v nadaljevanju naročnik) vabi k oddaji ponudbe vse zainteresirane subjekte za predmet naročila : PRIDOBIVANJE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej razpisni dokumentaciji in v objavi javnega naročila na slovenskem portalu za javna naročila ( Javno naročilo je izvedeno skladno s 33. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev ZJNVETPS (Uradni list RS, 72/2011-UPB, 43/2012-Odl.US, 90/2012) in je objavljeno na slovenskem portalu za javna naročila ( ). Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej razpisni dokumentaciji in v objavi javnega naročila na slovenskem portalu za javna naročila ( Vrsta postopka: Interna oznaka javnega naročila: Predmet javnega naročila: JAVNO NAROČILO 12-IM/JN-4/2013 PRIDOBIVANJE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Naročilo je razdeljeno na 5 sklopov. Ponudnik se lahko prijavi za katerikoli sklop, za enega ali več. Za sklope se zahteva izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v teh navodilih. Ostale zahteve naročnika (v drugih delih razpisne dokumentacije) morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane za posamezen sklop. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika in oddal naročilo po posameznem sklopu. Sklop A - OE Maribor z okolico Sklop B OE Murska Sobota Sklop C OE Ptuj Sklop D OE Gornja Radgona Sklop E OE Slov. Bistrica Na podlagi 35. člena ZJNVETPS si naročnik pridržuje pravico možnosti oddaje dodatnih storitev, v skladu in na način kot ga določa ta člen. 2. ROK ZA ODDAJO PONUDB Ponudbe je treba predložiti do do 9.00 ure na naslov naročnika iz prejšnje točke. Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka. Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi in razpisni dokumentaciji, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna. 3

4 Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po javnem odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna. 3. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB Javno odpiranje ponudb bo ob na sedežu družbe, Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor. Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo pred pričetkom izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika (tudi v primeru, da je prisotna odgovorna oseba sama) in osebnim dokumentom. Pred zaključkom postopka odpiranja ponudb lahko predstavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila, podajo morebitne pripombe, ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb. Pripombe se vpišejo v zapisnik o odpiranju ponudb. 4. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM Ponudniki postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije preko slovenskega Portala za javna naročila ( preko povezave»pošlji vprašanje naročniku.«upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo izvajalcu naročila posredovana preko Portala javnih naročil in najpozneje do do ure. Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil. Pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo objavljene na slovenskem Portalu za javna naročila Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje Portala javnih naročil na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila. 5. PREVZEM DOKUMENTACIJE Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika: 4

5 II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB SPLOŠNI DEL 6. PRAVNA PODLAGA Pri oddaji javnega naročila se uporablja slovenska zakonodaja, pri čemer so mišljeni zlasti : 1. Predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji : - Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS); - Zakon o javnem naročanju (ZJN-2); - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN); - ostala zakonodaja, ki se nanaša na postopke javnega naročanja. Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo kot tudi vse spremembe le-te. 7. PONUDNIKI Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila. V okviru tega javnega naročila lahko ponudnik nastopa tudi s podizvajalci, pri čemer mora navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval in kolikšnem deležu bo izvedbo predmetnega javnega naročila izvedel s podizvajalci. Glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev. Tuji ponudniki morajo obvezno priložiti dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve v RS. Ponudba mora biti pripravljena pod pogoji iz te razpisne dokumentacije. 8. TEMELJNE OBVEZNOSTI Vsi ponudniki izjavljajo in se strinjajo, da : - bodo, če bodo izbrani za izvedbo javnega naročila, izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi; - bodo, če bodo izbrani za izvedbo javnega naročila, to naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - se v celoti strinjajo in sprejemajo pogoje naročnikov, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; - so ob izdelavi ponudbe pregledali celotno razpisno dokumentacijo; - so v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; 5

6 Jezik - so ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; - so podali samo resnične oziroma verodostojne izjave. 9. OBLIKA PONUDBE Vsi dokumenti v ponudbi morajo biti podani v slovenskem jeziku. Izjema so lahko listine o skladnosti in tehnični podatki, ki so lahko v angleškem ali nemškem jeziku. Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb ugotovil nejasnosti, bo ponudnik moral na naročnikovo zahtevo v določenem roku zagotoviti prevod. Prevod mora pripraviti oseba, ki je usposobljena za prevajanje (sodno zapriseženi tolmač, uradni prevajalci idr.) v Republiki Sloveniji. Iz prevoda mora biti razvidno ime osebe, ki je opravila prevod, in njen status. Ostale zahteve Celotna ponudba mora biti zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata. Ponudba mora biti podana na prilogah razpisne dokumentacije izdelanih s strani naročnika. Vse zahtevane priloge morajo biti priložene k ponudbi. Ponudbo in njene sestavne dele morajo podpisati osebe, ki imajo pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Prilogo A/2 obvezno podpiše zakoniti zastopnik. Vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti izpolnjene z zahtevanimi informacijami, datirane, podpisane in žigosane. Dokumenti morajo biti med seboj ločeni s pregradnimi kartoni in označeni po zaporednih številkah! Obrazci iz teh navodil so sestavni del te razpisne dokumentacije. Vsebine obrazcev ni dovoljeno spreminjati. Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani in žigosati ter podpisati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (Priloga A/7). Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom). Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Zaželeno je, da : so vse strani v ponudbi oštevilčene; ponudnik v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi; da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje); so listi v ponudbi povezani na takšen način (tj. s tako dolgo vrvico), da je mogoče ponudbo skenirati (tj. liste obračati, ne da bi jih pri tem poškodovali); se bančne garancije za resnost ponudbe ne luknja, vendar vstavi v PVC mapo in jo ustrezno zapečati (mapo se poveže skupaj z ostalimi dokumenti ponudbe); 6

7 pooblastila za pridobitev podatkov (nekaznovanost idr.) vstavi v PVC mapo in jo vloži posebej (jih ne veže skupaj z ostalimi dokumenti ponudbe); so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v III. poglavju Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe posebni del. Ponudnik predloži ponudbo v 1 x original. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila oddana. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila. V kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe razvidno za katere sklope je podana skupna ponudba in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo na posamezen sklop. Poslovna skrivnost : Morebitne poslovne skrivnosti v ponudbi mora ponudnik označiti z oznako»poslovna SKRIVNOST«. Ponudnik ne more kot poslovno skrivnost označiti tistih delov ponudbe, ki se ocenjujejo v postopku oddaje javnega naročila. Če je kateri od podatkov poslovna skrivnost po subjektivnem kriteriju, kot je to opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah, mora ponudnik predložiti ustrezni interni akt družbe, iz katerega je razvidno, da so ti podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost. Ponudnik ne sme označiti kot poslovno skrivnost podatkov v ponudbi, ki so javni na podlagi 2. odst. 27. člena ZJNVETPS. 10. IZLOČITEV IZ JAVNEGA NAROČILA Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz te razpisne dokumentacije, in zaradi tega ne bodo popolne, bodo izločene, razen če je taka ponudba po ZJNVETPS formalno nepopolna oz. če ta razpisna dokumentacija ne določa drugače. V kolikor naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. Pri tem ni dovoljeno spreminjati : - cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. 7

8 Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije naročnikov. 11. SKUPNA PONUDBA VEČ PONUDNIKOV Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje : imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, obseg dobav, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti, izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in navedba, da odgovarjajo izvajalcu naročila neomejeno solidarno. Vsak partner v skupni ponudbi mora dokazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja v zvezi z njihovim pravnim in ekonomsko-finančnim statusom. Zahteve in pogoji za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti se lahko seštevajo, kar omogoča da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje, razen če v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače. V kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe razvidno za katere sklope je podana skupna ponudba in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo na posamezen sklop. Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo. Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče. Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila. Tuji ponudniki morajo obvezno priložiti dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve v RS. 12. PODIZVAJALCI Če namerava ponudnik sodelovati s podizvajalci : - mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnike za direktna plačila podizvajalcem na podlagi potrjenih računov ali situaciji; - mora predložiti pisno soglasje vsakega podizvajalca ki je podlaga za neposredna plačila naročnika namesto glavnemu ponudniku; - mora naročniku posredovati pogodbo med glavnim izvajalcem in podizvajalcem, ki mora imeti najmanj naslednjo vsebino : 8

9 vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatke o podizvajalcu (firma, polni naslov, matična številka, davčna števila in številka TRR); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del; - mora upoštevati, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna; - glavni ponudnik mora priložiti potrjene račune njegovih podizvajalcev vsakemu računu, izdanemu izvajalcu naročila. Vsak podizvajalec mora izpolnjevati iste pogoje kot glavni izvajalec zato mora predložiti dokazila za izpolnjevanje pogojev priloge A/3a, A/4, B/2, B/3, B/4 in B/5. V primeru, če glavni izvajalec, ki pri izvajanju javnega naročila sodeluje z enim ali več podizvajalci, ki ga želi zamenjati, ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora takšen glavni ponudnik v petih (5) dneh naročnikom predložiti naslednje podatke : - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, potrjeno s strani prvotnega podizvajalca; - pooblastilo glavnega izvajalca, na podlagi katerega lahko naročnik opravlja plačila v zvezi s storitvami, ki jih nov podizvajalec opravi pri izvajanju javnega naročila, neposredno podizvajalcu; zato mora glavni izvajalec predložiti vse podatke o podizvajalcu, kateri so zahtevani zgoraj; - soglasje novega podizvajalca k neposrednim plačilom podizvajalca s strani naročnikov, ki je podlaga za neposredna plačila - ustrezna dokazila, da nov podizvajalec izpolnjuje vse razpisane pogoje, kot jih je prejšnji. V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v obrazcu ''prijava'' (ali se zapiše kakšen drug dokument, če bodo podatki zahtevani drugje) razvidno za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec. Ponudnik je seznanjen, da so neposredna plačila podizvajalcem s strani naročnika obvezna v skladu z osmim odstavkom 74. člena ZJNVETPS. Za izvedbo neposrednih plačil mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. 13. VARIANTNE PONUDBE Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale. 14. NAROČNIKOVA PRAVICA, DA PREVERI CENE PO POSTAVKAH Naročnik si pridržuje pravico pred odločitvijo oddaje naročila preveriti cene po posameznih postavkah specifikacije in od ponudnika zahtevati pisna pojasnila. 9

10 15. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST Ponudnik mora dokazati, da: Ima poravnane vse obveznosti s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika*, ima poravnane vse obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika* ima v zadnjih 6 mesecih pred izstavitvijo dokazila poravnane vse zapadle obveznosti in nima blokiranega(e) TRR, Dokazilo (Priloga k A/3): Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2 oziroma ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran; - Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP oziroma ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran. * Potrdilo davčnega urada, ki ga pridobi naročnik Dokumenti iz predhodnih alinej ne smejo biti starejši od 30 dni na dan, določen za predložitev ponudb. 16. FINANČNA ZAVAROVANJA Ponudnik mora za resnost ponudbe predložiti finančno zavarovanje: bančno garancijo za resnost ponudbe ali brezobrestni depozit v višini 3.150,00 EUR za sklop A, 1.500,00 EUR za sklop B, 2.400,00 EUR za sklop C, 1.800,00 EUR za sklop D, 1.800,00 EUR za sklop E ali eno skupno za ,00 EUR. Veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe ali brezobrestnega depozita mora biti 120 dni od dneva odpiranja ponudb. Ponudnik mora predložiti izjavo banke : - da bo dobil garancijo banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV) in jo bo predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, v kolikor bo ponudnik izbran; Ponudnik mora predložiti še vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ponudnik lahko v enakem znesku in za enako obdobje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zavaruje z nakazilom brezobrestnega depozita na poslovni račun naročnika (IBAN SI (T) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.) in kot dokazilo predloži potrdilo o nakazilu depozita. V primeru zavarovanja z depozitom, velja vse smiselno enako, kot v primeru zavarovanja z garancijo. 10

11 V primeru, da ponudnik za zavarovanje svojih obveznosti v postopku javnega naročila namesto predložitve garancije vplača depozit, mora na plačilnem nalogu v rubriki NAMEN NAKAZILA oziroma na potrdilu o vplačilu depozita navesti naslednje podatke : - Vrsto zavarovanja (depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, varščina za resnost ponudbe), - Številko javnega naročila JN /2013 oz številko sklepa o začetku oddaje javnega naročila, ki je 12-IM/JN-4/2013 (v primeru vplačila depozita kot varščine za resnost ponudbe) in naziv javnega naročila. Unovčenje garancije izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. V primeru, da se ponudnik prijavlja na več sklopov lahko v ponudbi priloži eno garancijo za resnost ponudbe za vse navedene prijavljene sklope, lahko pa predloži več garancij za vsak sklop posebej. V kolikor bo ponudnik predložil eno garancijo za več sklopov, mora biti znesek garancije najmanj enak seštevku zneskov za sklope, za katere je predložil ponudbo. Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z garancijo za resnost ponudbe Veljavnost Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati 120 dni od dneva odpiranja ponudb. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti 36 mesecev Unovčenje bančne garancije za resnost ponudbe Naročnik bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe : če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb, če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe : ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ali ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe Vračilo bančne garancije ali brezobrestnega depozita za resnost ponudbe Na pisno zahtevo neizbranega ponudnika, bo naročnik vrnil bančno garancijo oziroma brezobrestni depozit za resnost ponudbe, vendar šele po sklenitvi pogodbe. 17. REFERENCE Ponudnik mora priložiti potrjene reference za obdobje s področja urejanja stvarno-pravnih razmerij za vsaj 4 objekte s pridobivanjem gradbenega dovoljenja in za vsaj 3 objekte s področja urejanja lastniškega razmerja (odkupi zemljišč), vse na področju elektrogospodarstva. Dejanski izvajalec je pravna oseba, ki izvaja posamezna dela. Dejanski izvajalec je lahko ponudnik, če sam izvaja dela ali njegov konzorcialni partner v primeru, da nastopata v skupni 11

12 ponudbi. V primeru skupnega nastopa na razpisu v obliki konzorcija, se reference posameznih udeležencev seštevajo. Potrjene reference, ki potrjujejo zahteve iz te točke so pogoj. 18. VELJAVNOST PONUDBE Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrniti zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja svojo ponudbo. 19. ROK IZVEDBE STORITEV IN POGODBENA KAZEN Ponudnik mora ponuditi možnost sukcesivnega naročanja storitev za obdobje trajanja pogodbe in z dobavnim rokom, ki znaša za razpisano storitev največ: 10 (deset) mesecev od prejema posameznega naročila v normalnih razmerah, maksimalno 3 leta v izrednih okoliščinah. V primeru prekoračitve določenih dobavnih rokov, bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen v višini 0,5 (pol) % od vrednosti sukcesivnega naročila za vsak zamujen koledarski dan, do največ 10 (deset) % te vrednosti. Naročnik si pridržuje pravico, da uveljavi gospodarsko škodo naproti ponudnika storitev, v kolikor ta presega višino obračunane pogodbene kazni. Ponudnik mora ob vsakem sukcesivnem naročilu projektne dokumentacije oddat dokumentacijo v šestih (6) pisnih izvodih in enem (1) elektronskem izvodu. 20. CENA Cena mora vključevati vse stroške, ki jih bo moral naročnik plačati za izvedbo javnega naročila. Cena mora vsebovati vse davke in morebitne druge dajatve (DDV), ki jih bo moral kriti naročnik. Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR). Vse cene so fiksne za celotno obdobje izvajanja javnega naročila. V ponudbeno ceno niso vključeni stroški notarskih overitev, stroški izdelave cenilnih poročil, nadomestil za sklenitev služnostne pogodbe, nadomestil za škode povzročene ob izgradnji objektov, sodnih in upravnih taks, stroški identifikacijskih potrdil. 12

13 21. PLAČILNI POGOJI Naročnik ne nudi avansa. Pogodbena vrednost za izvedbo predmeta naročila je fiksna do zaključka pogodbenih obveznosti. Naročnik ne bo priznal dodatnih stroškov oziroma kakršnega koli povišanja cen. Naročnik bo račune, ki jih bo izdal izbrani ponudnik, poravnal v roku 30 dni od datuma prejema računa. Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo račun, z valuto 30 dni od datuma prejema računa, skupaj s kopijo naročnikovega naročila poslal v roku 8 dni po opravljeni storitvi. 22. MERILO ZA IZBOR Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila : - najnižja cena. 23. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA Naročnik bo odločitev o oddaji javnega naročila sprejel po pregledu vseh ponudb v rokih, določenih v ZJNVETPS. V odločitvi o oddaji javnega naročila bo naročnik navedel ugotovitve in razloge zanjo ter jo obrazložil, prav tako pa bo v odločitvi o oddaji javnega naročila navedel pravni pouk glede uveljavljanja pravnega varstva. Odločitev o oddaji javnega naročila se vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek. 24. SKLENITEV POGODBE Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila izbranega ponudnika pozval k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 30 dni po pravnomočnosti obvestila o oddaji naročila, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti. Ponudnik mora v 10 dneh po sklenitvi pogodbe dostaviti izvajalcu naročila bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV). Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) izvajalcu naročila predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. Pogodba bo z izbranim dobaviteljem sklenjena samo v primeru, če bodo za to vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnikov. 25. OBVEZNA RAVNANJA V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbiro določene ponudbe. V času izbire ponudbe do podpisa pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. 13

14 V primeru ustavitve postopka javnega naročanja ponudniki ne smejo izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali, ki bi vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije. 26. PRAVNO VARSTVO Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur.l.RS. 43/2011). Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo lahko v skladu z določili 14. člena ZPVPJN vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ali zagovornik javnega interesa. Takso v višini 750 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI , odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Obvezne sestavine zahtevka so navedene v 15. členu ZPVPJN. 14

15 III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE POSEBNI DEL 27. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE - POGOJI IN DOKAZILA Ponudniki morajo izpolnjevati pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih dokumentov: 1. PONUDBA Ponudnik mora pripraviti ponudbo (poglavje IV. te razpisne dokumentacije) v skladu s pogoji iz te razpisne dokumentacije. DOKAZILO: Izpolnjena PRILOGA»PONUDBA«in»PONUDBENI PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO TEHNIČNIH ZAHTEV- ločen dokument«2. SPLOŠNE IZJAVE POGOJI ZA DOKAZOVANJE SPOSOBNOSTI IN OBVEZNA DOKAZILA: 2.1. Podatki o ponudniku. DOKAZILO: Izpolnjena PRILOGA A/ Ponudnik oziroma njegov zastopnik prevzema osebno odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbi in za verodostojnost kopij dokumentov z vsemi možnimi posledicami. Ponudnik mora sprejeti pogoje iz razpisne dokumentacije in izvajati javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi. DOKAZILO: Krovna izjava ponudnika (PRILOGA A/2) V ponudnikovih ponudbah, danih kateremu koli javnemu ali drugemu naročniku, iz obdobja zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče. 2. Ponudnik ni v zadnjih dveh letih pred objavo tega javnega naročila ravnal neprofesionalno na področju tega javnega naročila. 3. Ponudnik izpolnjuje vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varnosti in zdravju pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji. 4. Ponudnik ni sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov. 5. Ponudnik nastopa/ ne nastopa s podizvajalci (obkroži). DOKAZILO: Izjava ponudnika (PRILOGA A/3) Udeležba podizvajalcev (PRILOGA A/4), če ponudnik nastopa s podizvajalcem. 15

16 DOKAZILO: Izpolnjena PRILOGA A/ Podpisana Podizvajalska pogodba za vsakega podizvajalca, če ponudnik nastopa s podizvajalci (pripravi ponudnik sam) DOKAZILO: Podizvajalska(e) pogodba(e) PRILOGA A/5. 3. PRAVNI STATUS POGOJI ZA DOKAZOVANJE SPOSOBNOSTI IN OBVEZNA DOKAZILA: Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, in imeti vsa potrebna dovoljenja, ki se za opravljanje takšne dejavnosti zahtevajo. 2. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, če je ponudnik pravna oseba, v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj (opredeljene na obrazcu) 3. Zoper nas ni začet ali uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali kakšen drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja skladno s predpisi države, v kateri imamo sedež. 4. Naša družba ni uvrščena na seznam poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 5. Pred sklenitvijo pogodbo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) izvajalcu naročila predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Zavedamo se, da če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 6. Na dan roka za oddajo ponudb nismo bili uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2 in 81. a člena ZJNVETPS DOKAZILO: Izjava ponudnika (PRILOGA A/3) Ponudnik mora izvajalcu naročila dati soglasje za pridobitev osebnih podatkov, da lahko naročnik sam preveri nekaznovanost ponudnika oz. zakonitih zastopnikov ponudnika. DOKAZILO: Soglasje za pridobitev osebnih podatkov (PRILOGA A/1.1). Soglasje morajo podati ponudnik in vsi zakoniti zastopniki ponudnika. Ponudnik mora soglasje vložiti posebej (ga ne vezati skupaj z ostalo dokumentacijo). 4. EKONOMSKO FINANČNI STATUS POGOJI ZA DOKAZOVANJE SPOSOBNOSTI IN OBVEZNA DOKAZILA: Ponudnik je poravnal vse obveznosti s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika*, 2. Ponudnik je poravnal vse obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika*, 16

17 3. Ponudnik na dan pred sestavitvijo obrazca ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in je imel v zadnjih 6 mesecih poravnane obveznosti oziroma transakcijski račun(i) ponudnika v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i). 4. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja. Dokumenti iz predhodnih alinej ne smejo biti starejši od 30 dni na dan, določen za predložitev ponudb. DOKAZILA: - Izjava ponudnika (PRILOGA A/3). - *Potrdilo davčnega urada, ki ga pridobi naročnik - Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2 oziroma ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (potrdilo se doda k prilogi A/3). - Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP oziroma ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (potrdilo se doda k prilogi A/3). 5. POGOJI ZA DOKAZOVANJE TEHNIČNE SPOSOBNOSTI, KADROVSKE SPOSOBNOSTI IN OBVEZNA DOKAZILA: 5.1. Ponudnik in/ali podizvajalec mora dela izvesti zanesljivo in strokovno ter razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila (tehnična podpora: vpogled v zemljiško knjigo, elektronska pošta, ). 1. Kadrovski pogoji Izbrani ponudnik in/ali podizvajalec bo moral od podpisu pogodbe in ves čas trajanja pogodbe imeti zaposlenega: - Vsaj enega (1) projektanta, ki mora biti vpisan v IZS, s katerimi bo izvajal naročilo, in s katerimi ima on ali konzorcijski partner sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (za nedoločen čas ali določen čas vsaj do konca trajanja pogodbe, sklenjene v postopku tega javnega naročila). Če bo naročnik ugotovil, da se dela izvajajo na kakšni drugi pravni osnovi (delo na črno, študentska napotnica, avtorska pogodba itd.), ima pravico, da ob pogodbe odstopi brez odpovednega roka. - Ponudnik jamči, da je sposoben strokovno pripraviti dokazila o pravici graditi in pripraviti pogodbe za odkup nepremičnin, ki bodo sposobne vpisa služnostne pravice oziroma lastninske pravice v zemljiško knjigo. Zbrani ponudnik bo dolžan pred podpisom pogodbe naročniku predložiti: - Potrdila o vpisu zaposlenega projektanta v IZS. Te dokumente mora ponudnik predložiti tudi ob menjavi delavcev po sklenitvi pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo predložil navedenih dokumentov ob podpisu pogodbe ali menjavi delavcev, je to razlog za odpoved pogodbe in unovčitev garancije za resnost ponudbe oziroma garancije za dobro izvedbo pogodbenih del. 17

18 DOKAZILO: Izjava ponudnika (PRILOGA A/3) 5.2. Ponudnik mora priložiti potrjene reference za obdobje s področja urejanja stvarno-pravnih razmerij za vsaj 4 objekte s pridobivanjem gradbenega dovoljenja in za vsaj 3 objekte s področja urejanja lastniškega razmerja (odkupi zemljišč), vse na področju elektrogospodarstva. Dejanski izvajalec je pravna oseba, ki izvaja posamezna dela. Dejanski izvajalec je lahko ponudnik, če sam izvaja dela ali njegov konzorcialni partner v primeru, da nastopata v skupni ponudbi. V primeru skupnega nastopa na razpisu v obliki konzorcija, se reference posameznih udeležencev seštevajo. DOKAZILO: Referenčni seznam (PRILOGA A/6) Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen, parafiran na vseh straneh, žigosan in podpisan vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe. DOKAZILO: Vzorec pogodbe (PRILOGA A/7) 6. SKUPNA PONUDBA (B/1) ALI PONUDBA Z PODIZVAJALCI (B/2) 6.1. Ponudnik mora ponudbi priložiti Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila, če ponudniki nastopajo v skupni ponudbi (pripravijo ponudniki sami). V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg akta o skupnem nastopu predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej (glej prilogo št. B/1): 1. krovna izjava (PRILOGA A/2); 2. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov (PRILOGA A/1.1) 3. izjava ponudnika (PRILOGA A/3); Vse ostale priloge iz razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik Če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je potrebno k ponudbi predložiti (glej prilogo B/2): - podatke o podizvajalcih na obrazcu (PRILOGA B/3); - izjavo ponudnika o soglasju naročnikov pri zamenjavi podizvajalcev (PRILOGA B/4); - izjavo vsakega podizvajalca o sodelovanju pri javnem naročilu (PRILOGA B/5), skupaj s soglasjem vsakega podizvajalca za neposredna plačila; - podizvajalsko pogodbo pripravi ponudnik sam in priloži kot prilogo A/5. Podizvajalec mora podpisati in priložiti k ponudbi naslednje izjave: - soglasje za pridobitev osebnih podatkov (PRILOGA A/1.1) - izjava podizvajalca (PRILOGA A/3a). Če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, naj upošteva, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna ter da je v takšnem primeru potrebno predložiti soglasja in dokazila, zahtevana zgoraj. 18

19 7. FINANČNA ZAVAROVANJA: Ponudnik mora za resnost ponudbe predložiti finančno zavarovanje: bančno garancijo ali brezobrestni depozit za resnost ponudbe v višini 3.150,00 EUR za sklop A, 1.500,00 EUR za sklop B, 2.400,00 EUR za sklop C, 1.800,00 EUR za sklop D, 1.800,00 EUR za sklop E ali eno skupno za ,00 EUR. Dolžina veljavnosti bančne garancije ali brezobrestnega depozita za resnost ponudbe mora biti 120 dni od dneva odpiranja ponudb (C/2). Ponudnik mora predložiti izjavo banke: - da bo dobil garancijo banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV) in jo bo predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe v kolikor bo ponudnik izbran (C/1) bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca (C/3); Ponudnik lahko v enakem znesku in za enako obdobje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zavaruje z nakazilom brezobrestnega depozita na poslovni račun naročnika (IBAN SI (T) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.) in kot dokazilo predloži potrdilo o nakazilu depozita. V primeru zavarovanja z depozitom, velja vse smiselno enako, kot v primeru zavarovanja z garancijo. Ponudnik mora predložiti še vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (C/3). V primeru, da ponudnik za zavarovanje svojih obveznosti v postopku javnega naročila namesto predložitve garancije vplača depozit, mora na plačilnem nalogu v rubriki NAMEN NAKAZILA oziroma na potrdilu o vplačilu depozita navesti naslednje podatke : - Vrsto zavarovanja (depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, varščina za resnost ponudbe), - Številko javnega naročila JN /2013 oz številko sklepa o začetku oddaje javnega naročila, ki je 12-IM/JN-4/2013 (v primeru vplačila depozita kot varščine za resnost ponudbe) in naziv javnega naročila. Dokazilo o plačilu brezobrestnega dokazila mora biti priloženo ponudbeni dokumentaciji. IV. PONUDBA Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati priloženi obrazec»ponudba«ter»ponudbeni PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO TEHNIČNIH ZAHTEV «. 19

20 »PONUDBA«Številka ponudbe: Datum: Ponudnik: Naslov: Matična številka: Identifikacijska številka za DDV: Na osnovi javnega naročila Naročnik: Elektro Maribor, d. d. Naziv javnega naročila: Št. javnega naročila (vodena pri izvajalcu naročila): PRIDOBIVANJE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 12-IM/JN-4/2013 Dajemo PONUDBA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA Cena brez DDV DDV ( v % in znesku) Cena z DDV Sklop A - OE Maribor z okolico Sklop B OE Murska Sobota Sklop C OE Ptuj Sklop D OE Gornja Radgona Sklop E OE Slov. Bistrica Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnikov ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila. Ponujena cena je fiksna in nespremenljiva za ves čas trajanja pogodbe. Naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene. Veljavnost ponudbe Kraj in datum: (najmanj 120 dni) od datuma javnega odpiranja ponudb Žig in podpis ponudnika: 20

21 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA (ločen dokument) 21

22 PRILOGE A/1 DO A/7 22

23 PRILOGA A/1 Podatki o ponudniku Naziv ponudnika: Naslov ponudnika: Kontaktna oseba: Elektronski naslov kontaktne osebe: Telefon: Fax: Identifikacijska številka ponudnika: Matična številka ponudnika: Št. transakcijskega računa: Zakoniti zastopnik: Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe (v primeru, da to ni zakoniti zastopnik): Imenovani pooblaščenec za vročanje po ZUP-u (izpolni samo ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji): V primeru, da ima ponudnik več oseb, pooblaščenih za zastopanje kot jih predvideva ta obrazec, je treba na lastnem obrazcu vpisati podatke o vseh zastopnikih. Ponudnik mora naročniku dati soglasje za pridobitev osebnih podatkov, da lahko naročnik sam preveri nekaznovanost ponudnika oz. zakonitih zastopnikov ponudnika. DOKAZILO: Soglasje za pridobitev osebnih podatkov (PRILOGA A/1.1). Soglasje morajo podati ponudnik in vsi zakoniti zastopniki ponudnika. Soglasje se vloži v PVC mapo, katero je potrebno ustrezno zapečatiti (mapo se poveže skupaj z ostalimi dokumenti ponudbe). Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika: OPOZORILO: Izjava mora biti podpisana s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika. V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, ali da zakoniti zastopnik ponudnika ne zastopa samostojno, morajo obrazec podpisati vse osebe, pooblaščene za zastopanje. 23

24 PRILOGA A/ 1.1 SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 1. Podatki o ponudniku: Naziv ponudnika: Ulica:.. Poštna številka in kraj: ID za DDV: Matična številka: Podatki o zakonitih zastopnikih 1 : 2.1 Zakoniti zastopnik: Ulica:. (naslov stalnega prebivališča) Poštna številka in kraj:. Matična številka (EMŠO): 2.2 Zakoniti zastopnik: Ulica:. (naslov stalnega prebivališča) Poštna številka in kraj:. Matična številka (EMŠO):.. kot naročniku, dajemo soglasje skladno s 5.odstavkom 45. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih (ZJNVETPS, Uradni list RS št. 128/2006,16/2008, 34/2008, 19/2010 in Uradni list EU, L ), da za potrebe javnega naročila za.., objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave, številka objave. ALI v Uradnem listu EU, datum objave, številka objave., pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, niti naši zakoniti zastopniki, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v četrtem odstavku 48. člena ZJNVETPS Žig: (podpis zakonitega zastopnika) 2... Kraj in datum:... (podpis zakonitega zastopnika) 1 V primeru, da ima ponudnik več zastopnikov, kot jih predvideva ta obrazec, je treba na lastnem obrazcu vpisati podatke o vseh zastopnikih. 24

25 PRILOGA A/2 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA V zvezi z javnim naročilom Naročnik: Elektro Maribor, d. d. Naziv javnega naročila: PRIDOBIVANJE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Št. javnega naročila (vodena pri izvajalcu naročila): 12-IM/JN-4/2013 (naziv in naslov ponudnika) - Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbi za javno naročilo resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno materialno in kazensko odgovornost. - Izjavljamo, da smo seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila ter brez kakršnihkoli zadržkov in v celoti, brez kakršnihkoli omejitev, sprejemamo vse pogoj, navedene v celotni razpisni dokumentaciji, in da bomo, če bomo izbrani, izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter s strokovno usposobljenimi delavci. - Izjavljamo, da smo pri sestavi ponudbe spoštovali vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji. - Izjavljamo tudi, da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, ker smo pregledali oz prebrali celotno razpisno dokumentacijo. Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis zakonitega zastopnika: OPOZORILO: Izjava mora biti podpisana s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika. 25

26 PRILOGA A/3 IZJAVA PONUDNIKA V zvezi z javnim naročilom Naročnik: Elektro Maribor, d. d. Naziv javnega naročila: PRIDOBIVANJE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Št. javnega naročila (vodena pri izvajalcu naročila): 12-IM/JN-4/2013 (naziv in naslov ponudnika) SPLOŠNE IZJAVE 1. Izjavljamo, da v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega javnega naročila: - v ponudbah danih drugim naročnikom, nismo podajali neresničnih in zavajajočih izjav, ki bi vplivale na izbiro ponudbe; - nismo ravnali neprofesionalno na področju, ki je podobno področju tega javnega naročila. Strinjamo se, da naročnik preveri izpolnjevanje tega pogoja z ustreznimi sredstvi (razgovor s prejšnjimi poslovnimi partnerji ponudnika ipd.) 2. Izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varnosti in zdravju pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji. 3. Izjavljamo, da nismo sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov. 4. Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem: DA NE (ustrezno obkrožite) PRAVNI STATUS 5. Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in da imamo potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje navedenih dejavnosti. 6. izjavljamo, da kot pravna oseba in nobeden od zakonitih zastopnikov, nismo pravnomočno obsojeni za katero izmed naslednjih kaznivih dejanj (po Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah, - goljufija, - protipravno omejevanje konkurence, - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, - oškodovanje upnikov, 26

27 - poslovna goljufija, - goljufija na škodo Evropske unije, - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, - preslepitev kupcev, - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, - ponareditev ali uničenje poslovnih listin, - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, - zloraba informacijskega sistema, - zloraba notranje informacije, - zloraba trga finančnih instrumentov, - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, - nedovoljeno sprejemanje daril, - nedovoljeno dajanje daril, - ponarejanje denarja, - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, - pranje denarja, - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, - davčna zatajitev, - tihotapstvo, - izdaja tajnih podatkov, - jemanje podkupnine, - dajanje podkupnine, - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, - dajanje daril za nezakonito posredovanje, - hudodelsko združevanje, - goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 7. Izjavljamo, da zoper nas ni začet ali uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali kakšen drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja skladno s predpisi države, v kateri imamo sedež. 8. Izjavljamo, da: - naša družba ni uvrščena na seznam poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, - da bomo pred sklenitvijo pogodbo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) izvajalcu naročila predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Zavedamo se, da če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 27

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE OBVESTILO O NAROČILU ODDELEK I: NAROČNIK I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE Uradno ime ZGS Poštni naslov VEČNA POT 002 Kraj LJUBLJANA Kontaktne točke Mateja Garafolj Telefon +386 14700050 E-pošta mateja.garafolj@zgs.si

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Razpisna dokumentacija končna 2014

Razpisna dokumentacija končna 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. Miklošičeva 1 3000 Celje Predmet javnega naročila: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe NEPREMIČNINE CELJE

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št. 430-21/2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti Številka zadeve: 430-21/2019 Stran 1 od 36

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT Številka: 2010-81/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Št. zadeve: 430-45/2017-3 Datum: 7.8.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Številka: /2014/3 Datum: 21. November 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA PONUDNIKA ZA IZVEDBO STROKOVNIH SVETOVALNIH STORITEV IN DOSTOPA DO PRO

Številka: /2014/3 Datum: 21. November 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA PONUDNIKA ZA IZVEDBO STROKOVNIH SVETOVALNIH STORITEV IN DOSTOPA DO PRO Številka: 4301-11/2014/3 Datum: 21. November 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA PONUDNIKA ZA IZVEDBO STROKOVNIH SVETOVALNIH STORITEV IN DOSTOPA DO PROGRAMSKE OPREME ZA IZVEDBO KOMPLEKSNE ELEKTRONSKE DRAŽBE,

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Številka: 430-27/2017-3 Datum: 23.06.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

Številka:

Številka: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE Z A B L AG O V N E R E Z E R V E Dunajska cesta 106 1000 LJUBLJANA T: +386 (0) 1 589 73 00 F: +386 (0) 1 589 73 47 E: info@zrsbr.si H: www.zrsbr.si Matična številka: 5022959,

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA -popravek Številka: 430-11/2015-16 Datum: 23.10.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA ZA NMP (popravek) Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000

Prikaži več

Številka: /2015/3 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Programska rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM) in elektronsko oddajo

Številka: /2015/3 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Programska rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM) in elektronsko oddajo Številka: 4300-35/2015/3 Datum: 22. 12. 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Programska rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM) in elektronsko oddajo vlog preko spleta (evloge) V S E B I N A SPLOŠNI DEL:

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC ŽUPAN IL SINDACO Številka: 351-321/2019 Številka javnega naročila: JN-G-6/2019 Datum: 3. 6. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Številka: 430-3/2019-3 Datum: 1.3.2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica Predmet javnega naročila: ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA

Prikaži več

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks Številka: 430-7/2018-3 Datum: 22.1.2018 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/1/2013 Datum: 04. 04. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila:»gradnjagarderobe V ŠPORTNEM PARKU DRENOV GRIČ«Oznaka naročila: 1/1/2013 Vrsta postopka:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

VELIKA PLANINA D.O.O. Kamniška Bistrica Stahovica Datum: POVABILO IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM

VELIKA PLANINA D.O.O. Kamniška Bistrica Stahovica Datum: POVABILO IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM VELIKA PLANINA D.O.O. Kamniška Bistrica 2 1242 Stahovica Datum: 24. 01. 2014 POVABILO IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU»NAKUP RABLJENE SEDEŽNICE«Stran 1 od 31 Navodila

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: 01 400 89 61 telefaks: 01 400 89 68 http://www.avp-rs.si Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št.

Prikaži več