Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;"

Transkripcija

1 Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

2 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne , spremenjenega dne ter dne , je Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije sprejel PRAVILNIK O POSREDNIKIH V NOGOMETU I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet urejanja) Ta pravilnik ureja dejavnosti posrednikov v nogometu (v nadaljnjem besedilu: posrednik), pri zastopanju: (a) igralcev ali klubov pri pogajanjih z namenom sklenitve pogodbe o igranju nogometa, ali (b) klubov pri pogajanjih z namenom sklenitve dogovora o prestopu. 2. člen (izrazi in okrajšave) (1) Za namene tega pravilnika imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen: (a) FIFA: Fédération Internationale de Football Association. (b) UEFA: Union des Associations Européennes de Football. (c) NZS: Nogometna zveza Slovenije. (d) MNZ: Medobčinska nogometna zveza. (e) Posrednik: Fizična ali pravna oseba, ki v zameno za nadomestilo ali neodplačno, zastopa klub ali igralca pri pogajanjih z namenom sklenitve pogodbe o igranju nogometa, ali zastopa klub pri pogajanjih z namenom sklenitve dogovora o prestopu. (f) Klub: pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki veljajo v RS, ima sedež v RS, je vpisana v register klubov NZS, je član tiste MNZ, na območju katere ima sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo v uradnem tekmovanju NZS. (g) Igralec: vsak igralec nogometa, ki je registriran pri NZS. (h) Uradna oseba: vsakdo, ki ima kakršnokoli uradno vlogo v nogometu, še zlasti vsaka odgovorna oseba, član organa, član komisije, sodnik, pomočnik sodnika, trener in ostale osebe, ki so odgovorne za tehnične, zdravstvene in upravne zadeve v FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometni organizaciji druge države, ligi, nogometnem klubu, KMN ali KŽN, ter vse ostale osebe, zavezane k spoštovanju pravil FIFA (razen posrednikov in igralcev). (i) Agent: fizična oseba, ki je bila na podlagi predpisa NZS o agentih igralcev, imetnik veljavne licence NZS za opravljanje te dejavnosti. (j) Mladoletni igralec: igralec nogometa, ki je mlajši od 18 let. 2

3 (2) Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Izrazi, ki se nanašajo na fizične osebe, veljajo tudi za pravne osebe. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno. II. DEJAVNOST POSREDNIKOV 3. člen (pogoji za opravljanje dejavnosti posrednikov) (1) Dejavnost posrednikov smejo opravljati fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: (a) niso uradne osebe, (b) niso v takšnem pogodbenem razmerju s FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometno organizacijo druge države ali ligo, ki bi lahko vodila do konflikta interesov, (c) glede njih, v razmerju do strank pravnega posla, v zvezi s katerim se izvaja posredovanje, ni podanih drugih okoliščin, ki bi lahko vodile do nastopa ali možnosti nastopa konflikta interesov, (d) imajo same ter njihov zakoniti zastopnik, kadar je posrednik pravna oseba, dober ugled. (2) Šteje se, da je pogoj iz točke (d) prejšnjega odstavka izpolnjen, če posrednik ter njegov zakoniti zastopnik, kadar je posrednik pravna oseba, ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja z elementi nasilja, kaznivega dejanja zoper premoženje ali kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za takšno kaznivo dejanje. (3) Pogoji za opravljanje dejavnosti posrednikov, navedeni v tem členu, morajo biti izpolnjeni ves čas opravljanja dejavnosti posrednika. 4. člen (dolžnost izogibanja konfliktu interesov) (1) Igralci in klubi so si dolžni prizadevati k zagotovitvi, da glede njih ali posrednika ni podanega konflikta interesov ali možnosti nastopa konflikta interesov. (2) Šteje se, da ni konflikta interesov, če posrednik pred začetkom izvajanja dejavnosti iz 1. člena tega pravilnika: (a) pogodbenim strankam v pisni obliki razkrije okoliščine, iz katerih izvira konflikt interesov ali obstaja možnost nastopa konflikta interesov v razmerju do kakšne izmed pogodbenih strank, v zvezi s pravnim poslom na katerega se nanaša posredovanje, pogodbo o zastopanju ali iz naslova skupnih interesov, (b) pridobi izrecno pisno izjavo pogodbenih strank o seznanjenosti z okoliščinami iz prejšnjega odstavka in o volji, da zadevni posrednik kljub navedenim okoliščinam izvrši dejavnosti iz 1. člena tega pravilnika. 3

4 (3) Izjave iz prejšnjega odstavka ni mogoče podati glede okoliščin iz točke (b) prvega odstavka prejšnjega člena. (4) Če dejansko nastopijo okoliščine, ki so v izjavi iz drugega odstavka tega člena opredeljene kot možnost nastopa konflikta interesov, ali če nastopijo nove okoliščine, iz katerih izvira ali obstaja možnost nastopa konflikta interesov, je dolžan posrednik pogodbenim strankam takšne okoliščine ponovno razkriti, pogodbene stranke pa se o seznanjenosti z okoliščinami in volji po izvajanju dejavnosti posrednika izrečejo na način, kot določen v drugem odstavku tega člena. (5) Če želita igralec in klub pri določenem pravnem poslu uporabljati storitve istega posrednika, o tem pred začetkom izvajanja dejavnosti iz 1. člena tega pravilnika ter ob upoštevanju določbe drugega odstavka tega člena podata izrecno pisno izjavo. Igralec in klub sta se dolžna v pisni obliki dogovoriti, kateri izmed njiju oziroma v kakšnem razmerju bosta zavezana k plačilu nadomestila za posredovanje. (6) Izjava iz drugega in petega odstavka tega člena sta obvezni prilogi pogodbe o zastopanju, ki jo igralec ali klub sklene s posrednikom. 5. člen (uporabljanje storitev posrednikov) (1) Igralci in klubi lahko uporabljajo storitve posrednikov v povezavi s sklenitvijo pogodbe o igranju nogometa ali dogovora o prestopu. (2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo, če igralca zastopajo njegovi starši, brat, sestra ali zakonec, pod pogojem, da se takšno zastopanje izvaja neodplačno. (3) Igralci in klubi, ki jih v okviru dejavnosti iz 1. člena tega pravilnika zastopa posrednik, so dolžni zagotoviti, da sta pogodba o igranju nogometa ali dogovor o prestopu, ki sta sklenjena z udeležbo posrednika, opremljena z navedbo imena in priimka oziroma naziva posrednika, ter njegovim podpisom. V primeru, da je bila sklenitev pravnega posla iz prejšnjega stavka izvedena brez udeležbe posrednika, mora biti to dejstvo izrecno navedeno. (4) Igralci in klubi so pri izbiri posrednikov in uporabi njihovih storitev dolžni izkazati ustrezno stopnjo skrbnosti. (5) Šteje se, da je ustrezna stopnja skrbnosti iz prejšnjega odstavka tega člena izkazana, če si igralec oziroma klub prizadevata: (a) zagotoviti posrednikov podpis Izjave o posredovanju, ki je za primere, ko je posrednik fizična oseba, Priloga I tega pravilnika, ter za primere, ko je posrednik pravna oseba, Priloga II tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Izjava o posredovanju), (b) k sklenitvi pogodbe o posredovanju. (6) Izjava o posredovanju in pogodba o zastopanju, z vsemi prilogami in drugimi dokumenti, na katere se pogodba sklicuje, sta prilogi pogodbe o igranju nogometa oziroma dogovora o prestopu. 4

5 III. PREDLOŽITEV, VODENJE IN OBJAVA PODATKOV V ZVEZI S POSREDNIKI 6. člen (posredovanje in vodenje podatkov) (1) Igralec ali klub, ki ga pri pogajanjih z namenom sklenitve pogodbe o igranju nogometa ali dogovora o prestopu zastopa posrednik, je dolžan v primeru vsakršne dejavnosti iz 1. člena tega pravilnika NZS predložiti Izjavo o posredovanju, podpisano s strani posrednika. (2) Po sklenitvi pravnega posla iz točke (a) 1. člena tega pravilnika, pri katerem je bil udeležen posrednik, je dolžan igralec oziroma klub, ki ga je zastopal posrednik, zagotoviti registracijo posrednika. Za potrebe registracije posrednika je dolžan igralec oziroma klub NZS predložiti: (a) Izjavo o posredovanju, podpisano s strani posrednika, (b) pogodbo o posredovanju, na podlagi katere je bilo zastopanje igralca oziroma kluba pri sklenitvi pravnega posla izvedeno, z vsemi prilogami in drugimi dokumenti, na katere se pogodba o posredovanju sklicuje, oziroma drugimi dokumenti, ki so v zvezi z udeležbo posrednika, (c) navedbo podatkov, ki se vodijo v evidenci iz šestega odstavka tega člena. (3) Po sklenitvi pravnega posla iz točke (b) 1. člena tega pravilnika, pri katerem je bil udeležen posrednik, je dolžan klub, ki ga je zastopal posrednik, zagotoviti registracijo posrednika. Za potrebe registracije posrednika je dolžan klub NZS predložiti: (a) Izjavo o posredovanju, podpisano s strani posrednika, (b) pogodbo o posredovanju, na podlagi katere je bilo zastopanje kluba pri sklenitvi pravnega posla izvedeno, z vsemi prilogami in drugimi dokumenti, na katere se pogodba o posredovanju sklicuje, oziroma drugimi dokumenti, ki so v zvezi z udeležbo posrednika, (c) navedbo podatkov, ki se vodijo v evidenci iz šestega odstavka tega člena. (4) Obveznost igralca ali kluba iz drugega in tretjega odstavka tega člena nastopi ob vsakršni udeležbi posrednika pri sklenitvi pravnega posla, podaljšanju veljavnosti ali drugi spremembi pogodbenega razmerja iz prvega odstavka tega člena. Če sta pogodbeni stranki uporabljali storitve istega posrednika, se obveznost iz drugega in tretjega odstavka tega člena nanaša na obe pogodbeni stranki. (5) Igralec ali klub je dolžan ob vsakršnem nastopu okoliščin, iz naslova katerih izvira obveznost izvedbe kakršnegakoli plačila v korist posrednika ter ob izvršitvi le-tega, NZS predložiti: (a) navedbo pravne podlage za izplačilo nadomestila za opravljene storitve posredovanja ali izvedbo drugega plačila v korist posrednika, (b) znesek plačila iz prejšnje točke, (c) opis načina izpolnitve obveznosti iz točke (a) tega odstavka. (6) NZS o udeležbi posrednikov pri pravnih poslih v okviru dejavnosti iz 1. člena tega pravilnika vodi evidenco, v katero se vpisujejo naslednji podatki: (a) ime in priimek igralca, ki ga je pri sklenitvi pogodbe o igranju nogometa zastopal posrednik, 5

6 (b) naziv kluba, ki ga je pri sklenitvi pogodbe o igranju nogometa ali dogovora o prestopu zastopal posrednik, (c) navedba pravnega posla, sklenjenega z udeležbo posrednika, datum sklenitve posla in navedba pogodbenih strank, (d) znesek nadomestila za opravljene storitve posredovanja, izplačanega posredniku, ter znesek morebitnih drugih plačil, izvedenih v korist posrednika. (7) Ob registraciji posrednika in ob vsakokratnem posredovanju podatkov NZS v skladu z določili tega pravilnika, se plača taksa. Taksa se plača v skladu s Taksno tarifo, ki jo sprejme generalni sekretar NZS ter jo NZS objavi na svoji spletni strani. 7. člen (objava podatkov) (1) NZS vsako leto do za preteklo leto na svoji spletni strani objavi podatke o udeležbi posrednikov pri pravnih poslih v okviru dejavnosti iz 1. člena tega pravilnika. Podatki vsebujejo: (a) ime in priimek posrednika, (b) navedbo pravnih poslov, sklenjenih z udeležbo posameznega posrednika, datum sklenitve posla in navedbo pogodbenih strank, (c) skupni znesek plačil, izvedenih v korist posameznega posrednika s strani igralcev, (d) skupni znesek plačil, izvedenih v korist posameznega posrednika s strani posameznega kluba. (2) NZS na zaprosilo kluba ali igralca posreduje podatke o pravnih poslih, v povezavi s katerimi je bila ugotovljena kršitev določil tega pravilnika. 8. člen (obveznost razkritja podatkov) (1) Igralci in klubi so poleg podatkov in listin, ki jih določa ta pravilnik, dolžni na zahtevo organa FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometne organizacije druge države ali lige, za potrebe izvedbe postopkov, ki jih ti organi izvajajo v okviru svojih pristojnosti, predložiti vsakršno pogodbo, drugo listino ali podatek, ki je v zvezi z dejavnostjo, ki jo posredniki opravljajo v skladu z določbami tega pravilnika. (2) Igralci in klubi so v pogodbah, ki jih sklepajo s posredniki, dolžni zagotoviti vnos pogodbenega določila, ki razkritje podatkov v zgoraj navedenem obsegu omogoča. 6

7 IV. POGODBA O ZASTOPANJU 9. člen (obličnost) Posrednik sme pri dejavnosti iz 1. člena tega pravilnika igralca ali klub zastopati samo na podlagi pogodbe o zastopanju, sklenjene v pisni obliki. 10. člen (zastopanje mladoletnega igralca) V primeru zastopanja mladoletnega igralca nogometa, pogodbo o zastopanju podpiše tudi njegov zakoniti zastopnik. 11. člen (obvezne sestavine pogodbe o zastopanju) Obvezne sestavine pogodbe o zastopanju so: (a) ime in priimek oziroma naziv pogodbenih strank in njihovih zakonitih zastopnikov, (b) navedba narave pogodbenega razmerja med igralcem ali klubom in posrednikom, in sicer ali gre za svetovanje v obsegu dejavnosti iz 1. člena tega pravilnika, zastopanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe o igranju nogometa ali dogovora o prestopu, ali za drugo vrsto pravnega razmerja, (c) obveznosti posrednika v okviru pogodbenega razmerja z igralcem ali klubom, (d) nadomestilo za opravljene storitve posredovanja, ter morebitna druga plačila, premoženjske pravice ali bonitete, oziroma navedba, da posrednik storitve posredovanja izvaja neodplačno, (e) način plačila nadomestila ter morebitnih drugih plačil posredniku, (f) obdobje izvajanja storitev posredovanja, (g) veljavnost pogodbe o zastopanju, (h) datum sklenitve pogodbe, (i) podpis pogodbenih strank. 7

8 V. NADOMESTILO ZA ZASTOPANJE 12. člen (nadomestilo za zastopanje igralca) (1) Znesek nadomestila za opravljene storitve posredovanja, do katerega je posrednik upravičen v primeru zastopanja igralca v obsegu dejavnosti iz točke (a) 1. člena tega pravilnika, se izračuna na podlagi skupnega zneska osnovnega bruto dohodka igralca za celotno obdobje veljavnosti pogodbe o igranju nogometa, v zvezi s katero je storitev posrednika izvajana. (2) Osnovni bruto dohodek igralca iz prejšnjega odstavka tega člena ne vključuje obračuna vrednosti bonitet, do katerih je igralec upravičen na podlagi ali v zvezi s pogodbo o igranju nogometa (avto, stanovanje), plačila drugih stroškov, ki jih ima igralec v zvezi z nogometno aktivnostjo, ali katerihkoli drugih nagrad in privilegijev. (3) Pogodbeni stranki znesek nadomestila opredelita z določitvijo deleža od skupnega zneska osnovnega bruto dohodka igralca za celotno obdobje veljavnosti pogodbe o igranju nogometa, v povezavi s katero je storitev posrednika izvajana, pri čemer pri določitvi deleža upoštevata tudi posrednikov trud ter obseg njegovih obveznosti. (4) Če pogodbeni stranki zneska nadomestila nista opredelili na način iz prejšnjega odstavka, ali v primeru nejasnosti pogodbenih določil o določitvi nadomestila, ter če posrednik storitev posredovanja na podlagi izrecnega pogodbenega določila ne izvaja neodplačno, se za potrebe izvajanja tega pravilnika šteje, da sta se pogodbeni stranki dogovorili za nadomestilo v 3-odstotnem deležu od skupnega zneska osnovnega bruto dohodka igralca za celotno obdobje veljavnosti pogodbe o igranju nogometa. Domneva iz prejšnjega stavka je izpodbojna. 13. člen (nadomestilo za zastopanje mladoletnega igralca) (1) Igralci in klubi so dolžni zagotoviti, da se v pogodbi o zastopanju, katere predmet je udeležba posrednika pri pogajanjih z namenom sklenitve pogodbe o igranju nogometa ali dogovora o prestopu v primeru, ko je igralec, na katerega se storitev posredovanja nanaša, mladoleten, vključi navedba, da posrednik storitve posredovanja izvaja neodplačno. (2) Izvedba vsakršnega plačila iz prejšnjega člena v korist posrednika, v zvezi s posredovanjem pri pravnem poslu, v katerem je udeležen mladoletni igralec, je prepovedana. 8

9 14. člen (nadomestilo za zastopanje kluba) (1) Znesek nadomestila za opravljene storitve posredovanja, do katerega je posrednik upravičen v primeru zastopanja kluba v obsegu dejavnosti iz točk (a) in (b) 1. člena tega pravilnika, pogodbeni stranki določita pred sklenitvijo pogodbe o igranju nogometa ali dogovora o prestopu, pri čemer pri določitvi nadomestila upoštevata tudi posrednikov trud ter obseg njegovih obveznosti. (2) Če pogodbeni stranki zneska nadomestila nista opredelili, ali v primeru nejasnosti pogodbenih določil o določitvi nadomestila, ter če posrednik storitev posredovanja na podlagi izrecnega pogodbenega določila ne izvaja neodplačno, se za potrebe izvajanja tega pravilnika šteje, da sta se pogodbeni stranki dogovorili za nadomestilo v 3-odstotnem deležu od skupnega zneska osnovnega bruto dohodka igralca za celotno obdobje veljavnosti pogodbe o igranju nogometa oziroma od zneska nadomestila za prestop igralca. Domneva iz prejšnjega stavka je izpodbojna. 15. člen (plačilo nadomestila) (1) Pogodbeni stranki v pogodbi o zastopanju določita, ali bo plačilo nadomestila za opravljene storitve posredovanja v korist posrednika izvedeno v enkratnem znesku ali obročno. (2) Plačilo nadomestila izvede izključno stranka, ki jo je posrednik zastopal. (3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko igralec, po opravljeni storitvi posredovanja, klubu poda pisno izjavo, da v njegovem imenu in za njegov račun v korist posrednika izvede plačilo nadomestila, v znesku in v skladu s pogoji, dogovorjenimi v pogodbi o zastopanju, sklenjeni med igralcem in posrednikom. Klub plačilo na navedeni način izvede, če sam s tem soglaša. (4) Uradne osebe s strani posrednikov ne smejo prejeti nikakršnih plačil v povezavi z nadomestilom, do katerega so ti upravičeni za opravljene storitve posredovanja. Ravnanje uradne osebe v nasprotju z navedeno prepovedjo se obravnava kot disciplinski prekršek v skladu s pravili disciplinskega pravilnika NZS. (5) Klubi so dolžni zagotoviti, da se plačilo zneska, do katerega je v povezavi s prestopom igralca upravičen drug klub, v celoti ali deloma ne izvede v korist posrednika oziroma ne izvede s strani posrednika. Takšnega plačila zneska ni dopustno izvesti niti v poravnavo obveznosti kluba v razmerju do posrednika, ki bi izvirala iz kakšnega drugega pravnega naslova. (6) Prepoved iz prejšnjega odstavka se nanaša tudi na sklenitev vsakršnega dogovora, ki bi posrednika opravičeval do deleža na v bodoče doseženih nadomestilih za prestop igralca ali do deleža od zneska, do katerega bi bil v primeru prestopa igralca upravičen klub (prestopna vrednost igralca). Prepoved sklenitve takšnega dogovora vključuje tudi prepoved sklenitve pogodbe o odstopu terjatve ali drugega načina razpolaganja z bodočimi in pogojnimi terjatvami klubov, ki bi vodila do istih pravnih učinkov. 9

10 VI. SANKCIJE Ravnanje igralcev, klubov ali uradnih oseb v nasprotju z določili tega pravilnika se obravnava kot disciplinski prekršek v skladu s pravili disciplinskega pravilnika NZS. VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o agentih igralcev z dne ter licence agentov, izdane pred uveljavitvijo tega pravilnika. Agenti so dolžni NZS vrniti licenco, ki jim je bila izdana, v roku 30 dni od uveljavitve tega pravilnika. (2) Za presojo razmerij v zvezi z dejavnostjo agentov, ki so nastala pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporabljajo določbe predpisov, ki so veljali v času njihovega nastanka. (3) MNZ so dolžni vse svoje predpise uskladiti z določbami tega pravilnika v roku treh mesecev od uveljavitve tega pravilnika. (4) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani NZS. Ljubljana, Nogometna zveza Slovenije Aleksander Čeferin l.r. Predsednik NZS 10

11 Priloga 1 Fizične osebe IZJAVA O POSREDOVANJU Ime: Priimek: Datum rojstva: EMŠO: Državljanstvo: Stalno prebivališče: Začasno prebivališče: Telefon / Telefaks: Elektronska pošta: (Ime in priimek posrednika) PODAJAM NASLEDNJO IZJAVO (1) Zavezujem se, da bom pri izvajanju dejavnosti posrednika spoštoval in se ravnal v skladu s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Izrecno soglašam, da me pri izvajanju posredovanja v smislu pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, zavezujejo statut, pravilniki, navodila in odločbe NZS, FIFA in UEFA ter Etični kodeks FIFA. (2) Izjavljam, da ob podpisu te izjave nisem uradna oseba v smislu pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, in sicer ne opravljam kakršnekoli uradne vloge v nogometu, nisem odgovorna oseba, član organa, član komisije, sodnik, pomočnik sodnika, trener, oseba, odgovorna za tehnične, zdravstvene ali upravne zadeve v FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometni organizaciji druge države, ligi, nogometnem klubu, KMN ali KŽN, ali na kakšni drugi podlagi (razen kot posrednik ali 11

12 igralec) zavezan k spoštovanju pravil FIFA, kakor tudi, da položaja uradne osebe ne bom zasedel v bližnji prihodnosti. (3) Izjavljam, da imam dober ugled, še posebej, da nisem bil obsojen zaradi kaznivega dejanja z elementi nasilja, kaznivega dejanja zoper premoženje ali kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter, da zoper mene ni bila vložena pravnomočna obtožnica za takšno kaznivo dejanje. (4) Izjavljam, da nisem v takšnem razmerju s FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometno organizacijo druge države ali ligo, ki bi lahko vodila do konflikta interesov. V primeru dvoma v navedeno okoliščino soglašam z razkritjem kakršnekoli pogodbe ali druge listine, iz naslova katere bi takšno razmerje izviralo, oziroma, ki bi takšno razmerje izkazovala. Zavedam se, da je vsakršno posredno ali neposredno prispevanje k ustvarjanju vtisa, da takšno razmerje v povezavi z mojo dejavnostjo posrednika obstoji, prepovedano. (5) Izjavljam, da v smislu določb petega in šestega odstavka 15. člena pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, ne bom sprejel nobenega plačila zneska, do katerega bi bil v povezavi s prestopom igralca upravičen drug klub, kakor tudi, da sam ne bom izvedel takšnega plačila. Takšnega plačila zneska ne bom sprejel niti v poravnavo obveznosti kluba, ki bi izvirala iz kakšnega drugega pravnega naslova. Vzdržal sem bom sklenitve vsakršnega dogovora, ki bi me opravičeval do deleža na v bodoče doseženih nadomestilih za prestop igralca ali do deleža od zneska, do katerega bi bil v primeru prestopa igralca upravičen klub (prestopna vrednost igralca). Navedeno vključuje tudi prepoved sklenitve pogodbe o odstopu terjatve ali drugega načina razpolaganja z bodočimi in pogojnimi terjatvami klubov, ki bi vodila do istih pravnih učinkov. (6) Izjavljam, da v smislu določbe 13. člena pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, s strani kogarkoli ne bom sprejel nobenega plačila zneska, v primeru, ko je igralec, na katerega se storitev posredovanja nanaša, mladoleten. (7) Izjavljam, da se ne bom neposredno ali posredno udejstvoval oziroma bil v kakršnikoli obliki udeležen pri kakršnemkoli ravnanju v zvezi s športnimi stavami, športnimi napovedmi ali drugimi igrami na srečo, povezanimi z nogometnimi tekmami ali tekmovanji. Navedeno vključuje tudi prepoved neposredne ali posredne kapitalske udeleženosti v subjektih, ki bi dejavnost iz prejšnjega stavka izvajali, organizirali izvajanje, promovirali ali bili na kakšen drug način vključeni pri takšni dejavnosti. (8) Soglašam, da NZS v smislu določbe petega odstavka 6. člena in določbe 8. člena pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, pridobi podatke o izvedbi ali pravni podlagi za izvedbo kakršnegakoli plačila v mojo korist. Predmetna izjava ima naravo pooblastila NZS za pridobivanje navedenih podatkov. (9) Soglašam, da organi FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometne organizacije druge države ali lige v smislu določbe 8. člena pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, za potrebe izvedbe postopkov, ki jih ti organi izvajajo v okviru svojih pristojnosti, pridobijo vsakršno pogodbo, drugo listino ali podatek, ki je v zvezi z dejavnostjo, ki jo izvajam kot posrednik. Soglašam tudi, da navedeni organi pridobijo vsakršno drugo relevantno dokumentacijo oziroma podatek od 12

13 kateregakoli drugega subjekta, udeleženega v postopku svetovanja, izvajanja pomoči ali z drugo aktivno vlogo v zvezi s posredovanjem, ki ga izvajam. Predmetna izvaja ima naravo pooblastila organom FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometne organizacije druge države ali lige za pridobivanje navedene dokumentacije in podatkov. (10) Soglašam, da NZS v smislu določb pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, vodi zbirko podatkov, v zvezi z dejavnostjo posrednikov, obdeluje podatke, ki jih na podlagi navedenega predpisa pridobiva ter objavlja pridobljene podatke v obsegu in na način, naveden v 7. členu pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja. (11)Zavedam se, da bo predmetna izjava na razpolago članom pristojnih organov FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometne organizacije druge države ali lige. (12)Navedba morebitnih pripomb in opažanj, pomembnih za razumevanje predmetne izjave: (Podpisnik izjave pripomb in opažanj ne sme podati v vsebini, s katero bi se ožilo obseg in pomen v izjavi podanih zavez in soglasij. V primeru zapisa pripomb in opažanj v nasprotju z navedeno prepovedjo, se le-ta štejejo za nezapisana.) Predmetno izjavo podajam v dobri veri, na podlagi podatkov s katerimi v času podaje izjave razpolagam. NZS pooblaščam, da za potrebe ugotovitve resničnosti navedb, ki jih podajam s predmetno izjavo, pridobiva podatke od drugih subjektov, ki s takšnimi podatki razpolagajo, vključujoč podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Izjavljam, da bom v primeru nastopa okoliščin, ki bi predpostavljale spremembo kakšne od navedb, ki so predmet te izjave, o navedenem nemudoma obvestil NZS. (Kraj in datum) (Podpis) 13

14 Priloga 2 Pravne osebe IZJAVA O POSREDOVANJU Firma družbe: Sedež: Matična številka: Telefon / Telefaks: Elektronska pošta: (Ime in priimek zakonitega zastopnika družbe) PODAJAM NASLEDNJO IZJAVO (1) V lastnem imenu ter v zastopstvu družbe se zavezujem, da bomo pri izvajanju dejavnosti posrednika spoštovali in se ravnali v skladu s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji. V lastnem imenu ter v zastopstvu družbe nadalje izrecno soglašam, da nas pri izvajanju posredovanja v smislu pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, zavezujejo statut, pravilniki, navodila in odločbe NZS, FIFA in UEFA ter Etični kodeks FIFA. (2) Izjavljam, da ob podpisu te izjave nisem uradna oseba v smislu pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, in sicer ne opravljam kakršnekoli uradne vloge v nogometu, nisem odgovorna oseba, član organa, član komisije, sodnik, pomočnik sodnika, trener, oseba, odgovorna za tehnične, zdravstvene ali upravne zadeve v FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometni organizaciji druge države, ligi, nogometnem klubu, KMN ali KŽN, ali na kakšni drugi podlagi (razen kot posrednik ali igralec) zavezan k spoštovanju pravil FIFA, kakor tudi, da položaja uradne osebe ne bom zasedel v bližnji prihodnosti. 14

15 (3) Izjavljam, da imam dober ugled, še posebej, da nisem bil obsojen zaradi kaznivega dejanja z elementi nasilja, kaznivega dejanja zoper premoženje ali kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter, da zoper mene ni bila vložena pravnomočna obtožnica za takšno kaznivo dejanje. (4) V lastnem imenu ter v zastopstvu družbe izjavljam, da jaz ali družba nisva v takšnem razmerju s FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometno organizacijo druge države ali ligo, ki bi lahko vodila do konflikta interesov. V primeru dvoma v navedeno okoliščino soglašam z razkritjem kakršnekoli pogodbe ali druge listine, iz naslova katere bi takšno razmerje izviralo, oziroma, ki bi takšno razmerje izkazovala. Zavedam se, da je vsakršno posredno ali neposredno prispevanje k ustvarjanju vtisa, da takšno razmerje v povezavi z dejavnostjo posrednika obstoji, prepovedano. (5) V lastnem imenu ter v zastopstvu družbe izjavljam, da v smislu določb petega in šestega odstavka 15. člena pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, jaz ali družba ne bova sprejela nobenega plačila zneska, do katerega bi bil v povezavi s prestopom igralca upravičen drug klub, kakor tudi, da jaz sam ali družba ne bova izvedla takšnega plačila. Takšnega plačila zneska jaz ali družba ne bova sprejela niti v poravnavo obveznosti kluba, ki bi izvirala iz kakšnega drugega pravnega naslova. V lastnem imenu ter v zastopstvu družbe se zavezujem vzdržati sklenitve vsakršnega dogovora, ki bi mene ali družbo opravičeval do deleža na v bodoče doseženih nadomestilih za prestop igralca ali do deleža od zneska, do katerega bi bil v primeru prestopa igralca upravičen klub (prestopna vrednost igralca). Navedeno vključuje tudi prepoved sklenitve pogodbe o odstopu terjatve ali drugega načina razpolaganja z bodočimi in pogojnimi terjatvami klubov, ki bi vodila do istih pravnih učinkov. (6) V lastnem imenu ter v zastopstvu družbe izjavljam, da v smislu določbe 13. člena pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, s strani kogarkoli jaz ali družba ne bova sprejela nobenega plačila zneska, v primeru, ko je igralec, na katerega se storitev posredovanja nanaša, mladoleten. (7) V lastnem imenu ter v zastopstvu družbe izjavljam, da se jaz ali družba ne bova neposredno ali posredno udejstvovala oziroma bila v kakršnikoli obliki udeležena pri kakršnemkoli ravnanju v zvezi s športnimi stavami, športnimi napovedmi ali drugimi igrami na srečo, povezanimi z nogometnimi tekmami ali tekmovanji. Navedeno vključuje tudi prepoved neposredne ali posredne kapitalske udeleženosti v subjektih, ki bi dejavnost iz prejšnjega stavka izvajali, organizirali izvajanje, promovirali ali bili na kakšen drug način vključeni pri takšni dejavnosti. (8) V zastopstvu družbe soglašam, da NZS v smislu določbe petega odstavka 6. člena in določbe 8. člena pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, pridobi podatke o izvedbi ali pravni podlagi za izvedbo kakršnegakoli plačila v korist družbe. Predmetna izjava ima naravo pooblastila NZS za pridobivanje navedenih podatkov. (9) V zastopstvu družbe soglašam, da organi FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometne organizacije druge države ali lige v smislu določbe 8. člena pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, za potrebe izvedbe postopkov, ki jih ti organi izvajajo v okviru svojih pristojnosti, pridobijo vsakršno pogodbo, drugo listino ali podatek, ki je v zvezi z dejavnostjo, ki jo družba izvaja kot posrednik. V zastopstvu družbe soglašam tudi, da navedeni organi pridobijo vsakršno drugo 15

16 relevantno dokumentacijo oziroma podatek od kateregakoli drugega subjekta, udeleženega v postopku svetovanja, izvajanja pomoči ali z drugo aktivno vlogo v zvezi s posredovanjem, ki ga družba izvaja. Predmetna izvaja ima naravo pooblastila organom FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometne organizacije druge države ali lige za pridobivanje navedene dokumentacije in podatkov. (10) V zastopstvu družbe soglašam, da NZS v smislu določb pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja v nogometu, vodi zbirko podatkov, v zvezi z dejavnostjo posrednikov, obdeluje podatke, ki jih na podlagi navedenega predpisa pridobiva ter objavlja pridobljene podatke v obsegu in na način, naveden v 7. členu pravilnika NZS, ki ureja dejavnost posredovanja. (11) Zavedam se, da bo predmetna izjava na razpolago članom pristojnih organov FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometne organizacije druge države ali lige. (12)Navedba morebitnih pripomb in opažanj, pomembnih za razumevanje predmetne izjave: (Podpisnik izjave pripomb in opažanj ne sme podati v vsebini, s katero bi se ožilo obseg in pomen v izjavi podanih zavez in soglasij. V primeru zapisa pripomb in opažanj v nasprotju z navedeno prepovedjo, se le-ta štejejo za nezapisana.) Predmetno izjavo podajam v dobri veri, na podlagi podatkov s katerimi v času podaje izjave razpolagam. NZS pooblaščam, da za potrebe ugotovitve resničnosti navedb, ki jih podajam s predmetno izjavo, pridobiva podatke od drugih subjektov, ki s takšnimi podatki razpolagajo, vključujoč podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Izjavljam, da bom v primeru nastopa okoliščin, ki bi predpostavljale spremembo kakšne od navedb, ki so predmet te izjave, o navedenem nemudoma obvestil NZS. (Kraj in datum) (Žig družbe in podpis zakonitega zastopnika) 16

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Navodila_1819_Regions' Cup

Navodila_1819_Regions' Cup NZS STANDARD Št. / ozn. : NAV_1819_RC Verzija: V1.0 Zadeva: NAVODILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019 1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 1.1. Splošno Nogometne

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA MNZ STAREJŠI DEČKI U15

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Predsedstvo) je na svoji 150. seji, dne 27.2.2017, v posledici sprejema novega Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu Hokejske zveze Slovenije, sprejelo

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 0603-4/2016 Datum: 11. 2. 2016 Informacijski pooblaščenec po pooblaščeni uradni osebi Blažu Pavšiču po uradni dolžnosti izdaja na podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, 10. 7. 2018 NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom o športu in opravljenih pogovorih v okviru Direktorata

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev Na podlagi 10., 11., 13. in 28. člena Statuta Judo zveze Slovenije je Izvršilni odbor Judo zveze Slovenije (IO) na svoji 22. redni seji, 14. 4. 2016 sprejel: P R A V I L N I K o registraciji članic Judo

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA ZA POKAL MNZ (ČLANI IN

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I L N I K o pogojih in merilih za podelitev javnega

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA SKRAJŠANI DISCIPLINSKI PRAVILNIK KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA PARKL 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL DISCIPLINSKI PRAVILNIK 1 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 2. DISCIPLINSKI

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. SNL V 1.0; 16.08.2017 Na podlagi določil Statuta NZS

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 UPB4, 17/08 in 108/09)

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni r

PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni r PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (Foreign Account Tax Compliance

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV LEASINGA Pravne osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 18.03.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Leasingojemalec: (Ime podjetja) Naslov: (ulica, kraj, poštna ) : Kontaktna

Prikaži več

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u OBRAZEC ZA PRAV OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: zavarovalnica),

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več