EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 228 final 2013/0119 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spodbujanju prostega gibanja

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 228 final 2013/0119 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spodbujanju prostega gibanja"

Transkripcija

1 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 228 final 2013/0119 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 {SWD(2013) 144 final} {SWD(2013) 145 final} SL SL

2 OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM 1. OZADJE PREDLOGA 1.1 Splošno ozadje V stockholmskem programu iz leta 2009 z naslovom Odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje 1 je bil poudarjen pomen učinkovitega državljanstva Unije in osrednja vloga državljanov v politikah EU na področju pravosodja. Ukrepi iz navedenega programa so osredotočeni na geslo Za Evropo državljanov, tudi prek spodbujanja uresničevanja državljanskih pravic, zlasti pravice prostega gibanja. S tem povezani akcijski načrt 2 potrjuje to nalogo in navaja, da bi dobro delujoče evropsko pravosodno območje moralo biti na voljo državljanom in podjetjem kot podpora gospodarskim dejavnostim na enotnem trgu (...). V skladu z navedenim akcijski načrt predvideva sprejetje zakonodajnega predloga o odpravi formalnosti v okviru zakonodaje o pretoku javnih listin med državami članicami. V tem okviru je Evropski parlament v svoji resoluciji o stockholmskem programu menil, da so prednostne naloge na področju civilnega sodstva najprej in predvsem zadovoljiti potrebe, ki jih izražajo posamezni državljani in podjetja. Zato predlaga vzpostavitev preprostega in neodvisnega evropskega sistema za (...) odpravo zahtev glede legalizacije javnih listin 3. Evropska komisija je v zvezi s tem potrdila svojo zavezo za poenostavitev prostega pretoka javnih listin v EU v svojem poročilu o državljanstvu EU iz leta in je decembra 2010 konkretno vizijo javnosti predstavila v zeleni knjigi z naslovom Manj upravnih formalnosti za državljane: spodbujanje prostega pretoka javnih listin in priznavanje pravnih učinkov listin o osebnem stanju 5. Komisija je s to zeleno knjigo začela posvetovanje o možnih načinih za lažjo uporabo in sprejemanje javnih listin med državami članicami. Hkrati je oblikovanje enotnega trga EU dobilo nov zagon s sprejetjem Akta za enotni trg 6, katerega cilj je krepitev zaupanja državljanov v njihov notranji trg in čim boljši izkoristek potenciala kot resnično gonilo rasti v gospodarstvu Unije. S tem se med drugim odpravi nesorazmerne ovire za popolno uživanje svoboščin notranjega trga za državljane in podjetja EU. Krepitev čezmejne mobilnosti državljanov in podjetij EU je tudi eden od glavnih temeljev Akta za enotni trg II 7 in predpogoj za izpolnitev svojega potenciala. Komisija si bo še naprej prizadevala za uresničitev vizije enotnega trga, na katerem se državljani in podjetja lahko prosto gibajo čez meje kadar koli in kamor koli si želijo, brez nepotrebnih omejitev zaradi različnih nacionalnih pravil. V istem smislu se akcijski načrt Komisije o evropskem pravu gospodarskih družb in upravljanju podjetij 8 osredotoča na podporo evropskim podjetjem, zlasti v zvezi s krepitvijo pravne varnosti pri njihovem čezmejnem poslovanju. Omeniti je treba, da se Digitalna agenda UL L 115, , str. 1. COM(2010) 171 final. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2009 o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: območje svobode, varnosti in pravice za državljane Stockholmski program, točka 95. COM(2010) 603 final. COM(2010) 747 final. COM(2011) 206 final. COM(2012) 573 final. COM(2012) 740 final. SL 2 SL

3 za Evropo 9 nanaša na predlagano zakonodajo o elektronski identifikaciji in e-podpisih 10, kar obsega tudi vprašanje upravnih formalnosti v zvezi s temi identifikacijskimi instrumenti. V skladu z najnovejšim Akcijskim načrtom za podjetništvo , ostaja zmanjševanje prevelikih regulativnih bremen glavni cilj političnega programa Komisije. Akcijski načrt se zavzema za odpravo ali zmanjšanje birokracije, ko je to mogoče, za vsa podjetja, zlasti za mikropodjetja, vključno s samozaposlenimi in svobodnimi poklici, ki so zaradi svoje majhnosti in omejenih človeških in finančnih virov še zlasti občutljivi glede birokratskih bremen. V zvezi s tem vsebuje zavezo Komisije, da bo predlagala zakonodajo o odpravi obremenjujočih zahtev preverjanja verodostojnosti za javne listine, ki jih morajo MSP predložiti pri čezmejnem poslovanju na enotnem trgu. Ta zaveza podpira cilje strategije Evropa 2020 za rast in delovna mesta 12, zlasti izboljšanje poslovnega okolja v Evropi. Vse navedene pobude kažejo na odločnost EU pri premagovanju finančne in gospodarske krize. Posledično zmanjšanje birokracije, poenostavitev postopkov za čezmejno uporabo in sprejem javnih listin med državami članicami ter tudi uskladitev z njim povezanih pravil prispevajo k uresničevanju vseh dejavnosti, ki so usmerjene v prizadevanja za oblikovanje Evrope državljanov in dobro delujočega enotnega trga za podjetja EU. Države članice so 25. maja 1987 sprejele Bruseljsko konvencijo o odpravi legalizacije listin pri njihovem pretoku med državami članicami Evropskih skupnosti. Vendar konvencija še ni začela veljati, ker je niso ratificirale vse države članice, jo pa v medsebojnih odnosih začasno uporablja šest izmed njih. S prizadevanji EU, da postane območje naprednega družbenega in gospodarskega povezovanja, naj bi se državljanom in podjetjem omogočilo polno uživanje pravic in svoboščin, zagotovljenih s Pogodbama in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, in poenostavilo njihovo vsakdanje življenje in poslovanje, tako da bi se presegli standardi, določeni z obstoječimi instrumenti Unije in mednarodnim pravom. Ta predlog je eden izmed ključnih pobud v okviru evropskega leta državljanov in hkrati zagotavlja konkreten prispevek k politiki Pravosodje za rast. Predlog posnema in dopolnjuje navedene ukrepe, pobude in obveznosti Unije, saj spodbuja, da državljani in podjetja Unije polno uživajo svoje temeljne pravice, ki izhajajo iz državljanstva in notranjega trga Unije. Prinaša dodano vrednost z določitvijo horizontalnih načel o uporabi in sprejemanju javnih listin v pretoku med državami članicami, ki bi dopolnjevala obstoječo sektorsko zakonodajo Unije na tem področju, zapolnjevala vrzeli na tistih področjih, ki še vedno niso zakonsko urejena s pravom Unije in podprla pobude EU za poenostavitev življenja državljanov in poslovnih pogojev za gospodarske subjekte 14. Predlog hkrati spodbuja uporabo načela vzajemnega zaupanja med organi držav članic, saj izboljšuje njihovo znanje o javnih listinah drugih držav članic ter vzpostavlja tudi upravno sodelovanje med organi COM(2012) 784 final. COM(2012) 238 final. COM(2012) 795 final. COM(2010) 2020 final. Sklep št. 1093/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o evropskem letu državljanov (2013). UL L 325, , str. 1. V posebni raziskavi Eurobarometra 315 o civilnem pravosodju iz oktobra 2010 je bila poudarjena potreba po poenostavitvi čezmejne uporabe javnih listin, kar podpira velika večina vprašanih državljanov Unije. SL 3 SL

4 1.2 Razlogi za predlog in njegovi cilji Mobilnost državljanov Unije je praktično realnost, ki jo izkazuje zlasti dejstvo, da približno 12 milijonov evropskih državljanov študira, dela ali živi v drugi državi članici, katere niso državljani. Ta mobilnost je omogočena s pravicami, ki izhajajo iz državljanstva Evropske unije: zlasti s pravico prostega gibanja in bolj splošno s pravico, da se jih obravnava kot državljane te države članice, v kateri prebivajo. Te pravice izkazujejo in spodbujajo boljše razumevanje vrednosti evropske integracije. Enako velja za podjetja EU, zlasti MSP. Skoraj polovica jih je vključena v kakšnega od mednarodnih kontaktov, nič manjši delež njih pa redno uporablja svoboščine notranjega trga v čezmejnih poslih in s strankami v različnih državah članicah. Kljub dejstvu, da so pravica do prostega gibanja in prebivanja ter svoboščine notranjega trga trdno zasidrane v primarni zakonodaji Unije in so podrobno opredeljene v sekundarni zakonodaji Unije, še vedno obstaja vrzel med veljavnimi pravnimi pravili in resničnostjo, s katero se spopadajo državljani in podjetja, ko želijo uresničevati te pravice v praksi. Če državljani in podjetja Unije danes uresničujejo svoje pravice do prostega gibanja ali svoboščine notranjega trga, na primer tako, da se odločijo stalno prebivati ali poslovati v drugi državi članici, se ti državljani in podjetja, za razliko od državljanov in podjetij te druge države članice, soočajo z več različnimi težavami glede predložitve potrebnih javnih listin organom ter da ta država članica sprejme te listine. Skupni namen teh listin je zagotoviti dokaz o dejstvih, ki jih je evidentiral javni organ. V večini primerov se te listine predložijo za pridobitev pravice, storitve ali izpolnitev obveznosti. Tudi če so te listine popolnoma zakonite in neproblematične v njihovi državi izvora, morajo državljani in podjetja še vedno opraviti nesorazmerne in obremenjujoče upravne formalnosti, da dokažejo njihovo verodostojnosti v drugi državi članici. To je pogosto vir nezadovoljstva in vznemirjenja ter ne prispeva k uresničevanju gesla Evropa državljanov. Zadevni upravni formalnosti sta legalizacija in potrditev z žigom Apostille, ki se zahtevata za ugotovitev oziroma potrditev verodostojnosti javnih listin, da jih je mogoče uporabiti zunaj države članice, v kateri so bile izdane. Te formalnosti se nanašajo predvsem na verodostojnost podpisa in pristojnost podpisnika listine. Druge formalnosti, ki služijo podobnemu namenu v čezmejnih primerih, so zahteve za overitev kopij in prevodov. Uporaba legalizacije in potrditve Apostille je značilna za pravni okvir, ki je razdrobljen, ker temelji na več pravnih virih: na nacionalnih zakonodajah, ki se med seboj zelo razlikujejo; na številnih večstranskih ali dvostranskih mednarodnih konvencijah, ki jih je ratificiralo različno in hkrati omejeno število držav in so neprimerne za zagotovitev potrebnih rešitev za prosto gibanje evropskih državljanov; na razdrobljeni zakonodaji EU, ki obravnava le nekatere omejene vidike vprašanj, ki se postavljajo. Posledica je nejasnost in ureditveni okvir, ki ne zagotavlja pravne varnosti evropskim državljanom in podjetjem, ki se soočajo s formalnostmi, ki imajo neposreden vpliv na njihovo vsakdanje življenje. Vse ugotovljene formalnosti zahtevajo upravne postopke ter pomenijo izgubo časa in precej velike stroške, ki se zelo razlikujejo od ene države članice do druge. Poleg tega ne preprečujejo nujno goljufij in ponarejanja javnih listin. Zato jih je mogoče šteti za zastarele in nesorazmerne mehanizme za zagotavljanje želenih ciljev pravne varnosti. Določiti bi bilo treba bolj učinkovite, varne in enostavne mehanizme ali sisteme, ki bi omogočali utrditev vzajemnega zaupanja in spodbujali tesnejše sodelovanje med državami članicami na enotnem trgu, zlasti kar zadeva učinkovitejše preprečevanje goljufij in ponarejanje javnih listin. Obstoječe jezikovne ovire so še bolj izrazite, ker na ravni Unije ni večjezičnih standardnih obrazcev za javne listine, ki se najpogosteje uporabljajo med državami članicami. SL 4 SL

5 Težave glede stroškov in časa nastanejo tudi za nacionalne javne uprave. Če povzamemo, obstaja več vzrokov za težave, ki upravičujejo potrebo po ukrepih na ravni EU: 1. vse večja mobilnosti državljanov in podjetij Unije znotraj EU, ki se soočajo z ugotovljenimi upravnimi formalnostmi, ki povzročajo stroške in izgubo časa; 2. posredna diskriminacija državljanov drugih držav članic v primerjavi z domačimi državljani v čezmejnih okoliščinah; 3. razdrobljenost pravnega okvira na ravni EU in na mednarodni ravni v zvezi z legalizacijo, potrditvijo Apostille in upravnim sodelovanjem; 4. pomanjkljivosti v veljavnih pravilih EU in mednarodnih pravilih o pretoku javnih listin. Ti vzroki težav so podrobno proučeni v oceni učinka, ki je priložena predlogu. Splošni cilj tega predloga horizontalne narave je poenostaviti ugotovljene upravne formalnosti, da se poenostavi in okrepi uresničevanje pravice državljanov Unije do prostega gibanja znotraj EU in pravice podjetij do svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v okviru enotnega trga, ter pri tem ohraniti splošni interes javne politike za zagotavljanje verodostojnosti javnih listin. Cilji predloga so konkretneje: zmanjšanje praktičnih težav zaradi ugotovljenih upravnih formalnosti, zlasti odprava s tem povezanih birokratskih obremenitev, zmanjšanje stroškov in skrajšanje zamudnih postopkov, zmanjšanje stroškov prevajanja, povezanih s prostim pretokom javnih listin v EU, poenostavitev razdrobljenega pravnega okvira, ki ureja pretok javnih listin med državami članicami, zagotavljanje učinkovitejše stopnje odkrivanja goljufij in ponarejanja javnih listin, odprava tveganj diskriminacije med državljani in podjetji Unije. Predlaga se poenostavitev pravil in postopkov, ki se zdaj uporabljajo med državami članicami v zvezi s preverjanjem verodostojnosti nekaterih javnih listin, in hkrati dopolnitev obstoječe sektorske zakonodaje Unije, vključno s pravili v zvezi s pretokom specifičnih javnih listin, z odpravo zahtev glede legalizacije, potrditve Apostille ter s poenostavitvijo uporabe kopij in prevodov. Predlog se zgleduje po veljavni sektorski zakonodaji Unije in ustreznih mednarodnih instrumentih, hkrati pa krepi zaupanje v javne listine, izdane v drugih državah članicah. Predlog po drugi strani ne spreminja veljavne sektorske zakonodaje Unije, ki vsebuje določbe o legalizaciji, podobnemu postopku, drugih formalnostih ali upravnem sodelovanju, temveč zakonodajo dopolnjuje. 1.3 Področje uporabe in pravni učinki Področje uporabe Področje uporabe tega predloga zajema javne listine, ki so jih izdali organi držav članic ter imajo uradno dokazno vrednost v zvezi z rojstvom, smrtjo, imenom, sklenitvijo zakonske zveze, registraciji partnerske skupnosti, starševstvom, posvojitvijo, stalnim prebivališčem, državljanstvom, nacionalnostjo, nepremičninami, pravnim statusom in zastopanjem gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij, pravicami intelektualne lastnine in SL 5 SL

6 odsotnostjo kazenske evidence. Listine, ki jih sestavijo fizične osebe, in listine, ki jih izdajajo organi tretjih držav, so izključene iz njegovega področja uporabe Pravni učinki Ta predlog idejno sledi zeleni knjigi Komisije iz leta 2010, ki se nanaša na upravne formalnosti, ki se uporabljajo za ugotavljanje verodostojnosti javnih listin med državami članicami. Osredotoča se na ugotavljanje verodostojnosti javnih listin in zgleduje po veljavni zakonodaji EU in zadevnih mednarodnih instrumentih. Treba je poudariti, da predlog ne obravnava vprašanja priznavanja učinkov javnih listin med državami članicami niti ne uvaja popolne uskladitve vseh javnih listin, ki obstajajo v državah članicah, ali razmer, v katerih državljani in podjetja EU v čezmejnih okoliščinah potrebujejo te listine. Večjezični standardni obrazci Unije, ki naj bi se uvedli s tem predlogom, ne bodo imeli pravnih učinkov glede priznavanja njihove vsebine v državah članicah, v katerih bodo predložene. S temi poenotenimi obrazci se ne bo posegalo v uporabo enakovrednih javnih listin, ki jih sestavljajo organi države članice izdajateljice listine. Če se ti obrazci uporabijo, bodo imeli glede njihove verodostojnosti enako uradno dokazno vrednost kot enakovredne nacionalne listine. Njihov glavni namen bo zmanjšanje preostalih zahtev glede prevajanja za državljane in podjetja Unije. 2. REZULTATI POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCENA UČINKA Z zainteresiranimi stranmi, državami članicami in javnostjo so bila opravljena obširna posvetovanja, zlasti po sprejetju zelene knjige Komisije. Komisija je prejela skupaj veliko število mnenj držav članic, nacionalnih in mednarodnih strokovnih organizacij ter državljanov. Kot je opisano zgoraj, se ta predlog nanaša izključno na prvi del Zelene knjige z naslovom prosti pretok javnih listin. Drugi del v zvezi s priznavanjem pravnih učinkov izpiskov o osebnem stanju ni zajet v sedanjem predlogu. Izhaja iz mnenj, da večina držav članic in zainteresiranih strani pozdravlja namen Komisije, da se odpravijo upravne formalnosti v zvezi s preverjanjem verodostojnosti javnih listin. Vendar poudarjajo, da je treba uvesti spremljevalne zaščitne ukrepe, kot je možnost preverjanja verodostojnosti javnih listin z okrepljenim upravnim sodelovanjem na ravni EU, da bi se olajšal prehod s sedanjega sistema na novi okvir in zagotovila pravna varnost in zmanjšalo število goljufij. Komisija se je tudi v letu 2012 sestala in posvetovala z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, da bi dopolnila in posodobila prispevke k prvem delu zelene knjige. Sestanki so bili opravljeni med drugim z Mednarodno komisijo za osebni status (ICCS), Haaško konferenco o mednarodnem zasebnem pravu (HCCH), Svetom notariatov Evropske unije (CNUE), Evropsko zvezo registratorjev (EVS), Evropskim združenjem obrtnikov, malih in srednje velikih podjetij (UEAMPE), Evropskim združenjem zemljiških knjig (ELRA) in Mednarodnim združenjem lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in obojespolnikov (ILGA). Sestanek s strokovnjaki držav članic je potekal 27. septembra 2012, na njem pa so razpravljali o delovnem dokumentu, ki vsebuje glavne elemente predloga. Komisija je razpravo o teh elementih nadaljevala s strokovnjaki iz več držav članic. Komisija je prav tako pripravila temeljito oceno učinka, ki je priložena predlogu. SL 6 SL

7 3. PRAVNI ELEMENTI PREDLOGA 3.1 Povzetek predlaganih ukrepov Predlog vzpostavlja jasen sklop horizontalnih pravil o tem, da za javne listine, ki spadajo na njegovo področje uporabe, ni potrebna legalizacija ali podoben postopek (potrditev z žigom Apostille). Predvideva tudi poenostavitev drugih formalnosti v zvezi s čezmejnim sprejemanjem javnih listin, in sicer overjenih kopij in overjenih prevodov. Za zagotovitev verodostojnosti javnih listin, ki prehajajo iz ene države članice v drugo, uvaja učinkovito ter varno upravno sodelovanje, ki temelji na informacijskem sistemu za notranji trg (v nadaljnjem besedilu: IMI), ki je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra IMI vključuje tudi funkcije za vzdrževanje repozitorija vzorcev obrazcev javnih listin, ki se uporabljajo na enotnem trgu in lahko služijo kot prva kontrolna točka nepoznanih listin. Predlog uvaja tudi večjezične standardne obrazce Unije o rojstvu, smrti, sklenitvi zakonske zveze, registraciji partnerske skupnosti in pravnem statusu ter zastopanju gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij. Poleg tega bi se lahko za nadaljnje zmanjšanje zahtev glede prevajanja taki večjezični standardni obrazci Unije uvedli tudi za javne listine, ki se nanašajo na ime, starševstvo, posvojitev, stalno prebivališče, državljanstvo in nacionalnost, nepremičnine, pravice intelektualne lastnine in neobstoj kazenske evidence. Večjezični standardni obrazci Unije ne bi smeli biti obvezni, vendar imajo, če se uporabijo, enako uradno dokazno vrednostjo kot podobne javne listine, ki jih pripravijo organi države članice izdajateljice. Glavne značilnosti predloga je mogoče povzeti na naslednji način: Vsebina in področje uporabe (člena 1 in 2) Predlog spodbuja prosto gibanje državljanov in gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij z ureditvijo, ki za nekatere javne listine, ki so jih izdali organi držav članic, ne zahteva vseh oblik legalizacije ali podobnega postopka oziroma drugih formalnosti, povezanih z njihovim sprejemom v drugih državah članicah, ko se jih predloži njihovim organom. Uvaja tudi večjezične standardne obrazce Unije o rojstvu, smrti, sklenitvi zakonske zveze, registraciji partnerske skupnosti in pravnem statusu ter zastopanju gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij. Nanaša se na javne listine, ki jih izdajo organi države članice in jih je treba predložiti organom druge države članice. Predlog ne obravnava priznavanja vsebine javnih listin, ki so jih izdali organi držav članic. Predlog se nanaša na primere, ko opredeljene javne listine v čezmejnih okoliščinah zahtevajo: (i) javni organi držav članic ali (ii) subjekti držav članic, ki so na podlagi akta ali upravne odločbe zadolženi za opravljanje javnih nalog Opredelitev pojmov (člen 3) Predlog vsebuje opredelitve naslednjih izrazov: javne listine, organ, legalizacija, podoben postopek, druge formalnosti in osrednji organ. Zlasti določa, da so javne listine le listine, ki so jih izdali organi držav članic ter imajo uradno dokazno vrednost v zvezi z rojstvom, smrtjo, imenom, sklenitvijo zakonske zveze, registriracijo partnerske skupnosti, starševstvom, posvojitvijo, stalnim prebivališčem, državljanstvom in nacionalnostjo, nepremičninami, pravnim statusom in zastopanjem gospodarskih družb ali drugih oblik podjetij, pravicami intelektualne lastnine in odsotnostjo kazenske evidence. 15 UL L 316, , str. 1. SL 7 SL

8 3.1.3 Opustitev zahteve o legalizaciji ali podobnem postopku (člen 4) V skladu s predlogom se za javne listine, ki izvirajo iz držav članic in spadajo na njegovo področje uporabe, ne zahteva nobena oblika legalizacije ali podobnega postopka, določena s Haaško konvencijo iz leta 1961 o odpravi zahteve po legalizaciji tujih javnih listin, če se predložijo organom drugih držav članic, kot splošno načelo Poenostavitev drugih formalnosti (člena 5 in 6) V skladu s predlogom organi ne smejo zahtevati vzporedne predložitve izvirnika javne listine in njegove overjene kopije, ki ju izdajo organi drugih držav članic. Poleg tega morajo organi sprejeti neoverjeno kopijo, če se predloži skupaj z izvirnikom in morajo poleg tega sprejeti potrdila, izdana v drugih državah članicah. Predlog predvideva, da bi organi morali sprejemati neoverjene prevode javnih listin, ki jih izdajo organi drugih držav članic. Če organi države članice, v kateri se predloži javna listina, upravičeno dvomijo o pravilnosti ali kakovosti njenega prevoda v posameznem primeru, lahko zahtevajo overjen prevod zadevne listine Zahteva za informacije v primeru upravičenega dvoma (člen 7) Predlog predvideva, da lahko organi države članice, v kateri je bila predložena javna listina ali njena overjena kopija, če upravičeno dvomijo oziroma dvoma glede verodostojnosti ni mogoče drugače odpraviti, zlasti glede verodostojnosti podpisa, pristojnosti osebe podpisnice listine ali istovetnosti pečata ali žiga, ustreznim organom države članice, v kateri so bile te listine izdane, pošljejo zahtevo za informacije. Če posamezni nacionalni organ nima dostopa do informacijskega sistema za notranji trg, lahko zahteva informacije od osrednjega organa svoje države članice v skladu s postopkom, ki ga določi ta država članica. Kadar centralni organ ne more odgovoriti na tako zahtevo, jo posreduje osrednjemu organu države članice, v kateri je bila listina izdana. Zaprošeni organi naj bi na tako zahtevo odgovorili v najkrajšem možnem času, ki ne sme biti daljši od enega meseca Upravno sodelovanje (členi 8, 9 in 10) Predlog predvideva, da je informacijski sistem za notranji trg treba uporabiti za namene zahtev za informacije v primerih upravičenega dvoma glede verodostojnosti javnih listin ter o njihovih overjenih kopijah. Informacijski sistem za notranji trg je programska oprema, ki je dostopna prek spleta in jo je Komisija razvila v sodelovanju z državami članicami, da bi pomagala državam članicam pri praktičnem izvajanju zahtev po izmenjavi informacij, kot je določeno v aktih Unije oziroma v tej uredbi. Omogoča zbiranje vzorcev nacionalnih javnih listin v svojem repozitoriju, kar bo tudi z jezikovnega vidika v pomoč tudi organom, tako da se jih seznanja z listinami drugih držav članic. Poleg tega predlog vsebuje podrobna pravila v zvezi z imenovanjem, funkcijami in sestanki osrednjih organov. Osrednji organi med drugim zagotavljajo in redno posodabljajo najboljše prakse o preprečevanju goljufij v zvezi z javnimi listinami Večjezični standardni obrazci Unije (členi 11, 12, 13, 14 in 15) Predlog določa uvedbo večjezičnih standardnih obrazcev Unije v vseh uradnih jezikih, in sicer o rojstvu, smrti, sklenitvi zakonske zveze, registraciji partnerske skupnosti ter pravnem statusu in zastopanju gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij. Navedeno je zajeto v prilogah I, II, III, IV in V. Večjezični standardni obrazci bodo državljanom in gospodarskim družbam oziroma drugim oblikam podjetij na voljo vzporedno in kot alternativa nacionalnim javnim listinam na prostovoljni podlagi in z enako formalno dokazno vrednostjo kot podobne javne listine, ki jih izdajo organi države članice izdajateljice. Če je za določeno javno listino vzpostavljen večjezični standardni obrazec Unije, morajo organi države članice, če v tej SL 8 SL

9 državi članici obstaja enakovredna javna listina, na zahtevo izdati takšen obrazec. Kateri organi izdajajo obrazce, je določeno v nacionalnem pravu vsake države članice. Izdan mora biti pod istimi pogoji (npr. glede pristojbin) kot enakovredna javna listina, ki že obstaja v tej državi članici. Ti standardni obrazci nimajo pravnih učinkov glede priznavanja njihove vsebine v državah članicah, v katerih bodo predloženi. Komisija bo ob upoštevanju vse večje uporabe sodobnih komunikacijskih tehnologij na področju javnih listin razvila elektronske različice večjezičnih standardnih obrazcev Unije ali druge obrazce, primerne za elektronsko izmenjavo, in bo države članice spodbujala, da njihovo uporabo omogočijo državljanom in gospodarskim družbam oziroma drugim oblikam podjetij iz Unije. Komisija bo oblikovala podrobna navodila o izdaji večjezični standardnih obrazcev Unije v sodelovanju z osrednjimi organi držav članic Razmerja z drugimi instrumenti (členi 16, 17 in 18) Predlog ne posega v uporabo prava Unije, ki vsebuje določbe o legalizaciji, podobnem postopku ali drugih formalnostih, niti v uporabo zakonodaje Unije o elektronskih podpisih in elektronski identifikaciji. Predlog ne vpliva na uporabo drugih sistemov upravnega sodelovanja, ki so določeni z zakonodajo Unije in zagotavljajo izmenjavo informacij med državami članicami na nekaterih področjih (npr. CCN/CSI sistem na področju obdavčevanja in carin) Pregled (člen 21) Komisija bi morala oceniti uporabo te uredbe vsaka tri leta in pripraviti poročilo, skupaj s predlogi za njene spremembe. Komisija bi v zvezi s tem morala zlasti proučiti, ali bi bilo treba področje uporabe te uredbe razširiti na nove kategorije javnih listin. Poleg tega bi Komisija morala razmisliti o koristih predloga o dodatnih večjezičnih standardnih obrazcih Unije za javne listine o imenu, starševstvu, posvojitvi, stalnem prebivališču, državljanstvu in nacionalnosti, nepremičninah, pravicah intelektualne lastnine in odsotnosti kazenske evidence, ali za kategorije, ki spadajo na potencialno razširjeno področje uporabe. 3.2 Pravna podlaga Ta predlog temelji na členu 21(2) PDEU, ki pooblašča Evropski parlament in Svet, da sprejmeta določbe za olajšanje uresničevanja pravic državljanov Unije do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic ob upoštevanju omejitev in pogojev, določenih s Pogodbama in ukrepi, ki so bili sprejeti za njuno uveljavitev. Upravne ovire za čezmejno uporabo in sprejemanje javnih listin neposredno vplivajo na prosto gibanje državljanov. Odprava teh ovir bi torej olajšala uresničevanje prostega gibanja državljanov, kot je določeno v členu 21(2) PDEU. Ta člen se uporablja v kombinaciji s členom 114(1) PDEU, ki pooblašča Evropski parlament in Svet za sprejemanje ukrepov za približevanje določb, katerih cilj je vzpostavitev in delovanje notranjega trga. Upravne ovire za čezmejno uporabo in sprejemanje javnih listin neposredno vplivajo na polno uživanje svoboščin notranjega trga za podjetja EU v skladu s členom 26(2) PDEU in členom 114(1) PDEU. Zato je ustrezna dopolnilna pravna podlaga, da se zajamejo javne listine, ki jih uporabljajo podjetja v EU v čezmejnih okoliščinah na notranjem trgu. Ukrepi, določeni v členu 21(2) in členu 114(1) PDEU se sprejmejo z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 294 PDEU in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom glede ukrepov, določenih v členu 114(1) PDEU. SL 9 SL

10 Glede na ugotovljene probleme in cilje je uredba očitno najprimernejša zakonodajna oblika predloga. 3.3 Subsidiarnost in sorazmernost Načelo subsidiarnosti Ta predlog je v skladu z zahtevami načela subsidiarnosti. Težave, opisane zgoraj in v oceni učinka ki spremlja ta predlog, imajo očitno čezmejno razsežnost in jih zaradi njihove narave ni mogoče ustrezno obravnavati na ravni držav članic. Vsako enostransko ukrepanje držav članic bi bilo v nasprotju s ciljem pravne varnosti in predvidljivosti za državljane in gospodarske subjekte in bi še bolj povečalo obstoječi zakonodajni mozaik. Poleg tega države članice zaradi evropske razsežnosti zadevnih izzivov ne morejo same zagotoviti učinkovitih rešitev zanje. Ukrepanje na ravni EU bi pomagalo državljanom in podjetjem Unije, da različne kategorije javnih listin v čezmejnih okoliščinah uporabljajo brez nesorazmernih in obremenjujočih upravnih formalnosti. Iz teh razlogov bi večjo učinkovitost zagotovilo ukrepanje na ravni EU. Sprejetje neposredno uporabljivega poenostavitvenega ukrepa, ki vsebuje horizontalna načela o prostem pretoku javnih listin med državami članicami ter uvedba večjezičnih standardnih obrazcev Unije kaže očitno dodano vrednost takšnega ukrepa Načelo sorazmernosti Predlog je skladen z načelom sorazmernosti, saj je strogo omejen na okvire, ki so potrebni za doseganje njegovih ciljev. Z njim se ne poskuša uskladiti javnih listin držav članic ali pravil, ki urejajo njihov pretok znotraj EU. Predlog se osredotoča zgolj na ukinitev ali poenostavitev ugotovljenih upravnih formalnosti, s potrebnimi spremnimi elementi, da se omogoči preverjanje verodostojnosti javnih listin v primerih upravičenega dvoma. Iz priložene ocene učinka je razvidno, da koristi ključnih elementov tega predloga odtehtajo stroške in da so predlagani ukrepi sorazmerni. 3.4 Učinek na temeljne pravice Komisija je v skladu s strategijo Unije za učinkovito izvajanje Listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji 16 zagotovila, da predlog spoštuje pravice iz Listine in kar je še pomembneje, da nadalje spodbuja njihovo uporabo. V zvezi s tem predlog zlasti: obravnava posredno diskriminacijo državljanov drugih držav članic v primerjavi z domačimi državljani, saj se za javne listine, ki izvirajo iz drugih držav članic, ne bi več zahtevale dodatne upravne formalnosti v primerjavi z enakimi oziroma enakovrednimi domačimi listinami, ki jih bolj pogosto uporabljajo domači državljani (člen 18 PDEU), spodbuja uresničevanje pravice do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, iskanja zaposlitve, ustanavljanja podjetij ali opravljanja storitev oziroma poslovanja v drugih državah članicah (členi 45, 15 in 16 Listine), pozitivno vpliva na uresničevanje pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravice do sklenitve zakonske zveze in ustvarjanja družine, lastninske pravice ter na uresničevanje otrokovih pravic (členi 7, 9, 17 in 24 Listine). 16 Sporočilo Komisije COM(2010) 573 z dne 19. oktobra SL 10 SL

11 Komisija je tudi preverila, ali je predlog popolnoma skladen s členom 8 Listine, ki zagotavlja pravico varstva osebnih podatkov, zlasti kar zadeva izmenjavo in prenos podatkov v okviru predlaganega upravnega sodelovanja, ki temelji na informacijskem sistemu za notranji trg. V oceni učinka, priloženi temu predlogu, je podrobno opisana ocena spoštovanja temeljnih pravic. 4. PRORAČUNSKE POSLEDICE 4.1. Proračunske posledice Pričakuje se le manjše stroške za proračun EU v zvezi z dejavnostmi usposabljanja in sestanki. Informacijski sistem za notranji trg je prilagodljiv in se lahko prilagodi kateri koli nacionalni upravni strukturi (centralizirani, popolnoma decentralizirani ali vmesni obliki strukture), njegova uporaba pa državam članicam ne povzroči nobenih informacijskih stroškov. Informacijski sistem za notranji trg trenutno deluje s približno registriranimi uporabniki na več zakonodajnih področjih (poklicne kvalifikacije, storitve, obravnavanje zadeve v okviru sistema SOLVIT, napotitev delavcev, denarna sredstva na poti in pravice bolnikov). Vzpostavitev novega modula IMI za podporo upravnemu sodelovanju, predvidenemu s tem predlogom, ne bo povzročila nobenih novih stroškov in jo je mogoče zajeti s splošnimi delovnimi postopki, ki so že razviti (npr. razvoj programske opreme, funkcije prevajanja, vzdrževanje sistema, podprte storitve itd.). Zato za javne listine ne bo treba uvesti novega posebnega strežnika. Dodajanje novih uporabnikov v informacijski sistem za notranji trg po uporabi te uredbe bi bilo mogoče obvladati v okviru zmogljivosti sedanje infrastrukture IMI. Potencialni stroški usposabljanja, predvidenega s tem predlogom, se bodo krili po sistemu delitve stroškov, vključno s prispevkom GD Komisije za pravosodje. Ocenjuje se, da bi skupni enkratni stroški za dejavnosti usposabljanja na informacijskem sistemu za notranji trg, ki so povezani izključno s tem predlogom, znašali približno EUR Poenostavitev Poenostavitev ugotovljenih upravnih formalnosti bi močno olajšala življenje državljanov in podjetij Unije (zlasti MSP) pri uporabi javnih listin v čezmejnih okoliščinah. Predlog je horizontalni ukrep za poenostavitev. Odprava nesorazmernih in obremenjujočih upravnih formalnosti glede dokazovanja verodostojnosti različnih javnih listin bo olajšala in okrepila uresničevanje pravice državljanov EU do prostega gibanja znotraj EU in pravice podjetij (zlasti MSP) do prostega ustanavljanja in opravljanja storitev na notranjem trgu. Upravno sodelovanje, ki temelji na informacijskemu sistemu za notranji trg, bo omogočalo podporo glede obravnave zahtev za informacije v primerih upravičenega dvoma in glede izvajanja novih pravil. Organi bodo lahko uporabili njegove obstoječe funkcije, tudi zagotavljanje večjezičnega sistema za komunikacije, predhodno prevedena in standardna vprašanja in odgovore ter repozitorije vzorcev javnih listin, ki se uporabljajo na notranjem trgu. Izmenjava informacij in listin prek elektronskih sredstev bo omogočila učinkovito in varno izmenjavo elektronskih različic javnih listin. Nenazadnje bodo večjezični standardni obrazci Unije o rojstvu, smrti, sklenitvi zakonske zveze, registraciji partnerske skupnosti in pravnem statusu podjetja zmanjšali preostale zahteve državljanov in podjetij iz Unije glede prevajanja, kar bo ugodno vplivalo na čezmejno uporabo zadevnih listin. Ta pozitiven učinek je v prihodnje mogoče še povečati z uporabo podobnih večjezičnih standardnih obrazcev Unije za druge javne listine, ki jih državljani in podjetja iz Unije pogosto uporabljajo. SL 11 SL

12 4.3. Usklajenost z drugimi politikami Unije Ta predlog spada v okvir prizadevanj Komisije za odpravo ovir, s katerimi se državljani Unije v vsakdanjem življenju srečujejo pri uresničevanju pravic, ki jih imajo na podlagi prava Unije, kot je poudarjeno v Poročilu o državljanstvu iz leta 2010, ter za hkratno poenostavitev čezmejnih dejavnosti podjetij iz EU (zlasti MSP) na notranjem trgu. SL 12 SL

13 2013/0119 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 21(2) in 114(1) Pogodbe, ob upoštevanju predloga Evropske komisije, po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora 17, v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, ob upoštevanju naslednjega: (1) Unija si je zastavila cilj ohranjanja in razvijanja območja svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na katerem je zajamčeno prosto gibanje oseb. Unija si je tudi zastavila cilj, da vzpostavi in zagotovi delovanje notranjega trga. Unija bi za zagotovitev uresničevanja pravic svojih državljanov in podjetij do prostega gibanja znotraj notranjega trga morala sprejeti konkretne ukrepe za poenostavitev obstoječih upravnih formalnosti, povezanih s čezmejnim sprejemanjem nekaterih javnih listin. (2) Legalizacija listine in potrditev z žigom Apostille sta upravni formalnosti, ki ju je trenutno treba nujno opraviti, da bi se javna listina, izdana v eni državi članici, lahko uporabila za uradne namene v drugi državi članici. (3) To sta zastarela in nesorazmerna mehanizma za ugotavljanje oziroma potrditev verodostojnosti javnih listin. Treba bi bilo vzpostaviti enostavnejši okvir. Hkrati bi moral biti na voljo učinkovitejši mehanizem za upravno sodelovanje med državami članicami za primere, ko obstaja upravičen dvom o verodostojnosti javne listine. Ta mehanizem naj bi okrepil medsebojno zaupanje med državami članicami na notranjem trgu. (4) Ugotavljanje in potrditev verodostojnosti javnih listin med državami članicami urejajo različne mednarodne konvencije in sporazumi. Te konvencije in sporazumi so bili sklenjeni pred uvedbo upravnega in pravosodnega sodelovanja na ravni Unije, tudi pred sprejetjem sektorskih instrumentov prava Unije, ki urejajo vprašanje čezmejnega sprejemanja specifičnih javnih listin. Vsekakor so lahko zahteve, ki jih določajo ti instrumenti, obremenjujoče za državljane in gospodarske družbe oziroma druge oblike podjetij ter ne zagotavljajo zadovoljivih rešitev za enostavnejše sprejemanje javnih listin med državami članicami. (5) Področje uporabe te uredbe bi moralo zajemati javne listine, ki so jih izdali organi držav članic ter imajo uradno dokazno vrednost v zvezi z rojstvom, smrtjo, imenom, sklenitvijo zakonske zveze ali registracijo partnerske skupnosti, starševstvom, posvojitvijo, stalnim prebivališčem, državljanstvom, nacionalnostjo, nepremičninami, 17 UL C,, str.. SL 13 SL

14 pravnim statusom in zastopanjem gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij, pravicami intelektualne lastnine in odsotnostjo kazenske evidence. Poenostavitev sprejemanja teh kategorij javnih listin med državami članicami bi morala prinesti oprijemljive koristi za državljane in gospodarske družbe oziroma druge oblike podjetij iz Unije. Listine, ki jih izdajo fizične osebe, bi bilo treba zaradi svoje drugačne pravne narave izključiti iz njenega področja uporabe. Listine, ki jih sestavijo organi tretjih držav, prav tako ne bi smeli spadati na področje uporabe te uredbe. (6) Cilj te uredbe ni spreminjanje materialnega prava držav članic o rojstvu, smrti, imenu, sklenitvi zakonske zveze, registraciji partnerske skupnosti, starševstu, posvojitvi, stalnem prebivališču, državljanstvu ali nacionalnosti, nepremičninah, pravnem statusu gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij, pravicah intelektualne lastnine ali odsotnosti kazenske evidence. (7) Da bi se spodbudil prost pretok državljanov in gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij v Uniji, bi bilo treba za opredeljene kategorije javnih listin določiti, da zanje ni potrebna nobena oblika legalizacije ali podoben postopek. (8) Druge formalnosti, povezane s čezmejnim pretokom javnih listin, namreč zahteva o predložitvi overjenih kopij in overjenih prevodov, bi bilo treba prav tako poenostaviti, da se še bolj poenostavi sprejemanje javnih listin med državami članicami. (9) Določiti bi bilo treba ustrezne zaščitne ukrepe za preprečevanje goljufij in ponarejanja javnih listin, ki so v pretoku med državami članicami. (10) Za hitro in varno čezmejno izmenjavo informacij in za lažjo medsebojno pomoč bi bilo treba s to uredbo vzpostaviti upravno sodelovanje med organi, ki jih določijo države članice. To upravno sodelovanje bi moralo temeljiti na informacijskem sistemu za notranji trg (v nadaljnjem besedilu: IMI), ki je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra (11) Uredbo (EU) št. 1024/2012 bi bilo zato treba spremeniti tako, da se to uredbo doda na seznam določb, ki se izvajajo prek informacijskega sistema za notranji trg. (12) Organi države članice, v katerih je predložena javna listina ali njena overjena kopija, bi morali imeti možnost vložiti zahtevo za informacije pri pristojnih organih države članice, v kateri so bile te listine izdane, bodisi neposredno z uporabo informacijskega sistema za notranji trg ali pri osrednjem organu njihove države članice, če upravičeno dvomijo o verodostojnosti teh listin. Enako možnost bi bilo treba zagotoviti subjektom, ki so na podlagi akta ali upravne odločbe pristojni za izvajanje javnih nalog. Zaprošeni organi naj bi na tako zahtevo odgovorili v najkrajšem možnem času in v vsakem primeru najpozneje v enem mesecu. Če z odgovorom zaprošenih organov ni potrjena verodostojnost javne listine ali njene overjene kopije, organ, ki je vložil zahtevo za informacije, ni zavezan, da sprejme to listino. (13) Organi bi morali imeti možnost uporabe obstoječih funkcij IMI, tudi glede zagotavljanja večjezičnega sistema za komunikacije, uporabe predhodno prevedenih in standardnih vprašanj in odgovorov ter iz repozitorija vzorcev javnih listin, ki se uporabljajo na notranjem trgu. (14) Ob vložitvi zahteve za informacije bi morali osrednji organi držav članic zagotoviti pomoč organom, zlasti pri posredovanju in prejemu takšnih zahtev in predložitvi vseh informacij, ki so potrebne v zvezi s takimi zahtevami. 18 UL L 316, , str. 1. SL 14 SL

15 (15) Osrednji organi bi morali sprejeti vse druge potrebne ukrepe za lažjo uporabo te uredbe, zlasti za izmenjavo najboljših praks v zvezi s sprejemanjem javnih listin med državami članicami, da se razvijejo in redno posodabljajo najboljše prakse glede preprečevanja goljufij v zvezi z javnimi listinami in glede spodbujanja uporabe elektronskih različic javnih listin. Določiti bi morali tudi vzorce nacionalnih javnih listin prek repozitorija v informacijskem sistemu za notranji trg. V ta namen bi bilo treba uporabiti Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah, ki je bila ustanovljena z Odločbo 2001/470/ES 19. (16) Večjezične standardne obrazce Unije bi bilo treba določiti v vseh uradnih jezikih Unije za javne listine o rojstvu, smrti, sklenitvi zakonske zveze, registraciji partnerske skupnosti ter pravnem statusu in zastopanju gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij, da državljanom in gospodarskim družbam oziroma drugim oblikam podjetij iz Unije ne bi bilo treba predložiti prevodov v primerih, ko bi se to od njih sicer zahtevalo. (17) Večjezične standardne obrazce Unije bi bilo treba na zahtevo izdati državljanom in gospodarskim družbam oziroma drugim oblikam podjetij, ki imajo pravico prejeti enakovrene javne listine, kot obstajajo v državi članici izdajateljici, in pod enakimi pogoji. Standardni obrazci bi morali imeti enako uradno dokazno vrednost kot enakovredne javne listine, ki jih pripravijo organi države članice izdajateljice, in omogočati državljanom in gospodarskim družbam oziroma drugim oblikam podjetij iz Unije, da v vsakem posameznem primeru izberejo med njihovo uporabo ali uporabo enakovredne nacionalne listine. Večjezični standardni obrazci Unije ne bi smeli imeti pravnih učinkov glede priznavanja njihove vsebine v državah članicah, v katerih se predložijo. Komisija bi morala pripraviti podrobna navodila za njihovo uporabo, z vključitvijo osrednjih organov v ta namen. (18) Komisija bi morala za uporabo sodobnih komunikacijskih tehnologij razviti elektronske različice večjezičnih standardnih obrazcev Unije ali druge obrazce, primerne za elektronsko izmenjavo. (19) Pojasniti bi bilo treba razmerje med to uredbo in veljavno zakonodajo Unije. V zvezi s tem ta uredba ne bi smela vplivati na uporabo zakonodaje Unije, ki vsebuje določbe o legalizaciji, podobnem postopku ali drugih formalnostih, ampak jih mora dopolnjevati. Ta uredba prav tako ne bi smela posegati v uporabo zakonodaje Unije o elektronskih podpisih in elektronski identifikaciji. Ta uredba ne bi smela posegati v uporabo drugih sistemov upravnega sodelovanja, ki so bili vzpostavljeni z zakonodajo Unije in zagotavljajo izmenjavo informacij med državami članicami na specifičnih področjih. Ta uredba se lahko uporablja v sinergiji s takimi specifičnimi sistemi. (20) Skladnost s splošnimi cilji te uredbe zahteva, da bi morala ta imeti med državami članicami prednost pred dvostranskimi ali večstranskimi konvencijami, katerih pogodbenice so države članice in ki se nanašajo na zadeve, ki jih ta zajema. (21) Države članice bi morale za namene lažje uporabe te uredbe Komisijo obvestiti o kontaktnih podatkih svojih osrednjih organov. Te informacije bi bilo treba dati na voljo javnosti, zlasti prek Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah. (22) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (člen 7), pravico do varstva osebnih podatkov (člen 8), pravico do sklenitve 19 UL L 174, , str. 25. SL 15 SL

16 zakonske zveze in ustvarjanja družine (člen 9), svobodo izbire poklica in dela (člen 15), svobodo gospodarske pobude (člen 16) in svobodo gibanja in prebivanja (člen 45). To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli. (23) Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 20 ureja obdelavo osebnih podatkov, ki se v državah članicah izvaja v okviru te uredbe in pod nadzorom neodvisnih javnih organov, ki jih imenujejo države članice. Vsaka izmenjava ali prenos informacij in listin s strani organov držav članic bi morala biti v skladu z Direktivo 95/46/ES. Poleg tega bi morale takšne izmenjave in prenosi služiti posebnemu namenu preverjanja verodostojnosti javnih listin s strani organov prek informacijskega sistema za notranji trg in le v okviru njihovih pristojnosti za vsak posamezen primer. (24) Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, ki jih je lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: Poglavje I Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitev pojmov Člen 1 Predmet urejanja Ta uredba določa odpravo obveznosti legalizacije ali podobnega postopka za javne listine, ki jih izdajo organi držav članic, ter poenostavitev drugih formalnosti v zvezi s sprejemanjem nekaterih takih javnih listin. Uvaja tudi večjezične standardne obrazce Unije o rojstvu, smrti, sklenitvi zakonske zveze, registraciji partnerske skupnosti ter pravnem statusu in zastopanju gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij. Člen 2 Področje uporabe 1. Ta uredba se uporablja za sprejemanje javnih listin, ki jih je treba predložiti organom druge države članice. 2. Ta uredba se ne uporablja za priznavanje vsebine javnih listin, ki so jih izdali organi drugih držav članic. Člen 3 Opredelitev pojmov V tej uredbi: (1) javne listine pomenijo listine, ki jih izdajo organi države članice in imajo uradno dokazno vrednost glede: 20 UL L 281, , str SL 16 SL

17 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) rojstva; smrti; imena; sklenitve zakonske zveze in registracije partnerske skupnosti; starševstva; posvojitve; stalnega prebivališča; državljanstva in nacionalnosti; nepremičnin; pravnega statusa in zastopanja gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij; pravic intelektualne lastnine; odsotnosti kazenske evidence; (2) organ pomeni javni organ države članice ali subjekt, ki je na podlagi akta ali upravne odločbe pooblaščen za izvajanje javnih nalog; (3) legalizacija pomeni uradni postopek potrditve verodostojnosti podpisa nosilca javne funkcije, pristojnosti, v okviru katere je deloval podpisnik listine, in, če je primerno, istovetnost pečata ali žiga, ki ga ima listina; (4) podoben postopek pomeni postopek dodatnega potrdila, določenega s Haaško konvencijo iz leta 1961 o odpravi legalizacije tujih javnih listin; (5) druge formalnosti pomenijo izdajo overjenih kopij in overjenih prevodov javnih listin; (6) osrednji organ pomeni organ, ki ga v skladu s členom 9 imenujejo države članice za izpolnjevanje nalog v zvezi z uporabo te uredbe. Poglavje II Opustitev obveznosti legalizacije, poenostavitev drugih formalnosti ter zahteva za informacije Člen 4 Opustitev obveznosti legalizacije in podobnega postopka Javne listine so oproščene vseh oblik legalizacije in podobnega postopka. Člen 5 Overjene kopije in izvirniki javnih listin 1. Organi ne smejo zahtevati, da se hkrati predložita izvirnik javne listine in njegova overjena kopija, ki so ju izdali organi drugih držav članic. 2. Če se izvirnik javne listine, ki ga izdajo organi ene države članice, predloži skupaj z njegovo kopijo, organi druge države članice sprejmejo tako kopijo brez overitve. 3. Organi sprejmejo overjene kopije, ki so bile izdane v drugih državah članicah. SL 17 SL

18 Člen 6 Neoverjeni prevodi 1. Organi sprejmejo neoverjene prevode javnih listin, ki jih izdajo pristojni organi drugih držav članic. 2. Kadar organ upravičeno dvomi o pravilnosti ali kakovosti prevoda javne listine, ki mu je bila predložena v posamezni zadevi, lahko zahteva overjen prevod te javne listine. V takem primeru mora organ sprejeti overjene prevode, pripravljene v drugih državah članicah. Člen 7 Zahteva za informacije v primeru upravičenega dvoma 1. Če organi države članice, v kateri se predloži javna listina ali njena overjena kopija, upravičeno dvomijo o njeni verodostojnosti in dvoma ni mogoče drugače razrešiti, lahko pri pristojnih organih države članice, v kateri so bile te listine izdane, vložijo zahtevo za informacije bodisi neposredno prek informacijskega sistema za notranji trg, kot je določeno v členu 8, ali prek osrednjega organa države članice. 2. Upravičen dvom iz odstavka 1 se lahko nanaša zlasti na: (a) verodostojnost podpisa; (b) pristojnost, v okviru katere je deloval podpisnik listine; (c) istovetnost pečata ali žiga. 3. V zahtevi za informacije se navedejo razlogi za zahtevo v vsakem posameznem primeru. Ti razlogi morajo biti neposredno povezani z okoliščinami zadeve in se ne smejo opirati na splošne ugotovitve. 4. Zahtevam za informacije mora biti priložena skenirana kopija zadevne javne listine ali njena overjena kopija. Za navedene zahteve in katere koli odgovore na te zahteve se ne sme zaračunavati davka, pristojbine ali takse. 5. Organi morajo na take zahteve odgovoriti v najkrajšem možnem času in v vsakem primeru najpozneje v enem mesecu. 6. Če z odgovorom organa na zahtevo za informacije ni potrjena verodostojnost javne listine ali njene overjene kopije, organ, ki je vložil zahtevo, ni zavezan sprejeti listine oziroma njene kopije. Poglavje III Upravno sodelovanje Člen 8 Informacijski sistem za notranji trg Informacijski sistem za notranji trg, uveden z Uredbo (EU) št. 1024/2012, se uporablja za namene iz člena 7. Člen 9 Imenovanje osrednjih organov 1. Vsaka država članica imenuje vsaj en osrednji organ. SL 18 SL

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Uradni list Evropske unije

Uradni list Evropske unije Uradni list Evropske unije L 295 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 61 21. november 2018 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o vzpostavitvi

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2016/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne maja o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tret

DIREKTIVA (EU) 2016/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne maja o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tret 21.5.2016 L 132/21 DIREKTIVA (EU) 2016/801 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET 107 SAN 68 AUDIO 16 CULT 17 DIGIT 29 CODEC 237 UREDBA

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

COM(2013)884/F4 - SL

COM(2013)884/F4 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 5.6.2014 COM(2013) 884 final/4 2013/0432 (COD) CORRIGENDUM : This document corrects document COM(2013)884 final of 13.12.2013. Concerns all linguistic versions. The first two

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

p

p Razvoj skupnega okolja za izmenjavo informacij (CISE) za nadzor na področju pomorstva EU in povezana presoja vpliva 2. del 1 Študija o presoji vpliva, ki podpira vzpostavitev skupnega okolja za izmenjavo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 7.6.2018 COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

Regulation common drafting file

Regulation common drafting file Svet Evropske unije Bruselj, 12. januar 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0002 (COD) 5034/17 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 12. januar 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: DATAPROTECT

Prikaži več

st11263.sl08.doc

st11263.sl08.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 10. oktober 2008 (OR. en) 11263/08 Medinstitucionalna zadeva: 2007/0163 (COD) EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: UREDBA

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.7.2013 SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Sveta o skupnem podjetju ECSEL {COM(2013) 501 final} {SWD(2013)

Prikaži več

NP

NP Evropski parlament 2014-2019 Odbor za pravne zadeve 30.1.2017 OBRAZLOŽENO MNENJE NACIONALNEGA PARLAMENTA O NAČELU SUBSIDIARNOSTI Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemske poslanske zbornice o predlogu direktive

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za laž

EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za laž EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 17.4.2018 COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2018 COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost {SWD(2018) 347 final} - {SWD(2018)

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20 Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 2018 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: EF 73 ECOFIN 231

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

EN

EN Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) 13933/10 DCL 1 PREKLIC TAJNOSTI 1 Dokument: JAI 763 CDN 12 DATAPROTECT 66 AVIATION 130 RELEX 787 ST 13933/10 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Datum: 22. september

Prikaži več

Mnenje št. 23/2018 o predlogih Komisije o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah

Mnenje št. 23/2018 o predlogih Komisije o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah Mnenje št. 23/2018 o predlogih Komisije o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah (člen 70(1)(b)) Sprejeto 26. septembra 2018 Vsebina

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več