Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji"

Transkripcija

1 Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji 34. redni seji, dne , sprejel naslednji PRAVILNIK O DIPLOMSKEM IN MAGISTRSKEM DELU I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina in obseg veljave pravilnika) (1) Ta pravilnik ureja pogoje in postopek prijave diplomskega in magistrskega dela (v nadaljevanju: delo), izbire mentorja, odobritve, izdelave, oddaje, zagovora in ocenjevanja dela za študente na prvi in drugi stopnji študijskih programov (dodiplomski visokošolski in univerzitetni ter podiplomski magistrski programi), ki jih izvaja Fakulteta za upravo (v nadaljevanju: fakulteta) Univerze v Ljubljani. (2) Določbe tega pravilnika veljajo enako za vsa dela, razen če pravilnik za posamezno vrsto dela izrecno določa drugače. 2. člen (namen, raven in cilj dela) (1) Diplomsko oz. magistrsko delo je samostojno strokovno delo, s katerim študent glede na stopnjo programa izkaže določeno raven znanja in sposobnosti za uporabo teoretičnega in praktičnega znanja ter strokovne in znanstvene literature in virov. (2) Diplomsko delo izkazuje pridobljeno strokovno znanje, kritičnost, samostojnost in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri preučevanju, analiziranju in reševanju zahtevnih strokovnih problemov. (3) Magistrsko delo mora biti rezultat samostojnega in individualnega raziskovalnega dela študenta, s katerim študent izkaže obvladovanje raziskovanega področja ter metod znanstveno-raziskovalnega dela. Magistrsko delo mora obvezno vsebovati mednarodno primerjavo z vsaj eno ali več tujimi državami. Ob prijavi teme magistrskega dela mora biti vsaj iz ene od postavljenih hipotez razvidna mednarodna primerjava. (4) Z izdelavo in uspešnim zagovorom dela študent dokaže, da je sposoben samostojno pisno in ustno obravnavati zastavljen strokovni oz. raziskovalni problem na določeni stopnji študija.

2 II. PRIJAVA IN ODOBRITEV TEME IN NASLOVA DELA TER IZBIRA MENTORJA 3. člen (pogoji za prijavo dela) (1) Študent lahko prijavi delo, ko mu do zaključka študija manjka največ 40 kreditnih točk (vključno z zaključnim delom), razen če je študent: - vpisan po merilih za prehode na magistrski študijski program 2. stopnje tedaj lahko prijavi delo, ko mu do zaključka študija manjka magistrsko delo in največ 8 kreditnih točk. 4. člen (izbor teme in naslova dela) (1) Temo dela izbere študent izmed razpisanih tem oz. jo lahko predlaga študent sam v dogovoru z mentorjem. Seznam razpisanih tem za posameznega mentorja sprejme Senat Fakultete v okviru postopka priprave Letnega delovnega načrta. (2) Kandidat izbere naslov dela v okviru odobrene teme v dogovoru z mentorjem. 5. člen (prijava naslova dela) (1) Ko študent uskladi naslov dela v dogovoru z mentorjem, slednji prijavi naslov dela tako, da iz svoje elektronske pošte v priponki pošlje končno besedilo dispozicije dela strokovni službi ter kandidatu v vednost. (2) Predsednik in člani komisije za zagovor morajo izpolnjevati pogoje za mentorja na določenem študijskem programu. (3) Če študent v soglasju z mentorjem oceni, da javna objava pripravljenega dela iz utemeljenih razlogov ni primerna, lahko prošnjo za odobritev začasne nedostopnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija pred oddajo tiskane in elektronske oblike dela naslovita na dekana. V prošnji navedeta razloge za začasno nedostopnost vsebine in predlagata dolžino obdobja začasne nedostopnosti ter priložita ustrezna dokazila. (4) Prvine dispozicije dela so podrobno opredeljene v navodilih za pripravo in pisanje diplomskih in magistrskih del. (5) Strokovna služba fakultete pripeto dispozicijo iz prvega odstavka tega člena prenese na skupno mesto na Sharepoint, kjer je dostopna vsem članom pristojne komisije. (6) Pogoje za prijavo in popolnost prijave dela preveri strokovna služba fakultete, ki v primeru ugotovljenih nepravilnosti o tem obvesti študenta in mentorja po e-pošti. Študent je dolžan najkasneje v 30 dneh od obvestila predložiti prijavo v skladu s tem pravilnikom, sicer se prijava ne posreduje v obravnavo na pristojno komisijo. Formalno popolno prijavo strokovna služba posreduje v obravnavo pristojni komisiji. 6. člen

3 (potrditev prijavljenega naslova) (1) Naslov je sprejet in potrjen, ko pristojna komisija potrdi izbran naslov ter imenuje mentorja oz. somentorja in določi predsednika oz. sopredsednika komisije za zagovor dela. O odločitvi pristojne komisije je študent obveščen preko študijskega informacijskega sistema. (2) Če pristojna komisija oceni, da predlagani naslov ali vsebina dispozicije ali mentor ali predlagani somentor glede na predlagani naslov, vsebino ali stopnjo študijskega programa nista ustrezna, o tem preko pristojne službe po e-pošti obvesti mentorja in študenta in jima določi 30 dnevni rok za popravo oz. uskladitev naslova ali vsebine prijave glede na habilitacijsko področje mentorja in študijski program študenta. (3) Če prijava v tem času ni usklajena z ugotovljenimi vsebinskimi pomanjkljivostmi, se molk šteje za umik prijave brez izdaje sklepa o ustavitvi postopka. Ugotovitvi pristojne komisije lahko mentor ali študent v enakem roku, kot je določen za popravo prijave, izrazi nasprotovanje, o katerem odloči senat fakultete. Pristojna komisija tudi določi predsednika komisije za zagovor. (4) Že določenega predsednika komisije za zagovor lahko strokovna služba fakultete v postopku zagovora izjemoma, zaradi učinkovitosti dela, nadomesti z drugim, upoštevaje zlasti določbe 11. člena tega pravilnika. O tem obvesti študenta in mentorja. 7. člen (jezik dela) (1) Delo je praviloma prijavljeno in napisano v slovenskem jeziku. (2) Na poseben predlog študenta, ki ga v soglasju z mentorjem predloži ob prijavi naslova dela, lahko pristojna komisija odobri pisanje dela v angleškem jeziku, če se je program ali del programa izvajal v tem jeziku in so za to podani utemeljeni razlogi (tuj mentor ali član komisije, možnost objave v knjižni obliki pri tuji založbi ipd.). V tem primeru mora študent pripraviti daljši povzetek dela v slovenskem jeziku, za diplomsko delo v obsegu od 5 do 8 oz. za magistrsko delo v obsegu od 10 do 15 strani. 8. člen (podaljšanje in sprememba prijavljene teme, naslova ali mentorja) (1) Potrjena tema velja eno leto (12 mesecev) od potrditve. Na predlog študenta, ki vsebuje tudi soglasje mentorja in ga mora študent vložiti še pred iztekom prvotnega obdobja, lahko pristojna komisija podaljša rok za izdelavo odobrenega dela za največ šest mesecev. (2) Če želi študent spremeniti temo, naslov ali mentorja, to uskladi v dogovoru z obstoječim ali v slednjem primeru z novim mentorjem. Podaljšanje ali sprememba se izvede tako, da mentor iz svoje elektronske pošte v priponki pošlje obrazec (ki omogoča elektronsko vnašanje podatkov), iz katerega izhaja predočeno podaljšanje ali sprememba. (3) Spremembo mentorja lahko zahteva tudi mentor, ki mora svoj predlog obrazložiti. (4) Po preteku veljavnosti prvotno prijavljene teme lahko študent prijavi drugo (enako ali novo) temo v skladu z določbami 5. člena tega pravilnika.

4 (5) Strokovna služba fakultete s pripetim obrazcem iz drugega odstavka tega člena postopa na način, določen v sedmem odstavku 5. člena tega pravilnika. 9. člen (izbira mentorja in somentorja) (1) Pred prijavo dela študent izbere mentorja. Mentor mora biti visokošolski učitelj (docent, izredni profesor in redni profesor ter lektor, na visokošolskih strokovnih programih tudi predavatelji in višji predavatelji), habilitiran za področje, s katerega je izbrana tema dela, razen če akreditacija študijskega programa določa drugače. (2) Če se tema dela nanaša na več strokovnih oz. znanstvenih področij, se poleg mentorja kot somentor določi še drug habilitiran visokošolski učitelj Univerze v Ljubljani, ki mora izpolnjevati enake pogoje kot mentor. Mentorji imajo omejeno število mentorstev. Mentor lahko v študijskem letu sprejme največ 20 mentorstev na obeh stopnjah študija skupaj. (3) Mentor, ki ni zaposlen na fakulteti lahko sprejme 10 mentorstev v študijskem letu, pri čemer lahko sprejema mentorstva največ še eno leto po tem, ko sodeluje v študijskem programu. 10. člen (priprava dela v tujini v okviru mednarodne izmenjave) (1) Delo, ki ga študent izdela v tujini v okviru mednarodne izmenjave, mora, poleg ostalih določil tega pravilnika, vsebovati daljši povzetek dela v slovenskem jeziku in sicer za diplomsko delo v obsegu od 5 do 8 oz. za magistrsko delo v obsegu od 10 do 15 strani. 11. člen (sestava komisije za zagovor dela) (1) Komisija za zagovor dela je sestavljena iz predsednika komisije in mentorja oz. somentorja kot člana/ov. (2) Predsednik komisije za zagovor je praviloma z druge katedre kot mentor ali z drugega področja iste katedre. Pri skupnih študijskih programih 2. stopnje komisijo sestavlja tudi sopredsednik komisije iz partnerske institucije. (3) Predsednik in člani komisije za zagovor dela morajo izpolnjevati pogoje za mentorja dela.

5 III. IZDELAVA IN ODDAJA DELA 12. člen (naloge mentorja) (1) Mentor, enako morebitni somentor, mora dati študentu ustrezno strokovno pomoč ter ga spodbujati k samostojnemu delu. (2) Že ob začetku pisanja mora mentor študentu predstaviti zahtevana vsebinska in metodološka merila za ustreznost pristopa k zagovoru dela in standarde ocenjevanja dela po tem pravilniku. (3) Študent mora upoštevati napotke mentorja in predložiti delo v pregled v rokih in na način, kot se dogovorita z mentorjem. Ob tem mora študent praviloma izsledke predstaviti mentorju tudi ustno. Mentor mora na osnovi predloženega dela podati konkretne komentarje oziroma študenta usmeri k odpravi morebitnih vsebinskih, formalnih in tehničnih pomanjkljivosti ali napak. (4) Oddano delo mora mentor pregledati v enem mesecu od oddaje (v ta čas se ne šteje čas od do ). 13. člen (struktura in oblika dela) (1) Delo mora biti pripravljeno skladno z Navodili za pripravo in pisanje diplomskega in magistrskega dela, ki so priloga tega pravilnika ter slovnično in pravopisno urejeno. (2) Oblikovanje dela ter način citiranja in navajanja literature in virov mora biti skladno z Navodili za pisanje strokovnih in znanstvenih del Fakultete za upravo, ki so priloga tega pravilnika. 14. člen (Tehnični pregled) (1) Študent po odobritvi mentorja odda končno delo strokovni službi v tehnični pregled po elektronski pošti, in sicer v enem dokumentu v docx formatu. (2) Strokovna služba preveri ali je delo formalno in tehnično ustrezno izdelano v skladu z Navodili iz prejšnjega člena. O ugotovitvah pregleda strokovna služba po elektronski pošti obvesti mentorja, morebitnega somentorja in študenta. (3) Če se pri drugem pregledu ugotovi, da študent ni odpravil pomanjkljivosti, ga strokovna služba napoti k mentorju in somentorju. Študent mora v soglasju z mentorjem in somentorjem odpraviti pomanjkljivosti, najkasneje v enem mesecu od obvestila. Popravljeno delo študent pošlje strokovni službi ponovno v tehnični pregled. Strokovna služba obvesti študenta in mentorja o ugotovitvah tehničnega pregleda. (4) V primeru magistrskih del strokovna služba posreduje formalno in tehnično ustrezno magistrsko delo po elektronski pošti v pregled tudi predsedniku in morebitnemu sopredsedniku komisije za zagovor (ter študentu in mentorju v vednost), ki lahko v 10 dneh poda pripombe in jih posreduje študentu, mentorju in strokovni službi. Če predsednik komisije v roku ne posreduje pripomb se šteje, da je delo vsebinsko ustrezno. Študent je, v soglasju z mentorjem, dolžan upoštevati morebitne pripombe. Usklajeno in popravljeno delo študent pošlje ponovno strokovni službi v tehnični pregled in v vednost mentorju in predsedniku komisije.

6 15. člen (ugotavljanje originalnosti besedila) (1) Strokovni sodelavec ob oddaji dela v tehnični pregled preveri delo tudi s programom za odkrivanje istovrstnosti besedila z drugimi besedili (plagiatorstvo). V primeru, da poročilo ujemanja z drugimi besedili pokaže: - 25% ali manj za 1. stopnjo oz. 20 % ali manj za 2. stopnjo, je delo primerno za zagovor - od 26% do 40% za 1. stopnjo oz. od 21% do 35% za 2. stopnjo, mora strokovni sodelavec poročilo o neizvirnosti (ujemanje z drugimi besedili) po elektronski pošti poslati mentorju in kandidatu. Kandidat mora delo v ustreznem roku popraviti in odpraviti morebitne pomanjkljivosti (napačno citiranje, povzemanje, odprava prepisanih odstavkov, ) ter delo ponovno poslati strokovnemu sodelavcu v tehnični pregled, ki delo ponovno preveri. V primeru, ko je delo še enkrat neprimerno z vidika ujemanja z drugimi besedili, strokovni sodelavec o tem obvesti mentorja in prodekana za študijske zadeve, ki ustrezno ukrepata. Na predlog prodekana za študijske zadeve ali mentorja, lahko Komisija za dodiplomski oz. podiplomski študij temo razveljavi. Študent mora prijaviti novo temo. - 41% ali več za 1. stopnjo oziroma 36% ali več za 2. stopnjo, mora strokovni sodelavec o tem obvestiti mentorja in prodekana za študijske zadeve, ki ustrezno ukrepata. Na predlog prodekana za študijske zadeve ali mentorja, lahko Komisija za dodiplomski oz. podiplomski študij temo razveljavi. Študent mora prijaviti novo temo. Če se med postopkom oddaje, ocenjevanjem članov komisije za zagovor ali zagovora ugotovi, da je študent brez jasne oznake in navedbe vira dobesedno ali skoraj dobesedno uporabil v delu dele tujega besedila ali te vire (sicer označene kot citate) uporabil prekomerno, se o tem obvestiti mentorja in prodekana za študijske zadeve, ki ustrezno ukrepata. (2) Če se kadarkoli po opravljenem zagovoru ugotovi preveliko ujemanje besedila zaključnega dela z drugimi besedili, se postopek vodi skladno z določili Statuta UL. 16. člen (oddaja dokumentacije za zagovor) (1) Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in ugotovljeni primernosti glede originalnosti besedila, mentor (in somentor, če obstaja) pisno potrdita strokovni službi vsebinsko ustreznost dela. (2) Študent v strokovno službo posreduje zadnjo končno verzijo dela v PDF/A datoteki. (3) Strokovna služba hrani e-verzijo dela in jo po uspešnem zagovoru posreduje v Repozitorij UL. (4) Študent tehnično in vsebinsko pregledano ter usklajeno delo predloži strokovni službi v eni trdo vezani obliki (dveh v primeru somentorstva). IV. ZAGOVOR DIPLOMSKEGA OZIROMA MAGISTRSKEGA DELA 17. člen (razpis termina zagovora dela) (1) Strokovna služba v sodelovanju s komisijo za zagovor razpiše termin zagovora dela. Zagovor dela se razpiše praviloma še v istem mesecu, če študent odda dokumentacijo za zagovor do 5. v mesecu. Zagovori se ne izvajajo v času od 15. julija do 15. avgusta.

7 (2) Termin zagovora strokovna služba sporoči študentu na študentski elektronski naslov. (3) Če študent brez opravičenega razloga ne pristopi na razpisan zagovor, se šteje, da zagovor ni bil uspešno opravljen. Študentu se v takem primeru zagotovi še največ en pristop, sicer mora temo prijaviti znova. 18. člen (uvod poteka zagovora dela) (1) Zagovor dela se opravi pred komisijo za zagovor v polni sestavi. Zagovor vodi predsednik komisije za zagovor. (2) Študent mora delo javno zagovarjati. Izjemoma se javnost zagovora po sklepu komisije za zagovor izključi, če to terja zaupnost podatkov v delu. (3) Zagovor poteka v slovenskem jeziku. Izjemoma poteka zagovor v drugem jeziku, če je delo napisano v tem jeziku. (4) Komisija za zagovor dela v za javnost zaprtem delu zagovora najprej ugotovi, ali so izpolnjeni vsi pogoji za pristop študenta k zagovoru. Zagovor začne predsednik komisije tako, da najprej predstavi študenta in ugotovitev, da je študent opravil vse po programu določene študijske obveznosti. V nadaljevanju pojasni študentu postopek zagovora in najavi temo dela. 19. člen (zagovor diplomskega dela) (1) Študent po uvodni predstavitvi predsednika komisije za predstavi diplomsko delo. Predstavitev praviloma zajema: obrazložitev razlogov (motivov) za izbiro teme, obrazložitev problema, predmeta in metode raziskovanja, predstavitev najpomembnejših spoznanj in rezultatov, predloge za izboljšanje stanja oziroma uporabnost ugotovitev. (2) Študentova predstavitev diplomskega dela traja praviloma do 10 minut. (3) Po predstavitvi člani komisije postavijo študentu praviloma vsak do dve vprašanji v kontekstu diplomskega dela, na katera študent takoj odgovarja. 20. člen (zagovor magistrskega dela) (1) Študent po uvodni predstavitvi predsednika komisije za zagovor predstavi svoje delo, praviloma v času do 15 minut. (2) Študent se v svojem zagovoru osredotoči na: - obrazložitev razlogov in motivov za izbiro teme, - obrazložitev problema in predmeta raziskovanja s predstavitvijo hipotez, - prikaz omejevalnih dejavnikov in morebitnih težav pri raziskovanju, - jasno in sistemsko predstavi najpomembnejše rezultate raziskovanja, spoznanja, zakonitosti, modele, teorije, spoznana dejstva, s katerimi je rešil problem in predmet raziskovanja, uresničil namen in cilje raziskovanja ter dokazal postavljene hipoteze,

8 - prispevek dela k stroki in znanosti, - predloge za izboljšanje stanja oziroma uporabnost ugotovitev. (3) Člani komisije za zagovor dela zastavijo študentu vsak po največ tri vprašanja. Študent odgovarja tudi na dopolnilna ustna vprašanja, pri čemer zagovor traja do 30 minut. 21. člen (ocena diplomskega in magistrskega dela) (1) Za potrebe ocenitve dela mentor (in morebitni somentor) ter predsednik komisije (in morebitni sopredsednik) izpolnita/jo ocenjevalni obrazec, ki je priloga tega pravilnika. Obrazec je sestavljen iz šestih rubrik, pri čemer se ocenjuje samostojnost študenta (izpolni le mentor oz. somentor), opredelitev problema in uporabljenih metod dela, predstavitev rezultatov in prispevek dela, primernost uporabe jezika, strokovnih izrazov ter relevantne literature, jasnost in sistematičnost ustne predstavitve dela in suverenost pri odgovarjanju na vprašanja članov komisije. (2) Rubrike se ocenjujejo z opisnimi ocenami podpovprečno, povprečno in nadpovprečno. Končna ocena mora biti skladna s podeljenimi opisnimi ocenami. V primeru magistrskega dela je dodaten pogoj za pridobitev ocene odlično (10) predhodno izkazana dokumentirana aktivnost na področju povezanem s temo dela (članek v revijah z recenzijo, sodelovanje na konferenci, raziskovalni forum, webinar, seminar). (3) Predsednik komisije sporoči študentu oceno javno in ustno takoj po opravljenem zagovoru, skupaj z razglasitvijo pridobljenega naziva diplomanta. Predsednik komisije vpiše oceno na ocenjevalni obrazec, ki ga podpišejo vsi člani komisije. (4) Če komisija oceni zagovor dela kot nezadostno, se zagovor lahko ponovi največ enkrat. Če tudi po drugem zagovoru ocena ni pozitivna, študent ne more več zagovarjati iste teme. (5) Če se študent/diplomant ne strinja z doseženo oceno na zagovoru, lahko vloži pritožbo na senat fakultete v treh dneh od zagovora dela. 22. člen (izdaja začasnega potrdila) (1) Strokovna služba izda študentu po uspešno opravljenem zagovoru začasno potrdilo o diplomiranju, ki velja do izdaje diplomske listine. (2) Ob izdaji potrdila o uspešnem zagovoru dela diplomant strokovni službi fakultete poda aktualne osebne podatke in izpolni anketni vprašalnik fakultete v zvezi z izvajanjem študijskega programa, ki ga je zaključil. (3) Strokovna služba diplomanta povabi k včlanitvi v Klub diplomantov.

9 VI. OBJAVE PRIDOBLJENIH NAZIVOV IN PLAGIATORSTVO 23. člen (objava del) (1) Dela se objavijo v Repozitoriju UL, v zaščitenem formatu le za branje, razen če je na prošnjo študenta in mentorja dekan potrdil začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela. (2) Strokovna služba fakultete omogoča vpogled za namen presoje plagiatorstva tudi prosilcem izven fakultete. (3) VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 24. člen Pravilnik o diplomskem in magistrskem delu z dne vsebuje naslednjo končno določbo: (1) Ta pravilnik, sprejet , se objavi na informacijskem portalu za zaposlene in na spletni strani Fakultete za upravo , veljati pa začne (2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o diplomskem in magistrskem delu z dne člen Pravilnik o diplomskem in magistrskem delu z dne vsebuje naslednjo končno določbo: (1) Ta pravilnik, sprejet , se objavi na informacijskem portalu za zaposlene in na spletni strani Fakultete za upravo , veljati pa začne (2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o diplomskem in magistrskem delu z dne Številka: 014-3/ Datum: Izr. prof. dr. Janez Stare dekan Objava na intranetu:

10 Priloge: 1. Prijava naslova diplomskega dela / magistrskega dela Obr. PDMD 1/ Prošnja za podaljšanje roka za izdelavo diplomskega dela /magistrskega dela Obr. PDMD 2/ Sprememba teme, naslova ali mentorja diplomskega dela / magistrskega dela Obr. PDMD 3/ Ocena diplomskega dela oz. magistrskega dela - Obr. PDMD 4/ Navodila za pripravo in pisanje diplomskega in magistrskega dela

11 Obr. PDMD 1/2017 PRIJAVA NASLOVA DIPLOMSKEGA DELA / MAGISTRSKEGA DELA visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja skupni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja magistrski študijski program Uprava 2. stopnja skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja (označite ustrezen program) 1. PODATKI O ŠTUDENTU (izpolni študent) vpisna številka: priimek in ime: naslov: Kraj, pošta: telefon oz. GSM: e-pošta: 2. PODATKI O TEMI IN NASLOVU DIPLOMSKEGA / MAGISTRSKEGA DELA (izpolni študent) naslov dela: angleški naslov dela: podpis študenta: 3. SOGLASJE MENTORJA IN SOMENTORJA K TEMI (izpolni mentor) mentor: somentor: podpis mentorja: podpis somentorja: 4. STROKOVNA SLUŽBA Potrjujemo, da je študent izpolnil pogoje za prijavo naslova diplomskega /magistrskega dela. opomba: 5. KOMISIJA podpis: komisija je na seji, dne 201_ sprejela/zavrnila predlagan naslov in imenovala mentorja: somentorja: predsednika komisije: sopredsednika komisije 6. OBVEZNI PRILOGI b) dispozicija dela podpis predsednika komisije:

12 Obr. PDMD 2/2017 PROŠNJA ZA PODALJŠANJE ROKA ZA IZDELAVO DIPLOMSKEGA DELA / MAGISTRSKEGA DELA visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja skupni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja magistrski študijski program Uprava 2. stopnja skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja 1. PODATKI O ŠTUDENTU (izpolni študent) (označite ustrezen program) vpisna številka: priimek in ime: naslov: telefon oz. GSM: kraj, pošta: e-pošta: 2. PODATKI O NASLOVU DIPLOMSKEGA / MAGISTRSKEGA DELA (izpolni študent) naslov dela: angleški naslov dela: 3. SOGLASJE MENTORJA ZA PODALJŠANJE ROKA ZA IZDELAVO DIPLOMSKEGA DELA mentor: somentor 4. RAZLOG ZA PODALJŠANJE (izpolni študent) podpis mentorja: podpis študenta: 5. KOMISIJA Komisija je na seji, dne potrdila/zavrnila podaljšanje teme. podaljšanje za obdobje: podpis predsednika komisije OPOMBA: Na predlog študenta lahko komisija podaljša rok za izdelavo odobrenega dela za največ 6 mesecev. Če kandidat dela tudi v tem času ne predloži v postopek za zagovor, mora prijaviti drugo (novo) temo (8. člen Pravilnika o diplomskem in magistrskem delu).

13 Obr. PDMD 3/2017 SPREMEMBA TEME, NASLOVA ALI MENTORJA DIPLOMSKEGA DELA / MAGISTRSKEGA DELA visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja skupni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja magistrski program Uprava 2. stopnja skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja (označite ustrezen program) 1. PODATKI O ŠTUDENTU (izpolni študent) vpisna številka: priimek in ime: naslov: kraj: telefon oz. GSM: e-pošta: 2. PODATKI O TEMI IN NASLOVU DIPLOMSKEGA / MAGISTRSKEGA DELA (izpolni študent) naslov dela: angleški naslov dela: mentor somentor: 3. RAZLOGI ZA SPREMEMBO TEME, NASLOVA OZ. MENTORJA (izpolni študent) podpis študenta: 4. MNENJE PREJŠNJEGA MENTORJA O ODSTOPU OD TEME, NASLOVA OZ. MENTORSTVA (označite) Soglašam s predlogom študenta. Ne soglašam s predlogom študenta, ker mentor: 5. STROKOVNA SLUŽBA podpis: Potrjujemo, da je študent izpolnil pogoje za prijavo naslova diplomskega /magistrskega dela. 6. KOMISIJA podpis: komisija je na seji, dne 201_ sprejela/zavrnila predlagan naslov in imenovala somentorja: predsednika komisije sopredsednik: 7. OBVEZNI PRILOGI OB MENJAVI TEME b) dispozicija dela podpis predsednika komisije:

14 Obr. PDMD 4/2017 OCENJEVALNI OBRAZEC DIPLOMSKEGA DELA oz. MAGISTRSKEGA DELA visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja skupni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja magistrski študijski program Uprava 2. stopnja skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja (označite ustrezen program) 1. PODATKI O ŠTUDENTU vpisna številka: priimek in ime: 2. KOMISIJA ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA OZ. MAGISTRSKEGA DELA mentor: somentor: predsednik: 4. NASLOV DIPLOMSKEGA DELA naslov diplomskega dela: član: 5. OCENA DELA PO POSAMEZNIH ELEMENTIH Mentor/Somentor Predsednik/član komisije Podpovprečno 0 točk Povprečno 1točka Nadpovprečno 2 točki Podpovprečno 0 točk Povprečno 1 točka Nadpovprečno 2 točki 1. samostojnost pri delu opredelitev problema in uporabljenih metod dela 3. predstavitev rezultatov in prispevek dela 4. primernost uporabe jezika in strokovnih izrazov, uporabljena literatura 5. jasnost in sistematičnost ustne predstavitve dela 6. suverenost pri odgovarjanju na vprašanja komisije 7. Magistrsko delo (dokumentirana aktivnost) DA NE podpovprečno: x 0 = 0 povprečno: x 1 = nadpovprečno: x 2 = skupaj točk: Končna ocena zaključnega dela Podpis mentorja: Podpis somentorja: Podpis predsednika: Podpis sopredsednika: Datum: 6. OPOMBA: Vsaka ocena podpovprečno prinese 0 točk, povprečno 1 točko, nadpovprečno 2 točki. Skupaj lahko študent doseže 22 točk, pri čemer se ocena določi glede na število doseženih točk. Praviloma pomeni dosežek od 0-3 (nzd) 5, od 3 do 7 točk oceno zd (6), od 8 do 11 točk pomeni oceno db (7), od 12 do 15 točk pd (8), od 16 do 19 točk pdb (9) in od 20 do 22 točk odl (10). Ne glede na točkovalnik lahko komisija po presoji delo in zagovor oceni tudi negativno.

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 21. decembra 2009 sprejel, na sejah 28. maja 2012,

Prikaži več

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n. 113. členom Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolog!jo

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Kako do diplome

Kako do diplome DIPLOMSKI RED VIŠJE STROKOVNE ŠOLE KAZALO KAZALO PRILOG... 2 UVODNE DOLOČBE... 3 PRIPRAVA NA DIPLOMO... 3 Razpis naslovov za diplomska dela, mentorstvo... 3 Izbira naslova diplomskega dela in mentorja...

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila o postopku priprave in zagovora magistrskega dela

Microsoft Word - Navodila o postopku priprave in zagovora magistrskega dela Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB 11, Uradni list RS, št. 44/2015, 92/2015) in Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 7. redni seji v študijskem letu 2016/2017, dne 17.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z dne 31. 05. 2019) PRIJAVNA VLOGA A. SPLOŠNI PODATKI

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc PREDLAGATELJ: (ime in priimek) (GSM) DATUM: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Predlog za podelitev nagrade občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje PODATKI O KANDIDATU (fizična

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20

Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20 Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009 in 62/2010-ZUPJS), 48. člena Statuta

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več