Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3"

Transkripcija

1 Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo ČISTOPIS 1 študijski program 1. stopnje TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje) 1 Čistopis visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi, sprejetega na 1. seji senata, dne , spremenjenega na 10. seji, dne , na 59. seji, dne , na 82. seji senata dne , na 86. seji senata dne ter na seji senata Univerze v Novem mestu dne Visoka šola za tehnologije in sisteme (VITES) se je skladno z odločbo NAKVIS št /2014/4 z dne preoblikovala v Fakulteto za tehnologije in sisteme (FTS). Sprememba je od vpisana v sodni register, z dnem pa v razvid visokošolski zavodov na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se je Fakulteta za tehnologije in sisteme preimenovala v Univerzo v Novem mestu Fakulteto za strojništvo.

2 KAZALO 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 2 2 OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC Temeljni cilji programa Poklicne kompetence 4 3 PODATKI O MEDNARODNI PRIMERLJIVOSTI PROGRAMA 5 4 PODATKI O MEDNARODNEM SODELOVANJU VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 7 5 PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA Kreditno vrednotenje programa in posameznih učnih enot Predmetnik s poimensko navedbo učnih enot Vrsta in delež učnih enot in njihova vključenost v strukturo programa Razmerje predavanj, seminarjev in vaj ter drugih oblik študija Praktično usposabljanje v programu, izvedba in kreditno ovrednotenje Deli študijskega programa programi za izpopolnjevanje 18 6 POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA 22 7 MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM 22 8 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 23 9 POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU DOLOČBE O PREHODIH MED PROGRAMI NAČINI IZVAJANJA ŠTUDIJA POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA POGOJI ZA DOKONČANJE POSAMEZNIH DELOV PROGRAMA STROKOVNI NASLOV 28

3 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU Tabela 1: Povzetek splošnih podatkov o programu Ime študijskega programa: Stopnja: Vrsta: Razvrstitev v SOK in EOK Trajanje: Obseg: Študijsko področje: Raziskovalno področje: Tehnologije in sistemi prva visokošolski strokovni študijski program Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 7 Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 6 3 leta 180 ECTS št tehniške vede (klasifikacija Isced) tehniške vede (klasifikacija Frascati) Akreditacija: Svet RS za visoko šolstvo, sklep št. 2/ Pri razvoju visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi so dosledno upoštevani dokumenti: Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04), Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 22/99), Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l. RS, št. 101/04), Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 124/04). 2 OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC 2.1 Temeljni cilji programa Temeljni cilj študijskega programa Tehnologije in sistemi je usposobiti diplomanta za uspešno vključitev v neposredno delovno okolje ali nadaljevanje študija na področju tehniških ved. Diplomant bo usvojil tehniško, tehnološko, informacijsko, organizacijsko, ekonomsko, sociološko, pravno znanje in metode raziskovalno-razvojnega dela, potrebnega za začetek inženirske prakse ali nadaljevanje izobraževanja. Pridobil bo znanje potrebno za presojo družbene, okoljske in etične odgovornosti pri svojem delu. Diplomant bo usvojil: splošno znanje iz naravoslovja, posebej matematike, fizike in kemije, splošno znanje s področja tehniških ved, splošno znanje s področja tehnologij, splošno znanje s področja informatike in računalništva, 2

4 splošno znanje iz ekonomije, organizacije in prava, interdisciplinarno znanje, potrebno za reševanje sodobnih problemov v proizvodnji, ravnanju z okoljem itd. temeljno strokovno znanje s področja tehnologij, temeljno strokovno tehniško znanje, temeljno strokovno znanje iz informatike in računalništva, temeljno strokovno znanje s področja ekonomije, organizacije, marketinga in menedžmenta, posebno znanje, ki dokončno oblikuje osebnost diplomanta. Skladno s potrebami gospodarstva in strategijo razvoja bo diplomant usposobljen za načrtovanje, upravljanje in vodenje procesov proizvodnje in poslovanja. S strokovnim znanjem s področij tehnologij, tehnoloških sistemov, procesne tehnike, informacijskih sistemov, ravnanja z okoljem, upravljanja in vodenja, človeških virov, vzdrževanja in diagnostike sistemov bo v neposrednem delovnem okolju sledil ciljem celovite kakovosti in poslovne odličnosti. Program namenja veliko pozornosti usposabljanju za projektno in timsko delo. Predmetnik zato vključuje poleg strokovnih predmetov tudi usposabljanje za vodenje proizvodnje, aplikacijo razvojnih trendov stroke, vodenje projektov, izvajanje marketinga in prodajo. Za razvoj in napredek gospodarstva ima tehniško in tehnološko znanje vedno večji pomen, ter se stopnjuje s potrebo po razvoju novih tehnologij in novih konkurenčnih proizvodov. Interdisciplinarna povezanost znanja s področij proizvodnih tehnologij, tehniških ved, naravoslovnih, družbenih, poslovnih, upravnih ved in znanja tujih jezikov ter usposobljenost, pridobljena s strokovno prakso, kaže na interdisciplinarni značaj izobrazbe inženirja in mu omogoča vključitev v tehniške veje gospodarstva doma in v svetu. S pridobljenim znanjem in ustreznim odnosom do okoljevarstvenih vsebin bodo diplomanti prispevali k sonaravnemu razvijanju proizvodov, procesov in posodabljanju stroke. Program Tehnologije in sistemi zajema znanja s področja: tehniških ved, proizvodnih tehnologij, naravoslovnih ved, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, sonaravnih tehnologij in upravljanja z okoljem, komunikacije v domačem in tujem jeziku ter znanje pridobljeno s praktičnim usposabljanjem. 3

5 2.2 Poklicne kompetence Pri oblikovanju kompetenc za študijski program Tehnologije in sistemi smo se oprli na usmeritve projekta Tuning, upoštevali smo ocene in mnenja gospodarstvenikov in visokošolskih učiteljev. Študenti bodo v študijskem programu Tehnologije in sistemi pridobili naslednje splošne in predmetnospecifične kompetence. Splošne kompetence: sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v tehnološkem smislu ali v procesu organizacije in vodenja; sposobnost obvladovanja standardnih razvojnih metod, postopkov in procesov; sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi; sposobnost obvladovanja razvoja in napredka; avtonomnost v strokovnem delu s področja tehnologij in sistemov; poznavanje in razumevanje socialnih sistemov v poslovnem okolju; razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti v domačem in mednarodnem poslovnem okolju; uporaba strokovnega tujega jezika v ustni in pisni obliki; kooperativnost, usposobljenost za timsko delo; razumevanje raznolikosti in globalnega ter socialnega vpliva tehnologij na okolje; zavezanost profesionalni etiki. Predmetnospecifične kompetence: sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij s področja tehniških, tehnoloških in naravoslovnih ved; sposobnost matematičnega razumevanja tehniških problemov in uporaba matematike pri reševanju le-teh; sposobnost izdelave, vpeljave in vodenja projektov mehanskih, toplotnih in CNC tehnologij; sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanja; sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov na področju tehnologij in sistemov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov; poznavanje mehanske in kemične lastnosti materialov, njihovo uporabo in metode predelave; poznavanje, načrtovanje, vpeljevanje in upravljanje avtomatizacije in robotizacije; razvoj strokovnih veščin in spretnosti na področju tehnologij in sistemov; izdelovanje, spremljanje in vodenje tehnične dokumentacije; sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem strokovnem področju; poznavanje, uporabljanje in spremljanje metode celovite kakovosti tehnologij, proizvodnje in logistike; poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zakonodaje); 4

6 usposobljenost za organiziranje in vodenje oddelka ali skupine; usposobljenost za komuniciranje z interesnimi skupinami (dobavitelji, kupci, konkurenco, strokovnjaki z različnih področij, politiki itd.); usposobljenost za svetovalno delo (prenos znanja); sposobnost načrtovanja in izvajanja eksperimentov ter pravilne izbire merilnih zaznaval za merjenje fizikalnih veličin v različnih tehnoloških procesih; aktivno kritično spremljanje razvoja novih metod uporabe materialov na področju tehnologij in sistemov s poudarkom na ekologiji in sonaravnem razvoju. 3 PODATKI O MEDNARODNI PRIMERLJIVOSTI PROGRAMA Pri izdelavi študije mednarodne primerljivosti visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi s tujimi sorodnimi študijskimi programi smo skladno z 49. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04) in 8. členom Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l. RS, št. 101/04) upoštevali naslednje: primerljivost koncepta, formalne in vsebinske strukturiranosti programa Tehnologije in sistemi s tujimi programi, primerljivost možnosti dostopa in pogojev za vpis v študijski program; primerljivost trajanja študija, napredovanja, dokončanja študija in pridobljenih naslovov, primerljivost načinov in oblik študija (sistem in organizacija študijskega procesa, kreditni sistem, uporaba sodobnih informacijskih tehnologij, samostojni študij, tutorstvo, organizacija praktičnega usposabljanja), možnosti za vključevanje programa v mednarodno sodelovanje (mobilnost) oz. skupni evropski visokošolski prostor, razlike med predlaganim in tujimi programi glede na specifične potrebe in pogoje domačega gospodarstva in javnih služb. Za analizo mednarodne primerljivosti programa Tehnologije in sistemi smo pregledali številne sorodne študijske programe v evropskem visokem šolstvu. Kot osnovo za mednarodno primerljivost smo po premisleku izbrali tiste pregledane programe, ki imajo tradicijo in se izvajajo na šolah ustrezno visoke zahtevnosti in kvalitete študija. Tako smo za mednarodno primerjavo našega osnutka študijskega programa Tehnologije in sistemi izbrali sorodne študijske programe in sicer iz visokošolskih institucij: Hochschule Wismar, Nemčija; Gdansk University of Technology, Poljska; Oxford Brookes University, Anglija; Fachhochschule Heilbronn, Nemčija; Fachhochschule Osnabrück, Nemčija ter FSB Zagreb, ki je prva uvedla študij po novih principih na Balkanu. Dodatno smo naš program primerjali tudi s programoma obeh slovenskih fakultet (Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru). 5

7 Tabela 2: Seznam v primerjavo zajetih visokošolskih zavodov in študijskih programov Visokošolski zavod Študijski program Mesto, država Spletna stran institucije Hochschule Wismar Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical ingeneering, Oxford Brooks University, School of Engineering Fachhochschule Heilbronn Fachhochschule Osnabrück Maschinenbau Mechanical Engineerig Mechanical Engineering Machinenbau Machinenbau Wismar, Nemčija Gdansk, Poljska OXFORD, Anglija Heilbronn, Nemčija Osnabrück, Nemčija Z analitično primerjavo izbranih sorodnih študijskih programov in predmetnikov ter programa Tehnologije in sistemi smo ugotovili, da se programi konceptualno ne razlikujejo. Ob primerjanju formalne in vsebinske strukturiranosti programa Tehnologije in sistemi smo ugotovili, da je razlika vidna v seznamih izbirnih predmetov in je posledica potreb in pogojev domačega gospodarstva. Vpisni pogoji se ne razlikujejo. Ugotavljamo, da se študijski program po trajanju študija ne razlikuje od v primerjavo vključenih programov. Ob primerjavi načinov in oblik študija ugotavljamo, da primerjani programi temeljijo na izobraževalnem procesu, v katerem se pridobljena teoretična strokovna znanja aplicirajo v projektnem in raziskovalnem delu študentov (timskem in individualnem), in med njimi ni bistvenih razlik. Ob primerjavi možnosti programa za mednarodno sodelovanje smo ugotovili, da je program mednarodno primerljiv in omogoča mednarodno mobilnost ter vključevanje v evropski visokošolski prostor. 6

8 4 PODATKI O MEDNARODNEM SODELOVANJU VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo je z dnem pridobila listino Erasmus Charter for Higher Education ECHE (številka listine: EPP SI- EPPKA3-ECHE) za obdobje s strani izvršne agencije EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). S tem je fakulteti omogočeno sodelovanje v programu Erasmus+ in sklepanje medinstitucionalnih sporazumov o sodelovanje z visokošolskimi inštitucijami iz drugih držav, kar zagotavlja možnosti za mednarodno mobilnost osebja in študentov. Nekateri izmed visokošolskih učiteljev Fakultete za strojništvo Univerze v Novem mestu so kot gostujoči profesorji vključeni v pedagoški proces na visokošolskih inštitucijah v tujini. Na drugi strani pa visokošolski učitelji s tujih inštitucij (npr. Visoka šola v Slavonskem Brodu, Univerza Sever iz Koprivnice, Univerza v Trstu, Fakulteta tehničnih znanosti Univerze v Novem Sadu) sodelujejo kot gostujoči učitelji v študijskih programih različnih stopenj študija na naši fakulteti. Mednarodno sodelovanje s tujimi visokošolskimi inštitucijami fakulteta krepi tudi preko vzajemnih somentorstev pri zaključnih delih naše in partnerskih inštitucij iz tujine, vsebine katerih so v bodoče lahko podlaga za razvoj skupnih projektov. Fakulteta ima podpisane sporazume o sodelovanju na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju z naslednjimi inštitucijami doma in v tujini: College of Slavonski Brod, Croatia Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana Faculty of engineering, University of Rijeka; Croatia Faculty of engineering, University of Trieste; Italy Faculty of Mechanical engineering Skopje, University "St. Cyril and Methodius"; Republic of Macedonia Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb; Croatia Faculty of mechanical engineering, University of Niš, Serbia Faculty of technical sciences, University of Novi Sad; Serbia Gazela d.o.o. Krško Lindab IMP Klima, Inštitut Klima d.o.o., Godovič Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana Inštitut za varilstvo Ljubljana Javni zavod regijsko višje in visokošolsko središče, Celje Kemijski inštitut Ljubljana Razvojni center Novo mesto School of engineering management, Union Nikola Tesla university, Belgrade, Serbia Srednja šola Črnomelj 7

9 Šolski center Novo mesto Šolski center Velenje Tecnical collage in Bjelovar, Croatia Turboinštitut inštitut za turbinske stroje d.d., Ljubljana University of Niš, Serbia Univerza v Novi Gorici Visoka šola za proizvodno inženirstvo Visoka šola za tehnologijo polimerov, Slovenj Gradec VT Turbo d.o.o. Visoka tehniška škola strukovnih studija Beograd, Srbija 8

10 5 PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA Predlog visokošolskega strokovnega študijskega programa Tehnologije in sistemi je oblikovan skladno z določili Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04) in Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 101/04) ter skladno s Kriteriji za akreditacijo inženirskih programov (ABET, 2004). Organizacijska shema in strukturiranost programa Tehnologije in sistemi Študij traja tri leta (šest semestrov), obsega 5144 ur in je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami. Študijski program sestavljajo obvezni predmeti, izbirni modul, izbirni predmeti in strokovna praksa v neposrednem delovnem okolju. Celoten program zajema 2260 ur organiziranih oblik študijskega dela in 2884 ur individualnih oblik dela. Tabela 3: Organizacijska shema in strukturiranost programa Tehnologije in sistemi 1. LETNIK Semester Skupni obvezni predmeti Št. enot LETNIK Semester Skupni obvezni predmeti Strokovna praksa Št. enot Strokovna praksa LETNIK Semester Obvezni predmeti Predmeti modula IP Strokovna praksa Projektna dipl. naloga Št. enot Strokovna praksa 2 Diplomska naloga 3 Prvi letnik Prvi letnik predstavlja skupno osnovo študija. V prvem letniku se realizirajo predavanja in vaje 11. obveznih predmetov. Obsega 1727 ure organiziranih in individualnih oblik študijskega dela v vrednosti 60 KT. Drugi letnik V drugem letniku študent pridobi temeljno strokovno znanje. Program obsega 1792 ur (60 KT) in se realizira v 9 obveznih predmetih ter strokovni praksi v neposrednem delovnem okolju. 9

11 Tretji letnik Tretji letnik obsega 1625 ur (60 KT) organiziranih in individualnih oblik študijskega dela. Obvezni del programa zajema 2 predmeta. Izbirni del programa omogoča notranjo izbiro v obliki izbirnega modula, ki zajema 3 predmete in zunanjo izbiro 1 izbirni predmet ter strokovno prakso. Program predvideva diplomsko nalogo kot zaključek študija. Padajoče število enot od 1. do 3. letnika omogoča študentu, da se proti koncu študija usmeri v pridobitev poglobljenega specialnega strokovnega znanja ter v obsežnejšo uporabo znanja v neposrednem delovnem okolju. 5.1 Kreditno vrednotenje programa in posameznih učnih enot Študijski program Tehnologije in sistemi je kreditno ovrednoten skladno z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. list RS, 124/2004). Sistem ECTS študentu omogoča nabiranje in prenos kreditnih točk iz enega študijskega programa v drugega in medsebojno priznavanje opravljenih obveznosti med visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije in tujine. Zagotavlja preglednost in primerljivost sistemov in študijskih programov, kar predstavlja osnovo za mobilnost študentov in priznavanje študijskih obveznosti. Kreditna točka (KT) je merska enota za vrednotenje dela, ki ga študent v povprečju opravi. Ena kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta, pri čemer lahko znaša letna obremenitev študenta od 1500 do 1800 ur. Posamezni deli programa so ovrednoteni skladno z merili: posamezni predmet z najmanj 3 KT, modul z najmanj 5 KT, teden delovne prakse z 2 KT in diplomska naloga z 9 KT. Merila ECTS spodbujajo uvajanje strategij poučevanja, ki so osredotočene na študenta: izhodišče je študijska oziroma delovna obremenitev študenta. Študentu se kreditne točke dodelijo, ko izpolni s programom predpisane študijske obveznosti. V obremenitev študenta se štejejo: predavanja, seminarji, vaje in druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, laboratorijske vaje, raziskovalno delo, projektno delo), individualno študijsko delo (sprotno delo, študij literature, seminarske, projektne in raziskovalne naloge ter priprava na izpite ali druge oblike preverjanja znanja) in diplomska naloga oz. zaključna projektna naloga pri programih za izpopolnjevanje. 5.2 Predmetnik s poimensko navedbo učnih enot Tabela 4 prikazuje predmetnik s poimensko navedbo učnih enot, kreditno ovrednotenje celotnega programa in posameznih učnih enot, letno ali celotno število ur študijskih obveznosti študenta ter letno in celotno število organiziranih skupnih oziroma kontaktnih ur programa. 10

12 Tabela 4: Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti Zap. št. Predmet P LV V OŠD IŠDŠ LOŠ KT PRVI LETNIK 1. Matematična fizika Proizvodne tehnologije Materiali Kemijska tehnologija Repetitorij iz fizike Elektrotehnika in elektronika Mehanika Informacijski sistemi Tehniška dokumentacija in prostorsko modeliranje Strojni elementi Strokovni tuji jezik SKUPAJ PRVI LETNIK: DRUGI LETNIK 1. Izbrana poglavja iz matematične fizike Tehniška termodinamika Mehanika Tehniške meritve Ekonomika in gospodarsko pravo CAE računalniško podprt inženiring Energetski stroji in naprave Strojni elementi Planiranje in vodenje projektov Strokovna praksa SKUPAJ DRUGI LETNIK: TRETJI LETNIK 1. Obnovljivi viri energije Proizvodna logistika in vodenje proiz Izbirni modul 4. Modularni predmet Modularni predmet Modularni predmet Izbirni predmet Strokovna praksa (8 tednov) Diplomska naloga SKUPAJ TRETJI LETNIK: PROGRAM P LV V OŠD IŠDŠ LOŠ KT 1. LETNIK LETNIK LETNIK SKUPAJ: Opomba: Študijske obveznosti: P = predavanja, LV = laboratorijske vaje, V = vaje, OŠD = organizirano študijsko delo, IŠDŠ = individualno študijsko delo študenta, LOŠ = letna obremenitev študenta, KT = kreditne točke. 11

13 5.3 Vrsta in delež učnih enot in njihova vključenost v strukturo programa Celoten program zajema organizirane oblike študijskega dela in individualno delo študenta ter obsega 5144 ur v vrednosti 180 KT. Traja tri študijska leta. Tvorijo ga skupni/obvezni študijski predmeti (22), izbirni predmet (1) in izbirni modularni predmeti (3). Predpisane učne enote, ki se izvajajo kot organizirane oblike študijskega dela, so predavanja, seminarske vaje, laboratorijske vaje ter praktično usposabljanje v obliki strokovne prakse. Individualno študijsko delo študenta zajema sprotno delo, pisanje projektnih, seminarskih nalog in poročil, študij literature, pripravo na izpite ter pisanje diplomske naloge Izbirni moduli programa Program vsebuje izbirne module. Modul tvorijo trije predmeti (18 KT), ki so zaokrožene celote posameznih vsebinskih področij. So nadgradnja in poglabljanje temeljnega znanja obveznih predmetov iz prvega in drugega letnika. Študent si izbere enega izmed modulov glede na svoje interese, izredni študent pa tudi glede na potrebe delovnega mesta. Tabela 5: Izbirni moduli programa Zap. št. Predmet P LV V OŠD IŠDŠ LOŠ KT PROCESNO INŽENIRSTVO 1. Prenos toplote in snovi Procesne naprave Avtomatizacija RAZVOJ IZDELKOV 1. Konstruiranje Napredni materiali Virtualni prototipi TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STAVBAH 1. Osnove KGH Prenos toplote v stavbah Energetski management PROIZVODNO INŽENIRSTVO 1. Obdelovalni stroji in naprave Strega in montaža Avtomatizacija in robotizacija

14 5.3.2 Izbirni predmeti programa Izbirni predmet se izvaja v tretjem letniku. Z izbirnim predmetom se realizira 6 KT programa ali 3,3 % obveznosti. Omogočajo načrtovanje študija z ozirom na individualne potrebe študenta. Predmetnik šestega semestra daje optimalne možnosti za zunanjo izbiro ali mednarodno mobilnost študentov. Tabela 6: Izbirni predmeti programa Zap. Št. Predmet P LV V OŠD IŠDŠ LOŠ KT 1. Mehanika tekočin Zagotavljanje kakovosti Hidravlični stroji Fizika materialov Pametne stavbe Hladilna tehnika Osnove krmilnih sistemov Orodja avtomatizacije Delež izbirnosti v programu S programom predpisane učne enote se izvajajo kot organizirane oblike študijskega dela. Program sestavlja 22 skupnih obveznih, 3 modularne in 1 izbirni predmet. Strokovno usposabljanje v neposrednem delovnem okolju se izvede v drugem in tretjem letniku kot strokovna praksa. Obvezni del programa je tudi diplomska naloga. Skupni obvezni del programa zajema 125 KT ali 69,4 %, izbirni del pa 55 KT ali 30,6 %. Tabela 7: Poimenska navedba učnih enot, število učnih enot in njihov delež v programu Zap. št. Učna enota Št. enot Učne enote v KT % % 1. Obvezni predmeti ,4 69,4 2. Modularni predmet ,0 3. Izbirni predmeti 1 6 3,4 4. Strokovna praksa ,2 30,6 5. Diplomska naloga 1 9 5,0 SKUPAJ ,0 100,0 Izbirni del programa Program omogoča študentom uresničevanje lastne študijske poti z možnostjo izbire s seznama izbirnih modulov in izbirnih predmetov na fakulteti notranja izbira in izbiro dela študijskega programa izven matične institucije zunanja izbira. V okviru notranje izbire lahko študent izbere modul, ki zajema tri študijske predmete v obsegu 18 KT ali 10 % programa. 13

15 Da bi študent lažje opravil del programa izven matične institucije, je pretežni del enot, ki omogočajo zunanjo izbiro, združen v tretjem letniku. Zunanja izbira je mogoča v naslednjih enotah: izbirni predmet, strokovna praksa in diplomska naloga. Obsega 55 KT ali 30,6 %. Izbirne enote lahko študent opravi na matični fakulteti ali na kateri koli visokošolski instituciji v Sloveniji ali tujini. Tabela 8: Delež izbirnosti v strukturi programa Letnik Izbirnost v programu Skupaj Skupni obvezni KT v % notranja del programa zunanja izbira KT v % KT v % izbira 1. skupni predmeti 60 33,3 / / 0 0, ,3 2. skupni predmeti 54 30,0 / strokovna praksa 6 3, ,3 modul / 18 10,0 3. skupni predmeti 11 6,1 izbirni predmeti 6 3,3 strokovna praksa 16 8, ,3 diplomska naloga 9 5,0 SKUPAJ: , , Razmerje predavanj, seminarjev in vaj ter drugih oblik študija V skladu z merili ECTS se v letno obremenitev študenta (LOŠ) šteje organizirano študijsko delo, ki se izvaja v obliki predavanj, vaj, laboratorijskih vaj, strokovne praksa in individualno študijsko delo (sprotno delo, študij literature, seminarske naloge, projektno delo, raziskovalno delo, priprava na izpite ali druge oblike preverjanja ter priprava in zagovor diplomske naloge). Tabela 9: Delež predavanj, laboratorijskih vaj, vaj in drugih oblik študija Letnik Organizirane oblike študijskega dela Strokovna OŠD IŠDŠ LOŠ % Predavanja Lab. vaje Vaje praksa ure % ure % ure % ure % ure % ure % ure , , ,9 0 0, , , , , , , , , , , ,2 95 1, , , , , ,6 Skupaj , , , , , , V treh letih študent predvidoma opravi 5144 ur, kar je v povprečju 28,6 ure na 1 KT. Od tega je 2260 ali 44,0 % organiziranega študijskega dela v obliki predavanj (19,5 %), laboratorijskih vaj (6,2 %), vaj (11,0 %) in strokovne prakse (8,5 %). Individualno študijsko delo obsega 2884 ur ali 56,0 %. 5.5 Praktično usposabljanje v programu, izvedba in kreditno ovrednotenje Praktično usposabljanje je izjemno pomemben del izobraževalnega procesa in zajema vaje, laboratorijske vaje, projektno delo, strokovno prakso v neposrednem delovnem okolju in 14

16 diplomsko nalogo. Obsega 1750 ur ali 34 % celotnega programa. Vsebina in stopnja zahtevnosti bosta usklajeni z doseženo stopnjo teoretičnega splošnega in strokovnega znanja. Tabela 10: Delež praktičnega usposabljanja v programu Letnik Oblike praktičnega usposabljanja LV/V SP PD Skupaj v % LOŠ / / 360 7, , , SKUPAJ , v % 17,4 9,3 8,3 35,0 / 100 Oblike in načini izvedbe praktičnega usposabljanja Vaje. Potekajo v obliki skupinskega dela, kjer udeleženci rešujejo konkretno zastavljen problem z uporabo znanja in postopkov, pridobljenih na predavanjih in s samostojnim študijem. Študent v skladu z učnim načrtom pri posamezni učni enoti individualno ali v timu pripravi seminarsko nalogo v pisni obliki in jo ustno predstavi. Vaje se izvajajo v skupinah po 30 študentov. Laboratorijske vaje. Predstavljajo individualno utrjevanje in preverjanje razumevanja znanja, pridobljenega pri teoretičnem usposabljanju, ki je povezano z obvladovanjem posameznih vsebinskih strokovnih sklopov s pomočjo reševanja konkretnih nalog. Izvajajo se v laboratorijih v skupinah po 15 študentov. Projektno delo. Študent ga opravi v obliki projektnih raziskovalnih in problemskih nalog. Projektno delo omogoča pridobiti strokovno znanje in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov. Razvija študentove zmožnosti za sporazumevanje v stroki in v interdisciplinarnih timih, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju ter pomembno prispeva k oblikovanju profila diplomanta. Študij se zaključi s diplomsko nalogo. Strokovna praksa. Strokovna praksa oziroma praktično izobraževanje v neposrednem delovnem okolju je skladno s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 UPB 2) obvezni del dodiplomskega študijskega programa prve stopnje za pridobitev visoke strokovne izobrazbe po programu Tehnologije in sistemi. Namen strokovnega praktičnega usposabljanja je prenos znanja z visokošolske institucije v industrijo in nazaj, prilagajanje študijskega programa potrebam industrije ter oblikovanje bodočega strokovnega kadra v realnem delovnem okolju. Cilj strokovne prakse je aplikacija teoretičnega znanja, ki ga študent usvoji v študijskem procesu, v neposredno delovno okolje. Študent se sooči z dogajanjem v podjetju ter uporabi teoretično znanje pri reševanju praktičnih problemov in razvije strokovne veščine. 15

17 Predmetnik načrtuje realizacijo programa strokovne prakse v enajstih tednih, in sicer tri tedne strokovne prakse v drugem letniku ter osem tednov strokovne prakse v tretjem letniku študija. Pred odhodom na strokovno prakso so študenti s strani koordinatorja strokovne prakse ter študentskega referata seznanjeni s podrobnimi informacijami o poteku prakse, postopku prijave, obveznostih in pravicah na delovnem mestu (Pogodba o strokovni praksi) ter z navodili za pisanje dnevnika in poročila o strokovni praksi. Študent samostojno ali v sodelovanju z koordinatorjem strokovne prakse na fakulteti naveže stike z organizacijo, kjer bo opravljal strokovno prakso. Med organizacijo, zavodom in študentom se sklene tripartitna pogodba (Pogodba o strokovni praksi). Strokovno prakso opravlja študent pod vodstvom mentorja z najmanj višjo stopnjo izobrazbe ter z delovnimi izkušnjami na zahtevnih in odgovornih delovnih mestih. Mentor študentu dodeli delo na podlagi programa strokovne prakse ter študenta usmerja, ga informira, nadzoruje in oceni. Koordinator na fakulteti pa spremlja opravljanje prakse in po potrebi svetuje študentu. Študent vodi dnevnik o strokovni praksi. Po končani praksi napiše poročilo o njej in ga odda koordinatorju strokovne prakse na fakulteti. Le-ta na podlagi ustreznosti vsebine poročila ter predložene spremljajoče dokumentacije, s katero organizacija potrjuje uspešnost izvedene prakse, študentu prakso prizna kot uspešno zaključeno obveznost po predpisanem študijskem programu. Strokovna praksa 1 Strokovna praksa je del praktičnega usposabljanja in poteka v neposrednem delovnem okolju. Umeščena je v četrti semester drugega letnika. Traja tri tedne (120 delovnih ur). Program strokovne prakse omogoča študentu, da: spozna konkretno delovno okolje, spozna organiziranost in poslovanje podjetja, podrobno spozna proizvodni program podjetja, se vključi v delovno skupino in pričenja spoznavati orodja, naprave, stroje in tehnologije, opravlja različne naloge s strokovnega področja, seznani se z vzdrževanjem proizvodnih naprav, seznani se z vodenjem tehniške dokumentacije, ob usmerjanju mentorja začrta in izdela projekt za upravljanje in vodenje proizvodnje ob upoštevanju ekonomske analize proizvodnih stroškov, opravlja dela po izbiri delodajalca, ki ne presegajo 1/3 časa opravljanja strokovne prakse. Študent med prakso vodi dnevnik in napiše poročilo o strokovni praksi, ki ga po zaključku pregleda mentor v podjetju, nato pa študent poročilo z vso spremljajočo dokumentacijo odda koordinatorju prakse na fakulteti, da na podlagi predloženega lahko presodi o uspešnosti izvedene prakse in prakso prizna kot opravljeno obveznost po študijskem programu. 16

18 Strokovna praksa 2 Umeščena je v šesti semester tretjega letnika. Obsega osem tednov (320 ur) strokovnega usposabljanja v neposrednem delovnem okolju. Ta del prakse omogoča poglabljanje strokovnega znanja študenta. Vsebinsko je prilagojena študijskemu programu in izbranemu modulu. Študent poveže teoretično znanje z neposrednim delom in tako prenaša znanje v proizvodno okolje. Študent med prakso vodi dnevnik prakse in napiše poročilo o strokovni praksi, ki ga po zaključku pregleda mentor v podjetju, nato pa študent poročilo z vso spremljajočo dokumentacijo odda koordinatorju prakse na fakulteti, da na podlagi predloženega lahko presodi o uspešnosti izvedene prakse in prakso prizna kot opravljeno obveznost po študijskem programu. V času praktičnega usposabljanja lahko študent ob usmerjanju mentorja poišče tudi temo za diplomsko nalogo in zasnuje svoj diplomski projekt. Program strokovne prakse 2 omogoča študentu, da: spozna organiziranost in poslovanje podjetja, podrobno spozna proizvodni program podjetja, sodeluje pri načrtovanju razvojnih projektov, sodeluje pri načrtovanju orodij in naprav za proizvodnjo, samostojno realizira organizacijske naloge v podjetju, samostojno analizira zahtevnejše strokovne probleme in predlaga rešitve, vodi tehniško dokumentacijo, spozna načine zagotavljanja kakovosti, razvija sposobnosti pogajanja in odločanja na vseh strokovnih in vodstvenih ravneh, ob usmerjanju mentorja poišče diplomsko temo in začrta diplomski projekt, opravlja dela po izbiri delodajalca, ki ne presegajo 1/3 časa opravljanja strokovne prakse, spozna standardne metode, postopke in procese celovite kakovosti. Priznanje strokovne prakse. Študent, ki ima vsaj eno leto delovnih izkušenj na ustreznih delovnih mestih, lahko zaprosi za priznanje strokovne prakse. Pri odločanju o priznanju koordinator strokovne prakse upošteva delovno dobo in vrsto del, ki jih je študent opravljal. Izvedba strokovne prakse Podjetja iz regije so podpisala sporazum o sodelovanju, v katerem zagotavljajo, da bodo v svojem delovnem okolju omogočila izvedbo strokovne prakse pod vodstvom mentorjev (tretja točka sporazuma). Le-to služi kot pomembna osnova, ki študentom lahko olajša pot pri iskanju organizacije, kjer želijo opravljati strokovno prakso. Študent v okviru praktičnega usposabljanja spozna konkretno delovno okolje, organiziranost in proizvodni program podjetja ter vzdrževanje proizvodnih naprav. Seznani se z vodenjem tehniške dokumentacije. Vodi dnevnik prakse. Ob usmerjanju mentorja lahko začrta in izdela projekt za upravljanje in vodenje proizvodnje ob upoštevanju ekonomske analize proizvodnih stroškov. Po zaključku prakse mora oddati dnevnik prakse in zaključeno vsebinsko poročilo, 17

19 ki zajema cilje in namen praktičnega usposabljanja, potek prakse ter opis usvojenih znanj, veščin in kompetenc. Študent lahko strokovno prakso opravlja tudi v tujini. Mednarodno izmenjavo študentov organizira in vodi koordinator za mednarodno izmenjavo skupaj s koordinatorjem strokovne prakse. 5.6 Deli študijskega programa programi za izpopolnjevanje Skladno s 36. členom ZVŠ (šesti odstavek) se študijski programi prve in druge stopnje lahko izvajajo po delih, določenih s programom. Deli programa zaokrožajo učne enote specifičnega vsebinskega področja (modula) in se lahko izvajajo kot programi za izpopolnjevanje. V okviru študijskega programa Tehnologije in sistemi so določeni deli študijskega programa. Osnovo predstavlja modul programa, ki je vsebinsko zaokrožena skupina predmetov. Poleg modularnih predmetov sta v del študijskega programa vključena dva izbirna predmeta in strokovna praksa. Delni študijski program se zaključi s projektnim seminarjem. Študijski program Tehnologije in sistemi vključuje naslednje delne programe: Procesno inženirstvo, Razvoj izdelkov, Tehnologije in sistemi v stavbah, Proizvodno inženirstvo. Našteti deli programa se bodo izvajali po predmetniku, prikazanem v spodnji tabeli. Tabela 11: Učne enote delnega študijskega programa Zap. št. Učne enote delnega programa Org. študijsko delo OŠD IŠDŠ LOŠ KT P LV V 1. MODUL: 1. predmet predmet predmet Izbirni predmet Izbirni predmet Strokovna praksa Projektni seminar SKUPAJ Posamezni program za izpopolnjevanje, ki je del študijskega programa Tehnologije in sistemi, obsega 50 KT. Sestavljajo ga trije predmeti izbranega modula (18 KT), dva izbirna predmeta (12 KT), strokovna praksa (16 KT) in projektni seminar (4 KT). 18

20 Slušatelj zaključi program za izpopolnjevanje, ki je del visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 50 KT, za kar prejme potrdilo (skladno z 32.a členom ZVŠ zadnja alineja), ki je javna listina Procesno inženirstvo Program za izpopolnjevanje Procesno inženirstvo je del visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi. Predmetnik programa za izpopolnjevanje Procesno inženirstvo Predmetnik programa za izpopolnjevanje Procesno inženirstvo, ki je del študijskega programa Tehnologije in sistemi, obsega 50 KT po ECTS. Sestavljajo ga trije predmeti modula procesno inženirstvo (18 KT), dva izbirna predmeta (12 KT), strokovna praksa (16 KT) in projektni seminar (4 KT). Tabela 12: Predmetnik programa za izpopolnjevanje Procesno inženirstvo Zap. št. Učne enote delnega programa Org. študijsko delo OŠD IŠDŠ LOŠ KT P LV V 1. Prenos toplote in snovi Procesne naprave Avtomatizacija Izbirni predmet Izbirni predmet Strokovna praksa Projektni seminar SKUPAJ Obveznosti študenta ter oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opisane v učnih načrtih posameznih učnih enot. Slušatelj zaključi program za izpopolnjevanje Procesno inženirstvo, ki je del visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 50 KT, za kar prejme potrdilo (skladno z 32.a členom ZVŠ zadnja alineja), ki je javna listina Razvoj izdelkov Program za izpopolnjevanje Razvoj izdelkov je del visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi. 19

21 Predmetnik programa za izpopolnjevanje Razvoj izdelkov Predmetnik programa za izpopolnjevanje Razvoj izdelkov, ki je del študijskega programa Tehnologije in sistemi, obsega 50 KT po ECTS. Sestavljajo ga trije predmeti modula Razvoj izdelkov (18 KT), dva izbirna predmeta (12 KT), strokovna praksa (16 KT) in projektni seminar (4 KT). Tabela 13: Predmetnik programa za izpopolnjevanje Razvoj izdelkov Zap. št. Učne enote delnega programa Org. študijsko delo OŠD IŠDŠ LOŠ KT P LV V 1. Konstruiranje Napredni materiali Virtualni prototipi Izbirni predmet Izbirni predmet Strokovna praksa Projektni seminar SKUPAJ Obveznosti študenta ter oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opisane v učnih načrtih posameznih učnih enot. Slušatelj zaključi program za izpopolnjevanje Razvoj izdelkov, ki je del visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 50 KT, za kar prejme potrdilo (skladno z 32.a členom ZVŠ zadnja alineja), ki je javna listina Tehnologije in sistemi v stavbah Program za izpopolnjevanje Tehnologije in sistemi v stavbah je del visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi. Predmetnik programa za izpopolnjevanje Tehnologije in sistemi v stavbah Predmetnik programa za izpopolnjevanje Tehnologije in sistemi v stavbah, ki je del študijskega programa Tehnologije in sistemi, obsega 50 KT po ECTS. Sestavljajo ga trije predmeti izbranega modula Tehnologije in sistemi v stavbah (18 KT), dva izbirna predmeta (12 KT), strokovna praksa (16 KT) in projektni seminar (4 KT). Obveznosti študenta ter oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opisane v učnih načrtih posameznih učnih enot. Slušatelj zaključi program za izpopolnjevanje Tehnologije in sistemi v stavbah, ki je del visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 50 KT, za kar prejme potrdilo (skladno z 32.a členom ZVŠ zadnja alineja), ki je javna listina. 20

22 Tabela 14: Predmetnik programa za izpopolnjevanje Tehnologije in sistemi v stavbah Org. študijsko Zap. Učne enote delnega delo št. programa P LV V OŠD IŠDŠ LOŠ KT 1. Osnove KGH Prenos toplote v stavbah Energetski management Izbirni predmet Izbirni predmet Strokovna praksa Projektni seminar SKUPAJ Proizvodno inženirstvo Program za izpopolnjevanje Proizvodno inženirstvo je del visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi. Predmetnik programa za izpopolnjevanje Proizvodno inženirstvo Predmetnik programa za izpopolnjevanje Proizvodno inženirstvo, ki je del študijskega programa Tehnologije in sistemi, obsega 50 KT po ECTS. Sestavljajo ga trije predmeti modula Proizvodno inženirstvo (18 KT), dva izbirna predmeta (12 KT), strokovna praksa (16 KT) in projektni seminar (4 KT). Tabela 15: Predmetnik programa za izpopolnjevanje Proizvodno inženirstvo Zap. št. Učne enote Org. študijsko delo OŠD IŠDŠ LOŠ KT P LV V 1. Obdelovalni stroji in naprave Strega in montaža Avtomatizacija in robotizacija Izbirni predmet Izbirni predmet Strokovna praksa Projektni seminar SKUPAJ

23 Obveznosti študenta ter oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opisane v učnih načrtih posameznih učnih enot. Slušatelj zaključi program za izpopolnjevanje Proizvodno inženirstvo ki je del visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 50 KT, za kar prejme potrdilo (skladno z 32.a členom ZVŠ zadnja alineja), ki je javna listina. 6 POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA Pogoji za vpis V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Tehnologije in sistemi se na osnovi 38. člena Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše: kdor je opravil maturo, kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po štiriletnem srednješolskem programu, kdor je pred končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Merila za izbiro ob omejitvi vpisa Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na: a) splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu do 60% točk, b) splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku do 40% točk. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 7 MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM Fakulteta bo kandidatom priznala pridobljeno znanje in usposobljenost, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezata splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam strokovnega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi. Priznava se znanje in usposobljenost, pridobljena s formalnim, z neformalnim in izkustvenim učenjem. Število kreditnih točk se priznava na podlagi individualnih vlog in predložene dokumentacije kandidatov. Tako pridobljeno znanje lahko fakulteta prizna na podlagi: spričeval in drugih listin o pridobljenem znanju izven visokošolskega sektorja (portfolio, listine o končanih tečajih in drugih oblikah nadaljnjega izobraževanja), ocenjevanja izdelkov, storitev, objav in drugih avtorskih del kandidatov, preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga je kandidat pridobil s predhodnim samoizobraževanjem ali z izkustvenim učenjem (možnost opravljanja študijskih obveznosti npr. izpitov, kolokvijev brez udeležbe na predavanjih, vajah ), 22

24 določenih delov obveznosti (npr. projektnih nalog, programov, vaj) na podlagi znanja, dokazanega z avtorskimi deli (npr. projektnimi deli, izumi, patenti, objavami), ustreznih delovnih izkušenj. Individualne dokumentirane vloge kandidatov za priznanje znanja, pridobljenega pred vpisom, obravnava komisija za študijske zadeve v skladu s postopki in pravili o priznavanju izpitov in drugih študijskih obveznosti ter priznavanju predhodno pridobljenega znanja. Študent lahko zaprosi za preverjanje in ocenjevanje znanja, če je znanje pridobil s samoizobraževanjem ali z izkustvenim učenjem. Enaki kriteriji veljajo tudi za priznavanje znanja, pridobljenega v tujini. 8 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE V procesu poučevanja in učenja je pomembno sprotno preverjanje in ocenjevanje. Ocenjevanje pri posameznih predmetih je namenjeno ugotavljanju doseganja začrtanih kompetenc in ciljev ter je usklajeno s strukturo predmeta in metodiko izvedbe. Ocenjujemo sprotne naloge in praktične aktivnosti študenta, ki so pomembne za strokovno delo ter so tesno povezane s študijskim programom, in končni izdelek izpit (pisni, ustni, praktični). Končna ocena je lahko sestavljena iz kolokvijev ali ocenjenih krajših pisnih izdelkov (npr. projektna dokumentacija, seminar, esej, dnevnik, zagovor in predstavitev). Pri preverjanju in ocenjevanju se upošteva tudi sodelovanje pri raziskavah, projektih, praktično delo in konkretni izdelki, ki jih opravi ali izdela študent. Različni pristopi zagotavljajo celovitejšo presojo napredka vsakega študenta pri študiju. Namen ocenjevanja je: oceniti znanje, veščine, oceniti izdelek, z ocenjevanjem spodbujati študenta k pridobivanju dodatnega znanja in veščin, presoditi splošne in specifične kompetence posameznika, predlagati potrebne izboljšave na njegovi osebni ravni in na ravni organizacije, v kateri dela ali se izobražuje. Kriteriji za ocenjevanje izhajajo iz ciljev študijskega programa in zajemajo pomembna področja osebne, poklicne in študijske uspešnosti: poznavanje in razumevanje sodobnih teorij in ključnih pojmov s področja tehniških, tehnoloških in naravoslovnih ved, reševanje konkretnih problemov na področju tehnologij in sistemov z uporabo standardnih metod in postopkov, izdelovanje, spremljanje in vodenje tehnične dokumentacije z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije, poznavanje, načrtovanje in upravljanje avtomatizacije in robotizacije proizvodnega procesa, 23

25 analiziranje in vrednotenje: usposobljenost za komuniciranje z interesnimi skupinami, sposobnost za obvladovanje nasprotujočih si stališč, organiziranje in vodenje skupine ali oddelka, svetovalno delo, vrednotenje osebnih dosežkov, vrednotenje strokovnih dosežkov, poznavanje in uporaba metod celovite kakovosti. Visokošolski učitelj seznani študente z elementi preverjanja in s kriteriji ocenjevanja ob začetku študijskega leta. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so: ustni in pisni izpiti, kolokviji, testi, seminarske naloge, raziskave, projektne naloge, projektno poročilo, ustne predstavitve, izdelki, portfolio, poročilo o delovni praksi, vrstniško ocenjevanje in projektna diplomska naloga. Opravljene obveznosti študenta se ocenjujejo skladno s Pravilnikom o ocenjevanju in preverjanju znanja z ocenami od 1 do 10. Praktično usposabljanje je ocenjeno z oceno uspešno/neuspešno. Tabela 16: Ocenjevalna lestvica Ocena Ocena po ECTS Deskriptor 10 odlično A excellent izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami 9 prav dobro B very good nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami 8 prav dobro C good solidni rezultati 7 dobro D satisfactory dobro znanje, vendar z manjšimi napakami 6 zadostno E sufficient znanje ustreza minimalnim kriterijem 5-1 nezadostno F fail znanje ne ustreza minimalnim kriterijem V ocenjevanje učitelj praviloma vključuje tudi študenta ali skupino študentov, pri čemer se študente spodbuja h kritičnemu vrednotenju lastnega samostojnega dela, njihovega prispevka k skupnemu izdelku in vrednotenju dela sovrstnikov. Sestavine ocenjevanja in preverjanja znanja so razvidne iz posameznih učnih načrtov. Vsak učitelj na začetku izvedbe predmeta študente seznani z izvedbenim načrtom predmeta ter študijskimi obveznostmi oz. deleži, ki jih posamezne sestavine preverjanja in ocenjevanja znanja in veščin prispevajo h končni oceni predmeta. 24

26 9 POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU Študent napreduje v drugi letnik, če je usvojil s programom predpisano znanje in ostale obveznosti iz prvega letnika (predavanja, vaje, projektni seminar) in je zbral najmanj 45 KT. Študent napreduje v tretji letnik, če je usvojil vse s programom predpisano znanje in ostale obveznosti iz prvega letnika, ter znanje in obveznosti iz drugega letnika (predavanja, vaje, seminarji, delovna praksa) in je zbral najmanj 105 KT. Študent se lahko vpiše v višji letnik tudi, če ni dosegel zahtevanih kreditnih točk, kadar ima za to upravičene razloge: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah. O tem odloča komisija za študijske zadeve. Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu. Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih študijskih obveznosti namenjen absolventski staž. Študentu se lahko v skladu z zakonom podaljša status za največ eno leto, če: se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik, iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, študentka v času študija rodi. Glede na študijske dosežke lahko študent konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom. 25

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za tehnologije in sisteme ČISTOPIS AKREDITIRANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 11. STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU (magistrski študijski program) Čistopis

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE doktorski program EDUKACIJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU (ČISTOPIS) Novo mesto, november 2015 KAZALO 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 2 2 OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Priloga 4b:

Priloga 4b: Predstavitveni zbornik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEOLOGIJA, 2. STOPNJA NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI Študijsko leto 2019-2020 1. Splošni podatki o študijskem programu Naravoslovnotehniška

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Veljavni študijski program na n 1.1.2019 PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za zdravstvo Novo mesto ČISTOPIS 1 Študijski program 1. stopnje ZDRAVSTVENA NEGA (visokošolski strokovni študijski program) 1 Čistopis visokošolskega strokovnega

Prikaži več

VPIS 2013/2014

VPIS 2013/2014 Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana PUBLIKACIJA Višje strokovne šole CPU Ljubljana za študijsko leto 2013/2014 Poslovni sekretar Ekonomist Inženir informatike

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis _1 STOPNJA_ZN_2014

Microsoft Word - Cistopis _1 STOPNJA_ZN_2014 FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje ZDRAVSTVENA NEGA Novo mesto, 2014 KAZALO 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 1 2 OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu... 3 2. Temeljni

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Poročilo o merjenju organizacijske klime

Poročilo o merjenju organizacijske klime Str.1/11 Izdelali: izr. prof. dr. Uroš Pinterič, Andrej Kolar (KKE), Katja Krevs (Karierni center in KKE), Mira Kastelic (mednarodna in projektna pisarna) Dne: 2015-09-07 Dostavljeno (e-mail): Senat, AZ,

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zapisovanje učnih izidov Bled, 21.1.2016 Darko Mali ECVET ekspert, CPI Pojmi: Kvalifikacija Kompetenca Učni cilji Učni izidi Enote učnih izidov Kreditne točke Programi usposabljanja NE! 2 Učni cilji kompetence

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

EVRO.dvi

EVRO.dvi Management tehnologije dr. Cene Bavec Management tehnologije postaja v gospodarsko in tehnološko razvitih državah eno temeljnih managerskih znanj. V Sloveniji nimamo visokošolskih in univerzitetnih programov

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Šola za strojništvo Škofja Loka

Šola za strojništvo Škofja Loka ŠTUDIJSKI VODNIK za delo in življenje na šoli REDNI ŠTUDIJ IZREDNI ŠTUDIJ OSNOVNI PODATKI: 4220 Škofja Loka, Podlubnik 1b Tel: 04 506 23 17 referat za študentske zadeve Tel: 04 506 23 28 ravnatelj višje

Prikaži več

Microsoft Word - VS TTO.docx

Microsoft Word - VS TTO.docx PREDMETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA 1. LETNIK JE SKUPEN ZA OBE SMERI OBVEZNI PREDMETI 1. LETNIK Zimski semester - 1. semester Razvoj

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za muzikologijo Predstavitveni zbornik prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Muzikologija Ljubljana 2016 2 1. Podatki o študijskem programu

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB7, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMATIVNI DAN 2019 ELEKTROTEHNIK ELEKTROTEHNIK izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik elektrotehnica trajanje izobraževanja: 4 leta zaključek izobraževanja: poklicna

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več