PRILOGA 2

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRILOGA 2"

Transkripcija

1 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto

2 KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI? UVOD PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA Podatki o programu Inženiring in avtomobilska industrija Oblike študija Temeljni cilji programa, splošne in specifične kompetence Vsebinska področja Mednarodno sodelovanje fakultete Cilji mobilnosti študentov in diplomantov za študij in prakso Cilji mobilnosti učnega osebja z namenom poučevanja Cilji mobilnosti zaposlenih z namenom usposabljanja Povezava med vsemi oblikami mobilnosti POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA Nadaljevanja študija po Merilih za prehode Vpis v 2. letnik PRIJAVNI IN VPISNI POSTOPEK POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE PREDMETNIK Z OVREDNOTENIMI ŠTUDIJSKIMI OBVEZNOSTMI PODATKI O NAČINIH IZVAJANJA ŠTUDIJA ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV...19

3 1 ZAKAJ NA FINI? ŠTUDIJ STROJNIŠTVA (izredni študij klasična oblika / na daljavo) vsebina študijskih programov izhaja iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva, dolgoročnih strateških dokumentov Evropske unije in Slovenije; študijski programi so mednarodno primerljivi s programi kvalitetnih fakultet v državah Evropske unije; študijski programi vključujejo inovativne metode izobraževanja z ustreznim razmerjem teoretičnega in praktičnega znanja; študij zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja; visokošolski učitelji so strokovnjaki iz gospodarstva in iz vrst priznanih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev; v okviru mednarodnega sodelovanja v programih mednarodne izmenjave FINI spodbuja mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter omogoča sodelovanje v mednarodnih projektih; poleg redne in izredne oblike študija FINI zagotavlja tudi študij na daljavo, ki predstavlja sodobno obliko študija v virtualnem učnem okolju, s pomočjo multimedijskih gradiv, forumov in družbenih omrežij, s pedagoško in tehnično podporo; šolnina za posamezni letnik se lahko poravna v 2, 4 ali 12 obrokih brez obresti ali v enkratnem znesku s 5% popustom. Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbi. 3

4 2 UVOD Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je institucija regionalnega in nacionalnega pomena na področju razvoja proizvodov in tehnologij, kakvosti in inženirske dejavnosti na vseh področjih industrije, s poudarkom na avtomobilski industriji. Je pomemben partner gospodarstva in institucija, ki spremlja in izvaja znanstveno raziskovalno delo in skrbi za učinkovit prenos znanja v skladu z bolonjsko deklaracijo. Fakulteta ima jasno definirano poslanstvo, vizijo, cilje in programske opredelitve. Poslanstvo Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je izvajanje inovativnih študijskih programov za izobraževanje v skladu z aktualnimi potrebami gospodarstva in negospodarstva na področju zahtevnih tehniških dejavnosti v nacionalnem in evropskem okolju. V izobraževalni proces in prakso fakulteta prenaša rezultate znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela ter na ta način zagotavlja razvoj družbe s prenosom lastnega in globalnega znanja. Delovanje je usmerjeno v zagotavljanje visoke kakovosti in svobode ustvarjalnosti. Vizija Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je ambiciozen razvoj v priznano in prepoznavno visokošolsko institucijo na področju tehniških ved z osnovnim namenom razvoja stroke in trajnostnega razvoja ožjega in širšega okolja. Vizija vključuje usmeritev v doseganje visoke kakovostne ravni pedagoškega, znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela, nenehno izboljševanje izobrazbene in akademske strukture zaposlenih in znanja diplomantov, razvoj inovativnih in mednarodno primerljivih študijskih in raziskovalnih programov ter intenzivno mednarodno sodelovanje z vpetostjo v globalni izobraževalni in raziskovalni prostor. Fakulteta bo delovala v smeri nenehnega prilagajanja pedagoških in znanstvenih vsebin potrebam gospodarstva in negospodarstva ter zagotavljanja konkurenčnosti družbe. Študij na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja. Sodoben študijski program vključuje inovativne metode izobraževanja z ustreznim razmerjem teoretičnega in praktičnega znanja. Fakulteta z izvajanjem akreditiranih študijskih programov zagotavlja pridobivanje znanja prihodnosti, uporabo informacijskih tehnologij v izobraževanju, uporabo sodobnih laboratorijev za materiale, tehnologijo, motorna vozila in informatiko, sodobno literaturo in mednarodno povezavo s sorodnimi institucijami v svetu. Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI) Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto T: 07/ dekanja: mag. Iris Fink Grubačević E-pošta: Spletna stran: Facebook: fini.unm Twitter: fininm LinkedIn: Faculty of Industrial Engineering Fakulteta za industrijski inženiring 4

5 5

6 3 PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 3.1 Podatki o programu Inženiring in avtomobilska industrija Naslov študijskega programa: Akreditacija programa MAG: Stopnja in vrsta programa: Trajanje programa: Smeri: Strokovni naziv: Inženiring in avtomobilska industrija 2. stopnja - magistrski študijski program dve leti (4 semestre) v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS program ima tri izbirne module magister inženir strojništva (MAG) / magistrica inženirka strojništva (MAG), oboje z okrajšavo mag. inž. str. (MAG) Študijsko področje po Isced klasifikaciji: (52) tehniške vede Znanstvene discipline po Frascatijevi klasifikaciji: tehniške vede 6

7 3.2 Oblike študija Izredni študij Izredni študij se izvaja na sedežu FINI v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldan. Organizirano pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov. Študij na daljavo Študij na daljavo je namenjen posameznikom, ki zaradi svojih obveznosti potrebujejo večjo fleksibilnost študija. Prednost take oblike študija je dostop do informacij in učnih materialov vse dni in ure v tednu ter stalna pomoč predavateljev, strokovnih mentorjev in referata. Je oblika študija, ki jo fakulteta izvaja na nivoju celotne Slovenije in predstavlja sodobno obliko študija z močno pedagoško in tehnično podporo. Ponujamo sodobno obliko študija v virtualnem okolju. Fleksibilnost študija na daljavo je izražena 7

8 predvsem v prilagojenosti posameznikom, ki si lahko povsem samostojno in v odvisnosti od svojih zaposlitvenih ali družinskih obveznosti razporejajo čas namenjen študiju. Študij na daljavo je organiziran v kombinirani obliki. Laboratorijske vaje se izvajajo na sedežu fakultete in v podjetjih, s katerimi ima fakulteta sklenjene pogodbe. E-učilnica se prilagaja evropskim smernicam, in sicer Unique (European Universities Quality in e-learning), ki ga podeljuje Evropska fundacija za kakovost v e-izobraževanju (EFQUEL) ter E-xcellence, z namenom, da se zagotovi sodoben, kakovosten in tehnološko podprt študij, ki je na mednarodni ravni. 3.3 Temeljni cilji programa, splošne in specifične kompetence Temeljni cilj podiplomskega magistrskega študijskega programa Inženiring in avtomobilska industrija je izobraziti visoko strokovni kader za razvojno raziskovalno delo na področju razvojnega inženiringa, razvoja proizvodov in tehnologij, trženja in avtomobilske energetike. Diplomant bo obvladoval tudi strateško delo na področjih razvoja, tehnologije in proizvodnje. 8

9 Diplomant magistrskega študija se bo izobrazil za samostojno visoko razvojno raziskovalno delo na področjih okolju prijaznih energetskih sistemov ter za razvoj informacijskih in elektronskih nadzornih sistemov v avtomobilih, kot so: metode razvoja izdelkov, procesov in inovacij ter sočasnega inženiringa. Z uspešno opravljenim študijem bodo študentke in študenti pridobili splošne in specifične kompetence: sposobnost analize in reševanja problemov na področju tehnike, sposobnost izdelave in uporabe sodobnih metod in orodij, strateška usmerjenost, to je sposobnost izdelave strategij, sposobnost projektno-timskega dela, sposobnost razvojnega dela, sposobnost raziskovalnega dela, sposobnost vodenja tehnoloških procesov ter vpeljevanje sodobnih metod, sposobnost vodenja razvoja in tehnologije ter vpeljava inovacij, usposobljenost za uporabo raziskovalnih metod ter njihovo aplikacijo v praksi, poznavanje in izvajanje poslanstva, strategije in vizije v gospodarstvu in družbi. sposobnost razumevanja in kreacije inovativnih rešitev na področju energetskih in informacijskih sistemov v avtomobilih, razumevanje, uporaba in sinteza različnih znanj, sposobnost izdelave informacijskih programov, sposobnost vpeljevanja in uporabe informacijskih programov, sposobnost izdelave virtualnega izdelka, sposobnost razvojnega dela, sposobnost razvoja in obvladovanja celovite kakovosti, sposobnost izdelave diagnostik in stalnega napredka, sposobnost vpeljevanja avtomatizacije in robotizacije v tehnološke procese, obvladovanje in izvajanje razvojnega inženiringa v industriji, poznavanje mikroprocesorskih sistemov v vozilih in znanje strojnega učenja in umetne intelligence. 3.4 Vsebinska področja Podiplomski magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija zajema naslednja vsebinska področja: tehnologije, proizvodnje, kakovosti, raziskovalnih dejavnosti, strategije in diagnostike dejavnosti, razvoja, razvoja sodobnih materialov, 9

10 inovacij, avtomatizacija in robotizacija tehnoloških procesov, logističnih procesov, energetskih sistemov, elektromehanskih sistemov. 3.5 Mednarodno sodelovanje fakultete Fakulteta mednarodno dejavnost razvija na področjih: mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev, mobilnost mladih diplomantov, organizacija mednarodnih znanstvenih konferenc, sodelovanje v mednarodnih znanstveno raziskovalnih projektih, individualni kontakti visokošolskih učiteljev ter sodelavcev. Fakulteta v okviru mednarodnega sodelovanja v programih mednarodne izmenjave spodbuja mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter omogoča sodelovanje v mednarodnih projektih Cilji mobilnosti študentov in diplomantov za študij in prakso pridobivanje mednarodnih izkušenj, 10

11 izboljšanje znanja in spretnosti študentov in diplomantov, izboljšanje učnih kompetenc, izpopolnjevanje znanja tujega jezika študentov in diplomantov, spoznavanje visokošolskih institucij v državah EU, spoznavanje podjetij v državah EU in njihovih delovnih prioritet, razvijanje kompetenc po študijskem programu na tuji fakulteti, razvijanje kompetenc po meri delodajalcev v evropskem prostoru, spodbujanje mreženja, izpopolnjevanje znanja udeležencev, spodbujanje kakovosti izobraževanja, povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve, povečanje iniciativnosti in podjetništva, povečanje samozavesti in samospoštovanja Cilji mobilnosti učnega osebja z namenom poučevanja pridobivanje mednarodnih izkušenj, izmenjava znanj, povezovanje na področju znanstveno-raziskovalnih projektov, konferenc, delavnic in seminarjev, analiziranje metod poučevanja in odzivnosti študentov na drugačne metode (za namen učinkovite analize bo del metod prikazan preko izvedbe poučevanja), povezovanje predmetnih področij gostujoče in matične institucije, izmenjava dobrih praks, inovativnih metod, spodbujanje mreženje, primerjanje nivoja znanja (zahtevnostne stopnje) pri posameznih predmetih, odpiranje možnosti visokošolskega sodelovanja med visokošolskimi institucijami, odpiranje možnosti gospodarskega sodelovanja med podjetji iz regije, kjer se izvajajo izmenjave in sodelovanje pri podjetniških spodbudah Cilji mobilnosti zaposlenih z namenom usposabljanja ugotoviti metode zagotavljanja dobrega sodelovanja med pedagoškim in drugim osebjem (administracija, knjižnica, tehnično osebje ) in študenti ter spoznati sistem institucije gostiteljice, izmenjava dobrih praks, inovativnih metod, spoznati inovativne pristope usposabljanja kadrov, proučiti sodobne metode (pristope) usposabljanja na področju študijskega programa industrijskega inženiringa, spoznati metode opismenjevanja in usposabljanja predavateljev, študentov in strokovnih sodelavcev za izvajanje izobraževanja na daljavo Povezava med vsemi oblikami mobilnosti zagotoviti študentom izobraževanje, ki jim zagotavlja kompetence, zahtevane s strani delodajalcev in s strani študijskega programa, vzpostavljanje stikov z delodajalci s ciljem iskanja novih možnosti izvajanja prakse naših študentov in diplomantov v tujini, 11

12 krepitev kakovosti skozi mobilnost in mednarodnega sodelovanja, povezovanje visokošolskega izobraževanja, raziskav in gospodarstvo k odličnosti in regijskim razvojem, širitev mreže mednarodnega sodelovanja, promocija fakultete v evropskem prostoru, izboljšanje jezikovnih sposobnosti, povečanje medkulturne zavesti, aktivnejše sodelovanje v družbi, boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti. 4 POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA Vpis v 1. letnik V prvi letnik magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: a) študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij: strojništvo, elektrotehnika, energetika, računalništvo, komunalno inženirstvo, vodarstvo, gradbeništvo, fizika, matematika, kemija, oziroma katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi; b) študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij, kot so določena v točki a. Do oddaje teme magistrske naloge mora študent opraviti študijske obveznosti diferencialnih izpitov v obsegu 14 kreditnih točk po ECTS, (diferencialni izpiti so predmeti 1. stopnje visokošolskega strokovnega in univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila: Tehnologija, Tehniška dokumentacija in strojni elementi); c) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: strojništvo, elektrotehnika, energetika, računalništvo, komunalno inženirstvo, vodarstvo, gradbeništvo, fizika, matematika, kemija, oziroma katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi; d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij kot so navedena v točki c. Do oddaje teme magistrske naloge mora študent opraviti študijske obveznosti diferencialnih izpitov v obsegu 14 kreditnih točk po ECTS, (diferencialni izpiti so predmeti 1. stopnje visokošolskega strokovnega in univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila: Tehnologija, Tehniška dokumentacija in strojni elementi). Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se kandidate izbere glede na uspeh na dodiplomskem študiju (povprečna ocena 80 %, ocena diplomskega dela 20 %). 4.1 Nadaljevanja študija po Merilih za prehode Prehod med študijskimi programi (v nadaljevanju prehod) je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na študijskem programu Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto. S prehodom so zagotovljene primerne možnosti za nadaljevanje in dokončanje študija. Prvi študijski program je program, iz katerega študent prehaja. Prvi študijski program so lahko tudi vsi študijski programi iste stopnje, pri katerih je kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko priznavajo na študijskem programu Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto. Prehajajo študenti t. i. bolonjskih študijskih programov in diplomanti t. i. bolonjskih in nebolonjskih študijskih programov, katerih prehodi so urejeni v prehodni določbi ZViS-E (16. člen). 12

13 Prehodi so možni med študijskimi programi: ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa FINI. Primerjava se nanaša na študijski program v celoti, ne glede na dejansko opravljene študijske obveznosti študenta na prvem programu. Ne glede na ostale določbe pogojev o prehodih v študijski program na FINI je prehod možen le, če študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program na FINI in če so na voljo prosta vpisna mesta. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali v višji letnik v študijskem programu na FINI. Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa FINI, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa FINI. Pri prehodu se lahko priznavajo predhodno pridobljena znanja, ki jih študent izkazuje z ustreznimi dokumenti: primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; neformalno pridobljena primerljiva znanja. Priznavanje opravljenih izpitov na prvem programu se opravi v skladu s Pravilnikom o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti. 4.2 Vpis v 2. letnik V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in po merilih za prehode med študijskimi programi se lahko v 2. letnik magistrskega študijskega programa Inženiring in avtomobilska industrija vpišejo kandidati, ki so končali: študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred s študijskih področij strojništva. Kandidatu pristojni organ FINI na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 8 KT po ECTS; študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred , s sorodnih področij strojništva (gospodarsko inženirstvo, mehatronika, bionika v tehniki), ki spadajo v študijska področja tehnične vede. Kandidatu pristojni organ FINI na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 16 KT po ECTS; študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred , iz drugih področij, ki spadajo v študijska področja tehnične vede. Kandidatu pristojni organ FINI na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 30 KT po ECTS; študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred , iz ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FINI na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 45 KT po ECTS; Na magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija lahko prehajajo tudi kandidati iz drugih magistrskih študijskih programov s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, matematike in statistike, računalništva, varstva okolja, transportnih storitev in naravoslovnih ved ob izpolnjevanju vpisnih pogojev in zadostnega števila razpoložljivih mest. Pri tem se ugotovi možnost priznanja študijskih obveznosti, ki jih je študent opravil na predhodnem 13

14 študijskem programu na osnovi uradnega potrdila o izpolnjenih obveznostih na predhodnem študijskem programu. Študent poda ustrezno vlogo za priznanje, o kateri odloča Komisija za študijske in študentske zadeve FINI Novo (51. člen Statuta FINI), ki ugotovi možnost priznanja že opravljenih študijskih obveznosti na drugem študijskem programu in študentu določi preostale obveznosti za končanje študija na magistrskem študijskem programu. 5 PRIJAVNI IN VPISNI POSTOPEK Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu evš Če se kandidat prijavlja: 1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v evš odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v evš, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu. Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v evš do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v evš, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu evš, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka. Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa. 6 POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU Študent napreduje v 2. letnik, če je osvojil s programom predpisana znanja in opravil obveznosti 1. letnika (predavanja, vaje, projekte naloge) in je zbral najmanj 42 KT po ECTS. Študent se lahko ponovno vpiše v letnik, če izpolni več kot 1/3 obveznosti (20 KT po ECTS) tekočega leta in če še ni izkoristil možnosti ponovnega vpisa. Z napredovanjem ali ponavljanjem študent, če je vpisan redno, ohrani status študenta in s tem pravice in ugodnosti, določene z zakonom. Študent se lahko vpiše v višji letnik tudi, če ni dosegel zahtevanih kreditnih točk, kadar ima za to upravičene razloge: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, o čemer odloči Komisija za študijske in študentske zadeve. Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu. Študentu se lahko v skladu z zakonom podaljša status za največ eno leto, če: se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik, iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12-ih mesecih po zaključku zadnjega semestra, 14

15 študentka v času študija rodi. Glede na študijske dosežke lahko študent konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom. 7 POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v skupnem obsegu 120 KT po ECTS ter priprava in uspešen zagovor magistrske naloge. 8 PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja znanja so: ustni in pisni izpiti, kolokviji, testi, seminarske naloge, raziskave, projektne naloge, projektno poročilo, ustne predstavitve, izdelki, portfolio, predstavitev drugih del, zaključne naloge, elektronski izpiti, vrstniško ocenjevanje ter druge oblike, določene s študijskim programom. Opravljene obveznosti študenta/-ke se ocenjujejo skladno z ocenjevalno lestvico po ECTS in s Pravilnikom o ocenjevanju in preverjanju znanja Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto. Načini ocenjevanja in preverjanja znanja so določeni v učnih načrtih posameznih predmetov in so prilagojeni preverjanju doseženih ciljev pri posameznih predmetih, predvidenim študijskim dosežkom in razvoju splošnih in predmetnospecifičnih komepetenc. Študent mora doseči za pozitivno oceno pri posameznem predmetu najmanj 55 % zahtevanega znanja. Tabela 1: Ocenjevalna lestvica po ECTS Opis znanja Razpon ocen v % Ocena po ECTS Ocena Izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami 95,6-100 excellent A odlično 10 Nadpovprečno znanje z nekaj napakami 84,3-95,6 very good B prav dobro 9 Solidni rezultati 70,8-84,2 good C prav dobro 8 Znanje z manjšimi napakami 59,6-0,7 satisfactory D dobro 7 Znanje ustreza minimalnim kriterijem 55-59,6 sufficient E zadostno 6 Znanje ne ustreza minimalnim kriterijem 0-54,9 fail F nezadostno

16 9 PREDMETNIK Z OVREDNOTENIMI ŠTUDIJSKIMI OBVEZNOSTMI Program Inženiring in vozila je oblikovan skladno z določili Zakona o visokem šolstvu Uradni list RS, št. 32/12 uradno prečiščeno besedilo, 40/12 ZUJF, 57/12 ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 ZUPŠ in 65/17) in Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 101/04). Upoštevana so priporočila bolonjske deklaracije, ki se nanašajo na trajanje študija, letno obremenitev študenta, študijske dosežke in mednarodno mobilnost. Celoten študijski program obsega organizirane oblike študijskega dela in individualno delo študenta ter obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Traja dve študijski leti. Tvorijo ga obvezni študijski predmeti, izbirni predmeti in izbirni modularni predmeti. Predpisane učne enote, ki se izvajajo kot organizirane oblike študijskega dela, so predavanja, seminarske vaje in laboratorijske vaje. Študijski program vsebuje tri izbirne module. Modul tvorijo predmeti, ki so zaokrožena celota posameznih strokovnih področij in so primerni za samostojno izvedbo v okviru študijskih programov za izpopolnjevanje. So nadgradnja in poglabljanje vsebin iz prvega letnika. Študenti si izberejo modul glede na svoje interese, izredni študenti pa tudi glede na potrebe delovnega mesta. Celoten program zajema tri izbirne module ter magistrsko nalogo. Magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija vsebuje področja: tehnologije, proizvodnje, kakovosti, raziskovalnih dejavnosti, strategije in diagnostike dejavnosti, razvoja, razvoja sodobnih materialov, inovacij, avtomatizacija in robotizacija tehnoloških procesov, logističnih procesov, energetskih sistemov, elektromehanskih sistemov. Prvi letnik: Prvi letnik predstavlja skupno osnovo študija. V prvem letniku se realizirajo predavanja in vaje iz 7 obveznih predmetov ter izbirni predmet. Prvi letnik obsega 660 ur organiziranih oblik študija, 120 ur projektnega dela in 1020 ur individualnih oblik študija, kar je skupaj 1800 ur in predstavlja 60 KT po ECTS. Drugi letnik: V drugem letniku študent pridobi temeljno strokovno znanje. Program obsega 350 ur organiziranega dela, 200 ur projektnega dela in 1250 ur individualnega dela, kar je skupaj 1800 ur in predstavlja 60 KT po ECTS. Drugi letnik vsebuje en obvezni predmet, 2 modulna predmeta, izbirni predmet (notranja ali zunanja izbirnost) ter magistrsko nalogo. Študent lahko izbira izmed treh modulov. Vsak modul vsebuje dva predmeta in je kreditno ovrednoten s 15 KT po ECTS. Izbirni predmeti in moduli omogočajo študentu izbirnost v določenem področju. Študent lahko izbira med tremi moduli: MODUL I Razvojni inženiring v industriji Trajnostni razvoj izdelkov, procesov in inovacij Ciljno konstruiranje MODUL II Inteligentni sistemi in vzdrževanje procesov 16

17 Strojno učenje in umetna inteligenca Inteligentno vzdrževanje procesov in naprav MODUL III Avtomobilska energetika Energetski sistemi v vozilih Informacijski in elektronski nadzorni sistemi v vozilih Tabela 2: Predmetnik Magistrski študijski program INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA Organizirano študijsko delo IDŠ KT po LOŠ Zap.št Zimski Letni OŠ ECTS PD IŠ. Predmet P V P V D PRVI LETNIK 1 Izbrana poglavja iz mehanike Metode znanstveno raziskovalnega dela 3 Razvoj sodobnih materialov Izbrana poglavja iz matematike Eksperimentalne metode Avtomatizacija in robotizacija tehnoloških procesov 7 Menedžment procesov s projektno nalogo Magistrski študijski program INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA Zap.št Organizirano študijsko LOŠ ECTS. Predmet delo IDŠ 8 Izbirni predmet I Skupaj 1. letnik ECTS DRUGI LETNIK Elektromehanski sistemi za vzdrževanje Modulni predmet 1 (I,II,III modul) Modulni predmet 2 (I,II,III modul) 12 Izbirni predmet II Magistrska naloga Skupaj 2. letnik ECTS IZBIRNI MODULI MODUL I: Razvojni inženiring v industriji Trajnostni razvoj izdelkov, procesov in inovacij 11 Ciljno konstruiranje MODUL II: Inteligentni sistemi in vzdrževanje procesov Strojno učenje in umetna inteligenca 11 Inteligentno vzdrževanje

18 procesov in naprav MODUL III: Avtomobilska energetika 10 Energetski sistemi v vozilih Informacijski in elektronski nadzorni sistemi v vozilih IZBIRNI PREDMETI 1 Toplotni procesi Programska oprema vozil Virtualni proizvodi in sistemi Strateški menedžment Mikroprocesorski sistemi v vozilih 6 Razvoj logističnih procesov Gonila in pogonski sklopi Farmacevtika za inženirje Dodatni izbirni predmeti so nanizani na spletni strani fakultete Izbirni predmet je lahko katerikoli predmet iz neizbranega modula. Izbirni predmet II pa je lahko tudi zunanji izbor (iz katerekoli druge fakultete). OŠD - organizirano študijsko delo, IDŠ - individualno delo študentov, PD - projektno delo, IŠ - individualni študij, LOŠ - letna obveza študenta 10 PODATKI O NAČINIH IZVAJANJA ŠTUDIJA Podiplomski magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija se izvaja kot izredni študij in študij na daljavo. Pri rednem in izrednem študiju se predavanja izvajajo s celotno skupino študentov, vaje v skupinah po 30 študentov, laboratorijske vaje v skupinah po 18 študentov. Študij se izvaja po študijskem koledarju, pri čemer redni študentje realizirajo v povprečju 24 ur, izredni študentje pa 10 ur organiziranega študijskega dela tedensko. Pri izrednem študiju organizirano pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov. Vsak predmet se prične s predavanji, ki jim sledijo seminarske in/ali laboratorijske vaje po skupinah ter preverjanje znanja. Po enakem zaporedju poteka izvedba vseh predmetov. Organizirano pedagoško delo se izvede v obsegu najmanj 30 % predvidenih ur za redni študij. Ker je število ur organiziranega študijskega dela manjše kot pri rednem študiju, ta način študija zahteva več samostojnega dela. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, ki so predvidene za redni študij. Študij na daljavo fakulteta izvaja ob upoštevanju potreb okolja in v skladu s sklepi senata. Študij na daljavo je uveljavljena oblika izobraževanja v svetu, ki z razvojem izobraževalne tehnologije in interneta dobiva vse večji pomen in razsežnosti. Sodobna tehnologija omogoča hitro in učinkovito komunikacijo ter pripravo kakovostnih učnih gradiv. Pri nekaterih predmetih študijskega programa je zahtevano tudi praktično usposabljanje (laboratorijske vaje), ki se izvaja na fakulteti in v delovnem okolju (podjetja). Študentu pri učenju snovi pomagajo tutorji, in sicer tako, da: pripravijo vaje, ki niso obvezne, organizirajo skupinske in individualne konzultacije, nudijo pomoč po telefonu in po e-pošti. 18

19 Ključni element za kakovostno izvedbo programa Inženiring in avtomobilska industrija bo sodobna učna tehnologija. Učinkovita uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije na inženirskih področjih, elektronska komunikacija, uporaba računalnika za poučevanje in učenje so dejstva, ki terjajo spremembe v izobraževalnem procesu. Da bi bilo vključevanje izobraževalne tehnologije v učni proces še bolj učinkovito, bodo visokošolski učitelji in sodelavci pripravili študijsko gradivo, ki bo dostopno tudi v elektronski obliki. 11 ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial. Delodajalci izražajo potrebe po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo tehnična in tehnološka ter interdisciplinarna znanja, uporabna na več področjih. FINI sledi potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti gospodarstva. Vsa področja, v okviru katerih se spodbuja razvoj tehnologij in njihova uporaba v industrijskih sektorjih, so vsebovana v študijskih programih FINI: tehnologije za URE, vključno z varčno porabo energije, tehnologije za OVE, tehnologije za povečevanje snovne učinkovitosti, tehnologije za trajnostno mobilnost, nanotehnologije, mikro in nanoelektronika, tehnologije vozil, napredni materiali, napredne proizvodne in procesne tehnologije. Diplomanti Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto bodo s strokovnim znanjem, pridobljenim s študijem, projektnim in strokovnim izobraževanjem v delovnem okolju ter svojo usposobljenostjo za interdisciplinarno delo lahko uspešno zaposlovali v: kovinsko predelovalni industriji (npr. v avtomobilski industriji, industriji osebnih in tovornih prikolic itd.), procesni industriji (farmacevtski, kemijski, živilski), lesni industriji, proizvodnji hišne tehnike (industriji bele tehnike, kompresorjev in hladilne tehnike, klimatizacijskih in ogrevalnih naprav itd.), projektivi in razvojnem inženiringu, izobraževalnih zavodih, kot pedagoški kader, servisih za aktivno vzdrževanje naprav, procesov ali proizvodnje, malih in srednjih podjetjih različnih usmeritev (vključujemo tudi možnost samozaposlitve samostojni podjetnik). Slovenija s svojimi podjetji deluje v širšem evropskem in svetovnem prostoru, prav tako v Sloveniji kot odprtem gospodarstvu delujejo številna tuja podjetja. V dokumentih strategij Evropske unije in Slovenije je izražena vedno večja potreba po znanjih študijskih programov FINI, ki sledijo smernicam izobraževanja visoko izobraženih kadrov. Ob načrtovani kakovosti učnih izidov in kompetenc je zaposljivost diplomantov zagotovljena. 19

20 Fakulteta za Industrijski inženiring Novo mesto (FINI) Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto FINI PROMO VIDEO PREDSTAVITVENI VIDEO FINI fini.unm Faculty of Industrial Engineering (Company) Fakulteta za industrijski inženiring fininm fakulteta za industrijski inženiring novo mesto 20

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za tehnologije in sisteme ČISTOPIS AKREDITIRANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 11. STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU (magistrski študijski program) Čistopis

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo ČISTOPIS 1 študijski program 1. stopnje TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje) 1 Čistopis visokošolskega strokovnega

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu... 3 2. Temeljni

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Priloga 4b:

Priloga 4b: Predstavitveni zbornik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEOLOGIJA, 2. STOPNJA NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI Študijsko leto 2019-2020 1. Splošni podatki o študijskem programu Naravoslovnotehniška

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

VPIS 2013/2014

VPIS 2013/2014 Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana PUBLIKACIJA Višje strokovne šole CPU Ljubljana za študijsko leto 2013/2014 Poslovni sekretar Ekonomist Inženir informatike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE

ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE Multimedija je povsod okoli nas Računalniki, tablice, pametni telefoni, ure in druge elektronske naprave so neločljivi del naših življenj. Prek njih urejamo dnevna

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB7, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE doktorski program EDUKACIJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU (ČISTOPIS) Novo mesto, november 2015 KAZALO 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 2 2 OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Priprava, akreditacija in izvedba skupnega študijskega programa Dr. Alenka Braček Lalić, IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, CEEMAN Združenje Univerza v Mariboru, 7. 6.

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

Microsoft Word - VS TTO.docx

Microsoft Word - VS TTO.docx PREDMETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA 1. LETNIK JE SKUPEN ZA OBE SMERI OBVEZNI PREDMETI 1. LETNIK Zimski semester - 1. semester Razvoj

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

give yourself a digital makeover

give  yourself  a digital  makeover Prenos znanja v praksi in projekti pametne vasi prof. dr. Janez Bešter 33. Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, 26.11.2018, Thermana, Laško Načrti in primeri AKIS Od načrtov v izvedbo in praktično

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES IZBOR ZAČASNEGA OSEBJA ZA GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Evropska komisija razpisuje izbor za delovno mesto uslužbenca AD v Generalnem direktoratu za podjetništvo in industrijo, in

Prikaži več