SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi"

Transkripcija

1 SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti izven dosega rok. P103: Pred uporabo preberite etiketo. PREVIDNOSTNI STAVKI - PREPREČEVANJE P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano. P211: Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P220: Hraniti ločeno od oblačil/ /vnetljivih materialov. P221: Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi P222: Preprečiti stik z zrakom. P223: Hraniti ločeno od možnega stika z vodo zaradi burne reakcije in možnega bliskovitega požara. P230: Hraniti prepojeno s/z... P231: Hraniti v ustreznem inertnem plinu. P232: Zaščititi pred vlago. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P234: Hraniti samo v originalni posodi. P235: Hraniti na hladnem. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/ /, odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P244: Preprečiti stik reducirnih ventilov z mastjo in oljem. P250: Ne izpostavljati drgnjenju/udarcem/ /trenju. P251: Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna. P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P262: Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P263: Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem. P264: Po uporabi temeljito umiti

2 P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. P282: Nositi hladne izolirne rokavice/zaščito za obraz/zaščito za oči. P283: Nositi negorljiva oblačila in oblačila, odporna proti ognju. P284: Nositi opremo za zaščito dihal. P285: Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. P231+P232: Hraniti v ustreznem inertnem plinu. Zaščititi pred vlago. P235+P410: Hraniti na hladnem. Zaščititi pred sončno svetlobo. PREVIDNOSTNI STAVKI - ODZIV P301: PRI ZAUžITJU: P302: PRI STIKU S KOžO: P303: PRI STIKU S KOžO (ali lasmi): P304: PRI VDIHAVANJU: P305: PRI STIKU Z OČMI: P306: PRI STIKU Z OBLAČILI: P307: Pri izpostavljenosti: P308: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: P309: Pri izpostavljenosti ali slabemu počutju: P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P311: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P313: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P315: Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P320: Posebno zdravljenje je nujno (glejte na tej etiketi). P321: Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P322: Posebni ukrepi (glejte na tej etiketi). P330: Izprati usta. P331: NE izzvati bruhanja. P332: Če nastopi draženje kože: P333: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: P334: Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje. P335: S krtačo odstraniti razsute delce kože. P336: Zamrznjene dele odtaliti z mlačno vodo. Ne drgniti prizadetega mesta. P337: Če draženje oči ne preneha: P338: Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P340: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

3 P341: Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. P342: Pri respiratornih simptomih: P350: Nežno umiti z veliko mila in vode. P351: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. P352: Umiti z veliko mila in vode. P353: Izprati kožo z vodo/prho. P360: Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil. P361: Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. P362: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. P370: Ob požaru: P371: Ob velikem požaru in velikih količinah: P372: nevarnost eksplozije ob požaru. P373: NE gasiti, ko ogenj doseže eksploziv. P374: Gasiti z običajno previdnostjo in s primerne razdalje. P375: Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije. P376: Zaustaviti puščanje, če je varno. P377: Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti. P378: Za gašenje uporabiti P380: Izprazniti območje. P381: Odstraniti vse vire vžiga, če je varno. P390: Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. P391: Prestreči razlito tekočino. P301 + P310: PRI ZAUžITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P301 + P312: PRI ZAUžITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P301 + P330 + P331: PRI ZAUžITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. P302 + P334: PRI STIKU S KOžO: Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje. P302 + P350: PRI STIKU S KOžO: Nežno umiti z veliko mila in vode. P302 + P352: PRI STIKU S KOžO: Umiti z veliko mila in vode. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOžO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. P304 + P341: PRI VDIHAVANJU: Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P306 + P360: PRI STIKU Z OBLAČILI: Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil. P307 + P311: Pri izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P308 + P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P309 + P311: Pri izpostavljenosti ali slabem počutju: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali

4 zdravnika. P332 + P313: Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P333 + P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P335 + P334: S krtačo odstraniti razsute delce kože. Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P342 + P311: Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P370 + P376: Ob požaru: Zaustaviti puščanje, če je varno. P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje uporabiti P370 + P380: Ob požaru: Izprazniti območje. P370 + P380 + P375: Ob požaru: Izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije. P371 + P380 + P375: Ob velikem požaru in velikih količinah: Izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije. PREVIDNOSTNI STAVKI - SHRANJEVANJE P401: Hraniti P402: Hraniti na suhem. P403: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. P404: Hraniti v zaprti posodi. P405: Hraniti zaklenjeno. P406: Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/ z odporno notranjo oblogo. P407: Ohraniti zračno režo med skladi/paletami. P410: Zaščititi pred sončno svetlobo. P411: Hraniti pri temperaturi do o C/ o F. P412: Ne izpostavljati temperaturam nad 50 o C/ 122 o F. P413: Razsute količine, večje od kg/ lbs, hraniti pri temperaturi do o C/ o F. P420: Hraniti ločeno od drugih materialov. P422: Vsebino hraniti v P402 + P404: Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi. P403 + P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P410 + P403: Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. P410 + P412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 o C/ 122 o F. P411 + P235: Hraniti pri temperaturi do o C/ o F. Hraniti na hladnem. PREVIDNOSTNI STAVKI - ODSTRANJEVANJE P501: Odstraniti vsebino/posodo

5 STAVKI O NEVARNOSTI STAVKI O NEVARNOSTI ZA FIZIKALNE NEVARNOSTI H200: Nestabilni eksploziv. H201: Eksplozivno; nevarnost eksplozije v masi. H202: Eksplozivno; velika nevarnost za nastanek drobcev. H203: Eksplozivno; nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev. H204: Nevarnost za nastanek požara ali drobcev. H205: Pri požaru lahko eksplodira v masi. H220: Zelo lahko vnetljiv plin. H221: Vnetljiv plin. H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol. H223: Vnetljiv aerosol. H224: Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H226: Vnetljiva tekočina in hlapi. H228: Vnetljiva trdna snov. H240: Segrevanje lahko povzroči eksplozijo. H241: Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo. H242: Segrevanje lahko povzroči požar. H250: Samodejno se vžge na zraku. H251: Samosegrevanje: lahko povzroči požar. H252: Samosegrevanje v velikih količinah; lahko povzroči požar. H260: V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo. H261: V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini. H270: Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov. H271: Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov. H272: Lahko okrepi požar; oksidativna snov. H280: Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. H281: Vsebuje ohlajen utekočinjen plin; lahko povzroči ozebline ali poškodbe. H290: Lahko je jedko za kovine. DODATNE INFORMACIJE O NEVARNOSTI EUH001: Eksplozivno v suhem stanju. EUH006: Eksplozivno v stiku z zrakom ali brez stika z zrakom. EUH014: Burno reagira z vodo. EUH018: Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak. EUH019: Lahko tvori eksplozivne perokside. EUH044: Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru. STAVKI O NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE H300: Smrtno pri zaužitju. H301: Strupeno pri zaužitju. H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju. H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H310: Smrtno v stiku s kožo. H311: Strupeno v stiku s kožo. H312: Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe

6 oči. H315: Povzroča draženje kože. H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318: Povzroča hude poškodbe oči. H319: Povzroča hudo draženje oči. H330: Smrtno pri vdihavanju. H331: Strupeno pri vdihavanju. H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H334: Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H340: Lahko povzroči genetske okvare (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti). H341: Sum povzročitve genetskih okvar (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti). H350: Lahko povzroči raka (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti). H351: Sum povzročitve raka (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti). H360: Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku (navesti posebni učinek, če je znan; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti). H361: Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka (navesti posebni učinek, če je znan; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti). H362: Lahko škoduje dojenim otrokom. H370: Škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti). H371: Lahko škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti). H372: Škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti). H373: Lahko škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti). DODATNE INFORMACIJE O NEVARNOSTI EUH029: V stiku z vodo sprošča strupen plin. EUH031: V stiku s kislinami se sprošča strupen plin. EUH032: V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. EUH070: Strupeno ob stiku z očmi. EUH071: Jedko za dihalne poti. STAVKI O NEVARNOSTI ZA OKOLJE H400: Zelo strupeno za vodne organizme.

7 H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H413: Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. DODATNE INFORMACIJE O NEVARNOSTI EUH059: Nevarno za ozonski plašč. DODATNI ELEMENTI ETIKETE/INFORMACIJE O NEKATERIH SNOVEH ALI ZMESEH EUH 201/201A: Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili ali sesali otroci. Pozor! Vsebuje svinec. EUH 202: Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega rok. EUH 203: Vsebuje krom (VI). Lahko povzroči alergijski odziv. EUH 204: Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv. EUH 205: Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv. EUH 206: Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor). EUH 207: Pozor! Vsebuje kadmij. Med uporabo nastajajo nevarni dimi. Preberite informacije proizvajalca. Upoštevajte navodila za varno uporabo. EUH 208: Vsebuje /ime snovi, ki povzroča preobčutljivost/. Lahko povzroči alergijski odziv. EUH 209/209A: Med uporabo utegne postati lahko vnetljivo. Med uporabo utegne postati vnetljivo. EUH 210: Varnostni list na voljo na zahtevo. EUH 410: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI)

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI) Stran: 1 od 13 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Komercialno ime: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Splošna uporaba:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: Molekulska formula: C6H6 CH3OH 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Acryl ral all fluo colours Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Barve 1.3

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

TN 181

TN 181 Stran 1/8 VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime pripravka: Koda dobavitelja: - 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - Baygon Protector M&Z.doc

Microsoft Word - Baygon Protector M&Z.doc Stran 1 /6 VARNOSTNI LIST Datum izdaje: 06.06.2003 Ime produkta: BAYGON PROTECTOR MOSCHE E ZANZARE FLIES & MOSQUITOES MUHE IN KOMARJI Datum revidirane izdaje: 14.01.2005 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : SERVISOL ANTI-STATIC SPRAY 90 Datum izstavitve : Version : 1.0 Ref.št.: UDS000

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : SERVISOL ANTI-STATIC SPRAY 90 Datum izstavitve : Version : 1.0 Ref.št.: UDS000 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka SERVISOL ANTI-STATIC SPRAY 90 Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Proti

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Datum revizije: 04/05/2018 Revizija: 11 Sprememba (datum): 08/04/2017 VARNOSTNI LIST MA830 ADHESIVE Uredba Komisije (EU) št. 2015/830 z dne 28. maja 2

Datum revizije: 04/05/2018 Revizija: 11 Sprememba (datum): 08/04/2017 VARNOSTNI LIST MA830 ADHESIVE Uredba Komisije (EU) št. 2015/830 z dne 28. maja 2 VARNOSTNI LIST Uredba Komisije (EU) št. 2015/830 z dne 28. maja 2015. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

Prikaži več

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_ ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka AIR DUSTER FG Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Čistila - precizijska

Prikaži več

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc Varnostni list Datum izdaje: 04.11.2003 Nadomesti izdajo 27.04.2002 1. Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime: Uporaba snovi/pripravka:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: d-fenotrin, tetrametrin. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila Vir: Address&dcr=0&source

Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila Vir:   Address&dcr=0&source Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila Vir: https://www.google.si/search?q=%c4%8distila&rls=com.microsoft:sl-si:ie- Address&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjwYa1z4HWAhUEORQKHeOaATUQ_AUI

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka ECO Leak Finder Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Detektor za puščanje

Prikaži več

Varnostni list ZP

Varnostni list ZP 1/1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI IN DRUŽBE 1.1. Identifikacija snovi ZEMELJSKI PLIN 1.2. Uporaba snovi Snov se uporablja kot gorivo v industriji in široki potrošnji. Lahko se uporablja tudi kot surovina za

Prikaži več

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI)

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI) Stran: 1 od 12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Komercialno ime: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Splošna uporaba:

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc Datum zadnje revidirane izdaje: 14.01.2013 Zamenjuje izdajo: / VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA: Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Stran 1/6 v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdaje: Datum revidirane izdaje: QUICK 5 EC Verzija: 1 1. IDENTIFIKACIJ

VARNOSTNI LIST Stran 1/6 v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdaje: Datum revidirane izdaje: QUICK 5 EC Verzija: 1 1. IDENTIFIKACIJ VARNOSTNI LIST Stran 1/6 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / ZMESI IN DRUŽBE / PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: Trgovsko ime: QUICK 5 EC 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali Herbicid za zatiranje plevela

Prikaži več

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH); usklajeno z zahtevami Priloge 1 uredbe 453/2010 1 / 9 Revizija št:3 Datum izdaje:21/11/12 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator

Prikaži več

VARNOSTNI LIST UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN MEŠANICA PROPAN-BUTAN Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 2 Stran 1

VARNOSTNI LIST UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN MEŠANICA PROPAN-BUTAN Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 2 Stran 1 Stran 1 od 11 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Kemijsko ime: ogljikovodiki, C3-4 Št. CAS: 68476-40-4 Št. EC: 270-681-9 Št. INDEKS: 649-199-00-1 REACH

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

Microsoft Word - C162

Microsoft Word - C162 1. Identifikacija pripravka in družbe/podjetja 1.1. Identifikacija pripravka 1.2. Uporaba pripravka: Negovalno sredstvo za nerjaveča jekla za profesionalno uporabo pakirano kot aerosol 1.3. Podatki o proizvajalcu/dobavitelju

Prikaži več

Microsoft Word - g57_en.doc

Microsoft Word - g57_en.doc Stran 1 od 5 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Informacije o izdelku št. g57 Naziv izdelka: Extractum Chamomillae fluid. 1:1 Camomile extract Kamillenfluidextrakt Dobavitelj izdelka/odgovorna

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 2 Stran 1 od 12 ODDELE

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 2 Stran 1 od 12 ODDELE Stran 1 od 12 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16130997 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Koncentriran

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 11 Identifikator izdelka Trgovsko ime zmesi: 12 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporabe snovi/zmesi:

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Microsoft Word _SLOVE.doc

Microsoft Word _SLOVE.doc VARNOSTNI LIST (Dir. 1907/2006/EC) Stran: 1 / 6 MOBIHEL 2K strukturni aditiv - grobi Revizija št:2 Datum izdaje:12/09/09 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Ime izdelka: MOBIHEL 2K strukturni

Prikaži več

HAZARDUS CARGO DECLARATION

HAZARDUS  CARGO  DECLARATION 20-A20 MA MOTO START Stran 1 od 8 Datum izdaje: 19.10.2015 Datum tiskanja: 30.1.2018 VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda Ime prvič avtoriziranega proizvoda: COMPO Mierenlokdoos Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 8 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Detergent

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

Varnostni list: Nikljev monoksid

Varnostni list: Nikljev monoksid Verzija: 1.0 sl datum priprave: 11.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Nikljev monoksid Številka artikla 5388 Registracijska

Prikaži več

1

1 INA Sjaj za gume Stran 1 od 9 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODATKI O DRUŽBI / PODJETJU 1.1. Identifikacija izdelka - Naziv izdelka: INA Sjaj za gume - Kemijski naziv izdelka: - - Številka registracije:

Prikaži več

d.d.

d.d. VARNOSTNI LIST JUBOCID Stran 1/6 Datum izdaje 10. 02.2009 Verzija 07 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Trgovsko ime pripravka: Tehnično ime, uporaba: Proizvajalec/dobavitelj: Nujni primeri

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

Microsoft Word - Hyperox.doc

Microsoft Word - Hyperox.doc KRKA, d.d., Novo mesto Št. izdaje: 02 Št. strani: 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija pripravka: HYPEROX Podatki o proizvajalcu/dobavitelju: KRKA, d.d., Novo

Prikaži več

Varnostni list: plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni

Varnostni list: plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH) bbb Številka različice: 3.2 Nadomesti različico z dne: 05.04.2017 (3.1) Sprememba: 11.05.2017 Prva različica: 19.02.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

Liquefied petroleum gas.pdf

Liquefied petroleum gas.pdf 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1.IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA Trgovsko ime: Liquefied petroleum gas Sinonimi chemius.net/qbp49 Multigas 300, Multigas Šifra: [35510] CGV100 100

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL PULITORE BAGNO Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifika

VARNOSTNI LIST DEXAL PULITORE BAGNO Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifika Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16126971 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

TERPENTIN.pdf

TERPENTIN.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime TERPENTIN 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Topilo. Odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 15.4.2005 Ime izdelka: P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume Datum revidirane revizije: 07.10.2008 Štev. revidirane revizije: 1 1. Identifikacija

Prikaži več

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Datum izdaje 14/01/2014 Datum obdelave Verzija 1.3 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina Pred začetkom uporabe kontaktnih leč Sentina vam svetujemo, da si preberete naslednja navodila. Četudi kontaktne leče uporabljate že dlje časa, je dobro

Prikaži več

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Olje za dvotaktne motorje Odsvetovane

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

GORENC GBS.pdf

GORENC GBS.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime GORENC GBS Kemijsko ime Utekočinjen naftni plin (CAS: 68476857, EC: 2707042, Indeks: 649202006) REACH Registracijska

Prikaži več

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila

Prikaži več

VARNOSTNI LIST UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN MEŠANICA PROPAN-BUTAN Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 6 Stran 1

VARNOSTNI LIST UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN MEŠANICA PROPAN-BUTAN Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 6 Stran 1 Stran 1 od 11 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Kemijsko ime: ogljikovodiki, C3-4 Št. CAS: 68476-40-4 Št. EC: 270-681-9 Št. INDEKS: 649-199-00-1 REACH

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Razkužila

Prikaži več

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/2010 1 / 9 Verzija št:1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Proizvod BLESK -30C - ZIMSKO ČISTILO

Prikaži več

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikacija pripravka Trgovsko ime pripravka Koda A14939A 1.2 Pomembne identificirane uporabe in odsvetovane rabe Namen uporabe Odsvetovane uporabe

Prikaži več

MQ HOBBETON.pdf

MQ HOBBETON.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime MQ HOBBETON 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Insekticid 1.3.

Prikaži več

Varnostni list: Trypsin inhibitor

Varnostni list: Trypsin inhibitor Verzija: 1.0 sl datum priprave: 04.02.2019 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Trypsin inhibitor Številka artikla 2949 Registracijska

Prikaži več

SYNTHESA_FASSADENSPACHTEL_(SI)

SYNTHESA_FASSADENSPACHTEL_(SI) stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GLASS CLEAN Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Čistila - precizijska 1.3

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Varnostni list: Tetramethylsilane

Varnostni list: Tetramethylsilane Verzija: 1.0 sl datum priprave: 04.03.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Varnostni list Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Ime produkta: AM 980 1K LIGHT CLEANER 0,4 L Št. produkta : SV RM14 Stran

Varnostni list Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Ime produkta: AM 980 1K LIGHT CLEANER 0,4 L Št. produkta : SV RM14 Stran je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Št. produkta : SV20-0980 RM14 Stran 1 od 15 1 Oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka AM 980 1K LIGHT CLEANER 0,4 L SV20-0980

Prikaži več

MSDS-540

MSDS-540 VARNOSTNI LIST RAZDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka: INDALLOY Z INDIJEM 10.1 Z NOSILCEM Številka Varnostnega lista: Varnostni list-5795

Prikaži več

MSDS-540

MSDS-540 VARNOSTNI LIST RAZDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka: ZLITINA Z NC-SMQ80 FLUX VEHICLE Številka Varnostnega lista: SDS-IN 450 Datum

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

Varnostni list Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Ime produkta: L Einstellzusatz normal Št. produkta : SV St

Varnostni list Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Ime produkta: L Einstellzusatz normal Št. produkta : SV St je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Št. produkta : SV41-0391 1602 Stran 1 od 21 1 Oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 352-91 190L Einstellzusatz normal

Prikaži več

Microsoft Word - VL_Belles_1s.doc

Microsoft Word - VL_Belles_1s.doc Ime izdelka BELLES Stran 1 od 6 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1 Identifikacija pripravka: BELLES 1.1.1 Tehnični opis: Sredstvo za preventivno zaščito lesa pred insekti in glivami 1.2

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: Molekulska formula: CH2Cl2 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Varnostni list: Svinèev acetat, bazièni

Varnostni list: Svinèev acetat, bazièni Verzija: 1.0 sl datum priprave: 14.06.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Svinèev acetat, bazièni Številka artikla 2559 Registracijska

Prikaži več

POUČITEV OB ZAPOSLITVI O PRAVILIH VARNEGA IN ZDRAVEGA DELA NA FKKT

POUČITEV OB ZAPOSLITVI O PRAVILIH VARNEGA IN ZDRAVEGA DELA NA  FKKT Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV ZA VARNO DELO NA UL FKKT 2. letnik Doc. dr. Barbara NOVOSEL Dominika SLABAJNA oktober 2015 VSEBINA PROGRAMA USPOSABLJANJA

Prikaži več

Varnostni list: Heksametilentetramin

Varnostni list: Heksametilentetramin Verzija: 1.0 sl datum priprave: 12.04.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 4484 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več