REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL"

Transkripcija

1 PE-CONS št./yy 2011/0263 (COD) UREDBA (EU) št. /2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Srednjo Ameriko na drugi strani EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe, ob upoštevanju predloga Evropske komisije, po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, v skladu z rednim zakonodajnim postopkom 1, 1 Stališče Evropskega parlamenta z dne (še ni objavljeno v Uradnem listu Evropske unije) in Sklep Sveta z dne... PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 1

2 ob upoštevanju naslednjega: (1) Svet je 23. aprila 2007 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z nekaterimi državami Srednje Amerike (v nadaljnjem besedilu: Srednja Amerika), da v imenu Unije in njenih držav članic sklene Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Srednjo Ameriko na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). (2) Pogajanja so bila zaključena in Sporazum je bil podpisan dne 29. junija 2012, prejel je soglasje Evropskega parlamenta dne (...)in se bo uporabljal, kot je določeno v členu 353 Sporazuma. (3) Treba bi bilo določiti najustreznejše postopke za zagotovitev učinkovite uporabe nekaterih določb Sporazuma v zvezi z dvostransko zaščitno klavzulo in uporabo dogovorjenega stabilizacijskega mehanizma za banane s Srednjo Ameriko. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 2

3 (3a) Oblikovati bi bilo treba ustrezne zaščitne mehanizme, s katerimi bi preprečili, da bi sektor pridelovanja banan v Uniji utrpel resno škodo, saj ima ta sektor velik pomen pri končni kmetijski proizvodnji številnih najbolj oddaljenih regij. Ker imajo te regije zaradi svojih naravnih značilnosti majhne možnosti diverzifikacije, je pridelovanje banan zelo občutljiv sektor. Zato bi bilo nujno treba vzpostaviti učinkovite mehanizme za obravnavo preferencialnega uvoza iz zadevnih tretjih držav, da bi pridelovanje banan v Uniji še naprej potekalo pod najboljšimi možnimi pogoji, saj je to na določenih območjih, zlasti v najbolj oddaljenih regijah, bistven sektor zaposlovanja. (4) Opredeliti je treba izraze resna škoda, grožnja resne škode in prehodno obdobje iz členov 104 in 105 Sporazuma. (5) Zaščitni ukrepi se smejo uporabiti le, kadar se zadevni izdelek uvaža v Unijo v tako povečanem obsegu, v absolutnem smislu ali glede na proizvodnjo Unije in pod takimi pogoji, da povzroča resno škodo ali resno ogroža proizvajalce v Uniji, ki proizvaja podobne ali neposredne konkurenčne izdelke, kot določa člen 104 Sporazuma. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 3

4 (5a) Posebne zaščitne določbe morajo biti na voljo v primeru, ko se zadevni izdelek uvaža v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da povzroči ali grozi, da bo povzročil resno poslabšanje gospodarskih razmer v eni od najbolj oddaljenih regij iz člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije. (6) Zaščitni ukrepi morajo biti v eni od oblik iz člena 104(2) Sporazuma. (7) Spremljanje in pregledovanje Sporazuma, izvajanje preiskav ter po potrebi uvedba zaščitnih ukrepov se morajo izvajati kolikor mogoče pregledno. (7a) (7b) Komisija bi morala vsako leto predložiti poročilo o izvajanju Sporazuma, zaščitnih ukrepov in stabilizacijskega mehanizma za banane. Izzivi, s katerimi se Srednja Amerika srečuje na področju človekovih, socialnih, delavskih in okoljskih pravic, v zvezi z izdelki iz Srednje Amerike, zahtevajo tesen dialog med Komisijo in organizacijami civilne družbe iz EU. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 4

5 (7c) (7d) Poudariti je treba pomen spoštovanja mednarodnih delovnih standardov, ki jih pripravlja in nadzoruje Mednarodna organizacija dela. Komisija bi poleg tega morala spremljati, ali države Srednje Amerike upoštevajo socialne in okoljske standarde, opredeljene v naslovu VIII četrtega dela Sporazuma. (8) Potrebne so podrobne določbe glede začetka postopkov. Komisija mora od držav članic prejeti informacije vključno z razpoložljivimi dokazi o kakršnih koli gibanjih uvoza, zaradi katerih je morda treba uporabiti zaščitne ukrepe. (8a) (8b) Zanesljivost statističnih podatkov o vsem uvozu iz Srednje Amerike v Unijo je zato bistvena za določitev, ali so bili izpolnjeni pogoji za uporabo zaščitnih ukrepov. V nekaterih primerih lahko povečanje uvoza, ki je zgoščeno v eni ali več najbolj oddaljenih regijah Unije ali držav članic, povzroči ali grozi, da bo povzročilo resno škodo ali resno poslabšanje gospodarskega položaja. Če pride do povečanja uvoza, ki je zgoščeno v eni ali več najbolj oddaljenih regijah Unije ali državah članicah, lahko Komisija uvede predhodne nadzorne ukrepe. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 5

6 (9) Ob zadostnih dokazih prima facie, ki upravičujejo začetek postopka, mora Komisija v skladu s členom 111(3) Sporazuma objaviti uradno obvestilo v Uradnem listu Evropske unije. (10) V skladu s členom 111(3) Sporazuma so potrebne podrobne določbe o začetku preiskav, dostopu in pregledih zbranih informacij s strani zainteresiranih strani, zaslišanjih vpletenih zainteresiranih strani ter njihovih možnostih, da predstavijo svoja stališča. (11) Komisija mora pisno uradno obvestiti Srednjo Ameriko o začetku preiskave in o rezultatih preiskav uradno obvestiti Pridružitveni odbor, kakor določa člen 116 Sporazuma. (12) Za večjo pravno varnost vpletenih gospodarskih subjektov je treba v skladu s členom 112 Sporazuma določiti tudi roke za začetek preiskave in za ugotovitve, ali so zaščitni ukrepi primerni ali ne, da so te ugotovitve sprejete hitro. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 6

7 (13) Pred uporabo kakršnega koli zaščitnega ukrepa mora biti opravljena preiskava, vendar lahko Komisija v nujnih primerih uvede začasne zaščitne ukrepe v skladu s členom 106 Sporazuma. (13a) (13b) Pozorno spremljanje bi moralo olajšati pravočasne odločitve glede morebitnega začetka preiskave ali uvedbe ukrepov. Zato bi morala Komisija od dneva začetka uporabe Sporazuma redno spremljati uvoz banan. Spremljanje se lahko na podlagi ustrezno utemeljene zahteve razširi na druge sektorje. Če uvoz preseže opredeljen letni sprožitveni obseg uvoza, bi morala obstajati možnost, da se nemudoma in največ za trimesečno obdobje ukinejo preferencialne carine. Sklep o uporabi oziroma neuporabi stabilizacijskega mehanizma za banane bi moral upoštevati stabilnost trga EU za banane. (14) Zaščitni ukrepi se morajo uporabljati le v obsegu in časovnem obdobju, ki sta potrebna za preprečitev resne škode in omogočanje lažje prilagoditve. Treba je opredeliti najdaljše trajanje zaščitnih ukrepov ter posebne določbe glede podaljšanja in pregleda takih ukrepov, kakor določa člen 105 Sporazuma. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 7

8 (14a) Komisija bi morala začeti posvetovanja z državo, ki jo ti ukrepi prizadenejo. (15) Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane Sporazuma zahteva enotne pogoje za sprejetje začasnih in dokončnih zaščitnih ukrepov, uvedbo predhodnih nadzornih ukrepov, zaključek preiskave brez ukrepov ter začasno opustitev preferencialne carine, določene s stabilizacijskim mehanizmom za banane, ki je bil dogovorjen s Srednjo Ameriko. Te ukrepe bi morala sprejeti Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 1. 1 UL L 55, , str. 13. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 8

9 (16) Za sprejetje nadzornih in začasnih zaščitnih ukrepov je primerno uporabiti svetovalni postopek glede na učinke navedenih ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju začasnih zaščitnih ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje izvedbenih aktov, ki se lahko začnejo uporabljati takoj. (16a) (16b) Glede na naravo in relativno kratko trajanje ukrepov, ki jih predvideva stabilizacijski mehanizem za banane, in da bi preprečili negativni vpliv na razmere trga Unije za banane, mora Komisija sprejeti izvedbene akte, ki se lahko začnejo uporabljati takoj, za začasno prekinitev preferencialnih carin, določenih v okviru stabilizacijskega mehanizma za banane, oziroma za določitev, da takšna začasna prekinitev ni primerna. Kjer se uporabljajo taki izvedbeni akte, ki se začnejo takoj uporabljati, se uporabi svetovalni postopek. Komisija bi morala vztrajno in učinkovito uporabljati stabilizacijski mehanizem za banane, da bi odvrnila grožnjo resnega poslabšanja ali resno poslabšanje za pridelovalce v najbolj oddaljenih regijah Unije. Od 1. januarja 2020 se uporablja splošni dvostranski zaščitni mehanizem, ki vsebuje posebne določbe za najbolj oddaljene regije. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 9

10 (16c) Za sprejetje potrebnih izvedbenih pravil za uporabo pravil iz Dodatka 2A Priloge II (O opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja) in Dodatka 2 Priloge I ("Odprava carin") k Sporazumu se uporabljajo določbe člena 247a Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti 1. (17) Ta uredba se mora uporabljati le za izdelke s poreklom iz Unije in Srednje Amerike SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 1 UL L 302, , str. 1. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 10

11 Poglavje I Splošne določbe Člen 1 Opredelitev pojmov V tej uredbi: (a) (b) izdelek pomeni blago s poreklom iz Unije ali srednjeameriške države. Izdelek, vključen v preiskavo, lahko krije eno ali več tarifnih postavk ali njihov podsegment, odvisno od posebnih tržnih okoliščin, ali vsako delitev izdelka, ki se običajno uporablja v industriji Unije; zainteresirane strani pomenijo strani, na katere vpliva uvoz zadevnega izdelka; PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 11

12 (c) (d) (e) industrija Unije pomeni proizvajalce Unije kot celoto, ki proizvajajo podobne ali neposredno konkurenčne izdelke in delujejo znotraj ozemlja Unije, ali tiste proizvajalce Unije, katerih skupna proizvodnja podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov predstavlja večji delež celotne proizvodnje teh izdelkov v Uniji. V primerih, ko je podoben ali neposredno konkurenčen izdelek zgolj eden od več izdelkov, ki jih proizvajajo proizvajalci, ki sestavljajo industrijo Unije, se industrija opredeli kot specifične operacije, ki so del proizvodnje podobnega ali neposredno konkurenčnega izdelka; resna škoda pomeni znatno splošno poslabšanje položaja industrije Unije; grožnja resne škode pomeni resno škodo, ki je nedvomno neizogibna. Ugotavljanje obstoja grožnje resne škode temelji na preverljivih dejstvih in ne zgolj na domnevah, sklepih ali oddaljeni možnosti. Pri ugotavljanju obstoja grožnje resne škode bi bilo treba med drugim upoštevati napovedi, ocene in analize, opravljene na podlagi dejavnikov iz člena 4(5); PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 12

13 (ea) (eb) (f) (g) resno poslabšanje pomeni resne motnje v sektorju ali industriji; grožnja resnega poslabšanja pomeni resne motnje, ki so nedvomno neizogibne; prehodno obdobje pomeni 10 let od datuma začetka uporabe Sporazuma za vsak izdelek, za katerega je seznamu za odpravo tarif določeno obdobje odprave tarif, ki je krajše od 10 let. Za izdelke, za katere je na seznamu za odpravo tarif določeno obdobje odprave tarif, ki je 10 let ali več, pomeni prehodno obdobje obdobje odprave tarif za izdelek z navedenega seznama, podaljšano za 3 leta; srednjeameriška država pomeni Kostariko, Salvador, Gvatemalo, Honduras, Nikaragvo ali Panamo. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 13

14 Člen 2 Načela 1. V skladu s to uredbo se zaščitni ukrep lahko uvede, kadar se izdelek s poreklom iz države Srednje Amerike zaradi znižanja ali odprave carin za navedeni izdelek uvaža v Unijo v tako povečanih količinah, v absolutnem smislu ali glede na proizvodnjo Unije, in pod takimi pogoji, da povzroča resno škodo ali resno ogroža industrijo Unije, ki proizvaja podoben ali neposredno konkurenčen izdelek. 2. Zaščitni ukrepi so lahko v naslednjih oblikah: (a) opustitev nadaljnjega znižanja carinske stopnje za zadevni izdelek, kot je določena na seznamu pogodbenice EU iz Priloge I (Odprava carin) k Sporazumu; PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 14

15 (b) zvišanje carinske stopnje za zadevni izdelek na raven, ki ne presega nižje od naslednjih: carinske stopnje za državo z največjimi ugodnostmi (v nadaljnjem besedilu: MFN) za izdelek, veljavne v trenutku sprejetja ukrepa, ali uporabljene carinske stopnje MFN za izdelek, ki velja na dan pred datumom začetka veljavnosti Sporazuma. 3. Nobeden izmed navedenih zaščitnih ukrepov se ne uporablja v okviru preferencialnih dajatev prostih tarifnih kvot, odobrenih s Sporazumom. Člen 2a Spremljanje 1. Komisija spremlja statistiko o uvozu banan iz Srednje Amerike. V ta namen sodeluje z državami članicami in industrijo Unije ter si z njimi redno izmenjuje podatke. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 15

16 2. Na podlagi ustrezno utemeljene zahteve zadevnih sektorjev lahko Komisija preuči razširitev obsega spremljanja na druge sektorje. 3. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o spremljanju posodobljenih statističnih podatkov o uvozu banan iz Srednje Amerike in tistih sektorjih, na katere je bilo spremljanje razširjeno. 4. Komisija spremlja, ali države Srednje Amerike upoštevajo socialne in okoljske standarde, določene v naslovu VIII četrtega dela Sporazuma. Člen 3 Začetek postopka 1. Preiskava se začne na zahtevo države članice, katere koli pravne osebe ali katerega koli združenja, ki ni pravna oseba in deluje v imenu industrije Unije, ali na pobudo Komisije, če je po njenem mnenju očitno dovolj dokazov prima facie, opredeljenih na podlagi dejavnikov iz člena 4(5), ki upravičujejo takšen začetek. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 16

17 2. Zahteva za začetek preiskave vključuje dokaze, da so izpolnjeni pogoji za sprejetje zaščitnega ukrepa iz člena 2(1). Zahteva na splošno vsebuje naslednje informacije: stopnjo in obseg povečanja uvoza zadevnega izdelka, izraženo absolutno in relativno, delež domačega trga, ki ga prevzame povečani uvoz, ter spremembe v stopnji prodaje, proizvodnje, produktivnosti, izkoriščenosti zmogljivosti, dobička in izgub ter zaposlenosti. 3. Preiskava se lahko začne tudi v primeru, da se uvoz zgoščeno poveča v eni ali več državah članicah ali najbolj oddaljenih regijah pod pogojem, da je dovolj dokazov prima facie o tem, da so izpolnjeni pogoji za začetek preiskave, kot je opredeljeno na podlagi dejavnikov iz člena 4(5). 4. Država članica obvesti Komisijo, če je glede na gibanja uvoza iz srednjeameriške države treba sprejeti zaščitne ukrepe. Te informacije morajo vsebovati razpoložljive dokaze, ugotovljene na podlagi dejavnikov iz člena 4(5). Komisija posreduje navedene informacije vsem državam članicam. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 17

18 4a. Komisija posreduje informacije državam članicam, če prejme zahtevo v skladu z odstavkom 1 ali če Komisija namerava začeti preiskavo na lastno pobudo. 5. Kadar je očitno, da obstaja dovolj dokazov prima facie, določenih na podlagi dejavnikov iz člena 4(5), ki upravičujejo začetek postopka, Komisija sklene, da bo začela postopek in tako objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije. Preiskava se začne v enem mesecu po tem, ko Komisija prejme zahtevek ali informacije v skladu z odstavkom Obvestilo iz odstavka 5: (a) (b) vsebuje povzetek prejetih informacij in zahtevo, da se vse zadevne informacije sporočijo Komisiji; določa rok, v katerem lahko zainteresirane strani predložijo pisna stališča in informacije, če jih je treba upoštevati pri preiskavi; PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 18

19 (c) določa rok, v katerem lahko zainteresirane strani zaprosijo za zaslišanje pri Komisiji v skladu s členom 4(9). Article 4 The investigation 1. Po začetku postopka Komisija začne preiskavo. Rok iz odstavka 3 začne teči na dan, ko je sklep o začetku preiskave objavljen v Uradnem listu Evropske unije. 2. Komisija lahko od držav članic zahteva, da zagotovijo informacije, države članice pa storijo vse potrebno, da ugodijo takšni zahtevi. Če so te informacije v splošnem interesu in niso zaupne narave v smislu člena 11, se dodajo dokumentaciji, ki ni zaupne narave, kot je določeno v odstavku Če je le mogoče, se preiskava konča v šestih mesecih po začetku. Ta rok se lahko podaljša za dodatne tri mesece v izjemnih okoliščinah, kot na primer ob vključitvi nenavadno visokega števila zainteresiranih strani ali v primeru zapletenih tržnih razmer. Komisija uradno obvesti vse zainteresirane strani o vsakršnem tovrstnem podaljšanju in pojasni razloge, ki so pripeljali do tega podaljšanja. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 19

20 4. Komisija zahteva vse informacije, za katere meni, da so potrebne za ugotovitve v zvezi s pogoji iz člena 2(1), in si prizadeva te informacije preveriti, kadar meni, da je to ustrezno. 5. Komisija v preiskavi oceni vse ustrezne objektivne in merljive dejavnike, ki vplivajo na položaj industrije Unije, zlasti stopnjo in obseg povečanja uvoza zadevnega izdelka v absolutnem in relativnem smislu, delež notranjega trga, ki ga zadeva povečan uvoz, ter spremembe ravni prodaje, proizvodnje, produktivnosti, izkoriščenosti zmogljivosti, dobička in izgube ter zaposlenosti. Ta seznam ni izčrpen in Komisija lahko upošteva tudi druge zadevne dejavnike za ugotavljanje obstoja škode ali grožnje resne škode, na primer delnice, cene, donos na vloženi kapital, denarni tok in druge dejavnike, ki povzročajo, so morda povzročili ali bi lahko povzročili resno škodo industriji Unije. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 20

21 6. Zainteresirane strani, ki so se javile v skladu s členom 3(6)(b), in predstavniki zadevne srednjeameriške države lahko na pisno zahtevo pregledajo vse informacije, predložene Komisiji v okviru preiskave, razen internih dokumentov, ki so jih pripravili organi Unije ali njene države članice, če so te informacije pomembne za predstavitev njihovega primera, niso zaupne v smislu člena 11 in jih Komisija uporablja v preiskavi. Zainteresirane strani, ki so se javile, lahko Komisiji sporočijo svoja stališča o informacijah. Ta stališča se upoštevajo, če so podprta z zadostnimi dokazi prima facie. 7. Komisija zagotovi, da so vsi podatki in statistike, ki se uporabljajo v preiskavi, na voljo in so razumljivi, pregledni in preverljivi. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 21

22 8. Komisija takoj, ko se vzpostavi potrebni tehnični okvir, zagotovi z geslom zaščiten spletni dostop do dokumentacije nezaupne narave (v nadaljnjem besedilu: spletna platforma), ki ga upravlja in prek katerega se posredujejo vse zadevne informacije, ki niso zaupne v smislu člena 11. Zainteresiranim stranem iz preiskave, kakor tudi državam članicam in Evropskemu parlamentu, se zagotovi dostop do te spletne platforme. 9. Komisija zainteresirane strani zasliši, zlasti če so te vložile pisni zahtevek v roku iz obvestila, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije, iz katerega je razvidno, da bo izid preiskave verjetno vplival nanje in da obstajajo posebni razlogi, zaradi katerih morajo biti ustno zaslišane. Komisija takšne zainteresirane strani kasneje zasliši tudi večkrat, če obstajajo posebni razlogi, da se ponovno zaslišijo. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 22

23 10. Če informacije niso predložene v rokih, ki jih določi Komisija, ali če je preiskava znatno ovirana, se lahko pozitivne ali negativne ugotovitve sprejmejo na podlagi razpoložljivih dejstev. Če Komisija ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran ali tretja stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, navedenih informacij ne upošteva in lahko uporabi razpoložljiva dejstva. 11. Komisija zadevno srednjeameriško državo pisno uradno obvesti o začetku preiskave. Člen 5 Predhodni nadzorni ukrepi 1. Kadar so uvozni trendi za izdelek s poreklom iz srednjeameriške države takšni, da bi lahko privedli do enega od položajev iz členov 2 in 3, se za uvoz tega izdelka lahko uvedejo predhodni nadzorni ukrepi. 1a. Če pride do povečanja uvoza banan, ki je zgoščen v eni ali več državah članicah ali v eni ali več najbolj oddaljenih regijah Unije, lahko Komisija uvede predhodne nadzorne ukrepe. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 23

24 2. Komisija sprejme predhodne nadzorne ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 12(2). 3. Trajanje veljavnosti predhodnih nadzornih ukrepov je omejeno. Če ni določeno drugače, prenehajo veljati ob koncu drugega šestmesečnega obdobja, ki sledi šestmesečnemu obdobju po uvedbi predhodnih nadzornih ukrepov. Člen 6 Uvedba začasnih zaščitnih ukrepov 1. Začasni zaščitni ukrepi se uporabijo v nujnih primerih, ko bi odlašanje povzročilo škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, v skladu s predhodno ugotovitvijo na podlagi dejavnikov iz člena 4(5), da obstajajo zadostni dokazi prima facie, da se je uvoz izdelka s poreklom iz srednjeameriške države povečal zaradi zmanjšanja ali odprave carin v skladu s seznamom za odpravo tarif Evropske unije iz Priloge I ("Odprava carin") k Sporazumu, in da takšen uvoz povzroča resno škodo ali resno ogroža industrijo Unije. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 24

25 Komisija sprejme začasne zaščitne ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 12(2). V nujnih primerih, vključno v primeru iz odstavka 2, Komisija sprejme začasne zaščitne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj, v skladu s postopkom iz člena 12(4). 2. Kadar država članica zahteva takojšnje ukrepanje Komisije in kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, Komisija sprejme sklep najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu zahteve. 3. Začasni zaščitni ukrepi se ne uporabljajo več kot 200 dni. 4. Če se začasni zaščitni ukrepi razveljavijo, ker preiskava pokaže, da pogoji iz člena 2(1) niso izpolnjeni, se kakršna koli carina, obračunana na podlagi teh začasnih zaščitnih ukrepov, samodejno povrne. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 25

26 5. Začasni zaščitni ukrepi iz tega člena veljajo za vsak izdelek, ki se sprosti v prosti promet po začetku njihove veljavnosti. Vendar pa ti ukrepi ne preprečujejo sprostitve izdelkov v prosti promet, ki so že na poti v Unijo, pod pogojem, da ni mogoče spremeniti kraja namembnosti teh izdelkov. Člen 7 Zaključek preiskave in postopek brez ukrepov 1. Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da pogoji iz člena 2(1) niso izpolnjeni, Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(3) sprejme sklep o zaključku preiskave in postopkov. 2. Komisija ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih informacij v smislu člena 11 objavi poročilo, ki vsebuje njene ugotovitve in utemeljene sklepe v zvezi z vsemi ustreznimi vprašanji, ki se nanašajo na dejansko stanje in pravno podlago. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 26

27 Člen 8 Uvedba dokončnih zaščitnih ukrepov 1. Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da so pogoji iz člena 2(1) izpolnjeni, Komisija zadevo predloži v pregled Pridružitvenemu odboru v skladu s členom 116 Sporazuma. Kadar Pridružitveni odbor ni dal priporočil ali ni bila sprejeta nobena zadovoljiva rešitev v 30 dneh po predložitvi, lahko Komisija sprejme sklep o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(3). 2. Komisija ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih informacij v smislu člena 11 objavi poročilo s povzetkom bistvenih dejstev in premislekov, ki so pomembni za sklep. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 27

28 Člen 9 Trajanje in pregled zaščitnih ukrepov 1. Zaščitni ukrep velja samo tako dolgo, kot je to potrebno za preprečitev ali odpravo resne škode in omogočanje lažje prilagoditve. To obdobje ne presega dveh let, razen če se podaljša v skladu z odstavkom Zaščitni ukrep ostaja veljaven do rezultatov pregleda iz odstavka 3 med vsakim obdobjem podaljšanja. 3. Začetno obdobje zaščitnega ukrepa se lahko izjemoma podaljša do dveh let, če je ugotovljeno, da je zaščitni ukrep še vedno potreben za preprečevanje ali odpravo resne škode ter da obstajajo dokazi o prilagajanju industrije Unije. 4. Pred vsakim podaljšanjem v skladu z odstavkom 3 se opravi preiskava na zahtevo države članice, katere koli pravne osebe ali katerega koli združenja, ki ni pravna oseba in deluje v imenu industrije Unije, ali na pobudo Komisije, če je na podlagi dejavnikov iz člena 4(5) dovolj dokazov prima facie, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 3. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 28

29 5. Začetek preiskave se objavi v skladu s členom 3(5) in členom 3(6). Preiskava in vsaka odločitev o podaljšanju v skladu z odstavkom 3 se izvedeta v skladu s členi 4, 7 in Skupno trajanje zaščitnega ukrepa ne sme preseči štirih let, vključno z morebitnimi začasnimi zaščitnimi ukrepi. 7. Zaščitni ukrep se ne uporablja po izteku prehodnega obdobja, razen s privolitvijo zadevne srednjeameriške države. 8. Noben zaščitni ukrep se ne uporablja za uvoz izdelka, ki je bil predhodno predmet takega ukrepa, razen po preteku obdobja, ki je enako polovici obdobja, med katerim se je zaščitni ukrep uporabljal v obdobju neposredno pred tem. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 29

30 Člen 10 Najbolj oddaljene regije Evropske unije V skladu z določbami iz tega poglavja se lahko uvede zaščitni ukrep, kadar se kateri koli izdelek s poreklom iz srednjeameriške države uvaža v Unijo v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da povzroči resno poslabšanje gospodarskih razmer v eni ali več najbolj oddaljenih regij Unije iz člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije ali grozi, da bo to povzročil. Člen 11 Zaupnost 1. Informacije, prejete v skladu s to uredbo, se uporabijo samo v namene, zaradi katerih so bile zahtevane. 2. Niti zaupne informacije niti informacije, predložene na zaupni osnovi, ki so prejete v skladu s to uredbo, se ne razkrijejo brez posebnega dovoljenja njihovega predlagatelja. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 30

31 3. V vsakem zahtevku za zaupno obravnavo so navedeni razlogi za zaupnost informacij. Če pa predlagatelj informacije ne želi niti objaviti niti dovoliti njenega razkritja v splošnem ali kot povzetek ter če se izkaže, da zahteva za zaupno obravnavo ni upravičena, se zadevne informacije lahko ne upoštevajo. 4. Informacije se v vsakem primeru štejejo za zaupne, če je verjetno, da bi njihovo razkritje bistveno škodovalo predlagatelju ali viru takih informacij. 5. Odstavki 1 do 4 ne izključujejo sklicevanja organov Unije na splošne informacije in predvsem na razloge, na katerih temeljijo sklepi, sprejeti v skladu s to uredbo. Vendar ti organi upoštevajo zakonite interese zadevnih fizičnih in pravnih oseb, da se njihove poslovne skrivnosti ne razkrijejo. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 31

32 Člen 11a Poročilo 1. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o uporabi, izvajanju in izpolnjevanju zahtev iz četrtega dela Sporazuma ter te uredbe. 2. Poročilo vsebuje informacije o uporabi začasnih in končnih ukrepov, predhodnih nadzornih ukrepov, regionalnih nadzornih in zaščitnih ukrepov in zaključku preiskav brez sprejetja ukrepov. 3. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja Sporazuma, vključno z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova VIII četrtega dela Sporazuma in o dejavnostih s svetovalnimi skupinami civilne družbe. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 32

33 4. Poročilo vsebuje povzetek statističnih podatkov in razvoj trgovine s Srednjo Ameriko, vključno s posodobljenimi statističnimi podatki o uvozu banan iz Srednje Amerike. 5. Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na ad hoc srečanje svojega pristojnega odbora, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe. 6. Komisija objavi poročilo najpozneje tri mesece po predložitvi Evropskemu parlamentu. Člen 12 Postopek za odbor 1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen v skladu s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz 1. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/ Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/ UL L 84, , str. 1. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 33

34 3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/ Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe. 4a. Odbor lahko na pobudo Komisije ali na zahtevo države članice preuči zadeve, ki se nanašajo na uporabo te uredbe. Države članice lahko zahtevajo informacije in izmenjajo mnenja v odboru ali neposredno s Komisijo. Poglavje II Stabilizacijski mehanizem za banane Člen 13 Stabilizacijski mehanizem za banane 1. Za banane s poreklom iz Srednje Amerike iz tarifne številke kombinirane nomenklature (sveže banane, razen pisang) in navedene pod kategorijo ST na seznamu pogodbenice EU iz Priloge I ("Odprava carin") k Sporazumu se uporablja stabilizacijski mehanizem do 31. decembra PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 34

35 2. Za uvoz iz srednjeameriške države za izdelke iz odstavka 1 je določen ločen letni sprožitveni obseg uvoza, kakor prikazuje preglednica v Prilogi I. Za uvoz izdelkov iz odstavka 1 po preferencialni carini je poleg dokazila o poreklu, določenem v Prilogi II (opredelitev izdelkov s poreklom in metod upravnega sodelovanja) k Sporazumu s Srednjo Ameriko, treba predložiti izvozno potrdilo, ki ga izda pristojni organ srednjeameriške države, iz katere se izdelki izvažajo. Ko se v ustreznem koledarskem letu doseže sprožitveni obseg za eno od srednjeameriških držav, lahko Komisija v skladu z nujnim postopkom iz člena 12(4) v navedenem letu sprejme izvedbeni akt, s katerim lahko takoj začasno opusti preferencialno carino, ki se uporablja za izdelke ustreznega porekla, za največ tri mesece in največ do konca koledarskega leta, oziroma določi, da takšna opustitev ni primerna. 2a. Komisija pri odločanju o tem, ali je treba uporabiti ukrepe v skladu z drugim odstavkom, upošteva vpliv zadevnega uvoza na razmere trga EU za banane. Ta pregled mora vključiti dejavnike, kot so: vpliv zadevnega uvoza na raven cen EU, razvoj uvoza in drugih virov, celotna stabilnost trga EU. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 35

36 3. Komisija v primeru opustitve veljavne preferencialne carine uporabi osnovno carinsko stopnjo ali carinsko stopnjo MFN, pri čemer upošteva stopnjo, ki je ob sprejetju ukrepa nižja. 4. Komisija v primeru uporabe ukrepov iz odstavkov 2 in 3 takoj začne posvetovanja s prizadeto državo ali državami, da stanje analizira in oceni na podlagi dejanskih razpoložljivih podatkov. 4a. Uporaba stabilizacijskega mehanizma, določena v tem poglavju, ne sme vplivati na uporabo drugih ukrepov, opredeljenih v prvem poglavju te uredbe. Ukrepi, sprejeti na podlagi določb obeh poglavij pa se ne morejo uporabljati sočasno. 5. Ukrepi iz odstavkov 2 in 3 se lahko uporabljajo samo v obdobju, ki se konča 31. decembra PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 36

37 Poglavje IIa Izvedbena pravila Člen 13a Izvedbena pravila Za sprejetje potrebnih izvedbenih pravil za uporabo pravil iz Dodatka 2A Priloge II (O opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja) in Dodatka 2 Priloge I ("Odprava carin") k Sporazumu se uporablja člen 247a Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92. Poglavje III Končne določbe Člen 14 Začetek veljavnosti Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 37

38 Uporablja se od datuma začetka uporabe Sporazuma, kot je določeno v členu 353 Sporazuma. V Uradnem listu Evropske unije se objavi obvestilo o datumu veljavnosti Sporazuma. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V, Za Evropski parlament Predsednik Za Svet Predsednik PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 38

39 PRILOGA I Preglednica o sprožitvenem obsegu uvoza za uporabo stabilizacijskega mehanizma za banane iz Dodatka 3 k Prilogi I k Sporazumu Sprožitveni obseg uvoza (v tonah) Leto Kostarik a Panama Hondura s Gvatemal a Nikaragv a Salvador do 31. decembra od 1. januarja 2020 in pozneje ni relevantno ni relevantno ni relevantno ni relevantno ni relevantno ni relevantno PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 39

40 PRILOGA II IZJAVA KOMISIJE Komisija pozdravlja dogovor v prvi obravnavi med Evropskim parlamentom in Svetom o uredbi o zaščitnih ukrepih. Kot je določeno v uredbi, bo Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložila letno poročilo o izvajanju četrtega dela Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko ter bo pripravljena nemudoma razpravljati s pristojnim odborom Evropskega Parlamenta o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz izvajanja četrtega dela Sporazuma. Komisija bo posebno pozornost namenila učinkovitemu izvajanju obvez glede trgovine in trajnostnega razvoja v Sporazumu o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko, pri čemer bo upoštevala posebne informacije, ki jih posredujejo zadevni nadzorni organi iz temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela ter večstranskih okoljskih sporazumov, navedenih v naslovu VIII četrtega dela Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko. Glede tega bo Komisija zbrala stališča zadevnih svetovalnih skupin civilne družbe. Po prenehanju veljavnosti stabilizacijskega mehanizma za banane 31. decembra 2019, bo Komisija ocenila razmere na trgu EU za banane in razmere pri evropskih proizvajalcih banan. Komisija bo o svojih ugotovitvah poročala Evropskemu parlamentu in Svetu ter vključila predhodno oceno delovanja POSEI pri varovanju proizvodnje banan v EU. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 40

41 PRILOGA III SKUPNA IZJAVA Komisija in Evropski parlament se strinjata o pomembnosti tesnega sodelovanja pri spremljanju izvajanja četrtega dela Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko ter uredbe o zaščitnih ukrepih. Glede tega sta sklenila naslednje: Komisija na zahtevo pristojnega odbora Evropskega parlamenta temu poroča o vseh specifičnih zadevah, ki se nanašajo na izvajanje obvez Srednje Amerike glede trgovine in trajnostnega razvoja. Če Evropski parlament sprejme priporočilo za začetek zaščitne preiskave, bo Komisija podrobno pregledala, ali so izpolnjeni pogoji iz uredbe za začetek po uradni dolžnosti. Če Komisija meni, da pogoji niso izpolnjeni, bo pristojnemu odboru Evropskega parlamenta predložila poročilo, vključno z obrazložitvijo vseh dejavnikov, povezanih z začetkom takšne preiskave. PE-CONS št./yy 2011/0263(COD) XYZ-AB/OP-QR 41

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

COM(2017)160/F1 - SL

COM(2017)160/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 5.4.2017 COM(2017) 160 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Tretje letno poročilo o izvajanju dela IV Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske 26.6.2014 SL Uradni list Evropske unije C 196/9 V (Objave) POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE EVROPSKA KOMISIJA Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

CL2013R0952SL bi_cp 1..1

CL2013R0952SL bi_cp 1..1 02013R0952 SL 24.12.2016 001.004 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

CL2010D0372SL bi_cp 1..1

CL2010D0372SL bi_cp 1..1 2010D0372 SL 11.01.2014 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B SKLEP KOMISIJE z dne 18. junija 2010 o uporabi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. maja o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/ o dopo

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. maja o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/ o dopo 30.7.2018 L 192/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRN UREDB KOMISIJE (EU) 2018/1063 z dne 16. maja 2018 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013

Prikaži več

Dogovor med pristojnima organoma Republike Slovenije in Združenih držav Amerike

Dogovor med pristojnima organoma Republike Slovenije in Združenih držav Amerike DOGOVOR PRISTOJNIH ORGANOV MED PRISTOJNIMA ORGANOMA REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE 2. junija 2014 sta Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih držav Amerike podpisali meddržavni sporazum

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih 28.3.2008 Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES)

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

st11263.sl08.doc

st11263.sl08.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 10. oktober 2008 (OR. en) 11263/08 Medinstitucionalna zadeva: 2007/0163 (COD) EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: UREDBA

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

guidance-customs-procedures_sl.DOCX

guidance-customs-procedures_sl.DOCX EVROPSKA KOMISIJA GENERALNI DIREKTORAT ZA OBDAVČENJE IN CARINSKO UNIJO Bruselj, 11. marca 2019 NAVODILA IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN CARINSKE ZADEVE V PRIMERU IZSTOPA BREZ DOGOVORA Združeno kraljestvo

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več