PR_INI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PR_INI"

Transkripcija

1 EVROPSKI PARLAMENT Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov /2093(INI) OSNUTEK POROČILA o evropskem akcijskem načrtu za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev (2013/2093(INI)) Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Poročevalec: Cornelis de Jong PR\ doc PE v02-00

2 PR_INI VSEBINA Stran PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA...3 OBRAZLOŽITEV...8 PE v /11 PR\ doc

3 PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA o evropskem akcijskem načrtu za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev (2013/2093(INI)) Evropski parlament, ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 31. januarja 2013 z naslovom Priprava akcijskega načrta za maloprodajni sektor (COM(2013)0036), ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 31. januarja 2013 o nepoštenih trgovinskih praksah v oskrbni verigi z živili in neživili med podjetji v Evropi (COM(2013)0037), ob upoštevanju poročila Komisije z dne 5. julija 2010 z naslovom Spremljanje trga za trgovino in distribucijo Za učinkovitejši in pravičnejši notranji trg za trgovino in distribucijo do leta 2020, COM (2010) 355, ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2011 o bolj učinkovitem in poštenem maloprodajnem trgu 1, ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. maja 2012 z naslovom Evropska agenda za potrošnike za krepitev zaupanja in rasti (COM(2012)0225), ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. junija 2013 o novi agendi za evropsko potrošniško politiko 2, ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije iz maja 2012 z naslovom Consumer Conditions Scoreboard Consumers at home in the single market: Monitoring the integration of the retail single market and consumer conditions in the Member States (Pregled razmer za potrošnike Potrošniki doma na enotnem trgu: spremljanje povezovanja maloprodajnega enotnega trga in razmer za potrošnike v državah članicah) (SEC(2012)0165), ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. novembra 2012 z naslovom Zaščita podjetij pred praksami zavajajočega trženja in zagotavljanje učinkovitega uveljavljanja Pregled Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (COM(2012)702), ob upoštevanju svoje resolucije z dne [ ] oktobra 2013 o zaščiti podjetij pred praksami zavajajočega trženja in zagotavljanju učinkovitega uveljavljanja Pregled Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju 3, ob upoštevanju dela foruma na visoki ravni za boljše delovanje verige preskrbe s hrano in dela skupine strokovnjakov za pogodbena razmerja pri poslovanju med podjetji, ob upoštevanju dokumenta o posvetovanju Komisije z dne 4. julija 2013 z naslovom 1 UL C 33 E, , str Sprejeta besedila, P7_TA(2013) Sprejeta besedila, PR\ doc 3/11 PE v02-00

4 Consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on enhancing EU cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work (Posvetovanje socialnih partnerjev v skladu s členom 154 PDEU o okrepljenem sodelovanju na področju preprečevanja in odvračanja neprijavljenega dela) (C(2013)4145), ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2009 z naslovom Bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi (COM(2009)0591), ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2010 o poštenih prihodkih za kmete: bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi 1, ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. januarja 2012 z naslovom Skladen okvir za okrepitev zaupanja v enotni digitalni trg elektronskega poslovanja in spletnih storitev (COM(2011)0942), ob upoštevanju svojih resolucij z dne 11. decembra in 4. julija o dokončanju oziroma vzpostavitvi enotnega digitalnega trga, ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. julija 2013 o sporočilu Komisije o vzpostavitvi enotnega maloprodajnega trga 4, ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2013 o zeleni knjigi Komisije o nepoštenih trgovinskih praksah v oskrbni verigi z živili in neživili med podjetji v Evropi 5, ob upoštevanju Direktive 2011/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov 6, ob upoštevanju Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil 7 ter Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom 8, ob upoštevanju Direktive 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju 9, ob upoštevanju Direktive 2011/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih 10, ob upoštevanju Direktive 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne UL C 308 E, , str Sprejeta besedila, P7_TA(2012) Sprejeta besedila, P7_TA(2013) UL C 0, , str. 0/Še ni objavljeno v Uradnem listu. 5 UL C 0, , str. 0/Še ni objavljeno v Uradnem listu. 6 UL L 304, , str UL L 109, , str UL L 304, , str UL L 376, , str UL L 48, , str. 1. PE v /11 PR\ doc

5 novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu 1, ob upoštevanju člena 48 Poslovnika, ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2013), A. ker je skoraj nemogoče preceniti pomen maloprodajnega trga, saj predstavlja 11 % BDP EU in zagotavlja več kot 15 % vseh delovnih mest v Evropi, in sicer za kvalificirano in nekvalificirano delovno silo, ter prispeva k socialnemu tkivu družbe; B. ker so trgovine v družbi, ki jo vedno bolj zaznamujejo virtualni stiki prek interneta, še vedno kraj, kjer se ljudje srečujejo, zlasti nakupovalne ulice in mestna središča pa so lahko prostor za izmenjavo izkušenj in osrednja točka lokalne identitete, poistovetenja s skupnostjo ter skupne dediščine in skupnih vrednot; C. ker sedanja gospodarska kriza terja velik davek od maloprodajnega sektorja, pri čemer vpliva zlasti na male, neodvisne trgovine; D. ker nepoštene trgovinske prakse še vedno obstajajo in negativno vplivajo zlasti na kmete in mala proizvodna podjetja; 1. pozdravlja, da je Komisija uvedla evropski akcijski načrt za maloprodajni sektor; 2. ugotavlja, da bi akcijski načrt moral večjo pozornost posvetiti učinkom sedanje gospodarske krize na maloprodajni sektor in zlasti na male, neodvisne trgovine; 3. pozdravlja namero Komisije, da bo ustanovila stalno skupino za konkurenčnost v trgovini na drobno, vendar poudarja pomen uravnotežene zastopanosti, tudi velikih in malih trgovcev na drobno, zadrug ter interesov potrošnikov in okoljskih in družbenih interesov; 4. poziva države članice, naj v okviru varčevalnih politik ne sprejemajo ukrepov, ki bi spodkopali zaupanje potrošnikov in neposredno škodovali interesom maloprodajnega sektorja, kot so višji DDV ali višje dajatve za trgovine; 5. poziva Komisijo in države članice, naj maloprodajnemu sektorju namenijo največjo politično težo kot enemu od stebrov enotnega trga, vključno z digitalnim enotnim trgom, in naj odpravijo praktične ovire, zaradi katerih trgovci na drobno težko v celoti izkoristijo prednosti notranjega trga; 6. pozdravlja namero Komisije, da bo razvila instrumente za lažji dostop potrošnikov do preglednih in zanesljivih informacij o cenah, kakovosti ter trajnosti blaga in storitev; spodbuja Komisijo, naj vzpostavi zlahka dostopno bazo podatkov, ki bo vsebovala vse zahteve EU in nacionalne zahteve glede označevanja; istočasno opozarja na vedno več oznak in zahtev glede označevanja ter poziva k poenostavitvi, tako da bi ena oznaka vsebovala več vidikov socialne in okoljske trajnosti, ob hkratnem zmanjšanju razlik med nacionalnimi zahtevami glede obveznega označevanja; 1 UL L 319, , str. 1. PR\ doc 5/11 PE v02-00

6 7. poziva Komisijo, naj dopolni svoj akcijski načrt z več ukrepi pomoči za neodvisne trgovce na drobno, kot so: spodbujanje načela posvoji trgovino, v skladu s katerim večji trgovci na drobno delujejo kot mentorji manjših trgovin v svoji neposredni bližini; spodbujanje povezovanja neodvisnih trgovcev na drobno v skupine, vključno z zadrugami, ki so deležne koristi vzajemne pomoči in nekaterih ekonomij obsega, ob tem pa ohranijo vso svojo neodvisnost; spoštovanje pravice lokalnih in regionalnih organov, da na določenih nakupovalnih območjih (npr. nakupovalne ulice ) ustvarjajo pogoje, ki so ugodni za male, neodvisne trgovine, z zniževanjem cen energije in najemnin prek javno-zasebnih partnerstev, z uvajanjem nižjih stopenj lokalnih dajatev za dejavnosti malih podjetij in neodvisnih trgovcev na drobno ter s spodbujanjem sodelovanja med različnimi trgovinami na omenjenem območju; 8. opozarja pred težnjo nekaterih lokalnih in regionalnih organov, da bodo še naprej razvijali velike projekte, kot so nakupovalna središča in mesta zunaj mestnih središč, ob upoštevanju dejstva, da je stopnja nasičenosti glede na gospodarsko krizo že dosežena; ugotavlja, da so najemnine v takšnih nakupovalnih središčih za manjše, neodvisne trgovine ponavadi previsoke, in poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami pripravi pregled njihovih gospodarskih, socialnih in okoljskih učinkov; 9. priznava pravico lokalnih organov, da ne dovolijo izgradnje novih nakupovalnih središč in hipermarketov, kjer koli bo to imelo negativne socialne ali okoljske posledice, in spodbuja države članice, naj uvedejo posebna pravila, ki bodo zagotavljala raznolikost trgovin, saj je ta nujna, da bodo nakupovalna središča, zlasti v mestnih središčih, še naprej privlačna; 10. poudarja pomembno vlogo javno-zasebnih partnerstev pri zagotavljanju čistih, varnih in dostopnih nakupovalnih središč v mestnih središčih, med drugim z odpravljanjem negativnih vplivov praznih stavb na nakupovalnih območjih, na primer tako, da se ti prostori ponudijo novoustanovljenim podjetjem za nižjo najemnino od običajne; 11. ugotavlja, da se trgovine zaradi vedno večjega pomena elektronskega poslovanja soočajo z novimi izzivi, zaradi katerih postajajo večkanalne maloprodajne strategije vse pomembnejše; v zvezi s tem ob upoštevanju socialne vloge trgovin na drobno izraža zaskrbljenost, da bi elektronsko poslovanje lahko prekosilo celotne maloprodajne sektorje, kot je v tem trenutku opaziti v avdiovizualnem in knjižnem sektorju; spodbuja trgovce na drobno, naj razvijajo nove poslovne modele za razširitev nakupovalnih izkušenj v tradicionalni trgovini, med drugim z višjimi ravnmi storitev pred prodajo in po njej ter s povezovanjem predstavitve na internetu z osebjem, ki je odgovorno za prodajo v tradicionalni trgovini; 12. poudarja odgovornost maloprodajnega sektorja glede trajnosti; pozdravlja, da so bili trgovci na drobno in dobavitelji na čelu prizadevanj za ekološko odgovornost, zlasti v zvezi z odpadki, porabo energije, transportom in zmanjšanjem izpustov CO 2 ; meni, da so na tem področju potrebna nadaljnja prizadevanja; 13. opozarja na pomen ustreznega izvajanja obstoječe socialne in delovne zakonodaje; obžaluje velik obseg dela na črno, ki pomeni tudi visoko stopnjo davčne utaje in preprečuje vzpostavitev enakih pogojev trgovcev na notranjem trgu; 14. izraža svojo zaskrbljenost zaradi poslabšanja pravic franšizojemalca v primerjavi s PE v /11 PR\ doc

7 franšizorjem ter poziva k preglednim in pravičnim pogodbam; zlasti opozarja Komisijo in države članice na težave, s katerimi se srečujejo franšizojemalci, ki želijo prodati svoje podjetje ali spremeniti svojo poslovno formulo, a še naprej delovati v istem sektorju; zahteva, da Komisija preuči učinke dolgoročnih konkurenčnih klavzul, možnosti odkupa in prepovedi franšiz za več proizvajalcev ter v zvezi s tem ponovno presodi o sedanji izjemi od pravil konkurence za pogodbene stranke, katerih tržni delež je manjši od 30 %; 15. podpira delo foruma na visoki ravni za boljše delovanje verige preskrbe s hrano in njegove skupine strokovnjakov za pogodbena razmerja pri poslovanju med podjetji; meni, da bi moral Evropski parlament nujno rešiti odprta vprašanja v zvezi z njegovim sodelovanjem v delu foruma; poudarja, da se nepoštene trgovinske prakse pojavljajo tudi v verigi preskrbe s hrano, ter poziva Komisijo in gospodarska združenja, naj preučijo možnosti za ustanovitev novega, odprtega foruma, ki se bo osredotočal na trgovino na drobno kot celoto;; 16. pozdravlja načela dobre prakse ter seznam primerov nepoštenih in poštenih praks v vertikalnih trgovinskih odnosih v verigi preskrbe s hrano ter okvir za izvajanje in uveljavljanje teh načel; poudarja, da je za njihovo učinkovitost v praksi pomembno, da sodelujejo vsi akterji v verigi preskrbe s hrano, tudi organizacije kmetov ter proizvodni in veleprodajni sektor; zahteva, da Komisija preuči učinke prostovoljne pobude v dveh letih od začetka njene veljave in po potrebi predlaga dodatne ukrepe; 17. meni, da se šibkejše stranke na trgu pogosto težko pritožijo zaradi nepoštenih trgovinskih praks, in poudarja pomembno vlogo združenj podjetij, ki bi morala imeti možnost, da v njihovem imenu ob zagotovljeni zaupnosti vlagajo takšne pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali razsodniku, ki bi moral biti pooblaščen za sprejemanje ukrepov po uradni dolžnosti v primeru informacij o določenih zaskrbljujočih trendih; 18. poziva Komisijo, naj pripravi predlog zakonodaje EU, katere cilj bo prepoved prodaje pod stroškovno ceno v živilskem sektorju, in opredeli ekonomsko odvisnost, ki bi morala povečati pozornost držav članic in poslovne skupnosti, kar zadeva nepoštene trgovinske prakse; 19. poziva Komisijo, naj malim dobaviteljem zagotovi pravico do ustanavljanja skupin proizvajalcev, ne da bi jih kaznovali nacionalni organi za varstvo konkurence, ki pomen teh skupin ocenjujejo samo na podlagi nacionalne proizvodnje; 20. poziva Komisijo, naj se kot del ukrepov proti nepoštenim trgovinskim praksam zoperstavi teritorialnim omejitvam dobave, ki jih določajo proizvajalci večjih blagovnih znamk; 21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic. PR\ doc 7/11 PE v02-00

8 Pomen maloprodajnega sektorja za družbo OBRAZLOŽITEV Trgovina na drobno je zelo pomembna za gospodarstvo, saj predstavlja 11 % BDP EU in 15 % vseh zaposlenih v EU. V EU je velik poudarek na trgovini na drobno kot enem od glavnih stebrov enotnega trga. Za velike trgovce na drobno so lahko pomembne ekonomije obsega, ki jih omogoča dobro delujoč notranji trg. Zato je obžalovanja vredno, da se številni trgovci na drobno, ki hočejo delovati v več ali vseh državah članicah, še vedno soočajo z nepotrebnimi ovirami, kot so različne zahteve v zvezi s pakiranjem in označevanjem, ter različnimi upravnimi praksami. Digitalni enotni trg lahko odpre dodatne možnosti za trgovce na drobno, čeprav potrošniki v tem trenutku v veliki meri še vedno dajejo prednost dobaviteljem s sedežem v njihovi državi, kar velja celo za spletne nakupe. To je morda povezano z dejstvom, da potrošniki preprosto niso tako seznanjeni s trgovci na drobno s sedežem v drugih državah članicah, a tudi z negotovostjo glede njihovih pravic. Socialna vrednost trgovine na drobno je ravno tako pomembna kot njena ekonomska vrednost. Zlasti zaradi vedno večjega pomena interneta v vsakdanjem življenju in vsesplošne informatizacije naše družbe se priložnosti za socialne stike v resničnem življenju hitro zmanjšujejo. Ljudje vedno več časa preživljajo za zasloni svojih osebnih računalnikov, tabličnih računalnikov ali mobilnih telefonov in obstaja nevarnost, da naše družbe postajajo vedno bolj virtualne. Tradicionalne trgovine so še vedno kraj, kjer se ljudje srečujejo v resničnem življenju. Pomembno je, da se ohranijo, najbolje kot del širšega socialnega okolja, ki ponuja dodatne storitve, kot so knjižnice ter kulturne in javne stavbe. Veliko ljudi se pritožuje, da nakupovalna središča hitro izgubljajo svojo privlačnost, ker so v vseh enake trgovine, ki so del nacionalne ali mednarodne verige. To lahko postopoma zatre željo potrošnikov, da bi še kdaj obiskali takšna središča, še zlasti če lahko enake izdelke enako preprosto kupijo prek spleta. Za ohranjanje privlačnosti bi bilo treba stalno spreminjati in izboljševati samo nakupovalno izkušnjo, a tudi spodbujati raznolikost trgovin. Neodvisni trgovec na drobno lahko ima velik vpliv, saj neodvisne trgovine lahko vzbujajo radovednost potrošnikov. Nakupovalna središča z raznoliko, lokalno ponudbo trgovin lahko oživijo življenje v skupnosti in celo lokalno identiteto, kar veliko ljudi vedno bolj išče, in sicer kljub globalizaciji ali prav zaradi nje. Maloprodajni sektor v sedanji gospodarski krizi Zaupanje potrošnikov je v večini držav članic doseglo skrajno nizke ravni. Državljani odlašajo z nakupi ali so izrazito nizkocenovno usmerjeni. V nekaterih državah članicah so se stopnje DDV zvišale, zato je za potrošnike še težje kupovati, za trgovce na drobno pa preživeti. Splošno stanje v maloprodajnem sektorju v EU je zaskrbljujoče, čeprav so tudi izjeme. Zadnji podatki Eurostata kažejo rahlo izboljšanje maja 2013 v primerjavi z aprilom Vendar pa je obseg trgovine na drobno v evroobmočju še vedno manjši v primerjavi z istim 1 Sporočilo za javnost Eurostata o eurokazalnikih 104/2013. PE v /11 PR\ doc

9 mesecem preteklega leta. Neživilski sektor je bolj prizadet od živilskega in neodvisni trgovci na drobno so še posebno ranljivi. Akcijski načrt Komisije za maloprodajni sektor se ne ukvarja neposredno s posledicami krize in varčevalnih ukrepov, ki so jih izvedle države članice, za trgovino na drobno. Zato ne obravnava zadev, kot je dostopnost financiranja za mala podjetja, in niti preprečevanja stečajev in vedno bolj pereče problematike praznih trgovin sredi nakupovalnih območij. V zvezi z dostopnostjo financiranja je Evropski parlament sprejel ločena poročila in to je tudi edini razlog, zakaj poročevalec te zadeve ni vključil v svoje poročilo. Toda boljša dostopnost financiranja je nujna, kar velja zlasti za MSP. Stečaji so povezani predvsem z neodvisnimi trgovci na drobno in njihov delež na trgu se hitro zmanjšuje, zato je treba posebno pozornost posvetiti njihovim potrebam. Če nočemo, da se naša mesta spremenijo v klone, kar zadeva trgovine na drobno, morajo Komisija in države članice ukrepati takoj. Večje trgovine lahko pomagajo manjšim, saj je tudi v njihovem interesu, da se v njihovi bližini ohrani raznolikost trgovin, zakaj prav to privabi več potrošnikov. Velik trgovec na drobno je izjavil, da bi bil pripravljen uvesti načelo posvoji trgovino. V okviru takšnega programa bi mala podjetja lahko dobila nasvet, na primer o upravnih ali finančnih vprašanjih, ob tem pa ohranila svojo neodvisnost. Trgovine lahko sodelujejo z ustanovitvijo lokalnih združenj, da postane razvoj nakupovalnega območja njihov skupni projekt, in pri tem tesno sodelujejo z lokalnimi organi. Najemnine in cene energije bi lahko znižali, da bi oživili nekatera nakupovalna območja, lokalni organi pa bi lahko spreminjali lokalne dajatve, da bi bili stroški za trgovine v določenih območjih nižji. Komisija pravilno poudarja, da v prostorskih politikah ne smejo obstajati razlike iz ekonomskih razlogov. Lahko pa obstajajo siva območja, kadar želijo lokalni organi oživiti nakupovalne ulice v mestnih središčih. V nakupovalnih ulicah je opaziti težnjo, da jih zavzamejo določene vrste trgovin na drobno. V takšnih primerih bi lokalni organi morali imeti možnost, da uvedejo posebna pravila in s tem zagotovijo raznolikost trgovin, kar je nujno, da nakupovalno območje ostane privlačno. Elektronsko poslovanje je lahko izjemna priložnost za trgovce na drobno, lahko pa postane tudi grožnja za tiste trgovine, ki se za ta pojav preprosto ne zmenijo. Veliko trgovcev na drobno se je že pritožilo nad strankami, ki so nasvet o izdelku iskale v tradicionalni trgovini, da bi ga potem kupile prek spleta v drugi, cenejši trgovini. Nekateri so se celo zavzemali za to, da bi morda morali uvesti vstopnino. Ta rešitev, seveda, ni izvedljiva in bi samo pospešila propad zadevnih trgovin, vendar je znak obupa teh trgovcev na drobno. Trgovci na drobno morajo sprejeti elektronsko poslovanje kot del življenja. Zato bi si morale številne trgovine prizadevati za večkanalne prodajne strategije, in sicer prek spletnih in tudi tradicionalnih kanalov. Storitve so ena od glavnih primerjalnih prednosti tradicionalne trgovine. Glede elektronskih izdelkov je za stranke pogosto pomembno dobro svetovanje. Internet pa ni vedno prijazen do strank. Ne ve se, katere spletne strani so zanesljive. Dobro bi bilo, če bi internetno trgovino povezali s tradicionalnimi trgovinami, da bi stranka lahko poiskala in dobila nasvet pravega prodajalca v najbližji podružnici prek interneta. Tradicionalno trgovino bi lahko podprli tudi z zagotavljanjem izkušnje v trgovini. Stranka mora dobiti nekaj več. Knjigarne lahko povabijo avtorje, da berejo iz svojih del; glasbene trgovine lahko priredijo nastope v živo; trgovine z oblačili revije itn. Storitve in nadgradnja PR\ doc 9/11 PE v02-00

10 izkušnje so nujne za preživetje tradicionalnih trgovin. Pogodbe za franšize postajajo vedno bolj stroge. Obžalovanja vredno je, da Komisija v odgovor na ta pojav ni dodala nobenih priporočil, saj spodkopava celotni koncept franšiz, zaradi česar so manj privlačne, čeprav bi franšize lahko pomagale zmanjšati učinke gospodarske krize. Trajnost Zaradi omejenega obsega poročila ni bilo mogoče podrobno preučiti vloge trgovine na drobno v socialni in okoljski politiki. Vendar je trgovina na drobno v ospredju, ko gre za vprašanja trajnosti. Trgovine lahko vplivajo na vrsto izdelka, ki ga potrošniki kupujejo, in lahko s tem spodbujajo pravično trgovino. Trgovine lahko spodbujajo okolju prijazno pakiranje, ki prispeva k zmanjševanju odpadkov. Lahko vplivajo tudi na vzorce potrošnikov v zvezi s potrošnjo živil: kupi, kolikor potrebuješ, in preprečuj živilske odpadke, kupuj več organsko pridelanih živil itn. Enako velja za socialne politike. Žal pa se v trgovini na drobno pojavljajo kršitve socialne zakonodaje in zakonodaje o priseljevanju. Prav tako je tam opaziti trend, da zaposlujejo mlade za nizko plačilo in jih zamenjajo, takoj ko so starejši in dražji. Vlaganje v osebje pa je pomembno, zlasti ko storitve in izkušnje pridobijo za trgovine večji pomen, da lahko preživijo. Trgovina na drobno je izjemen sektor, ki mladim lahko ponudi možnosti usposabljanja, vendar bi se morala zanašati tudi na izkušeno delovno silo, da bi lahko ponujala ustrezno kakovost. Uveljavljanje delovnega prava bi morala biti prednostna naloga držav članic. V zvezi s tem bi bilo treba spodbujati tesno sodelovanje med maloprodajnim sektorjem in organi pregona, da bi takoj in učinkovito obravnavali tovrstne kršitve. Nepoštene trgovinske prakse Kmetje in mali proizvajalci imajo pogosto občutek, da ni prave svobode sklepanja pogodb, saj svoje izdelke lahko prodajajo samo omejenemu številu supermarketov. V resnici pa so zadeve bolj zapletene. Vsi proizvajalci niso podjetja malega obsega. Na primer, za proizvodnjo sladkorja na splošno velja, da je pod nadzorom omejenega števila podjetij, ki so tako vplivna, da jih je v nekaterih državah članicah skorajda mogoče šteti za monopolna. Poleg tega supermarketi pogosto ne poslujejo neposredno s proizvajalci, temveč z distributerji. Takšni trgovci so lahko velike multinacionalke. Stopnje dobička takšnih trgovcev so pogosto veliko večje od stopenj dobička supermarketov. Pomembno je, da se ob preučevanju nadaljnjih ukrepov upošteva kompleksnost razmer v verigi preskrbe s hrano. Supermarketi v zeleni knjigi pogosto vidijo prvi korak v smeri zakonodaje EU na tem področju. Čeprav je lahko koristno razjasniti nekatere pojme prek evropske zakonodaje ali smernic, kot je na primer pojem ekonomske odvisnosti, poročevalec ni prepričan o učinkovitosti izključno zakonodajnega pristopa. Manjši proizvajalci se bodo pogosto težko odločili za uradni postopek proti supermarketom (ali distributerjem). Veliko prepogosto se bojijo povračilnih ukrepov: morda so izpostavili nekatere nepoštene trgovinske prakse, toda za ceno tega razdrli svoj poslovni odnos z zadevnim supermarketom ali distributerjem. Poročevalec se je zato odločil za previden pristop. Iskanje dogovora na ravni EU za prepoved prodaje pod stroškovno ceno v živilskem sektorju je morda koristno, vendar je na splošno PE v /11 PR\ doc

11 bolje ne zanašati se preveč na zakonodajne rešitve. Prostovoljne pobude, ki v nekaterih državah članicah že obstajajo in jih forum na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano sedaj že razvija na ravni EU, je treba sprejeti. Lahko so podlaga za skupno prevzemanje odgovornosti. Toda nekateri proizvajalci se pritožujejo, da te prostovoljne pobude brez pravilnega izvajanja ne bodo mogle spremeniti obstoječega stanja. Za ohranitev tega zagona je torej treba zagotoviti, da neodvisni varuh človekovih pravic ali razsodnik lahko izdaja odločbe po uradni dolžnosti. Supermarketi nasprotujejo mehanizmom anonimnih pritožb. Trdijo, da se pred takšnimi pritožbami ne morejo ustrezno braniti in da lahko postanejo žrtve obrekovanja. Da bi našli rešitev, ki bi upoštevala interese proizvajalcev in tudi supermarketov, se poročevalec bolj zavzema za sistem, ki gospodarskim združenjem omogoča, da varuha človekovih pravic ali razsodnika opozorijo na določene prakse in istočasno ohranijo zaupnost glede svojega vira informacij. Skupaj z možnostjo, da varuh človekovih pravic/razsodnik deluje po uradni dolžnosti, je to lahko pravična rešitev. Čeprav poročevalec podpira prostovoljni mehanizem, je ta lahko učinkovit samo, če v njem sodelujejo vse zadevne strani. To pomeni, da morajo s pobudo soglašati proizvajalci, trgovci in tudi supermarketi. Proizvajalci tega še niso storili; videli bomo, koliko trgovcev se bo odločilo za to. Če se bodo za pobudo odločili predvsem supermarketi, ne bo delovala. Drugič, prostovoljna pobuda ne predvideva vključitve neodvisnega varuha človekovih pravic ali razsodnika. Namesto tega se zanaša na delovno skupino, v kateri so predstavniki vsake zainteresirane skupine. Poročevalec tega pristopa ne zavrača, vendar se sprašuje, ali bo enako praktičen, kot bi bilo sodelovanje neodvisnega varuha človekovih pravic/razsodnika. Prostovoljna pobuda se tudi v celoti zanaša na imenovanje in izpostavitev kršiteljev ter na imenovanje in pohvalo ; druge sankcije niso predvidene. Proizvajalci se ne pridružujejo pobudi prav zaradi pomanjkanja sankcij. Če hočemo, da pobuda uspe, je čas, da se razmisli o uvedbi dodatnih sankcij, npr. denarnih kazni, in nadomestil za izgube v primeru kršitev načel dobre prakse. Zakonodajna sled Poročevalcu so svoje mnenje o dani temi predložile naslednje organizacije: Albert Heijn Carrefour Copa-Cogeca Detailhandel NL EDEKA ESBA Eurocommerce Eurocoop European Booksellers Association ERRT IKEA Jumbo Svensk Handel Tesco Tradecraft Vakcentrum NL UGAL PR\ doc 11/11 PE v02-00

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

PR_INI

PR_INI EVROPSKI PARLAMENT 2009-2014 Odbor za razvoj 27.2.2013 2012/2289(INI) OSNUTEK POROČILA o razvojnih ciljih tisočletja opredelitev okvira za obdobje po letu 2015 (2012/2289(INI)) Odbor za razvoj Poročevalec

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Ali je varno kupovati ponarejeno blago?

Ali je varno kupovati ponarejeno blago? Ali je varno kupovati ponarejeno blago? Nakup ponarejenega blaga predstavlja tveganja za vašo varnost, zdravje in denarnico. Zato tega raje ne storite! Ste v dvomih? Vprašajte se naslednje: Ali ponaredek

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 3.7.2017 A8-0249/9 9 Odstavek 9 9. pozdravlja dejstvo, da predlog proračuna za leto 2018 v odgovor na pozive Parlamenta za nadaljevanje pobude za zaposlovanje mladih vsebuje dodatna sredstva za ta program;

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE POVZETEK IP/B/CULT/IC/2012-082 Novembra

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami mag.Nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, decembe

Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami  mag.Nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, decembe Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami mag.nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, december 2018 Glavni cilj živilske zakonodaje je zagotoviti varovanje

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET Svet Evropske unije EVROPSKI SVET STRATEŠKI ORGAN EU Evropski svet je institucija EU, ki določa splošne usmeritve in prednostne cilje Evropske unije. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad držav članic

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0222/2016 29.6.2016 POROČILO o dostopu do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanju raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8938/17 SPORT 33

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in]) POSLOVNA KONFERENCA: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA: PRAKSE IN POSLOVNE PRILOŽNOSTI PROJEKTOV IZGRADNJE PREDSTAVITEV PROJEKTA IN ZAKLJUČKOV FOKUSNIH SKUPIN MAG. Boža Loverčič Špacapan Ljubljana, 11. junij

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI

OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI OBVESTILO POVZETEK Izvleček

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«Državni svet. 14.11. 2013 Prof. dr. Črtomir Rozman Svetovna proizvodnja sladkorja 123 držav: 80% sladk. Trs, 20 % sladk. Pesa 43

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding Pregled Sporočila o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov 1. Uvod Posvetovalni dokument V nekaterih državah članicah uradne izvoznokreditne agencije zavarujejo kratkoročna izvozna tveganja za račun

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0248/2016 25.7.2016 POROČILO o tem, kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) (2015/2320(INI))

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

RE_QO

RE_QO Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0514/2018 5.11.2018 PREDLOG RESOLUCIJE k vprašanju za ustni odgovor B8-0417/2018 v skladu s členom 128(5) Poslovnika o lymski boreliozi (2018/2774(RSP))

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

p

p Razvoj skupnega okolja za izmenjavo informacij (CISE) za nadzor na področju pomorstva EU in povezana presoja vpliva 2. del 1 Študija o presoji vpliva, ki podpira vzpostavitev skupnega okolja za izmenjavo

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS ponaša z mednarodno priznanim certifikatom GMP. Vsi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN 454 COPS 488 COSI 326 CSC 387 CSCI 179 IND 417 JAI

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 7.6.2018 COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

TA

TA Evropski parlament 2014-2019 SPREJETA BESEDILA P8_TA(2017)0442 Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2017 o spoštovanju načela

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0196/2016 31.5.2016 POROČILO o poročilu o napredku na področju energije iz obnovljivih virov (2016/2041(INI)) Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Prikaži več

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Evropski projekt Achieve Dejavnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih z nizkimi prihodki skozi obiske in energetsko svetovanje 21/04/2011-21/04/2014 Ljubljana, 14.5.2013 Tomislav

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

PVS 7152 MKGP

PVS 7152 MKGP REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 63 F: 01 478 90 13 E: pr.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si

Prikaži več

TA

TA Evropski parlament 2014-2019 SPREJETA BESEDILA P8_TA(2017)0278 Evropski standardi za 21. stoletje Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2017 o evropskih standardih za 21. stoletje (2016/2274(INI))

Prikaži več

Trg proizvodnih dejavnikov

Trg proizvodnih dejavnikov Trg proizvodnih dejavnikov Pregled predavanja Trg proizvodov KONKURENCA Popolna Nepopolna Trg proizvodnih dejavnikov Popolna Individualna k. Panožna k. Povpraševanja Individualna k. Panožna k. Povpraševanja

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. junij 2019 (OR. en) 9550/19 PV CONS 27 EDUC 249 JEUN 77 CULT 87 AUDIO 81 SPORT 60 OSNUTEK ZAPISNIKA SVET EVROPSKE UNI

Svet Evropske unije Bruselj, 12. junij 2019 (OR. en) 9550/19 PV CONS 27 EDUC 249 JEUN 77 CULT 87 AUDIO 81 SPORT 60 OSNUTEK ZAPISNIKA SVET EVROPSKE UNI Svet Evropske unije Bruselj, 12. junij 2019 (OR. en) 9550/19 PV CONS 27 EDUC 249 JEUN 77 CULT 87 AUDIO 81 SPORT 60 OSNUTEK ZAPISNIKA SVET EVROPSKE UNIJE (Izobraževanje, mladina, kultura in šport) 22. in

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NSP/2018/008 10. seja Nacionalnega Sveta za Plačila; Banka Slovenija Ljubljana, 5. 4. 2018 Pospeševanje rasti brezgotovinske družbe v Sloveniji Teze in opazovanja (za diskusijo) Predstavita: Simon Steinman

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

NP

NP Evropski parlament 2014-2019 Odbor za pravne zadeve 30.1.2017 OBRAZLOŽENO MNENJE NACIONALNEGA PARLAMENTA O NAČELU SUBSIDIARNOSTI Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemske poslanske zbornice o predlogu direktive

Prikaži več

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc Skupno sporočilo o običajni praksi pri splošnih navedbah naslovov razredov Nicejske klasifikacije (verzija 1.1) 1 20. februar 2014 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10 IP Translator

Prikaži več