1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1"

Transkripcija

1 LETNO POROČILO 2011 Snežnik Sinpo, d. o. o. Ferdinand MIKLIČ, univ. dipl. inž. rač. Direktor družbe Snežnik Sinpo, d. o. o. Mag. Andrej PAGON, predsednik nadzornega sveta družbe Snežnik, d. d.

2 KAZALO 1. UVOD GENERALNI CILJI PISMO DIREKTORJA POSLOVNO POROČILO POSLOVNA STRATEGIJA LASTNIŠKA STRUKTURA IN KAPITAL PODJETJA ANALIZA POSLOVANJA ENERGETSKA IN EKOLOŠKA DEJAVNOST INVESTICIJE, DEZINVESTICIJE IN INFORMACIJSKA PODPORA OBVLADOVANJE TVEGANJ TRAJNOSTNI RAZVOJ ZAPOSLENI - SINPO SISTEM KAKOVOSTI, VAROVANJE OKOLJA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST RAČUNOVODSKI IZKAZI RAČUNOVODSKI IZKAZI SNEŽNIK SINPO D. O. O Osnove za izdelavo računovodskih izkazov Pomembnejše računovodske usmeritve v poslovnem letu REVIZORJEVO POROČILO... 44

3 1 1. UVOD Invalidsko podjetje Sinpo d. o. o. je hčerinsko podjetje v 100 % lasti podjetja Snežnik, d. d. Ustanovljeno je bilo leta Sedež podjetja je v Kočevski Reki, na redko naseljenem področju z obsežnimi gozdovi. Temeljni vzrok za ustanovitev in delovanje invalidskega podjetja je bilo zagotavljanje zaposlitve delavcem z zmanjšano delovno zmožnostjo in opravljanje nekaterih dejavnosti za ustanovitelja, ki zanj niso primarnega pomena GENERALNI CILJI Zagotavljati delo ljudem, ki so s svojo zmanjšano delavno zmožnostjo omejeni in želijo opravljati delo v okviru dejavnosti družbe, poslovati pozitivno, znižati reklamacije glede na poslovne prihodke na manj kot 0,1 %, s svojo dejavnostjo omogočiti matičnemu podjetju, da se ukvarja zgolj z osnovno dejavnostjo, storitvene in druge sekundarne dejavnosti pa prepusti hčeri PISMO DIREKTORJA Podjetje je leto končalo s pozitivnim rezultatom in pri tem 6 % prihodkov vložilo v novo opremo. Prešli smo v storitveno organizacijo z zelo malim delom materialnega toka, zato so tudi prihodki glede na preteklo leto nižji. Ohranili in očistili smo vse programe, s tem, da smo delali na spremembah kadrovske strukture. Družba je zaposlovala povprečno 72 delavcev, od tega 32 oz. 45 % invalidov. Število invalidov se odraža v nizki dodani vrednosti na zaposlenega, ki je polovico nižja kot pri matičnem podjetju. V poslovanju smo ohranjali pozitivni denarni tok in se nismo zadolževali. Poseben problem so odsotnosti zaposlenih, ki močno vplivajo na dnevno organizacijo. V osnovnem poslanstvu podjetja, kjer zagotavljamo dejavnostih, smo bili v letu 2011 sorazmerno uspešni. podporo matičnemu podjetju v sekundarnih Ferdinand Miklič, direktor

4 2 2. POSLOVNO POROČILO 2.1. POSLOVNA STRATEGIJA POSLANSTVO Zagotoviti podporo matičnemu podjetju v dejavnostih, ki niso osnovnega pomena za delovanje podjetja in hkrati ljudem, ki živijo na tem področju nuditi delo, s posebnim poudarkom na tistih, ki zaradi invalidnosti ne morejo biti polno delovno angažirani. VIZIJA Poslovati pozitivno v lesnoobdelovalni panogi na obstoječih programih, pri tem iskati donosnost pri opravljanju storitev in izdelavi izdelkov, ki jih iz obstoječe surovine matično podjetje ne more predelati oz. prodati. VREDNOTE Podjetje upošteva temeljna zakonska in moralna pravila, ter skrbi za varovanje okolja in trajnostni razvoj LASTNIŠKA STRUKTURA IN KAPITAL PODJETJA KAPITAL IN LASTNIŠTVO, UPRAVLJANJE Snežnik Sinpo, d. o. o. je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo pod št. vložka 1/25898/00 in izkazuje osnovni kapital v višini EUR. Direktor organizira in vodi delovni proces in poslovanje podjetja, zastopa podjetje nasproti tretjim osebam in je odgovoren za zakonito delovanje podjetja. Družbenik imenuje direktorja za štiri leta. Od opravlja funkcijo direktorja Ferdinand Miklič.

5 3 VELIKOST PODJETJA IN KAPITALSKA POVEZANOST Snežnik Sinpo, d. o. o. je po 55. členu ZGD majhno podjetje. Ko je podjetje Snežnik, d. d. ustanovilo podjetje Snežnik Sinpo, d. o. o. s statusom invalidskega podjetja je nanj preneslo naslednje dejavnosti: proizvodnjo decimiranih elementov, vzdrževanje opreme in objektov, varovanje premoženja, čiščenje objektov, izdelavo ostalih drobnih končnih izdelkov (palete, letvice, zabojniki ipd.), ostale storitve po naročilu. V letu 2011 je Snežnik Sinpo, d. o. o. zaposloval povprečno 72 ljudi od tega 32 invalidov (več v poglavju 3.1). Snežnik Sinpo, d. o. o. nima podružnic niti doma niti v tujini. Podjetje Snežnik, d. d. je 100 % lastnik podjetja Snežnik Sinpo, d. o. o. Snežnik, d. d. skupaj s hčerinskim podjetjem Snežnik Sinpo, d. o. o. tvori skupino povezanih podjetij, za katero se izdelujejo konsolidirani računovodski izkazi, ki so predstavljeni v računovodskem poročilu. Stanje kapitala na dan znaša EUR.

6 ANALIZA POSLOVANJA SPLOŠNO Hčerinsko podjetje je precej povezano z matičnim. Programi, ki temeljijo na opravljanju storitev so sledeči: program polkna, program iglavcev (embalažni les, palete, profili, letvice), bukov program (bukovi decimirani elementi, bukova drva), ostale storitve za matično podjetje. V letu 2011 ga zaznamujejo: varčevalni in optimizacijski ukrepi na vseh področjih, zmanjšanje števila zaposlenih, pozitivno poslovanje. PRIHODKI IN STROŠKI Značilnost leta 2011 glede na preteklo leto so bili nižji tako prihodki kot tudi stroški. To je bila posledica prestrukturiranja poslovanja v storitveno podjetje (sredi leta 2010) in zmanjšanja števila zaposlenih kot tudi večje povezanosti z matičnim podjetjem. Cilj je bilo pozitivno poslovanje družbe, kar je tudi doseženo. Vrednost čistih prihodkov iz prodaje je podjetje razpolovilo, vzrok je bil v preoblikovanju v storitveno dejavnost. Posledično so se stroški materiala in storitev zmanjšali za 69 % oz. 0,713 mio EUR. V letu 2011 so znašali 0,313 mio EUR. Stroški dela so se znižali za 0,438 mio EUR in so znašali 0,976 mio EUR. Čisti poslovni izid je podjetje doseglo v višini EUR pozitive.

7 5 STRUKTURA STROŠKOV STRUKTURA STROŠKOV V PODJETJU SNEŽNIK SINPO, D. O. O. V LETU % 10% 12% 4% STROŠKI MATERIALA STROŠKI STORITEV 73% AMORTIZACIJA STROŠKI DELA DRUGI STROŠKI Največji delež (73 %) vseh stroškov predstavlja delo. Temu sledijo storitve (12 %) in material (10 %). Delež materiala je večji od predvidenega, zaradi povečane realizacije pri izvajanju pogodbe za nadomestno izpolnitev invalidskih kvot. Podjetje je v letu 2011 načrtovalo dobiček v višini EUR in ga doseglo v višini EUR, kar je v trenutni gospodarski situaciji uspešno. Odklon od planiranega rezultata predstavljata oblikovanje popravka vrednosti terjatev v višini EUR in odloženi davki v višini EUR. PRODAJA Snežnik Sinpo, d. o. o. ustvarja prihodke od prodaje storitev matičnemu podjetju domačem trgu, in sicer: ter proizvodov na Program izdelave polken: Podjetje je izdelalo 886 m2 polken različnih tipov, za katere ima pridobljen CE certifikat. Odstopanje od plana m2 je veliko. Potrebo na tržišču stavbnega pohištva je podjetje v začetku leta ocenilo preveč optimistično. Zaradi recesije v gradbeništvu je bilo povpraševanje po polknih nizko, kar je tudi posledica zmanjšanja števila ljudi na tem programu in preusmeritev le-teh na druge programe.

8 6 Jelov program : Program je zajemal naslednje izdelke: jelovi lepljeni decimirani elementi, embalaža, palete, zaboji, priprava materiala za polkna, prah žaganje. Ves vhodni material se je pripravil in razrezal v matičnem podjetju. Jelov program je temeljil na podlagi prodaje proizvodov in storitev neposredno 100 % za domači trg. Pri programu je viden napredek, saj se je slab rezultat med letom proti koncu leta močno izboljšal. Iz programa je podjetje izločilo ljudi, ki so bili neproduktivni, kar je bilo napovedano že v preteklem letu. Program v taki sestavi je sposoben preživetja. Bukov program (decimirnica): Tu se izdelujejo bukovi decimirani elementi, stranski produkt so drva. Proizvodnja je bazirala na podlagi surovine iz matičnega podjetja. Podjetje je v letu 2011 iskalo pravo razmerje med vloženim delom za glavni produkt in drva. Povprečen izkoristek je bil 52 %, kar je nižje od zastavljenega. To pa je pomenilo tudi več dela s stranskim produktom, ki ga je moralo podjetje plasirati na trgu. Proizvedeno je bilo m3 elementov in m3 drv. Ob sorazmerno nizki prodajni ceni podjetje ni pokrilo vseh stroškov, zato načrtuje, da bo v prihodnjem letu omejilo količino proizvodnje (število ljudi), ter poskušalo dodajati manj dela na stranski produkt. Prav tako bo proizvodnjo bukovega žaganega lesa uvrstilo v program elementov, tako da doseže optimalen pretok in izkoristke. Če bo program kljub temu globoko negativen, ga bo potrebno popolnoma spremeniti ali pa celo ukiniti. Programi posredovanja delavcev (stm 92): Delavci, ki jih podjetje posreduje preko Agencije za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu in posredovanja po pogodbi o poslovnem sodelovanju matičnemu podjetju, pokrivajo svoje stroške in so pozitivno donosni. KUPCI in DOBAVITELJI Izdelki družbe so namenjeni nadaljnji predelavi v lesni industriji, zato so bili kupci predvsem iz segmenta pohištvene industrije, gradbeništva oz. predelovalne industrije. Snežnik Sinpo, d. o. o. sicer nima lastne zaščitne blagovne znamke, cilj pa je delati kakovostno, kar je zapisano tudi v politiki kakovosti podjetja, saj želi biti razpoznavno predvsem po zanesljivosti in pravočasnosti dostave in kakovosti izdelkov. Zadovoljstvo kupcev je sestavni del poročila za presojo ISO standarda, ki poteka letno. Sistem preverjanja zadovoljstva kupcev je temeljil na osnovi:

9 7 poslovnih srečanj in izražanja zadovoljstva s strani poslovnega partnerja, telefonskih kontaktov, reklamacij, pripravljenosti na poslovno sodelovanje (sklepanje letnih dogovorov, pogodb ali aneksov). Snežnik Sinpo, d. o. o. je storitvena organizacija, ki večinoma dela za matično podjetje. Manjši del pa opravlja storitve priprave embalažnega lesa podjetju za proizvodnjo vrat. Količina in vrednost reklamacij sta bila pod 0,5 % glede na poslovne prihodke. Največji dobavitelj za invalidsko podjetje je bila matična družba in sicer za: surovino - iglavci in listavci, storitve - toplotna energija, sušenje intelektualne storitve. Ostali večji dobavitelji dobavljajo material, opravljajo storitve brušenja rezil, zavarovalništvo, dobavljajo rezervne dele, energijo in PTT storitve. Manjšo nabavo vrši podjetje razpršeno, odvisno od pogojev dobave (cena, roki, zaloga, itd). Glavnina vseh dobaviteljev je rezidentov Republike Slovenije ENERGETSKA IN EKOLOŠKA DEJAVNOST Cilj ekološke dejavnosti je ponujati celovite, energetsko učinkovite in okolju prijazne rešitve. Ekološka dejavnost: Podjetje je ekološko usmerjeno, saj ima organiziran način odvoza odpadkov in v svoji proizvodnji ne uporablja zdravju škodljivih materialov. Odpadki se zbirajo ločeno in se na klic odpeljejo INVESTICIJE, DEZINVESTICIJE IN INFORMACIJSKA PODPORA INVESTIRANJE IN DEZINVESTIRANJE Vlaganje v vakuumsko zlagalno napravo, s krtačnim strojem za pometanje žagovine z desk je bilo orientirano v olajšanje dela ljudi, saj je zlaganje bukovine zelo težko delo. Ker to delo opravljata dve osebi, pomeni ta investicija tudi finančni prihranek pri delovni sili. Vložek v zlagalno napravo je znašal EUR in postavitev nadstreška z nosilno konstrukcijo za to napravo v višini EUR. Del investicije za nadstrešek v višini EUR se bo aktiviral še v letu Ostalo so znašale naložbe v opremo (kosilnica, računalnik, stol, ) v višini EUR.

10 8 Podjetje je prodalo star in dotrajan stroj za razrez lesa, ki že nekaj let ni bil v uporabi, dražbe zanj pa so bile neuspešne, v višini EUR, ter dotrajani tovorni avto (VW Caddy) za prevoz mehanikov po terenu v višini 200 EUR. Vrednosti sta z DDV-jem. INFORMACIJSKA PODPORA Informacijsko spremljanje materiala in dela se je nadgrajevalo s kalkulacijskimi modeli, ki jih uporabljajo tehnologi, pri izračunih dobičkonosnosti določenih izdelkov ali pa programov. Podjetje je skrbelo za nemoteno informacijsko podporo, delovanje tehnike, podporo uporabnikom in posodabljanje informacijske opreme. Menjava opreme je potekala tako, da je minimalno motila poslovne procese. Vsaka uvedena novost je bila podprta z načrtnim izobraževanjem uporabnikov OBVLADOVANJE TVEGANJ Podjetje dosega obvladovanje tveganja z enim od naslednjih štirih načinov: izogibanje tveganju, zmanjšanje tveganja, prenos tveganja, sprejem tveganja. Zaradi razvejane dejavnosti se Snežnik Sinpo, d. o. o. srečuje z različnimi tveganji, ki jih v osnovi deli na poslovna in finančna. Družba ima identificirane ključne vrste poslovnih in finančnih tveganj, za njihovo obvladovanje pa so zadolžena posamezna mesta odgovornosti. POSLOVNA TVEGANJA Proizvodnja: Zanesljivost dobaviteljev je zagotovljena s sistemom ISO standardov, pri tem se opravljajo izbori na podlagi vzpostavljenega sistema vhodne kontrole. Prav tako ima podjetje vzpostavljen režim kontrole proizvodnje, kakor tudi naprav in strojev. Redni periodični pregledi s strani pooblaščenih organizacij so zagotovljeni in evidentirani, kar omogoča varnejšo in trajnejšo uporabo proizvodnih sredstev. Informatika: Pripravljenost ob izpadu sistema, izgubi podatkov, stalne nadgradnje so stalnica v delovanju informatike. Namestitev popravkov (nadgradnje), spremembe in uporabe gesel, požarna pregrada, varnostno kopiranje, preverjanje varnostnih zapisov služijo zmanjševanju tveganj. Na kritičnih mestih je zagotovljen sistem neprekinjenega napajanja za kontroliran zaključek aplikacije (strežniki, plačilni promet). Podatki uporabnikov na delovnih postajah se kopirajo na strežnik.

11 9 Poslovanje s partnerji: Preverja se zanesljivost dobaviteljev in pogodbenih partnerjev, podjetje je pozorno na možnost motenih dobav ali nekonkurenčnih cen, analizirajo se tveganja pri poslovanju s posameznimi dobavitelji in sprejemajo ustrezni ukrepi v primeru neustreznega poslovnega sodelovanja. V skrajnem primeru podjetje s partnerjem preneha sodelovati in uporabi alternativne rešitve. Varnost in zdravje: Skrb podjetja za preprečevanje poškodb pri delu in nezgod na delovnem mestu, vpliva na zmanjšanje nevarnih pojavov s pomočjo ocenjevanj tveganj na delovnih mestih ter na podlagi izvajanj potrebnih ukrepov, nadzora in upoštevanju predpisov varstva pri delu, ter stalnega preverjanja tehnološkega postopka. FINANČNA TVEGANJA Valutno tveganje: Ker podjetje ne posluje s tujino, tveganj na tem področju ni. Skupino metod, kot so izpeljani finančni instrumenti, med katere npr. sodijo terminske pogodbe podjetje ne uporablja. Terjatve in obveznosti podjetja so nominirane v evrih. Obrestno tveganje: Družba ima najeto dolgoročno posojilo, ki je vezano na referenčno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR in finančni najem vezan na referenčno obrestno mero 3-mesečni EURIBOR, kateri pa je bil v juniju 2011 poplačan. V letu 2011 se družba ni dodatno dolgoročno zadolževala, zato se izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere ni povečala. Podjetje hkrati redno spremlja makroekonomska gibanja in pričakovanja glede prihodnjega gibanja obrestnih mer. Kredit dan matični družbi se obrestuje po predpisanem zakonu. Plačilno-sposobnostno tveganje: Zaradi tesnega medsebojnega sodelovanja hčerinskega podjetja z matičnim, likvidnostno tveganje ni rizično, se pa to lahko spremeni ob likvidnostnih problemih matice. To tveganje podjetje zmanjšuje s poslovanjem z zunanjimi podjetji. Zavarovanje premoženja: Ne moremo se zavarovati pred vsemi nevarnostmi, zato aktivno spremljamo stroške, ter tako pravočasno reagiramo na morebitne nevarnosti in nastale škode. Proces obvladovanja nevarnosti je centraliziran. Zavarovanje premoženja obsega zavarovanje nepremičnega in premičnega premoženja.

12 10 3. TRAJNOSTNI RAZVOJ 3.1. ZAPOSLENI - SINPO GIBANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH V PODJETJU SNEŽNIK SINPO, D. O. O. MESEC SNEŽNIK SINPO, D. O.O SNEŽNIK SINPO, D. O. O. -INVALIDI SNEŽNIK SINPO, D. O. O. SNEŽNIK SINPO, D. O. O. -INVALIDI JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER POVPREČJE 39,50 32,33 58,08 44,58 Število delavcev se je v letu 2011 glede na leto 2010 v povprečju zmanjšalo za 31. Konec leta 2010 je bilo zaposlenih 73 delavcev, konec leta 2011 pa se je število delavcev zmanjšalo na 70. V letu 2011 je bilo odpovedanih 6 pogodb o zaposlitvi: Pogodbe o zaposlitvi za določen čas se ni podaljšalo enemu delavcu neinvalidu. Iz razloga invalidnosti je bila odpovedana pogodba enemu invalidu. Iz poslovnega razloga je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi enemu delavcu neinvalidu. Iz razloga nesposobnosti je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi dvema invalidoma. Razlog smrt en delavec. Zaradi na novo nastalih potreb je podjetje zaposlilo 3 delavce.

13 11 PREGLED IZOBRAZBENE STRUKTURE ZAPOSLENIH IZOBRAZBA % št. del. % št. del Nekvalificiran Polkvalificiran Kvalificiran Srednja strokovna usposob Višja izobrazba Visoka izobrazba Magisterij SKUPAJ Družba ima zelo nizko izobrazbeno strukturo, saj v prvi vrsti zaposluje težje zaposljivo delovno silo, to je invalide. Invalidi so predvsem bivši delavci, ki so bili zaposleni na težjih fizičnih delih (sekači, težja dela na žagi). To so večinoma starejši delavci, ki nimajo niti končane osnovne šole in jih je težje pripraviti k izobraževanju. Prav tako prispeva k nizki izobrazbi tudi narava dela, saj delavci lahko z izkušnjami pridobijo in osvojijo znanje za opravljanje določenega dela. Izobrazbena struktura predstavlja 76 % delavcev z manj kot srednjo izobrazbo. ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI, DOPUSTA IN PRAZNIKOV LETO ODSOTNOST ŠT. UR % ODSOT. ZNESEK ŠT. UR % ODSOT. ZNESEK BOLEZNI V BREME DO 30 dni , , BOLEZNI REFUNDIRANE , , DOPUST , , PRAZNIK , SKUPAJ , , Vse odsotnosti v podjetju predstavljajo kar 24,53 % manko ur od skupnega števila Zaradi različnih vzrokov je znašala odsotnost v podjetju ur, kar pomeni manko 1,4 delavca na mesec in 16 delavcev na leto. Bolezni v letu 2005 so bile 12 %, v letu ,6 %, v letu ,8 %, v letu %, v letu ,10 %, v letu ,63 % in v letu ,53 %. V primerjavi s preteklim letom so se zmanjšale boleznine do 30 dni in povečale boleznine nad 30 dni, kar pomeni, da mora podjetje nadomestiti 9 delavcev na letni ravni. NADURNO DELO

14 12 V letu 2011 je bilo izplačanih 146 nadur, kar predstavlja 0,10 % od skupnega števila ur. Število nadur se iz leta v leto manjša. V letu 2010 je bilo izplačanih 740 nadur, kar je predstavljalo 0,36 % od skupnega števila ur. STAROSTNA STRUKTURA ZAPOSLENIH STAROSTNI RAZREDI Število zap Število zap Do 20 let Skupaj V družbi je kar 27 % delavcev starejših od 51 let, zato se družba srečuje s problemom večje odsotnosti (dopust, bolezen) in nezainteresiranostjo za izobraževanje. IZOBRAŽEVANJE Funkcionalna usposabljanja in izobraževanja, ko delavec pridobi splošna in specifična znanja, ki jih lahko takoj in neposredno uporabi pri svojem delu, predstavljajo največji delež vseh izobraževanj. Organizirana so predvsem v obliki seminarjev ter internih usposabljanj. Perspektivnim kadrom omogoča podjetje šolanje ob delu, pripravnikom in novo zaposlenim pa omogoča kakovostno uvajanje v delovno okolje pod vodstvom internih mentorjev. Podjetje Snežnik Sinpo, d. o. o. je imelo v letu 2011 sklenjeno pogodbo za visokošolsko izobraževanje na višji strokovni šoli za lesarstvo z enim kandidatom. Poleg rednih izobraževanj se zaposleni v podjetju udeležujejo strokovnih seminarjev, ki so organizirani predvsem zaradi spremembe zakonodaje. V letu 2011 so se udeležili seminarjev na področju informatike ter invalidske zakonodaje. Zaposleni se večkrat udeležijo tudi brezplačnih seminarjev. Stroški izobraževanj so v letu 2011 znašali 150 EUR. Ker ima podjetje zaposlene na strokovnih področjih v podjetju Snežnik, d. d., se izobraževanja s področja računovodstva, kadrov in plač ter varstva pri delu organizirajo preko Snežnika, d. d.

15 13 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu daje podjetje velik pomen. Zaveda se, da lahko zaposleni učinkovito in kakovostno opravljajo svoje delo samo v varnem in zdravju prijaznem delovnem okolju. Zato si nenehno prizadeva zmanjševati raven tveganja, ki je posledica izvajanja delovnih procesov. Za dosego teh ciljev je podjetje zavezano k: spremljanju zakonodaje, tehničnih smernic in drugih zahtev na vseh področjih, ki so povezana z varnostjo in zdravjem pri delu ter s primernim in pravočasnim uvajanjem teh zahtev v prakso, preprečevanju možnih tveganj za nastanek poškodb ali poslabšanja zdravstvenega stanja sodelavcev, določanju varnostnih ukrepov glede na možnosti odstranitve nevarnosti na izvoru, zmanjšanju nevarnosti, izvedbe tehničnih in organizacijskih ukrepov ter uporabi osebne varovalne opreme, zagotavljanju varnega in prijaznega delovnega okolja glede na naravo dela, z uporabo ustrezne, brezhibne in ergonomske delovne opreme, periodičnemu spremljanju, merjenju, poročanju o delovanju sistema varnosti in zdravja pri delu, vključno s cilji in programi za izboljšanje, doslednemu izvajanju varnostnih ukrepov za doseganje nenehnega zmanjševanja tveganj za nastanek poškodb ali zdravstvenih okvar, izvajanju preventivnih zdravstvenih pregledov in razporejanju sodelavcev na taka dela, ki ustrezajo njihovemu zdravstvenemu stanju, izvajanju posebno nevarnih del le v skladu z navodili in pod ustreznim nadzorom strokovnih oseb, sprotnemu dopolnjevanju Izjave o varnosti glede na zakonske spremembe in spremembe v delovnih procesih, nenehnemu usposabljanju, dvigovanju zavesti vseh sodelavcev in zunanjih partnerjev o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu SISTEM KAKOVOSTI, VAROVANJE OKOLJA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST SISTEM KAKOVOSTI SISTEM KAKOVOSTI ISO 9001:2008 Notranjo presojo je podjetje izvedlo v mescu oktobru Presoja je bila izvedena s strani sedmih zaposlenih, ki so se predhodno usposobili za notranje presojevalce in so zaposleni v sistemu Snežnik. Neskladnosti niso bile ugotovljene, danih pa je bilo nekaj priporočil, ki so bila upoštevana še pred izvedbo zunanje presoje.

16 14 Vodstveni pregled je bil realiziran na seji kolegija meseca februarja Na njem so se obravnavala poročila o presojah sistema kakovosti, o izvedenih ukrepih, ki so posledica predhodnih vodstvenih pregledov, o ostalih izvedenih ukrepih, o poteku vseh procesov in o informacijah in povratnih informacijah odjemalcev. Zunanjo presojo je Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje izvedel konec Maja Sistem kakovosti podjetja, ki se razvija ustrezno z zahtevami standarda, je podjetje tudi to leto uspešno zagovarjalo. Notranje usposabljanje na področju vodenja sistema je učinkovito in izpolnjuje predvidene učinke. VAROVANJE OKOLJA Temu področju posveča podjetje veliko pozornosti, saj urejeno in čisto delovno mesto in okolje pomenita na koncu tudi zdravju neškodljivo delovno okolje, kar pripomore k manjšemu izpadu zaradi bolniške, večji učinkovitosti in dobremu počutju v družbi. DRUŽBENA ODGOVORNOST V okviru svojih možnosti podjetje podpira okoliška društva in svoje zaposlene pri njihovih dejavnostih.

17 15 4. RAČUNOVODSKI IZKAZI Računovodske izkaze za leto 2011 je revidirala revizijska družba REVIDICOM revizijska družba d. o. o.

18 RAČUNOVODSKI IZKAZI SNEŽNIK SINPO D. O. O. Bilanca stanja na Ind. SREDSTVA ,2 A. DOLGOROČNA SREDSTVA ,5 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR ,3 1. dolgoročne premoženjske pravice II. Opredmetena osnovna sredstva ,1 1. Zemljišča in zgradbe ,7 a) zemljišča ,0 b) zgradbe ,5 2. Proizvajalne naprave in stroji ,8 3. Druge naprave in stroji ,5 4. Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju III. Naložbene nepremičnine 0 0 0,0 IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0 0,0 VI. Odložene terjatve za davek ,9 B. KRATKOROČNA SREDSTVA ,1 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 II. Zaloge ,2 III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0,0 IV. Kratkoročne poslovne terjatve ,4 1. Kratkoroč.poslov.terjatve do družb v skupini ,4 2. Kratkoroč.poslov.terjatve do kupcev ,2 3. Kratkoroč.poslov.terjatve do drugih ,5 V. Denarna sredstva ,1 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ,2 A. KAPITAL ,2 I. Vpoklicani kapital ,0 1. Osnovni kapital ,0 VI. Prenesena čista izguba ,7 VII. Čisti dobiček poslovnega leta 0 0 0,0 VIII. Čisti izguba poslovnega leta B. REZERVACIJE ,8 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti ,1 2. Dologoročne pasivne časovne razmejitve ,2 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI ,0 I. Dolgoročne finančne obveznosti ,0 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank ,0 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ,0 II. Kratkoročne finančne obveznosti ,7 1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank ,7 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti ,0 III. Kratkoročne poslovne obveznosti ,7 1. Kratkoroč. poslov. obveznosti do družb v skupini ,9 2. Kratkoroč. poslov. obvez.do dobaviteljev ,4 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti ,0 D. Pasivne časovne razmejitve ,9

19 17 IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA za obdobje do Ind. A. Čisti prihodki od prodaje Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu-snežnik Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu-ostalo Čisti prihodki od prodaje na trgu EU B. Sprememba vred.zalog proizv.in nedokonč.proizvodnje Č. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve D. Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki E. Drugi poslovni prihodki F. Kosmati donos od poslovanja G. Poslovni odhodki I. Stroški blaga materiala in storitev Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala Stroški porabljenega materiala Stroški storitev II. Stroški dela Stroški plač Stroški pokojninskih zavarovanj Drugi stroški dela III. Odpisi vrednosti Amortizac.neopredm.dolgoroč.sredstev in opredmet.osnov.sr Prevrednot.poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih Prevrednot.poslovni odhodki pri obratnih sredstvih IV. Drugi poslovni odhodki Rezervacije - 2. Drugi stroški H. Dobiček iz poslovanja I. Izguba iz poslovanja J. Finančni prihodki II. Finančni prihodki iz danih posojil Finančni prihodli iz posojil, danih družbam v skupini Finančni prihodli iz posojil, danih drugim III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih K. Finančni odhodki II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menič. obve L. Drugi prihodki II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki M. Drugi odhodki N. Celotni dobiček O. Celotna izguba R. Odloženi davki S. Čisti dobiček obračunskega obdobja Š. Čista izguba obračunskega obdobja T. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

20 18 IZKAZ DENARNIH TOKOV za obdobje A. Denarni tokovi pri poslovanju a) Postavke izkaza poslovnega izida Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. ob b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance sta Začetne manj končne poslovne terjatve Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve Začetne manj končne zaloge Končni manj začetni poslovni dolgovi Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije c) Prebitek prejemkov pri poslovanju (a + b) B. Denarni tokovi pri naložbenju a) Prejemki pri naložbenju Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenj Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb b) Izdatki pri naložbenju Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 0 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb c) Prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) C. Denarni tokovi pri financiranju a) Prejemki pri financiranju Prejemki od vplačanega kapitala Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 0 0 Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij b) Izdatki pri financiranju Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 0 0 c) Prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) Č. Končno stanje denarnih sredstev x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) y) Začetno stanje denarnih sredstev

21 19 Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1.1. do I. Vpoklican kapital II. Kapitalske rezerve 1. Osnovni kapital 1. Zakonske rezerve III. Rezerve iz dobička 2. Rezerve za lastne delnice 3. Lastne delnice IV. Presežek iz prevrednote nja V. Preneseni čisti VI. Čisti poslovni VII. Skupaj poslovni izid izid poslovnega leta 2. Preneseni čisti izguba 2. Čista izguba poslovnega leta A.1. Stanje 31.decembra a) Preračun za nazaj - b) Prilagoditve za nazaj A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja č) Vnos dodatnih vplačil v kapital e) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic - g) Izplačilo deleža v dobičku - - B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja b) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb - - B.3. Spremembe v kapitalu 0 a) Razporeditev preostalega dela poslovnega izida primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala č) Poravnava izgube kot odbitne postavke kapitala D. Stanja 31. decembra BILANČNA IZGUBA Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1.1. do I. Vpoklican kapital II. Kapitalsk e rezerve 1. Osnovni kapital 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za lastne delnice 3. Lastne delnice IV. Presežek iz prevredn otenja V. Preneseni čisti poslovni izid 2. Preneseni čisti izguba VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2. Čista izguba poslovnega leta VII. Skupaj A.1. Stanje 31. decembra a) Preračun za nazaj - b) Prilagoditve za nazaj III. Rezerve iz dobička A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja b) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb - - B.3. Spremembe v kapitalu 0 a) Razporeditev preostalega dela poslovnega izida primerjalnega - poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala č) Poravnava izgube kot odbitne postavke kapitala D. Stanja 31. decembra BILANČNA IZGUBA

22 20 Izkaz bilančnega dobička/bilančne izgube za leto 2011 POSTAVKA A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 0 0 C. PRENESENI ČISTI DOBIČEK 0 0 Č. PRENESENA ČISTA IZGUBA D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 0 0 E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA zmanjšanje zakonskih rezerv 0 0 zmanjšanje rezerv za lastne delnice in 2. lastne poslovne deleže zmanjšanje statutarnih rezerv zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 0 0 F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA povečanje zakonskih rezerv 0 0 povečanje rezerv za lastne delnice in 2. lastne poslovne deleže povečanje statutarnih rezerv povečanje drugih rezerv iz dobička 0 0 G. BILANČNI DOBIČEK 0 0 H. BILANČNA IZGUBA Osnove za izdelavo računovodskih izkazov Snežnik Sinpo d. o. o. Kočevska Reka je evidentiral poslovne dogodke in izdelal računovodske izkaze v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakonom o davku na dodano vrednost in drugimi predpisi in uredbami, ki urejajo računovodsko, finančno in davčno poslovanje ter Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. V izkazih je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan , ter poslovni in finančni izid za leto Bilanca stanja je sestavljena in členjena v skladu s SRS 24.4 za velika in srednja podjetja, izkaz poslovnega izida v skladu s SRS 25.5 po različici I. V bilanci stanja so kategorije prikazane v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem prejšnjem obračunskem obdobju. Izkaz poslovnega izida prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem prejšnjem obračunskem obdobju. Posamezne postavke, ki v družbi ne prihajajo v poštev, niso navedene. Postavke v izkazih so prikazane v nominalnih knjigovodskih vrednostih in so odraz vseh poslovnih dogodkov obravnavanega obdobja. Finančna sredstva, pridobljena iz naslova posebnih oprostitev in olajšav za invalidska podjetja v skladu z zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov družba ločeno vodi na posebnih kontih in jih uporablja v skladu z 61. členom tega zakona. Poslovno leto je enako koledarskemu letu in se zaključi z 31. decembrom tekočega leta.

23 Pomembnejše računovodske usmeritve v poslovnem letu 2011 POSAMEZNE RAČUNOVODSKE USMERITVE Pri oblikovanju računovodskih informacij družba upošteva predpostavke o nastanku poslovnih dogodkov in neomejenosti delovanja. Družba ne evidentira poslovnih dogodkov in ne izdeluje računovodskih izkazov po področnih in območnih odsekih. Družba je za preračun v domačo valuto pri postavkah, ki glasijo na tujo valuto, uporabila srednji tečaj Banke Slovenije na dan obračuna. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA Med opredmetena osnovna sredstva podjetja spadajo zemljišča, zgradbe, oprema in drobni inventar. Drobni inventar sestavljajo priročna orodja in naprave ter drugi predmeti, katerih doba uporabnosti je daljša od enega leta in njihova posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR. Za drobni inventar, ki ima življenjsko dobo krajšo od enega leta podjetje vodi le količinsko evidenco. Družba uporablja za svojo računovodsko usmeritev model nabavne vrednosti. Po modelu nabavne vrednosti družba osnovna sredstva po začetnem pripoznanju slabi le v primerih, ko obstajajo znamenja za oslabitev sredstva. Nabavna vrednost posameznega opredmetenega osnovnega sredstva zajema nakupno ceno in vse stroške, ki se lahko neposredno pripišejo usposobitvi sredstva za nameravano uporabo. Med te stroške se štejejo tudi stroški prevoza in montaže. Neodpisana (knjigovodska) vrednost posameznega osnovnega sredstva ne more biti večja od vrednosti, nadomestljive v nastanku njegove dobe uporabnosti. To dejstvo se upošteva tudi pri preverjanju amortizacijskih stopenj. Kasneje nastali stroški, ki omogočajo večje bodoče koristi glede na prej ocenjene, povečujejo nabavno vrednost. Stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe uporabnosti sredstva, zmanjšujejo do takrat obračunani popravek vrednosti. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava posamično. Osnova za obračun amortizacije je polna nabavna vrednost, zmanjšana za neamortizljivi del. Pri osnovnih sredstvih, ki nimajo več uporabne vrednosti, se neodpisana vrednost odpiše v breme odhodkov.

24 22 Dobiček pri odtujitvi se evidentira med prevrednotovalne poslovne prihodke, izgube pri odtujitvi pa med prevrednotovalne poslovne odhodke. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA Neopredmetena dolgoročna sredstva podjetja sestavljajo dolgoročne premoženjske pravice, katere predstavljajo predvsem računalniški programi. Pripoznajo se na podlagi upravičeno pričakovanih večletnih prihodnjih gospodarskih koristi, zaračunanih naenkrat za več let. Družba uporablja za svojo računovodsko usmeritev model nabavne vrednosti. Po modelu nabavne vrednosti družba osnovna sredstva po začetnem pripoznanju slabi le v primerih, ko obstajajo znamenja za oslabitev sredstva. V dejansko nabavno vrednost posameznega neopredmetenega dolgoročnega sredstva se všteva njegova nakupna cena, zmanjšana za popuste. Doba koristnosti dolgoročnih premoženjskih pravic ne more presegati dobe, za katero so bile dane. To dejstvo se upošteva tudi pri preverjanju amortizacijskih stopenj. ODLOŽENI DAVKI Terjatve za odložene davke se pojavljajo kot posledica začasnih razlik med davčnim in računovodskim dobičkom ter kot posledica davčnih izgub in davčnih dobropisov. Pojavljajo se zlasti zaradi obračunavanja odhodkov iz prevrednotenja, vračunavanja rezervacij in prevrednotenja (okrepitve) določenih gospodarskih kategorij. Njihove posledice se izkazujejo v poslovnem izidu.

25 23 ZALOGE Zaloge materiala se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni ceni in v porabo prenašajo po metodi povprečnih tehtanih nabavnih cen. Zaloge gotovih izdelkov se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo in v porabo prenašajo po stalni zoženi lastni ceni. Konec leta se uskladijo na iztržljivo vrednost. Družba spremlja proizvodnjo po metodi proizvajalnih stroškov. Sestavine kalkulacije stroškovnega nosilca (končnega proizvoda) so: neposredni stroški materiala (surovine in material) posredni proizvajalni stroški v ožjem pomenu (pomožni material, proizvodne storitve, storitve vzdrževanja, najemnine, komunalne storitve, amortizacija, stroški plač in zavarovalne premije stroškovnih nosilcev proizvodnje) in posredni stroški nakupovanja (prevozi surovin in materiala, povračila stroškov zaposlencev, stroški plač stroškovnih nosilcev nabave). Z obračunom proizvodnje pa družba ugotavlja odmike od stalnih cen. Stalne cene proizvodnje so ocenjene s stopnjo dokončanosti glede na gotove izdelke. Konec leta družba primerja tako ugotovljeno vrednost zalog z njihovo čisto iztržljivo vrednostjo. Če je knjigovodska vrednost večja, je potrebno vrednost zalog zmanjšati na znesek čiste iztržljive vrednosti zalog, odpis vrednosti pa všteti med odhodke poslovanja. KRATKOROČNE TERJATVE Kratkoročne terjatve predstavljajo postavko, ki je izterljiva v teku enega leta. Izkazane so z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin. Družba ločeno izkazuje kratkoročne poslovne terjatve do nadrejene družbe Snežnik d. d.. Kratkoročne poslovne terjatve do tujine so izkazane. Usklajevanje terjatev je opravljeno s pošiljanjem izpisov odprtih postavk kupcem po stanju na dan Analitična evidenca kupcev je usklajena z glavno knjigo po stanju na dan V bilanci stanja so terjatve prikazane z utemeljenimi poplačljivimi zneski. Za razlike med vrednostjo terjatev in njih poplačljivimi zneski se oblikujejo popravki vrednosti terjatev, ki se vračunajo med prevrednotovalne poslovne odhodke. Družba smatra, da so vse terjatve izterljive, zato popravki vrednosti terjatev konec leta niso bili oblikovani. Družba evidentira obračunane zamudne obresti kupcem za nepravočasno plačane terjatve na kontu popravkov vrednosti in jih upošteva med prihodke od obresti, ko so plačane.

26 24 DENARNA SREDSTVA Denarna sredstva predstavljajo dobroimetje na poslovnem računu, denarna sredstva v blagajni ter depozit na odpoklic. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v letu dni in je njih nastanek verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena. V aktivnih kratkoročnih časovnih razmejitvah družba izkazuje kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke in prehodno nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. V pasivnih kratkoročnih časovnih razmejitvah družba izkazuje kratkoročne vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno odložene prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Kratkoročne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo. Ob sestavljanju računovodskih izkazov pa je potrebno preverjati realnost in upravičenost njihovega oblikovanja. KAPITAL Celotni kapital družbe sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček oziroma prenesena čista izguba iz prejšnjih let in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana čista izguba poslovnega leta. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih podjetja poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih velikost je mogoče zanesljivo izmeriti. Namen rezervacij je oblikovanje vnaprej vračunanih stroškov oz. odhodkov, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oz. odhodkov. Družba je v skladu z SRS 2006 v letu 2006 obračunalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine. V naslednjih letih družba črpa te rezervacije za dejansko nastale stroške jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi ter jih na koncu vsakega obračunskega obdobja poveča ali zmanjša na ocenjeni znesek, ki ustreza predvideni potrebi za poravnavo obveze v prihodnosti.

27 25 OBVEZNOSTI Obveznosti se izkažejo po začetni pripoznani vrednosti in zmanjšujejo za odplačane zneske. Kratkoročne obveznosti so pripoznane v povezavi s financiranjem lastnih sredstev in jih je potrebno poravnati v obdobju, krajšem od leta dni. Dolgoročne obveznosti pa je potrebno poravnati v obdobju, daljšem od leta dni. Dolgoročne obveznosti se zmanjšujejo tudi za prenos zneskov, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni, med kratkoročne obveznosti. Kot posebna vrsta dolgoročnih dolgov se obravnavajo obveznosti za odloženi davek. Obračunane obresti skupaj s prevrednotenjem obveznosti predstavljajo finančne odhodke. Obveznosti se prevrednotijo v skladu s pogodbo med upnikom in dolžnikom. Obveznosti izražene v tuji valuti, so preračunane v domačo valuto na dan nastanka in na dan bilance stanja po srednjem tečaju Banke Slovenije. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Pasivne časovne razmejitve se nanašajo na kratkoročno vnaprej vračunane stroške in na kratkoročno odložene prihodke. PRIHODKI OD PRODAJE IN DRUGI POSLOVNI PRIHODKI V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi se prihodki od prodaje in pripadajoči dobropisi pripoznavajo ob izdaji računov na osnovi fakturiranih vrednosti, izključujoč popuste in reklamacije. Ob izdaji se pričakuje, da bodo računi plačani v celoti in v zahtevanih rokih. FINANČNI PRIHODKI Finančne prihodke predstavljajo pogodbeno določeni donosi kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb in realizirane pozitivne tečajne razlike. Prihodki iz naslova obresti se pripoznavajo ob obračunu, prihodki pozitivnih tečajnih razlik pa ob nastanku. Osnova za obračun je srednji tečaj Banke Slovenije. DRUGI PRIHODKI Druge prihodke predstavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu povečujejo poslovni izid. Pripoznajo se ob nastanku v dejansko nastalih zneskih in v celoti. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV Stroške materiala predstavljajo cenovno izraženi potroški materiala, potrebnega za nemoten potek celotnega poslovnega procesa. Enako velja za stroške storitev, oboji pa se ugotavljajo na podlagi fakturnih vrednosti in odvisnih stroškov. Nabavno vrednost prodanih količin trgovskega blaga predstavljajo stroški

28 26 nabave blaga, to je fakturna vrednost in odvisni stroški nabave (prevozi ), izključujoč popuste in dobropise. STROŠKI DELA Stroške dela predstavljajo vse oblike poplačil zaposlencem v zameno za njihovo službovanje. Sestavljajo jih plače zaposlenih v bruto zneskih, nadomestila plač, nagrade in druge dodatne dajatve. Plače in nadomestila plač se obračunavajo na osnovi porabljenega časa, pogojev dela in uspešnosti v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbami o zaposlitvi. Stroški dela se pripoznajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in/ali druge oblike upravičenosti do nadomestil. AMORTIZACIJA Stroške amortizacije predstavljajo zneski nabavnih vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter naložbenih nepremičnin, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v odhodke. Stopnje amortizacije določa podjetje glede na predvideno dobo koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva ali neopredmetenega dolgoročnega sredstva. Pri določanju stopnje amortizacije podjetje upošteva naslednje kriterije: dobo pričakovanega fizičnega izrabljanja, dobo pričakovanega tehničnega staranja, dobo pričakovanega ekonomskega staranja, pričakovane zakonske in druge omejitve uporabe. Kot doba koristnosti posameznega osnovnega sredstva se upošteva tista, ki je med štirimi navedenimi najkrajša. Ob koncu posameznega obračunskega obdobja se preverja doba koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Uporablja se metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Osnovne amortizacijske stopnje, ki se uporabljajo so: Vrsta osnovnega sredstva Amortizacijska stopnja (v %) Gradbeni objekti in zunanja ureditev 1,00-5,00 Proizvodna oprema 6,25 25,00 Transportna sredstva 10,00 25,00 Pisarniško in delovno pohištvo 12,50 25,00 Pisarniški stroji (telefoni,faksi,fotokop stroji, ipd.) 7,00 Računalniki in računalniška oprema 25,00 50,00 Drobni inventar 10,00 25,00 Materialne pravice-programi 20,00 50,00 Vlaganja v tuja osnov.sred. 1,00

29 27 FINANČNI ODHODKI Finančne odhodke predstavljajo stroški pogodbeno določenih obresti za najete kredite, prevrednotovalni finančni odhodki in realizirane negativne tečajne razlike. Odhodki obresti se pripoznavajo ob obračunu, odhodki negativnih tečajnih razlik pa ob nastanku. Celotne pogodbene obresti pri kratkoročnih in dolgoročnih obveznostih iz poslovanja se obravnavajo kot finančni odhodek. Prevrednotenje kreditov v tujih valutah zaradi ohranjanja realne vrednosti povečuje finančne prihodke ali finančne odhodke. DRUGI ODHODKI Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu zmanjšujejo izid iz rednega poslovanja.

30 28 BILANCA STANJA SREDSTVA EUR A. Dolgoročna sredstva EUR Stanje dolgoročnih sredstev konec leta 2011 znaša EUR in se je v primerjavi s stanjem konec leta 2010 povečalo za EUR. I. Neopredmetena sredstva EUR Tabela gibanja neopredmetenih sredstev Dolgoroč. SKUPAJ NABAVNA VREDNOST Stanje Povečanje 0 0 Zmanjšanje Prevrednotovanje 0 0 Stanje POPRAVEK VREDNOSTI Stanje Amortizacija Zmanjšanje Povečanje 0 0 Prevrednotovanje 0 0 Stanje NEODPISANA VREDNOST Stanje Stanje Neopredmetena sredstva so se v primerjavi s stanjem preteklega leta zmanjšala za EUR.

31 29 II. Opredmetena osnovna sredstva EUR Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev Zemlj. Zgradbe Proizv. naprave in stroji Proizv. naprave in stroji - leasing Drobni inventar Osnovna sredstva v izdelavi Predujmi za osnovna sredstva SKUPAJ Nabavna vrednost Stanje Povečanja Prenos leasinga Zmanjšanje Zmanjšanje (slabitve) Prevrednotovanje Stanje Popravek vrednosti Stanje Prenos leasinga Povečanje (življ.dobe) Amortizacija Zmanjšanje Zmanjšanje (slabitve) Prevrednotovanje Stanje Neodpisana vrednost Stanje Stanje Sedanja vrednost nepremičnin se je iz naslova investiranja povečala za EUR in zmanjšala za obračunano amortizacijo v višini EUR. V letu 2011 je prišlo tudi do izločitve vlaganj v tuja osnovna sredstva, ki so v lasti Snežnika, višini EUR. Sedanja vrednost proizvajalne opreme in strojev se je iz naslova investiranja povečala za EUR in zmanjšala za obračunano amortizacijo v višini EUR ter izločitev iz uporabe v višini EUR. Med proizvajalnimi napravami v leasingu se nahaja linija za dolžinsko spajanje lesa, ki jo je podjetje najelo v letu Nabavna vrednost linije zajema tudi oceno stroškov razgradnje v višini 417 EUR, ki zajema oceno stroška razreza, prevoza na deponijo in uničenja elektronskih komponent stroja. Podrobnosti finančne pogodbe so pisane v točki finančnih obveznosti. V obravnavanem poslovnem letu je družba investirala v opredmetena osnovna sredstva EUR. Povečanje vrednosti osnovnih sredstev v višini EUR se nanaša na pisarniški del nepremičnin. Konec leta 2011 družba izkazuje EUR osnovnih sredstev v gradnji oz. izdelavi. Družba ima kot jamstvo za dolgoročne obveznosti iz naslova kredita v višini EUR, prejetega od N-LB Podružnica Kočevje z dne in zavarovanje denarne terjatve - Občina Kočevje - notarski zapis Opr. št. SV 787/07 zastavljena osnovna sredstva po neodpisani vrednosti EUR.

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

(Microsoft Word - Sinpo- letno poro\350ilo 2016)

(Microsoft Word - Sinpo- letno poro\350ilo 2016) KAZALO IZJAVA O ODGOVORNOSTI DIREKTORJA... 1. UVOD... 1 1.1. GENERALNI CILJI... 1 1.2. PISMO DIREKTORJA... 1 2. POSLOVNO POROČILO... 2 2.1. POSLOVNA STRATEGIJA... 2 2.2. LASTNIŠKA STRUKTURA IN KAPITAL

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC)

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC) LETNO POROČILO 2007 KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO... 3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI... 9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI... 10 IZJAVA UPRAVE...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO KAZALO... 2 POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 11 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016... 11 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA...

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc)

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc) LETNO POROČILO 2006 KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO....3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI..9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI....10 IZJAVA UPRAVE..10

Prikaži več

letno poročilo 2006

letno poročilo 2006 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO... 5 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 5 1.1. Osnovna izkaznica družbe...

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015 Triglav Skladi marec 2015 VSEBINA 1 POSLOVNO POROČILO... 3 1.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI... 3 1.2 POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE... 5 1.3 DOGODKI PO DATUMU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV... 9 1.4 RAZVOJNE USMERITVE

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26.

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26. KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne 28.11.2009, 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06),

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

LETNO POROÈILO DRUŽBE SNEŽNIK 2006

LETNO POROÈILO DRUŽBE SNEŽNIK 2006 LETNO POROČILO za leto 2006 družbe SNEŽNIK, d.d., Kočevska Reka Kočevska Reka, april 2007 Jože Hrovat, dipl. ekon. direktor KAZALO 1 UVOD...2 1.1 POVZETEK POSLOVNEGA LETA 2006...2 1.2 NAGOVOR UPRAVE...4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

JAVNO PODJETJE NERGETIKA ŠENTRUPERT d. o. o. Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. Šentrupert Šentrupert LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO

JAVNO PODJETJE NERGETIKA ŠENTRUPERT d. o. o. Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. Šentrupert Šentrupert LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2016 1 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 4 1.1 Predstavitev družbe... 4 1.2 Pravne podlage:... 5 1.3 Lastništvo in kapital družbe... 5 1.4 Pomembnejši poslovni dogodki

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več

Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 201

Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 201 Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 2012 KAZALO I. PREDSTAVITEV DRUŢBE... 1 I.1 OSNOVNI PODATKI...

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Layout 1

Layout 1 Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN Poslovni dogodki v letu 2014 Zgledi računovodskih izkazov določenih uporabnikov V zgledih prikazujemo pregled poslovnih dogodkov in knjiženja za leto 2014, pojasnila

Prikaži več