Uprava družbe

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uprava družbe"

Transkripcija

1 Uprava Gorenja, d.d. na podlagi 11. člena Poslovnika o delu skupščine Gorenja, d.d., predlaga skupščini Gorenja, d.d. naslednji predlog sklepa k točki 1: Izvolijo se delovni organi skupščine. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Katjo Fink, notarko iz Celja. O b r a z l o ž i t e v : Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in člane verifikacijske komisije za izvedbo glasovanja in volitev ter zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je pisno povabila notarko Katjo Fink, ki je povabilo sprejela in potrdila svojo navzočnost. Velenje, dne Predsednik uprave Franc Bobinac 1

2 Poročilo nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., o preveritvi letnega poročila za leto 2012 Spoštovani delničarji! Nadzorni svet je v letu 2012 nadziral poslovanje družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, statutom družbe, poslovnikom, kodeksom ravnanja, ter opravil tudi druge naloge. Nadzorni svet sestavljajo: predsednik Uroš Slavinec, namestnica predsednika dr. Maja Makovec Brenčič, dr. Marcel van Assen, Keith Miles, Bernard Pasquier (predstavniki delničarjev), namestnik predsednika Krešimir Martinjak, Peter Kobal, Drago Krenker in Jurij Slemenik (predstavniki zaposlenih). Do je bil član nadzornega sveta tudi dr. Peter Kraljič, ki je na lastno željo prenehal z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta. Vsi člani nadzornega sveta so takoj po izvolitvi podpisali pisno izjavo, da nimajo nikakršnih nasprotij interesov in so pri svojem delu v celoti neodvisni. DEJAVNOSTI NADZORNEGA SVETA Nadzorni svet je v letu 2012 opravil dvanajst sej, od tega tri korespondenčno. Decembra leta 2011 smo potrdili načrt za poslovno leto 2012 in razvoj aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev skrbno spremljali med letom. Poslovno okolje je bilo v letu 2012 izredno zahtevno. Še ob koncu tretjega četrtletja je Skupina Gorenje izkazala visok negativen rezultat v višini 6,4 milijona EUR. Ob tem, da je bilo poslovanje v zadnjem četrtletju zelo dobro, je bil čisti poslovni izid ob koncu leta pozitiven, za kar gre čestitati vsem zaposlenim. Oteženo pridobivanje dolgoročnih posojil, poglabljanje recesije, padanje cen in padec zaupanja potrošnikov na globalnem trgu je samo nekaj dejavnikov, ki so Gorenju precej otežili poslovanje v letu V lanskem letu smo ob strokovni pomoči kadrovske komisije nadzornega sveta pričeli s postopki za imenovanje uprave za novo mandatno obdobje. V oktobru smo imenovali Franja Bobinca za predsednika uprave z mandatom do sredine julija 2018 in mu ob tem tudi podelil nalogo, da kot mandatar za sestavo uprave nadzornemu svetu predlaga ostale člane uprave. Pomembno je tudi, da smo postavili jasne cilje za vsa področja poslovanja, ki jih mora uprava izpolnjevati. Po potrditvi predloga predsednika uprave za sestavo uprave s strani kadrovske komisije je nadzorni svet 2

3 na seji dne imenoval še ostale člane uprave za novo mandatno obdobje. Sestava uprave bo tudi v naslednjem mandatu enaka kot doslej, z izjemo Uroša Marolta, ki po izteku mandata ostaja v Skupini Gorenje. V lanskem letu je nadzorni svet še posebno pozornost namenjal poslovanju pohištvenega segmenta Skupine Gorenje. Ob skrbnem spremljanju predlogov uprave ter iskanju najboljše možnosti za prihodnost poslovanja družbe je nadzorni svet februarja letos potrdil prodajo družb Gorenje Kuhinje, d. o. o., ter Gorenje Notranja oprema, d. o. o., investicijski družbi Cobe Capital. Ocenjujemo, da se je na ta način za že dalj časa trajajoče negativno poslovanje omenjenih družb našla zelo dobra rešitev. V nadzornem svetu se zavedamo pomembnosti delovnih mest in s potrditvijo odprodaje družb smo to vsekakor omogočili. Po drugi strani pa smo si enotni, da je znamka Gorenje še posebej na območju Zahodnega Balkana prepoznana tudi na področju kuhinjskega pohištva in da predstavlja lastno kuhinjsko pohištvo pomemben kanal za prodajo gospodinjskih aparatov. To je bil tudi eden izmed razlogov, da smo podprli tako rešitev, ki Gorenju še vedno omogoča prodajo kuhinjskega pohištva. Zniževanje dolga je eden izmed najpomembnejših ciljev družbe. V lanskem letu smo na vsaki seji nadzornega sveta pozorno obravnavali dobičkonosnost poslovanja, upravljanje z obratnim kapitalom, investicije ter proces dezinvestiranja. Ocenjujemo, da je uprava delo na tem področju opravila uspešno, saj je bilo ustvarjenih 43,7 milijona EUR prostega denarnega toka, kar je Gorenju omogočilo razdolžitev pri bankah v podobni višini. Pozorno smo spremljali tudi postopke optimizacije proizvodnje. Zavedamo se, da so zaposleni opravili ogromno dela že v lanskem letu, v letošnjem letu pa bodo postopki selitev zaključeni. Ob vedno težjih pogojih poslovanja ter ob dejstvu, da je večina konkurentov v panogi že izvedla selitev proizvodnje v države z nižjimi stroški, je bila odločitev za ta korak gotovo prava. Konec letošnjega leta bo družba iz tega naslova dosegla prihranke, poln učinek pa se bo prvič poznal v poslovnem letu Poudariti moramo, da je nadzorni svet izjemno zadovoljen, da je uprava ob selitvah s predstavniki reprezentativnih sindikatov podpisala sporazum, ki zagotavlja, da zaradi selitev v Velenju ne bo odpuščanj. Zaposleni predstavljajo velik kapital Gorenja, zato je ob ukrepih, kot so selitve proizvodnje, potrebno z njimi komunicirati transparentno, konsistentno in pravočasno, kar se je v konkretnem primeru tudi zgodilo. Skladno z dosedanjo prakso je uprava nadzorni svet redno seznanjala s pomembnimi poslovnimi dogodki, primerjalnimi analizami s konkurenti, o prodajnih razmerah na trgih, o gibanju cen materialov in surovin ter o obvladovanju tveganj. Glede na zelo zahtevne pogoje poslovanja ocenjujemo, da so uprava in vsi zaposleni v družbi s tem, ko sta bila dosežena visok prosti denarni tok ter pozitiven čisti poslovni izid ter so znižali zadolženost, svoje delo opravili dobro. Redno smo spremljali tudi realizacijo sklepov, sprejetih na naših sejah, in ugotavljamo, da je uprava realizirala vse. Ob potrditvi nove organizacije družbe je s Marko Mrzel prevzel funkcijo člana uprave za prodajo in marketing, zaradi česar je moral nadzorni svet imenovati novega člana uprave za finance in ekonomiko. Ob postopkih, ki jih je opravila 3

4 kadrovska komisija nadzornega sveta, ter ob potrditvi predloga s strani predsednika uprave smo na aprilski seji za člana uprave za področje financ in ekonomike imenovali dr. Petra Groznika. Seznanili smo se tudi z znižanjem plač v Skupini Gorenje, ki je pričelo veljati s Na predlog članov uprave pa so se njihovi prejemki že s znižali za 15 %. V zadnjih štirih letih se je uprava odpovedala nagradam za poslovno uspešnost, kljub temu da bi jim skladno z veljavnimi kriteriji o nagrajevanju članov uprave nagrada pripadla. Nagradi se je uprava odpovedala tudi za poslovno leto Komisije nadzornega sveta V preteklem letu smo ocenili tudi delovanje komisij. Vse opravljajo svoje delo v skladu s pristojnostmi oziroma sklepi nadzornega sveta. Ocenjujemo, da komisije delujejo strokovno, natančno ter predstavljajo pomembno podporo nadzornemu svetu pri svojem delu. Ugotavljamo tudi, da pri nobenem članu nadzornega sveta ali komisije ne obstajajo okoliščine, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti, in da je sestava nadzornega sveta ustrezna. Revizijska komisija, ki jo sestavljajo Keith Miles, predsednik, Drago Krenker ter mag. Aleksander Igličar, je delovala skladno s pristojnostmi, kot jih določa veljavna zakonodaja. Pri obdobnih poročilih je revizijska komisija preverjala upoštevanje načela konservativnosti in konsistentnosti poročanja ter s postavljanjem vprašanj že pred obravnavo na seji nadzornega sveta razrešila večino nejasnosti v obdobnih poročilih. V letu 2012 je revizijska komisija opravila šest sej. Poleg obravnave obdobnih poročil je obravnavala še veliko finančnih, računovodskih in tudi drugih tem, povezanih z delovanjem Gorenja. Z namenom zagotavljanja čim večje transparentnosti poslovanja se revizijska komisija na vsaki seji seznanja s poročilom vodje notranje revizije o aktivnostih, ki jih izvaja notranja revizija, kar nadzorni svet šteje za zelo dobro prakso. Revizijska komisija skladno s Kodeksom ravnanja predstavlja telo, na katero se lahko obrne vsak zaposleni, če utemeljeno meni, da poslovanje ni skladno z zakonodajo in etičnimi pravili. Ocenjujemo, da je revizijska komisija zelo pomembna za delo nadzornega sveta, saj se v svojih obravnavah dotakne ogromno vprašanj, vse z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja v Gorenju ter zagotovitve 100-odstotne transparentnosti poslovanja.»benchmark«komisijo sestavljajo dr. Maja Makovec Brenčič, predsednica, dr. Marcel van Assen, Bernard Pasquier in Peter Kobal. Pohvaliti je potrebno konsistentno poročanje komisije ter viden napredek pri njenem delu. Pri tem moramo poudariti tudi odlično sodelovanje z zaposlenimi iz Gorenja. Komisija nam je poročala o dobičkonosnosti posameznih produktnih skupin, prodajnih strategijah posameznih družb, znižanju kompleksnosti, osvajanju novih trgov in nekaterih drugih pomembnih temah. Ocenjujemo, da komisija s svojim delom pomembno prispeva k izboljšanju poslovnih odločitev. 4

5 Komisija za korporacijsko upravljanje v lanskem letu ni imela sej. Svojo ključno vlogo je komisija opravila v letu 2011, ko je za potrebe spremembe organizacije v Skupini Gorenje izbrala svetovalno družbo Roland Berger. Uprava je o implementaciji projekta poročala na sejah nadzornega sveta. V lanskem letu je zelo pomembno delo opravila kadrovska komisija, ki jo sestavljajo Bernard Pasquier, dr. Marcel van Assen, dr. Maja Makovec Brenčič, Keith Miles, Uroš Slavinec, Krešimir Martinjak in Jurij Slemenik. Komisija nam je aprila lani, po iskanju kandidatov in intervjujih z njimi, skupaj s predsednikom uprave predlagala dr. Petra Groznika za člana uprave za finance in ekonomiko. Dr. Groznika smo za člana uprave imenovali na aprilski seji. Ob koncu poletja pa je komisija pričela s postopki za imenovanje predsednika in članov uprave v novem mandatnem obdobju. Po opravljenih postopkih in skrbnem premisleku nam je komisija predlagala izvolitev Franja Bobinca za predsednika uprave za nov mandat od pa do , kar smo potrdili na seji konec oktobra lani. Ker dr. Peter Kraljič od konca avgusta na lastno željo ni več član nadzornega sveta ter ob dejstvu, da se mandat sedanjemu nadzornemu svetu izteče julija prihodnje leto, smo skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter Kodeksa korporativnega upravljanja Kapitalske družbe, d. d., ustanovili šestčlanski nominacijski odbor nadzornega sveta. Skladno z veljavno zakonodajo ter omenjenima dokumentoma smo za predsednika nominacijskega odbora imenovali Bernarda Pasquierja. V odboru kot predstavnik nadzornega sveta sedi še predsednik nadzornega sveta Uroš Slavinec. Ostale člane nominacijskega odbora predstavljajo predstavniki največjih delničarjev ter predstavnik malih delničarjev, to pa so Tadeja Čelar, Philip Sluiter, Roman Ambrož in Mitja Svoljšak. LETNO POROČILO Uprava družbe je nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2012 dne Nadzorni svet je Letno poročilo obravnaval na seji dne Revidiranje Letnega poročila družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2012 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d. o. o. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v vseh odvisnih družbah Skupine Gorenje. Revizijska družba je dne izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Gorenja, d. d., in konsolidiranemu Letnemu poročilu Skupine Gorenje za leto Skladno z dosedanjo dobro prakso je revizijska komisija pred sejo nadzornega sveta z vso potrebno pozornostjo obravnavala Letno poročilo za 2012, vključno z revizijskim poročilom in pismom poslovodstvu, ter podala predloge dopolnitev, stališča in mnenja, ki smo jih upoštevali. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje družbe glede na zelo težke okoliščine v letu 2012 dobro, še posebej na področju zniževanja zadolženosti Gorenja. Manj zadovoljni smo z doseganjem dobičkonosnosti prodaje, pri čemer se zavedamo izredno zahtevnih pogojev poslovanja na trgu in skrbi za ohranjanje tržnih deležev. 5

6 V letošnjem letu smo deležni velikih sprememb v proizvodnih lokacijah Gorenja. Zavedamo se, da postopki še niso v celoti zaključeni, zato pa upamo, da se bodo izvedli skladno z načrtom. Težkim razmeram na finančnih trgih še ni videti konca, trenda večje gospodarske rasti še vedno ni zaznati, brezposelnost pa se v posameznih državah povečuje. Bojimo se, da tudi v letu 2013 ni mogoče bistveno povečanje prodaje na trgih v Evropi, kjer ustvarjamo daleč največji delež prodaje. Uprava mora nadaljevati z uspešnim zniževanjem dolga, kar nam bo omogočalo stabilnejše poslovanje, posebno pozornost pa mora uprava nameniti izboljšanju dobičkonosnosti ter povečanju marž in s tem posledično ustvarjati vrednost za vse deležnike, kar bomo podrobno spremljali preko kriterijev, ki jih je potrdila uprava ob imenovanju za nov mandat in seveda v potrjenem poslovnem načrtu za leto Nadzorni svet ugotavlja, da je Letno poročilo za leto 2012, ki ga je pripravila uprava in preveril revizor, sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi mednarodnimi računovodskimi standardi. Nadzorni svet je pregledal in potrdil tudi poročilo revizorja, na katerega ni imel pripomb. Na podlagi tega ocenjuje, da letno poročilo izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida ter izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja krovne družbe in Skupine Gorenje. Zaradi vseh navedenih ugotovitev je nadzorni svet na seji dne sprejel Letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in konsolidirano Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2012, kot mu ga je predložila uprava. UGOTOVITEV IN PREDLOG DELITVE BILANČNEGA DOBIČKA Uprava družbe je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, sklenila, da se izguba poslovnega leta 2012 v višini ,75 EUR pokrije v letu 2012 iz naslednjih sestavin kapitala: iz prenesenega čistega dobička iz leta 2011 v višini ,47 EUR iz prenesenega čistega dobička iz leta 2011, ki se nanaša na neizplačane dividende za lastne delnice v višini ,65 EUR in del iz drugih rezerv iz dobička iz leta 2003 v višini ,63 EUR. V zvezi s pokrivanjem izgube je uprava pridobila soglasje nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da bilančni dobiček za poslovno leto 2012 v višini ,64 EUR ostane nerazporejen. Pri oblikovanju predloga sklepa o delitvi dobička za leto 2012 sta uprava in nadzorni svet upoštevala veljavna določila Zakona o gospodarskih družbah in Statut Gorenja, d. d. Hkrati nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu To poročilo je nadzorni svet izdelal v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in je namenjeno skupščini delničarjev. 6

7 Velenje, Predsednik nadzornega sveta Uroš Slavinec 7

8 Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d. predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem predlog sklepa k točki 2: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2012, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi Bilančni dobiček za poslovno leto 2012 v višini ,64 EUR ostane nerazporejen Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto O b r a z l o ž i t e v : Revidirano Letno poročilo 2012 je obravnaval in sprejel nadzorni svet dne Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. Skupščina se skladno z 294. členom ZGD-1 tudi seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta. Uprava družbe je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Statutom Gorenja, d.d., sklenila, da bilančni dobiček poslovnega leta 2012, ki je znašal ,64 EUR ostane nerazporejen, s čimer je nadzorni svet soglašal. Nadzorni svet je potrdil predlog uprave o oblikovanju bilančnega dobička družbe za leto 2012, ki znaša ,64 EUR. Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da bilančni dobiček za poslovno leto 2012 v višini ,64 ostane nerazporejen. Hkrati nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, naj upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za svoje delo v letu Velenje, dne Predsednik uprave: Franc Bobinac Predsednik nadzornega sveta: Uroš Slavinec 8

9 Nadzorni svet Gorenja, d.d. predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem Predlog sklepa k točki 3: Za revizorja se za poslovno leto 2013 imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a. O b r a z l o ž i t e v: KPMG je priznana mednarodna revizijska hiša, katere sestavni del je KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane. Predlog sklepa temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta družbe z dne nadzornemu svetu, ki je v skladu z 280. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja letnega poročila družbe. Revizijska komisija ocenjuje, da je ob dejstvu, da je Gorenje sredi procesov selitev proizvodnje, kar ima za posledico ogromno najrazličnejših aktivnosti med drugim tudi na področju financ in računovodstva, družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., najboljši predlog za revizorja za poslovno leto Ob tem, da je Gorenje mednarodna korporacija z več kot osemdesetimi družbami v Sloveniji in tujini ter ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev, revizijska komisija in nadzorni svet ocenjujeta, da bi menjava revizorja v tem trenutku pomenila dodatno obremenitev za poslovodstvo, zato tudi za leto 2013 predlagata skupščini delničarjev izvolitev družbe KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane. V Velenju, dne Predsednik nadzornega sveta: Uroš Slavinec 9

10 Nadzorni svet Gorenja, d.d. predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem Predlog sklepa k točki 4: Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se do konca mandata, to je do izvoli: Bachtijar Djalil. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat z dnem sprejema sklepa na skupščini. O b r a z l o ž i t e v: Ker je dr. Peter Kraljič iz osebnih razlogov odstopil z mesta člana nadzornega sveta, nadzorni svet, na podlagi predloga nominacijskega odbora nadzornega sveta ter z namenom, da bo nadzorni svet deloval v polni zasedbi, predlaga skupščini izvolitev Bachtiarja Djalila za nadomestnega člana nadzornega sveta z mandatom od dneva sprejema na skupščini do Predlagani kandidat je podal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njegovi izvolitvi, poleg tega je tudi potrdil, da bo pri svojem delu ravnal neodvisno in v dobro družbe. V Velenju, dne Predsednik nadzornega sveta: Uroš Slavinec 10

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, 5.7.2013, bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hotela Paka, Rudarska ul. 1, Velenje. Dnevni red zasedanja

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

Microsoft Word - Predlogi sklepov z utemeljitvami.doc

Microsoft Word - Predlogi sklepov z utemeljitvami.doc G R A D I V O 26. SKUPŠČINE DELNIČARJEV družbe, Koper, maj 2013 PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA! V skladu s 1. odstavkom 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava in nadzorni svet

Prikaži več

Microsoft Word - Sklepi 2007.doc

Microsoft Word - Sklepi 2007.doc S K L E P I 13 (trinajste) redne seje skupščine delničarjev družbe TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi s sedežem Čatež ob Savi, Topliška c. 35 (petintrideset), Sklic skupščine je bil objavljen v Uradnem listu

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019 Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2019 21. marec 2019 Skupščine družb so pomemben korporativni dogodek za izvrševanje pravic delničarja/družbenika.

Prikaži več

Gradivo 22. seja skupščine SLO

Gradivo 22. seja skupščine SLO Slovenska energetska družba, d.d., Slovenska energetska družba, d.d, April 2012 1 Uprava družbe Slovenska energetska družba, d.d., vabi delničarje na 22. sejo, ki bo 24. maja 2012 ob 10.00 uri v poslovnih

Prikaži več

Microsoft Word - Gradivo za sklic skupščine_ang.docx

Microsoft Word - Gradivo za sklic skupščine_ang.docx KAZALO 1. SKLIC SKUPŠČINE.. 3 2. PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE K TOČKAM DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE..... 5 2.1. Gradivo k točki 1 dnevnega reda.. 5 2.2. Gradivo k točki 2 dnevnega reda.. 6 2.3. Gradivo

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Politika upravljanja td

Politika upravljanja td Nadzorni svet Terme Dobrna, d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna je na svoji redni seji dne 14.4.2010 sprejel naslednjo POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE TERME DOBRNA, TERMALNO ZDRAVILIŠČE D.D., DOBRNA Dokument predstavlja

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim avgusta 2018 in določili

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Sklic skupščine

Sklic skupščine Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 4.3.2019 sklicuje 29. skupščino družbe, ki bo v četrtek, dne 18.4.2019, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana,

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Sestava in prejemki članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d. d. Ljubljana, marec 2019 1 1. UPRAVA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. Osebno ime člana poslovodnega organa Članstvo v poslovodnem

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Osnutek dokumenta

Osnutek dokumenta SISTEM IN POLITIKA UPRAVLJANJA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D. 1. UVOD Sistem in politika upravljanja (v nadaljevanju: politika) Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju: Zavarovalnica Triglav, zavarovalnica

Prikaži več

SLOVENSKI KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB 27. oktober 2016

SLOVENSKI KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB 27. oktober 2016 SLOVENSKI KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB 27. oktober 2016 SLOVENSKI KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB KAZALO I. PREAMBULA... 4 II. OPREDELITEV POJMOV... 6 III. PRIPOROČILA KODEKSA UPRAVLJANJA

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

IZJAVA O UPRAVLJANJU Za doseganje visoke stopnje preglednosti upravljanja Abanka d.d. kot del poslovnega poročila v skladu s petim odstavkom 70. člena

IZJAVA O UPRAVLJANJU Za doseganje visoke stopnje preglednosti upravljanja Abanka d.d. kot del poslovnega poročila v skladu s petim odstavkom 70. člena IZJAVA O UPRAVLJANJU Za doseganje visoke stopnje preglednosti upravljanja Abanka d.d. kot del poslovnega poročila v skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah podaja izjavo o upravljanju.

Prikaži več

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016 PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016 2 Vsebina I. Izjava o upravljanju družbe in izjava o skladnosti s kodeksom... 5 II. Pomen kakovostnih razkritij odstopanj

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Kodeks CG_ čistopis

Kodeks CG_ čistopis KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB Ljubljana, 8. 12. 2009 Kodeks upravljanja javnih delniških družb so sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Združenje nadzornikov

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 15. 4. 2019 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek, 15.

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

Osnutek dokumenta

Osnutek dokumenta POLITIKA UPRAVLJANJA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D. Politika upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju: Zavarovalnica Triglav) določa poglavitne usmeritve upravljanja družbe z upoštevanjem zastavljenih

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

IZJAVA O UPRAVLJANJU Za doseganje visoke stopnje preglednosti upravljanja Abanka d.d. kot del poslovnega poročila v skladu s petim odstavkom 70. člena

IZJAVA O UPRAVLJANJU Za doseganje visoke stopnje preglednosti upravljanja Abanka d.d. kot del poslovnega poročila v skladu s petim odstavkom 70. člena IZJAVA O UPRAVLJANJU Za doseganje visoke stopnje preglednosti upravljanja Abanka d.d. kot del poslovnega poročila v skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah podaja izjavo o upravljanju.

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

SALUS, Ljubljana, d. d. Litostrojska cesta 46 A SI-1000 Ljubljana telefon +386 (0) telefaks +386 (0) e-pošta splet

SALUS, Ljubljana, d. d. Litostrojska cesta 46 A SI-1000 Ljubljana telefon +386 (0) telefaks +386 (0) e-pošta splet Litostrojska cesta 46 A SI-1000 Ljubljana telefon +386 (0)1 589 91 00 telefaks +386 (0)1 568 10 20 e-pošta info@salus.si splet www.salus.si Nadzorni svet družbe in uprava družbe sta na 3. redni seji nadzornega

Prikaži več

24. skupščina družbe Nova KBM d.d. SKLIC IN GRADIVO pripravljeni na jutri

24. skupščina družbe Nova KBM d.d. SKLIC IN GRADIVO pripravljeni na jutri 24. skupščina SKLIC IN GRADIVO pripravljeni na jutri 24. seja skupščine Nova Kreditna banka Maribor d.d., ki bo v ponedeljek, dne 10. junija 2013, ob 10. uri v dvorani Minařik Hotela Habakuk, Pohorska

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

(Microsoft Word - Podbev\232ek in Dimitri\350 - Spremembe v ZGD-1)

(Microsoft Word - Podbev\232ek in Dimitri\350 - Spremembe v ZGD-1) GORAZD PODBEVŠEK, IRENA DIMITRIČ SPREMEMBE Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C; Uradni list RS, št. 42/09 z dne 5.6.2009) je prinesel

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

KODEKS_05_02_07

KODEKS_05_02_07 KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB Ljubljana, 5. 2. 2007 Kodeks upravljanja javnih delniških družb so sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO LETNO POROČILO SKUPINE INTEREUROPA IN DRUŽBE INTEREUROPA D.D. ZA LETO 2018 IZDAJATELJ: Intereuropa, globalni logistični servis, delniška družba, Koper BESEDILO: Intereuropa, d.d., Koper

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

KAZALO UVOD POSLOVNO POROČILO POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO LETNO POROČILO LOTERIJE SLOVENIJE ZA LETO 2018

KAZALO UVOD POSLOVNO POROČILO POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO LETNO POROČILO LOTERIJE SLOVENIJE ZA LETO 2018 O DRUŽBENI LETNO LOTERIJE SLOVENIJE ZA LETO 2018 O DRUŽBENI O DRUŽBENI Pomembnejši podatki 4 01 Beseda predsednice uprave 8 02 Poročilo nadzornega sveta za leto 2018 10 03 Predstavitev družbe 14 04 Pregled

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008 NAČRTOVANJE UREJENOSTI ORGANIZACIJE Mirko Jenko mirko.jenko@t-2.net 1. Povzetek Prispevek je poslovni projekt iz prakse, s katerim želimo prenoviti organizacijski ustroj organizacije in spremljanje stroškov.

Prikaži več

(Microsoft Word - Lektorirano Letno poro\350ilo Palome, d. d., in Skupine Paloma za 2009.doc)

(Microsoft Word - Lektorirano Letno poro\350ilo Palome, d. d.,  in  Skupine Paloma za 2009.doc) Sladki Vrh, junij 2010 KAZALO 1. Predstavitev Skupine 4 Pomembnejši podatki o družbi Paloma, d.d. 4 2. Upravljanje družbe 5 Uprava družbe Paloma, d.d. 5 Nadzorni svet 5 Revizijska komisija 5 Skupščina

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

RSRP-naslovnica-rdeca-01

RSRP-naslovnica-rdeca-01 Revizijsko poročilo Učinkovitost poslovanja družbe Slovenske železnice na področju medsebojnega poslovanja družb v skupini Slovenske železnice POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. Osnutek Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10

Prikaži več

Letno poročilo

Letno poročilo Letno poročilo 2018 Velenje, marec 2019 Gorenje, d. o. o. 1 VSEBINA Letno poročilo... 1 1. Skupina Gorenje... 4 1.1. Uvodni nagovor... 4 1.2. Pomembnejši dogodki v letu 2018... 5 1.3. Predstavitev Skupine

Prikaži več

(Microsoft Word - Politika upravljanja kon\350na.doc)

(Microsoft Word - Politika upravljanja kon\350na.doc) Uprava in nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana sta v skladu z določili Kodeksa upravljana javnih delniških družb skupaj oblikovala in dne 23.11.2010 sprejela Politiko upravljanja družbe Petrol d.d.,

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več