OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 7. redna seja 2011 DNE: 10. junij 2011 TOČKA: Naslov: SPREJEM ZAPISNIKA 6

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 7. redna seja 2011 DNE: 10. junij 2011 TOČKA: Naslov: SPREJEM ZAPISNIKA 6"

Transkripcija

1 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 7. redna seja 2011 DNE: 10. junij 2011 TOČKA: Naslov: SPREJEM ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFLJICA IN POROČILO O IZVEDBI SKLEPOV Vsebina: Zapisnik 6. redne seje je priloţen. Poročilo o izvedbi sklepov občinskega sveta bo ustno podano na seji. Predlagatelj: Ţupan Ivan Jordan Poročevalec: Ţupan Ivan Jordan, Maša Bertok, Marko Podvršnik Predlog sklepa: Občinski svet Občine Škofljica je na 7. redni seji, dne potrdil zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Škofljica. Priloga: - Zapisnik 6. redne seje

2 Z A P I S N I K 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE PRISOTNOST NA SEJI Prisotni občinski svetniki: Bojan Boţič, dr. Joţe Jurkovič, Simona Kostrevc, Slavka Kregar, Sonja Martinc, Maja Novak, Peter Pal, Domen Petelin, Iztok Petrič, Joţe Rojc, Nataša Spreitzer, Alojzij Vesel, Janez Zagorc, Boris Zupančič, Joţef Ţlahtič Odsotni: Sonja Martinc Ţupan: Ivan Jordan Občinska uprava: Marko Podvršnik, Bojana Košiček Pergar, Maša Bertok Ostali prisotni: mediji, predstavniki krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti Ţupan uvodoma pozdravi prisotne. K 1) Ţupan predstavi dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta, kakor sledi: 1. Sprejem dnevnega reda 6. redne seje, 2. Sprejem zapisnika 5. redne seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov, 3. Odlok o priznanjih Občine Škofljica 2. branje, 4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica za leto 2010, 5. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 (Ur. l. RS, št. 99/02 in 112/08), 6. Sklep o odtujitvi in pridobitvi zemljišč v k.o. Lanišče 7. Sklep o odtujitvah in pridobitvah zemljišč v k.o. Pijava Gorica 8. Sklep o pooblastitvi ţupana za odločanje o namenu porabe morebitnega preseţka prihodkov nad odhodki v poslovanju javnih zavodov katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Škofljica, 9. Seznanitev s poročili o porabi sredstev organizatorjev volilne kampanje na lokalnih volitvah Pobude in vprašanja Ţupan predlaga dopolnitev dnevnega reda z dvema točkama: 10. Sklep o pooblastitvi ţupana 11. Sklep o pristopu k pogajanjem o morebitni ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Grosuplje, Škofljica in Ig. Predlog sklepa št. 1 Občinski svet Občine Škofljica je na 6. redni seji, dne , potrdil predlagani dnevni red z dopolnitvami: 1. Sprejem dnevnega reda 6. redne seje, 2. Sprejem zapisnika 5. redne seje občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov, 3. Odlok o priznanjih Občine Škofljica 2. branje, 4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica za leto 2010, 5. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 (Ur. l. RS, št. 99/02 in 112/08), 6. Sklep o odtujitvi in pridobitvi zemljišč v k.o. Lanišče, 7. Sklep o odtujitvah in pridobitvah zemljišč v k.o. Pijava Gorica, 8. Sklep o pooblastitvi ţupana za odločanje o namenu porabe morebitnega preseţka prihodkov nad odhodki v poslovanju javnih zavodov katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Škofljica, 9. Seznanitev s poročili o porabi sredstev organizatorjev volilne kampanje na lokalnih volitvah 2010, 10. Sklep o pooblastitvi ţupana,

3 11. Sklep o pristopu k pogajanjem o morebitni ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Grosuplje, Škofljica in Ig, 12. Pobude in vprašanja. NAVZOČIH: 13 ZA: 13 K2) Razpravljajo: Simona Kostrevc, Domen Petelin in Iztok Petrič. Predlog sklepa št. 2 Občinski svet Občine Škofljica je na 6. redni seji, dne , potrdil zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Škofljica z upoštevanimi pripombami. NAVZOČIH: 14 ZA: 14 Direktor občinske uprave, Marko Podvršnik, predstavi realizacijo sklepov 5. redne seje: - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode je bil objavljen v UL RS, št. 24/2011, z dne ; - Odlok o priznanjih Občine Škofljica je na današnji redni seji v 2. branju; - Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec je bil objavljen v UL RS, št. 23/2011, z dne ; - Pravilnik o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica s prilogami (točkovnik za vrednotenje programov društev, prireditve po programih) je bil objavljen v UL RS. Št. 26/2011, z dne in Glasniku; - Sklep o cenah in popustih uporabe športnih objektov v lasti Občine Škofljica za sezono 2011/2012 v predlagani obliki in sicer varianto A z upoštevanim predlogom je bil objavljen v aprilski številki Glasnika; - Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu v predlagani obliki je bil objavljen v UL RS, št. 26/2011, z dne ; - imenovani člani odborov vaških in četrtnih skupnosti so bili o imenovanju obveščeni; - imenovani člani uredniškega odbora Glasnik so bili o imenovanju obveščeni; - dopis KS Ţelimlje in Pijava Gorica ter Vaške skupnosti Smrjene o neustreznosti prometne ureditve je bil posredovan na DRSC. Odgovor je bil posredovan KS Pijava Gorica; - zemljišča za OŠ Lavrica (parcelne številke: 1843/4, 1843/10, 1844/1, 1844/2, 1844/3, 1844/4, 1844/5, 1844/7, 1844/8) so vpisana brez bremen v zemljiškoknjiţni vloţek št k.o. Rudnik, kjer je vknjiţena lastninska pravica na ime Občine Škofljica; - predlog, da se pobude in vprašanja podani s strani svetnikov na sejah Občinskega sveta pod točko razno objavijo v Glasniku bodo posredovane novi urednici. K 3) Predsednik KVIAZ, Joţef Ţlahtič, pove, da se komisija ni sestala.

4 Domen Petelin, predsednik Komisije za statut in poslovnik (v nadaljevanju KSP), pojasni, da je odlok pripravljen skladno s pripombami s prejšnje redne seje. Razpravljajo: Domen Petelin in Joţef Ţlahtič. Predlog sklepa št. 3 Občinski svet Občine Škofljica je na 6. redni seji, dne , opravil razpravo in glasovanje po posameznih poglavjih Odloka o priznanjih Občine Škofljica ter sprejel sklep, da se predlog Odloka v celoti potrdi. NAVZOČIH: 14 ZA: 14 K 4) Bojana Košiček Pergar predstavi Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica. Predsednik Komisije za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju KGF), Boris Zupančič, povzame, da sta komisiji KGF in Komisija za okolje in prostor (v nadaljevanju KOP) Odlok obravnavali na skupni seji in da sta ugotovili, da je Nadzorni odbor zaključni račun temeljito pregledal ter dal pozitivno mnenj. Predlaga se temeljit pregled dokumentacije v zadevi Hidrotehnik in naj se poda pravno mnenje o zadevi. Predsednica KOP, Maja Novak, se pridruţuje mnenju KGF. Razpravljajo: Bojan Boţič, Simona Kostrevc, Maja Novak, Domen Petelin in Boris Zupančič. Predlog sklepa št. 4: Občinski svet Občine Škofljica je na 6. redni seji, dne , v celoti potrdil predlog Odloka o zaključnem računu Proračuna Občine Škofljica za leto NAVZOČIH: 14 ZA: 14 K 5) Predsednica KOP, Maja Novak, pove, da je bilo pridobljeno mnenje ARSO-a glede vodotoka, ki poteka na meji 737/241 k.o. Lanišče. Ker gre za gradnjo na vodnem in priobalnem zemljišču, je potrebno za gradnjo pridobiti soglasje Občine Škofljica. Komisija je Odlok o zazidalnem načrtu predmetnega območja pregledala in ugotovila, da sta parc. št. 737/246 in 737/234, obe k.o. Lanišče, opredeljeni kot parkirišči za potrebe poslovnega objekta. Lastnik ţeli na zemljišču, namenjenem za parkirišče, zgraditi objekt, ki pa bi moral stati na parc. št. 737/241 k.o. Lanišče, kjer poteka podzemni vodotok, nad katerim pa gradnja ni mogoča. Komisija meni, da takšna sprememba ni predmet obvezne razlage, temveč da je to predmet spremembe zazidalnega načrta. Predsednik KGF, Boris Zupančič, pove da je komisija prišla do enakih ugotovitev, da je gradbena meja predmet zazidalnega načrta, ki se sprejema z odlokom in se tudi samo z odlokom lahko spreminja.

5 Domen Petelin, predsednik KSP pove, da je bil sklep komisije, da se odlok sprejme le pod pogojem, da se s spremembo strinjata tudi ostali dve komisiji in ker je stališče obeh komisij negativno, se tudi KSP pridruţuje njihovem mnenju. Razpravljajo: Maja Novak, Domen Petelin in Boris Zupančič. Predlog sklepa št. 5: Občinski svet je na 6. redni seji, dne , sprejel obvezno razlago Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Ur. l. RS, št. 99/02 in 112/08) v zvezi z gradnjo na parc. št. 737/241, 737/243, 737/245 in 737/246 k.o. Lanišče. NAVZOČIH: 14 ZA: 0 PROTI: 14 SKLEP NI SPREJET. K 6) Predsednica KOP, Maja Novak, pove, da si je komisija zemljišča, ki so predmet pridobitev in odtujitev, za potrebe izvedbe protipoplavnih ukrepov, ogledala na terenu in se s predlaganimi odtujitvami in pridobitvami zemljišč strinja. Predsednik KGF, Boris Zupančič, pojasni, da je komisija na skupni seji prišla do enakih ugotovitev kot KOP. Ţupan pojasni, da so bile za predlagane odtujitve in pridobitve zemljišč ţe narejene cenitve. Razpravljajo: Maja Novak, dr. Joţe Jurkovič, Iztok Petrič, Joţe Rojc, Boris Zupančič in Joţef Ţlahtič. Predlog sklepa št. 6: Občinski svet Občine Škofljica je na 6. redni seji, dne , sprejel sklep, da se potrdi: a) odtujitev zemljišča s parc. št. 669/69, v izmeri m², k.o. Lanišče, v okviru pravnega posla menjave; b) pridobitev zemljišč s parc. št. 809/2, v izmeri 1372 m² in s parc. št. 810/1, v izmeri 5522 m², obe k.o. Lanišče, v okviru pravnega posla menjave z zemljiščem pod točko a) ter zemljišč s parc. št. 803/1, v izmeri 7886 m² in s parc. št. 803/2, v izmeri 114 m², obe k.o. Lanišče v okviru pravnega posla menjave zemljišč. ZA: 15 K7) Predsednika KOP in KGF podata poročili o ogledu zemljišč, v centru Pijave Gorice, na terenu. Komisiji sta ugotovili, da izmer in cenitve niso ustrezne, ker se je stanje spremenilo. Predmet odtujitev in pridobitev so naslednja zemljišča: a) PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ S PARC. ŠT. v k.o. Pijava Gorica: /15 (pot), v izmeri 103m²,

6 /15 (pot), v izmeri 18 m², /9 (pot), v izmeri 9 m², /24 (pot), v izmeri13 m², /8 (pot, del stare 1621/2), v izmeri 10 m², /16 (pot), v izmeri 18 m², /8 (pot), v izmeri 28 m², /4 (pot), v izmeri7 m², /11 (pot), v izmeri 47 m², v okviru pravnega posla menjave pod b) št /5 (pot), v izmeri 23 m², v okviru pravnega posla menjave pod b) št /6 (dvorišče), v izmeri12 m², 1548/8 (pot), v izmeri 3 m² in 1548/9 (dvorišče), v izmeri 2 m², vse v okviru pravnega posla menjave pod b) št /4 (pot), 4 m², v okviru pravnega posla menjave pod b) št /9 k.o. Gradišče (gozd), del, v okviru pravnega posla menjave pod b) št /11(gozd), v izmeri 273 m², 623/4(pot),v izmeri 9 m², 623/3 (pot), v izmeri 7 m², 632/5 (pot), v izmeri 248 m² vse k.o. Gradišče in 1716/3 (bar.travnik), v izmeri 518 m² in 1262/4 (dvorišče), v izmeri71 m² obe k.o. PG v okviru pravnega posla menjave pod b) 19 b) ODTUJITEV ZEMLJIŠČ S PARC. ŠT. v k.o. Pijava Gorica /6 (dvorišče, JD), v izmeri 28 m² /9 (dvorišče, JD), v izmeri 45 m² /10 (dvorišče, JD), v izmeri 53 m² /11 (pot, JD), v izmeri 34 m² /13 (dvorišče, JD), v izmeri 152 m² /3 (dvorišče, JD), v izmeri 16 m² /4 (dvorišče, JD), v izmeri 9 m² /5 (dvorišče, JD), v izmeri 10 m² /8 (dvorišče, JD), v izmeri 52 m² /9 (dvorišče, JD), v izmeri 28 m² /10 (dvorišče, JD), v izmeri 21 m² /11 (dvorišče, JD),v izmeri 15 m² /12 (pot, JD), v izmeri 57 m² /15 (dvorišče, JD), v izmeri 133 m² in 1548/3 (stan. stavba, JD), v izmeri 29 m², v okviru pravnega posla menjave pod a) št /7 (dvorišče, JD), v izmeri 121 m² in 1785/7 (zemljišče pod stavbo, JD), v izmeri 64 m², v okviru pravnega posla pod a) št /17 (dvorišče, JD), 118 m², v okviru pravnega posla menjave pod a) št /8 (dvorišče, JD), v izmeri 185 m² in 1790/10 (dvorišče, JD), v izmeri 23 m², v okviru pravnega posla menjave pod a) št /3(pot,JD), v izmeri 36 in 1790/4 (pot,jd), del, v okviru pravnega posla menjave pod a) št /15 (cesta), v izmeri 283 m² in 1786/17 (cesta), del, v okviru pravnega posla menjave pod a) št. 14 c) BREZPLAČNE PRIDOBITVE ZEMLJIŠČ S PARC. ŠT. v k.o. Pijava Gorica: /10 (pot), v izmeri 317 m² /20 (travnik-pot), v izmeri 222 m² /21 (travnik), v izmeri 19 m² /7 (travnik-pot), v izmeri 288 m² /10 (pot), v izmeri 48 m² /11 (dvorišče), v izmeri 10 m² /12 (dvorišče), v izmeri 24 m² /19 (travnik), v izmeri 3 m² /20 (pot), v izmeri 7 m² /21 (pot), v izmeri 9 m²

7 /22 (travnik), v izmeri 1 m² /17 (pot), v izmeri 18 m² 1533/23 (pot), v izmeri 405 m² Razpravljajo: Maja Novak, Peter Pal, Iztok Petrič, Janez Zagorc, Boris Zupančič, Janez Zagorc. Predlog sklepa št. 7: Občinski svet Občine Škofljica je na 6. redni seji, dne , sprejel sklep: - da se izvede postopek menjave opuščene kočevske ceste z zemljišči v k.o. Gradišče, po katerih potekajo javne poti in parcele v k.o. Pijava Gorica, kjer poteka ţelimeljska cesta, vse last Janeza Urbarja. Predhodno se izvede ponovna odmera ceste s parc. št. 1786/15 in 1786/17, obe k.o. Pijava Gorica. Nova odmera se uskladi s kvadraturo parcel v k.o. Gradišče in k.o. Pijava Gorica (Ţelimeljska cesta). Občina zadrţi zemljišče priključek na Gasilsko ulico. Menjava se izvede v dogovoru z vsemi lastniki; - da se glede nakupov, menjav in odtujitev zemljišč zaradi uzurpacije javnega dobra v centru Pijave Gorice, pooblašča ţupana in občinsko upravo, da prične s postopkom urejanja zemljiškoknjiţnega stanja. Dosedanje odmere se upoštevajo, nekatere cenitve pa bo potrebno ponovno izvesti, saj komisija meni, da so občinska zemljišča prenizko ovrednotena. Predlaga se, da se vsaka stranka v postopku obravnava individualno, s sodelovanjem krajevne skupnosti. ZA: 14 K8) Predsednik KGF, Boris Zupančič, pojasni da je komisija predlagala, da odločanje o namenu porabe izkazanega preseţka prihodkov nad odhodki ostane v pristojnosti občinskega sveta in da se izkazani preseţek nameni za zagonska sredstva novega vrtca. Predsenica KOP, Maja Novak, pojasni, da je komisija zavzela enako stališče kot KGF. Predsednik KSP, Domen Petelin, pove, da komisija zadeve ni obravnavala, z zadevo so se le seznanila. Se pa pridruţuje stališču obeh komisij. Predsednik Komisije za druţbene dejavnosti, Bojan Boţič, pove, da se komisija ni sestala, da pa se strinja s stališčem obeh komisij, ki sta se sestali. Razpravljajo: Bojan Boţič, dr. Joţe Jurkovič, Simona Kostrevc, Maja Novak, Peter Pal, Iztok Petrič, Domen Petelin, Nataša Spreitzer, Janez Zagorc, Boris Zupančič, Joţef Ţlahtič in Alojzij Vesel. Predlog sklepa št. 8: Občinski svet Občine Škofljica je na 6. redni seji, dne , sprejel sklep, da odločanje o namenu porabe izkazanega preseţka prihodkov nad odhodki, v poslovanju javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica, ostane v pristojnosti občinskega sveta in da se izkazani preseţek nameni za zagonska sredstva novega vrtca. ZA: 12

8 K9) Predsednik KGF, Boris Zupančič pove, da komisija glede poročila o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje ni imela pripomb. Razpravlja: Boris Zupančič. Predlog sklepa št. 9: Občinski svet Občine Škofljica se je na 6. redni seji, dne , seznanil s poročilom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah ZA: 15 K10) Predsednika komisij KGF in KOP, pojasnita da se komisiji s predlaganim sklepom strinjata. Razpravljajo: Maja Novak, dr. Joţe Jurkovič, Domen Petelin, Joţe Rojc in Boris Zupančič. Po razpravi je bilo izoblikovana stališče, da se druga alineja obravnava na eni izmed prihodnjih sej. Predlog sklepa št. 10: Občinski svet občine Škofljica je na 6. redni seji, dne , sprejel sklep o pooblastitvi ţupana Občine Škofljica: - za brezplačno pridobivanje nepremičnin v korist Občine Škofljica, vse skladno z veljavno zakonodajo O realizaciji pridobitev nepremičnin se poroča Občinskemu svetu Občine Škofljica. ZA:15 K11) Predlog sklepa št. 11: Občinski svet Občine Škofljica je na 6. redni seji, dne , sprejel sklep o pristopu k pogajanjem o morebitni ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Grosuplje, Škofljica in Ig. ZA:15

9 K 11) Pobude in vprašanja: Bojan Boţič vpraša, na kateri točki so pogajanja okrog obvoznice in kakšno je stališče Občine Škofljica. Ţupan odgovori, da je v pripravi projekt polnega avtocestnega priključka Šmarje, kjer pa manjka soglasje ARSO-a. Poleg tega naj bi se skozi naselji Škofljica in Lavrica povečala hitrost iz 50 km/h na 60 km/h, pripravlja pa se tudi izgradnja tretjega voznega pasu. Do Grosuplja bo vozila mestna avtobusna linija 3g. Ţupan poudari, da je edina prometna rešitev za Občino Škofljica obvoznica varianta Barje. Joţe Rojc vpraša kaj je z društvi in njihovimi programi. Pojasni se, da so bila navodila posredovana po elektronski pošti. Dr. Joţe Jurkovič vpraša, kaj je z razpisom Ministrstva za šolstvo in šport glede sofinanciranja investicij v vrtcih in osnovnih šolah. Ali bo Občina Škofljica kandidirala na razpisu? Ţupan pojasni, da smo prijavili projekt vrtca in osnovne šole na Lavrici. Iztok Petrič opozori na neenakopravno obravnavanje glede objav prispevkov političnih strank v Glasniku in na pomanjkljivo lektoriranje. Zanima ga, zakaj se je zamenjalo tiskarja in oblikovalca. Predlaga, da se novo urednico opozori na tovrstne kršitve in pomanjkljivosti. Poleg tega predlaga, da se v Glasniku objavi rok, do katerega se lahko pošlje prispevke. Nataša Spreitzer opozori, da članek KS Lavrica sploh ni bil objavil v Glasniku. Domen Petelin poudari, da so potrebne spremembe statuta in poslovnika ter predlaga, da se predloge sprememb posreduje Komisiji za statut in poslovnik v obravnavo. Komisiji za druţbene dejavnosti predlaga, naj pripravi predlog sprememb Pravilnika o cenah programa vrtca in prosi občinsko upravo, da se preveri Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Grosuplje, pogodbo ter Statut Glasbene šole. Nadalje pa opozori na nujnost sprejetja Odloka o javnem redu in miru. Sonja Martinc poda pobudo za prehod za pešce pri avtobusni postaji na kriţišču z Jagrovo ulico. Tomaţ Sket, predsednik KS Ţelimlje predlaga, da se vključi lokalno skupnost tam, kjer so predvideni pravni posli odtujitve in pridobitve zemljišč. Poleg tega predlaga tudi, da se spremeni statut Občine Škofljica, v delu, ki ureja krajevne, vaške in četrtne skupnosti. V okviru te pobude Domen Petelin predlaga preučitev moţnosti prenosa pristojnosti iz občine na krajevne, vaške in četrtne skupnosti. Marjan Čučkin predlaga, naj se v novih naseljih uredijo oglasne table za oglaševanje dogodkov. Joţe Sebanec, predsednik KS Lavrica, predlaga ureditev Srednjevaške ulice. Poleg tega opozori na stare barake na gradbišču predvidene Osnovne šole na Lavrici in predlaga njihovo odstranitev. Nadalje opozori, na to, da članek KS Lavrica ni bil objavljen v Glasniku. Prav tako predlaga ureditev prehoda za pešce, kjer ustavlja šolski avtobus. Ţupan pojasni, da je bila podjetju A1 ţe posredovana pobuda za očiščenje gradbišča. Nadalje pojasni, da je predvidena ureditev prehoda za pešce pri Kovaču. Seja je bila zaključena ob 22. uri. Zapisala: Maša Bertok Ivan Jordan Ţ U PA N

10

Z A P I S N I K 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE Datum: Številka: /2011 PRISOTNOST NA SEJI Prisotni občinski svetn

Z A P I S N I K 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE Datum: Številka: /2011 PRISOTNOST NA SEJI Prisotni občinski svetn Z A P I S N I K 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 17. 2. 2011 Datum: 17. 2. 2011 Številka: 03401-02/2011 PRISOTNOST NA SEJI Prisotni občinski svetniki: Bojan Boţič, Joţe Jurkovič, Simona Kostrevc, Slavka

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA N

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA N OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA NAJEMA OZ. UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OGLASNIH MEST

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si Številka: 900-0025/2015-5

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T V E

O B R A Z L O Ž I T V E O B R A Z L O Ž I T V E K TOČKAM DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 5. 10. 2017 Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

zap13

zap13 OBČINA ŽALEC OBČINSKI SV ET Ul. Savinjs ke č ete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 612 Števil ka: 062-01 0002/2008 Datum: 31/3-2008 ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SV ETA, KI JE BILA V

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka:

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: 478-45/2013 Datum: 1. 7. 2013 1. NASLOV Nadzor v zvezi z

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov:

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov: OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: 01 781 03 70 fax: 01 781 03 65 e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče e-naslov: http://www.velike-lasce.si Z A P I S N I K 6. redne seje Občinskega

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

(Microsoft Word - SPLET_EVIDENCA_sprejeti_akti_OS do vklju\350no doc)

(Microsoft Word - SPLET_EVIDENCA_sprejeti_akti_OS do vklju\350no doc) M A N D A T 2014-2018 40. redna seja dne 21. 4. 2018 39. redna seja dne 17. 5. 2018 Zapisnik 38. Zapisnik 38. Seje Občinskega sveta. Ki je bila dne 19. 4. 2018 redne seje OS, ki je bila 19. 4. 2018 10/2018-2

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216NJEM ZA LETO 2015 \(sprejet\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216NJEM ZA LETO 2015 \(sprejet\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Številka: 900-6/ V Ljubljani, dne ZAPISNIK 12. redne seje Sveta ČS Rudnik, Mestne občine Ljubljana, ki je bila v SREDO, ob

Številka: 900-6/ V Ljubljani, dne ZAPISNIK 12. redne seje Sveta ČS Rudnik, Mestne občine Ljubljana, ki je bila v SREDO, ob Številka: 900-6/2013-3 V Ljubljani, dne 12.3.2013 ZAPISNIK 12. redne seje Sveta ČS Rudnik, Mestne občine Ljubljana, ki je bila v SREDO, 16.01.2013 ob 18.00 uri na sedeţu ČS Rudnik, Pot k ribniku 20 v Ljubljani.

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: 013-0001/2014-02 Datum: 24.10.2016 Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 24.10.2016 ob 18.00 uri, v prostorih

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

OBČINA

OBČINA OBČINA GORNJI GRAD OBČINSKI SVET Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad 03 tel: (03) 839-18-50 fax: (03) 839-18-64 E-mail: obcina@gornji-grad.si Datum: 22.05. 2014 Naš znak: 03201-0031/2010-2014-14 ZAPISNIK

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Microsoft Word - gms 364.doc

Microsoft Word - gms 364.doc Mestna občina Maribor Mestni svet Svetniška skupina LDS Maribor Jurčičeva ul. 8, 2000 MARIBOR GMS - 364 Številka: Datum: 22. april 2005 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA

Prikaži več

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET Datum: 5. 3. 2012 Številka: 10-os-12 Z A P I S N I K 12. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor, z dne 29. 2. 2012, s pričetkom ob 18. uri Prisotni člani OS: Opravičeno

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka:900-128/2018-4 Datum:19.04.2018 Z A P I S N I K 25. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 18. 04. 2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi na sedežu ČS, Pločanska 8, Ljubljana.

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

SVET KS CONSIGLIO CL Datum : 16

SVET KS CONSIGLIO CL Datum :  16 Z A P I S N I K 19. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, ki je bila dne 17. OKTOBER 2017 ob 19. uri v prostorih Občine Ankaran Občinski svet Občine Ankaran prisotni: Župan: Gregor Strmčnik. Člani

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 15. 4. 2019 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek, 15.

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več