Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc"

Transkripcija

1 Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 21. decembra 2009 sprejel, na sejah 28. maja 2012, 24. marca 2014 in 21. marca 2016 pa dopolnil naslednji PRAVILNIK O MAGISTRSKEM DELU NA REDNIH IN IZREDNIH BOLONJSKIH PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NASLOVA MAGISTER EKONOMSKIH VED ALI MAGISTER POSLOVNIH VED 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa postopek prijave, izdelave in oddaje magistrskega dela na rednih in izrednih bolonjskih podiplomskih študijskih programih za pridobitev strokovnega naslova magister ekonomskih ved ali magister poslovnih ved, ter postopek v zvezi z njegovim zagovorom in ocenjevanjem. 2. člen Magistrsko delo je rezultat samostojnega raziskovalnega dela kandidata, s katerim kandidat dokaže, da obvlada tako raziskovalno področje kot tudi metode znanstveno-raziskovalnega dela. Zasnova dela mora omogočiti doseganje visoke ravni strokovno-analitične obdelave izbranega strokovnega problema oziroma jasen razvoj izvirnega znanstveno-raziskovalnega prispevka kandidata ob uporabi metod teoretičnega, empiričnega ali kombiniranega teoretično-empiričnega raziskovanja. Magistrsko delo je praviloma napisano v slovenskem jeziku. V primeru, da slovenski jezik ni materni jezik svetovalca ali sosvetovalca pri magistrskem delu, oziroma je kandidat tuj državljan, je lahko magistrsko delo napisano v angleškem jeziku, s priloženim povzetkom vsebine dela v slovenskem jeziku v obsegu približno 10 strani. Izdelava magistrskega dela v angleškem jeziku se dovoli tudi študentu, ki je na bolonjskem podiplomskem šudijskem programu vsaj 30 kreditnih točk ECTS pridobil z opravljanjem obveznosti v angleškem jeziku na tuji univerzi v okviru mednarodne izmenjave, ter študentu, ki je na bolonjskem podiplomskem šudijskem programu vsaj 30 kreditnih točk ECTS pridobil z opravljanjem obveznosti pri predmetih, ki se v angleškem jeziku izvajajo na Ekonomski fakulteti, če s tem soglaša svetovalec pri izdelavi magistrskega dela. 3. člen Z izdelavo in uspešnim zagovorom magistrskega dela kandidat dokaže, da je na osnovi znanja, pridobljenega na izbranem bolonjskem podiplomskem študijskem programu, ter s poglobljenim samostojnim študijem problematike, obravnavane v magistrskem delu, sposoben pisno in ustno obravnavati zastavljeni raziskovalni problem. 4. člen Magistrsko delo praviloma obsega od 50 do 70 strani in mora biti jezikovno ter oblikovno čisto. Večji obseg magistrskega dela mora svetovalec pisno utemeljiti. Vsako magistrsko delo mora imeti uvod in v njem opredeljene predmet obravnave, namen in cilje magistrskega dela, opisan raziskovalni pristop, predstavljene temeljne hipoteze ali raziskovalna vprašanja in prikazan strnjen očrt vsebine poglavij. Na koncu mora imeti vsako magistrsko delo sklep, v katerega kandidat ne sme vključiti dodatnih pregledov, tabel, primerjav ali celo novih misli. Sklep mora temeljiti na in izhajati iz uvodoma opredeljenih temeljnih hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj. V magistrskem delu, napisanem v angleškem jeziku, je povzetek vsebine magistrskega dela v slovenskem jeziku dodan za sklepom. 1/8

2 Sklepu (oziroma povzetku vsebine magistrskega dela v slovenskem jeziku, če je magistrsko delo napisano v angleškem jeziku) sledi seznam literature in virov, pripravljen v skladu z Navodili za izdelavo zaključnih nalog. 5. člen Okvirne naslove/teme magistrskih del lahko predlagajo: Visokošolski učitelji, ki sodelujejo na študijskih programih podiplomskega študija fakultete. Podjetja, organizacije in druge institucije, ki sodelujejo s fakulteto. Teme, ki jih predlagajo, so povezane z njihovimi konkretnimi izzivi. Kandidati. V primeru, da želi kandidat napisati magistrsko delo s področja, ki ne sodi v izbrani študijski program, mora v prošnji za odobritev teme to utemeljiti. Z utemeljitvijo morata soglašati svetovalec in morebitni sosvetovalec. Utemeljitev ni potrebna, če je kandidat končal prvostopenjski študijski program s področja izbrane teme ali če ima v okviru drugostopenjskega študijskega programa opravljen vsaj en izbirni predmet (tipa 13) študijskega programa, na področje katerega po vsebini sodi predlagana tema magistrskega dela. Za preverjanje ustreznosti teme magistrskega dela glede na izbrani študijski program sta odgovorna svetovalec in vodja študijskega programa v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami. 6. člen Vsak kandidat ima pravico do svetovalca in morebitnega sosvetovalca iz vrst habilitiranih visokošolskih učiteljev in znanstvenih sodelavcev fakultete. Svetovalec in sosvetovalec sodelujeta pri pripravi dispozicije magistrskega dela in sta člana Komisije za javni zagovor magistrskega dela. Svetovalec pri izdelavi magistrskega dela je visokošolski učitelj, v kolikor velja, da se izbrana tema uvršča med vsebine, ki sodijo na habilitacijsko področje učitelja, ali v kolikor učitelj s svojim dokumentiranim raziskovalnim in strokovnim delom izkazuje poznavanje obravnavane tematike. Praviloma naj bi svetovalec v tekočem študijskem letu sprejel največ 20 novih kandidatov za pripravo magistrskega dela. Vendar pa lahko na osnovi tehtnega razloga svetovanje zavrne, tudi če še ni izpolnil navedene kvote (če predlagana tema magistrskega dela ne ustreza področju svetovalca ali če je svetovalec v tekočem študijskem letu svojo redno pedagoško obveznost že presegel za 25%). 7. člen Temo magistrskega dela lahko prijavi študent, ki je opravil vse izpite iz predmetov tipa 9, vsaj dva izpita iz predmetov tipa 10 in vsaj en izpit iz predmetov tipa 11, v kolikor vodja programa ne določi drugače. Preliminarno evidentiranje teme magistrskega dela opravi v spletni aplikaciji v dogovoru s kandidatom svetovalec. V spletno aplikacijo se zabeležita datum in delovni naslov magistrskega dela. Ob preliminarnem evidentiranju teme magistrskega dela svetovalec študenta seznani z vsebino spletne strani»zaključne naloge«. Na tej spletni strani so študentu na voljo Navodila za izdelavo zaključnih nalog, ki poleg osnovnih tehničnih napotkov podrobneje predstavljajo tudi obvezni APA sistem navajanja bibliografskih referenc. V okviru rubrike»moja prijavljena tema«ima študent možnost tekočega spremljanja vseh korakov priprave svojega magistrskega dela. 8. člen Pred uradno potrditvijo teme magistrskega dela mora kandidat pripraviti dispozicijo, ki vsebuje: Naslov magistrskega dela v slovenskem in angleškem jeziku. Opis obravnavane problematike z opredelitvijo predmeta in problema raziskave, ki mora temeljiti na relevantni literaturi in se nanjo ustrezno sklicevati. Namen raziskave s temeljnimi hipotezami in/ali raziskovalnimi vprašanji. 2/8

3 Opredelitev metodologije raziskovanja. Opredelitev zasnove (strukture) magistrskega dela. Seznam izhodiščne literature in virov, pripravljen v skladu z Navodili za izdelavo zaključnih nalog, ki vsebuje vsaj 30 enot relevantne tuje ter domače literature in virov. 9. člen Najkasneje v dvanajstih mesecih od dneva preliminarnega evidentiranja teme magistrskega dela svetovalec po uskladitvi končnega naslova magistrskega dela ter vsebine dispozicije s kandidatom in morebitnim sosvetovalcem v spletno aplikacijo v rubriki»moja prijavljena tema«vnese končni naslov magistrskega dela. Kandidat v spletni aplikaciji odda elektronsko verzijo dispozicije. Za tehnično in jezikovno čistost predložene dispozicije magistrskega dela je odgovoren kandidat. Če sta naslov in vsebina dispozicije v skladu z dogovorom med svetovalcem in morebitnim sosvetovalcem ter kandidatom, posreduje svetovalec dispozicijo v uradno potrditev. Če temu ni tako ali če dispozicija tehnično in/ali jezikovno ni na dovolj visoki ravni, jo svetovalec lahko zavrne in v uradno potrditev posreduje šele takrat, ko je ustrezno popravljena. V naslednjem koraku vodja podiplomskega bolonjskega študijskega programa dispozicijo pregleda in jo, če je pripravljena v skladu z določili tega pravilnika, posreduje v obravnavo Komisiji za študijske zadeve. V nasprotnem primeru pripravi vodja programa pisne pripombe in predloge v zvezi z vsebino predložene dispozicije, ki jih mora kandidat upoštevati ter dispozicijo ustrezno popraviti. Ko je dispozicija ustrezno popravljena, jo vodja programa posreduje v obravnavo Komisiji za študijske zadeve. V primeru, da je svetovalec istočasno vodja podiplomskega bolonjskega študijskega programa, dispozicijo magistrskega dela pregleda in odobri učitelj, ki je namestnik predsednika Komisije za javni zagovor magistrskega dela, v primeru odsotnosti obeh pa to stori predsednik Komisije za študijske zadeve. Če se med obdelavo uradno že potrjene teme pojavi potreba po spremembi naslova magistrskega dela, je potrebno Komisiji za študijske zadeve predložiti ustrezno pisno utemeljitev svetovalca. 10. člen Tema magistrskega dela je uradno potrjena, ko z njo na predlog vodje bolonjskega podiplomskega študijskega programa soglašajo člani Komisije za študijske zadeve in predsednik komisije to s podpisom potrdi na obrazcu»potrditev prijave teme«. Po prejemu podpisanega obrazca vnese Služba za študijske zadeve v spletno aplikacijo datum uradne potrditve prijave teme. Če je tema ocenjena kot neustrezna, Komisija za študijske zadeve vlogo zavrne ali zahteva njeno dopolnitev. V pristojnosti komisije je tudi, da smiselno spremeni naslov teme in podpre predlaganega svetovalca ter morebitnega sosvetovalca oziroma predlaga drugega svetovalca ter morebitnega sosvetovalca. 11. člen Če pride med pisanjem magistrskega dela do nesoglasja med svetovalcem in kandidatom in/ali med sosvetovalcem in kandidatom, tako da ustvarjalno sodelovanje ni več mogoče, ima kandidat v soglasju s Komisijo za študijske zadeve pravico do zamenjave svetovalca in/ali sosvetovalca. Kandidat lahko uveljavi pravico do zamenjave svetovalca in/ali sosvetovalca le enkrat. Enako pravico ima/ta tudi svetovalec in/ali sosvetovalec, če oceni/ta, da kandidatu ne more/ta več ustvarjalno svetovati. 3/8

4 12. člen Kandidat predloži svetovalcu in morebitnemu sosvetovalcu besedilo magistrskega dela v vsebinski pregled. Svetovalec in morebitni sosvetovalec morata kandidatu magistrsko delo z navodili za dopolnitve in popravke vrniti najkasneje v enem mesecu. V ta rok ne šteje obdobje med 15. julijem in 15. avgustom. 13. člen Svetovalec in morebitni sosvetovalec sta dolžna kandidata opozoriti na tehnične in jezikovne zahteve pri izdelavi magistrskega dela v skladu z Navodili za izdelavo zaključnih nalog, ki jih je kandidat dolžan upoštevati. Za tehnično in jezikovno čistost magistrskega dela je odgovoren kandidat, svetovalec in morebitni sosvetovalec pa lahko besedilo zaradi tehničnih in jezikovnih pomanjkljivosti tudi zavrneta. Ko svetovalec in morebitni sosvetovalec ocenita, da je po vsebinski plati magistrsko delo končano, to svetovalec v spletni aplikaciji označi tako, da delo napoti v tehnični pregled, hkrati pa (če v procesu priprave magistrskega dela ne sodeluje tudi sosvetovalec) predlaga dva pedagoška delavca kot možna člana Komisije za javni zagovor magistrskega dela. Če v procesu priprave magistrskega dela sodeluje tudi sosvetovalec, je le-ta avtomatično član Komisije za javni zagovor magistrskega dela. 14. člen Kandidat mora Službi za študijske zadeve magistrsko delo predložiti v tehnični pregled v elektronski obliki, da je mogoče preveriti, ali je kandidat pri njegovi pripravi upošteval Navodila za izdelavo zaključnih nalog. Sodelavec Službe za študijske zadeve, ki opravi tehnični pregled, vnese v spletno aplikacijo datum opravljenega tehničnega pregleda ter vsa relevantna priporočila, ki jih je študent dolžan upoštevati. V tiskani obliki so komentarji strokovnega sodelavca priloga diplomskega lista. 15. člen Kandidat predloži magistrsko delo v oceno, ko opravi vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom. Če kandidat ne predloži izdelanega magistrskega dela v dveh letih po uradni potrditvi teme, mora zaprositi za podaljšanje roka za izdelavo magistrskega dela, o čemer odloča Komisija za študijske zadeve. 16. člen Kandidat v rubriki»elektronska oddaja naloge«na spletni strani»zaključne naloge«najprej odda elektronsko verzijo magistrskega dela. Nato tri elektronski verziji identične tiskane izvode magistrskega dela, vezane v spiralo, odda v oceno v pisarni Službe za študijske zadeve. Četrti izvod v spiralo vezanega elektronski verziji identičnega magistrskega dela prinese kandidat s sabo na zagovor. Sodelavec službe za študijske zadeve s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine v skladu z določili Pravilnika o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija Univerze v Ljubljani preveri podobnost vsebine v oceno oddanega magistrskega dela z drugimi deli ter o rezultatih analize obvesti svetovalca in morebitnega sosvetovalca. Po pregledu rezultatov analize lahko svetovalec in morebitni sosvetovalec v skladu z določili pravilnika iz prejšnjega odstavka ugotovita, da podobnost predloženega magistrskega dela z drugimi deli: izhaja iz narave obravnavane tematike in zato ni ovira za razpis zagovora; ne izhaja iz narave obravnavane tematike, vendar ne pomeni kršitev avtorskih pravic drugih avtorjev, so pa zaradi prevelike podobnosti predloženega magistrskega dela z drugimi deli potrebni popravki besedila; 4/8

5 ne izhaja iz narave obravnavane tematike ter pomeni kršitev avtorskih pravic drugih avtorjev, zaradi katerih je magistrsko delo ocenjeno z negativno oceno, proti kandidatu pa je lahko zaradi kršitev avtorskih pravic drugih avtorjev uveden disciplinski postopek. V primeru, da svetovalec in morebitni sosvetovalec od kandidata zahtevata popravke predloženega magistrskega dela zaradi prevelike podobnosti z drugimi deli, je potrebno v oceno ponovno oddati tako elektronsko verzijo kot tudi tri elektronski verziji identične tiskane izvode popravljenega magistrskega dela, vezane v spiralo. Če je prevelika podobnost z drugimi deli izkazana tudi v primeru popravljenega magistrskega dela, je popravljeno magistrsko delo ocenjeno z negativno oceno. Magistrsko delo je mogoče popravljati le enkrat. 17. člen Če v postopku preverjanja podobnosti vsebine v oceno oddanega magistrskega dela z drugimi deli niso ugotovljene ovire za razpis zagovora, Služba za študijske zadeve preveri kandidatovo izpolnjevanje študijskih obveznosti. Če so vse obveznosti izpolnjene, razpiše dekan v najkrajšem možnem času datum zagovora. Skrajni rok za razpis datuma zagovora je 45 dni po oddaji magistrskega dela. V ta rok ne šteje obdobje med 15. julijem in 15. avgustom. 18. člen Komisijo za javni zagovor magistrskega dela sestavljajo predsednik, svetovalec in član. Če je pri izdelavi magistrskega dela sodeloval sosvetovalec, je le-ta avtomatično član Komisije za javni zagovor magistrskega dela. Če pri izdelavi magistrskega dela ni sodeloval sosvetovalec, določi predsednik Komisije za javni zagovor magistrskega dela člana komisije na predlog svetovalca ali samostojno. Če kdo od članov komisije ob branju magistrskega dela ugotovi, da ne bi mogel biti član, lahko zaprosi za zamenjavo oziroma sproži postopek za zavrnitev oziroma popravek magistrskega dela. V primeru daljše odsotnosti svetovalca ali sosvetovalca Komisija za študijske zadeve določi učitelja, ki na zagovoru nadomešča svetovalca oziroma sosvetovalca. Nadomestni član Komisije za javni zagovor magistrskega dela na zagovoru prebere svetovalčevo oziroma sosvetovalčevo pisno mnenje o magistrskem delu ter njegov predlog ocene magistrskega dela. 19. člen Kandidat mora magistrsko delo javno zagovarjati pred člani Komisije za javni zagovor magistrskega dela. Dekan izda pisni sklep o sestavi Komisije za javni zagovor magistrskega dela z navedbo datuma, ure in kraja javnega zagovora. Sklep se kandidatu ter članom komisije (ki prejmejo vsak svoj izvod v spiralo vezanega magistrskega dela) vroči najmanj teden dni pred zagovorom. Datum javnega zagovora magistrskega dela je objavljen na spletni strani fakultete. Zagovor magistrskega dela praviloma poteka v slovenskem jeziku. Če je magistrsko delo napisano v angleškem jeziku ali če je gostujoči profesor svetovalec oziroma sosvetovalec prisoten na zagovoru, lahko zagovor poteka v angleškem jeziku. 20. člen Pred javnim zagovorom prejmejo člani komisije diplomski list kandidata z osebnimi podatki in podatki o doseženih študijskih rezultatih. Člani komisije ocenijo, ali predloženo magistrsko delo ustreza določbam relevantnega Pravilnika in Navodil ter ugotovijo, ali morebiti obstajajo kakšne druge ovire za izvedbo javnega zagovora (npr. nujne vsebinske spremembe magistrskega dela, grobe kršitve avtorskih pravic drugih avtorjev ipd.). Če člani komisije za javni zagovor magistrskega dela pri predhodnem posvetu ugotovijo, da delo ni primerno za javni zagovor, predsednik komisije pripravi pisno pojasnilo z navedenimi pomanjkljivostmi, ki ga Služba za študijske zadeve posreduje kandidatu in vsem članom komisije skupaj z obvestilom, da se zaradi 5/8

6 ugotovljenih pomanjkljivosti preklicuje datum javnega zagovora. Javni zagovor v tem primeru ni izveden na prvotno predvideni datum. Če člani komisije za javni zagovor magistrskega dela ugotovijo, da delo ni primerno za javni zagovor dva dni pred javnim zagovorom ali še kasneje, predsednik komisije ob prisotnosti članov kandidata o tem ustno seznani ob času in v prostoru, ki je predviden za potek zagovora, ter kandidatu priporoči uskladitev s svetovalcem in morebitim sosvetovalcem glede odprave napak. Seznanitev kandidata o neustreznosti magistrskega dela ni javne narave. Do javnega zagovora magistrskega dela v tem primeru ne pride. Tudi v tem primeru predsednik komisije pripravi pisno pojasnilo z navedenimi pomanjkljivostmi v roku petih delovnih dni po predvidenem datumu javnega zagovora, ki ga Služba za študijske zadeve posreduje kandidatu. Če so izpolnjeni vsi formalni pogoji za izvedbo javnega zagovora magistrskega dela, se le-ta prične. Javni zagovor poteka tako, da predsednik komisije najprej poda kratek življenjepis kandidata z ugotovitvijo, da je le-ta opravil vse s študijskim programom predvidene obveznosti. Kandidat nato kratko in prosto v največ 15 minutah predstavi vsebino svojega magistrskega dela, pri čemer lahko (v razumnem obsegu in kadar to terjajo značilnosti obravnavane teme) uporablja avdiovizualne in druge tehnične pripomočke. Prvi ustno oceni magistrsko delo svetovalec, ki kandidatu ne zastavlja dodatnih vprašanj. Nato ocenita magistrsko delo še drugi član komisije ter predsednik komisije. Zadnji poleg vsebinske poda tudi podrobno oceno formalnih vidikov magistrskega dela. Tako drugi član komisije kot predsednik komisije kandidatu zastavita vprašanja. Zagovor praviloma traja 45 minut. 21. člen Po opravljenem zagovoru se člani komisije posvetujejo o oceni predloženega pisnega izdelka ter uspešnosti njegove predstavitve in zagovora. Pri oceni pisnega izdelka ter uspešnosti predstavitve in zagovora so upoštevani naslednji kriteriji ocenjevanja: težavnost obravnavane teme, ustvarjalni prispevek kandidata, uspešnost praktične uporabe na fakulteti pridobljenega znanja pri reševanju zastavljenega raziskovalnega problema, jezikovna in tehnična brezhibnost magistrskega dela. Člani komisije v razpravi določijo končno oceno magistrskega dela. Individualne ocene predlagajo po vrstnem redu svetovalec, član komisije ter predsednik komisije, ki magistrsko delo ocenijo z eno naslednjih ocen: odlično (10), prav dobro (9), prav dobro (8), dobro (7), zadostno (6), nezadostno (5). Glede končne ocene mora biti med člani komisije doseženo soglasje. Če ni, je potrebno sestaviti poseben zapisnik z razlago vzrokov za neskladje o oceni. Vsak član komisije ima v tem primeru pravico zahtevati razveljavitev ocene, o čemer odloča dekan. Končna ocena magistrskega dela je zabeležena v posebnem zapisniku, ki ga pripravi Služba za študijske zadeve in se arhivira skupaj z izpolnjenim diplomskim listom kandidata. 22. člen Predsednik Komisije za javni zagovor magistrskega dela vpiše pozitivno oceno v diplomski list (diplomski list podpišeta tudi svetovalec in član komisije) ter takoj po opravljenem zagovoru kandidatu javno ustno sporoči in obrazloži oceno magistrskega dela. Če je magistrsko delo ocenjeno z negativno oceno, mora komisija razloge zanjo pisno obrazložiti. Razlogi so lahko vsebinske, jezikovne ali tehnične narave. Med razloge za negativno oceno magistrskega dela sodijo tudi ugotovljene kršitve avtorskih pravic drugih avtorjev. 6/8

7 Manjše med zagovorom ugotovljene tehnične napake (npr. v tipkopisu ali navajanju literature) odpravi kandidat v roku najkasneje 30 dni od uspešno opravljenega zagovora in v skladu z določili 25. člena tega pravilnika Službi za študijske zadeve predloži končno verzijo magistrskega dela v elektronski in tiskani obliki. Predsednik Komisije za javni zagovor magistrskega dela preveri, ali je kandidat v končni verziji magistrskega dela upošteval pripombe članov komisije, podane na zagovoru. 23. člen Če Komisija za javni zagovor magistrskega dela magistrsko delo oceni z oceno nezadostno (5), mora kandidata seznaniti s tem, ali lahko v oceno predloži magistrsko delo v drugi različici z istim naslovom ali pa mora prijaviti novo temo. 24. člen Kandidat ima pravico, da se z oceno ne strinja. Pisno pritožbo na oceno mora kandidat oddati v tajništvu fakultete v roku 24 ur. Pritožbo obravnava dekan v smislu določil Izpitnega pravilnika Ekonomske fakultete. 25. člen Po uspešnem zagovoru magistrskega dela kandidat v roku 30 dni v rubriki»elektronska oddaja naloge«na spletni strani»zaključne naloge«najprej odda končno elektronsko verzijo magistrskega dela. Nato en elektronski verziji identičen tiskan izvod magistrskega dela, vezan v črno platno, odda v pisarni Službe za študijske zadeve. Pred oddajo končne elektronske verzije magistrskega dela ter enega v črno platno vezanega tiskanega izvoda magistrskega dela Služba za študijske zadeve kandidatu ne izda potrdila o diplomiranju, ki do slavnostne podelitve nadomešča diplomsko listino, in ga ne povabi na slavnostno podelitev diplomske listine. Na zunanji naslovni strani (platnici) v črno platno vezanega izvoda magistrskega dela je z zlatimi črkami natisnjeno: (zgoraj v sredini) (v sredini) UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO (v spodnjem desnem kotu) IME in PRIIMEK kandidata Prvi notranji beli list je prazen. Prva naslednja stran, tj. notranja naslovna stran, ima enako besedilo in razpored kot zunanja naslovna stran, z dodanim vsebinskim naslovom magistrskega dela pod besedilom MAGISTRSKO DELO. V spodnjem levem kotu je potrebno napisati kraj (obvezno se vpiše Ljubljana) ter mesec in leto zagovora magistrskega dela. Na hrbtni strani notranje naslovne strani je izpolnjena in podpisana izjava o avtorstvu magistrskega dela. Zahval se ne piše. Podrobnejši oblikovno-tehnični vidiki izdelave magistrskega dela so določeni z Navodili za izdelavo zaključnih nalog. 26. člen Po prejemu v črno platno vezanega izvoda magistrskega dela Služba za študijske zadeve prvo notranjo stran žigosa in nanjo zabeleži sestavo Komisije za javni zagovor magistrskega dela ter datum zagovora. 7/8

8 Nato ga skupaj z identično elektronsko verzijo posreduje v Centralno ekonomsko knjižnico. Če obstajajo zadržki glede javne dostopnosti magistrskega dela, mora kandidat vložiti pisno prošnjo za začasno omejitev. Dostopnost magistrskega dela je na osnovi sklepa dekana začasno omejena za obdobje največ 12 mesecev z možnostjo podaljšanja. 27. člen Imena novih bolonjskih magistrov z navedbo strokovnega področja in s pripadajočimi naslovi magistrskih del Ekonomska fakulteta mesečno objavlja v okviru spletne strani»zaključne naloge«. 28. člen Strokovni naslov magister se odvzame, če se ugotovi, da magistrsko delo ni rezultat samostojnega dela kandidata. 8/8

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n. 113. členom Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolog!jo

Prikaži več

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji 34. redni seji, dne 30. 1. 2019, sprejel naslednji

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Kako do diplome

Kako do diplome DIPLOMSKI RED VIŠJE STROKOVNE ŠOLE KAZALO KAZALO PRILOG... 2 UVODNE DOLOČBE... 3 PRIPRAVA NA DIPLOMO... 3 Razpis naslovov za diplomska dela, mentorstvo... 3 Izbira naslova diplomskega dela in mentorja...

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila o postopku priprave in zagovora magistrskega dela

Microsoft Word - Navodila o postopku priprave in zagovora magistrskega dela Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB 11, Uradni list RS, št. 44/2015, 92/2015) in Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 7. redni seji v študijskem letu 2016/2017, dne 17.

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Visoke poslovne šole (VPŠ) Erudio na 2. redni seji, dne

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Microsoft Word - diplomsko delo in izpit

Microsoft Word - diplomsko delo in izpit PISANJE DIPLOMSKEGA DELA IN DIPLOMSKI IZPIT TEHNIČNI NAPOTKI Naloga naj bo natipkana po naslednjih navodilih: oblika prednje platnice, naslovne strani in hrbta diplomskega dela: Prednje platnice diplomskega

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc PREDLAGATELJ: (ime in priimek) (GSM) DATUM: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Predlog za podelitev nagrade občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje PODATKI O KANDIDATU (fizična

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA Obvezni učbeniki Berilo Branja 1, 2, 3, 4 Na pragu besedila 1, 2, 3, 4 (učbenik in delovni zvezek); Če dijak pri pouku nima ustreznega učbenika,

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več