V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr"

Transkripcija

1 V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne , sprejela statut društva, ter dopolnjen na izrednem sestanku, , tako da se le-ta v čistopisu glasi: STATUT ŠPORTNO - KULTURNEGA DRUŠTVA FRKLJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Športno kulturno društvo Frklje (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi uresničevanja skupnih interesov pri organizaciji in izvajanju aktivnosti na športnem in rekreativnem področju. Organizacija in izvedba športnih aktivnosti poteka v okviru sekcij. Sekcija je organizacijska enota društva na področju posamezne športne panoge ali rekreativne dejavnosti, ki deluje samostojno v skladu s statutom in pravilniki ter sklepi organov društva. 2. člen Ime društva je ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO FRKLJE. Sedež društva je na Škofljici, naslov sedeža je Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. 3. člen Društvo ima svoj grb in žig (še v izdelavi), žig bo vseboval registrirano ime društva. 4. člen Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki je v skladu z določbami Zakona o društvih vpisana v register društev. 5. člen Pri izvajanju svojih dejavnosti društvo lahko sodeluje z drugimi društvi, organizacijami in zvezami v Sloveniji in tujini, oziroma se v te organizacije in zveze lahko vključuje, v kolikor je to v skladu z namenom in cilji društva. 6. člen Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča svoje člane preko elektronske pošte in spletne strani društva ter jim zagotavlja pravico vpogleda v zapisnike organov društva. Obveščenost širše javnosti je zagotovljena tako, da so seje organov društva praviloma javne, na le-te in druge dogodke v organizaciji društva pa se vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov in organizacij ter predstavnike javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in posredovanje točnih in verodostojnih informacij o delovanju društva je odgovoren predsednik društva.

2 II. NAMEN, CILJI, NALOGE IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA 8. člen Namen društva je organiziranje in izvajanje različnih oblik športnih dejavnosti na tekmovalni, ljubiteljski in rekreativni ravni. 9. člen Cilji delovanja društva so predvsem: množičnost in popularizacija športnih dejavnosti med prebivalstvom, zlasti pri mlajših starostnih kategorijah, ter njihova včlanitev v društvo na prostovoljni osnovi; vzgoja in skrb za nadaljnji razvoj ter uveljavitev mladih, ki pod okriljem društva sodelujejo v okviru uradno organiziranih tekmovanj; razvoj lastnega strokovnega kadra; zagotavljanje potrebnih pogojev za izvedbo športnih dejavnosti; sodelovanje z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju športnih dejavnosti; ozaveščanje vseh akterjev o spoštovanju pravil»fair play«in preprečevanje vseh oblik in vrst nedovoljene diskriminacije. 10. člen Za dosego namena in ciljev izvaja društvo naslednje naloge in dejavnosti, ki so nepridobitnega značaja: organizira in izvaja vadbo za člane skrbi za športni in osebnostni razvoj svojih članov (mladine in odraslih); spodbuja in organizira strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje članov tekmovalno in rekreativno sodeluje v tekmovanjih in srečanjih na lokalni, državni in mednarodni ravni; zagotavlja športno opremo, ki jo člani društva uporabljajo pri izvedbi športnih aktivnosti; vzdržuje športno opremo in objekte, s katerimi upravlja; sodeluje z vodstvi vzgojno-izobraževalnih institucij; sodeluje z drugimi športnimi društvi in organizacijami; organizira strokovne seminarje in predavanja za svoje člane; med člani skrbi za spoštovanje etičnih načel in razvija odgovornost ter občutek za delo v skupini; skrbi za ustrezno obveščanje tako članov kot širše javnosti; 11. člen Društvo lahko opravlja tudi pridobitne dejavnosti, ki morajo biti povezane z namenom in cilji društva, pri čemer se morajo opravljati v potrebnem obsegu in pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitne dejavnosti društva, ki predstavljajo dopolnilo nepridobitnim dejavnostim, so: I : strežba pijač; M : posredovanje oglaševalskega prostora;

3 N : urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice; P : izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; R : prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah; R : obratovanje športnih objektov; R : dejavnost športnih klubov, R : druge športne dejavnosti; R : druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. 12. člen Društvo se ne udejstvuje na političnem in verskem področju. Kakršnakoli diskriminacija države, posameznika ali skupine posameznikov zaradi etničnih, rasnih, spolnih, jezikovnih, verskih, političnih ali drugih razlogov, je strogo prepovedana in sankcionirana z disciplinskimi kaznimi, izključitvijo ali mirovanjem pravic. III. ČLANSTVO 13. člen Član društva lahko postane vsak državljan RS, ki izrazi željo postati član društva in v ta namen poda pisno pristopno izjavo, s katero se zavezuje, da bo deloval v skladu s statutom društva ter plača celoletno članarino oziroma redno plačuje vadnino za sofinanciranje stroškov organizacije in izvedbe športno-rekreativnih dejavnosti. Članstvo v društvu je prostovoljno in osebno. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. Mladoletne člane do 15 leta starosti in člane brez poslovne sposobnosti pri upravljanju društva zastopajo njihovi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki; mladoletni člani po 15 letu starosti pa pri upravljanju društva sodelujejo sami. Postopek včlanitve člana se prične na predlog prosilca. Prosilec izpolni in lastnoročno podpiše pristopno izjavo, ki je čitljivo in pravilno izpolnjena. Postopek včlanitve, sprejem in preveritev izpolnjevanja pogojev izvede administrativna služba društva. Prosilcu se zatem ugodi včlanitev, če izpolnjuje pogoje za redno članstvo. Društvo ima redne, pridružene in častne člane. 14. člen Redni član je vsak član društva, ki izpolni pristopno izjavo in plača celoletno članarino za tekoče leto. V primeru nepolnoletnih pridruženih članov, mora skladno s 13. členom pristopno izjavo podpisati zakoniti zastopnik. Ob doseženi polnoletnosti morajo le-ti ponovno zaprositi za članstvo z podpisom izjave, in sicer tokrat za redno članstvo. Častni član društva lahko postane oseba, ki je s svojim dosedanjim delom izjemno prispevala k delu in razvoju društva oziroma k razvoju športa na sploh. O častnem članstvu odloča skupščina kluba na predlog upravnega odbora. Častni član nima pravice odločanja in izvolitve v organe društva, razen v primeru, ko je hkrati tudi aktivni član društva.

4 15. člen Pravice rednih članov društva so: da so obveščeni o delovanju da sodelujejo pri oblikovanju programa delovanja da dajejo predloge in pripombe organom društva z namenom izboljšanja delovanja da so pod enakimi pogoji deležni vseh ugodnosti, ki jih daje društvo, razen če upravni odbor odloči drugače; da uresničujejo svoje interese na področju delovanja da volijo in so voljeni v vse organe da sodelujejo pri delu in odločajo v organih da so seznanjeni s programom in rezultati dela ter finančno-materialnim poslovanjem da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu in za dosežene tekmovalne uspehe. Pravice častnih članov društva so: da so obveščeni o delovanju da so seznanjeni s programom in rezultati dela ter finančno-materialnim poslovanjem da dajejo predloge in pripombe organom društva z namenom izboljšanja delovanja da uresničujejo svoje interese na področju delovanja Vsak član društva, ki meni, da so mu kršene pravice, lahko vloži pisni ugovor oziroma pritožbo na upravni odbor, ki je dolžan najkasneje v roku tridesetih dni od prejetja o njej odločati in podati odgovor. Če v prej omenjenem roku član društva s strani upravnega odbora ne dobi odgovora, ali se z odgovorom ne strinja, lahko poda pritožbo na skupščino. 16. člen Dolžnosti članov društva so: da sodelujejo pri delu organov kluba, neposredno ali posredno preko izvoljenih predstavnikov ter da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog da spoštujejo statut ter ostale akte, odločbe in sklepe organov da redno plačujejo celoletno članarino (ne velja za častne člane, ki niso aktivni člani) oziroma vadnino; da z osebnim prizadevanjem in zglednim delovanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog; da prenašajo svoje znanje in izkušnje na druge člane da varujejo ugled društva tako v družbenem okolju kot tudi v okviru tekmovanj, kjer predstavljajo društvo; da skrbijo za objekte, opremo in druga sredstva, s katerimi društvo razpolaga ter za urejenost okolice igrišč in spremljajočih objektov.

5 17. člen Članstvo v društvu preneha: s prostovoljnim izstopom člana iz z izključitvijo člana na podlagi sklepa pristojnega organa; s smrtjo člana. Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Član se izključi iz društva, če grobo krši določila tega statuta, drugih aktov oziroma sklepe organov društva in s tem povzroči ali bi lahko povzročil društvu večjo materialno ali moralno škodo. O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom, ki mora biti izdan v skladu z disciplinskim pravilnikom. IV. ORGANI DRUŠTVA Organi društva so: skupščina; upravni odbor; nadzorni odbor; disciplinska komisija. 18. člen Mandatna doba vseh organov je štiri leta, pri čemer so člani organov društva lahko izvoljeni večkrat zaporedoma. Volitve organov so praviloma javne. Skupščina lahko s posebnim sklepom pred vsakimi volitvami določi, da so tajne. SKUPŠČINA 19. člen Skupščina je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi njegovi člani. 20. člen Skupščina kluba je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor najmanj enkrat letno. Izredna skupščina se skliče po potrebi. Skliče jo lahko upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredna skupščina sklepa samo o stvareh, za zaradi katerih je bila sklicana. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku enega meseca od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo lahko skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. S sklicem in dnevnim redom skupščine morajo biti člani društva seznanjeni najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je sklicana. Sklic in dnevni red skupščine se objavita na spletni strani društva.

6 21. člen Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzoča več kot polovica članov društva z volilno pravico (redni člani). Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje preloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina društva sklepčna, če je navzoča najmanj petina rednih članov. 22. člen Skupščina društva sprejema sklepe z večino glasov navzočih rednih članov društva. Kadar se odloča o sprejemu in spremembah statuta, spremembah lastništva in prenehanju delovanja društva, so sklepi sprejeti, če je na skupščini prisotna najmanj polovica rednih članov društva, od katerih mora za predlagane sklepe glasovati najmanj dve tretjini prisotnih rednih članov društva. Glasovanje na skupščini kluba je praviloma javno, razen če se skupščina ne odloči drugače. 23. člen Delo skupščine je javno, tako da ji poleg članov društva lahko prisostvujejo tudi vse tiste osebe, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva (npr. predstavniki drugih organizacij, predstavniki državnih organov, občani), vendar imajo le pravico do posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati in odločati o zadevah, ki so predmet sprejemanja sklepov na skupščini. Skupščino odpre predsednik upravnega odbora in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja, dva overitelja zapisnika in verifikacijsko komisijo, po potrebi pa tudi kandidacijsko in volilno komisijo ter druge delovne organe. Delo skupščine poteka v skladu s sprejetim poslovnikom. 24. člen Skupščina društva ima naslednje pristojnosti: sprejema in spreminja poslovnik o svojem delu: sklepa o dnevnem redu, sprejema, dopolnjuje in spreminja statut ter druge akte kluba; razpravlja in sklepa o poročilih upravnega ter nadzornega odbora ter ostalih organov sprejema delovni program kluba; odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije; sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun; voli in razrešuje predsednika društva, člane upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije; odloča o podelitvi priznanj in nagrad članom društva in imenovanju častnih članov; odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami; dokončno odloča o izključitvi članov iz odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani in organi društva v skladu z namenom in cilji kluba, odloča o nakupu in prodaji nepremičnin; odloča o statusnih spremembah kluba (pripojitvi ali spojitvi); odloča o ustanovitvi zveze društev;

7 odloča o prenehanju delovanja društva. O delu skupščine kluba se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overitelja zapisnika. UPRAVNI ODBOR 25. člen Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijske, strokovno tehnične in administrativne naloge ter vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in v skladu s sklepi, sprejetimi na skupščini društva. Člane upravnega odbora izvoli skupščina za mandatno dobo štirih let, po poteku katere so lahko ponovno izvoljeni. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini društva. Upravni odbor šteje najmanj pet in največ sedem članov. Sestavljajo ga predsednik, ki je hkrati tudi predsednik društva, sekretar društva in še najmanj trije oziroma največ pet članov, ki zagotavljajo ustrezno zastopanost različnih področij dela v društvu. Člani upravnega odbora ne smejo biti pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje. Članu upravnega odbora društva preneha funkcija pred iztekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga skupščina iz te funkcije razreši zaradi kršitve zakona, statuta in splošnih aktov društva oziroma zaradi delovanja v nasprotju z interesi društva. Med dvema zasedanjema skupščine lahko v izjemnih primerih nadzorni odbor, na predlog upravnega odbora, potrdi imenovanje največ dveh novih članov upravnega odbora in s tem nadomesti manjkajoče člane. Pogoj za takšno imenovanje je v prenehanju članstva v upravnem odboru zaradi smrti, izstopa iz upravnega odbora ali društva oziroma izključitve iz upravnega odbora zaradi neaktivnosti. 26. člen Upravni odbor društva ima naslednje naloge in pristojnosti: sklicuje skupščino skrbi za izdelavo in izvrševanje programa dela pripravlja predloge aktov kluba; pripravlja zaključni račun in sestavlja predlog finančnega načrta; odloča o višini članarine in vadnine; vodi evidenco članov; skrbi za sredstva (premoženje) društva in njegovo materialno ter finančno poslovanje; skrbi za športni in poslovni del delovanja ter razvoja opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične naloge; odloča o ustanovitvi in ukinitvi sekcij v skladu z organizacijskimi in materialnimi možnostmi določa vodje sekcij in njihove naloge; imenuje stalne ali začasne odbore za izvajanje specifičnih del; potrjuje tehnične in strokovne kadre, ki so potrebni za delo skrbi za stike z javnostjo, institucijami in za kadrovsko politiko kluba; skrbi za sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami v Republiki Sloveniji in za mednarodno sodelovanje; opravlja druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva oziroma mu jih naloži skupščina društva.

8 27. člen Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa štirikrat letno. Seje sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa sekretar. Seja upravnega odbora se lahko zaradi nujnih zadev izvede tudi v korespondenčni obliki. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica članov, pri čemer mora za sprejetje posameznega sklepa glasovati večina prisotnih članov. O delu upravnega odbora, sprejetih sklepih in drugih odločitvah se piše zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar ter predsednik upravnega odbora oziroma v njegovi odsotnosti sekretar. Predsednik PREDSEDNIK DRUŠTVA 28. člen Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi organi in organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča le njegov pooblaščenec s predsednikovim pooblastilom. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora; izvoli ga skupščina za mandatno dobo štirih let, po poteku katere je lahko ponovno izvoljen. Predsednik društva ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in preostalimi akti društva ter v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in upravnega odbora. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru. Predsedniku društva preneha funkcija pred iztekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga skupščina iz te funkcije razreši zaradi kršitve zakona, statuta in splošnih aktov društva oziroma zaradi delovanja v nasprotju z interesi društva. V primeru prenehanja funkcije predsedniku, ga začasno kot zastopnik nadomesti sekretar, ki opravlja funkcijo zastopnika društva do naslednjega občnega zbora oz. izrednega občnega zbora. Rok za sklic izrednega občnega zbora z namenom izvolitve novega predsednika društva je največ 60 dni. SEKRETAR DRUŠTVA 29. člen Sekretar društva skrbi za opravljanje organizacijskih in administrativnih nalog društva, med katerimi so predvsem naslednje: skrbi, da se naloge, ki so bile postavljene društvu, pravočasno izvršijo, sestavlja poročila za skupščino društva, vodi administrativno poslovanje društva, skrbi za finančno in drugo poslovno dokumentacijo društva, opravlja druge naloge po odločitvi predsednika društva in upravnega odbora, opravlja druge operativne naloge. Skupaj z pooblaščenim računovodsko-finančnim servisom opravlja tudi naslednje naloge: skrbi za pripravo knjigovodske dokumentacije kluba; sestavlja oziroma sodeluje pri sestavi finančnega poročila in zaključnega računa

9 skrbi za čim boljšo naložbo finančnih sredstev kluba; pripravlja predloge finančnih načrtov; pripravlja poročila o stanju finančnih sredstev društva. Sekretarja imenuje upravni odbor društva izmed članov upravnega odbora, ki so bili izvoljeni na skupščini in sicer za obdobje štirih let. Sekretar je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in skupščini društva. NADZORNI ODBOR 30. člen Člane nadzornega odbora izvoli skupščina društva za mandatno dobo štirih let, po poteku katere so lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini društva. Nadzorni odbor sestavljajo trije polnoletni in opravilno sposobni člani, ki v roku tridesetih dni po izvolitvi, izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora. Član nadzornega odbora ne more biti član upravnega odbora, lahko pa sodeluje na njegovih sejah, vendar brez pravice glasovanja. Članu nadzornega odbora preneha funkcija pred iztekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga skupščina društva iz te funkcije razreši zaradi kršitve zakona, statuta in splošnih aktov društva oziroma zaradi delovanja v nasprotju z interesi društva, 31. člen Dolžnost nadzornega odbora je, da spremlja delo organov kluba med dvema skupščinama in da nadzira finančno in materialno poslovanje društva. O ugotovitvah nadzorni odbor seznanja organe društva in predlaga morebitne ukrepe ter rešitve. Nadzorni odbor lahko izvede pregled poslovanja ob vsakem času, obvezno pa ga mora opraviti enkrat letno pred pripravo letnega poročila in o tem v pisni obliki poročati skupščini. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji navzoča vsaj dva člana, pri čemer mora za sprejetje posameznega sklepa glasovati večina vseh članov. Nadzorni odbor obravnava svoja poročila in ukrepe na sejah, ki jih skliče in vodi predsednik nadzornega odbora. O poteku sej se piše zapisnik. Na zahtevo posameznega člana nadzornega odbora se mora vpisati v zapisnik njegovo nasprotno ali ločeno mnenje. DISCIPLINSKA KOMISIJA 32. člen Člane disciplinske komisije izvoli skupščina društva za mandatno dobo štirih let, po poteku katere so lahko ponovno izvoljeni. Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna skupščini društva. Disciplinsko komisijo sestavljajo trije polnoletni in opravilno sposobni člani društva, ki v roku tridesetih dni po izvolitvi, izmed sebe izvolijo predsednika disciplinske komisije. 33. člen Disciplinski prekrški, ki jih obravnava komisija, so predvsem naslednji: kršitve določb statuta; nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu;

10 neizvrševanje sklepov organov povzročitev materialne škode društvu; dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva. Disciplinska komisija lahko na podlagi ugotovljene dejanske krivde in odgovornosti posameznika izreče naslednje ukrepe: opozorilo; ukor; povrnitev stroškov zaradi povzročene materialne škode; izključitev iz društva. 34. člen Disciplinska komisija se sestaja po potrebi, na podlagi pisnih zahtev posameznih članov oziroma organov društva. Sejo vodi predsednik, o njej pa se piše zapisnik. Disciplinska komisija je sklepčna, če sta na seji navzoča vsaj dva člana, pri čemer mora za sprejetje posameznega sklepa glasovati večina vseh članov. Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino društva kot drugostopenjski organ. Rok za pritožbo je 15 dni od dneva sklepa. V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 35. člen Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov: članarine in vadnine; javna sredstva, dodeljena s strani pristojnih državnih in drugih organov; darila in volila; dohodek iz dejavnosti društva in iz naslova materialnih pravic; prispevki donatorjev in sponzorjev; drugi viri v skladu z zakonodajo. 36. člen Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom društva, ki se sprejmeta na skupščini. Člani društva vsako leto na redni skupščini na predlog upravnega odbora sprejmejo finančni načrt in potrjujejo zaključni račun. Višino članarine in vadnine za posamezno leto določi upravni odbor društva. Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu. Članu društva se lahko po sklepu upravnega odbora dodeli nagrada, če njegovo delo v društvu bistveno presega obseg prostovoljnega dela drugih članov in finančno stanje društva to dopušča. Članu društva se lahko po sklepu upravnega odbora nadomestijo tudi materialni stroški, ki so mu nastali v zvezi z izvrševanjem konkretnih nalog, za katere ga je zadolžil upravni odbor. 37. člen Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je last društva in je vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja upravni odbor.

11 O nakupu in odtujitvi premičnega premoženja odloča upravni odbor društva, o nakupu in odtujitvi nepremičnega premoženja pa skupščina društva. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 38. člen Materialno in finančno poslovanje društva mora biti v skladu z veljavnimi predpisi ter računovodskimi in knjigovodskimi standardi, določenimi za društvo. Poslovanje društva bo vodeno skladno s Pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja. Finančno poslovanje društva se izvaja preko transakcijskega računa, odprtega pri banki, ki ima za poslovanje dovoljenje Banke Slovenije, v skladu s predpisi o finančnem in materialnem poslovanju. Odredbodajalec za razpolaganje s sredstvi društva je predsednik društva, v primeru odsotnosti pa z njegovim pooblastilom lahko tudi drug član upravnega odbora. Finančno in materialno poslovanje vodi sekretar društva v sodelovanju s pooblaščenim računovodskim servisom. O svojem delu sekretar redno poroča upravnemu odboru. Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje društva. VI. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTEV 39. člen Društvo lahko preneha s svojim delovanjem: po volji članov; s pripojitvijo drugemu društvu; s spojitvijo z drugim društvom; s stečajem; na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja; po samem zakonu. V primeru prenehanja delovanja društva se najprej poravnajo vse njegove obveznosti, proračunska sredstva vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa se prenese na lokalno skupnost. VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 40. člen Ta statut je bil sprejet na skupščini društva, , veljati pa začne z dnem, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z določili veljavnega Zakona o društvih. Društvo mora vse pravilnike in druge akte, ki jih sprejema na podlagi tega statuta, uskladiti z njegovimi določbami najkasneje v roku enega leta od njegove uveljavitve. Predsednica društva: Irena Balažic

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je skupščina sprejela na seji dne 29.3.2017: S T A T U T SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. cleno

Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. cleno Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) 30-18-430 Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. clenom Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 64/11 - uradno

Prikaži več

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26 Na podlagi 1. vrstice 47. člena Statuta PZS in na predlog Zbora načelnikov mladinskih odsekov z dne 29. novembra 1997 je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 19. redni seji dne 27. februarja 1998

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o društvih (Ur

Na podlagi Zakona o društvih (Ur Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, Št. 64/11) in Statuta Planinske zveze Slovenije, sprejetega 14. 4. 2012, je Planinsko društvo Dobrna na občnem zboru dne 15.2.2014 sprejelo spremembe in dopolnitve

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Statut Obrtne zbornice Slovenije

Statut Obrtne zbornice Slovenije OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE 23.1.2014 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000,

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Ustanavljanje MSLS

Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje mladinskega sveta lokalne skupnosti Avtorica: Petra Miklaužič Oblikovanje: VIKRA, Petra Vidonja s.p. Izdal in založil: Mladinski svet Slovenije Nosilec avtorskih pravic:

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, 5.7.2013, bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hotela Paka, Rudarska ul. 1, Velenje. Dnevni red zasedanja

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi

Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-UPB3, Uradni list št. 72, 11. 7. 2006) je skupščina

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Sklic skupščine

Sklic skupščine Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 4.3.2019 sklicuje 29. skupščino družbe, ki bo v četrtek, dne 18.4.2019, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več