SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba"

Transkripcija

1 SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod javorji 4, Komenda (v nadaljevanju Enerkon). EnerWEB se nahaja na spletni strani družbe Enerkon ki je prav tako last družbe Enerkon Uporabnik, ki se ne strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji, nima dovoljenja za uporabo spletnega portala EnerWEB Morebitna neveljavnost posameznega določila teh splošnih pogojev oz. spletnega portala ne vpliva na veljavnost preostalega dela splošnih pogojev V primeru dvoma glede uporabe ali razlage teh splošnih pogojev oz. njihovih posamičnih določb in/ali drugih pravih ali nepravnih vsebin teh splošnih pogojev je uporabnik dolžan vprašati podjetje Enerkon d.o.o. za razlago (teh) nejasnih vsebin. Uporabnik navedeno vprašanje kot tudi vsa ostala vprašanja, nejasnosti, težave pri uporabi spletnega mesta posreduje na elektronski naslov Podjetje Enerkon d.o.o. se zavezuje odgovoriti uporabniku v najkrajšem možnem času in po potrebi ter lastni presoji odpraviti napako ali pomanjkljivost Ti splošni pogoji se povezujejo z vsemi ostalimi splošnimi pogoji družbe Enerkon, ki so objavljeni na spletni strani Ti splošni pogoji ne izključujejo drugih splošnih pogojev družbe Enerkon. Uporabnika spletnega portala zavezujejo določbe vseh splošnih pogojev družbe Enerkon V primeru, da določbe teh splošnih pogojev nasprotujejo določbam drugih splošnih pogojev družbe Enerkon, veljajo tiste določbe, ki so v konkretnem razmerju specialnejše (lex specialis). 1

2 1.7. V primeru, da je katerakoli od določb teh splošnih pogojev v nasprotju z katero od določb v pogodbi, ki jo skleneta uporabnik in Enerkon, veljajo določila pogodbe Celotna vsebina in vsi podatki spletnega portala EnerWEB so v zakonsko dovoljenem okviru predmet zaščite avtorske, lastninske in drugih sorodnih pravic in predstavljajo intelektualno lastnino družbe Enerkon. Strogo prepovedano je kakršnokoli prepisovanje, kopiranje, razpečevanje, prikazovanje v javnosti, razmnoževanje ali drugačno distribuiranje vsebine spletnega portala. Spletni portal se lahko uporablja zgolj v namene, ki so opisani v teh pogojih uporabe Z registracijo in prijavo v sistem spletnega portala, uporabnik izrecno soglaša, da sprejema te splošne pogoje uporabe in vse druge splošne pogoje družbe Enerkon, ki so objavljeni na spletni strani Uporabnik s sprejemom teh splošnih pogojev v celoti soglaša s pravnim obvestilom družbe Enerkon, ki je objavljeno na in izjavlja, da ga v celoti sprejema. Pravno obvestilo in njegove določbe so sestavni del teh splošnih pogojev. Pravno obvestilo se subsidiarno uporablja za vsa področja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji Ti splošni pogoji so pravno zavezujoči in predstavljajo sporazum med uporabnikom spletnega portala in družbo Enerkon d.o.o.. V primeru, da uporabnik splošnih pogojev iz kakršnegakoli razloga ne sprejema ali se z njimi ne strinja, nima pravice do uporabe tega spletnega portala in ga mora nemudoma zapustiti Spletni portal je namenjen uporabi na ozemlju Republike Slovenije. Uporabnik lahko dostopa do spletnega portala iz drugih držav, vendar se pri tem kot izključna pristojnost uporablja slovensko pravo in slovenski predpisi Spletni portal za pravilno delovanje zahteva internetno povezavo, ki si jo uporabnik zagotovi sam. Za nemoteno uporabo spletnega portala je morda potrebno zagotoviti druge tehnične standarde, kot so (a ne omejeno na) določena hitrost prenosa podatkov, velikost in zmogljivost trdega diska naprave, s katero uporabnik dostopa do spletnega portala, programska 2

3 oprema itd. Enerkon ne prevzema odgovornosti za morebitno pomanjkljivo delovanje spletnega portala zaradi neustrezne zmogljivosti naprave, s katero uporabnik dostopa do spletnega portala, prav tako Enerkon ni dolžan zagotavljati delovanja spletnega portala na napravah, ki ne dosegajo minimalnih tehničnih standardov za uporabo spletnega portala Dostop do spletnega portala je plačljiv skladno s cenikom. Strošek dostopa se lahko opredeli tudi v ločeni pogodbi o poslovnem sodelovanju s posameznim kupcem. Uporabnik sam nosi stroške, ki so povezani z dostopom do spletnega portala, kot so (a ne omejeno na) stroški internetne povezave, stroški nakupa ali vzdrževanja naprave, s katero uporabnik dostopa do spletnega portala, stroški programske opreme itd Glede pravil ravnanja in obnašanja na spletnem portalu EnerWEB se smiselno uporabljajo določbe Pravnega obvestila družbe Enerkon, ki je objavljeno na 2. RAZLAGA POJMOV 2.1. Uporabnik spletnega portala (v nadaljevanju: uporabnik) je lahko fizična ali pravna oseba, ki je že v pravno-poslovnem odnosu z družbo Enerkon in ki se je prijavil v spletni portal EnerWEB, ter sprejel te splošne pogoje poslovanja Uporabnik je tudi upravnik, ki upravlja z večstanovanjsko stavbo skladno z določili Stanovanjskega zakona (SZ-1) ali druga s strani etažnih lastnikov pooblaščena oseba Uporabnik je tudi druga pravna ali fizična oseba, ki ji Enerkon da soglasje za uporabo spletnega portala Uporabnik je tudi druga pravna ali fizična oseba, ki se ni prijavila v spletni portal EnerWEB, vendar z zlorabo ali obidom sistema uporablja spletni portal Osebni podatki so podatki o imenih, naslovih etažnih lastnikov, številke odjemnih enot, podatki o porabi. 3

4 3. PRIDOBITEV UPORABNIŠKEGA RAČUNA IN PRIJAVA V SISTEM 3.1. Za uporabo spletnega portala je potrebno najprej ustvariti uporabniški račun. Uporabniški račun se ustvari po navodilih in korakih iz točke 4. teh splošnih pogojev. Obvezen pogoj za pridobitev uporabniškega računa je lasten elektronski naslov prosilca oz. uporabnika Uporabnik lahko ustvari uporabniški račun le, če je izpolnjuje pogoje, ki jih določajo ti splošni pogoji. Uporabnik je lahko le oseba iz 2.1., 2.2., 2.3. in 2.4. točke teh splošnih pogojev Enerkon ni dolžan zagotoviti uporabniškega računa osebi, za katero meni, da ne izpolnjuje pogojev za uporabo spletnega portala. Upravičenost Enerkon presoja od primera do primera. Pri presoji upravičenosti do pridobitve uporabniškega računa ima Enerkon diskrecijsko pravico Ob prvem obisku spletnega portala le-ta uporabnika sama vodi do registracije v sistem oz. pridobitev uporabniškega računa. Uporabnik je dolžan v označena polja vnesti vse zahtevane identifikacijske podatke in druge podatke, s katerimi uporabnik izkaže svojo upravičenost do registracije oz. pridobitve uporabniškega računa. Uporabnik s potrditvijo pravilnosti podatkov izrecno soglaša, da so vsi vneseni podatki pravilni ter da se strinja z veljavnostjo in uporabo teh splošnih pogojev Po tem, ko Enerkon prejme zahtevo za registracijo oz. pridobitev uporabniškega računa, preveri pravilnost vnesenih podatkov. Enerkon pravilnost podatkov oz. upravičenost uporabnika preveri v svojih evidencah večstanovanjskih stavb, upravnikov in etažnih lastnikov, ki so potencialni uporabniki spletnega portala. Enerkon ima pravico, da po prejemu zahteve za registracijo oz. pridobitev uporabniškega računa osebo pokliče ali kako drugače stopi v stik z njo, z namenom, da preveri istovetnost uporabnika in pravilnost ter točnost podatkov ter upravičenost do registracije oz. pridobitve uporabniškega računa Enerkon ima pravico, da zavrne zahtevo po registraciji oz. pridobitvi uporabniškega računa, če se pri preverjanju pravilnosti in točnosti podatkov oz. upravičenosti izkaže, da oseba ni upravičena do registracije oz. pridobitve uporabniškega računa. Enerkon ima pravico, da zavrne ali za 4

5 nedoločen čas odloži odločanje o zahtevi po registraciji oz. pridobitvi uporabniškega računa, če sumi, da vneseni podatki niso pravilni ali točni ali, da oseba ni upravičena do registracije oz. pridobitve uporabniškega računa Po tem, ko Enerkon preveri točnost in pravilnost podatkov ter upravičenost osebe do pridobitve uporabniškega računa, osebi pošlje podatke, ki so potrebni za aktivacijo uporabniškega računa in prijavo v sistem Vsaka oseba lahko le enkrat zaprosi za registracijo in lahko pridobi le en uporabniški račun Podatki, ki jih oseba, ki zaprosi za registracijo oz. pridobitev uporabniškega računa so zaupni. 4. UPORABNIŠKO IME IN GESLO 4.1. Uporaba spletnega portala izrecno zahteva vnos uporabniškega imena in gesla. Brez uporabniškega imena in gesla vpogled v podatke, ki se nahajajo v spletnem portalu, ni mogoč Oseba, ki želi pridobiti uporabniško ime (v nadaljevanju: prosilec), pošlje zahtevo za pridobitev uporabniškega imena družbi Enerkon tako, da na spletni strani sledi povezavi, ki njegovo zahtevo za pridobitev uporabniškega imena posreduje neposredno na elektronski naslov družbe Enerkon Prosilec mora v zahtevi za pridobitev uporabniškega imena navesti ime in priimek (oz. naziv družbe, če gre za pravno osebo), naslov, telefonsko številko in elektronski naslov Zahtevo, ki jo prosilec pošlje, se s spletne strani pošlje neposredno na elektronski naslov družbe Enerkon, kjer jo pregleda in obdela skrbnik. Skrbnik ima pravico, da s prosilcem stopi v kontakt, da preveri njegove podatke, nato pa mu pošlje uporabniško ime. 5

6 4.5. Prosilec, ki na spletni strani odda zahtevo za pridobitev uporabniškega imena, je seznanjen in izrecno soglaša s tem, da bo v zahtevi navedel svoj lastni elektronski naslov. Enerkon ne odgovarja za zlorabe uporabniškega računa uporabnika, ki bi nastale kot posledica pooblaščenih ali nepooblaščenih vstopov v uporabnikov elektronski naslov ali kot posledica kakršnihkoli drugih vdorov ali zlorab uporabnikovega elektronskega naslova Prosilec (in v nadaljevanju uporabnik) je opozorjen in izrecno soglaša, da Enerkon ne odgovarja za varnost podatkov in dostopa do elektronskega poštnega naslova, ki ga je prosilec (uporabnik) posredoval v zahtevi za pridobitev uporabniškega imena Prosilec na svoj elektronski naslov prejme le uporabniško ime, katerega sam ne more spreminjati. Geslo za dostop do uporabniškega računa oz. spletnega portala si uporabnik izbere in nastavi sam, in sicer ob prvi prijavi v uporabniški račun, do katere pride tako, da sledi povezavi, ki jo prejme skupaj z uporabniškim imenom na svoj elektronski naslov S tem, ko si prosilec ustvari geslo v svojem uporabniškem računu, pridobi naziv uporabnika v teh splošnih pogojih Vsak uporabnik prejme le eno uporabniško ime, ki ga je dolžan varovati pred drugimi osebami Enerkon ne odgovarja za nepooblaščene vstope v uporabniške račune uporabnikov. Enerkon prav tako ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica nepooblaščene uporabe uporabniškega računa, kraje uporabniškega imena in gesla ali katerekoli druge oblike zlorabe uporabniškega računa, imena in gesla Enerkon si bo prizadeval preprečevati zlorabe uporabniških nastavitev in posege v zasebnost in osebne podatke uporabnikov Če uporabnik ugotovi ali sumi, da je bilo njegovo uporabniško ime in/ali geslo ukradeno ali drugače zlorabljeno, je o tem dolžan nemudoma obvestiti družbo Enerkon, ki bo poskrbela za blokado uporabniškega 6

7 računa in uporabniku posredovala novo uporabniško ime, s katerim si bo ustvaril nov uporabniški račun Če Enerkon ugotovi, da je bil določen uporabniški račun predmet zlorabe ali nepooblaščenega vstopa, sme po lastni presoji in brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila uporabnika ta račun blokirati in onemogočiti nadaljnji dostop do njega Uporabnik, katerega uporabniški račun, ime ali geslo je bilo predmet nepooblaščene uporabe, kraje ali katerekoli druge oblike zlorabe, sme zaprositi za pridobitev novega uporabniškega imena Enerkon lahko uporabniku, katerega uporabniški račun, ime ali geslo je bilo predmet nepooblaščene uporabe, kraje ali katerekoli druge zlorabe zaradi nepazljivosti, malomarnosti ali naklepnega ravnanja uporabnika, zaračuna stroške v zvezi z izdajo in posredovanjem novega uporabniškega imena in/ali gesla Uporabniku, ki krši določbe o ravnanju z uporabniškim računom, imenom in geslom in ki krši te ali katerekoli druge splošne pogoje poslovanja družbe Enerkon, lahko Enerkon začasno ali trajno in brez predhodnega opozorila ali obvestila odvzame uporabniški račun in vse pravice povezane z njim Uporabnik odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica nepooblaščenega vstopa ali uporabe uporabniškega računa zaradi njegove nepazljivosti pri shranjevanju uporabniškega imena in gesla Uporabniško ime in geslo sta neprenosljiva. Strogo prepovedano je omogočanje vpogleda v spletni portal osebam, ki do tega niso upravičene Prepovedana je uporaba tujega uporabniškega računa, imena in gesla in tudi vsak poskus vdora v uporabniški račun, kraja uporabniškega imena in/ali gesla. Vsakršen vdor v uporabniški račun drugega uporabnika ali poskus vdora v uporabniški račun drugega uporabnika, je lahko predmet kaznivega dejanja kraje identitete. Storilec, ki nepooblaščeno vstopi v tuj uporabniški račun ali ga kakorkoli drugače zlorabi, je za takšno dejanje ali poskus storitve takšnega dejanja kazensko in civilno odgovoren. 7

8 5. DOSTOP DO SPLETNEGA PORTALA IN DELOVANJE SPLETNEGA PORTALA 5.1. Uporabnik lahko dostopa do spletnega portala z različnimi napravami (v nadaljevanju: naprava), ki omogočajo povezavo s svetovnim spletom in imajo določene tehnične in zmogljivostne karakteristike (osebni in prenosni računalnik, tablični računalnik,»pametni«mobilni telefon,»pametni«televizijski sprejemnik ipd) Spletni portal lahko zahteva določeno programsko in spominsko zmogljivost, brez katere spletni portal ne deluje ali ne deluje brezhibno Enerkon ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica nedelovanja spletnega portala Enerkon ne odgovarja za morebitno nedelovanje spletnega portala ali nezmožnost dostopa do spletnega portala zaradi programske opreme naprave, s katero uporabnik dostopa do spletnega portala, ki ne omogoča dostopa do interneta Enerkon ne odgovarja za morebitno nedelovanje spletnega portala ali nezmožnosti dostopa do spletnega portala zaradi katerihkoli drugih programskih ali tehničnih karakteristik naprave, zaradi katerih uporabnik ne more dostopati do spletnega portala Enerkon ne odgovarja za morebitno nedelovanje spletnega portala ali nezmožnost dostopa do spletnega portala zaradi neznanja uporabnika ali nepravilne uporabe spletnega portala ali drugih programov, s pomočjo katerih uporabnik dostopa do spletnega portala (npr. internetni brskalnik) Dostop do spletnega portala je mogoč 24 ur na dan in vse dni v letu V času popravil ali vzdrževalnih del na programski opremi spletnega portala lahko prihaja do motenj pri delovanju spletnega portala. Enerkon uporabnikov ni dolžan predhodno obvestiti o nastopu teh del ali katerihkoli drugih razlogov za nedelovanje spletnega portala. 8

9 5.9. Enerkon bo uporabnike obvestil o nedelovanju spletnega portala, kadar bo spletni portal nedostopen več kot tri dni. Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Enerkon in Uporabnik lahko Enerkon obvesti o nedelovanju spletnega portala ali težavah z dostopom do spletnega portala s klicem na telefonsko številko 01/ ali elektronskim sporočilom na naslov Enerkon bo v okviru delovnega časa (7,30 do 15,30 ure) preveril delovanje spletnega portala ter uporabniku skušal nuditi vso ustrezno pomoč do pravilnega in nemotenega dostopa do spletnega portala V pomoč, ki jo Enerkon lahko nudi uporabniku, da bo lahko dostopal do spletnega portala ali, da bo spletni portal pravilno deloval ne spada pomoč na terenu, kakršnakoli popravila naprav uporabnika, menjava, nadomestilo ali kakršna koli druga brezplačna predaja katerekoli programske ali tehnične opreme, ki je potrebna za dostopanje ali uporabo spletnega portala ter katerakoli druga oblika pomoči, ki bi družbi Enerkon prinesla stroške Vse morebitne stroške, ki nastanejo z nudenjem pomoči uporabniku nosi uporabnik sam. Stroški se zaračunajo po veljavnem ceniku družbe Enerkon Enerkon lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila uporabnikov začasno onemogoči dostop do spletnega portala. V primeru daljšega onemogočanja dostopa do spletnega portala, bo Enerkon uporabnike o tem ustrezno obvestil na spletni strani in Za daljše onemogočanje dostopa do spletnega portala se po teh pogojih šteje obdobje več kot 7 dni. Uporabnik se izrecno strinja, da proti družbi Enerkon ne bo uveljavljal nikakršnega odškodninskega ali drugega zahtevka zaradi onemogočanja dostopa do spletnega portala Enerkon ima pravico do spremembe izgleda, načina uporabe in drugih karakteristik spletnega portala brez predhodnega obvestila uporabnikov. 6. NAMEN IN UPORABA SPLETNEGA PORTALA 9

10 6.1. Spletni portal je namenjen za spremljanje podatkov o delitvah, poročilih, porabi, tehnične dokumentacije v posameznih etažnih delih večstanovanjskih stavb, v katerih so vgrajeni delilniki toplote in vodomeri družbe Enerkon Uporabnik, ki je upravnik ali pooblaščenec in ki preko spletnega portala spremlja porabo vode in toplote posameznega dela stavbe, pri čemer takega uporabnika izrecno zavezujejo predpisi o varstvu osebnih podatkov s čimer je ta uporabnik izrecno seznanjen in izjavlja, da so mu te predpisi znani ter jih bo upošteval Uporabnik, ki je za uporabo spletnega portala in s tem vpogled v osebne podatke etažnih lastnikov posamezne večstanovanjske stavbe pooblaščen s strani večine etažnih lastnikov, je zavezan k uporabi spletnega portala izključno v namen, ki je določen s temi splošnimi pogoji. Uporabnik upravnik sme podatke do katerih ima vpogled uporabljati skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov 6.4. Enerkon ne odgovarja za nedovoljeno uporabo spletnega portala uporabnika-upravnika, ki je za uporabo spletnega portala pooblaščen s strani večine etažnih lastnikov posamezne večstanovanjske stavbe Uporabnik, ki je za uporabo spletnega portala pooblaščen s strani večine etažnih lastnikov posamezne večstanovanjske stavbe, kazensko in odškodninsko odgovarja tako prizadetim etažnim lastnikom posameznikom kot družbi Enerkon za vsakršno nedovoljeno uporabo spletnega portala ali uporabo spletnega portala v namene, ki niso zajeti v teh splošnih pogojih Podatki, ki jih shranjuje spletni portal so namenjeni zgolj in izključno mesečnemu pregledu in obračunavanju porabe vode in toplote etažnih lastnikov. Uporabnik se zaveže, da bo spletni portal uporabljal v okvirih, ki so dovoljeni po zakonu in teh splošnih pogojih. 7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI 10

11 7.1. Osebni podatki, ki so vidni pri uporabi spletnega portala so strogo zaupne narave. Prepovedano je zbiranje teh podatkov, njihovo kopiranje, razmnoževanje ali kakršnakoli uporaba, ki ni skladna z namenom uporabe spletnega portala Osebni podatki, ki jih uporabnik ali etažni lastnik posameznik posreduje družbi Enerkon so predmet varstva skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zaščito pred krajo identitete Enerkon podatkov, ki jih vsebuje spletni portal ne bo razmnoževal, kopiral ali posredoval katerimkoli drugim osebam Podatki, ki jih uporabnik navede v postopku registracije oz. pridobitve uporabniškega računa, so namenjeni zgolj ustvarjenju uporabniškega računa. Enerkon bo te podatke uporabil za namen preverjanja upravičenosti do pridobitve uporabniškega računa. Nadalje bo Enerkon te podatke shranil v posebno bazo podatkov, do katere imajo dostop le posebej za to pooblaščene osebe, ki so zaposleni v družbi Enerkon Uporabnik ali etažni lastnik posameznik ima pravico kadarkoli izvedeti kje se nahajajo njegovi osebni podatki ter kdo ima dostop do njih V primeru, da bo uporabnik zahteval zaprtje njegovega uporabniškega računa, se Enerkon zaveže v najkrajšem možnem času trajno izbrisati profil uporabnika in vse osebne podatke povezane s profilom na tem spletnem portalu Enerkon bo osebne podatke uporabnika in etažnega lastnika posameznika shranjeval toliko časa, kolikor bo to nujno potrebno. Takoj, ko bo prenehala potreba po zbiranju in shranjevanju osebnih podatkov, jih bo Enerkon trajno zbrisal iz vseh svojih baz Uporabnik se strinja, da Enerkon njegove podatke uporablja za obveščanje o novostih v ponudbi prodajnih produktov, posodobitvah programske opreme in prihajajočih dogodkih. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče to soglasje. Ob preklicu soglasja Enerkon uporabnikove podatke umakne iz liste za oglaševanje. 11

12 7.9. Uporabnik in etažni lastnik posameznik se strinja, da družba Enerkon d.o.o. njegove podatke zbira in uporablja za obveščanje o pomembnih zadevah, kot so obvestila glede spremembe teh ali drugih splošnih pogojev družbe Enerkon in obvestila o spremembah ali novih politikah in drugih določilih družbe Enerkon. Ker so takšna obvestila vezana na nadaljnje sodelovanje uporabnika in družbe Enerkon in med drugim uporabnika obveščajo tudi o njegovih pravicah, uporabnik in etažni lastnik posameznik ne more preklicati tega soglasja oz. zahtevati, da se njegovi podatki umaknejo iz liste za pošiljanje teh pomembnih obvestil Uporabnik izrecno soglaša, da lahko Enerkon osebne podatke uporabnikov in etažnih lastnikov ter podatke o porabi vode in toplote uporablja v interne namene, tj. za izdelavo statistik, analiz podatkov ter raziskave za izboljšanje kakovosti prodaje in storitev družbe Enerkon Podatke, ki niso osebni podatki lahko Enerkon uporablja tudi v druge namene. Podatki, ki niso osebni podatki so tisti, ki ne omogočajo neposredne povezave s katerimkoli posameznikom (kot so, a ne omejeno na: podatki o poštni številki, kraju bivanja, klicni številki itd) Podatke, ki niso osebni podatki lahko Enerkon neomejeno zbira, uporablja, posreduje in razkriva Kadar bo Enerkon kombinirano uporabljal tako osebne podatke, kot podatke, ki niso osebni podatki, bodo vsi podatki obravnavani kot osebni podatki Enerkon osebnih podatkov uporabnika in etažnega lastnika ne bo posredoval tretjim osebam, niti poslovnim in strateškim partnerjem. Dostopa do baze osebnih podatkov uporabnikov in etažnih lastnikov posameznikov prav tako ne bodo imeli vsi zaposleni v družbi Enerkon, temveč le tisti, ki bodo za to izrecno pooblaščeni Enerkon bo s pridobljenimi osebnimi podatki ravnal skrbno in odgovorno. Enerkon bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo osebni podatki uporabnikov in etažnih lastnikov posameznikov varovani z najvišjo stopnjo zaupnosti. 12

13 7.16. Enerkon bo ustrezno ukrepal zoper vsakogar, za katerega bo ugotovila ali bo obstajal sum, da je zlorabil ali poskusil zlorabiti osebne podatke uporabnikov ali etažnih lastnikov posameznikov tako, da bo sprožila ustrezne kazenske in civilne postopke ter o tem obvestil prizadete uporabnike Uporabnik, ki je za uporabo spletnega portala pooblaščen s strani večine etažnih lastnikov, je dolžan z osebnimi podatki, do katerih ima vpogled, ravnati z enako skrbnostjo, kot Enerkon Uporabnik, ki je za uporabo spletnega portala pooblaščen s strani večine etažnih lastnikov, nima pravice do zbiranja, shranjevanja, razmnoževanja, kopiranja ali posredovanja osebnih podatkov posameznih etažnih lastnikov Enerkon v nobenem primeru ne odgovarja za ravnanja uporabnika, ki je za uporabo spletnega portala pooblaščen s strani večine etažnih lastnikov Enerkon bo osebne podatke uporabnikov ali etažnih lastnikov posameznikov razkril le, kadar bo to potrebno za postopek pred sodiščem ali katerikoli drug postopek, ki ga vodi državni organ. Enerkon bo osebne podatke razkril le na zahtevo državnega organa ali druge pooblaščene osebe in bo razkril le tiste podatke, ki bodo predmet zahteve V primeru, da Enerkon spletni portal prenese na drugo podjetje, se nanj prenesejo tudi vsi osebni podatki uporabnikov in posameznih etažnih lastnikov. Enerkon se zavezuje obvestiti uporabnike in etažne lastnike posameznike o takšnem prenosu ali o kakršnikoli drugi spremembi glede lastništva nad spletnim portalom ali prenosa nadzorne funkcije nad spletnim portalom V primeru prenosa spletnega portala na drugo podjetje, se Enerkon zavezuje, da bo podjetje, ki bo prevzelo lastništvo ali nadzor nad spletnim portalom, s pogodbo zavezalo k zagotavljanju enakih standardov glede varstva osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov in etažnih lastnikov posameznikov. 8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI 13

14 8.1. Enerkon ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi nedelovanja ali nepravilnega delovanja spletnega portala V času nedelovanja spletnega portala ali onemogočenega dostopa do spletnega portala, Enerkon uporabnikom ni dolžan zagotoviti ali omogočiti druge oblike vpogleda v podatke, ki so predmet spletnega portala, razen v primeru, ko spletni portal ne deluje ali je dostop do spletnega portala onemogočen več kot 7 dni Enerkon si pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve spletnega portala ali delov spletnega portala. Za spremembo ali ukinitev spletnega portala ali dela spletnega portala Enerkon ne odgovarja niti uporabnikom niti tretjim osebam Enerkon bo z največjo skrbnostjo upravljal s spletnim portalom, vendar ne jamči za njeno delovanje, še posebej pa ne jamči za: nemoteno uporabo spletnega portala oz. uporabo spletnega portala brez napak. Uporabnik se strinja, da ga bo Enerkon, kadar bo to mogoče in smotrno, obvestil o morebitnem onemogočanju dostopa do spletnega portala za določen ali nedoločen čas zaradi tehničnih ali operativnih razlogov, varnost oz. popolno zaščito spletnega portala pred izgubo ali okvaro podatkov, virusi, motnjami ali vdori v računalniški ali varnostni sistem. Uporabnik je sam odgovoren za podatke, ki jih prejme z uporabo spletnega portala in je zanje dolžan sam napraviti varnostno kopijo, varnost oz. popolno zaščito pred motnjami zaradi višje sile, zaradi katerih pride do nedelovanja spletnega portala ali izgube podatkov Uporabnik nima nikakršnih odškodninskih ali drugih zahtevkov, zaradi izgube ali katere druge oblike škode, ki jo uporabniku povzroči spletni portal, razen kadar z njimi izvršuje zakonite pravice do povračil ali nadomestil zoper vodilne v družbi Enerkon, njegove zastopnike ali zaposlene, razen kot je navedeno v točki

15 8.6. Uporabnik ima pravico do uveljavljanja odškodninskih ali drugih zahtevkov skladno s pravili obligacijskega prava Enerkon si prizadeva zagotavljati čim večjo varnost spletnega portala V nobenem primeru ni izključena odgovornost družbe Enerkon za škodo, ki nastane kot posledica goljufije, hude malomarnosti ali naklepnega ravnanja družbe Enerkon Uporabnik je za kršitve določb teh splošnih pogojev ali drugih splošnih pogojev družbe Enerkon, ki so objavljeni na spletni strani in kazensko in odškodninsko odgovoren tako družbi Enerkon, kot njenim vodilnim, zaposlenim in zastopnikom. 9. KONČNE DOLOČBE 9.1. Ti splošni pogoji predstavljajo sporazum/pogodbo med družbo Enerkon in uporabnikom spletnega portala Ti splošni pogoji za uporabnika postanejo zavezujoči od trenutka, ko je družbi Enerkon poslal zahtevo za registracijo oz. pridobitev uporabniškega računa dalje, torej še preden dejansko pridobi status uporabnika po teh splošnih pogojih Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani Šteje se, da je uporabnik oz. oseba, ki družbi Enerkon poda zahtevo za registracijo oz. pridobitev uporabniškega računa, seznanjena s temi in vsemi ostalimi splošnimi pogoji družbe Enerkon, ko so ti objavljeni na spletni strani Morebitna začasna nedostopnost spletne strani ne izključuje veljavnosti teh splošnih pogojev, razen kadar je spletna stran nedosegljiva več kot 7 (poljubno) dni in Enerkon uporabniku oz. osebi, ki je zaprosila za registracijo oz. pridobitev uporabniškega računa, splošnih pogojev ni posredovala v drugi obliki oz. na drugačen način. 15

16 9.6. V primeru nedostopnosti spletne strani za več kot 7 dni in, če uporabniku oz. osebi, ki je zaprosila za registracijo oz. pridobitev uporabniškega računa, Enerkon ni izročil splošnih pogojev v drugi obliki oz. na drugačen način, se šteje, da je bila ta oseba z njimi seznanjena z dnem, ko je spletna stran ponovno postala dostopna Uporabnika zavezuje vsaka sprememba teh splošnih pogojev, brez predhodnega obvestila. Če v splošnih pogojih ni drugače navedeno, se šteje, da spremembe splošnih pogojev začnejo veljati z dnem objave na spletni strani oz. v vsakem primeru, ko stranka potrdi, da se strinja s splošnimi pogoji Uporabnik in Enerkon se zavežeta, da bosta vse morebitne spore reševala sporazumno in po mirni poti, v kolikor pa to ne bo več mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani Ti splošni pogoji so sestavni del študije, ki je bila opravljena s strani Odvetniške pisarne Petek, d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana za družbo Enerkon in so avtorsko delo ter predmet avtorske zaščite. Prepovedana je vsakršna zloraba, uporaba, kopiranje, reprodukcija, ali kakršnokoli druga uporaba/zloraba predmetnih splošnih pogojev za komercialne ali nekomercialne namene. Za kršitev avtorskih pravic imata tako družba Enerkon kot Odvetniška pisarna Petek, d.o.o. pravico uveljavljati vse pravice zaščite avtorskega dela pod civilno in kazensko odgovornostjo. Kršitev avtorskih pravic predstavlja kaznivo dejanje po 147. in 148. členu KZ-1 in odškodninsko odgovornost najmanj v višini običajnega avtorskega honorarja povišanega za 200 % skladno s 168. členom ZASP. V kolikor je škoda višja od ugotovljenega zneska, se presežek lahko dodatno uveljavlja Za uporabo in razlago teh splošnih pogojev se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Enerkon d.o.o. Poslovna cona Žeje pri Komendi,

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / uporabnikih, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe; redno

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka 6125123000, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec) sprejema

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03.2019 Verzija 1.1 KAZALO 1 NAMEN...3 2 REGISTRACIJA...4 3 VNOS GESLA IN AKTIVACIJA RAČUNA...6

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA DOMINVRT.SI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

POP OnLine / PRO PLUS, d

POP OnLine / PRO PLUS, d SPLOŠNI POGOJI UPORABE PLAČLJIVIH IN BREZPLAČNIH SPLETNIH VSEBIN NA Vidinperosov.si OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe

Prikaži več

Navodilo Telemach

Navodilo Telemach Nastavitve za: MOJ TELEMACH Registracija: Na spletni strani Moj Telemach (http://moj.telemach.si) se pomaknite na spodnji del strani in pritisnite gumb REGISTRIRAJ SE. 1. korak Odpre se novo okence, kamor

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec). 1. Predmet Vsebina splošnih pogojev

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Global Employee Personal Information Privacy Notice

Global Employee Personal Information Privacy Notice GLOBALNO OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI ZAPOSLENCEV Družba Johnson Controls International plc in z njo povezane družbe (skupaj Johnson Controls) cenijo vašo zasebnost in so zavezane k obdelovanju vaših

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za uporabo Spletne banke esberbank SI je Sberbank d.d.,

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

ZIMSKI-SPORTI_Splošni pogoji uporabe z uredniki_final

ZIMSKI-SPORTI_Splošni pogoji uporabe z uredniki_final SPLOŠNI POGOJI UPORABE Splošni pogoji uporabe zimski-sporti.si - https://zimski-sporti.si/ Ko uporabnik vstopi ali se registrira ali prijavi na spletno stran: Zimski Športi na naslovu: https://zimski-sporti.si/

Prikaži več

Varstvo podatkov Varstvo podatkov, ki nam jih dajete na razpolago, njihova varnost in zaupno ravnanje z njimi pri nas predstavljajo najvišja načela in

Varstvo podatkov Varstvo podatkov, ki nam jih dajete na razpolago, njihova varnost in zaupno ravnanje z njimi pri nas predstavljajo najvišja načela in Varstvo podatkov Varstvo podatkov, ki nam jih dajete na razpolago, njihova varnost in zaupno ravnanje z njimi pri nas predstavljajo najvišja načela in zahteve. Tukaj vam želimo pojasniti, v kakšnem obsegu

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

Splošni pogoji uporabe SNPORTAL.SI Ko uporabnik vstopi ali se registrira ali prijavi na spletno stran: Slovenski nogometni portal

Splošni pogoji uporabe SNPORTAL.SI   Ko uporabnik vstopi ali se registrira ali prijavi na spletno stran: Slovenski nogometni portal Splošni pogoji uporabe SNPORTAL.SI https://snportal.si Ko uporabnik vstopi ali se registrira ali prijavi na spletno stran: Slovenski nogometni portal https://snportal.si (v nadaljevanju: portal) potrjuje,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt NAJEMANJE KREDITA V BREME REZERVNEGA SKLADA Polona Fink Ružič Pravna služba GZS Teme Mnenje Ministrstva za okolje in prostor Obveznost ustanovitve rezervnega sklada Namen uporabe sredstev rezervnega sklada

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI SNEG'' 1.2. Izvajalec nagradne igre je RGL, d.o.o.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INTRANET - DETEKTIV Detektivska zbornica Republike Slovenije Pozdravljeni, v kratki predstaviti in navodilih za delo z intranet sistemom Detektiv. Intranet članom Detektivske zbornice RS omogoča, da: -

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc)

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc) 1. Pogoji uporabe programske opreme Pred uporabo programske opreme iz programa MSDNAA morate prebrati in se strinjati s pogoji in določili Licenčne pogodbe za končnega uporabnika programske opreme MSDN

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK

Prikaži več