SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u"

Transkripcija

1 SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za uporabo Spletne banke esberbank SI je Sberbank d.d., (v nadaljevanju besedila: banka), Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Sberbank d.d. ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev. S temi splošnimi pogoji so določene pravice, obveznosti in pogoji za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe (v nadaljevanju besedila: splošni pogoji). Za vse, kar ni posebej urejeno s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike in vsi drugi splošni pogoji in pogodbe, ki so kakorkoli povezane ter urejajo opravljanje te storitve. V primeru neskladja med temi splošnimi pogoji in Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike ali drugih splošnih pogojev in pogodb, ki so kakorkoli povezane ter urejajo opravljanje te storitve, veljajo določbe teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji so sestavni del Zahtevka za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe sklenjenega med banko in uporabnikom in imajo značaj pogodbe. Sestavni del teh splošnih pogojev so: - Urnik izvrševanja plačilnih transakcij pri banki, - Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike, - Tarifa nadomestil za storitve banke, - Navodila za uporabnike Spletne banke esberbank SI. II. OPREDELITEV POJMOV 2. člen Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen: Spletna banka esberbank SI Uporabnik Zakoniti zastopnik Pooblaščenec Kvalificirano digitalno potrdilo Sberbank plačilna kartica PIN koda Enkratno geslo ((ang.»one time password«oz.otp OTP čitalec plačilnih kartic SMSžeton Vstopno geslo Uporabniško ime Aktivacija spletne banke Aktivacijska spletna povezava Aktivacijsko vstopno geslo je elektronski način poslovanja in opravljanja plačilnih transakcij in drugih bančnih storitev preko interneta. je fizična oseba, ki je imetnik transakcijskega ali kartičnega računa v Sberbank d.d in ki mu je banka odobrila uporabo Spletne banke. je zakoniti zastopnik ali skrbnik, ki na podlagi zakona ali pooblastila, danega z odločbo pristojnega organa, zastopa uporabnika, ki je omejeno poslovno sposoben ali ni poslovno sposoben. je polnoletna fizična oseba, ki je poslovno sposobna in ki jo uporabnik pooblasti za uporabo spletne banke esberbank SI. predstavlja elektronski podpis imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila in služi identifikaciji, preverjanju identitete in elektronskemu podpisovanju pri poslovanju preko spletne banke esberbank SI za fizične osebe. je kartica, ki služi identifikaciji uporabnika in je hkrati varnostni instrument s katerim se uporabnik identificira in avtenticira ob prijavi v spletno banko esberbank SI. Banka za ta namen uporablja Activa Maestro kartice transakcijskega računa (debetna kartica) in Mastercard kartice za imetnike kartičnega računa (kreditna kartica). je 4 mestna osebna identifikacijska številka kartice, ki jo uporabnik vnese v OTP čitalec kartic, na podlagi česa OTP čitalec kartic ustvari enkratno geslo (OTP). je 8-mestno število, ki ga ustvarja OTP čitalec plačilnih kartic. je strojna oprema, ki prebere informacije iz čipa na Sberbank plačilni kartici. omogoča enoznačno ugotovitev verodostojnosti (prepoznavo/identifikacijo) uporabnika pri vstopu v spletno banko esberbank SI. Uporabnik prejme enkratno časovno omejeno geslo na mobilno številko, ki jo je navedel na Zahtevku za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe, v obliki SMS sporočila. je najmanj 8 mestno osebno identifikacijsko geslo, sestavljeno iz črk in številk, s katerim se uporabnik identificira pri vstopu v spletno banko esberbank SI. Vstopno geslo uporabnik nastavi sam ob aktivaciji spletne banke. Geslo se nastavi za prijavo s certifikatom in SMSžetonom. je del identifikacijskega elementa, sestavljenega iz kombinacije črk in številk, ki ga uporabnik spletne banke esberbank SI prejme v aktivacijskem elektronskem sporočilu, poslanem iz spletne banke in ga potrebuje za aktivacijo spletne banke esberbank SI. Z uporabniškim imenom se uporabnik identificira pri vstopu v spletno banko esberbank SI. Različna uporabnika ne moreta imeti enakega uporabniškega imena. uporabnik mora pred prvo uporabo spletne banke esberbank SI izvesti aktivacijo. Ob prvem vstopu uporabnik vnese svoje novo vstopno geslo. je spletna povezava, ki jo uporabnik prejme v aktivacijskem elektronskem sporočilu in služi za aktivacijo spletne banke esberbank SI. Po uporabi (klik na povezavo in prihod na aktivacijsko stran spletne banke) aktivacijska povezava ni več veljavna. Če uporabnik spletne banke esberbank SI aktivacijske povezave ne aktivira (nanjo ne klikne) v roku 72 ur, je aktivacijska povezava neveljavna, uporabnik mora zaprositi za novo aktivacijsko povezavo. je enkratno geslo, ki ga uporabnik prejme na mobilno napravo v obliki SMS sporočila ob aktivaciji spletne banke esberbank SI. Splošni pogoji poslovanja za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe_gdpr / 7

2 Aktivacija spletne banke s Sberbank plačilno kartico Geslo za potrjevanje plačilnih nalogov, naročil in spreminjanje nastavitev Naročilo E-poštni naslov Tarifa Uporabnik, imetnik Sberbank plačilne kartice, lahko aktivacijo spletne banke esberbank SI izvede tudi s Sberbank plačilno kartico in OTP čitalcem plačilnih kartic. Za uporabniško ime vnese; Activa Maestro kartica (8 mestna številka kartice), Mastercard kartica (9 mestna ID kartice), ki sta natisnjeni na kartici. Za vstopno geslo vnese enkratno geslo, ki ga generira OTP čitalec plačilnih kartic s kartico, z vnosom PIN kode uporabljene Sberbank plačilne kartice. je geslo, ki se v spletni banki esberbank SI uporablja za potrjevanje plačilnih nalogov, izvedbo naročil in spreminjanje nastavitev. Uporabnik si ga v spletni banki nastavi in spreminja sam. Banka priporoča, da je geslo različno od vstopnega gesla za prijavo s certifikatom in SMSžetonom. je zahteva za izvedbo bančne storitve, ki jo uporabnik po uspešni identifikaciji in avtorizaciji pošlje banki z uporabo spletne banke esberbank SI. je elektronski naslov uporabnika, ki ga je navedel na Zahtevku za uporabo spletne banke za fizične osebe in služi za prejemanje aktivacijske spletne povezave ter obvestil iz spletne banke esberbank SI. je vsakokrat veljavna Tarifa nadomestil za storitve banke, ki določa vrsto, višino in način plačevanja nadomestil v zvezi z uporabo spletne banke esberbank SI, dostopna na spletni strani III. Pridobitev pravice za uporabo spletne banke esberbank SI 3. člen Uporabnik mora za uporabo spletne banke esberbank SI sam in na svoje stroške zagotoviti ustrezno računalniško in komunikacijsko opremo z dostopom do interneta. Minimalne zahteve so uporabniku dostopne na spletni strani Sberbank na Uporabnik je dolžan spremljati spremembe minimalnih zahtev in s tem prilagajati svojo računalniško in komunikacijsko opremo. 4. člen Banka odobri uporabo spletne banke esberbank SI, če uporabnik izpolnjuje naslednje pogoje: - ima pri banki odprt transakcijski, e-obrestni ali Mastercard kartični račun, - odda v celoti pravilno izpolnjen in podpisan Zahtevek za uporabo spletne banke esberbank SI v katerikoli poslovalnici Sberbank d.d., - poravna vse stroške, povezane z aktiviranjem spletne banke esberbank SI, - je star najmanj 18 let in je opravilno sposoben. S podpisom zahtevka uporabnik potrjuje, da je seznanjen z določili teh splošnih pogojev in z določili Tarife ter da mu je znano, da sta navedena akta sestavni del pogodbenega razmerja za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe. 5. člen Ob vključitvi storitve spletne banke esberbank SI banka skladno z vsakokrat veljavno Tarifo nadomestil za storitve banke uporabniku zaračuna: - pristopnino ter - mesečno uporabnino, ki začne teči s prvim dnem naslednjega meseca v katerem je uporabnik oodal Zahtevek za uporabo spletne banke esberbank SI in se poravnava z neposredno bremenitvijo transakcijskega ali kartičnega računa uporabnika, s čimer uporabnik s sprejetjem teh splošnih pogojev soglaša. 6. člen Ob izpolnjenih pogojih iz 4.člena banka uporabniku izda potrebne elemente prepoznave: - uporabniško ime, - aktivacijsko spletno povezavo, - v primeru dostopa s kvalificiranim digitalnim potrdilom uporabniku dodeli dostop do spletne banke esberbank SI na izbrano kvalificirano digitalno potrdilo, - OTP čitalec plačilnih kartic, v kolikor ga je uporabnik naročil. Uporabnik elemente prepoznave potrebuje za uspešno aktivacijo in uporabo spletne banke esberbank SI. 7. člen Pogodba o uporabi spletne banke je sklenjena, ko uporabnik in banka podpišeta Zahtevek za uporabo spletne banke esberbank SI. Uporabnik po sklenitvi pogodbe in aktivaciji spletne banke esberbank SI lahko začne z uporabo spletne banke. 8. člen Banka si pridružuje pravico, da Zahtevek za uporabo spletne banke esberbank SI zavrne brez navedbe razlogov za zavrnitev, o čemer obvesti uporabnika najkasneje v petih delovnih dneh od prejema vloge. IV. Načini dostopa in potrjevanja plačilnih nalogov, naročil in spreminjanje nastavitev 9. člen Možni načini dostopa do spletne banke esberbank SI: - kvalificirano digitalno potrdilo z vstopnim geslom, - plačilna Activa Maestro ali Mastercard kartica Sberbank z OTP čitalcem plačilnih kartic in s PINom, - uporabniško ime, vstopno geslo in SMSžeton. 10. člen Možni načini potrjevanja plačilnih nalogov, naročil in spreminjanja nastavitev v spletni banki esberbank SI: - SMSžeton, Splošni pogoji poslovanja za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe_gdpr / 7

3 - enkratno geslo (OTP), - geslo za potrjevanje plačilnih nalogov, naročil in spreminjanje nastavitev. V. Uporaba spletne banke esberbank SI 11. člen Spletna banka esberbank SI za fizične osebe je način opravljanja bančnih storitev prek spleta, ki imetniku: - transakcijskega računa, pooblaščencu ali zakonitemu zastopniku omogoča pregled stanja in prometa na računu, plačilnih karticah, varčevanjih in kreditih, izvajanje plačil, naročil, prenosov sredstev med računi v banki, opravljanje menjalniških poslov ter izvajanje drugih storitev, ki jih spletna banka esberbank SI za fizične osebe omogoča, - kartičnega računa omogoča pregled stanja in prometa na kartičnem računu, izvajanje naročil ter izvajanje drugih storitev, ki jih spletna banka esberbank SI za fizične osebe omogoča. Več informacij o esberbank SI je objavljenih na spletni strani Sberbank na: Uporabnikom je spletna banka esberbank SI na voljo v slovenskem in angleškem jeziku. Izvajanje plačilnih nalogov preko spletne banke esberbank SI se ureja v skladu z Urnikom izvrševanja plačilnih transakcij pri banki in Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike, ki sta sestavni del teh splošnih pogojev in objavljena na spletni strani banke ter v vseh poslovalnicah banke. 12. člen Banka si pridržuje pravico uvajanja novih storitev esberbank SI, o čemer bo uporabnika obveščala na spletnih straneh banke, v spletni banki ter v vseh poslovalnicah banke. Postopek dostopa ter način uporabe spletne banke esberbank SI so opisani v Navodilih za uporabnike spletne banke esberbank SI, ki so dostopna na spletni strani banke in v vseh poslovalnicah banke. VI. Dolžnosti uporabnika 13. člen Uporabnik se obvezuje, da: - bo pri uporabi spletne banke esberbank SI upošteval poleg teh splošnih pogojev tudi Navodila za uporabo spletne banke esberbank SI ter veljavno zakonodajo, skrbno hranil naprave preko katerih bo dostopal do spletne banke esberbank SI ter vse možne tipe dostopa in jih varoval kot dober gospodar, preprečil izgubo, krajo ali zlorabo, da gesla ne bo širil oziroma posredoval tretjim osebam, pri čemer nosi odgovornost za škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena, ker so nepooblaščene osebe uporabile uporabnikove naprave, preko katerih dostopa do spletne banke esberbank SI; - bo skrbno izbral programsko opremo, ki jo namešča na svoje naprave v izogib zlonamerni programski opremi (virusi, trojanski konji, ipd), da bo imel na svojih napravah nameščen antivirusni program, ter da naprave ne bodo imele omogočenega korenskega dostopa (npr. root, jailbreak, ipd.). Seznam priporočenih antivirusnih programov je objavljen na spletni strani banke ter na - bo spletno banko ob prejemu aktivacijske spletne povezave nemudoma aktiviral; - bo svojo napravo zavaroval z geslom, ki je drugačen od gesla, ki ga uporablja za spletno banko. Pri kreiranju vstopnega gesla pa bo upošteval priporočila za kvalitetno geslo (8 znakov, velike in male črke, številke.), auto lock, passcode oziroma podobne tehnologije, objavljene na spletni strani banke ter na - naprav ne bo nikoli puščal nenadzorovane z aktivno spletno banko esberbank SI, oziroma se bo vsakokrat ob zaključku uporabe odjavil s klikom na gumb odjava; - bo takoj obvestil banko o morebitni nepooblaščeni uporabi, sumu nepooblaščene uporabe oziroma možnosti nepooblaščene uporabe, kraji ali izgubi naprav preko katerih dostopa do spletne banke esberbank SI; - v primeru izgube, kraje, zlorabe ali suma na krajo ali zlorabo naprav preko katerih dostopa do spletne banke esberbank SI to takoj prijavil policiji; - bo posredoval banki vse potrebne informacije o okoliščinah, povezanih z izgubo, krajo ali zlorabo naprav preko katerih dostopa do spletne banke esberbank SI, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode; - bo spremljal obvestila o novih različicah in posodobitvah spletne banke esberbank SI; - bo redno nameščal varnostne popravke na operacijski sistem in aplikativne programe in uporabljal varnostne funkcije, ki jih omogočajo naprave (npr. enkripcijo, nameščal samo licenčno programsko opremo in podobne tehnologije) preko katerih dostopa do spletne banke esberbank SI; - na svojih napravah ne bo shranjeval osebnih informacij in informacij o spletni banki; - bo v primeru suma kraje ali zlorabe naprav preko katerih dostopa do spletne banke esberbank SI, od banke, preko Kontaktnega centra ali v katerikoli poslovalnici Sberbank d.d., zahteval takojšnjo blokado spletne banke; - - v primeru uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila veljajo tudi navodila in/ali splošni pogoji izdajatelja kvalificiranega digitalnega potrdila, objavljena na spletni strani predmetnega izdajatelja. V primeru izgube ali zlorabe kvalificiranega digitalnega potrdila se mora imetnik ravnati v skladu z navodili in/ali splošnimi pogoji izdajatelja kvalificiranega digitalnega potrdila; - bo ob sumu kraje ali izgube plačilne kartice Sberbank ter verjetnosti, da je z njegovo PIN kodo seznanjena nepooblaščena oseba, takoj, brez odlašanja, po telefonu obvestil banko ali servisni center. Telefonska številka servisnega centra je zapisana na kartici in objavljena na spletnih straneh banke Banka ali servisni center bosta blokirala kartico in s tem blokirala tudi dostop s to kartico do spletne banke Sberbank SI. Za čas prijave se šteje, ko bančni delavec ali delavec servisnega centra zaključi telefonski pogovor. Uporabnik se obvezuje, da bo banki poleg prej omenjenega podal tudi pisno prijavo o izgubi, poškodbi, kraji ali sumu zlorabe, skladno z veljavnimi splošnimi pogoji banke za Activa Maestro debetno in Mastercard plačilno kartico, objavljenimi na spletni strani banke bo takoj spremenil vstopno geslo po postopku, objavljenem v navodilih za uporabnika, v primeru, da je zanj izvedela tretja oseba; - uporabljal spletno banko esberbank SI v skladu z Navodili za uporabnika, določbami teh splošnih pogojev in veljavno zakonodajo; Splošni pogoji poslovanja za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe_gdpr / 7

4 - pri uporabi spletne banke esberbank SI ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo uporabi spletne banke esberbank SI, njegovi programski ali strojni opremi ali elektronskem komunikacijskem omrežju; če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči škodo, zanjo v celoti odgovarja, tako banki, kot tudi operaterju; - ne bo uporabljal funkcij»auto-fill«na napravah preko katerih vstopa v spletno banko; - ne bo odgovarjal na e-pošto in SMS sporočila, ki jih ni pričakoval s strani banke; ne bo klikal na nobeno povezavo ali drugo obliko teksta, ki je bil poslan preko e-pošte ali v SMS obliki in izgleda, kot bi bilo poslano s strani banke; - se bo pri uporabi spletne banke povezoval samo z zaupanja vrednimi WiFi omrežji ki jih bo onemogočil, ko ga ne bo uporabljal; - ne bo delil podatkov o svoji spletni banki z drugimi uporabniki; - bo zagotavljal sredstva na računu za svoje poslovanje prek spletne banke esberbank SI; - bo banko takoj obvestil o vseh nepravilnostih v zvezi z delovanjem spletne banke esberbank SI; - bo prevzel vso odgovornost za vse posle, ki jih odda prek spletne banke esberbank SI, tudi za morebitno napačno nakazane zneske ali prenose sredstev na napačne račune, če ti sicer obstajajo in so bili prenosi in nakazila izvršeni na zahtevo uporabnika; - bo takoj po prejemu izpiska preveril vse izvedene plačilne storitve in ali je začetno stanje sredstev v posamezni valuti na računu enako končnemu stanju sredstev na transakcijskem računu na predhodnem izpisku in najpozneje osmi delovni dan po prejemu izpiska banko obvestil, če obstaja kakršna koli nepravilnost v zvezi s plačilnimi storitvami ali če izpiska ni prejel; - bo vsako spremembo svojega e-poštnega naslova ali spremembo mobilne telefonske številke sporočil banki, v katerikoli poslovalnici banke, z uporabo za to namenjenega obrazca; - bo vsako spremembo naslova bivališča nemudoma sporočil banki v katerikoli poslovalnici banke, pri čemer se domneva, da je bil izpisek, bančno obvestilo ali sporočilo pravilno poslano in sporočeno uporabniku, če je bilo posredovano na zadnji sporočeni naslov; - bo vsaj enkrat na mesec prebral obvestila, ki mu jih banka posreduje ob uporabi spletne banke esberbank SI; - bo odpovedal pogodbo (uporabo spletne banke esberbank SI) v skladu s 23. členom teh splošnih pogojev, če se ne bo strinjal s spremembami in/ali dopolnitvami določb v teh splošnih pogojih, Tarifo ali z Navodili za uporabnika. Uporabnik izjavlja, da je uporabnik elektronskega naslova in mobilne telefonske številke, ki ju je navedel na Zahtevku za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe ter soglaša s prejemom uporabniškega imena in aktivacijsko spletno povezavo za aktivacijo spletne banke esberbank SI. V primeru, da uporabnik ne prejme elektronskega sporočila z aktivacijsko spletno povezavo, mora to nemudoma sporočiti Kontaktnemu centru banke na telefonsko številko , oziroma se zglasiti v katerikoli poslovalnici banke in zahtevati ponovno pošiljanje aktivacijskih ključev. Uporabnik nosi odgovornost za izbiro, uporabo in vzdrževanje varnostnega sistema za zaščito svojega računalnika, prek katerega dostopa do spletne banke esberbank SI. Uporabnik v celoti odgovarja za vso škodo, ki bi nastala njemu ali banki zaradi zlonamerne kode v njegovem računalniku (računalniški virus) ali zaradi druge zlorabe ali nepooblaščene uporabe storitve Sberbank spletna banka z njegovimi identifikacijskimi sredstvi. Uporabnik mora v primeru dvomov v Identiteto spletne strani storitve spletne banke esberbank SI le-to preveriti prek znaka»verisign Secured Seal«ki potrjuje identiteto strani. VII. Odgovornost uporabnika 14. člen Uporabnik spletne banke esberbank SI krije celotno izgubo zneska neodobrene plačilne transakcije in pripadajočih nadomestil ter obresti, če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije: - posledica prevare in/ali goljufije uporabnika spletne banke esberbank SI ali če uporabnik spletne banke esberbank SI naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil svojih obveznosti v zvezi z ukrepi za zaščito naprave preko katere dostopa do spletne banke, v skladu s 13.členom teh splošnih pogojev ter zaščito osebnega gesla na napravi preko katere dostopa do spletne banke skladno s temi splošnimi pogoji, - posledica kršitve teh splošnih pogojev s strani uporabnika spletne banke esberbank SI. Uporabnik spletne banke esberbank SI krije izgubo zneska neodobrene plačilne transakcije v spletni banki in pripadajočih nadomestil ter obresti do največ 50,00 EUR, če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije v spletni banki posledica zlorabe ukradenih ali izgubljenih varnostnih elementov, od trenutka ko je banki prijavil krajo, izgubo ali zlorabo in je banki sporočil vse potrebne podatke za izvedbo blokade, ter če zloraba ni nastala zaradi naklepa ali hude malomarnosti uporabnika. Če je uporabnik upravičen do povračila zneska plačilnih transakcij, bo banka takoj, razen če bo zaradi okoliščin posameznega primera potrebovala daljši rok (o čemer bo uporabnika obvestila na dogovorjen način), znesek plačilnih transakcij nakazala na uporabnikov račun. 15. člen Če uporabnik sumi, da je bilo elektronsko sporočilo z aktivacijsko spletno povezavo prestreženo, zlorabljeno ali je bila z njim seznanjena tretja oseba, ali mu je bil ukradena naprava preko katere dostopa do spletne banke, mora: - obvestiti banko na način in v skladu s temi splošnimi pogoji, - takoj vložiti zahtevek za izdajo nove aktivacijske spletne povezave, - zahtevati blokado SMSžetona. 16. člen Banka ne odgovarja za morebitno napačno nakazane zneske ali prenose sredstev na napačne račune, če so bili prenosi in nakazila izvršeni na zahtevo uporabnika računa. VIII. Začasna ustavitev uporabe spletne banke esberbank SI 17. člen Banka začasno onemogoči dostop do spletne banke esberbank SI, kadar: - uporabnik petkrat zaporedoma napačno vnese vstopno geslo pri dostopu s kvalificiranim digitalnim potrdilom in vstopnim geslom, - uporabnik petkrat zaporedoma napačno vnese SMSžeton ali vstopno geslo pri dostopu z uporabniškim imenom, vstopnim geslom in SMSžetonom, Splošni pogoji poslovanja za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe_gdpr / 7

5 - uporabnik trikrat zaporedoma napačno vnese enkratno geslo pri dostopu z Activa Maestro debetno ali Mastercard kartico Sberbank z OTP čitalcem plačilnih kartic in s PINom, - uporabnik prijavi izgubo, krajo ali nepooblaščen dostop do naprave preko katere dostopa do spletne banke esberbank SI in/ali enega izmed možnih dostopov do spletne banke, - obstaja sum o možnosti nepooblaščenega dostopa do spletne banke esberbank SI, Banka o začasnem onemogočanju dostopa do spletne banke esberbank SI iz razlogov, navedenih v prvi, drugi in tretji alineji prvega odstavka tega člena, uporabnika seznani na vstopni strani spletne banke, takoj ob naslednjem poskusu vstopa v spletno banko. Banka o začasnem onemogočanju dostopa do spletne banke esberbank SI iz razlogov, navedenih v četrti in peti alineji prvega odstavka tega člena, uporabnika seznani po elektronski pošti in/ali preko SMS sporočil, na e-poštni naslov in/ali številko mobilnega telefona, ki ju je uporabnik navedel na Zahtevku za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe in/ali na spletnem mestu banke. Uporabnik uredi ponovni dostop do spletne banke esberbank SI v skladu z Navodili za uporabnike spletne banke esberbank SI, glede na vrsto onemogočenega dostopa. 18. člen Plačilni nalogi v čakalnici spletne banke, ki se v čakalnici nahajajo v trenutku začasne ustavitve uporabe spletne banke esberbank SI, se izvedejo ne glede na začasno onemogočenje uporabe, če so izpolnjeni pogoji za njihovo izvršitev. IX. Obveščanje uporabnikov 19. člen Uporabnik se lahko v spletni banki esberbank SI naroči na prejemanje brezplačnih e-poštnih in/ali SMS obvestil glede na kriterije, ki jih določi na spletni banki esberbank SI na svoj e-poštni naslov ali številko mobilnega telefona, ki ju je uporabnik navedel na Zahtevku za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe. Uporabnik je odgovoren za navedbo pravilnih kontaktnih podatkov. Banka se zavezuje, da bo posredovala dogovorjena e-poštna in/ali SMS obvestila, razen v primeru višje sile ali razlogov, ki so na strani podjetja, ki izvaja distribucijo podatkov. Višja sila pomeni vsako nepredvidljivo in izjemno okoliščino ali dogodek, ki je zunaj nadzora banke in je/ga ni mogoče pripisati njegovi napaki ali malomarnosti. Uporabnikom so navodila, obvestila in informacije o spletni banki esberbank SI na voljo tudi na spletnih straneh banke. X. Dolžnosti banke 20. člen Banka se zavezuje, da bo: - naloge za izvedbo plačilne transakcije, opravljene preko spletne banke esberbank SI in druge bančne storitve, ki jih uporabnik uporablja v spletni banki esberbank SI, izvršila v skladu Splošnimi pogoji opravljanja plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike in drugimi splošni pogoji za posamezno storitev ter pogodbami, ki jih ima banka sklenjene z uporabnikom ter vsakokrat veljavno zakonodajo, - svoje obveznosti opravljala v skladu s pogodbo, temi splošnimi pogoji ter z vsemi drugimi splošnimi pogoji, ki jih je uporabnik sklenil z banko in so kakorkoli povezane ter urejajo opravljanje te storitve, - uporabnika prek spletne banke esberbank SI obvestila o morebitni zavrnitvi izvršitve plačilne transakcije, - o vsaki spremembi oziroma dopolnitvi teh splošnih pogojev ter Tarife nadomestil za storitve banke obvestila uporabnika; vsebina omenjenih aktov pa bo dostopna v poslovalnicah banke ter na spletni strani, - pri uporabi spletne banke esberbank SI računalniško zapisovala vse postopke, ki jih opravi uporabnik esberbank SI (vstop in izstop v spletno banko ter datum in čas oddaje plačilnih transakcij) in bo skladno z obstoječo zakonodajo skrbela za ustrezno hrambo teh zapisov, - obveščala uporabnika o novostih pri uporabi spletne banke esberbank SI, - obveščala uporabnika o novih verzijah spletne banke esberbank SI. 21. člen Banka si bo prizadevala, da bo uporaba spletne banke esberbank SI dostopna ves čas, čeprav je mogoče, da bo včasih kakovost storitve oziroma dostop do storitve otežen ali onemogočen zaradi vzrokov zunaj njenega nadzora. Prav tako je lahko, zaradi rednega vzdrževanja sistema, ki podpira delovanje spletne banke esberbank SI, delovanje moteno ali prekinjeno, o čemer bo banka uporabnika predhodno obvestila. 22. člen Banka ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi razlogov, ki so zunaj njenega nadzora in ki jih banka ni mogla preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, vključno z, vendar ne omejeno, izpadi javnega omrežja, kamor še zlasti spadajo vse motnje in prekinitve v telekomunikacijskem prometu, prometu, namenjenem računalniški povezavi, primeri višje sile, stavke, odločitve in dejanja oblastnih organov. Prav tako ne odgovarja za motnje in prekinitve na telekomunikacijskih kanalih ali za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih kanalih ali za onemogočen dostop do spletne banke esberbank SI. Banka tudi ne odgovarja za težave pri uporabi ali namestitvi spletne banke esberbank SI, če na strani uporabnika ni zadoščeno tehničnim pogojem za uporabo spletne banke esberbank SI. Banka ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica napačnega ravnanja ali napačnega posredovanja podatkov uporabnika spletne banke esberbank SI. Odgovornost banke za morebitno škodo je omejena le na navadno škodo. Banka ne odgovarja za škodo iz naslova izgubljenega dobička ali za nepremoženjsko škodo. Vse prijave in poskusi prijav v spletno banko esberbank SI (ter postopki pooblaščencev in zakonitih zastopnikov znotraj storitve spletne banke esberbank SI) se beležijo. Omenjene podatke banka hrani v skladu z veljavno zakonodajo. Splošni pogoji poslovanja za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe_gdpr / 7

6 XI. Ukinitev uporabe spletne banke esberbank SI 23. člen Uporabnik lahko kadarkoli preneha uporabljati storitev, ki jo opredeljujejo ti splošni pogoji, kar stori tako, da pisno odpove uporabo spletne banke esberbank SI. Odpoved začne veljati naslednji delovni dan. To stori z obrazcem Zahtevek za ukinitev uporabe spletne banke esberbank SI, ki ga odda v poslovalnici banke. Banka ustavi uporabo najpozneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu uporabnikovega zahtevka za ukinitev uporabe spletne banke esberbank SI. 24. člen Z dnem odpovedi uporabe spletne banke esberbank SI preneha veljati pogodba o uporabi spletne banke esberbank SI. Uporabnik je dolžan pred datumom ukinitve uporabe spletne banke sam poskrbeti za predčasno izvršitev vseh plačilnih transakcij v čakalnici ali preklic njihove izvršitve. V primeru, da uporabnik plačilnih transakcij v čakalnici ni preklical, se te izvedejo v skladu z Urnikom izvrševanja plačilnih transakcij pri banki. Vse obveznosti uporabnika nastale do dneva prenehanja pogodbe, se, ne glede na prenehanje, izvršijo v skladu z določili teh splošnih pogojev. 25. člen Banka lahko uporabniku brez odpovednega roka odpove uporabo spletne banke esberbank SI, v naslednjih primerih: - če uporabnik odpove storitev spletne banke esberbank SI, - če uporabnik odpove Okvirno pogodbo o odprtju in vodenju transakcijskega računa, - če uporabnik odpove Pogodba o okvirnem kreditu na posojilni Ideal MasterCard kartici, v primeru, da do spletne banke esberbank SI dostopa samo kot imetnik kartičnega računa odprtega pri Sberbank, - če uporabnik krši vsakokrat veljavno zakonodajo, - če tako zahteva veljavna zakonodaja ali pristojni nadzorni organ. Banka lahko uporabniku odpove uporabo spletne banke esberbank SI s 30 dnevnim odpovednim rokom v primeru, če uporabnik krši te splošne pogoje ali katere koli druge splošne pogoje, ki jih je uporabnik sklenil z banko in so kakorkoli povezane ter urejajo opravljanje te storitve ali če krši katerokoli drugo pogodbo, ki jo ima sklenjeno z banko in niti po opozorilu banke ne preneha s kršenjem. Banka lahko odpove pogodbo, ki je sklenjena za nedoločen čas, brez navajanja razloga, z odpovednim rokom dveh mesecev. Banka uporabnika o odpovedi pogodbe obvesti s priporočeno poštno pošiljko. Vse pravice in obveznosti iz naslova uporabe spletne banke esberbank SI skladno s temi splošnimi pogoji prenehajo naslednji dan po izteku odpovednega roka. XII. Pomoč uporabnikom 26. člen Pomoč za nemoteno in pravilno uporabo spletne banke esberbank SI zagotavlja Kontaktni center banke na brezplačni telefonski številki , ki je uporabniku dosegljiv v okviru urnika poslovanja, ki je objavljen na spletni strani banke in v spletni banki esberbank SI. XIII. Nadomestila in stroški 27. člen Banka uporabniku za uporabo spletne banke esberbank SI in opravljene plačilne transakcije zaračunava nadomestila in stroške v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo nadomestil za storitve banke. Banka svoje terjatve poravna z bremenitvijo transakcijskega in/ali kartičnega računa uporabnika, o čemer ga obvesti z izpiskom in s čimer uporabnik soglaša s sprejetjem teh splošnih pogojev. Tarifa je na voljo v vsaki poslovalnici banke in na spletni strani banke. 28. člen Uporaba spletne banke v mesecu, ko je uporabnik oddal Zahtevek za uporabo spletne banke esberbank SI je brezplačna. Banka uporabniku mesečno uporabnino začne zaračunavati s prvim dnem naslednjega meseca. Uporaba spletne banke v mesecu odpovedi je prav tako brezplačna. XIV. Pritožbe, reklamacije 29. člen Postopek oddaje in reševanje reklamacij, povezanih z izvedbo plačilnih transakcij, je opredeljen v Splošnih pogojih za opravljanje plačilnih transakcij preko transakcijskega računa za potrošnike in s Splošnimi pogoji poslovanja s plačilnimi karticami Mastercard za fizične osebe potrošnike. 30. člen Morebitne spore ali nesoglasja iz teh splošnih pogojev oziroma v zvezi z uporabo ali s poslovanjem prek spletne banke esberbank SI bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, je za rešitev sporov pristojno sodišče v Ljubljani. XV. Varovanje podatkov in splošne določbe 31. člen Banka bo osebne podatke Uporabnika hranila in varovala na način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam, na način, kot določeno v vsakokrat veljavnih Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, dostopnih tudi na Z vsebino navedenega dokumenta in možnostjo pridobitve le tega v tiskani obliki, banka seznani Uporabnika ob oddaji Zahtevka za uporabo spletne banke esberbank SI. Splošni pogoji poslovanja za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe_gdpr / 7

7 32. člen Banka in uporabnik se zavezujeta, da bosta v obojestranskem interesu zagotavljala visoko varnost poslovanja prek spletne banke esberbank SI in se tako izogibala tveganju neavtoriziranega pristopa do podatkov, spreminjanja podatkov in izgube podatkov. XVI. Veljavnost splošnih pogojev 33. člen V primeru sprememb in/ali dopolnitev splošnih pogojev, banka seznani uporabnika pisno z izpiski, prek spletne strani, spletne banke esberbank SI, po elektronski pošti ali na drug ustrezen način, dva meseca pred uveljavitvijo spremenjenih in/ali dopolnjenih splošnih pogojev, in sicer tako, da mu pošlje predlog spremembe in/dopolnitev splošnih pogojev. Če se uporabnik s spremembami in/ali dopolnitvami splošnih pogojev ne strinja, lahko brez odpovednega roka in plačila nadomestil odstopi od pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev. Enako velja tudi za spremembe in dopolnitve Tarife nadomestil za storitve banke. Odstop od pogodbe mora uporabnik podati najkasneje do konca dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti sprememb in/ali dopolnitev splošnih pogojev, kar stori z Zahtevkom za ukinitev uporabe spletne banke esberbank SI za fizične osebe v poslovalnici banke. Če uporabnik v tem roku banki ne sporoči, da se s spremembami in/ali dopolnitvami ne strinja, se šteje, da s spremembami in/ali dopolnitvami splošnih pogojev soglaša. V primeru, če uporabnik zavrne predlagane spremembe in pri tem ne odpove pogodbe na način, da odda Zahtevek za ukinitev uporabe spletne banke esberbank SI se šteje, da je banka odpovedala pogodbo z dvomesečnim odpovednim rokom, ki teče od dneva pošiljanja obvestila o spremembi. Vsakokrat veljavni splošni pogoji bodo objavljeni na spletnih straneh banke. Hkrati bodo na voljo v vseh poslovalnicah banke. Ti splošni pogoji so sestavni del Zahtevka za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe, ki velja kot pogodba. Z začetkom veljavnosti novih splošnih pogojev prenehajo veljati prejšnji Splošni pogoji poslovanja za uporabo Sberbank spletne banke. Za vse Pogodbe o uporabi spletne bančne poslovalnice Sberbank spletna banka za fizične osebe, ki so bili sklenjene pred sprejetjem teh splošnih pogojev, veljajo novo sprejeti splošni pogoji, razen, če se uporabnik s spremembami in/ali dopolnitvami ne strinja in poda odstop od pogodbe (v primeru morebitnih razhajanj med določbami Pogodbe o uporabi spletne bančne poslovalnice Sberbank spletna banka za fizične osebe in temi splošnimi pogoji, prevladajo določbe slednjih). Za opravljanje storitev v skladu s temi splošnimi pogoji in za tolmačenje le-teh se uporablja pravo Republike Slovenije. Če uporabnik zazna, da je pri opravljanju storitev na podlagi teh splošnih pogojev prišlo do kršitve, ki predstavlja prekršek po ZPLASSIED, ima pravico vložiti pisni predlog za uvedbo postopka o prekršku. Predlog se vloži pri Banki Slovenije, ki je pristojna za odločanje o tovrstnih prekrških in nadzor nad poslovanjem banke. 34. člen Vsakokrat veljavni splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku in so na voljo v vseh poslovalnicah banke ter na spletni strani banke. Uporabnik ima pravico, da kadarkoli zahteva izvod Splošnih pogojev na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov. Veljajo od Splošni pogoji poslovanja za uporabo spletne banke esberbank SI za fizične osebe_gdpr / 7

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: Verzija: 1.2 Sberba

Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana   esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: Verzija: 1.2 Sberba Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana www.sberbank.si esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: 17.11.2017 Verzija: 1.2 Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana.

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

SPP Net StikPRO_2014

SPP Net StikPRO_2014 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE Net.StikPRO 1. UVOD Predmetni splošni pogoji (v nadaljevanju SPP Net.StikPRO) so sestavni del splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03.2019 Verzija 1.1 KAZALO 1 NAMEN...3 2 REGISTRACIJA...4 3 VNOS GESLA IN AKTIVACIJA RAČUNA...6

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od Addiko Bank d.d. SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV SPLOŠNO S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc Navodila za uporabo osebnega portala člana 13.11.08 Pozor: Ta navodila so le v pomoč uporabnikom. V kolikor so navodila v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja kluba, veljajo splošni pogoji poslovanja

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

• SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM IN UPORABO POS TERMINALOV TER SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC I) OPREDELITEV POJMOV S Splošnimi pogoji za najem in uporabo POS terminalov ter sprejemanje plačilnih kartic (v nadaljevanju:

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Navodilo Telemach

Navodilo Telemach Nastavitve za: MOJ TELEMACH Registracija: Na spletni strani Moj Telemach (http://moj.telemach.si) se pomaknite na spodnji del strani in pritisnite gumb REGISTRIRAJ SE. 1. korak Odpre se novo okence, kamor

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka 6125123000, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec) sprejema

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe... 3 2. Opredelitev pojmov... 3 3. Odprtje NLB Poslovnega računa... 4 4. Vrste NLB Poslovnih računov... 5 4.1. Klasični NLB Poslovni

Prikaži več

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani,

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, 28.06.2019 Vsebina I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE... 3 A. TRANSAKCIJSKI RAČUN... 3 B.

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več