Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59"

Transkripcija

1 C 229/12 Uradni list Evropske unije Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (5903/2/09 REV 2) (2009/C 229/03) EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV JE ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 286 te pogodbe, ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in zlasti člena 8 te listine, ob upoštevanju Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ( 1 ), ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ( 2 ) (v nadaljnjem besedilu Okvirni sklep 2008/977/PNZ ), ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov ( 3 ) ter zlasti člena 41 te uredbe SPREJEL NAEDNJE MNENJE: 3. Država članica, ki prevzame pobudo za zakonodajni ukrep v okviru naslova VI Pogodbe EU, sicer ni pravno zavezana zaprositi ENVP za nasvet, vendar pa veljavni predpisi sami tega ne izključujejo. ENVP obžaluje, da ga niti Francoska republika niti Svet v tem primeru nista zaprosila za mnenje. 4. ENVP poudarja, da zaradi sedanjega razvoja dogodkov v Svetu v zvezi s predlogom, pripombe iz tega mnenja temeljijo na različici predloga z dne 24. februarja 2009 (5903/2/09 REV 2), ki je objavljena na spletnih straneh Evropskega parlamenta ( 6 ). 5. ENVP meni, da je treba utemeljitev same pobude in nekatere njene člene in mehanizme podrobneje razložiti. Obžaluje, da k pobudi ni priložena ocena učinka ali obrazložitveni memorandum. To je namreč nujen element, ki povečuje preglednost in bolj na splošno kakovost zakonodajnega postopka. Podrobna obrazložitev bi tudi poenostavila oceno vrste predlogov iz predloga sklepa Sveta, na primer glede nujnosti in upravičenosti dostopa do carinskega informacijskega sistema s strani Europola in Eurojusta. I. UVOD Posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (ENVP) 1. Pobuda Francoske republike z namenom sprejetja Sklepa Sveta o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene je bila 5. februarja 2009 objavljena v Uradnem listu ( 4 ). ENVP za nasvet glede te pobude ni bil zaprošen niti s strani države, ki je pobudo predložila, niti s strani Sveta. Vendar pa je Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ENVP zaprosil, naj v okviru mnenja Evropskega parlamenta in v skladu s členom 41 Uredbe (ES) št. 45/2001 poda mnenje o omenjeni francoski pobudi. Čeprav je v podobnih primerih ( 5 ) ENVP podal mnenje na lastno pobudo, je treba to mnenje razumeti tudi kot odziv na zaprosilo Evropskega parlamenta. 2. ENVP meni, da bi bilo treba to mnenje navesti v preambuli sklepa Sveta, tako kot so njegova mnenja že navedena v več pravnih instrumentih, sprejetih na podlagi predloga Komisije. ( 1 ) UL L 281, , str. 31. ( 2 ) UL L 350, , str. 60. ( 3 ) UL L 8, , str. 1. ( 4 ) UL C 29, , str. 6. ( 5 ) Glej nedavno Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi 15 držav članic z namenom sprejetja sklepa Sveta o okrepitvi Eurojusta in spremembi Sklepa 2002/187/PNZ, UL C 310, , str ENVP je upošteval Mnenje 09/03, ki ga je 24. marca 2009 izdal carinski skupni nadzorni organ glede osnutka sklepa Sveta o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene. Predlog in njegovo ozadje 7. Pravni okvir carinskega informacijskega sistema (v nadaljnjem besedilu CIS ) trenutno urejajo instrumenti prvega in tretjega stebra. Pravni okvir tretjega stebra, ki ureja ta sistem, sestavljajo predvsem Konvencija z dne 26. julija 1995 o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene, pripravljena na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu Konvencija CIS ( 7 ) in protokolov z dne 12. marca 1999 in 8. marca Sedanje ureditve glede varstva podatkov vključujejo uporabo Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981 (v nadaljnjem besedilu Konvencija Sveta Evrope 108 ). Poleg tega pa se v skladu s predlogom za CIS uporablja Okvirni sklep 2009/977/PNZ. ( 6 ) libe_ _1500.htm ( 7 ) UL C 316, , str. 33.

2 Uradni list Evropske unije C 229/13 9. Del sistema, ki sodi v prvi steber, ureja Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje ( 1 ). 10. Namen konvencije CIS v skladu z njenim členom 2(2) je s hitrim razširjanjem informacij pomagati pri preprečevanju, preiskovanju in preganjanju hudih kršitev nacionalnih zakonov, tako da se poveča učinkovitost sodelovanja in nadzornih postopkov carinskih uprav držav članic. 11. V skladu s konvencijo CIS je carinski informacijski sistem sestavljen iz centralne podatkovne zbirke, ki je dostopna prek terminalov v vsaki državi članici. Drugi poglavitni elementi pa so naslednji: 13. Vendar pa predlog poseže dlje, saj njegov namen ni le nadomestitev besedila Konvencije CIS s sklepom Sveta. Predlog spreminja precejšnje število določb konvencije in razširja trenutni obseg dostopa do CIS tako, da dostop zagotovi tudi Europolu in Eurojustu. Poleg tega pa predlog vključuje tudi podobne določbe v zvezi z delovanjem CIS iz zgoraj omenjene Uredbe (ES) št. 766/2008, na primer glede vzpostavitve identifikacijske podatkovne baze carinskih datotek (poglavje VI). 14. Predlog tudi upošteva nove pravne instrumente, kot sta Okvirni sklep 2008/977/PNZ in Okvirni sklep 2006/960/PNZ z dne 13. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije ( 3 ). 15. Cilji predloga so med drugim naslednji: Konvencija CIS določa, da CIS lahko vsebuje le podatke, vključno z osebnimi podatki, ki so potrebni za uresničitev njegovega cilja, in sicer v naslednjih kategorijah: (a) blago; (b) prevozna sredstva; (c) podjetja; (d) osebe; (e) trendi pri goljufijah; (f) razpoložljivost strokovnega znanja ( 2 ). Države članice določijo podatke, ki se vnesejo v CIS v zvezi s tremi zadnjimi kategorijami, kolikor je to potrebno za doseganje cilja sistema. V dve zadnji kategoriji niso vključeni nobeni osebni podatki. Neposredni dostop do podatkov v CIS je rezerviran samo za nacionalne organe, ki jih imenujejo posamezne države članice. Ti nacionalni organi so carinske uprave, lahko pa so tudi drugi organi, ki so v skladu z zakoni, predpisi in postopki zadevne države članice pristojni za doseganje cilja iz Konvencije. okrepitev sodelovanja med carinskimi upravami z določitvijo postopkov, s katerimi bodo lahko carinske uprave skupno ukrepale ter si izmenjavale osebne in druge podatke v zvezi z dejavnostmi nedovoljene trgovine, in sicer z uporabo novih tehnologij za upravljanje in prenos takšnih informacij. Te postopke obdelave urejajo določbe Konvencije Sveta Evrope 108, Okvirni sklep 2008/977/PNZ in načela iz Priporočila R (87) 15 Odbora ministrov Sveta Evrope z dne 17. septembra 1987, ki urejajo uporabo osebnih podatkov v policijskem sektorju, izboljšanje dopolnjevanja z ukrepi v okviru sodelovanja z Europolom in Eurojustom tako, da se navedenima organoma omogoči dostop do CIS. Države članice lahko uporabljajo podatke iz CIS samo za doseganje cilja iz Konvencije; vendar pa jih lahko uporabljajo tudi za upravne ali druge namene s predhodnim dovoljenjem države članice, ki jih je vnesla v sistem, in ob upoštevanju njenih pogojev za uporabo. Za nadzor dela CIS, ki sodi v tretji steber, je bil oblikovan skupni nadzorni organ. 16. V zvezi s tem in v skladu s členom 1 predloga je cilj CIS pomagati pri preprečevanju, odkrivanju in preganjanju hudih kršitev nacionalnih zakonov, tako da se omogoči čim hitrejši dostop do podatkov in posledično poveča učinkovitost postopkov sodelovanja in nadzornih postopkov carinskih uprav držav članic. Ta določba v veliki meri odraža člen 2(2) Konvencije CIS. 12. Cilj francoske pobude, ki temelji na členu 30(1)(a) in členu 34(2) Pogodbe o Evropski uniji, je nadomestiti Konvencijo CIS ter protokol z dne 12. marca 1999 in protokol z dne 8. marca 2003, da bi se del sistema, ki sodi v tretji steber, uskladil z instrumenti iz prvega stebra. ( 1 ) UL L 82, , str. 1. ( 2 ) V predlogu je dodana nova kategorija: (g) pridržanje, zaseg ali odvzem blaga. ( 3 ) UL L 386, , str Za dosego omenjenega cilja je bilo s predlogom razširjeno področje uporabe podatkov CIS, vključeno iskanje v sistemu ter omogočene strateške ali operativne analize. ENVP se seznanja z razširjenim ciljem in seznamom kategorij osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo, ter razširitvijo seznama posameznikov, ki imajo neposreden dostop do CIS.

3 C 229/14 Uradni list Evropske unije Bistveni elementi mnenja 18. ENVP se zaradi nalog, ki jih opravlja kot nadzorni organ za osrednji del CIS, ki sodi v prvi steber, posebej zanima za pobudo in za razvoj dogodkov v okviru Sveta glede njene vsebine. ENVP poudarja potrebo po zagotavljanju skladnega in celovitega pristopa, da bi tako uskladili del sistema, ki sodi v prvi steber z delom sistema, ki sodi v tretji steber. 19. ENVP ugotavlja, da predlog vsebuje različne vidike temeljnih pravic, zlasti v zvezi z varovanjem osebnih podatkov pa tudi pravico do obveščenosti in drugimi pravicami oseb, na katere se nanašajo podatki. 24. V tem mnenju je ENVP izpostavil, da je za oblikovanje in dopolnitev različnih instrumentov, ki naj bi okrepili sodelovanje v Skupnosti, denimo CIS, ( ) potrebno povečati delež osebnih podatkov, ki se bodo prvotno zbrali in zatem izmenjali z upravnimi organi držav članic ter, v nekaterih primerih, tudi s tretjimi državami. Obdelani osebni podatki, ki se bodo zatem izmenjali, lahko zajemajo informacije o posameznikovi domnevni ali dokazani udeležbi pri kršitvah carinskih ali kmetijskih predpisov. ( ) Predlog pridobi še večji pomen, če pomislimo na vrsto zbranih in izmenjanih podatkov, zlasti glede suma kršitev s strani posameznikov, ter na končni namen in rezultat obdelave. 20. ENVP v zvezi s sedanjim sistemom varstva podatkov iz konvencije CIS opozarja, da bi bilo treba več določb iz konvencije spremeniti in posodobiti, saj ne ustrezajo več trenutnim zahtevam in standardom varstva podatkov. ENVP ob tej priložnosti poudarja, da bi moralo biti zagotavljanje visoke ravni varstva osebnih podatkov in njegovo bolj učinkovito izvajanje v praksi, bistveni predpogoj za izboljšanje delovanja CIS. 21. Po uvodnih splošnih pripombah to mnenje obravnava predvsem vprašanja, ki so pomembna za varstvo osebnih podatkov, in sicer: Potreba po strateškem pristopu k CIS kot celoti 25. ENVP poudarja, da predlog v nasprotju s spremembami glede instrumentov iz prvega stebra, ki urejajo CIS, uvedenimi z Uredbo 766/2008, zagotavlja celovito prenovo konvencije CIS, kar zakonodajalcu omogoča bolj globalen pregled celotnega sistema, ki temelji na skladnem in celovitem pristopu. zaščitni ukrepi za varstvo podatkov v sistemu, identifikacijske podatkovne baze carinskih datotek, 26. ENVP meni, da mora biti ta pristop usmerjen v prihodnost. Treba bi bilo ustrezno preučiti nov razvoj dogodkov, kot na primer sprejetje Okvirnega sklepa 2008/977/PNZ in (možni) prihodnji začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe, ter ga upoštevati pri določanju vsebine predloga. dostop Eurojusta in Europola do sistema (sorazmernost in nujnost dostopa, ki se zagotovi navedenima organoma), nadzorni model za CIS kot celoto, seznam organov, ki imajo dostop do CIS. II. SPLOŠNE PRIPOMBE Skladnost med deloma sistema iz prvega in tretjega stebra 22. Kot že rečeno v uvodu, se ENVP posebej zanima za razvoj dogodkov v zvezi z delom CIS, ki sodi v tretji steber, saj ENVP v skladu z novo Uredbo (ES) št. 766/2008 Evropskega parlamenta in Sveta zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje že nadzira osrednji del CIS, ki sodi v prvi steber. ( 1 ) 23. V okviru navedenega želi ENVP zakonodajalca opozoriti, da je v zvezi z vprašanji glede nadzora dela CIS, ki sodi v prvi steber, že podal svoje pripombe, in sicer v številnih mnenjih, posebej pa v mnenju z dne 22. februarja 2007 ( 2 ). ( 1 ) UL L 218, , str. 48. ( 2 ) Mnenje z dne 22. februarja 2007 o Predlogu uredbe (COM(2006) 866 konč.) (UL C 94, , str. 3). 27. ENVP v zvezi z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe zakonodajalca opozarja, da je potrebna natančna analiza možnih vplivov, ki bi jih ukinitev stebrnega ustroja EU lahko imela na CIS, ko bo Lizbonska pogodba dejansko začela veljati, saj je sistem trenutno oblikovan na podlagi instrumentov iz prvega in tretjega stebra. ENVP obžaluje pomanjkanje pojasnil glede teh pomembnih dogodkov, ki bi v prihodnosti resno vplivali na pravni okvir, ki ureja CIS. Na splošno pa se ENVP sprašuje, ali ne bi bilo bolj primerno, če bi zakonodajalec z revizijo počakal na začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe, saj bi se tako izognili možni pravni negotovosti. ENVP poziva k skladnosti z drugimi obsežnimi sistemi 28. ENVP meni, da je nadomestitev celotne konvencije CIS tudi dobra priložnost za zagotovitev skladnosti CIS z drugimi sistemi in mehanizmi, ki so bili oblikovani po sprejetju konvencije. V zvezi s tem ENVP poziva k skladnosti, tudi glede nadzornega modela, z drugimi pravnimi instrumenti, posebej pa tistimi o vzpostavitvi schengenskega informacijskega sistema II in vizumskega informacijskega sistema.

4 Uradni list Evropske unije C 229/15 Povezava z Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ 29. ENVP pozdravlja dejstvo, da se v predlogu upošteva okvirni sklep o varstvu osebnih podatkov, saj se izmenjava podatkov med državami članicami odvija v okviru CIS. Člen 20 predloga jasno določa, da se v skladu s tem sklepom, če v njem ni drugače določeno, za varstvo podatkov, ki se izmenjujejo, uporablja okvirni sklep 2008/977/PNZ. ENVP hkrati opozarja, da se predlog sklicuje na okvirni sklep tudi v drugih določbah, na primer v členu 4(5), kjer je navedeno, da se osebni podatki iz člena 6 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ ne vnesejo v sistem, v členu 8 v zvezi z uporabo podatkov iz CIS samo za doseganje cilja iz člena 1(2), v členu 22 predloga o pravicah oseb glede osebnih podatkov v CIS ter v členu 29 o odgovornostih in obveznostih. 30. ENVP meni, da so načela in koncepti iz navedenega okvirnega sklepa v zvezi s CIS ustrezni in bi jih bilo zato treba zaradi pravne varnosti in skladnosti med pravnimi ureditvami tudi uporabljati. 31. Poleg tega pa ENVP poudarja, da bi moral zakonodajalec v obdobju pred polnim izvajanjem Okvirnega sklepa 2008/977/PNZ v skladu z njegovimi končnimi določbami zagotoviti ustrezna jamstva, da v sistemu za varstvo podatkov ne bi nastala vrzel. Povedano drugače želi ENVP poudariti, da daje prednost pristopu, v skladu s katerim bi se potrebni in ustrezni zaščitni ukrepi vzpostavili še pred začetkom nove izmenjave podatkov. III. POSEBNE OPOMBE Zaščitni ukrepi za varstvo podatkov 32. ENVP meni, da je učinkovito izvajanje pravice do varstva podatkov in pravice do informacij ključnega pomena za pravilno delovanje CIS. Zaščitni ukrepi za varstvo podatkov ne zagotavljajo le učinkovitega varstva posameznikov, katerih podatki se obdelujejo v CIS, temveč bi morala tudi omogočiti pravilno in bolj učinkovito delovanje sistema. 33. ENVP zakonodajalca opozarja na dejstvo, da je potreba po močnih in učinkovitih zaščitnih ukrepih za varstvo podatkov še toliko bolj očitna, če upoštevamo, da je CIS podatkovna baza, ki temelji bolj na sumih kot na obsodbah ali drugih pravnih ali administrativnih odločbah. To se odraža v členu 5 predloga, ki določa naslednje: Podatki v kategorijah iz člena 3 se vnesejo v carinski informacijski sistem samo za namene vpogleda in poročanja, prikritega nadzora, posebnih kontrol in poizvedb v sistemih ter strateške ali operativne analize. Za predlagane ukrepe ( ) se smejo osebni podatki ( ) vnesti samo, če predvsem na podlagi predhodnih nezakonitih dejavnosti obstajajo dejanski dokazi, da je zadevna oseba resno kršila, resno krši ali bo resno kršila nacionalne zakone. Zaradi te lastnosti CIS mora predlog v zvezi z varstvom osebnih podatkov in kontrolnimi mehanizmi vsebovati uravnotežene, učinkovite in dopolnjene zaščitne ukrepe. 34. ENVP glede posebnih določb predloga, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov, opaža prizadevanja zakonodajalca za zagotovitev večjega števila zaščitnih ukrepov, kot jih vsebuje konvencija CIS. Vendar pa ima ENVP v zvezi z določbami o varstvu podatkov več resnih pomislekov, in sicer predvsem glede uporabe načela omejitve namena. 35. V zvezi s tem je treba omeniti tudi, da pripombe glede zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov v tem mnenju niso omejene samo na določbe, ki spreminjajo ali razširjajo področje uporabe konvencije CIS, temveč se nanašajo tudi na dele, ki so prepisani iz trenutnega besedila konvencije. Razlog za to je, kot je že omenjeno v splošnih opombah, da po mnenju ENVP nekatere določbe konvencije ne ustrezajo več sedanjim zahtevam varstva podatkov, zato je francoska pobuda dobra priložnost za ponovni pregled celotnega sistema in zagotovitev ustrezne ravni varstva podatkov, ki ustreza ravni varstva iz dela sistema iz prvega stebra. 36. ENVP z zadovoljstvom ugotavlja, da se v CIS lahko vnese le zaključen in izčrpen seznam osebnih podatkov. Pozdravlja tudi dejstvo, da v primerjavi s konvencijo CIS predlog zagotavlja širšo opredelitev pojma osebni podatki. V skladu s členom 2(2) osebni podatki pomenijo katero koli informacijo v zvezi s fizično osebo, na katero se nanašajo podatki, ki je določena ali določljiva (oseba, na katero se nanašajo podatki); določljiva oseba je tista, ki se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto. Omejitev namena 37. Primer določb, ki bi lahko povzročile resne pomisleke glede varstva podatkov, je v členu 8 predloga, ki določa, da države članice lahko podatke iz carinskega informacijskega sistema uporabljajo samo za doseganje cilja iz člena 1(2); uporabljajo pa jih lahko tudi za upravne ali druge namene s predhodnim dovoljenjem države članice, ki jih je vnesla v sistem, in ob upoštevanju pogojev, ki jih je ta država članica določila. Ta druga uporaba mora biti skladna z zakoni, predpisi in postopki države članice, ki jih želi uporabljati, in v skladu s členom 3(2) okvirnega sklepa 2008/977/PNZ. Ta določba, ki se nanaša na uporabo podatkov CIS, je bistvenega pomena za strukturo sistema in ji je zato treba nameniti posebno pozornost. 38. Člen 8 predloga se sklicuje na člen 3(2) Okvirnega sklepa 2008/977/PNZ, ki obravnava načela zakonitosti, sorazmernosti in namena. Člen 3 okvirnega sklepa določa naslednje:

5 C 229/16 Uradni list Evropske unije Pristojni organi lahko osebne podatke zbirajo le za posebne, jasno določene in zakonite namene v okviru svojih nalog, obdelujejo pa jih lahko le za namen, za katerega so bili ti osebni podatki zbrani. Obdelava podatkov je zakonita in primerna, ustrezna in ne preobsežna v zvezi z nameni, za katere so bili zbrani. 2. Nadaljnja obdelava za drug namen je dovoljena, če: (a) ni nezdružljiva z nameni, za katere so bili podatki zbrani; (b) so pristojni organi pooblaščeni za zbiranje takšnih podatkov za takšen drug namen v skladu s z veljavnimi pravnimi predpisi ter (c) je obdelava potrebna in sorazmerna za takšen drug namen. 39. ENVP ne glede na uporabo člena 3(2) Okvirnega sklepa 2008/977/PNZ, ki določa splošne pogoje, v skladu s katerimi je obdelava za drug namen dovoljena, opozarja, da določba iz člena 8 predloga, ki omogoča uporabo podatkov iz CIS za upravne ali druge namene, ki pa v predlogu niso opredeljeni, povzroča zaskrbljenost glede skladnosti z zahtevami varstva podatkov in zlasti z načeli omejitve namena. Poleg tega pa instrument iz prvega stebra ne dopušča takšne splošne uporabe. ENVP zato poziva, da se opredeli, za katere namene je uporaba podatkov mogoča. To je s stališča varstva podatkov bistvenega pomena, saj se tiče osnovnih načel uporabe podatkov v drugih obsežnih sistemih: podatki se lahko uporabljajo samo za natančno opredeljene in omejene namene, ki jih ureja pravni okvir. Prenos podatkov v tretje države 40. Člen 8(4) predloga obravnava podatke, ki se pošljejo tretjim državam ali mednarodnim organizacijam. Ta določba navaja naslednje: Podatki iz carinskega informacijskega sistema se lahko s predhodnim dovoljenjem države članice, ki jih je vnesla v sistem, in ob upoštevanju pogojev, ki jih je ta določila, pošljejo ( ) tretjim državam in mednarodnim ali regionalnim organizacijam, ki jih želijo uporabiti. Vse države članice sprejmejo posebne ukrepe za zagotovitev varstva podatkov pri pošiljanju službam, ki so zunaj njenega ozemlja. Podrobnosti o teh ukrepih se morajo sporočiti skupnemu nadzornemu organu iz člena ENVP ugotavlja, da se v zvezi z navedenim uporablja člen 11 okvirnega sklepa o varstvu osebnih podatkov. Vendar je treba poudariti, da so zaradi zelo splošne narave uporabe določbe iz člena 8(4) predloga, ki državam članicam omogoča, da pošiljajo podatke iz CIS tretjim državam in mednarodnim ali regionalnim organizacijam, ki jih želijo uporabiti, zaščitni ukrepi iz te določbe z vidika varstva osebnih podatkov vsekakor nezadostni. ENVP poziva, naj se člen 8(4) ponovno preuči, da bi tako zagotovili enoten sistem ocenjevanja ustreznosti s pomočjo ustreznega mehanizma; pri takem ocenjevanju bi lahko na primer sodeloval odbor, omenjen v členu 26 predloga. Drugi zaščitni ukrepi za varstvo podatkov 42. ENVP se z zadovoljstvom seznanja z določbami o spreminjanju podatkov (poglavje IV, člen 13), ki so pomemben element načela kakovosti podatkov. ENVP predvsem pozdravlja razširjeno in spremenjeno področje uporabe te določbe, ki v primerjavi s Konvencijo CIS omogoča tudi popravljanje ali brisanje podatkov. Člen 13(2) na primer določa, da če država članica, ki je zagotovila podatke, ali Europol opazita ali sta opozorjena, da so podatki, ki sta jih vnesla, dejansko netočni ali pa so bili vneseni ali shranjeni v nasprotju s tem sklepom, te podatke spremenita, dopolnita, popravita ali izbrišeta ter o tem ustrezno obvestita druge države članice in po potrebi Europol. 43. ENVP se seznanja z določbami iz poglavja V o hrambi podatkov, ki v glavnem temelji na Konvenciji CIS in med drugim zagotavlja časovne okvire za hrambo podatkov, ki so bili preneseni iz CIS. 44. Poglavje IX (Varstvo osebnih podatkov) odraža veliko število določb iz konvencije CIS. Vendar pa prinaša tudi bistveni spremembi, in sicer uporabo okvirnega sklepa o varstvu osebnih podatkov v okviru CIS in navedbo v členu 22 predloga: Pravice oseb glede osebnih podatkov v carinskem informacijskem sistemu, zlasti njihova pravica do dostopa, popravljanja, izbrisa ali blokiranja teh podatkov, se uveljavljajo v skladu z zakoni, predpisi in postopki, s katerimi država članica, v kateri se nanje sklicujejo, izvaja okvirni sklep 2008/977/PNZ. V zvezi z navedenim ENVP želi poudariti predvsem pomen ohranitve postopka, v skladu s katerim lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, uveljavljajo svoje pravice in zaprosijo za dostop v vsaki državi članici. ENVP bo podrobno preučil dejansko izvajanje te pomembne pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. 45. Predlog tudi razširja področje uporabe konvencije CIS v zvezi s prepovedjo prepisovanja podatkov iz CIS v druge nacionalne datoteke. V konvenciji CIS je v členu 14(2) navedeno, da se osebni podatki, ki so jih vključile druge države članice, ne smejo prenašati iz carinskega informacijskega sistema v druge nacionalne datoteke. V členu 21(3) predloga pa je takšno prepisovanje dovoljeno, in sicer v primeru prepisa v sisteme za obvladovanje tveganj, ki se uporabljajo za usmerjanje carinskih kontrol na nacionalni ravni, ali prepisa v sisteme operativnih analiz, ki omogočajo usklajevanje ukrepov. ENVP se v zvezi s tem strinja s pripombami skupnega nadzornega organa za CIS ki so podane v Mnenju 09/03, zlasti glede sistemov za obvladanje tveganj ter potrebe po natančnejši določitvi, kdaj in pod katerimi pogoji bi bilo prepisovanje, ki je dovoljeno v členu 21(3), mogoče.

6 Uradni list Evropske unije C 229/ ENVP pozdravlja določbe o varnosti, ki so bistvenega pomena za učinkovito delovanje CIS (poglavje XII). Identifikacijska podatkovna baza carinskih datotek 47. Predlog vsebuje dodatne določbe o identifikacijski podatkovni bazi carinskih datotek (členi 16 do 19), kar odraža vzpostavitev identifikacijske podatkovne baze carinskih datotek v instrumentu, ki sodi v prvi steber. Čeprav ENVP ne dvomi o potrebi po takšnih novih podatkovnih bazah v okviru CIS, opozarja na potrebo po ustreznih zaščitnih elementih za varstvo podatkov. V zvezi z navedenim ENVP pozdravlja dejstvo, da se izjema iz člena 21(3) ne uporablja za identifikacijske podatkovne baze carinskih datotek. Dostop do CIS s strani Europola in Eurojusta 48. Predlog Evropskemu policijskemu uradu (Europol) in Uradu za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) omogoča dostop do sistema. 49. ENVP najprej izpostavlja potrebo po jasni opredelitvi namena dostopa in oceni sorazmernosti in nujnosti njegove razširitve. Informacije o tem, zakaj je treba omogočiti dostop do sistema Europolu in Eurojustu, niso na voljo. ENVP tudi poudarja, da v zvezi z dostopom do podatkovnih baz, funkcionalnostjo in obdelavo osebnih podatkov obstaja jasna potreba po predhodni oceni, in sicer ne samo glede koristnosti takega dostopa temveč tudi glede dejanske in dokazane nujnosti takšnega predloga. ENVP poudarja, da v zvezi s tem niso bile predložene nobene utemeljitve razlogov. 50. ENVP se tudi zavzema za jasno opredelitev točno določenih nalog, zaradi katerih se lahko Europolu in Eurojustu omogoči dostop do podatkov. 51. V skladu s členom 11 je Europol v okviru svojih pristojnosti in zaradi izpolnjevanja nalog upravičen do dostopa do podatkov, vnesenih v carinski informacijski sistem in jih lahko neposredno preveri, lahko pa tudi sam vnese podatke v sistem. 52. ENVP pozdravlja omejitve, ki jih je predlog uvedel, in sicer: uporaba podatkov iz CIS je možna, če država članica, ki je vnesla podatke v sistem, to dovoli, omejitve pri pošiljanju informacij tretjim državam s strani Europola (spet le s soglasjem države članice, ki je podatke vnesla v sistem), dostop do CIS je omejen (samo pooblaščeno osebje), dejavnosti Europola nadzoruje skupni nadzorni organ Europola. 53. ENVP bi želel tudi opozoriti, da bi bilo ob vsakršnem sklicevanju predloga na konvencijo o Europolu treba upoštevati tudi sklep Sveta, v skladu s katerim bo 1. januarja 2010 Europol postal agencija EU. 54. Člen 12 predloga obravnava dostop Eurojusta do CIS. V členu je navedeno naslednje: Ob upoštevanju poglavja IX tega sklepa so nacionalni člani Urada za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) in njihovi pomočniki v okviru svojih pristojnosti in zaradi izvajanja svojih nalog upravičeni do dostopa do podatkov, vnesenih v carinski informacijski sistem v skladu s členi 1, 3, 4, 5 in 6, in jih lahko preverijo. Predlog v zvezi s soglasjem države članice, ki je podatke vnesla v sistem, zagotavlja mehanizme, ki so podobni mehanizmom, predvidenim za Europol. Zgoraj navedene pripombe glede potrebe po utemeljitvi nujnosti zagotovitve dostopa ter ustreznih in nujnih omejitev, če se tak dostop omogoči, veljajo tudi za Eurojust. 55. ENVP pozdravlja omejitev dostopa do CIS samo na nacionalne člane, njihove namestnike ali pomočnike. ENVP pa kljub temu opaža, da člen 12(1) navaja samo nacionalne člane in pomočnike, drugi odstavki člena 12 pa navajajo tudi namestnike nacionalnih članov. Zakonodajalec bi moral v zvezi z navedenim zagotoviti jasnost in doslednost. Nadzor na poti k skladnemu, doslednemu in celovitemu pristopu 56. ENVP v zvezi s predlaganim nadzorom nad delom CIS, ki sodi v tretji steber, zakonodajalca opozarja, da je treba zagotoviti dosleden in celovit nadzor nad celotnim sistemom. Zaradi pravne jasnosti in praktičnih razlogov bi bilo treba upoštevati zapleten pravni okvir, ki ureja CIS in temelji na dveh pravnih podlagah, ter se izogniti dvema različnima nadzornima modeloma. 57. ENVP v skladu z že navedenim trenutno nadzoruje osrednji del dela sistema, ki sodi v prvi steber. To je v skladu s členom 37 Uredbe Sveta (ES) št. 515/97, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 766/2008, ki določa, da Evropski nadzornik za varstvo podatkov nadzoruje skladnost CIS z Uredbo (ES) št. 45/2001. ENVP ugotavlja, da nadzorni model, kakor je opredeljen v francoskem predlogu, ne upošteva te vloge. Nadzorni model temelji na vlogi skupnega nadzornega organa za CIS. 58. Čeprav ENVP ceni delo, ki ga opravlja skupni nadzorni organ za CIS, izpostavlja dva razloga, zaradi katerih bi bilo treba uporabljati usklajeni nadzorni model, ki je skladen z njegovimi trenutnimi nadzornimi nalogami na področju drugih obsežnih sistemov. Prvi razlog je ta, da bi takšen model zagotovil notranjo skladnost med deloma sistema, ki sodita v prvi in v tretji steber. Drugi pa je, da bi model zagotovil tudi skladnost z modeli, oblikovanimi v okviru drugih obsežnih sistemov. Zato ENVP svetuje, da bi se model, ki je podoben modelu za SIS II ( usklajen nadzor ali večstopenjski model ), uporabljal za celotni CIS. Kakor je omenjeno v mnenju ENVP glede dela CIS, ki sodi v prvi steber, je evropski zakonodajalec v okviru SIS II izbral racionalizacijo nadzornega modela, saj je za sistem tako v okviru prvega kot tudi tretjega stebra uporabil enak, zgoraj opisan večstopenjski model.

7 C 229/18 Uradni list Evropske unije ENVP meni, da bi bila najboljša rešitev, ki bi to omogočala, uvedba bolj enotnega sistema nadzora, in sicer že preizkušenega modela, ki temelji na treh stopnjah: na nacionalni ravni organi za varstvo podatkov, na centralni ravni ENVP, obe ravni pa sta med seboj usklajeni. ENVP je prepričan, da je nadomestitev Konvencije CIS enkratna priložnost za zagotovitev poenostavitve in večje usklajenosti na področju nadzora, kar je povsem v skladu z drugimi obsežnimi sistemi (VIS, SIS II, Eurodac). 60. Ne nazadnje usklajeni nadzorni model tudi bolj upošteva spremembe, ki bodo uvedene, ko bo začela veljati Lizbonska pogodba, ter odpravo stebrne strukture EU. 61. ENVP se ne opredeljuje glede vprašanja, ali bi bilo zaradi vključitve usklajenega nadzornega modela treba spremeniti instrument prvega stebra, ki ureja CIS, in sicer Uredbo (ES) št. 766/2008, zakonodajalca pa kljub temu opozarja, da bi bilo to vprašanje treba analizirati, med drugim tudi z vidika pravne doslednosti. Seznam organov, ki imajo dostop do CIS 62. Člen 7(2) določa, da vsaka država članica pošlje drugim državam članicam in odboru iz člena 26 seznam pristojnih organov, ki jih je pooblastila za neposreden dostop do CIS, pri čemer za vsak organ določi, do katerih podatkov lahko ima dostop in za katere namene. 63. ENVP opozarja na dejstvo, da predlog določa le, da bi si morale države članice izmenjevati podatke o pristojnih organih, ki imajo dostop do CIS, ter v zvezi s tem obvestiti tudi odbor iz člena 26, vendar pa v predlogu ni predviden seznam pristojnih organov. To je obžalovanja vredno, saj bi objava seznama pripomogla k boljši preglednosti in vzpostavila praktično orodje za učinkovit nadzor sistema, na primer s pomočjo pristojnih organov za varstvo podatkov. 65. Obžaluje pomanjkanje obrazložitvenih dokumentov, ki bi zagotovili nekatera nujna pojasnila in informacije glede ciljev ter posebnosti nekaterih določb predloga. 66. ENVP poziva, da bi se v predlogu več pozornosti namenilo potrebi po posebnih zaščitnih ukrepih za varstvo podatkov. Meni, da obstaja veliko število vprašanj, v zvezi s katerimi bi bilo treba zagotoviti boljše praktično izvajanje zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov, in sicer zlasti glede uporabe omejitve namena v zvezi z uporabo podatkov iz CIS. ENVP meni, da je to bistven predpogoj za izboljšanje delovanja CIS. 67. ENVP poziva, da bi se v predlog vnesel usklajen nadzorni model. Treba je opozoriti, da ENVP trenutno nadzira del sistema, ki sodi v prvi steber. ENVP poudarja, da je zaradi skladnosti in doslednosti tudi za del sistema, ki sodi v tretji steber, najboljši pristop uporaba usklajenega nadzornega modela. Ta model bi, kjer je to potrebno in ustrezno, zagotovil tudi skladnost z drugimi pravnimi instrumenti, ki urejajo vzpostavitev in/ali uporabo drugih obsežnih sistemov IT. 68. ENVP poziva k natančnejši obrazložitvi glede potrebe in sorazmernosti dostopa Europola in Eurojusta. Poudarja, da v predlogu manjkajo pojasnila glede tega vprašanja. 69. ENVP tudi vztraja, da je treba okrepiti določbo iz člena 8(4) predloga v zvezi s pošiljanjem podatkov tretjim državam ali mednarodnim organizacijam. To zajema tudi potrebo po zagotovitvi enotnega sistema za ocenjevanje ustreznosti. 70. ENVP poziva k vključitvi določbe o objavi seznama organov, ki imajo dostop do CIS, da bi tako povečali preglednost in olajšali nadzor nad sistemom. IV. ZAKLJUČKI 64. ENVP podpira predlog sklepa Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin. Poudarja, da zaradi še trajajočega zakonodajnega dela v okviru Sveta, njegove pripombe ne temeljijo na končni različici besedila predloga. V Bruslju, 20. aprila 2009 Peter HUSTINX Evropski nadzornik za varstvo podatkov

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov

Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov 30.6.2012 Uradni list Evropske unije C 192/7 EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov (Celotno besedilo tega mnenja

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Regulation common drafting file

Regulation common drafting file Svet Evropske unije Bruselj, 12. januar 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0002 (COD) 5034/17 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 12. januar 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: DATAPROTECT

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za laž

EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za laž EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 17.4.2018 COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Mnenje št. 23/2018 o predlogih Komisije o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah

Mnenje št. 23/2018 o predlogih Komisije o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah Mnenje št. 23/2018 o predlogih Komisije o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah (člen 70(1)(b)) Sprejeto 26. septembra 2018 Vsebina

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

EN

EN Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) 13933/10 DCL 1 PREKLIC TAJNOSTI 1 Dokument: JAI 763 CDN 12 DATAPROTECT 66 AVIATION 130 RELEX 787 ST 13933/10 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Datum: 22. september

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2018 COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost {SWD(2018) 347 final} - {SWD(2018)

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

Direktiva (EU) 2018/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema

Direktiva (EU) 2018/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema 19.6.2018 Uradni list Evropske unije L 156/43 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2018/843 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

COM(2013)884/F4 - SL

COM(2013)884/F4 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 5.6.2014 COM(2013) 884 final/4 2013/0432 (COD) CORRIGENDUM : This document corrects document COM(2013)884 final of 13.12.2013. Concerns all linguistic versions. The first two

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx Evropska agencija za varnost v letalstvu 22. nov. 2012 MNENJE ŠT. 05/2012 EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU Z DNE 22 NOVEMBRA 2012 o Uredbi Komisije o določitvi izvedbenih predpisov za operatorje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in 28.7.2017 L 198/29 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2017/1371 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava EVROPSKI

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva:

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: EPPO 21 EUROJUST 86 CATS 62 FIN 349 COPEN 189 GAF 25

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET 107 SAN 68 AUDIO 16 CULT 17 DIGIT 29 CODEC 237 UREDBA

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu

Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu 12.2.2010 Uradni list Evropske unije L 39/5 SKLEP KOMISIJE z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu z Direktivo

Prikaži več

31999L0037_001sl

31999L0037_001sl 07/Zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 138/57 DIREKTIVA SVETA 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0201/2018 6.6.2018 ***I POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji (COM(2017)0495

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 228 final 2013/0119 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spodbujanju prostega gibanja

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 228 final 2013/0119 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spodbujanju prostega gibanja EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.4.2013 COM(2013) 228 final 2013/0119 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja

Prikaži več

UREDBA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. aprila o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter

UREDBA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. aprila o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter L 117/176 UREDBA (EU) 2017/746 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (Besedilo

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več