SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april"

Transkripcija

1 SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april

2 K A Z A L O SPLOŠNE POGOJE DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME... 3 V KOROŠKI REGIJI... 3 I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PODROČJE DELOVANJA IN INSTRUMENTI RGS KOROŠKA... 3 III. MERILA RGS KOROŠKA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENCEV DO SPODBUD... 5 IV. MERILA IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SPODBUD IN OBSEG SPODBUD, KI JIH LAHKO PREJME POSAMEZEN UPRAVIČENEC... 7 V. MERILA ZA OCENJEVANJE PROJEKTOV... 8 VI. SPREMLJANJE DRŽAVNIH POMOČI IN NJIHOVIH UČINKOV... 8 VII. NAČIN IZRAČUNA DRŽAVNE POMOČI... 9 VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVIČENCEV REGIJSKE... 9 GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI... 9 IX. POSTOPKI ZA IZBOR UPRAVIČENCEV IN PODELJEVANJE SPODBUD X. RAČUNOVODSKE EVIDENCE RGS KOROŠKA XI. KONČNE DOLOČBE

3 V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne , str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah), Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 (v nadaljevanju: Regionalna uredba) ter Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne ) (v nadaljevanju: Uredba»de minimis«), Pravilnikom o dodeljevanju spodbud Slovenskega regionalno razvojnega sklada št / z dne s spremembami in dopolnitvami z dne , , in (v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Pravilnikom o delovanju regijskih garancijskih shem Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne s sprem. in dopol. (v nadaljevanju: pravilnik), in Pogodbo o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regijsko garancijsko shemo v Koroški regiji, sklenjeno med RRA Koroška d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) in Slovenskim regionalno razvojnim skladom (v nadaljevanju: Sklad) dne ter dodatkom št. 1 k pogodbi z dne , je nadzorni odbor RRA Koroška d.o.o. na 1. redni seji dne sprejel naslednje SPLOŠNE POGOJE DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Splošni pogoji delovanja regijske garancijske sheme v Koroški regiji (v nadaljevanju: SPP RGS KOROŠKA) določajo: Področje delovanja in instrumente regijske garancijske sheme v Koroški regiji (v nadaljevanju: RGS KOROŠKA), Merila za določitev upravičencev do spodbud za podjetja (podjetja vključujejo gospodarske družbe registrirane na sodišču, samostojne podjetnike posameznike, vpisane v poslovni register RS, oz. fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v drug ustrezen register, ter zadruge), Merila in pogoje za pridobitev spodbud in obseg spodbud, ki jih lahko prejme posamezen upravičenec, Merila za ocenjevanje projektov, Spremljanje državnih pomoči in njihovih učinkov, Vsebino medsebojnih pravic in obveznosti RGS KOROŠKA in upravičencev po dodelitvi spodbud, Postopke za izbor upravičencev, podeljevanje spodbud, Računovodske evidence RGS KOROŠKA. II. PODROČJE DELOVANJA IN INSTRUMENTI RGS KOROŠKA 2. člen RGS KOROŠKA je regijska garancijska shema za področje Koroške regije, za katero sta Sklad, kot prijavitelj in nosilec izvajanja regijske garancijske sheme ter na javnem razpisu izbrani izvajalec sheme za Koroško regijo sklenila pogodbo o izvajanju RGS KOROŠKA. 3

4 RGS KOROŠKA ima odgovornosti, naloge, cilje in pravila delovanja. Delovanje RGS KOROŠKA nadzirata Nadzorni odbor RRA KOROŠKA in Sklad, skladno s Pravilnikom o delovanju regijskih garancijskih shem. RGS KOROŠKA navzven zastopa direktorica RRA KOROŠKA. Cilji Sklada, izvajalca ter upravičencev RGS KOROŠKA so: - pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, - povečanje investicijske aktivnosti v regiji, - zmanjšanje stopnje brezposelnosti, - vzpostavitev možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, - olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do posojil z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje posojil, idr. RGS KOROŠKA bo cilje dosegla z dajanjem garancij Sklada za zavarovanje ugodnih bančnih posojil. Čas trajanja RGS KOROŠKA je skupno največ 10 let (od podpisa pogodbe med Skladom in izvajalcem), po posamezni garanciji največ 8 let, obrestna mera je lahko različna glede na poslovno politiko banke in je s pogodbo omejena navzgor. Možen je moratorij za največ 12 mesecev, ki se všteva v čas skupne dobe vračanja posojil. Garancije se odobrava do zaključka tretjega leta od prve vzpostavitve RGS (tri leta po podpisu pogodbe med izvajalcem in Skladom, to pomeni do ). Izvajalec RGS spremlja poslovanje upravičencev RGS KOROŠKA, odplačevanje posojil in zmanjševanje obveznosti iz naslova izdanih garancij. RGS KOROŠKA se zapira postopoma z vračili preostalih sredstev, namensko vezanih za čas trajanja posojil pri bankah. Partnerji v projektu izvajanje RGS KOROŠKA so Sklad, Izvajalec, poslovne banke ter sami podjetniki. 3. člen Za izvajanje RGS KOROŠKA zagotavlja Sklad sredstva do višine ,00 EUR. Sredstva RGS upravlja Sklad. RGS KOROŠKA spodbuja razvoj malega gospodarstva z zagotavljanjem % poroštev za bančne kredite. Kriteriji za določitev odstotka poroštvenega potenciala se določijo s posameznim razpisom. 4. člen Naloga in odgovornost Nadzornega odbora izvajalca je nadzor nad delom RGS KOROŠKA, kar vključuje: spremljanje izvajanja (v finančnem in operativnem smislu) na osnovi poročil in dokumentacije, odobravanje vseh poročil izvajalca, opredeljenih s Pogodbo in dodatkom, vključujoč finančne dejavnike, odločitve o ukrepih ter odločitve o morebitnih spremembah in odpisih garancij na osnovi vlog upravičencev in predloga RGS KOROŠKA. Morebitni odpisi ter spremembe dinamike plačil se izvajajo v skladu s Pravilnikom Sklada o kriterijih za odlog, spremembo dinamike plačila, obročno plačilo in odpis ali delni odpis obveznosti do Sklada. 4

5 Pri morebitnih spremembah garancije ali odpisih mora Nadzorni odbor izvajalca pridobiti mnenje Sklada in Ministrstva za finance RS ter pri morebitnih odpisih garancij upoštevati točko 5.3. Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev (UL EU C št. 155/2008), tako da s svojim ravnanjem ne krši postopkov in pogojev določenih pri dodelitvi garancije in da morebitni odpisi neizterljivega dela unovčene garancije ne pomenijo nove državne pomoči. Izvajalec mora od kreditodajalcev pridobivati podatke in jih posredovati Skladu, kot jih zahteva Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin. RGS KOROŠKA mora za potrebe Sklada pripraviti redno polletno in letno poročilo in poročilo pred iztekom pogodbe oziroma ob porabi vseh sredstev, v skladu z zahtevami Sklada. Poročilo mora vsebovati tudi informacijo o odplačevanju kreditov in morebitnih potrebnih izterjavah ter njihovi uspešnosti. Poleg rednih poročil posreduje izvajalec Skladu trimesečno seznam odobrenih posojil in danih garancij, in sicer do 20. v mesecu po preteku obdobja. Sklad ima pravico kadarkoli pregledati poslovanje te sheme, kot tudi opraviti zaključni pregled po zaprtju sheme. Za Sklad lahko to opravi z njegove strani pooblaščena oseba. Izvajalec v treh mesecih po zaključku sheme pripravi poročilo o finančni in razvojni uspešnosti sheme. Pomemben institut pri izvajanju RGS KOROŠKA je Kreditno - garancijski odbor, katerega naloge, pravice in obveznosti so podrobno opredeljene v Poslovniku o delu kreditno - garancijskega odbora RGS KOROŠKA. 5. člen Pred objavo javnega razpisa mora Sklad opredeliti, po kateri shemi državnih pomoči bo izvajalec dodeljeval sredstva. Pri javnemu razpisu se uporabi shema regionalnih državnih pomoči ali shema»de minimis«. V razpisu se opredeli upravičene in neupravičene stroške kot tudi vse ostale omejitvene kriterije za pridobitev državne pomoči. III. MERILA RGS KOROŠKA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENCEV DO SPODBUD 6. člen Upravičenci do državnih pomoči RGS KOROŠKA so lahko mikro, mala in srednje velika podjetja. Pri ugotavljanju velikosti podjetja se uporablja Priloga I Uredbe o skupinskih izjemah o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP). Upravičenci so lahko gospodarske družbe, registrirane na sodišču, samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni register RS oz. fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register, ter zadruge. 5

6 Za garancije RGS KOROŠKA lahko zaprosijo podjetja, ki izvajajo projekt na območju, ki ga pokriva RGS KOROŠKA, oz. imajo sedež na tem področju, v primeru da zaprosijo za garancijo za bančno posojilo samo za obratna sredstva. Izvajalec v okviru RGS KOROŠKA pripravi za upravičence enega ali več razpisov. Vsak razpis ima lahko več rokov oddaje vlog. Izvajalec razpise ponavlja do porabe sredstev oziroma do preteka obdobja odobravanja garancij. RGS KOROŠKA je regijska garancijska shema s pričakovanim multiplikatorjem 4. Obrestna mera za depozite, vezane pri bankah kreditodajalkah po shemi RGS KOROŠKA znaša 0,1 % letno. Čas trajanja kredita je omejen z zaključkom RGS KOROŠKA. Sklad obvesti banke o izbiri in nato izvajalec objavi razpis. Pogodbe o sodelovanju v RGS KOROŠKA se sklene le z bankami, ki so ponudile maksimalno obrestno mero za posojila vlagateljem največ v višini 75% povprečne obrestne mere poslovnih bank na območju Slovenije za posojila primerljive ročnosti v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudb na poziv Sklada in izvajalcev RGS 1. V Pogodbi med izvajalcem, Skladom in banko so poleg osnovnih določb navedene tudi določbe, kot so multiplikator, obrestna mera za dolgoročne depozite, maksimalna obrestna mera za posojila, maksimalna višina ostalih bančnih stroškov, doba vračanja posojil, delitev rizika med Skladom, izvajalcem RGS in banko, postopek izterjave in unovčenja garancije, obveščanje izvajalca s strani banke o višini zapadlih neplačanih obveznosti, o stanju posojil idr. Banke upravičencem na podlagi RGS nudijo ugodnejše posojilne pogoje. Ti pogoji vključujejo tako obrestno mero za dana posojila vlagateljem, stroške odobravanja in vodenja posojil, kot tudi višino in vrsto zavarovanj za del posojila, ki ni zavarovan z garancijo RGS. Kreditni pogoji, ki jih nudijo posamezne banke, so vlagateljem na razpolago v pisni obliki na sedežu izvajalca. Razpis se objavi v Uradnem listu RS, lokalnem časopisu ter na internetnih straneh Izvajalca. Informacije o razpisu se lahko objavijo tudi v drugih medijih. 7. člen Do pomoči RGS niso upravičena MSP: - ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Sklada ali izvajalca; - ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oz. garancije; - ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči; - ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja; - ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije; - ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ali 18. točko 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; 1 Pri tem se upoštevajo podatki iz Biltena Banke Slovenije, in sicer podatki v tabeli Monetarne finančne institucije obrestne mere in obseg novih posojil nefinančnim družbam v domači valuti (% na letni ravni, obseg mio SIT/ ); stolpec»posojila do 0,25 mio, variabilna oz. fiksna OM do 1 leta, originalna zapadlost nad 1 leto«. 6

7 - ki so insolventni glede na 2. tč. 3. odst. 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS št. 13/14 UPB8- ZFPPIPP s spremembami); - ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom; - ki so v postopku vračanja že dodeljene neupravičene spodbude Sklada po drugih javnih razpisih; - ki izvajajo ekološko sporne investicije. Do pomoči po RGS v primeru regionalnih pomoči niso upravičeni upravičenci, ki poslujejo v sektorjih, opredeljenih v 1. odstavku 4. člena Pravilnika o spodbudah, v primeru dodelitve» de minimis«pomoči, pa upravičenci opredeljeni v 18. členu Pravilnika o spodbudah. Regionalna pomoč za investicije ni dovoljena za podjetje, ki je na zadevnem območju prenehalo z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni šestmestne številčne oznake po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). V trenutku izplačila regionalne pomoči mora imeti podjetje, ki prejema pomoč, v sodnem registru registrirano vsaj podružnico. IV. MERILA IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SPODBUD IN OBSEG SPODBUD, KI JIH LAHKO PREJME POSAMEZEN UPRAVIČENEC 8. člen Upravičenci morajo RRA KOROŠKA predložiti vso dokumentacijo, ki je navedena kot zahtevana v razpisnih pogojih in je sestavni del obrazca oz. vloge za kredit oz. garancijo. Obrestna mera je lahko različna glede na dobo vračanja in posamezno banko. Načeloma je možno zaprositi za moratorij za največ 12 mesecev, vendar skupna doba odplačevanja ne sme preseči datuma zaključka RGS KOROŠKA. Pri posojilih za obratna sredstva oz. kadar obratna sredstva presegajo več kot 60% vseh upravičenih stroškov, je lahko moratorij največ 6 mesecev. Upravičenec lahko zaprosi za garancijo v določenem % vrednosti glavnice bančnega posojila za upravičene stroške investicije ali projekta, in sicer v višini, kot jo določajo ti splošni pogoji in posamezni javni razpis za RGS KOROŠKA. Najmanjši znesek posojila je 8.000,00, najvišji znesek pa ,00. Upravičeni stroški za obratna sredstva ne morejo biti višji od ,00. V primeru, ko delež upravičenih stroškov za obratna sredstva presega 60% vseh upravičenih stroškov, se posojilo odobri največ za 3 leta. Najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na posameznega upravičenca je ,00. Finančna konstrukcija projekta mora biti zaključena. 7

8 9. člen Obvezni pogoji za pridobitev garancije RGS KOROŠKA so: - MSP mora v primeru regionalne pomoči zagotavljati najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov investicije s sredstvi iz virov, ki ne vključujejo javnih sredstev. - Investicijski projekt mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri obratnih sredstvih. V. MERILA ZA OCENJEVANJE PROJEKTOV 10. člen Investicija, s katero upravičenec kandidira za poroštvo RGS, mora izpolnjevati določene kriterije. Kriteriji za ocenjevanje projektov so odvisni tudi od morebitnih prioritet javnega razpisa. Za vsak posamezni javni razpis se lahko določijo še dodatni kriteriji za ocenjevanje. Kriteriji s točkovnikom so priloga k predlogu vloge kreditno-garancijskemu odboru. Kriteriji za ocenjevanje so razdeljeni na dva dela, in sicer: A. Ocena projekta (primeroma: lokalni ali regionalni vpliv naložbe, lokacija naložbe (obmejno problemsko območje, problemsko območje z visoko brezposelnostjo), trgi, nove zaposlitve, ekonomika projekta, tehnologija, ekologija). B. Ocena vlagatelja (primeroma: velikost vlagatelja po EU uredbi, premoženje in zavarovanje, kreditna sposobnost ter boniteta vlagatelja, višina naložbe glede na obseg poslovanja vlagatelja, lastna finančna udeležba, predhodno pridobljena sredstva). V kriterijih za ocenjevanje vlog se lahko opredeli tudi minimalni prag števila točk za pozitivno obravnavo vloge upravičenca ali drugi izločitveni pogoji. Izvajalec na podlagi izhodišč Sklada pripravi predlog meril za ocenjevanje projektov in jih pošlje v potrditev Skladu. VI. SPREMLJANJE DRŽAVNIH POMOČI IN NJIHOVIH UČINKOV 11. člen RGS na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb spremlja uresničevanje namenske rabe in realizacijo učinkov pomoči in o tem poroča Skladu polletno do in letno do naslednje leto. Preizkus izvajanja pogodbe obsega: kontrolo namenske porabe sredstev, spremljanje finančnega poslovanja upravičenca, spremljanje učinkov projektov. RGS KOROŠKA spremlja in kontrolira izvajanje posojilne pogodbe na podlagi pridobljene dokumentacije, ki jo je dolžan predložiti upravičenec, s komuniciranjem z lokalnimi in z regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami in z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije in z ogledi na kraju samem. 8

9 VII. NAČIN IZRAČUNA DRŽAVNE POMOČI 12. člen Finančne spodbude in storitve, ki jih RGS izvaja v obliki instrumentov, se obravnavajo kot državne pomoči po regionalni shemi ali po shemi»de minimis«. Višina državne pomoči pri garanciji se po regionalni shemi izračuna na podlagi premij varnega pristana, opredeljenih v Obvestilu Komisije. Višino državne pomoči predstavlja razlika med premijo varnega pristana in dejansko premijo, ki jo plača podjetje: Višina državne pomoči = znesek poroštva krat (premija varnega pristana minus plačana premija). Premijo varnega pristana se uporablja v skladu s tabelo v točki 3.3. Obvestila Komisije. Ker pa pri garancijski shemi večinoma sodelujejo majhna in srednje velika podjetja, ki nimajo zgodovine kreditne sposobnosti ali bonitetne ocene, se v teh primerih namesto premije varnega pristana za izračun višine dodeljene državne pomoči iz omenjene tabele uporabi faktor 0,038. V primeru ugodnega posojila, ki poleg garancije v shemi nastopa tudi kot instrument državne pomoči, se državna pomoč izračuna kot razlika med dejansko in tržno obrestno mero, upoštevajoč tudi morebitne ugodnejše pogoje kreditiranja. Tržno obrestno mero predstavlja veljavna referenčna obrestna mera, objavljena na spletni stani Ministrstva za finance, povečana za ustrezno stopnjo v skladu s tabelo na strani 8 iz Sporočila Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C št. 14/08 z dne , str. 6). Za upravičence, ki nimajo zgodovine kreditne sposobnosti ali ocene, ki bi temeljila na metodi izračuna iz računovodskih izkazov, je potrebno izhodiščno referenčno obrestno mero povečati za najmanj 400 bazičnih točk. Izvajalec Ministrstvu za finance RS poroča o dodeljenih regionalnih državnih pomočeh v 30 dneh po nakazilu upravičencu, o dodeljenih»de minimis«pomočeh pa v 15 dneh po datumu dodelitve pomoči. Kopijo poročila posreduje Skladu ter MGRT. VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVIČENCEV REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI 13. člen Upravičenci RGS KOROŠKA so dolžni posredovati vse zahtevane podatke in dokumentacijo v skladu s splošnimi pogoji delovanja in javnim razpisom. 14. člen Za posojila poslovne banke izračunavajo obresti in stroške skladno z njihovimi pravili, vendar na osnovi razpisnih pogojev. 15. člen Zavarovanje garancije se določa za vsakega upravičenca posebej. RGS KOROŠKA za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma, v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno- 9

10 garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit). Pri izterjavi unovčenih garancij izvajalec postopkovno upošteva skladov Pravilnik o izterjavi dospelih neplačanih terjatev. IX. POSTOPKI ZA IZBOR UPRAVIČENCEV IN PODELJEVANJE SPODBUD 16. člen Vlagatelji podajo vloge na javni razpis. V vlogi opredelijo banko, na katero posreduje izvajalec vlogo za izdajo sklepa o odobritvi posojila, v kolikor takšnega sklepa niso predhodno pridobili sami. Vloge za garancije pregleda in oceni strokovna služba RGS KOROŠKA, ki pripravi poleg analize vloge tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor. Ta sprejme sklep o odobritvi oz. neodobritvi garancije. Za odločanje o izdaji garancije na kreditno-garancijskem odboru mora biti izdan pozitivni sklep banke o odobritvi posojila. Direktor izvajalca na podlagi pozitivne odločitve kreditno-garancijskega odbora v imenu in za račun Sklada z upravičencem podpiše pogodbo o garanciji, Sklad izda garancijo, ki se nanaša na odobreno posojilo banke. Upravičenec ločeno z banko podpiše pogodbo za posojilo in uredi zavarovanje. Sklad deponira sredstva pri banki posojilodajalki, v skladu z depozitno pogodbo. Depozitna pogodba je osnova za nakazilo z garancijo zavarovanega posojila, hkrati pa se na ta način povečuje obseg kreditnega potenciala. Depozit je vezan pri banki do konca odplačila posojila. V primeru, da upravičenec ne poravnava svojih obveznosti v skladu s posojilno pogodbo, o tem banka obvesti izvajalca RGS. Banka izvede opominjevalni postopek do posojilojemalca v skladu s poslovno politiko banke. Če izterjava ni uspešna, banka izda Skladu zahtevek za unovčitev garancije, ki mu priloži dokazila o izvedenih plačilih, stanju posojila, namenski rabi posojila in vsaj dveh pisnih opominih ter dokazilo o prekinitvi kreditne pogodbe. Depozit ne predstavlja neposrednega jamstva banki v primeru unovčenja garancije, kar pomeni, da se banka ne more poplačati neposredno iz depozita brez predhodnega soglasja Sklada. Banka je dolžna vrniti znesek depozita Skladu, takoj, ko je njena terjatev iz unovčene garancije poravnana. Postopek izterjave posojilnih obveznosti oziroma unovčenje garancije je opredeljen v izdani garanciji in pogodbi med Skladom, izvajalcem in banko. S sredstvi, ki niso vezana v bankah kot dolgoročni depoziti (gre za vsa sredstva, ki v danem trenutku niso angažirana), Sklad gospodari po načelu dobrega gospodarja. Tveganje unovčenja garancij prevzema Sklad. Ob unovčitvi garancije se za kritje garancije najprej nameni depozit pri banki, morebitni preostanek pa izplača banki v breme oblikovanega garancijskega sklada. Že izdane garancije se izvedejo po postopku opredeljenem v Pravilniku o izvajanju RGS št / z dne , do njihove končne realizacije. X. RAČUNOVODSKE EVIDENCE RGS KOROŠKA 10

11 17. člen Vse prihodke in odhodke, vezane na izvajanje RGS KOROŠKA, bo Izvajalec knjižil na v ta namen določeno stroškovno mesto in zanje zagotavljal ustrezna dokazila. XI. KONČNE DOLOČBE 18. člen V kolikor Sklad ali drugi nadzorni organ ugotovi nepravilnosti, izvajalca pisno pozove, da jih v določenem roku odpravi. V primeru, da izvajalec nepravilnosti ne odpravi, ima Sklad pravico nemudoma prekiniti pogodbo. Ti splošni pogoji RGS KOROŠKA so priloga Pogodbe o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regijsko garancijsko shemo v Koroški regiji v upravljanju RRA KOROŠKA d.o.o. in Dodatkom k tej pogodbi št. 1 in začnejo veljati, ko jih sprejme Nadzorni odbor RRA KOROŠKA d.o.o.. Predsednik nadzornega odbora RRA KOROŠKA d.o.o. Blaž ŠALOVEN Številka: RGS 02/2017 Datum:

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017 Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/2015 - v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje (v nadaljevanju: RASR) na podlagi Splošnih pogojev delovanja Regi

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje (v nadaljevanju: RASR) na podlagi Splošnih pogojev delovanja Regi RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje (v nadaljevanju: RASR) na podlagi Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji 30.06.2017,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI MARIBOR, TEL. H.C.: 02/ , FAKS: 02/ , IDENTIFIKACIJS

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI MARIBOR, TEL. H.C.: 02/ , FAKS: 02/ , IDENTIFIKACIJS JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI -2000 MARIBOR, TEL. H.C.: 02/ 234 12 60, FAKS: 02/234 12 82, IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: SI58045473, JAVNI RAZPIS Naziv produkta

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Uradni list RS - 67/2015, Razglasni del

Uradni list RS - 67/2015, Razglasni del Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12. 2013) - dodeljevanje

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 5/15, z dne 16.12.2015., v nadaljevanju pravilnik)

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Malo gospodarstvo - sofinanciranje realne obrestne mere

Malo gospodarstvo - sofinanciranje realne obrestne mere PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTI V OBČINI KOMEN V LETU 2017 1. PODATKI O VLAGATELJU Naziv vlagatelja: Sedež: Zakoniti zastopnik: Matična številka: Davčna številka: Telefon: Naslov elektronske

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Uradni list RS - 024/2016, Razglasni del

Uradni list RS - 024/2016, Razglasni del Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil 24.12.2013 Uradni list Evropske unije L 352/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Št. zadeve: /6/2019 (307) Datum: Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/1

Št. zadeve: /6/2019 (307) Datum: Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/1 Št. zadeve: 41010-0006/6/2019 (307) Datum: 17.04.2019 Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19), 49. in 50. člena Pravilnika o dodeljevanju spodbud

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

OSNUTEK III (1

OSNUTEK III (1 OBČINA SELNICA OB DRAVI ŽUPAN Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Številka: 007-6/2007 Datum: 10. 9. 2007 Občinski svet Občine Selnica ob Dravi Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA ZA MALO GOSPODARSTVO GORIŠKE ZA LETO 2014 Nova Gorica, ID z

JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA ZA MALO GOSPODARSTVO GORIŠKE ZA LETO 2014 Nova Gorica, ID z JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA ZA MALO GOSPODARSTVO GORIŠKE ZA LETO 2014 Nova Gorica, 3.3.2014 ID za DDV: SI23614803; matična številka: 5628849000 Tel.:

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

WOTRA_NepovratnaSredstva

WOTRA_NepovratnaSredstva Slovenska turistična organizacija Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija T: 01 589 85 50, F: 01 589 85 60 E: info@slovenia.info www.slovenia.info Seznam aktualnih priložnosti (neposredno ali le

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

JAVNI RAZPIS P MIKROKREDITI 1. Izvajalec FIRMA: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO SKRAJŠANA FIRMA: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD S

JAVNI RAZPIS P MIKROKREDITI 1. Izvajalec FIRMA: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO SKRAJŠANA FIRMA: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD S JAVNI RAZPIS P7-2 2019 MIKROKREDITI 1. Izvajalec FIRMA: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO SKRAJŠANA FIRMA: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD SEDEŽ: ULICA KNEZA KOCLJA 22, 2000 MARIBOR. 2. Predmet,

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več