OBČINA GORNJA RADGONA,

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA GORNJA RADGONA,"

Transkripcija

1 R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma Šmarješke Toplice, oktober 2017

2 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: - besedilo javnega razpisa - razpisni obrazci Razpisni obrazci: - OBRAZEC 1 Splošni podatki izvajalca - OBRAZEC 2 Izjava zastopnika društva - OBRAZEC 3 Sofinanciranje programov in projektov - OBRAZEC 3.1- Finančna konstrukcija programa/projekta - OBRAZEC 4 Strokovno izpopolnjevanje kadrov - OBRAZEC 5 Obvezne priloge k razpisni dokumentaciji - OBRAZEC 6 Vzorec pogodbe

3 Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 ZPPreb-1 in 29/17 ZŠpo-1), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/15), Odloka o proračunu (Uradni list RS, št. 85/16) in Rebalansa I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 30/17) objavlja Občina Šmarješke Toplice Ponovni javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma 1. Sofinancer: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice. 2. Predmet javnega razpisa Občina Šmarješke Toplice objavlja razpis za podelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje naslednjih programov: - organizacija in izvajanje prireditev, - promocijsko-informativne aktivnosti, - spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, - urejanje turistične infrastrukture, - izobraževanje in usposabljanje za namene pospeševanje turizma, - promocija kraja, - skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine v občini, - ohranjanje starih običajev naših prednikov, - strokovno vodenje turistov pri ogledu občinskih znamenitosti. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis: Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci: - turistična in ostala društva, ki delujejo na področju turizma in razvoja podeželja v Občini Šmarješke Toplice. Navedeni izvajalci programov in projektov na področju turizma morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, - da imajo v sedež v Občini Šmarješke Toplice ter ostalo dokumentacijo, ki jo predpisuje zakonodaja, ki ureja delovanje društev, - da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, - da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov, - da izvajajo projekte in prireditve, ki so predmet sofinanciranja po tem pravilniku, da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva, - da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, - da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom. 4. Merila in kriteriji

4 Merila in kriteriji za sofinanciranje izvajalcev po tem javnem razpisu so navedena v Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: pravilnik). Pravilnik ter merila in kriteriji so sestavni del razpisne dokumentacije in se objavijo s tem razpisom. Sofinanciranje prijavljenih projektov: Vsaka prireditev, projekt in program za izvedbo prireditev mora biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom: - finančna konstrukcija mora biti pregledna z jasno oceno prihodkov in odhodkov za vsak projekt posebej z dokazili o deležih zagotovljenih virov in drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, sredstva pridobljena na razpisih domače občine in delež sofinanciranja druge občine), - višina predvidenih sredstev načrtovanih za izvedbo programa/projekta ne sme odstopati za več kot 20% od stroškov dokazljivih z računi za isto prireditev v preteklem letu, razen če je za tekoče leto predvidena organizacija prireditve v večjem obsegu kot v preteklem letu in s tem večji obseg potrebnih za izvedbo le-te, kar mora biti jasno razvidno iz vloge. Prireditve, programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih aktivnosti. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto ter v soodvisnosti od skupnega števila točk po vseh prijavljenih projektih, upravičenih do sofinanciranja po tem pravilniku. Tabela 1: Sofinanciranje izvedba (organizacija) prireditev, projektov in programov Izvedba (organizacija) prireditev, projektov in programov Organizacija tradicionalne prireditve Organizacija enkratne prireditve ali dogodka evropskega ali državnega pomena Organizacija prireditve ob jubileju društva (10, 20, 25 in vsakih nadaljnjih 5 let) Projekti v zvezi z urejanjem javnih površin (čistilne akcije, nasadi, ureditev zelenic) Projekti v zvezi z urejanjem turistične infrastrukture (označitev pešpoti, postavitev informativnih tabel) Projekti v zvezi z ohranjanjem tradicionalnih običajev Organizacija pohodov z več udeleženci iz širšega okolja (medijsko oglaševanje) Izdaja promocijskega materiala (zgibanke, turistični spominki)

5 5. Okvirna višina razpisanih sredstev V Rebalansu I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 30/17) so za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma predvidena sredstva v višini do ,00 EUR, od tega je bilo za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma bilo porabljenih 4.850,00 EUR. Tako ostane na omenjeni proračunski postavki še 5.150,00 EUR, ki se bo razdelilo v okviru ponovljenega razpisa za: - sofinanciranje prijavljenih programov in projektov v višini do 4.650,00 EUR, - sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov v višini do 500,00 EUR. Sredstva za predmetni javni razpis so zagotovljena v proračunu občine, na proračunski postavki Sofinanciranje programov in projektov na področju turizma, kontu Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. 6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do , v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. V kolikor izvajalec, iz upravičenih razlogov, sredstev ne porabi do navedenega roka, mora zaprositi za podaljšanje roka koriščenja prejetih sredstev. V ta namen izvajalec in sofinancer skleneta aneks k osnovni pogodbi. Za namensko porabo proračunskih sredstev po tem javnem razpisu je zadolžena komisija, nadzorni odbor, druge pristojne institucije oz. s strani županje pooblaščene osebe. Izvajalec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva nakazila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi: - da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, - da je izvajalec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, - če aktivnosti za katero je pridobil sredstva ni dokončal oz. jo je končal v bistveno manjšem obsegu kot je predvideval v prijavi na javni razpis, - druge nepravilnosti pri uporabi sredstev. Izvajalec, ne more kandidirati za sredstva na javnem razpisu občine v prihodnjem letu v kolikor: - porabi sredstva nenamensko, - ne odda finančnega in vsebinskega poročila o prijavljenih in izvedenih programih. 7. Prevzem razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice in na spletni strani občine: Občina je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim izvajalcem razpisno dokumentacijo poslati, lahko tudi preko elektronske pošte. V primeru, da izvajalec programa spremeni razpisne obrazce, se njegova vloga izloči iz nadaljnjega postopka.

6 8. Rok za prijavo in način oddaje vlog Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice ali oddati v sprejemno pisarno Občine Šmarješke Toplice v času uradnih ur, najkasneje do srede, 18. oktobra 2017 oz. jo tega dne oddati na pošti, kot priporočeno pošiljko. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako»ne odpiraj javni razpis turizem 2017«. Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja. Oddaja vlog pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji, kriteriji razpisa ter ostalo razpisno dokumentacijo. 9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu razpisa Izvajalci, ki bodo v predpisanem roku dostavili nepopolno dokumentacijo bodo pisno pozvani k dopolnitvi le-te v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo. S strani županje imenovana komisija popolne vloge pregleda v roku 15 (petnajstih) dni po odpiranju vlog ter pripravi predlog o izbiri programov in delitvi razpoložljivih sredstev, nato se izbranim izvajalcem izda odločba o sofinanciranju prijavljenih programov in projektov. Zoper izdano odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku 15 (petnajstih) dni od vročitve. O pritožbi odloča županja občine, njena odločitev je dokončna. Po pravnomočnosti odločbe sklene županja občine pogodbo o sofinanciranju izbranih programov in projektov. Izvajalci programov in projektov na področju turizma bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 (petinštirideset) dni po zaključku razpisa. Županja Občine Šmarješke Toplice sklene z izbranimi izvajalci pogodbe o sofinanciranju, v kateri se opredeli vsebina in obseg izbranega programa, čas realizacije, višina in rok za zagotovitev sredstev, način nadzora namenskosti porabe sredstev, rok za predložitev dokazil o izvedi programa, vračilo nenamensko porabljenih sredstev ter uredi ostale medsebojne pravice in obveznosti. Odobrena sredstva izvajalcem morajo biti izplačana do konca proračunskega leta Vse spremembe osnovne pogodbe so možne na podlagi pisne vloge izvajalca in se uredijo s sklenitvijo aneksa. 10. Dodatne informacije Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko prejmete na sedežu Občine, na telefonski številki (07) ali preko e-pošte: Občina Šmarješke Toplice lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna Občine. mag. Bernardka Krnc županja Občine Šmarješke Toplice

7 SPLOŠNI PODATKI IZVAJALCA OBRAZEC 1 Podatki o prijavitelju: Osnovni podatki: Naziv: Skrajšano ime: Naslov oz. sedež: Osnovna dejavnost (društva): Telefon: Fax: E-pošta: Davčna številka: Št. transakcijske ga računa: Naziv banke: Pravnoorganizacijska oblika: društvo - zveza - ustanova - sklad - drugo (kaj - navesti): prijavitelj ima status društva (odločba ministrstva), da deluje v javnem interesu DA NE Leto ustanovitve: Število članov/-ic skupaj: Število članov/-ic iz občine na dan : Podatki o odgovorni osebi (predsednik-ica,): Ime in priimek: Funkcija: Telefon: Ime in priimek kontaktne osebe: Telefon: E-pošta: E-pošta: Obvezna priloga: - seznam članov s plačano članarino (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča). Datum: Žig Podpis:

8 IZJAVA ZASTOPNIKA DRUŠTVA OBRAZEC 2 Spodaj podpisani predsednik/ca (ime in priimek), ki zastopam društvo/organizacijo IZJAVLJAM, - da ima naše društvo/organizacija zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo programov in projektov; - da ima naše društvo/organizacija urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, in da so priloženi podatki o članstvu resnični in verodostojni; - da poslujemo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom društva; - da smo seznanjeni z vsemi pogoji, merili in navodili, ki so navedeni v Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Šmarješke Toplice in v tej razpisni dokumentaciji; - da za navedeni program nismo pridobili sredstev iz drugega vira financiranja; - da se strinjamo z razpisnimi pogoji iz razpisne dokumentacije na javni razpis ter da bomo svojo prijavo podali na priloženih razpisnih obrazcih skupaj s potrebnimi dokazili o izpolnjevanju pogojev; - da so vsi navedeni podatki, fotokopije dokumentov in posredovane evidence resnični in enaki originalom; - da imamo redne letne zbore društva; - v primeru zahteve strokovne komisije po dopolnitvi podatkov, bomo vlogo dopolnili na prvi poziv v roku 8 dni, sicer se strinjamo in izjavljamo, da od vloge za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v letu 2017, odstopamo. Datum: Žig Podpis:

9 1. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV OBRAZEC 3 Sofinanciranje izvedbe (organizacije) prireditve, projektov in programov (izvedba v letu 2017) Obvezna priloga: finančna konstrukcija posameznega programa in projekta (izvajalec izpolni za vsako spodaj navedeno prireditev obrazec 3.1.) Izvedba (organizacija) prireditev, projektov in programov Izvajalec navede prireditev/projekt/program Organizacija tradicionalne prireditve Organizacija enkratne prireditve ali dogodka evropskega ali državnega pomena Organizacija prireditve ob jubileju društva (10, 20, 25 in vsakih nadaljnjih 5 let) Projekti v zvezi z urejanjem javnih površin (čistilne akcije, nasadi, ureditev zelenic) Projekti v zvezi z urejanjem turistične infrastrukture (označitev pešpoti, postavitev informativnih tabel) Projekti v zvezi z ohranjanjem tradicionalnih običajev Organizacija pohodov z več udeleženci iz širšega okolja (medijsko oglaševanje) Izdaja promocijskega materiala (zgibanke, turistični spominki) Datum: Žig Podpis:

10 OBRAZEC 3.1 FINAČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA/PROJEKTA navedenega na obrazcu 3 Izvajalec: Naziv projekta: Kontaktni podatki vodje projekta (ime, priimek, tel. št., el. pošta): Kraj izvedbe: Prikaz vseh odhodkov: Honorarji (navedite): Materialni stroški (navedite): Potni stroški (navedite): Drugi odhodki (navedite): Drugi odhodki (navedite): Drugi odhodki (navedite): Drugi odhodki (navedite): v EUR Odhodki skupaj Prikaz vseh prihodkov: Lastna sredstva Sponzorska sredstva Drugi viri (navedite) Pričakovani delež sofinanciranja Občine v EUR Prihodki skupaj Pomembno: - vsaki skupini se sofinancira največ tri projekte/programe, - finančna konstrukcija mora biti uravnotežena, t.j. skupni znesek odhodkov in skupni znesek prihodkov se morata ujemati, - finančna konstrukcija mora biti pregledna z jasno oceno prihodkov in odhodkov za vsak projekt posebej z dokazili o deležih zagotovljenih lastnih virov in drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, sredstva pridobljena na razpisih domače občine in delež sofinanciranja druge občine), - višina predvidenih sredstev načrtovanih za izvedbo programa oz. projekta ne sme odstopati za več kot 20% od stroškov dokazljivih z računi za isto prireditev v preteklem letu, razen če je za tekoče leto predvidena organizacija prireditve v večjem obsegu kot v preteklem letu in s tem večji obseg potrebnih za izvedbo le-te, kar mora biti jasno razvidno iz prijave, - po tem razpisu se ne sofinancira prehrane, stroškov občnega zbora društva, nastanitve v hotelih in ostalih nastanitvenih objektih. Datum: Žig Podpis:

11 2. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KADROV OBRAZEC 4 Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov ali članov društev za vodenje in izvedbo različnih turističnih programov. Prizna se: - strošek kotizacije oziroma strošek udeležbe na izobraževanju, seminarju ali strokovno izpopolnjevanje. 20 točk/člana Strokovno izpopolnjevanje kadra je lahko največ do višine predloženih računov, ne glede na vrednost točke, v primeru, da letna kvota ni porabljena. Za sofinanciranje morajo biti priložena dokazila o realizaciji usposabljanj (vabilo, potrdilo prisotnosti na izobraževanju, računi). Naziv izobraževanja Datum Št. udeležencev (članov) Prijavnina v EUR Stroški skupaj Skupno število točk Vrednost točke Finančno ovrednotenje števila točk Obvezna priloga: - račun in potrdilo o plačilu izobraževanja. Datum: Žig Podpis:

12 OBRAZEC 5 OBVEZNE PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI: 1. PRIJAVNI OBRAZCI (z vsemi zahtevanimi prilogami, navedenimi pri posameznem obrazcu) 2. ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA V LETU 2017 (podpisan s strani overiteljev zapisnika) 3. PROGRAM DELA ZA LETO 2017 (v kolikor ni razviden iz zapisnika občnega zbora društva) 4. PODATKE IZ BILANCE STANJA na dan PODATKE IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA v obdobju od do VZOREC POGODBE (podpisan in ožigosan) 7. TEMELJNI AKT O USTANOVITVI (v kolikor je bil v zadnjem letu spremenjen ali dopolnjen oz. se društvo prijavlja na razpis prvič) Datum: Žig Podpis:

13 OBRAZEC 6 VZOREC POGODBE (izvajalec ga podpiše in ožigosa, s čimer se strinja z njenimi določili) Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, ki jo zastopa županja mag. Bernardka Krnc, matična št , ID za DDV , št. računa , (v nadaljevanju občina) in Naziv društva, ki ga zastopa predsednik/ca davčna številka: matična številka:, št. računa, odprtem pri (v nadaljevanju: izvajalec), sklepata naslednjo P O G O D B O o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Šmarješke Toplice za leto člen Pogodbeni stranki ugotavljata: - da je občina na spletnih straneh in oglasni deski na sedežu občine objavila Ponovni javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Šmarješke Toplice v letu 2017, št /2017-2, - da je predmet te pogodbe dodelitev sredstev za izvedbo projektov izvajalca ter da je bil program izbran na osnovi javnega razpisa, - da je bila izvajalcu dne izdana odločba št., v skladu s katero so mu bila dodeljena sredstva za izvajanje programov društva, - da je občina zagotovila sredstva za sofinanciranje izvajanja aktivnosti izvajalca v Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16), - da je podlaga za izvedbo javnega razpisa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 ZPPreb-1 in 29/17 ZŠpo-1) ter Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/15) člen Osnova za sofinanciranje programov je odločba o sofinanciranju delovanja in programov izvajalca v letu 2017, št. z dne, po katerem se izvajalcu dodelijo finančna sredstva v višini EUR za naslednje vsebine: - A - za izvedene projekte in prireditve,, v višini EUR;

14 - B - za sofinanciranje strokovnega izobraževanja članov društva, v višini EUR. Občina bo dodeljena sredstva nakazala na račun izvajalca št., odprtem pri, v roku 30 dni od prejema, s strani izvajalca podpisane, pogodbe. Sredstva za predmetni javni razpis so zagotovljena v proračunu občine, na proračunski postavki Sofinanciranje programov in projektov na področju turizma, kontu Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. 3. člen Izvajalec se zavezuje, da bo svoje aktivnosti, izvajal v skladu s strokovno doktrino in v smislu namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev ter sredstva za navedene namene porabil do konca proračunskega leta, to je do Izvajalec je dolžan izvajati programe po vsebini in obsegu, ki jih je navajal v prijavi na javni razpis ter v skladu s pravilnikom. 4. člen Izvajalec je dolžan omogočiti naročniku nadzor nad porabo sredstev dodeljenih na podlagi te pogodbe tako, da je ob vsakem času možna kontrola realizacije programov ter vpogleda v celotno dokumentacijo, tako računovodsko kot ostalo, ki je vezano na programe ter vpogled v podatke o doseganju zastavljenih ciljev. 5. člen Pogodbeni stranki sta soglasni, da v kolikor izvajalec ne ravna v skladu s to pogodbo, predvsem pa koristi sredstva v nasprotju z določili te pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev v roku 30 (trideset) dni, skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 6. člen Izvajalec je dolžan predstavniku občine omogočiti nadzor nad izvajanjem aktivnosti v letu 2017, tako da mora naročniku poslati vsebinsko in finančno poročilo za leto 2017, in sicer najkasneje do V primeru, da izvajalec le-tega ne pošlje v predpisanem roku, bo občina zahtevala povračilo odobrenih sredstev. 7. člen Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta obojestransko pisno obveščali o vseh okoliščinah, ki so pomembne za izvajanje te pogodbe. Morebitne finančne ali vsebinske spremembe pri izvajanju programov, so možne samo na podlagi pisnega obvestila izvajalca, pri čemer pogodbeni stranki skleneta aneks k osnovni pogodbi. Pogodbeni stranki določata kot predstavnika pogodbenih strank

15 na strani občine: Katarina Gunde, na strani izvajalca: 8. člen Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava, nadzorni odbor občine ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan. V primeru ugotovitve, da izvajalec prejetih sredstev ni porabil v skladu z določbami tega pravilnika in pogodbe o sofinanciranju, občina zadrži izplačevanje še ne izplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev. Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih: - ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena, - ko se ugotovi, da je izvajalec v vlogi navajal neresnične podatke, - ko se ugotovi druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz občinskega proračuna. 9. člen Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje njunih sporov pristojno Okrožno sodišče v Novem mestu. 10. člen Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod. Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja za čas izvajanja programov. Datum: Številka: Datum: IZVAJALEC: OBČINA: mag. Bernardka Krnc županja Občine Šmarješke Toplice

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i Dunajska 22, 00 Ljubljana Avgust 2017 Številka: 170016-2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine»hura, prosti čas«v letu 2017 št. 170016 1.

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 1. PODATKI O VLAGATELJU (podatke

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisnakon\350na.doc)

(Microsoft Word - razpisnakon\350na.doc) RAZPISNA DOKUMENTACIJA >> SOFINANCIRANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI SLOVENSKIH POSLOVNIH KLUBOV V TUJINI V LETU 2011

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 - SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV Navodila vlagateljem OBRAZCI: - Prijava na

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 5/15, z dne 16.12.2015., v nadaljevanju pravilnik)

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Registrirano ime/firma vodilnega partnerja operacije

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v _1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: 41001-154/2019-11 Datum: 18.06.2019 Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10, 21/18- ZNOrg),

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna dokumentacija je sestavni del Javnega razpisa za sofinanciranje

Prikaži več

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru,

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA Občina Radovljica (Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spremembe), Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, 254/2019),

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. l. RS, št. 45/2015) in Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA za prijavo na

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12. 2013) - dodeljevanje

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMETACIJA 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINAN

RAZPISNA DOKUMETACIJA 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINAN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV (UKREP 3 14. člen) - Navodila vlagateljem - Besedilo razpisa

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Luče za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 35/15, v nadaljevanju pravilnik) in Odloka o proračunu

Prikaži več

Malo gospodarstvo - sofinanciranje realne obrestne mere

Malo gospodarstvo - sofinanciranje realne obrestne mere PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTI V OBČINI KOMEN V LETU 2017 1. PODATKI O VLAGATELJU Naziv vlagatelja: Sedež: Zakoniti zastopnik: Matična številka: Davčna številka: Telefon: Naslov elektronske

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017 Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/2015 - v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu

Prikaži več

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages PETI JAVNI POZIV za vključitev v PVSP HRT v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018, sprejetega na redni

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več