Kako do diplome

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Kako do diplome"

Transkripcija

1 DIPLOMSKI RED VIŠJE STROKOVNE ŠOLE KAZALO KAZALO PRILOG... 2 UVODNE DOLOČBE... 3 PRIPRAVA NA DIPLOMO... 3 Razpis naslovov za diplomska dela, mentorstvo... 3 Izbira naslova diplomskega dela in mentorja... 4 Prijava naslova diplomskega dela in dispozicije diplomskega dela... 5 Potrditev naslova diplomskega dela in dispozicije diplomskega dela... 5 Roki za izbiro mentorja, naslova, prijavo diplomskega dela... 6 IZDELAVA DIPLOMSKEGA DELA... 6 Jezik diplomskega dela... 6 Sestava in oblikovanje diplomskega dela... 6 Obseg diplomskega dela... 7 Dokončanje diplomskega dela... 8 ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA... 8 Diplomska komisija... 8 Oddaja diplomskega dela in prijava k diplomskemu izpitu... 8 Zagovor diplomskega dela... 9 Način podelitve diplomskih listin Arhiviranje diplomskih del ZAKLJUČNE DOLOČBE PREHODNE DOLOČBE... 12

2 KAZALO PRILOG Priloga 1: Obrazec prijave naslova diplomskega dela Priloga 2: Obrazec prijave k diplomskemu izpitu Priloga 3: Prva stran dispozicije diplomskega dela Priloga 4: Zunanja naslovnica diplomskega dela Priloga 5: Notranja naslovnica diplomskega dela Priloga 6: Obrazec izjave o lektoriranju Priloga 7: Obrazec poročila o diplomskem delu Priloga 8: Ocenjevalni list diplomskega izpita Priloga 9: Zapisnik o diplomiranju... 24

3 V skladu s 24. členom Akta o ustanovitvi zavoda ZARIS je direktor ZARIS-a dne sprejel DIPLOMSKI RED VIŠJE STROKOVNE ŠOLE. UVODNE DOLOČBE 1. člen Ta pravilnik določa potek in vsebino zaključnih študijskih obveznosti, ki jih mora opraviti študent, da pridobi diplomo ZARIS-a: splošni del postopkov izbire, prijave, zagovora in ocene diplomskega dela in postopek zaključka študija na ZARIS-u. Študij na ZARIS-u se zaključi z zagovorom diplomskega dela. Diplomsko delo je pisni izdelek, v katerem študent strokovno poglobljeno obdela problem, ki je določen z naslovom diplomskega dela. Diplomsko delo ima lahko priloge v drugih medijih. Diplomsko delo mora biti rezultat samostojnega dela študenta. Diplomsko delo je lahko tudi rezultat dela dveh ali več študentov, pri čemer mora biti iz njega razviden prispevek posameznega študenta. Študent lahko pripravlja diplomsko delo, preden ima dokončane vse ostale študijske obveznosti (izpite, seminarske naloge ipd.). Študent lahko zagovarja diplomsko delo šele potem, ko je opravil vse študijske obveznosti, ki so predpisane s študijskim programom na določeni študijski smeri, kar se preveri v tajništvu ZARIS-a. Ko je diplomsko delo sprejeto kot ustrezno za zagovor, sledi zagovor. Diplomsko delo je javni dokument, en izvod je shranjen v arhivu oz. knjižnici ZARIS-a. PRIPRAVA NA DIPLOMO Razpis naslovov za diplomska dela, mentorstvo 2. člen Mentorje za diplomska dela izbere ravnatelj VSŠ izmed imenovanih predavateljev ZARIS-a, somentorja na predlog mentorja pa tudi potrdi ravnatelj. Mentor odgovarja, da je diplomsko delo izdelano strogo v skladu z določili Diplomskega reda Višje strokovne šole ZARIS..

4 Ravnatelj ali organizator izobraževanja zbere vsako leto do meseca februarja predloge diplomskih tem za tekoče študijsko leto, ki se nato objavijo najkasneje na začetku drugega semestra v Programu tem diplomskih del. Le ta vsebuje imena mentorjev, naslove diplomskih del in največje število diplomskih del posameznih predavateljev. Program tem diplomskih del je mogoče dopolnjevati ali spreminjati na pobudo ZARIS-a v skladu z njegovimi interesi in potrebami, ali na željo študentov, v obeh primerih le s soglasjem predvidenega mentorja/somentorja. Ravnatelj ali organizator izobraževanja vodi evidenco razpoložljivih naslovov diplomskih del, potrjenih prijavah in dispozicijah diplomskih del in s tem o rokih za dokončanje diplomskih del. Izbira naslova diplomskega dela in mentorja 3. člen Študent si lahko naslov diplomskega dela in mentorja izbere v skladu s Programom tem diplomskih del na ZARIS-u ali samostojno v soglasju z mentorjem. Tema in naslov morata biti v skladu s študijskim programom. ZARIS podpira tudi interdisciplinarna diplomska dela. V takih primerih mora študent imeti somentorja, ki ga predlaga mentor. Če želi študent spremeniti naslov prijavljenega diplomskega dela, ko se še ni dogovoril o naslovu z mentorjem, mora v tajništvu ZARIS-a vložiti novo prijavo. Naslov lahko spremeni, če dobi soglasje ravnatelja ZARIS-a. Če želi študent spremeniti naslov prijavljenega diplomskega dela in mentorja, ko se je že dogovoril z mentorjem, mora pridobiti soglasje ravnatelja, prvotnega in novega mentorja. V ta namen mora oddati pisno vlogo in poravnati administrativne stroške spremembe mentorstva v skladu z veljavnim cenikom storitev ZARIS-a.

5 Prijava naslova diplomskega dela in dispozicije diplomskega dela 4. člen Študent prijavi naslov diplomskega dela na ZARIS-ovem obrazcu Prijava naslova diplomskega dela (priloga 1), ki mu priloži obrazec Dispozicija diplomskega dela (priloga 3). Obrazec Prijava naslova diplomskega dela študnet dobi in ga izpolnjenega odda v tajništvu ZARIS-a. Iz obrazca morajo biti razvidni naslednji podatki: ime in priimek študenta, datum in kraj rojstva, naslov in elektronski naslov, študijska smer, naslov diplomskega dela, izjava mentorja in somentorja o prevzemu mentorstva oz. somentorstva, datum prijave diplomskega dela, datum potrditve prijave s strani ZARIS-a, izjava ravnatelja o ustreznosti naslova. Dispozicija diplomskega dela predstavlja podrobnejši opis predvidenega diplomskega dela. Obsega do tri strani. (Podrobni opis je v Napotkih za izdelavo diplomskega dela) Sestava dispozicije: V uvodu študent predstavi namen in cilje, ki jih želi doseči z diplomskim delom. V glavnem delu predstavi temo in način, kako bo temo obdelal (podatki iz literature, analize, izračuni, predstavitve, postopki, utemeljitve). Opiše tudi plan praktičnega dela. V zaključnem delu opiše, kakšne rezultate pričakuje z izdelavo diplomskega dela. Oblikovanje dispozicije diplomskega dela: papir formata A4, enostransko natiskano besedilo, velikost črk 12, razmik 1,5 vrstice. V prilogi 2 je predstavljena prva stran Dispozicije diplomskega dela. Študent izdela Dispozicijo diplomskega dela v sodelovanju z mentorjem in morebitnim somentorjem. Če je dispozicija pomanjkljiva, jo (so)mentor lahko vrne v dopolnitev ali v popravo. Po potrebi pomaga študentu z napotki. Potrditev naslova Diplomskega dela in Dispozicije diplomskega dela 5. člen Prijavo naslova Diplomskega dela in Dispozicijo diplomskega dela najprej pregleda in s podpisom potrdi študentov mentor. Nato študent odda od mentorja potrjena obrazca Prijava naslova diplomskega dela in Dispozicija diplomskega dela na ZARIS v potrditev ravnatelju višje šole.

6 Naslov je potrjen, ko potrdijo ustreznost naslova diplomskega dela in dispozicije diplomskega dela mentor, morebitni somentor in ravnatelj VSŠ ZARIS. To potrdijo s podpisom na obrazcu Prijava naslova diplomskega dela. Potrjen izvod obrazcev Prijava naslova diplomskega dela in Dispozicija diplomskega dela ostane na ZARIS-u, eno fotokopijo dobi mentor ali morebitni somentor in eno fotokopijo študent. Roki za izbiro mentorja, naslova in prijavo diplomskega dela 6. člen Študentje lahko izberejo naslov diplomskega dela in mentorja že od 3. semestra študija dalje. Naslov diplomskega dela je veljaven šest mesecev od dneva njegove potrditve. Če v tem času študent ne odda diplomskega dela, naslov ni več veljaven in ga predavatelj mentor lahko bodisi izloči iz seznama bodisi prepusti v ponoven izbor drugim študentom. Prijavo naslova diplomskega dela in dispozicijo diplomskega dela morajo študentje oddati najkasneje v treh mesecih po zaključku drugega letnika. Po tem času jih lahko ZARIS dodatno finančno bremeni v skladu s svojim cenikom storitev. IZDELAVA DIPLOMSKEGA DELA Jezik diplomskega dela 7. člen Diplomsko delo mora biti napisano v slovenskem jeziku. Izjeme so diplomska dela iz snovi jezikovnih predmetov, ki so lahko deloma napisana v jeziku, ki je predmet diplomskega dela. Diplomsko delo mora biti oblikovno in jezikovno korektno. Slogovno neustrezna raba slovenščine, oblikoslovno-skladenjske, pravopisne in tipkovne napake so lahko razlog za zavrnitev diplomskega dela. Sestava in oblikovanje diplomskega dela 8. člen Poglavja diplomskega dela lahko razdelimo na tri širše enote: začetni, osrednji in zaključni del, vendar te enote posebej ne naslavljamo. Poglavja so oštevilčena. (Podrobni opis je v Napotkih za izdelavo diplomskega dela.)

7 ZAČETNI DEL: - naslovna stran (zunanja, notranja) - zahvala (ni obvezna) - kazalo vsebine - seznam prikazov - povzetek v slovenskem in tujem jeziku - uvod - opredelitev področja in oris problema - namen in cilji diplomskega dela - hipoteze ali trditve (ni obvezno) - predvidene metode raziskovanja OSREDNJI DEL: - teoretični in praktični del - razlaga rezultatov - zaključek ali sklep KONČNI DEL: - uporabljena literatura - dodatek (priloge, prikazi ipd.) - izjava o avtorstvu Nekaj tehničnih priporočil pri izdelavi diplomskega dela: - oblika obeh naslovnic diplomskega dela (zunanja in notranja naslovnica) naj bo v skladu z zahtevami ZARIS-a (priloga 4, priloga 5), - diplomsko delo naj bo napisano na papirju formata A4; besedilo naj bo enostransko natiskano, velikost črk naj bo 12, pisava Times New Roman CE, razmik 1,5 vrstice, - levi rob (zaradi vezave) 3 cm, desni rob 2 cm, zgornji rob 2,5 cm, spodnji rob 2 cm, - številčenje strani: spodaj, v sredini, - kazalo je prva oštevilčena stran, - tekst je obojestransko poravnan, - vsi prikazi morajo biti oštevilčeni in naslovljeni, - diplomsko delo mora biti lektorirano, - študent mora na koncu diplomskega dela podpisati izjavo, da je njegov avtor. Povzetka v slovenščini in angleščini študent priloži tudi v elektronski obliki. Obseg diplomskega dela 9. člen Obseg diplomskega dela je znakov brez presledkov (brez prilog in seznama literature). Glede na specifičnost naslova ali uporabljene metode lahko mentor določi drugačen (manjši ali večji) obseg diplomskega dela, kar utemelji v Poročilu o diplomskem delu.

8 Povzetka v slovenščini in tujem jeziku naj bosta vsak v obsegu do pol strani, razmak vrstic 1,5 velikost črk 12. Dokončanje diplomskega dela 10. člen Študent, ki diplomskega dela ne dokonča v šestih mesecih od potrditve teme diplomskega dela, lahko najkasneje en mesec pred iztekom roka pisno zaprosi mentorja za podaljšanje roka za največ šest mesecev. Če za podaljšanje ne zaprosi, naslov izgubi veljavnost in mora izbrati novega. V izjemnih primerih in pri utemeljenih razlogih lahko ravnatelj ZARIS-a s soglasjem mentorja odobri dodatno izredno podaljšanje roka še za šest mesecev. Tudi za to podaljšanje mora študent pisno zaprositi najkasneje en mesec pred potekom prvega podaljšanja. ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA Diplomska komisija 11. člen Diplomska komisija ima najmanj tri člane: mentorja in dva predavatelja VSŠ. Poleg teh treh članov je lahko njen član še ravnatelj ZARIS-a. Vodi jo predsednik diplomske komisije. Člane in predsednika diplomske komisije določi ravnatelj ZARIS-a po dogovoru z mentorjem. Oddaja diplomskega dela in prijava k diplomskemu izpitu 12. člen Zagovore diplomskih del VSŠ ZARIS razpisuje enkrat mesečno. Za zagovor diplomskega dela v izbranem mesecu mora biti delo oddano do 10. v mesecu, strokovno pregledano od mentorja, oblikovano skladno z navodili, lektorirano in vezano v dveh izvodih (v špirali). Študent dela diplomsko delo po navodilih mentorja in somentorja. Ko študent diplomsko delo uskladi z mentorjem in ga dokonča, odda v tajništvu ZARIS-a dva spiralno vezana izvoda tega diplomskega dela. Ravnatelj ZARIS-a pregleda diplomsko delo in preveri njegovo ustreznost z določili Diplomskega reda VSŠ ZARIS. V primeru, da diplomsko delo ni ustrezno, ga ravnatelj vrne kandidatu, ki ga je dolžan ustrezno popraviti.

9 Študijski referat ZARIS-a dokončni izvod diplomskega dela skupaj z obrazcem Prijava k diplomskemu izpitu (priloga 2, ki ga kandidat izpolni na sedežu ZARIS-a), pošlje mentorju (po potrebi tudi somentorju). Mentor in morebitni somentor potrdita ustreznost diplomskega dela in vrneta podpisan obrazec skupaj s Poročilom o diplomskem delu (priloga 7) na sedež ZARISA-a. Ravnatelj nato obvesti kandidata, da lahko pripravi dva trdo vezana izvoda diplomskega dela. Kandidat dva trdo vezana izvoda diplomskega dela skupaj z obrazcem Izjavo o lektoriranju (priloga 6) odda na sedež ZARIS-a. Ravnatelj nato izda Sklep o imenovanju diplomske komisije in razpiše datum za zagovor diplomskega dela. Po razpisu datuma zagovora diplomskega dela posreduje ravnatelj mentorju in članom komisije po en vezan izvod diplomskega dela skupaj z ocenjevalnim listom. Člani diplomske komisije podajo vsak svoj predlog ocene diplomskega dela. Mentor in člani komisije so dolžni do najkasneje 5 dni pred dnevom zagovora diplomskega dela vrniti ocenjevalne liste na sedež ZARIS-a. Če predsednik diplomske komisije ugotovi, da se ocene diplomskega dela posameznih članov diplomske komisije razlikujejo za dve oceni ali več, izvede usklajevanje ocen med člani diplomske komisije. Zagovor diplomskega dela 13. člen Datum zagovora diplomskega dela določi ravnatelj oz. organizator izobraževanja v dogovoru z mentorjem najkasneje en mesec po potrditvi diplomske komisije o ustreznosti diplomskega dela in ugotovitvi ZARIS-a, da je študent opravil vse študijske obveznosti po programu in poravnal vse finančne obveznosti do ZARIS-a, vključno s stroški opravljanja diplomskih obveznosti. Študent mora za datum zagovora izvedeti vsaj deset dni prej s priporočeno poslanim pismom ZARIS-a. Zagovor diplomskega dela je javen za študente ZARIS-a. Javnosti je dovoljen vstop v prostor, kjer zagovor poteka, samo do začetka in po zaključku zagovora, vmes pa ne, da se diplomanta ne moti med predstavitvijo in zagovorom. Diplomant mora biti na predstavitvi in zagovoru diplomskega dela oblečen v primerna svečana oblačila. Študent zagovarja diplomsko delo pred diplomsko komisijo. Zagovor diplomskega dela vodi predsednik diplomske komisije ali ravnatelj ZARIS-a. Pri zagovoru diplomskega dela študent ustno predstavi svoje delo. Pri predstavitvi lahko uporablja avdio-vizualne in druge tehnične pripomočke. Zagovor diplomskega dela traja največ eno uro. Na zagovoru mora študent izpričati znanje iz obravnavane teme diplomskega dela. Zagovor poteka po naslednjem postopku: 1. Predsednik diplomske komisije predstavi študenta, temo diplomskega dela in komisijo ter študentu pojasni celoten postopek zagovora. Mentor predstavi izvlečke iz Poročila o diplomskem delu.

10 2. Kandidat predstavi svoje diplomsko delo. Pri tem naj izpostavi zlasti svoj motiv pri izbire teme, najpomembnejše ugotovitve iz svoje raziskave in možnosti aplikacije svojih raziskav. Na razpolago ima do 15 minut. Diplomant sprejme napotke za predstavitev diplomskega dela, npr. maksimalno diapozitivov. 3. Mentor ustno zastavi študentu vprašanja, jih pojasni in mu jih izroči še v pisni obliki. Zatem svoja vprašanja zastavijo in pojasnijo tudi ostali člani komisije ter jih študentu izročijo še v pisni obliki. 4. Če kandidat želi, mu komisija dovoli 10- minutno pripravo za odgovore na vprašanja (v odsotnosti komisije), pri čemer lahko uporablja svoje diplomsko delo. 5. Nato kandidat do 10 minut odgovarja na vprašanja. 6. Diplomska komisija po predstavitvi odgovorov na zaprti seji sklepa o oceni diplomskega dela in zagovora. Zagovor sestoji iz predstavitve diplomskega dela in odgovorov na zastavljena vprašanja. Člani komisije ocenjujejo diplomsko delo njegovo strokovno vrednost, njegovo uporabnost za prakso, pisni izdelek in zagovor predstavitev diplomskega dela in odgovore na zastavljena vprašanja. Za izračun končne ocene se upošteva, da je razmerje med oceno diplomskega dela in zagovora 70 : 30. Končna ocena diplomskega izpita je matematično zaokrožena aritmetična sredina povprečnih ocen posameznih kategorij. Zapiše se v ocenjevalni list diplomskega izpita (priloga 8). Predsednik komisije vpiše ocene diplomskega izpita v obrazec Zapisnik o diplomiranju (priloga 9), ki ga podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik vsebuje tudi vprašanja, ki so bila postavljena študentu na zagovoru in obrazec Poročilo o diplomskem delu (priloga 7). Komisija izpolni tudi ustrezne rubrike v indeksu študenta.. 7. Predsednik komisije ali ravnatelj nato v navzočnosti prisotnih sporoči študentu uspeh zagovora in pridobljen strokovni naziv. Študentu izroči potrdilo o diplomiranju. S krajšim sklepnim govorom konča zagovor. Če komisija oceni zagovor kot nezadovoljiv in ga oceni z oceno nezadostno, se mora študent na zagovor diplomskega dela ponovno prijaviti.

11 Način podelitve diplomskih listin 14. člen Direktor ZARIS-a vsaj enkrat letno podeli diplomske listine na svečan način. Termin svečane podelitve diplomskih listin je opredeljen v letnem delovnem načrtu šole. Arhiviranje diplomskih del 15. člen ZARIS vodi seznam in arhiv dokončanih diplomskih del. Diplomska dela v vezani pisni obliki se hranijo v knjižnici, kjer so uporabnikom na voljo za ogled. Izposoja je mogoča le s pisnim soglasjem ravnatelja ZARIS-a. Elektronski arhiv slovenskih izvlečkov in tujejezičnih povzetkov diplomskih del je dostopen na spletni strani ZARIS-a. Arhiv je trajen.

12 ZAKLJUČNE DOLOČBE 16. člen Kadar študent zaradi objektivnih razlogov ne more opraviti obveznosti za zaključek študija v skladu s tem pravilnikom, mu ravnatelj ZARIS-a lahko odobri odstopanje od predvidenih rokov ali postopkov, vendar tako, da raven zahtevanega znanja ali obseg dela nista zmanjšana. Nesporazume, ki nastanejo pri uveljavljanju tega pravilnika, rešuje najprej oragnizator višješolskega izobraževanja na ZARIS-u. Če študent z njegovo odločitvijo ni zadovoljen, lahko poda ugovor ravnatelju ZARIS-a. Njegova odločitev je dokončna. PREHODNE DOLOČBE 17. člen V študijskem letu 2009/2010 so lahko časovni roki, navedeni v tem Diplomskem redu, drugačni. Ta Diplomski red začne veljati od Ljubljana, ravnateljica VSŠ ZARIS mag. Liana Cerar

13 Priloga 1: Obrazec prijave naslova diplomskega dela Višja strokovna šola PRIJAVA NASLOVA DIPLOMSKEGA DELA Izpolni študent z velikimi tiskanimi črkami Priimek in ime: Datum rojstva: Kraj rojstva: Naslov: Elektronski naslov: Program študija: Leto vpisa v 1. letnik: Predlagan naslov diplomskega dela: Vsebina diplomske dela se nanaša na predmet: Prilagam dispozicijo diplomskega dela. Izjavljam, da bom svoje diplomsko delo napisal sam in da bo moje delo avtorsko. V nasprotnem primeru se zavedam vseh kazenskih posledic. Datum: Podpis: Izpolni mentor/ica

14 Mentor/ica višje strokovne šole soglašam z (priimek in ime mentorja /ice) naslovom in vsebino diplomskega dela in sem pripravljen/a prevzeti mentorstvo. Potrjujem ustreznost dispozicije diplomskega dela. Predlagam somentorja/ico: Datum: Podpis: Izpolni somentor/ica Somentor/ica višje strokovne šole soglašam z (priimek in ime somentorja/ice) naslovom in vsebino diplomskega dela in sem pripravljen/a prevzeti somentorstvo. Potrjujem ustreznost dispozicije diplomskega dela. Datum: Podpis: Izpolni ravnatelj Soglašam z naslovom in vsebino diplomskega dela in potrjujem ustreznost dispozicije diplomskega dela. Datum: Žig Podpis: Priloga: dispozicija diplomskega dela

15 Priloga 2: Obrazec prijave k diplomskemu izpitu Višja strokovna šola PRIJAVA K DIPLOMSKEMU IZPITU Izpolni študent z velikimi tiskanimi črkami Priimek in ime: Datum rojstva: Kraj rojstva: Naslov: Številka indeksa: Program študija: Leto vpisa v 1. letnik: Oddal/a sem diplomsko delo z naslovom: in se prijavljam k diplomskemu izpitu. Pri predstavitvi diplomskega dela bom potreboval/a (ustrezno obkrožite): 1. grafoskop 2. računalnik z LCD projektorjem 3. drugo Izjavljam, da lahko šola uporablja ali objavlja diplomsko delo v celoti ali po delih in se strinjam z objavo svojih osebnih podatkov v evidenci VSŠ ZARIS. (podpis študenta/ke) (kraj, datum)

16 Izpolni mentor/a diplomskega dela POTRDILO O USTREZNOSTI DIPLOMSKEGA DELA Podpisan/a, (naziv) (naslov) Izpolni somentor/a diplomskega dela POTRDILO O USTREZNOSTI DIPLOMSKEGA DELA Podpisan/a, (naziv) (naslov) potrjujem, da diplomsko delo ustreza kriterijem Diplomskega reda VSŠ ZARIS. diplomanta/ke (priimek in ime) z naslovom (kraj in datum) (podpis mentorja) (podpis somentorja)

17 Priloga 3: Prva stran dispozicije diplomskega dela Višja strokovna šola Izobraževalni program... Dispozicija diplomskega dela NASLOV DIPLOMSKEGADELA Študent(ka): Številkaindeksa: Program: Mentor: Somentor: Kraj, mesec,leto

18 Priloga 4: Zunanja naslovnica diplomskega dela Naslovna stran (zunanja) vsebuje osnovne podatke o delu.

19 Priloga 5: Notranja naslovnica diplomskega dela Naslovna stran (notranja) vsebuje osnovne podatke o delu: PONOVLJENA NASLOVNA STRAN z navedbo naslova diplomske dela, avtorja dela, mentorja in z datumom.

20 Priloga 6: Obrazec izjave o lektoriranju Višja strokovna šola IZJAVA O LEKTORIRANJU DIPLOMSKEGA DELA Podpisan/a, (naziv) (naslov) izjavljam, da sem lektoriral/a diplomsko delo diplomanta/ke (priimek in ime) z naslovom (kraj in datum) (podpis lektorja)

21 Priloga 7: Obrazec poročila o diplomskem delu Višja strokovna šola POROČILO O DIPLOMSKEM DELU Mentor: Študent/ka:, št. indeksa: Izobraževalni program: Naslov diplomskega dela: I. Osnovne značilnosti dela: skupno število strani celotnega diplomskega dela število znakov brez presledkov obseg uporablje literature in virov usklajenost z določili Diplomskega reda in Napotkov za diplomo II. Vsebinske značilnosti dela: mnenje o temi in ciljih dela mnenje o raziskovalnem področju, izpeljavi raziskave in o uporabljenih metodah mnenje o sklepnih ugotovitvah diplomskega dela III. Ovrednotenje diplomskega dela: odlike in pomanjkljivosti dela ustreznost uporabljane literature in virov morebitne posebnosti diplomskega dela morebitne vsebinske, jezikovne, pravopisne in tipkarske napake IV. Predlagana ocena: za strokovnost naloge za uporabnost naloge za pisni izdelek Ljubljana, Podpis mentorja/ice:

22 Priloga 8: Ocenjevalni list diplomskega izpita Višja strokovna šola DIPLOMSKI IZPIT ZBIRNI OCENJEVALNI LIST Študent/ka:, št. indeksa: Naslov diplomskega dela: Datum zagovora: Ocene (nezadostno (5) do odlično (10)) I. Diplomsk delo mentor član član član skupaj* 1. Strokovna vrednost diplomskega dela 2. Uporabnost diplomskega dela za prakso 3. Pisni izdelek Skupna ocena diplomskega dela II. Zagovor diplomskega dela 4. Predstavitev diplomskega dela 5. Odgovori na vprašanja Skupna ocena zagovora III. Zbirnik ocen ocena ponder ponderirana ocena 1. Skupna ocena diplomskega dela 0,7 2. Skupna ocena zagovora 0,3 Končna ocena * v vrsticah 1, 2, 3, 4 in 5 se v zadnji stolpec vpiše povprečno vrednost ocen

23 Priloga 9: Zapisnik o diplomiranju Višja strokovna šola ZAPISNIK O DIPLOMIRANJU Kandidat/ka :, rojen/a dne, številka indeksa:, izobraževalni program, je dne opravljal/a diplomski izpit. Diplomska komisija je pregledala diplomsko delo z naslovom in ugotovila, da je izdelana v skladu z Diplomskim redom ter sklenila, da se kandidatu/ki dovoli opravljati zagovor. Kandidat/ka je opravil/a predstavitev diplomskega dela in po opravljenem zagovoru je diplomska komisija ocenila diplomski izpit s končno oceno. Diplomska komisija ugotavlja, da je ni kandidat/ka uspešno zaključil/la višješolski strokovni študij po programu. Diplomska komisija: 1. Predsednik/ca diplomske komisije: 2. Mentor/ica: 3. Član/ica: 4. Član/ica: 5. Član/ica: Ljubljana,

24

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji 34. redni seji, dne 30. 1. 2019, sprejel naslednji

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila o postopku priprave in zagovora magistrskega dela

Microsoft Word - Navodila o postopku priprave in zagovora magistrskega dela Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB 11, Uradni list RS, št. 44/2015, 92/2015) in Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 21. decembra 2009 sprejel, na sejah 28. maja 2012,

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Microsoft Word - diplomsko delo in izpit

Microsoft Word - diplomsko delo in izpit PISANJE DIPLOMSKEGA DELA IN DIPLOMSKI IZPIT TEHNIČNI NAPOTKI Naloga naj bo natipkana po naslednjih navodilih: oblika prednje platnice, naslovne strani in hrbta diplomskega dela: Prednje platnice diplomskega

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

NAVODILA ZA PISANJE PROJEKTNIH DIPLOMSKIH DEL 1 KAJ JE PROJEKT? Projekt je enkraten glede na način izvedbe, vsebuje nove in neznane naloge, ima svoj z

NAVODILA ZA PISANJE PROJEKTNIH DIPLOMSKIH DEL 1 KAJ JE PROJEKT? Projekt je enkraten glede na način izvedbe, vsebuje nove in neznane naloge, ima svoj z NAVODILA ZA PISANJE PROJEKTNIH DIPLOMSKIH DEL 1 KAJ JE PROJEKT? Projekt je enkraten glede na način izvedbe, vsebuje nove in neznane naloge, ima svoj začetek in konec, privede do sprememb v dnevnem delu

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc PREDLAGATELJ: (ime in priimek) (GSM) DATUM: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Predlog za podelitev nagrade občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje PODATKI O KANDIDATU (fizična

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n. 113. členom Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolog!jo

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 7. redni seji v študijskem letu 2016/2017, dne 17.

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc Navodila za prijavo raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) Definicije raziskav Na OI izvajamo več oblik raziskovalnega dela v vseh organizacijskih enotah. Raziskovalno delo delimo na tri kategorije:

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga uporabljate tudi za portal Lo.Polis (www.lopolis.si), kjer

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

English Agreement UNITS- Lubiana - versione 8.0

English Agreement UNITS- Lubiana - versione 8.0 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, ITALIA in UNIVERZA V LJUBLJANI, LJUBLJANA, SLOVENIJA DOGOVOR O IZVEDBI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV DVOJNE DIPLOME IZ MATEMATIKE 1. člen Sodelujoči univerzi 1.1.

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne d

RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne d RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne domene.si in organizator nagrade Netko 2019 (v nadaljevanju

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA Obvezni učbeniki Berilo Branja 1, 2, 3, 4 Na pragu besedila 1, 2, 3, 4 (učbenik in delovni zvezek); Če dijak pri pouku nima ustreznega učbenika,

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več