Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah"

Transkripcija

1 Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah

2 Kazalo 2 I. Uvod: evropski civilni postopek II. Področje uporabe novega postopka Ozemeljsko področje uporabe Materialno področje uporabe Civilne in gospodarske zadeve Čezmejne zadeve Časovni okvir uporabe Pristojnost III. Postopek za evropski plačilni nalog Vloga za evropski plačilni nalog Zahtevani znesek in obresti Temelj zahtevka in opis dokazov Pristojna sodišča Kako predložiti vlogo Izvedba postopka pred sodiščem Sprememba ali popravek Zavrnitev vloge Izdaja in vročitev evropskega plačilnega naloga Izpolnitev obrazca E Izdaja evropskega plačilnega naloga roki Vročitev toženi stranki (Komisija) Pravice/možnosti tožene stranke v zvezi z ugovorom Ugovor zoper evropski plačilni nalog Izvršljivost

3 5. Možna pravna sredstva/obramba za stranke Kaj lahko stori tožeča stranka, če je vloga za evropski plačilni nalog nepopolna, vsebuje napako, jo je treba spremeniti ali je zavrnjena? Kaj lahko stori dolžnik v državi članici izvora, kadar je izdan evropski plačilni nalog? IV. Priznavanje in izvrševanje evropskih plačilnih nalogov v drugih državah članicah Splošna načela Predložitev vloge za izvršbo Prevod Zavrnitev izvršbe v izjemnih okoliščinah Zavrnitev izvršbe (člen 22) Prekinitev ali omejitev izvršbe (člen 23)

4 I. uvod: evropski civilni postopek

5 Prak tič ni vo d nik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu Z Uredbo št. 1896/2006 je bil vzpostavljen prvi dejanski evropski civilni postopek, tj. postopek za evropski plačilni nalog (EOP). Pred njo je bila sprejeta Uredba o evropskem nalogu za izvršbo (EEO), katere največji dosežek je bila odprava eksekvature za izvrševanje sodb, izdanih v drugi državi članici Evropske unije, v nekaterih kategorijah civilnih zadev, ob upoštevanju določenih postopkovnih jamstev, ki ga mora s predvidenim potrdilom potrditi pristojni organ. Vendar je EEO potrdilo, ki se nanaša na sodbo (ali javno listino ali sodno poravnavo), izdano v okviru nacionalnega postopka, medtem ko se lahko EOP izda samo v okviru enotnega postopka za vseh 26 držav članic. Nacionalno pravo se na subsidiarni podlagi uporablja za vprašanja, ki jih ne ureja Uredba EOP. Kmalu po Uredbi EOP je bila sprejeta še ena uredba, s katero je bil vzpostavljen evropski civilni postopek, tj. Uredba o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. S temi tremi uredbami se je začelo izvajati načelo vzajemnega priznavanja sodb v civilnih zadevah. Njihov glavni cilj je poenostaviti in pospešiti čezmejno priznavanje in uveljavljanje pravic upnikov v Evropski uniji. V zvezi s tem prispevajo k vzpostavljanju dejanskega območja pravice v Evropski uniji in delovanju enotnega trga. 5 V posameznih čezmejnih civilnih zadevah ni mogoče uporabiti vseh postopkov, ker se področja uporabe posameznih postopkov razlikujejo.

6 Prak tič ni vo d nik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu 6 Če je o zadevi že odločilo pristojno sodišče (ali če zahtevek izhaja iz javne listine ali sodne poravnave) in je treba sodbo izvršiti v drugi državi, se lahko zahtevek za evropski nalog za izvršbo predloži pristojnim organom v državi članici izvora sodbe, javne listine ali sodne poravnave, če se nanaša na nesporni zahtevek 1. To je edini evropski postopek (od navedenih treh), namenjen izvrševanju veljavne sodbe ali sodne poravnave. Tožeča stranka lahko kot osnovo za dokaze, ki jih je treba zagotoviti v zvezi z zahtevkom za EOP ali ESCP, uporabi javno listino. Čezmejni zahtevek je treba predložiti sodišču, ki je pristojno na podlagi evropskega in/ali nacionalnega prava 2. Tak zahtevek se lahko uveljavlja v skladu z nacionalnim postopkom, ki se uporablja v okviru pristojnosti sodišča, ali v skladu z enim od evropskih postopkov, če so izpolnjeni ustrezni pogoji. Če zahtevek (brez stroškov ali obresti) ne presega EUR, se lahko upoštevata postopka EOP in ESCP. Če pa je verjetno, da bo tožena stranka izpodbijala zahtevek, je priporočljivo uporabiti ESCP, ker bi bil EOP lahko zavrnjen zgolj na podlagi ugovora tožene stranke. 1 Glej Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem nalogu za izvršbo: guide_european_enforcement_order_sl.pdf. 2 Glej Uredbo Sveta št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ( Bruselj I ), UL L 12, , str. 1. Kljub temu Uredba EOP tožeči stranki ne preprečuje, da v takem primeru izbere postopek EOP. Če zahtevek (brez stroškov ali obresti) presega EUR, se lahko uporabi samo Uredba EOP, če so izpolnjeni ustrezni pogoji. Postopek EOP se lahko uporabi samo v zvezi z denarnimi zahtevki za določene zneske, ki so zapadli ob predložitvi vloge. Postopek ESCP vključuje tudi druge vrste zahtevkov. Postopek EOP ne ureja sodne obravnave postopek je zgolj pisni, razen če se EOP izpodbija ali se mu ugovarja. V tem primeru je možna sodna obravnava v skladu z nacionalnimi postopki. ESCP, ki je običajno pisni postopek, kljub temu dopušča sodno obravnavo, če je to potrebno. Postopek EOP je neobvezen v smislu, da se lahko tožeča stranka sama odloči, da ga bo uporabila namesto katerega koli drugega razpoložljivega načina, ki bi se lahko uporabil za vložitev enakega zahtevka. Odločba o zavrnitvi vloge tožeči stranki ne preprečuje uveljavljanja istega zahtevka na podlagi katerega koli ustreznega postopka, vključno z EOP in tudi pred istim sodiščem, ki je zavrnilo vlogo.

7 I. Uvod: evropski civilni postopek 7

8 II. Področje uporabe novega postopka

9 Prak tič ni vo d nik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu 1. Ozemeljsko področje uporabe Uredba EOP se uporablja v vseh državah članicah, razen na Danskem. To pomeni, da nihče ne more zaprositi za EOP pri danskem sodišču in da se EOP na Danskem ne bo izvajal. 2. Materialno področje uporabe Postopek EOP se uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah v čezmejnih primerih, ne glede na naravo sodišča. Primere, ki izpolnjujejo zahteve iz Uredbe EOP, lahko obravnavajo sodišča, ki so v zadevni državi članici določena kot pristojna. 9 Uredba sama po sebi ne opredeljuje narave civilne in/ali gospodarske zadeve. Vendar s svojega področja uporabe izrecno izključuje naslednje kategorije: prihodke, carinske in upravne zadeve ter tudi odgovornost države za dejanja in opustitve dejanj pri izvajanju javne oblasti. Zato v takšnih primerih sodišču ni treba preučiti, ali je zadeva civilne ali gospodarske narave.

10 Prak tič ni vo d nik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu Civilne in gospodarske zadeve Evropsko sodišče je dosledno trdilo, da je treba dati izrazu civilne in gospodarske zadeve neodvisen pomen, izpeljan iz ciljev in programa zakonodaje Skupnosti ter splošnih načel, na katerih temeljijo nacionalni pravni sistemi kot celota (C-29/76 LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG proti Eurocontrol, Recueil 1976, str. 1541). Sodišče je menilo, da sta pri odločanju, ali je spor civilne in gospodarske narave ali ne, pomembna dva elementa: predmet spora in narava odnosa med strankami v sporu. Zlasti glede tožb, ki vključujejo javni organ, je Sodišče odločilo, da zadeva ni civilna ali gospodarska, če se nanaša na spor med javnim organom in osebo zasebnega prava, kadar je prvi ukrepal na podlagi svoje pristojnosti. Sodišče zato razlikuje med acta iure imperii, ki so izključeni iz pojma civilnih ali gospodarskih zadev, in acta iure gestionis, ki so nasprotno vključeni v ta pojem. Razlikovanje med acta iure imperii in acta iure gestionis v praksi ni vedno preprosto. Sodna praksa Sodišča zagotavlja naslednje smernice. V zadevi Eurocontrol je Sodišče presodilo, da zahtevek javnega organa, oblikovan z mednarodno pogodbo o izterjavi pristojbin za uporabo opreme in storitev od stranke, ki je oseba zasebnega prava, če je bila taka uporaba obvezna in so bile pristojbine enostransko določene, ni civilna ali gospodarska zadeva. V zadevi Rüffer (C-814/79 Nizozemska proti Rüffer, Recueil 1980, str. 3807) je Sodišče presodilo, da se zahtevek javnega organa, ki je tožil lastnika ladje za izterjavo stroškov, nastalih med odstranitvijo razbitin, ne more obravnavati kot civilna ali gospodarska zadeva. V zadevi Sonntag (zadeva C-172/91, Recueil 1993, str. I-1963) pa je Sodišče nasprotno presodilo, da je civilna tožba za nadomestilo za telesno poškodbo posameznika, ki izhaja iz kaznivega dejanja, civilne narave. Vendar je taka tožba zunaj področja uporabe izraza civilne ali gospodarske zadeve, kjer je treba povzročitelja škode šteti za javni organ, ki je ukrepal na podlagi svoje pristojnosti (v tem primeru se ni štelo, da je učitelj, ki je nadzoroval učence, spadal v opredelitev izvajanja javne oblasti ). V zadevi Gemeente Steenbergen (zadeva C-271/00, Recueil 2002, str. I-10489) je Sodišče presodilo, da pojem civilnih zadev zajema tožbo v okviru regresne pravice, s katero javni organ terja od osebe zasebnega prava vračilo zneskov, ki jih je izplačal kot socialno pomoč razvezanemu zakoncu in otroku te osebe, pod pogojem, da podlago in podrobna pravila, ki se nanašajo na vložitev take tožbe, urejajo splošni predpisi glede preživninskih obveznosti. Kadar tožba na podlagi regresne pravice temelji na določbah, na

11 II. Področje uporabe novega postopka podlagi katerih je javni organ pristojen že po samem zakonu, se ne more šteti, da je bila tožba vložena v civilnih zadevah. V zadevi Préservatrice foncière (zadeva C-266/01, Recueil 2003, str. I-4867) je Sodišče presodilo, da pojem civilne ali gospodarske zadeve zajema zahtevek, s katerim država od osebe zasebnega prava zahteva izpolnitev zasebnopravne garancijske pogodbe, ki je bila sklenjena, da bi tretji osebi omogočila dostavo garancije, ki jo zahteva in opredeljuje ta država, če pravno razmerje med upnikom in garantom po garancijski pogodbi ne vključuje izvrševanja pristojnosti s strani države, ki presegajo pristojnosti na podlagi pravil, ki se uporabljajo za razmerja med osebami zasebnega prava. V zadevi Frahuil/Assitalia (zadeva C-265/02, Recueil 2004, str. I-1543) je bilo presojeno, da je treba šteti, da tožba, ki jo je na podlagi zakonite subrogacije proti uvozniku, dolžniku carinskih dajatev, vložil garant, ki je te dajatve plačal carinskim organom v okviru izvajanja garancijske pogodbe, po kateri se je zavezal, da bo carinskim organom jamčil za plačilo zadevnih dajatev špediterja, ki je prvotno dobil nalog glavnega dolžnika, naj plača dolg, spada v okvir civilnih in gospodarskih zadev. V zadevi Lechouritou (zadeva C-292/05, ZOdl. 2007, str. I-1519) je Sodišče potrdilo, da odškodnina za izgubo ali škodo, ki jo povzročijo vladne čete v času vojne, ni zajeta v civilne zadeve Čezmejne zadeve Uredba EOP se uporablja samo v čezmejnih zadevah. V členu 3 Uredbe EOP je taka zadeva opredeljena kot zadeva, v kateri ima vsaj ena od strank stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni država članica, pred sodiščem katere poteka postopek. V nekaterih primerih ta določba omogoča dostop do postopka za evropski plačilni nalog tudi vložnikom, ki niso iz držav članic EU (tj. ki nimajo stalnega ali običajnega prebivališča v državi članici): če ima dolžnik stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni država članica pristojnega sodišča, lahko tudi vložnik, ki ni iz države članice EU, vloži vlogo za EOP, ker so pogoji iz člena 3 v zvezi s strankami izpolnjeni. Prav tako lahko upnik s stalnim ali običajnim prebivališčem v državi članici, ki ni država članica pristojnega sodišča, vloži zahtevo za evropski plačilni nalog zoper toženo stranko s stalnim ali običajnim prebivališčem zunaj Evropske unije. Stalno prebivališče je treba opredeliti v skladu s pojmom stalnega prebivališča, kot ga določa Uredba o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodb v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: Uredba Bruselj I). V praksi se stalno ali običajno prebivališče strank določi na podlagi informacij, ki jih tožeča stranka navede na obrazcu A. Ker se lahko prvi pregled vloge izvede na podlagi avtomatiziranega postopka, zadostuje, če se preveri, ali je navedeni naslov ene od strank v državi članici, ki ni država članica sodišča, 11

12 Prak tič ni vo d nik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu kateremu je bila zadeva predložena v obravnavo. Vendar če sodišče dvomi v točnost predloženih informacij, lahko od tožeče stranke zahteva, da popravi ali dopolni vlogo. Stalno ali običajno prebivališče strank se oceni ob predložitvi vloge za EOP. V skladu s členom 3(3) je za določitev, ali se zadeva obravnava kot čezmejna zadeva, odločilen trenutek predložitve vloge in ne trenutek, ko je prišlo do dogodkov, na katerih temelji zahtevek. 4. Pristojnost Pristojnost za zahtevke v okviru postopka EOP se določi v skladu z Uredbo Bruselj I z eno izjemo. Kadar se zadeva nanaša na potrošniško pogodbo in je potrošnik tožena stranka, mora pristojnost imeti država članica, v kateri ima tožena stranka stalno prebivališče v smislu člena 59 Uredbe Bruselj I Časovni okvir uporabe Uredba o vzpostavitvi EOP se od 12. decembra 2008 uporablja v vseh državah članicah, ki jih k temu obvezuje. Medtem ko je sam postopek na voljo šele od navedenega datuma, je EOP mogoče uporabiti v vseh zadevnih sporih, vključno s primeri, v katerih so se vprašanja, ki so povzročila spor, pojavila pred 12. decembrom 2008, če se obdobje omejitve, ki se uporablja za zadevni zahtevek, ni izteklo, v skladu s prakso zaprošenega sodišča.

13 II. Področje uporabe novega postopka 13

14 III. Postopek za evropski plačilni nalog

15 Prak tič ni vo d nik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu 1. Vloga za evropski plačilni nalog 1.1. Zahtevani znesek in obresti V skladu s členom 7(2)(b) mora vloga vključevati znesek zahtevka, vključno z glavnico ter morebitnimi obrestmi, pogodbenimi kaznimi in stroški. Znesek glavnice zahtevka in kakršne koli pogodbene kazni morajo biti enaki kot ob zapadlosti ob predložitvi vloge in jih je treba navesti v oddelkih 6 in 8 obrazca A. Podatke o obrestni meri in obdobju, za katero se zahtevajo obresti, je treba navesti v oddelku 7 obrazca A. Navedba zneska obresti se ne zahteva. Glede na navodila za izpolnitev obrazca A se v primeru, kadar se obresti zahtevajo do datuma odločbe sodišča, zadnje polje za datum pusti prazno. 15 Sodišče mora na obrazcu E navesti skupni znesek, ki ga mora tožena stranka ali stranke plačati na datum sklepa. V Uredbi ni določeno, ali se obresti lahko zahtevajo po tem datumu. Enaki premisleki veljajo, kadar se zakonite obresti samodejno prištejejo h glavnici na podlagi prava države članice izvora. V tem primeru v skladu s členom 7(2)(c) tožeči stranki ni treba navesti obrestne mere in datumov, med katerima se zaračunavajo obresti.

16 Prak tič ni vo d nik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu 16 Podatki o zapadlih stroških so vključeni v oddelek 9 obrazca A. Medtem ko so glavni predvideni stroški sodne takse, navodila za izpolnitev obrazca A navajajo, da lahko drugi stroški vključujejo honorarje zastopnika tožeče stranke ali stroške predhodnega postopka. V skladu s členom 25 lahko sodne takse vključujejo pristojbine in dajatve, plačane sodišču, katerih znesek določa nacionalno pravo. Navodila tudi pojasnjujejo, da tožeči stranki ni treba izpolniti polja za znesek, če ji sodne takse niso znane, pri čemer to polje izpolni sodišče Temelj zahtevka in opis dokazov V skladu s členom 7 mora zahtevek za EOP vključevati temelj zahtevka, vključno z opisom okoliščin, ki se uveljavljajo kot podlaga za zahtevek in po potrebi za zahtevane obresti. Vključiti je treba tudi opis dokazov v podporo zahtevku. Uredba ne določa ravni podrobnosti podatkov, ki jih mora vložnik predložiti, in prav tako ne predpisuje, kako naj sodišče preuči zahtevek. Vendar pa pojasnjuje, da ni treba, da vlogo za EOP preuči sodnik, in da se v skladu s členom 8 ta preučitev lahko opravi v obliki avtomatiziranega postopka. Sodišča morajo vlogo preučiti na podlagi informacij iz obrazca za vlogo. Vložnik mora ob izpolnjevanju vloge zagotoviti dovolj informacij, da se bo lahko tožena stranka na podlagi zadostnih informacij odločila, ali naj zahtevek izpodbija ali ne. Zadostne informacije so potrebne tudi zato, da se sodišču omogoči, da prima facie preuči utemeljenost zahtevka in med drugim izključi očitno neutemeljene zahtevke ali nedopustne vloge. Zato je standardni obrazec A, kot je določen v Prilogi I, oblikovan tako, da vključuje čim bolj izčrpen seznam vrst dokazov, ki se običajno predložijo v podporo denarnih zahtevkov. Vložniki lahko torej predložijo vlogo tako, da preprosto izpolnijo ustrezna polja v ustreznem oddelku (predvsem 6 do 10) standardnega obrazca. Podporna dokumentacija se ne zahteva, vendar jo vložnik lahko priloži, če tako želi. Oddelek 11 vložnikom omogoča, da po potrebi navedejo dodatne izjave in nadaljnje informacije. Vendar tudi k temu niso zavezani. Ker lahko sodišče obravnava vlogo samo na podlagi obrazca za vlogo, mu Uredba na noben način ne omogoča, da zahteva podporno dokumentacijo. Vendar mora vložnik zato zagotoviti, da vloga vsebuje dovolj informacij za zagotovitev, da so zahteve iz Uredbe izpolnjene in da se zahtevek zdi utemeljen.

17 III. Postopek za evropski plačilni nalog 1.3. Pristojna sodišča Pristojna sodišča za EOP so tista, ki so jih določile države članice in o njih uradno obvestile Komisijo. Ker lahko države članice ta obvestila kadar koli spremenijo, je treba ob vložitvi zahtevka za EOP preveriti trenutna obvestila. Vsa obvestila so objavljena v Evropskem pravosodnem atlasu za civilne in gospodarske zadeve. Vendar ker so ta obvestila v večini primerov zelo splošna in se nanašajo na splošne določbe zadevnega procesnega prava, so včasih za določitev pravega sodišča potrebne dodatne raziskave. Če je pristojnost sodišča teritorialne narave in je odvisna od naslova tožene stranke, se specifično sodišče lahko določi z uporabo orodja Pristojna sodišča v navedenem atlasu. V nekaj primerih so države članice določile posebna sodišča za zadeve EOP. Če je vloga poslana na sodišče, ki ni pristojno, se ukrep tega sodišča določi na podlagi nacionalnega prava Kako predložiti vlogo Vsaka država članica mora odobriti možnost, da se vloge za EOP vložijo v papirni obliki. Dodatnih zahtev v zvezi s tem ni. Vendar na podlagi obvestil držav članic, ki so na voljo prek Evropskega pravosodnega atlasa, nekatere države članice sprejmejo vloge v papirni obliki samo, če se pošljejo z navadno ali priporočeno pošto. Države članice lahko sprejmejo tudi druge načine predložitve vlog, vključno z elektronsko obliko. Ta vključuje sporočanje po telefaksu in elektronski pošti. Če se vloga predloži v elektronski obliki, mora biti podpisana v skladu s členom 2(2) Direktive 1999/93/ES v obliki, ki jo priznava država članica izvora. Ta elektronski podpis ni potreben, če v državi članici izvora obstajajo drugi varni elektronski komunikacijski sistemi, ki so na voljo pooblaščenim uporabnikom in o katerih je bila Komisija uradno obveščena. Pred predložitvijo vloge je priporočljivo, da se v Evropskem pravosodnem atlasu preveri, kateri način je sprejemljiv v posamezni državi članici. Vlogo lahko predloži tožeča stranka ali njen pravni zastopnik. Opozoriti je treba, da je ob predložitvi vloge pogosto treba plačati takse pristojnemu sodišču ( 2. Izvedba postopka pred sodiščem Sodišče bo preučilo vlogo, vendar ne bo ocenilo dokazov. Preverilo bo, ali so izpolnjene vse zahteve iz člena 7 (Poglavje III, str. 1). Če je jasno, da zahtevek ni neutemeljen ali da vloga ni nedopustna, sodišče tožeči stranki omogoči, da dopolni ali popravi vlogo, po potrebi z uporabo obrazca B. 17

18 Prak tič ni vo d nik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu Sprememba ali popravek Kadar sodišče od tožeče stranke zahteva, da dopolni ali popravi vlogo, določi rok, ki se mu zdi ustrezen glede na okoliščine. Sodišče lahko po lastni presoji podaljša rok. Sodišče od tožeče stranke najprej zahteva, da dopolni vlogo (sprememba). Če so po spremembi izpolnjene samo zahteve za del zahtevka, sodišče o tem obvesti tožečo stranko. Z obrazcem C pozove tožečo stranko k sprejetju ali zavrnitvi predloga za EOP za znesek, ki ga določi sodišče, in jo obvesti o posledicah te odločitve. Če tožeča stranka sprejme predlog sodišča, sodišče izda EOP za tisti del zahtevka, ki ga je tožeča stranka sprejela (popravek). Posledice v zvezi s preostalim delom prvotnega zahtevka ureja nacionalno pravo. Če tožeča stranka ne odgovori v roku, ki ga je določilo sodišče, ali zavrne predlog sodišča, sodišče v celoti zavrne vlogo za EOP Zavrnitev vloge Sodišče zavrne vlogo na podlagi obrazca D, če: niso izpolnjene zahteve iz členov 2, 3, 4, 6 in 7 ali je zahtevek očitno neutemeljen ali tožeča stranka ne odgovori (na predlog sodišča o spremembi vloge) v roku, ki ga je določilo sodišče, ali tožeča stranka ne odgovori v roku, ki ga je določilo sodišče, ali zavrne predlog sodišča v skladu s členom 10. Tožeča stranka je obveščena o razlogih za zavrnitev. Pritožba zoper zavrnitev vloge ni mogoča. Zavrnitev vloge tožeči stranki ne preprečuje uveljavljanja istega zahtevka na podlagi nove vloge za EOP ali drugega postopka, ki ga omogoča pravo države članice.

19 III. Postopek za evropski plačilni nalog 3. Izdaja in vročitev evropskega plačilnega naloga 3.1. Izpolnitev obrazca E Potem ko je vloga (obrazec A) vložena in po potrebi na zahtevo sodišča ustrezno spremenjena ali popravljena, sodišče po opravljenem plačilu zadevnih sodnih taks, če je to ustrezno, izda EOP na podlagi obrazca E, kot je določen v Prilogi V. V skladu s členom 12 Uredbe vključuje obrazec E imena, naslove in druge podatke strank in njihovih zastopnikov ter nalog za toženo stranko (ali tožene stranke, saj je dovoljena skupna odgovornost), da poravna znesek, ki ga zahteva tožeča stranka, kot je naveden v obrazcu A, katerega kopija je priložena temu obrazcu. Nalog določa znesek glavnice, ki se zahteva, ter kakršne koli obresti in obdobje, v katerem se zaračunavajo (npr. do datuma plačila), pa tudi kakršne koli pogodbene kazni in stroške, kot so navedeni v členu 25 (glej tudi uvodno izjavo 26), v navedeni valuti. Obrazec E opozarja toženo stranko na njene pravice in možnosti (glej pomembne informacije za toženo stranko ), tj. da tožeči stranki plača znesek, ki je naveden v nalogu, ali izpodbija nalog, tako da pri sodišču izvora vloži ugovor. Toženo stranko se tudi obvesti, da je bil nalog izdan zgolj na podlagi informacij, ki jih je predložila tožeča stranka, in da sodišče teh informacij ni preverilo, da bo nalog postal izvršljiv, razen če se pri sodišču vloži ugovor, kot je opisano zgoraj (glej člen 16), in da se bo v primeru vložitve ugovora postopek nadaljeval pred pristojnimi sodišči države članice izvora ( samodejni prenos zadeve, glej uvodno izjavo 24) v skladu s pravili običajnega civilnega postopka, razen če tožeča stranka ni izrecno zahtevala, da se postopek v takem primeru zaključi. Če tožeča stranka zahteva zaključitev postopka, se te informacije ne pošljejo toženi stranki Izdaja evropskega plačilnega naloga roki Kdaj sodišče izda evropski plačilni nalog? Če so izpolnjene zahteve za vložitev zahtevka za EOP (glej člen 8), sodišče v skladu s členom 12(1) izda nalog, kakor hitro je to mogoče, načeloma v 30 dneh od predložitve vloge. 30-dnevno obdobje ne vključuje časa, ki ga tožeča stranka porabi za dopolnjevanje, popravljanje ali spreminjanje svoje vloge. Navedeni rok je treba izračunati v skladu z določbami iz Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL L 124, , str. 1) Kdaj postane evropski plačilni nalog izvršljiv? EOP ne postane dokončen, takoj ko je izdan. V postopku EOP se toženi stranki svetuje, da lahko tožeči stranki plača zahtevani znesek ali ga izpodbija, tako da pri sodišču izvora vloži ugovor. Ugovor je treba poslati v 30 dneh od vročitve naloga toženi(-m) stranki(-am) 19

20 Prak tič ni vo d nik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu 20 (glej člen 12(3)). V skladu s členom 12(4)(b) postane nalog izvršljiv, razen če tožena stranka vloži ugovor pri sodišču izvora. Tožena stranka mora to storiti v 30 dneh od datuma, na katerega ji je bil nalog vročen (glej oddelek 4.2.) 3.3. Vročitev toženi stranki (Komisija) EOP je treba toženi stranki vročiti v skladu z nacionalnim pravom države članice izvora. Vendar mora ta način izpolnjevati zahteve, ki so v Uredbi določene kot minimalni postopkovni standardi (členi 13 do 15). Na splošno sta možna dva načina vročitve: vročitev z dokazilom o prejemu s strani dolžnika (člen 13) ali vročitev brez dokazila o prejemu s strani dolžnika (člen 14), pri čemer se lahko oba uporabita v povezavi z zastopnikom tožene stranke Vročitev z dokazilom o prejemu s strani tožene stranke ali njenega zastopnika Načini vročitve z dokazilom o prejemu so določeni v členu 13. V navedenem členu je na voljo izčrpen seznam. Če povzamemo, ti načini omogočajo: osebno vročitev s potrdilom o prejemu, ki ga podpiše tožena stranka 3 ; izjavo pristojne osebe, ki je opravila vročitev, da je tožena stranka prejela pisanje ali da je brez ustreznega razloga zavrnila njegov sprejem 4 ; vročitev po pošti s potrdilom o prejemu, ki ga podpiše tožena stranka; vročitev v elektronski obliki s potrdilom o prejemu, ki ga podpiše tožena stranka Vročitev brez dokazila o prejemu s strani dolžnika ali njegovega zastopnika Vročitev dolžniku se lahko opravi tudi na enega od načinov brez dokazila o prejemu iz člena 14. Ti načini se lahko uporabijo samo, če je naslov tožene stranke zagotovo znan. Izključujejo kakršno koli obliko fiktivne vročitve (npr. remise au parquet ). 3 Če je treba vročitev izvesti v drugi državi članici, je treba pisanja prenesti v to drugo državo članico v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1393/2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (UL L 324, , str. 79). 4 Glej predvsem pravico do zavrnitve vročitve iz člena 8 Uredbe Sveta št. 1393/2007.

21 III. Postopek za evropski plačilni nalog Če povzamemo, ti načini omogočajo: vročitev na naslovu tožene stranke osebam, ki s toženo stranko živijo v istem gospodinjstvu ali so tam zaposlene. V primeru samozaposlene tožene stranke ali pravne osebe se vročitev lahko opravi tudi v poslovnih prostorih tožene stranke osebam, ki so zaposlene pri toženi stranki. V teh primerih mora biti vročitev potrjena: s potrdilom o prejemu, ki ga podpiše oseba, ki je sprejela vročitev, ali z dokumentom, ki ga je podpisala oseba, ki je opravila vročitev, z navedbo uporabljenega načina vročitve, datuma vročitve in imena osebe, ki je sprejela vročitev, ter njenega razmerja do tožene stranke; oddajo dokumenta v poštni nabiralnik tožene stranke, na poštnem uradu ali pri pristojnem javnem organu. V primerih iz zadnje alineje je treba v poštni nabiralnik tožene stranke oddati pisno obvestilo o tem deponiranju, ki jasno označuje naravo pisanja kot sodnega pisanja ali pravni učinek pisnega obvestila kot opravo vročitve in začetek teka rokov. Vročitev mora biti potrjena z dokumentom, ki ga je podpisala oseba, ki je opravila vročitev, z navedbo uporabljenega načina vročitve, datuma vročitve in imena osebe, ki je sprejela vročitev, ter njenega razmerja do tožene stranke; poštno vročitev brez dokazila o prejemu, če ima tožena stranka svoj naslov v državi članici, ki je odločala o vsebini zadeve; elektronsko obliko z avtomatično potrditvijo dostave, če je tožena stranka ta način vročanja vnaprej izrecno sprejela. 4. Pravice/možnosti tožene stranke v zvezi z ugovorom 4.1. Ugovor zoper evropski plačilni nalog Tožena stranka lahko v skladu s členom 16 vloži ugovor zoper EOP na obrazcu F. Toženi stranki ni treba navesti razlogov za svoj ugovor. Ugovor je treba poslati v 30 dneh od vročitve naloga toženi stranki. Rok se izračuna v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1182/71 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL ES 1971 L 124/1). Pri izračunu roka se ne upošteva datum vročitve. Če je zadnji dan roka državni praznik, sobota ali nedelja, se rok izteče z zadnjo uro naslednjega delovnega dne. V skladu s členom 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1182/71 se upoštevajo samo državni prazniki države članice sodišča, ki je izdalo EOP. 21

22 Prak tič ni vo d nik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu 22 Ugovor je treba predložiti v papirni obliki ali prek drugih sredstev komuniciranja, vključno z elektronskimi, ki so sprejemljiva za državo članico izvora in dostopna sodišču izvora. Ugovor lahko vloži tudi zastopnik tožene stranke. Če tožena stranka predloži sprejemljiv ugovor, se postopek v skladu s členom 17(1) nadaljuje pred pristojnimi sodišči države članice izvora v skladu s pravili običajnega civilnega postopka, razen če je tožeča stranka izrecno zahtevala, da se postopek v takem primeru zaključi. V skladu s členom 7(4) lahko tožeča stranka to zahtevo predloži kadar koli do izdaje EOP. V skladu s členom 17(2) prehod na običajni civilni postopek ureja pravo države članice izvora. Nič v okviru nacionalnega prava ne posega v položaj tožeče stranke v katerem koli poznejšem običajnem civilnem postopku Izvršljivost Če v roku 30 dni ni vložen ugovor, se EOP razglasi za izvršljivega, v kolikor sodišče zagotovi dovolj časa za dospetje ugovora. Sodišče za razglasitev izvršljivosti EOP uporabi obrazec G, ki ga pošlje tožeči stranki. V skladu s členom 18(2) formalne zahteve za izvršljivost ureja pravo države članice izvora. EOP, ki je bil razglašen za izvršljivega v državi članici izvora, je treba v skladu s členom 19 priznati in izvršiti v drugih državah članicah, ne da bi bila potrebna razglasitev izvršljivosti v drugi državi članici in brez vsake možnosti ugovora njegovemu priznanju. Izvršljivost je mogoče zavrniti samo v skladu z določbami iz člena Možna pravna sredstva/obramba za stranke 5.1. Kaj lahko stori tožeča stranka, če je vloga za evropski plačilni nalog nepopolna, vsebuje napako, jo je treba spremeniti ali je zavrnjena? Kaj lahko stori tožeča stranka, če je vloga za evropski plačilni nalog nepopolna ali vsebuje napako (člen 9) Če vloga za EOP ne izpolnjuje zahtev iz člena 7, tj. je nepopolna ali vsebuje napako, da pristojno sodišče tožeči stranki možnost, da vlogo dopolni ali popravi (glej člen 9(1)), pri čemer uporabi standardni obrazec B, kot je določen v Prilogi II. Sodišče vložnika pozove, da vlogo dopolni ali popravi v roku, ki ustreza okoliščinam (glej člen 9(2)). Ta določba se ne uporablja za zahtevke, ki so očitno neutemeljeni ali nedopustni.

23 III. Postopek za evropski plačilni nalog Kaj lahko stori tožeča stranka, če samo del zahtevka izpolnjuje zahteve za evropski plačilni nalog (člen 10) Če so zahteve za EOP izpolnjene (glej člen 7) samo za del zahtevka, sodišče tožečo stranko o tem obvesti na standardnem obrazcu C, kot je določen v Prilogi III, in jo pozove, naj sprejme ali zavrne predlog za EOP za znesek, ki ga določi sodišče. Tožeča stranka v roku, ki ga določi sodišče (glej člen 9(2)), pošlje odgovor na standardnem obrazcu C. Če tožeča stranka sprejme predlog sodišča, sodišče izda EOP (glej člen 12) za tisti del zahtevka, ki ga je tožeča stranka sprejela. Posledice za preostali del zahtevka ureja nacionalno pravo (glej člen 10(2)). Če tožeča stranka ne odgovori v roku, ki ga je določilo sodišče, ali zavrne predlog sodišča, sodišče v celoti zavrne vlogo. Če tožeča stranka ne sprejme predloga sodišča, se lahko odloči za umik vloge in nadaljevanje zadeve v skladu z običajnim civilnim postopkom Kaj lahko stori tožeča stranka, če je vloga za evropski plačilni nalog zavrnjena (člen 11) Zoper zavrnitev izdaje EOP ni pravnega sredstva. Zavrnitev zahtevka tožeči stranki ne preprečuje uveljavljanja istega zahtevka z novo vlogo za EOP ali z drugim postopkom, ki ga določa pravo države članice (glej člen 11) Kaj lahko stori dolžnik v državi članici izvora, kadar je izdan evropski plačilni nalog? Vloži ugovor v državi članici izvora (člen 16) Tožena stranka lahko v 30 dneh od vročitve naloga pri sodišču izvora vloži ugovor zoper EOP na standardnem obrazcu F, kot je določen v Prilogi VI. Če se ugovor vloži v 30 dneh (glej člen 16(2)), se postopek nadaljuje pred pristojnimi sodišči države članice izvora v skladu s pravili običajnega civilnega postopka, razen če je tožeča stranka izrecno zahtevala, da se postopek zaključi Ponovna preučitev v izrednih primerih v državi članici izvora (člen 20(1)) Po izteku 30-dnevnega roka za vložitev ugovora ima tožena stranka pravico pred pristojnim sodiščem države članice izvora zahtevati ponovno preučitev EOP, če: 1. (a) je bil nalog vročen na enega od načinov iz člena 14, tj. brez dokazila o prejemu s strani tožene stranke, in (b) vročitev brez njene krivde ni bila opravljena pravočasno, da bi ji omogočila pripraviti obrambo 5, ali 5 Če je bila tožena stranka na primer v bolnišnici, na dopustu, službenem potovanju itd. 23

24 Prak tič ni vo d nik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu 2. tožena stranka ni mogla ugovarjati zahtevku zaradi višje sile ali izrednih okoliščin, ki so nastopile brez njene krivde, pod pogojem, da v vseh navedenih primerih ravna brez odlašanja Ponovna preučitev v državi članici izvora, če je bil evropski plačilni nalog napačno izdan (člen 20(2)) 24 Po izteku 30-dnevnega roka za vložitev ugovora ima tožena stranka ob upoštevanju zahtev iz Uredbe pravico pred pristojnim sodiščem države članice izvora zahtevati ponovno preučitev EOP, če je bil nalog očitno napačno izdan ali zaradi drugih izjemnih okoliščin. OPOMBA: Če sodišče zavrne vlogo tožene stranke, ker ni podan nobeden od razlogov za ponovno preučitev iz odstavkov in 5.2.3, ostane EOP veljaven. Če sodišče odloči, da je ponovna preučitev utemeljena iz enega od razlogov iz navedenih odstavkov, je EOP ničen.

25 III. Postopek za evropski plačilni nalog 25

26 IV. Priznavanje in izvrševanje evropskih plačilnih nalogov v drugih državah članicah

27 Prak tič ni vo d nik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu 1. Splošna načela EOP, ki postane izvršljiv v državi članici izvora, tj. v državi članici, v kateri je bil izdan, je izvršljiv tudi v kateri koli drugi državi članici. Pridobitev izjave o izvršljivosti (eksekvature) v državi članici izvršbe ni potrebna. Organi v državi članici izvršbe ne morejo preučiti okoliščin ali postopkov, na podlagi katerih je bil izdan nalog, razen v primerih iz členov 22 in 23. V državi članici izvršbe ni dovoljena preučitev vsebine zadeve. Postopek izvršbe ureja pravo države članice izvršbe, brez poseganja v določbe Uredbe Predložitev vloge za izvršbo Tožeča stranka mora sodišču ali organu, pristojnemu za izvršbo v državi članici, v kateri se izvršba zahteva, predložiti vlogo za izvršbo. Ti organi se med državami članicami razlikujejo. Podatki o pristojnih sodiščih in organih so na voljo na spletnih straneh Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah na evropskem portalu e-pravosodje.

28 Prak tič ni vo d nik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu 28 Tožeča stranka mora pristojnemu sodišču ali organu predložiti kopijo naloga, kakor je bil razglašen za izvršljivega s strani sodišča izvora, ki izpolnjuje potrebne pogoje za ugotovitev njegove pristnosti, in izjavo o izvršljivosti (obrazec G). 3. Prevod Od tožeče stranke se lahko zahteva, da predloži kopijo EOP v drugem jeziku, kot je jezik, ki ga uporablja sodišče izvora. Praviloma je treba EOP predložiti v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice izvršbe, razen če je ta država članica navedla, da bo sprejela naloge v drugem uradnem jeziku ali jezikih Evropske unije. Podatki o tem, katere jezike dovoljuje posamezna država članica, so na voljo v Evropskem pravosodnem atlasu. Pri preverjanju podatkov mora tožeča stranka tudi upoštevati, da je v državah članicah z več kot enim uradnim jezikom morda treba predložiti prevod v jeziku, ki je določen za poseben del ali regijo zadevne države članice. Vsak prevod overi oseba, ki je za to pooblaščena v eni od držav članic. 4. Zavrnitev izvršbe v izjemnih okoliščinah Tožena stranka lahko v državi članici izvršbe sprejme naslednje ukrepe, čeprav na podlagi teh možnosti v državi članici izvršbe v nobenem primeru ni mogoče doseči preučitve vsebine EOP: 4.1. Zavrnitev izvršbe (člen 22) Tožena stranka lahko zahteva zavrnitev izvršbe (glej člen 22), če je nalog nezdružljiv s predhodno odločbo ali nalogom, izdanim v kateri koli državi članici ali tretji državi, pod pogojem, da: je predhodna odločba ali nalog temeljil na istem dejanskem stanju in je bil izdan med istimi strankami in predhodna odločba ali nalog izpolnjuje pogoje, potrebne za priznanje v državi članici izvršbe, ter se nezdružljivost ni mogla upoštevati kot ugovor v sodnem postopku v državi članici izvora. Izvršba se na predlog zavrne tudi, če je tožena stranka tožeči stranki plačala znesek, dodeljen v EOP.

29 IV. Priznavanje in izvrševanje evropskih plačilnih nalogov v drugih državah članicah 4.2. Prekinitev ali omejitev izvršbe (člen 23) Tožena stranka lahko zahteva prekinitev ali omejitev izvršbe EOP (glej člen 23), če je zahtevala ponovno preučitev v smislu člena 20. V teh primerih lahko pristojno sodišče države članice izvršbe: omeji postopek izvršbe na zaščitne ukrepe ali pogojuje izvršbo s predložitvijo jamstva, ki ga samo določi, ali v izjemnih okoliščinah prekine postopek izvršbe. 29

30

31 Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu Europe Direct je služba za pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi z Evropsko unijo. Brezplačna telefonska številka (*): (*) Nekateri operaterji mobilne telefonije ne dovoljujejo vzpostavitve zveze s številkami ali pa te klice zaračunavajo. Fotolia, Istockphoto Evropska unija, 2011 Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira. Printed in Belgium Tiskano na belem papirju, ki ne vsebuje elementarnega klora (ECF)

32 Kontaktni naslov Evropska komisija Generalni direktorat za pravosodje Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah Rue Montoyer 59 B-1049 Bruselj DS SL-C SL doi: /39270

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 445 konč. 2011/0204 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uvedbi evropskega naloga za z

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 445 konč. 2011/0204 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uvedbi evropskega naloga za z EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.7.2011 COM(2011) 445 konč. 2011/0204 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Kot predstavnica

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, 10. 7. 2018 NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom o športu in opravljenih pogovorih v okviru Direktorata

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 5. marca o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 5. marca o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe 24.4.2018 L 104/37 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/626 z dne 5. marca 2018 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Svet 2019/C 149/01

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več