19. APRIL 2016 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vse gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "19. APRIL 2016 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vse gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti"

Transkripcija

1 19. APRIL 2016 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vse gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti tržnih znamk.

2 ODPRTI RAZPISI 1. Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme Podravje Nepovratna sredstva za sofinanciranje manjših začetnih naložb Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP za leto Javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opremo za sečnjo ter spravilo lesa Javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov v letu P1 PLUS 2016 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave SID BANKA Krediti iz posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP) SID BANKA Financiranje tehnološko razvojnih projektov P Mikrokrediti za mikro in mala podjetja Delovni preizkus Drugo javno povabilo za izbor programov Javnih del za leto Prvi izziv Nepovratna sredstva za zaposlovanje Ugodni krediti za okoljske naložbe NAJAVA - Politika zaposlovanja NAJAVA - Razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3 ODPRTI RAZPIS 1. Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. najdlje do Višina sredstev: ,00 EUR Predmet razpisa Je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Upravičenci So vse pravne osebe, ki so registrirane pred Upravičeni stroški Upravičeni in neupravičeni stroški so tisti, ki so v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta. Lahko prijavite tudi projekte, s katerimi ste že kandidirali v zadnjih dveh letih, vendar prijavljate na ta razpis novo zaključeno fazo projekta. Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu pred-financiranja je lahko ,00 EUR. Posojilni pogoji Višina posojila je med 5.000,00 do ,00 eur. Obrestna mera: veljavna referenčna obrestna mera za izračun državnih pomoči* + 1,00% letno. 3

4 ODPRTI RAZPIS 2. Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme Podravje Razpisnik: Mariborska razvojna agencija Datum objave: Rok za oddajo: Višina sredstev: ,00 EUR Upravičenci Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v upravičenem območju: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna občina Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale. Pomembno: Podjetje, ki se prijavijo morajo vsaj tri leta po zaključku investicije ohraniti število zaposlenih! Upravičeni stroški Predmet prijavljenega projekta so lahko naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v statistični regiji, povezane z: vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala, bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti. 4

5 Sredstva se lahko porabijo za: stroški materialnih začetnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta, stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena, obratna sredstva do 20%. Finančni pogoji kredita najnižji znesek kredita je eur, najvišji eur obrestna mera je odvisna od banke in znaša 6 mesečni eueribor + 1,95% do 2,85% doba vračanja je do 8 let moratorij je možen do 12 mesecev prijavitelj zavaruje prejet kredit z garancijo MRA in drugimi oblikami zavarovanja (menice, hipoteka,...) rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe prijavitelj naprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritivi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije Obrestna mere sodelujočih bank. TUKAJ. Pomembno Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije MRA ne more biti predmet dopolnitve vloge. Podjetja se morajo včlaniti v izvajanje garancijske sheme, ki se plača kot enkratna pristojbina v višini 100,00 eur za mikro in mala podjetja ter 150,00 eur za srednje velika podjetja. Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: 5

6 ODPRTI RAZPIS 3. Nepovratna sredstva za sofinanciranje manjših začetnih naložb Razpisnik: Mariborska razvojna agencija Datum objave: Rok za oddajo: Višina sredstev: ,00 EUR Predmet razpisa Je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (do 250 zaposlenih) iz upravičenega območja (Kungota, Hoče-Slivnica, Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica n Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi). Poleg subvencije bodo podjetja morala zaprositi tudi za kredite. Cilj javnega razpisa ohraniti delovna mesta in povečati zaposlovanje v celotnem obdobju treh let od zaključka projekta. zmanjšati razvojni zaostanek dvig neto dodane vrednosti razvoj novih proizvodov in tehnologij Upravičenci Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v upravičenem območju. Pogoji Projekt mora biti zaključen najkasneje do Investicija mora ostati v regiji najmanj 3 leta. Poleg nepovratnih sredstev se morajo podjetja prijaviti tudi na razpis za pridobitev kredita. 6

7 Upravičeni nameni investicije vzpostavitev nove poslovne enote, razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacija proizvodnje PE na proizovde in storitve, bistvena sprememba proizvodnega procesa v obstojočei PE. Upravičeni stroški stroški materialnih začetnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta. stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. Stroški nakupa zemljišč lahko znašajo največ 10% upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja Skupna višina subvencije je lahko 45% za mikro in mala podjetja ter 35% za srednje velika podjetja, vendar ne več kot eur. Podjetje mora zagotoviti najmanj 25% upravičenih stroškov iz lastnih virov. Bančni kredit z zavarovanjem garancije in nepovratna sredstva lahko znašajo skupaj le 75% upravičenih stroškov. Projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo ob upoštevanju sledečih pogojev: MIKRO IN MALA PODJETJA Min. 25 % lastnih sredstev Min. 35 % kredita z garancijo RGS Max. 35 % nepovratnih sredstev SREDNJA PODJETJA Min. 25 % lastnih sredstev Min. 45 % kredita z garancijo RGS Max. 25 % nepovratnih sredstev Pomembno! Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije MRA ne more biti predmet dopolnitve vloge. Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: 7

8 ODPRT RAZPIS 4. Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP za leto 2016 Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: Rok za oddajo: Višina sredstev: ,00 EUR Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Upravičeni vlagatelji Upravičenec do podpore je: lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo; lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo; agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti. Upravičeni stroški Do podpore v okviru te operacije upravičeni: stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme, stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme, prispevek upravičenca v naravi, v obliki lastnega dela, ki ga neodvisno oceni ZGS, ki ne presega 20 odstotkov priznane vrednosti naložbe in splošni stroški, ki ne presegajo 10 odstotkov priznane vrednosti naložbe. 8

9 Višina sofinanciranja Stopnja javne podpore v okviru te operacije je 50 odstotkov upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore v okviru te operacije je 500 eurov na eno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju iz naslova te operacije pridobi največ eurov javne podpore. Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: 9

10 ODPRT RAZPIS 5. Javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opremo za sečnjo ter spravilo lesa Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: Rok za oddajo: Višina sredstev: ,00 EUR Namen razpisa so nepovratna sredstva za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. Upravičenci: lastnik oziroma zakupnik gozda, pravna oseba in samostojni podjetnik (mikro, mala in srednje velika podjetja), ki ima registrirano dejavnost sečnja oz storitev za gozdarstvo, agrarna skupnost. Upravičeni stroški Nepovratna sredstva se dodelijo za stroške projektov: stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa; splošni stroški do 10% upravičenih stroškov naložbe. Višina upravičenih stroškov se prizna glede na TABELO v prilogi. KLIK TUKAJ. Stopnja sofinanciranja Višina sofinanciranja je 40% upravičenih stroškov. Najnižji znesek je 1.000,00 eur na vlogo, najvišji pa ,00 eur. 10

11 Obveznosti prijaviteljev a) če gre za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov ali agrarne skupnosti v skladu z ZAgrS: pri nakupu mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa, razen za strojno sečnjo, mora v gozdovih v Republiki Sloveniji posekati oziroma spraviti najmanj m³ lesa v obdobju treh koledarskih let po izplačilu sredstev, pri nakupu mehanizacije za strojno sečnjo mora upravičenec v gozdovih v Republiki Sloveniji posekati oziroma spraviti najmanj m³ lesa letno v treh koledarskih letih po izplačilu sredstev, podprte naložbe v okviru te operacije se morajo uporabljati izključno na gozdni posesti ter v skladu z usmeritvami in ukrepi, določenimi v načrtih za gospodarjenje z gozdovi. b) če gre za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe: upravičenec kateremu se odobri več kot eurov podpore iz naslova te operacije mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev zaposliti novega delavca na delovnem mestu, neposredno povezanem z naložbo, kar izkazuje s pogodbo o zaposlitvi, ki jo priloži zahtevku za izplačilo sredstev, skupno število zaposlenih, vključno z novimi zaposlenimi se mora ohranjati še tri leta po datumu izplačila sredstev, kar je razvidno iz izkaza poslovnega izida iz evidence Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: Ajpes), podprte naložbe v okviru te operacije se morajo uporabljati izključno na gozdni posesti ter v skladu z usmeritvami in ukrepi določenimi v načrtih za gospodarjenje z gozdovi. Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: 11

12 ODPRT RAZPIS 6. Javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov v letu 2016 Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: Rok za oddajo: Višina sredstev: do 24. ure ,00 EUR Namen razpisa Izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov. Predmet podpore Nepovratna sredstva so namenjena za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov: predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode; predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode (prijavitelj je lahko zgolj Malo in srednje veliko podjetje); trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave. Upravičeni stroški Obdobje upravičenosti je od dneva oddaje vloge do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. a) ureditev ali obnovo objektov, vključno s pripadajočo opremo za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, b) ureditev ali obnovo skladiščnih kapacitet in nakup pripadajoče opreme, c) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda, 12

13 č) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov za lastno porabo (npr.: pridobivanje energije iz lesne biomase, hidroenergija, vetrna energija, geotermalna energija), razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,) d) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, Pri točki a) in b) je možno vključiti tudi naložbe v nakup nadgradnje in opreme mobilnega predelovalnega obrata ter naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin. Pri točki c) pa je upravičena naložba tudi ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nakup nadgradnje mobilnih prodajaln in pripadajoče opreme, namenskih aparatov za prodajo ter opreme za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov. Točen seznam je TUKAJ. Upravičenci Upravičenci so lahko vseh velikosti: Nosilec kmetije; Samostojni podjetnik posameznik; Zadruga, Zavod ali Gospodarska družba. Stopnja sofinanciranja Splošna stopnja subvencije je 30%, vendar se lahko poveča za: a) 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, kar upravičenec izkazuje s certifikatom o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov, b) 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti, c) 15 odstotnih točk za naložbe, ki so vključene v projekt EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. 13

14 Stopnja sofinanciranja ne sme preseči 50% oz. skladno z regijsko razporeditvijo: Podjetja Vzhodna SLO Zahodna SLO Vzhodna SLO Zahodna SLO velika 25 % 15 % 25 % 10 % srednja 35 % 25 % 35 % 20 % mala 45 % 35 % 45 % 30 % Najnižji znesek pomoči je eur, najvišji pa 1 mio eur za mikro podjetje, do 3 mio eur za mala, srednje velika ter velika podjetja. Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: 14

15 ODPRT RAZPIS 7. P1 PLUS 2016 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad Datum objave: Rok za oddajo: Višina sredstev: Višina sofinanciranja: 1. 3., , 1. 4., , 1. 5., , 1. 6., , 1. 7., , , 1. 9., , , za izdajanje garancij EUR, za subvencioniranje obrestne mere EUR Garancija v višini 60 % do 80 %, obrestna mera od 0,15 % do 0,65 % + 6 mesečni EURIBOR Predmet razpisa Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Namen razpisa Produkt P1 plus 2016 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Upravičenci Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.). 15

16 Višina garancije in višina subvencije Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je EUR. Kreditni in garancijski pogoji MSP 5+ Mladi MSP produkt/linija % garancije obr. mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v % % garancije obr. mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v % A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz šifre dejavnosti G A.4. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetij v stečaju 60 % 0,40 % 80 % 0,15 % 80 % 0,15 % 80 % 0,15 % 60 % 0,65 % 60 % 0,65 % 60 % 0,40 % 80 % 0,15 % Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. 16

17 A1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Upravičeni stroški za razvojne garancije: o stroški materialnih in nematerialnih investicij, o obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno EUR. za mikrogarancije: obratna sredstva RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE MSP 5+ 60% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je EUR (za cestno tovorni promet EUR) obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,40% ročnost kredita: 1,5 do 10 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 60% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je EUR za mikro in mala podjetja in EUR za srednje velika obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,40% ročnost kredita: 1,5 do 5 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) MLADI MSP 80% garancija Sklada - maksimalni znesek kredita je EUR (za cestno tovorni promet EUR) obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15% ročnost kredita: 1,5 do 10 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 80% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je EUR za mikro in mala podjetja in EUR za srednje velika obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15% ročnost kredita: 1,5 do 5 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 17

18 A2 Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje: če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje (tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali razni standardi oz. certifikati). Upravičeni stroški: za razvojne garancije: o stroški materialnih in nematerialnih investicij, o obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno EUR. za mikrogarancije: obratna sredstva MSP 5+ in MLADI MSP RAZVOJNE GARANCIJE 80% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je EUR (za cestno tovorni promet EUR) obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15% ročnost kredita: 1,5 do 10 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) MIKROGARANCIJE 80% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je EUR za mikro in mala podjetja in EUR za srednje velika obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15% ročnost kredita: 1,5 do 5 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 18

19 A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev. Upravičeni stroški: za razvojne garancije: o stroški materialnih in nematerialnih investicij, o obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno EUR. za mikrogarancije: obratna sredstva RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE MSP 5+ in MLADI MSP 60% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je EUR (za cestno tovorni promet EUR) obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65% ročnost kredita: 1,5 do 10 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 60% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je EUR za mikro in mala podjetja in EUR za srednje velika obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65% ročnost kredita: 1,5 do 5 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) A.4. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja v stečaju Namen: spodbujanje investicij, namenjenih nakupu zdravega jedra podjetja, ki bodo omogočile krepitev razvojne in/ali inovacijske dejavnosti podjetja, kar se bo posledično odražalo v uspešnejši uporabi novih rešitev v gospodarstvu. 19

20 Financiranje nakupa zdravega jedra je upravičeno, ko je iz vloge 14 podjetja, ki kandidira na A.4. kreditno-garancijsko linijo, razvidno, da se s tem smiselno ohranja oz. rešuje podjetje ali del podjetja, za katerega obstajajo realne možnosti za nadaljnje uspešno poslovanje v smislu ekonomskega nasledstva in da ne gre za špekulativni namen. Ekonomsko nasledstvo se lahko izkazuje s prenosom oz. ohranitvijo blagovne znamke, zaposlenih in njihovega znanja, ohranitev obstoječih trgov (kupcev). Poleg navedenega morata biti v vlogi izkazana tudi širitev na druge trge ter krepitev razvojnoraziskovalnih in inovacijskih dejavnosti in učinkov. Nakup rabljene opreme iz stečajne mase podjetja sam po sebi ni zadosten pogoj za izkazovanje nadaljnjega poslovanja zdravega jedra podjetja. Upravičeni stroški: Višina upravičenih stroškov projekta ni omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). stroški materialnih in nematerialnih investicij; obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno EUR. Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: 20

21 ODPRT RAZPIS 8. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Datum objave: Rok za oddajo: Višina sredstev: Višina sofinanciranja: EUR Kredit v višini do EUR Predmet in cilj razpisa Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvi na podnebne premembe in izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave. Cilj podukrepa je povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje. Predmet podpore Podpora je namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, in sicer za naslednje vrste naložb: 1. naložbe v prestrukturiranje: naložbe v zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijske proizvodnje, zlasti živinoreje, naložbe namenjenih prilagajanju kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam; naložbe v zmanjšanje oziroma učinkovitejšo rabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) in gnojil (npr. naprave za nanašanje FFS z zmanjšanjem zanosa in za razkuževanje semena ter naprave za mehansko zatiranje škodljivih organizmov), 21

22 naložbe v gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij (npr. zbiranje meteorne vode, zamenjava namakalne opreme in zmanjšanje porabe vode pri tehnoloških posodobitvah individualnih namakalnih sistemov), naložbe v ureditev nasadov večletnih rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo k čemur sodi tudi postavitev travniških sadovnjakov, naložbe v ekološko pridelavo hrane in 2. naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ki se podpirajo zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, povečanja stroškovne učinkovitosti, povečanja higiene in kakovosti ter doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov. Upravičenci Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. Upravičeni stroški Do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva upravičeni naslednji stroški: a) nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin; b) nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska; c) stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore, nakup in postavitev mrež proti toči ter stroški oskrbe nasada v prvem letu. Kot obnova sadovnjakov in oljčnikov se šteje: zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo, zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma kloni iste sorte s Seznama sadnega izbora Kmetijskega inštituta Slovenije ali Sortne liste Republike Slovenije, ki jo izda Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR) ali sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.); d) stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč, k čemur spadajo priprava zemljišča (zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev ter stroški oskrbe nasada v prvem letu. Kot obnova hmeljišč se šteje: zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo, 22

23 zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma z različnimi kloni iste sorte, s Sortne liste rastlin poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki jo izda UVHVVR, sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.) ali obnova hmeljskih žičnic; e) stroški nakupa in postavitve mreže proti toči. Za mrežo proti toči se štejejo zaščitne mreže proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem in insektom; f) stroški ureditve nasadov trajnih rastlin, priprave zemljišča (zemeljska dela) in priprave poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže proti toči ter stroški oskrbe nasada v prvem letu; g) stroški ureditve malih namakalnih sistemov in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov, ter nakupa in postavitve namakalne opreme; h) prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca; i) splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb javnega razpisa, med katere spadajo: plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški izdelave poslovnega načrta, plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, stroški geodetskih in agronomskih del, stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del, stroški informiranja in obveščanja javnosti, ter stroški sodnega tolmača. Višina sofinanciranja Stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva znaša 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se poveča za: 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU, če ima vlagatelj vsaj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje, 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe, 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. 23

24 Stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša EUR na vlogo. Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: 24

25 ODPRT RAZPIS 9. SID BANKA Krediti iz posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP) Razpisnik: SID BANKA Datum objave: Rok za oddajo: do Višina sredstev: Višina sofinanciranja: ,33 EUR Kredit v višini do ,00 EUR Upravičenci Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje po velikosti sodi v kategorijo MSP; glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje pogoje: o razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 6,0, o razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0, o razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5; posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti; ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES. 25

26 Na voljo so 4 kreditne linije: Razvojno spodbujevalni program SID BANKE za mikro financiranje poslovanja MSP Najnižji znesek kredita znaša EUR na kreditojemalca, najvišji znesek kredita pa EUR na kreditojemalca. Ročnost kredita je najmanj dve leti in največ tri leta, v nobenem primeru pa ne dlje od Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6- mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka. Razvojno spodbujevalni program SID BANKE za financiranje poslovanja MSP Najnižji znesek kredita znaša EUR na kreditojemalca, najvišji znesek kredita pa EUR. Ročnost kredita je najmanj dve leti in največ tri leta, v nobenem primeru pa ne dlje od Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6- mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka. Razvojno spodbujevalni program SID BANKE za financiranje naložb in zaposlovanja MSP Najnižji znesek kredita znaša EUR na projekt, najvišji znesek kredita pa EUR na projekt. Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj dve leti in največ devet let, v nobenem primeru pa ne dlje od Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6- mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka. 26

27 Razvojno spodbujevalni program SID BANKE za financiranje raziskav, razvoja in inovacij MSP Najnižji znesek kredita znaša EUR na projekt, najvišji znesek kredita pa EUR na projekt. Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj dve leti in največ devet let, v nobenem primeru pa ne dlje od Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6- mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka. Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: 27

28 ODPRT RAZPIS 10. SID BANKA Financiranje tehnološko razvojnih projektov Razpisnik: SID BANKA Datum objave: Rok za oddajo: do Višina sredstev: Višina sofinanciranja: ,33 EUR Kredit v višini do EUR Upravičenci Kredit lahko pridobijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe po zakonu o gospodarskih družbah ter ki s ciljem uvajanja novih produktov na trg ali uvajanja novih rešitev v podjetju ali vstopa na nove trge izvajajo: raziskovalno-razvojno dejavnost, in sicer industrijske raziskave oz. eksperimentalni razvoj, ali naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva za udejanjenje rezultatov lastne raziskovalno-razvojne dejavnosti, in sicer povečanje raznovrstnosti proizvodnje in/ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu. Razvojno spodbujevalni program SID BANKE za financiranje tehnološko-razvojnih projektov Najnižji znesek kredita znaša ,00 EUR na projekt, najvišji znesek kredita pa ,00 EUR na projekt. Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj štiri leta in največ sedem let, v nobenem primeru pa ne dlje od Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6- mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka. 28

29 Upravičeni stroški: nakazane plače osebju obračunane amortizacije instrumentov in opreme v lasti kreditojemalca za čas in obseg uporabe v projektu v delu raziskovalno-razvojne dejavnosti. plačila za pogodbene raziskave in neopredmetena sredstva, plačila za svetovalne in druge ustrezne storitve, plačila za svetovalne in druge ustrezne storitve, plačila materiala. Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: 29

30 ODPRT RAZPIS 11. P Mikrokrediti za mikro in mala podjetja Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad Datum objave: Rok za oddajo: in Višina sredstev: Višina sofinanciranja: ,00 EUR Kredit v višini do EUR Namen javnega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti. Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Višina kredita Najnižji znesek kredita znaša EUR, najvišji znesek kredita znaša EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ do EUR. Pogoji kredita Pogodbena fiksna letna obrestna mera je 2,5 % p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno. Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične naslednji dan po zapadlosti roka za črpanje kredit. 30

31 Zavarovanje kredita Minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja, osebno poroštvo z neobremenjenim nepremičnim premoženjem vsaj enega lastnika podjetja (po lastniški strukturi do fizične osebe), v razmerju 1 : 1,25 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo nepremičnega premoženja). Upravičeni stroški Med upravičene stroške se upoštevajo: izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov); izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga; izdatki za opravljene storitve in izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita. Stroški nastali od do vključno so upravičeni stroški. Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: 31

32 ODPRT RAZPIS 12. Delovni preizkus 2016 Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje Datum objave: Rok za oddajo: Višina sredstev: Višina sofinanciranja: do do 12. ure oziroma do porabe sredstev EUR 206 EUR na osebo Predmet javnega povabila Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa brezposelnih oseb, ki sodijo v ciljno skupino tega povabila, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Namen javnega povabila Namen programa je brezposelnim omogočiti, da pred zaposlitvijo oziroma pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo. Ciljna skupina Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost: osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program, osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa, osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa, osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami in osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu. 32

33 Upravičeni prijavitelji Pravna ali fizična oseba, vpisana v poslovni register Slovenije, ima vsaj 3 mesece pred oddajo prijave eno osebo zaposleno ali je samozaposlena oseba. Pogoji Delodajalci lahko na delovni preizkus vzamejo od 1 do 30 brezposelnih oseb iz ciljne skupine. Delovni preizkus traja od 100 ur do največ 1 mesec. Upravičeni stroški a) strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroška delodajalca znaša 206,00 EUR. ali b) strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca v dejanski višini, ki je upravičen strošek za delodajalce iz sektorjev dejavnosti, ki niso upravičeni do stroška izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca. Denarna prejemka, ki se izplačata neposredno vključeni osebi, sta: dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz. Upravičeni stroški, katere mora delodajalec samo pokriti mentorja, predhodnega zdravniškega pregleda, zavarovanja za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, delovne opreme, ureditve delovnega prostora, povezanih z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, terenskega dela, ipd. 33

34 ODPRT RAZPIS 13. Drugo javno povabilo za izbor programov Javnih del za leto 2016 Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje Datum objave: Rok za oddajo: Višina sredstev: Višina sofinanciranja: do oziroma do porabe sredstev ,00 EUR od 55 % do 85 % glede na brezposelnost v obravnavani občini Predmet javnega povabila Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2016, ki sodijo v naslednja področja, ki jih določa Katalog programov javnih del (v nadaljevanju: Katalog): Kmetijstvo (1. točka Kataloga); Vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga); Okolje in prostor (3. točka Kataloga); Kultura (4. točka Kataloga); Drugi programi javnih del (6. točka Kataloga). Namen javnega povabila Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb. 34

35 Cilji javnega povabila Cilj javnega povabila je izbor programov javnih del za izvajanje katerih obstaja javni interes in v katere se bo lahko vključilo dolgotrajno brezposelnih oseb ter si s tem: povečalo zaposlitvene možnosti ali povečalo možnosti prehoda v zaposlitev ali ohranilo ali razvilo svoje delovne sposobnosti ali zagotovilo delovno aktivnost in socialno vključenost. Ciljne skupine oseb dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti zavod, in še niso bile vključene v Javna dela, brezposelne osebe, ki se ponovno vključijo v javna dela, brezposelni invalidi, brezposelni Romi, brezposelni moški, starejši od 58 let, brezposelne ženske starejše od 55 let. Pri enem izvajalci se lahko vključi v program Javnih del od 1 do 15 brezposelnih oseb. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja Zavod za izvedbo programa javnega dela, so: del sredstev za plače udeležencev; sredstva za prehrano med delom; sredstva za prevoz na delo in z dela; sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini; sredstva za odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja. Višina sofinanciranja Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih: 85 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 15,5 %, 75 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 12,0 % do 15,5 %, 65 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 9,0 % do 12,0 %, 55 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 9,0 % 35

36 ODPRT RAZPIS 14. Prvi izziv Nepovratna sredstva za zaposlovanje Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje Datum objave: Rok za oddajo: Predvidena višina sredstev: Višina sofinanciranja: oziroma do porabe sredstev ,00 EUR 7.250,00 EUR Predmet razpisa Je sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, stari od 15 do vključno 29 let, ki so vsaj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposlenih oseb in se ne izobražujejo ali usposabljajo. Upravičenci Na razpis se lahko prijavijo pravna ali izična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije (iz celotne Slovenije). Delodajalec lahko predloži več zaporednih ponudb. V kolikor zaprosi za višino več kot ,00 eur subvencije, mora k pogodbi predložiti kot zavarovanje tudi dve bianco menici z menično izjavo. Število možnih vključitev Delodajalce lahko odda več ponudb vendar omjeno glede na povprečno število zaposlenih v preteklih treh mesecih: od vključno 1 do vključno 2 povprečno prijavljeni osebi 1 subvencionirana zaposlitev; od 3 do vključno 5 povprečno prijavljenih osebi največ 2 subvencionirani zaposlitvi; od 6 ali več povprečno prijavljenih oseb največ 5 subvencioniranih zaposlitev. 36

37 Višina sofinanciranja Upravičeni strošek izvedbe projekta je subvencija za zaposlitev bresposelne osebe iz ciljne skupine, ki znaša 7.250,00 eur na osebo za neprekinjeno zaposlitev za obdobje najmanj 15 mesecev s 3 mesečnim poskusnim delom in sicer za polni delovni čas. Dokumenacija: Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: 37

38 ODPRT RAZPIS 15. Ugodni krediti za okoljske naložbe Razpisnik: Eko sklad Datum objave: Rok za oddajo: Predvidena višina sredstev: Višina sofinanciranja: oziroma do porabe sredstev ,00 EUR 50 % višine štipendije oziroma 30 % minimalne plače Upravičenci Do kreditov so upravičene vse gospodarske družbe in druge pravne osebe. Predmet razpisa so krediti Eko sklada za okoljske naložbe v: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanje zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in začetne naložbe v okoljske tehnologije. Upravičeni stroški Daljinsko ogrevanje (DOLB) Ogrevanje ali hlajenje iz obnovljivih virov energije (OVE, DOLB) Soproizvodnja elektrike in toplote (SPTE) Soproizvodnja elektrike in toplote iz obnovljivih virov energije (SPTE OVE) Električna in hibridna vozila Ukrepi učinkovite rabe energije (URE) Obnova razsvetljave Energijska obnova ter gradnja novih stavb 38

39 Gospodarjenje z odpadki (nakup vozil za zbiranje ali obdelavo odpadkov, zamenjava azbestnih kritinj, tehnološki postopki za ločeno zbiranje, obdelavo in predelavo odpadkov) Varstvo voda in učinkovita raba vode Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo Kreditni pogoji Obrestna mera: trimesečni Euribor + najmanj 1,5% Odplačilna doba: 15 let oz. največ 5 let za namen nakupa opreme in vozil. Moratorij na glavnico je lahko največ 1 leto. Višina kredita: najvišji delež kredita je od 75 85%. Najnižji znesek kredita je eur, najvišji pa 2 mio eur. Zavarovanje kredita: štiri bianco menice in z enim ali več dodatnih instrumentov (zavarovalne police, hipoteka na nepremičnine, tržno zanimive premičnine, vrednostni papirji, drugo) Razbremenite svoje zaposlene in povečajte svoje možnosti za pridobitev povratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: 39

40 NAJAVA 16. NAJAVA - Politika zaposlovanja Vlada Republike Slovenije je na redni seji sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in Za aktivno politiko zaposlovanja bo v letih 2016 in 2017 namenjenih ,00 evrov (proračun RS in sredstva ESS), v programe pa bo vključenih skupaj oseb. V letu 2016 bo tako na voljo dobrih 100 milijonov evrov, kar je 35 odstotkov več kot v letu Bistveno povečanje sredstev za zaposlovanje so ob obravnavi načrta na Ekonomsko socialnem svetu pozdravili tudi socialni partnerji. Ukrepi APZ bodo v usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, torej tistim, ki kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram potrebujejo pomoč pri vstopu na trg dela. Ključni cilj je zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih, zvišati zaposlenost mladih, starejših in nizko izobraženih. Cilj je tudi okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela. Z izvajanjem APZ programov in aktivnosti bomo v letih 2016 in 2017 dosegli naslednje učinke in rezultate: oseb bo vključenih v izvajanje ukrepov APZ, od teh vključitev pomeni neposredno zaposlitev, oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ bo šest mesecev po preteku vseh pogodbenih obveznosti zaposlenih. Ključni ukrepi APZ v letih : Ukrep 1:»Usposabljanje in izobraževanje«usposabljanje na delovnem mestu (za dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let in za tiste, ki imajo nižjo izobrazbo). Posebna sredstva za ta program bodo namenjena tudi mladim brezposelnim; Izvajali se bodo programi Neformalnega izobraževanja in usposabljanja za poklice, po katerih povprašujejo delodajalci in so oblikovani v skladu z njihovimi aktualnimi potrebami; Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O); Programi spodbujanja neaktivnih k zaposlovanju; Vključevanje brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe; 40

15. MAREC 2016 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vse gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti

15. MAREC 2016 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vse gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti 15. MAREC 2016 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vse gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti tržnih znamk. ODPRTI RAZPISI 1. Javni razpis za sofinanciranje

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

19. februar 2018 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vso gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zašči

19. februar 2018 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vso gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zašči 19. februar 2018 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vso gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti tržnih znamk. ODPRTI RAZPISI ODPRTI RAZPISI... 2

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib Štev.: 1810-1/19-297/013 Ljubljana, 30.7.2019 dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica 1 2000 Maribor Zadeva: Polletno poročilo o delovanju Programa Svit

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI MARIBOR, TEL. H.C.: 02/ , FAKS: 02/ , IDENTIFIKACIJS

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI MARIBOR, TEL. H.C.: 02/ , FAKS: 02/ , IDENTIFIKACIJS JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI -2000 MARIBOR, TEL. H.C.: 02/ 234 12 60, FAKS: 02/234 12 82, IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: SI58045473, JAVNI RAZPIS Naziv produkta

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OSNUTEK III (1

OSNUTEK III (1 OBČINA SELNICA OB DRAVI ŽUPAN Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Številka: 007-6/2007 Datum: 10. 9. 2007 Občinski svet Občine Selnica ob Dravi Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta

Prikaži več

14. maj 2019 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vso gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti t

14. maj 2019 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vso gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti t 14. maj 2019 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vso gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti tržnih znamk. 1 ODPRTI RAZPISI ODPRTI RAZPISI... 2 1.

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

23. april 2019 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vso gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti

23. april 2019 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vso gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti 23. april 2019 Aktualni razpisi OPOZORILO: Vso gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti tržnih znamk. 1 ODPRTI RAZPISI ODPRTI RAZPISI... 2

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Povabilo na kavo za razvojno usmerjena podjetja Cona Tezno, 1. 2. 2017 E K O N O M S K I I N S T I T U T M A R I B O R D. O. O. Ekonomski institut Maribor Smo razvojno raziskovalna institucija, Smo tudi

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 JAVNI POZIV LAS NOTRANJSKA ZA OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR JAVNI POZIV 2018 Zdenka Žakelj, RRA Zeleni kras, d.o.o. (Podcerkev, 8.11.2018) JAVNI POZIV 2018 Okvirna višina razpoložljivih sredstev: 255.327

Prikaži več

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12. 2013) - dodeljevanje

Prikaži več

Ljubljansko železniško vozlišče - novinarska konferenca

Ljubljansko železniško vozlišče - novinarska konferenca Program razvoja podeželja 2014 2020 Odobrena in izplačana sredstva po ukrepih PRP stanje na dan 31. 12. 2018 ukrep št. javnih razpisov odobrena sredstva ( ) izplačana sredstva ( ) Ukrep M1 - Prenos znanja

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 5/15, z dne 16.12.2015., v nadaljevanju pravilnik)

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Luče za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 35/15, v nadaljevanju pravilnik) in Odloka o proračunu

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april 2017 1 K A Z A L O SPLOŠNE POGOJE DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME... 3 V KOROŠKI REGIJI... 3 I. SPLOŠNE DOLOČBE...

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o razvojni

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Tedenski_pregled_razpisov 1

Tedenski_pregled_razpisov 1 Pregled aktualnih javnih razpisov 9. september 2014 OPOZORILO: Informacije v tem dokumentu so zgolj informativnega značaja. Ponudnik teh informacij ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. l. RS, št. 45/2015) in Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora

Prikaži več

WOTRA_NepovratnaSredstva

WOTRA_NepovratnaSredstva Slovenska turistična organizacija Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija T: 01 589 85 50, F: 01 589 85 60 E: info@slovenia.info www.slovenia.info Seznam aktualnih priložnosti (neposredno ali le

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Ur. list RS, št.20/19) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Ur. list RS, št.20/19) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Ur. list RS, št.20/19) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje

Prikaži več

OBČINA PODLEHNIK objavlja

OBČINA PODLEHNIK objavlja RAZPISNA DOKUMENTACIJA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V LETU 2013 JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI DE MINIS, ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V OBČINI PODLEHNIK ZA LETO 2013 I. SPLOŠNO Občina Podlehnik je, na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

Evidenca_prejetih_vlog

Evidenca_prejetih_vlog Evidenca prejetih vlog za projekte prijavljene na Javni poziv objavljen dne 12. 12. 2018 Agencija za energijo v skladu s prvim odstavkom 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA Občina Radovljica (Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spremembe), Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, 254/2019),

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017 FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA, SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA Tanja Šumrada Delavnica PASIVNE IN NIZKOENERGIJSKE STAVBE ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Ljubljana, 15. marec 2017 EKO SKLAD Eko sklad, Slovenski

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 KGZS Ljubljana, 13. 2. 2019 Objava javnega razpisa 5. javni razpis za podukrep

Prikaži več

EKO SKLAD, j

EKO SKLAD, j Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ Številka: 47602-7/2019/4 Datum: 9. 4. 2019 POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT EKO SKLADA, SLOVENSKEGA

Prikaži več

Uradni list RS - 024/2016, Razglasni del

Uradni list RS - 024/2016, Razglasni del Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,

Prikaži več

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti  MG, Tolmin 2017 Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/2015 - v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Javnega razpisa. Razpis je javnega značaja in je objavljen

Prikaži več

(Microsoft Word - LETNO PORO\310ILO 2018.docx)

(Microsoft Word - LETNO PORO\310ILO 2018.docx) LETNO POROČILO EKO SKLADA, SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA, ZA LETO 2018 Ljubljana, februar 2019 Kazalo POVZETEK... 5 1 POSLOVNA DEJAVNOST EKO SKLADA V LETU 2018... 7 1.1. UGODNO KREDITIRANJE OKOLJSKIH

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si www.eu-skladi.si Tanja Vertelj, vodja Projektne enote za izvajanje kohezijske politike

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Občina MEŽICA Trg svobode MEŽICA Telefon: Fax: Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujan

Občina MEŽICA Trg svobode MEŽICA Telefon: Fax: Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujan Občina MEŽICA Trg svobode 1 2392 MEŽICA Telefon: 02 82 79 350 Fax: 02 82 79 359 e-mail: info@mezica.si Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več