MESTNA OBČINA MARIBOR

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MESTNA OBČINA MARIBOR"

Transkripcija

1 MESTNA OBČINA MARIBOR Ţ U P A N Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Številka: / Datum : MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR NASLOV GRADIVA: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO- IZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA BORISA KIDRIČA MARIBOR skrajšani postopek GRADIVO PRIPRAVIL: Urad za vzgojo in izobraţevanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost GRADIVO PREDLAGA: Franc KANGLER, ţupan POROČEVALEC: Brigita GAJZER PLIBERŠEK, direktorica urada PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Maribor po skrajšanem postopku sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor. Ţ U P A N MESTNE OBČINE MARIBOR Franc KANGLER Priloge: - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor skrajšani postopek, - kartografski prikaz šolskega okoliša (priloga, ki je sestavni del odloka), - obrazloţitev predloga odloka, - obrazloţitev predloga za skrajšani postopek

2 PREDLOG skrajšani postopek Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 16/07 uradno prečiščeno besedilo, ZOFVI-UPB5, in 36/08 ZOFVI-G) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na. seji, dne , sprejel O D L O K O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA BORISA KIDRIČA MARIBOR I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem odlokom Mestna občina Maribor, s sedeţem Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljica) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraţevalni zavod Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor (v nadaljevanju besedila: šola). Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi izvršujeta Mestni svet Mestne občine Maribor in ţupan. 2. člen V tem odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ţenski in moški spol. II. STATUSNE DOLOČBE 1. Ime, sedeţ in pravni status šole 3. člen Šola posluje pod imenom Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor. Sedeţ šole je v Mariboru, Ţolgarjeva ulica Pečat šole 4. člen Šola ima pečata okrogle oblike s premeroma 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa sta izpisana ime in sedeţ šole. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, hrambo, varovanje in uničevanje ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi s sklepom ravnatelj. Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj. 3. Zastopanje in predstavljanje šole ter podpisovanje 5. člen

3 V času odsotnosti nadomešča ravnatelja pomočnik ravnatelja ali drugi delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali drugi pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja. Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje šole v posameznih zadevah pooblasti tudi druge osebe. 6. člen Za šolo podpisuje ravnatelj, v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo, pa tudi drugi delavci šole. V odnosih, vezanih na plačilni promet, podpisujejo listine ravnatelj, računovodja in podpisniki, ki jih v skladu s predpisi imenuje ravnatelj. 4. Skupni šolski okoliš, gravitacijska območja in vpis učencev 7. člen Šola je ustanovljena za opravljanje javne sluţbe na področju osnovnošolskega splošnega izobraţevanja za potrebe skupnega šolskega okoliša Osnovne šole Borisa Kidriča Maribor, Osnovne šole Angela Besednjaka Maribor in Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor. Znotraj skupnega šolskega okoliša so določena posamezna gravitacijska območja za Osnovno šolo Borisa Kidriča Maribor, Osnovno šolo Angela Besednjaka Maribor in Osnovno šolo Franceta Prešerna Maribor, za katero je znotraj gravitacijskega območja opredeljeno tudi območje podruţnične šole Staneta Lenardona Razvanje. Gravitacijska območja šol in območje podruţnične šole so opredeljeni z naslednjimi popisnimi prostorskimi okoliši iz Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije: - gravitacijsko območje Osnovne šole Borisa Kidriča Maribor obsega popisne okoliše: 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 287, 387 in 724 (del območja Mestne četrti Magdalena) ter 322, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 354, 355, 356, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 388, 435, 677, 678 in 692 (del območja Mestne četrti Tabor); - gravitacijsko območje Osnovne šole Angela Besednjaka Maribor obsega popisne okoliše: 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 389, 390 in 693 (del območja Mestne četrti Tabor); - gravitacijsko območje Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor obsega popisne okoliše: 156, 157, 384, 385, 386 in 476 (del območja Mestne četrti Magdalena), 81, 82, 83, 84, 85, 437, 438, 439, 440 in 708 (del območja Mestne četrti Studenci), 433, 434 in 436 (del območja Mestne četrti Tabor) ter 470, 471, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650 in 651 (območje Krajevne skupnosti Razvanje, ki je hkrati območje podruţnične šole Staneta Lenardona Razvanje). Skupni šolski okoliš zajema vse popisne okoliše posameznih gravitacijskih območij iz predhodnega odstavka tega člena in obsega celotno območje Mestne četrti Tabor, del območja Mestne četrti Magdalena, del območja Mestne četrti Studenci in celotno območje Krajevne skupnosti Razvanje. Ustanoviteljica lahko, upoštevajoč demografska gibanja in kapacitete posamezne šole, gravitacijsko območje šole spremeni s sklepom mestnega sveta. Kartografski prikaz dela Registra prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije, ki zajema skupni šolski okoliš iz prvega odstavka tega člena, je kot priloga sestavni del tega odloka in je javno objavljen na sedeţu šole, javno dostopen pa tudi pri organih ustanoviteljice, pristojnih za področji šolstva in geografske informatike, ter na spletnih straneh Mestne občine Maribor. 2

4 8. člen Otroka s prebivališčem v skupnem šolskem okolišu iz 7. člena tega odloka imajo starši pravico vpisati v osnovno šolo v eni izmed šol, ki delujejo na območju skupnega šolskega okoliša. Način in postopek vpisa otroka sta določena z zakonom. Vpis poteka na sedeţih šol. Upoštevajoč prostorske zmogljivosti šol v skupnem šolskem okolišu imajo vodstva šol pravico razporediti vpisane učence med šole v skupnem šolskem okolišu, pri čemer so dolţna upoštevati prednostno pravico staršev, da je njihov otrok razporejen v šolo na gravitacijskem območju, v katerem prebivajo, ter druge kriterije, ki jih določa zakon. V primeru, da šole ne morejo medsebojno uskladiti razporeditve vpisanih otrok po šolah, o razporeditvi odloči pristojni organ ustanoviteljice, ki si predhodno lahko pridobi mnenje pristojnega ministrstva. Starši lahko pod pogoji in po postopku, kot določa zakon, otroka vpišejo tudi v osnovno šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebiva. Če ni zakonskih zadrţkov, je šola pri odločanju o vpisu otrok dolţna upoštevati ţelje staršev. Če šola po odločitvi pristojnega ministrstva ali ustanoviteljice izvaja eksperimentalne ali druge dodatne programe, ki jih druge osnovne šole učencem še ne morejo nuditi, lahko v dogovoru z ustanoviteljico po postopku, ki ga določa zakon, vpisuje v te programe učence ne glede na njihov šolski okoliš. Če zmogljivosti šol iz skupnega šolskega okoliša šole ne zadoščajo za vpis vseh šoloobveznih otrok iz skupnega šolskega okoliša, se šole, za šolstvo pristojni organ ustanoviteljice in starši dogovorijo o vpisu dela učencev v eno ali več osnovnih šol izven skupnega šolskega okoliša ter o pravicah, ki se zaradi manj ugodne rešitve priznajo prešolanim učencem zaradi zagotovitve varne poti v šolo in preprečitve dodatnih stroškov staršev. Šola opravlja javno sluţbo na področju: - P Osnovnošolsko izobraţevanje III. DEJAVNOST ŠOLE 9. člen Druge dejavnosti, ki jih šola opravlja zaradi celovitega izvajanja javne sluţbe iz prejšnjega odstavka, so: - P Pomoţne dejavnosti za izobraţevanje - R Dejavnost knjiţnic - N Organiziranje razstav, sejmov, srečanj - P Drugje nerazvrščeno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje - G Trgovina na drobno na stojnicah in trţnicah z drugim blagom - H Medkrajevni in drug cestni potniški promet - H Cestni tovorni promet - I Druga oskrba z jedmi - L Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi V okviru dejavnosti P Osnovnošolsko izobraţevanje in dejavnosti P Pomoţne dejavnosti za izobraţevanje izvaja šola tudi dodatni program osnovne šole, ki ga financira, sofinancira ali zanj zagotavlja druge pogoje ustanoviteljica in obsega nadstandardne pedagoške programe, organizacijo in pripravo šolskih malic, zajtrkov in kosil za učence in druge programe, ki so na osnovi interesa učencev, staršev, šole ali ustanoviteljice uvrščeni v mestni program in proračun na področju osnovnega šolstva ter druge vsebine, za katere šola pridobiva sredstva iz drugih virov. Dejavnost R Dejavnost knjiţnic izvaja šola v šolski knjiţnici, ki je namenjena učencem in delavcem šole, zaradi kvalitetnega izvajanja storitev pa se povezuje z mreţo javnih knjiţnic, drugimi šolskimi knjiţnicami in strokovnimi institucijami. Dejavnost N Organiziranje razstav, sejmov, srečanj izvaja šola izključno zaradi prezentacije znanj, sposobnosti in izdelkov učencev in kot organizator skupnih aktivnosti več sorodnih zavodov. 3

5 Dejavnost P Drugje nerazvrščeno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje izvaja šola izključno kot dodatno strokovno izobraţevanje in usposabljanje delavcev na področju osnovnošolskega izobraţevanja skladno s programi pristojnega ministrstva. Trţno dejavnost G Trgovina na drobno na stojnicah in trţnicah z drugim blagom lahko šola izvaja samo izjemoma in izključno v funkciji prodaje lastnih izdelkov. Dejavnosti H Medkrajevni in drug cestni potniški promet in H Cestni tovorni promet izvaja šola izjemoma ter samo za lastne potrebe in potrebe drugih javnih zavodov, ki delujejo na področju osnovnega šolstva, če predhodno izpolni vse pogoje, zahtevane s predpisi, ki urejajo področje cestnega prometa. Dejavnost I Druga oskrba z jedmi lahko šola izvaja za zaposlene delavce za prehrano med delom, ki jo obračunava po neprofitnih ekonomskih cenah. V dogovoru z ustanoviteljico lahko šola pripravlja posamezne obroke prehrane tudi za potrebe otrok in delavcev drugih javnih zavodov v Mestni občini Maribor, pri čemer je sestavni del dogovora način obračunavanja dejanskih stroškov in delitve dela pri pripravi in delitvi obrokov. To dejavnost lahko šola po neprofitnih ekonomskih cenah izvaja tudi za udeleţence različnih tekmovanj, izobraţevanj, srečanj in drugih primerljivih dejavnosti, ki se izvajajo v šoli in sodijo na področje dejavnosti vzgoje in izobraţevanja. Dejavnost L Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi izvaja šola v skladu z zakonom, tem odlokom in drugimi akti ustanoviteljice kot upravljalec premoţenja ustanoviteljice. Dejavnosti, ki presegajo obvezni program javne osnovne šole in praviloma terjajo dodatna plačila staršev ali dodatna sredstva ustanoviteljice lahko šola izvaja samo na osnovi sklepa sveta šole po predhodnem mnenju sveta staršev oziroma po predhodnem soglasju ustanoviteljice, če le-ta nastopa kot financer, ter na način, ki omogoča enako moţnost vključevanja vsem zainteresiranim učencem. Šola lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice. Šola izdaja javne listine v skladu z zakonom. 10. člen Organi šole so: svet šole, ravnatelj strokovni organi svet staršev. Organ upravljanja je svet šole. Svet šole šteje 9 članov in ga sestavljajo: trije predstavniki ustanoviteljice trije predstavniki delavcev šole trije predstavniki staršev. IV. ORGANI ŠOLE 11. člen 1. Svet šole 12. člen 4

6 Predstavnike ustanoviteljice v svet šole imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor na zahtevo sveta šole, ki jo je ta dolţan posredovati ustanoviteljici najmanj tri mesece pred iztekom mandata sveta šole, v primeru predčasnega prenehanja mandata posameznim članom - predstavnikom ustanoviteljice pa je dolţan zaprositi za nadomestno imenovanje v najkrajšem moţnem času. Predstavnike delavcev volijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Predstavnike staršev v svet šole voli svet staršev. Kandidate predlagajo starši na roditeljskih sestankih, lahko pa tudi sam svet staršev. Predstavniki se volijo javno, lahko pa tudi tajno, če se svet staršev tako odloči. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov. Mandat predstavnikov staršev v svetu šole je povezan s statusom njihovih otrok v šoli. Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za mandatno obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, vendar zaporedoma največ dvakrat. Ravnatelj in pomočnik ravnatelja ne moreta voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet šole. 13. člen Pristojnosti sveta šole so: sprejema program razvoja šole, sprejema letni delovni načrt in poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, sprejema letni finančni načrt in letno poročilo, imenuje in razrešuje ravnatelja, odloča o uvedbi in načinu izvajanja nadstandardnih in spremljajočih programov oziroma storitev šole, daje soglasje za financiranje ali sofinanciranje posameznih dejavnosti, programov ali storitev šole s prispevkom staršev in odloča o cenah storitev oziroma o višini prispevka staršev; obravnava poročila o vzgojno-izobraţevalni problematiki, obravnava zadeve, ki mu jih predloţijo ravnatelj, strokovni organi šole, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in svet staršev, odloča o pritoţbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, odloča o pritoţbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraţevalnim delom v šoli, sprejema pravila in druge splošne akte šole, predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti, obravnava pobude pristojnih organov ustanoviteljice in se o njih opredeljuje; daje ustanoviteljici in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole, sprejema program razreševanja preseţnih delavcev, skladno z zakonom sprejema programe prioritet za delitev preseţka prihodkov nad odhodki, opravlja druge naloge določene z zakonom, tem odlokom, drugimi predpisi in splošnimi akti šole. a) Volitve predstavnikov delavcev v svet šole 14. člen Svet šole razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet šole s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta šole. S sklepom o razpisu volitev morajo biti določeni dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in način izvedbe volitev, da se zagotovi enakomerna zastopanost delavcev, ter imenovana volilna komisija. Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let in jo sestavljajo predsednik in dva člana ter nadomestni predsednik in dva nadomestna člana. Osebe iz prejšnjega stavka ne morejo biti kandidati za člane sveta šole. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v prostorih šole. 5

7 15. člen Pravico predlagati kandidate za člane sveta šole imajo učiteljski zbor, reprezentativni sindikati in zbor delavcev. Predlogi kandidatov za svet šole, ki morajo biti predloţeni volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloţenimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 16. člen Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo na dan volitev odsotni, zagotovi moţnost predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkroţijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se ţeli glasovati. Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. Volitve so veljavne, če se jih udeleţi več kot polovica delavcev šole. 17. člen Za člane sveta so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se volitve za kandidate z enakim številom glasov ponovijo. V kolikor tudi v drugem krogu volitev dobita dva ali več kandidatov enako število glasov, se člana sveta določi z ţrebom. Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev. b) Prenehanje mandata članu sveta šole pred potekom mandata 18. člen Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen: če izgubi volilno pravico, če postane trajno nezmoţen za opravljanje funkcije, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev, če odstopi ali je odpoklican oziroma razrešen, če predstavniku delavcev preneha delovno razmerje, če učenec, katerega eden od staršev je član sveta šole, izgubi status učenca šole, če je imenovan na funkcijo, ki ni zdruţljiva s članstvom v svetu. Članu sveta šole preneha mandat zaradi razlogov iz 1., 2., 3., 4., in 6. alinee prvega odstavka z dnem, ko svet šole ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka. Članu sveta šole preneha mandat zaradi razloga iz 5. alinee prvega odstavka z dnem prenehanja delovnega razmerja. Članu sveta šole preneha mandat zaradi razloga iz 7. alinee prvega odstavka z dnem pričetka dela na drugi funkciji. 6

8 Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prvega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet šole v najkrajšem moţnem času razpiše nadomestne volitve. Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev. 19. člen Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu šole se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev šole, učiteljskega zbora oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Zahtevo za odpoklic, ki jo predloţijo delavci, morajo podpisati delavci, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloţi volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če volilna komisija zaradi formalnih nepravilnosti ne zavrţe zahteve za odpoklic, mora svet šole na njen predlog v 30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu šole in določiti datum glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev šole. 20. člen O odpoklicu predstavnika staršev v svetu šole odloča s tajnim ali javnim glasovanjem svet staršev na predlog staršev vsaj enega oddelka, sprejet na roditeljskem sestanku, ali na predlog sveta staršev samega. O razrešitvi predstavnikov ustanoviteljice v svetu šole odloča Mestni svet Mestne občine Maribor, ki ob razrešitvi praviloma imenuje tudi novega predstavnika ustanoviteljice. 21. člen Svet šole lahko na osnovi zakona in tega odloka podrobneje uredi postopek izvolitve in razrešitve predstavnikov delavcev s pravilnikom. c) Konstituiranje sveta šole 22. člen Svet šole se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki. Svet šole se konstituira na prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta šole in njegovega namestnika. Z dnem konstitutivne seje sveta šole začne teči mandat članov sveta. Mandat posameznega člana sveta šole je v mandatnem obdobju vezan na mandat sveta šole kot celote. Prvo sejo sveta šole skliče dotedanji predsednik sveta najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta šole vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši član sveta šole. Svet šole predstavlja in zastopa predsednik sveta šole, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta šole. d) Način dela sveta šole 23. člen Svet šole razpravlja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik sveta šole, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Predsednika sveta šole in njegovega namestnika izvolijo člani sveta šole izmed sebe praviloma na konstitutivni seji sveta šole. 7

9 Predsednik sklicuje seje sveta šole po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno, mora pa jo sklicati tudi na zahtevo ravnatelja, pristojnega organa ustanoviteljice ali najmanj treh članov sveta. Konstitutivno sejo novega sveta šole skliče predsednik predhodnega sveta. Svet šole odloča z večino glasov svojih članov. Glasovanje je javno, razen če se člani sveta odločijo, da o posamezni zadevi glasujejo tajno. Svet šole lahko v skladu z zakonom in tem odlokom podrobneje določi način svojega dela s poslovnikom. Poslovodni organ in pedagoški vodja šole je ravnatelj. 2. Ravnatelj šole 24. člen Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje šole, predstavlja in zastopa šolo ter je odgovoren za zakonitost dela šole. Ravnatelj vodi tudi strokovno delo šole in je odgovoren za strokovnost dela šole. Ravnatelj opravlja naslednje naloge: organizira, načrtuje in vodi delo šole, pripravlja predloge programa razvoja šole, pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo, odgovarja za uresničevanje pravic in dolţnosti učencev, odloča o vzgojnih ukrepih, vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nadstandardnih programov, spodbuja strokovno izobraţevanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, organizira mentorstvo za pripravnike, spremlja vzgojno-izobraţevalno delo delavcev šole in jim svetuje, predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, spremlja delo svetovalne sluţbe, skrbi za sodelovanje šole s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja, skrbi za sodelovanje šole z zdravstveno sluţbo, zagotavlja izvrševanje odločb drţavnih organov, je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in za pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole, opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 25. člen Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon. Ravnatelja imenuje svet šole na podlagi javnega razpisa. Mandat ravnatelja traja pet let. Svet šole si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti: mnenje učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno, mnenje lokalne skupnosti, ki ga poda mestni svet, mnenje sveta staršev. 8

10 Učiteljski zbor, mestni svet in svet staršev, so dolţni podati mnenje v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, v nasprotnem primeru lahko svet šole o izbiri odloči brez tega mnenja. Mnenji mestnega sveta in sveta staršev morata biti obrazloţeni. Na podlagi vseh pridobljenih mnenj oziroma po preteku 20 dnevnega roka, svet šole izbere kandidata za ravnatelja šole ter posreduje obrazloţen predlog za imenovanje v mnenje pristojnemu ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet šole odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja. Po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku 30 dnevnega roka, svet šole odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom ter o svoji odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je moţno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja delovanje zavodov. 26. člen Ravnatelja razrešuje svet šole pod pogoji, ki jih določa zakon. Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora svet šole seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati moţnost, da se o njih izjavi. O začetku postopka in predlogu za razrešitev ravnatelja mora svet šole v najkrajšem moţnem roku seznaniti učiteljski zbor, lokalno skupnost ter svet staršev. Obrazloţen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje svet šole v mnenje ministru, v vednost pa ustanoviteljici. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet šole odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja. O razrešitvi odloči svet šole s sklepom, ki ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta šole je moţno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja delovanje zavodov. Svet šole ni dolţan pridobiti mnenja ministra o razrešitvi ravnatelja, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet šole o razrešitvi ravnatelja obvesti pristojno ministrstvo in ustanoviteljico. 27. člen Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet šole imenuje vršilca dolţnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev šole oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet šole ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolţnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolţnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister. Ista oseba lahko v šoli opravlja funkcijo vršilca dolţnosti ravnatelja največ dvakrat. Svet šole mora v primeru imenovanja vršilca dolţnosti ravnatelja takoj pričeti s postopkom za imenovanje ravnatelja. 28. člen V šoli se v skladu z normativi sistemizira delovno mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen pogoja zaključene šole za ravnatelje oziroma opravljenega ravnateljskega izpita. Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev šole. Pomočnik ravnatelja poleg nalog ki so opredeljene v aktu o sistemizaciji, opravlja tudi druge naloge, ki mu jih določi ravnatelj. Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, 3. Strokovni organi šole 29. člen 9

11 razrednik, strokovni aktivi. Sestavo, pristojnosti in naloge strokovnih organov šole določa zakon, ki ureja področje organizacije in financiranja vzgoje in izobraţevanja. 4. Svet staršev 30. člen Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli organizira svet staršev. V svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Svet staršev se sestaja po potrebi vendar najmanj dvakrat letno, sklicuje in vodi ga predsednik sveta staršev, ki ga izvolijo člani sveta staršev na prvi seji. Prvo sejo skliče ravnatelj šole. Svet staršev: daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole, predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, obravnava poročila ravnatelja o vzgojno-izobraţevalni problematiki, obravnava pritoţbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraţevalnim delom, voli in razrešuje predstavnike staršev v svetu šole in drugih organih šole, skladno z zakonom lahko sprejme svoj program dela, samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojnoizobraţevalnega dela in projekte, oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja šole, opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev se lahko s sveti staršev drugih osnovnih šol povezuje v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. V. SREDSTVA ZA DELO ŠOLE 31. člen Ustanoviteljica zagotavlja šoli za delo sredstva oziroma premoţenje, s katerimi je šola upravljala ţe do uveljavitve tega odloka in ga uporabljala za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena. Vrednost tega premoţenja je bila nazadnje izkazana v bilanci stanja šole na dan Navedena sredstva in premoţenje ter spremembe v njegovi sestavi in vrednosti je šola dolţna sproti evidentirati ter skladno s predpisi izkazovati v letnih in drugih poročilih. Šola in ustanoviteljica skleneta pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje, v kateri opredelita nepremično premoţenje in vrednost pripadajočega premičnega premoţenja v upravljanju šole in dogovorita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z upravljanjem tega premoţenja. 32. člen Premoţenje, s katerim upravlja šola, je last ustanoviteljice. Šola upravlja s premoţenjem ustanoviteljice, vendar lahko vstopa v pravne posle, katerih posledica je odtujitev nepremičnega premoţenja ali obremenitev premoţenja ustanoviteljice s stvarnimi in drugimi bremeni, samo s predhodnim soglasjem ustanoviteljice. 10

12 Skladno z zakonom sme šola dele premoţenja, s katerim upravlja, oddati v najem pod pogoji in na način, kot se z ustanoviteljico dogovori s pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje iz zadnjega odstavka predhodnega člena tega odloka. Šola je dolţna upravljati premoţenje ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoţenjem je šola odgovorna ustanoviteljici. 33. člen Šola skladno z zakonom pridobiva sredstva za delo iz: sredstev drţavnega proračuna in proračuna ustanoviteljice ter drugih javnih sredstev, plačil in prispevkov staršev, donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov. Delitev preseţka prihodkov nad odhodki ureja zakon. V primeru primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti šole se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljico in pristojnim ministrstvom. 34. člen Šola pod pogoji, ki jih določa zakon, ustanovi sklad, iz katerega se financirajo tiste potrebe šole, ki niso financirane iz javnih sredstev. Sredstva sklada se uporabljajo za nakup nadstandardne opreme, za izvajanje programov, ki presegajo redno dejavnost šole, za zviševanje standarda šole in druge namene, skladne z zakonom. VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE V PRAVNEM PROMETU 35. člen Šola nastopa v pravnem prometu samostojno v okviru dejavnosti, za katero je ustanovljena, upoštevajoč omejitve iz drugega odstavka 32. člena tega odloka. Za svoje obveznosti odgovarja s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. V primerih, ko šola sklepa pogodbe in druge dogovore ali se prijavlja na natečaje, ki lahko posledično povzročijo finančne ali druge obveznosti ustanoviteljice, mora pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljice. Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti šole omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih v tekočem proračunskem letu zagotavlja za izvajanje javne sluţbe skladno s 33. členom tega odloka. VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ŠOLO 36. člen Ustanoviteljica ima do šole naslednje pravice in obveznosti : redno zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti šole za namene in v obsegu, kot jih v skladu z zakonom in tem odlokom določa njen proračun, v okviru svojih materialnih moţnosti zagotavlja sredstva za ohranjanje in izboljševanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti šole, spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih je šoli zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena, odloča o statusnih spremembah, daje soglasje k spremembi ali širitvi dejavnosti šole, daje pobude svetu šole in ravnatelju, izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom mestne občine, tem odlokom in drugimi predpisi. 11

13 37. člen Šola je v skladu z zakonom in tem odlokom v razmerju do ustanoviteljice dolţna: zagotavljati namensko in racionalno rabo oziroma porabo vseh sredstev ustanoviteljice, ki jih ima šola v upravljanju oziroma jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, izvajanje njenih pravic, obveznosti in pristojnosti do šole in planiranje razvoja šole in dejavnosti šole, ter druge podatke v skladu z zakonom, na pristojnih organih obravnavati pobude ustanoviteljice in ji poročati o sklepih teh organov, posredovati ustanoviteljici program razvoja šole, letni delovni načrt in finančni načrt, enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi med letom poročati o izvajanju delovnega načrta, o rezultatih poslovanja šole, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, o katerih mora biti oziroma bo ţelela biti ustanoviteljica seznanjena zaradi celovitega spremljanja stanja v šoli, omogočiti pooblaščenim osebam ustanoviteljice, da na licu mesta preverjajo zakonitost, namenskost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih zagotavlja za delo šole, izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi. VIII. JAVNOST DELA ŠOLE 38. člen Delo šole je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem staršev in sporočili za javnost. O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj za to pooblasti. IX. VAROVANJE TAJNOSTI PODATKOV ŠOLE 39. člen Ravnatelj in drugi delavci šole morajo v skladu z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih in drugih podatkov, varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti šole. Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati tajnost podatkov in listin tudi po prenehanju delovnega razmerja. Predmet varovanja tajnosti podatkov so: podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne, osebni podatki o v šolo vključenih učencih in njihovih druţinah ter o delavcih šole, podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno tajnost, podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost, zaupni podatki in dokumenti, ki jih šoli sporoči ali posreduje pristojni organ ali druga organizacija. X. SPLOŠNI AKTI ŠOLE 40. člen Šola lahko podrobneje uredi vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja šole, s pravili. Šola ima tudi druge splošne akte, s katerimi uredi druge zadeve, če tako določa zakon oziroma drugi predpisi. Pravila in druge splošne akte šole sprejme svet šole, razen tistih, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj. 12

14 XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 41. člen Šola mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo notranjo organizacijo in oblikovati svet šole v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka, v kolikor tega ni storila neposredno na podlagi zakona zaradi izteka mandata sveta šole. Ravnatelj šole opravlja svoje naloge do izteka mandata. 42. člen Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraţevalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor (MUV, št. 17/97), šola pa je pravni naslednik vzgojno-izobraţevalnega zavoda z enakim imenom, ki je bil ustanovljen z navedenim odlokom in je vpisan v sodni register pri Okroţnem sodišču v Mariboru na reg. vl. št člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Številka: / Datum: ŢUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR Franc KANGLER 13

15

16 MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za vzgojo in izobraţevanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Številka: / Datum: O D L O K O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA BORISA KIDRIČA MARIBOR - skrajšani postopek Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor 1. UVOD Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v letošnjem letu pripravlja za vse javne osnovne šole na območju Mestne občine Maribor predloge noveliranih ustanovitvenih aktov. V preteklih mesecih je bilo mestnemu svetu posredovanih v obravnavo in sprejem že 15 predlogov odlokov o ustanovitvi osnovnih šol, dvanajst jih je bilo po skrajšanem postopku že sprejetih, trije pa v času priprave tega gradiva še niso bili obravnavani (predvidoma bodo obravnavani na nadaljevanju 21. seje mestnega sveta). Tudi za Osnovno šolo Borisa Kidriča Maribor velja, da sta temeljna razloga, zaradi katerih se predlaga sprejem novega akta o ustanovitvi, dva: - sedaj veljavni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor (MUV, št. 17/97) je potrebno uskladiti s spremembami zakonodaje s področja vzgoje in izobraževanja, zlasti z vsemi spremembami Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, sprejetimi in uveljavljenimi po letu 1997; - šolske okoliše in določila o vpisu učencev v šolo je potrebno v ustanovitvenem aktu opredeliti skladno z določili Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03), pri čemer posebej poudarjamo, da je bilo potrebno dosedanji skupni šolski okoliš petih osnovnih šol (OŠ Maksa Durjave, OŠ Janka Padežnika, OŠ Borisa Kidriča, OŠ Franceta Prešerna in OŠ Angela Besednjaka) zaradi navedene uredbe, ki dovoljuje skupni šolski okoliš za največ tri osnovne šole, razdeliti na dva na skupni šolski okoliš OŠ Maksa Durjave in OŠ Janka Padežnika ter skupni šolski okoliš OŠ Borisa Kidriča, OŠ Franceta Prešerna in OŠ Angela Besednjaka, pri tem pa je gravitacijsko območje šole znotraj novega skupnega šolskega okoliša v primerjavi z do sedaj veljavno rešitvijo ostalo povsem nespremenjeno.

17 2 Vsebinski poudarki v zvezi s predlaganim Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor so povsem enaki, kot so bili v obrazložitvi zgoraj že navedenih in že sprejetih odlokov o ustanovitvi osnovnih šol, zato je tretje poglavje te obrazložitve (Kratka predstavitev vsebine predlaganega odloka) v primerjavi s prvimi obrazložitvami nekoliko skrajšano. 2. PRAVNE PODLAGE Pravno podlago za urejanje statusnih vprašanj javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, tudi za sprejem predlaganega Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor predstavljajo predvsem naslednji državni in mestni predpisi: - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 odločba US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 uradno prečiščeno besedilo, ZOFVI-UPB5, in 36/08 ZOFVI-G), - Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 uradno prečiščeno besedilo in 102/07), - Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03 in 61/05), - Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03), - Statut Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05), - trenutno še veljavni odloki o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, med njimi tudi Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor (MUV, št. 17/97). 3. KRATKA PREDSTAVITEV VSEBINE PREDLAGANEGA ODLOKA Skoraj celotna vsebina vseh odlokov o ustanovitvi osnovnih šol, ki so v letu 2008 že bili ali še bodo predlagani v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, je enaka, saj temelji na Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter njegovih podzakonskih aktih, ki do podrobnosti urejajo vprašanja, ki so predmet aktov o ustanovitvi. Zato se predlagani odloki v bistvu razlikujejo samo v podatkih o nazivu in sedežu šole, o šolskem okolišu (in gravitacijskem območju, če ima več šol skupni šolski okoliš) in opredelitvi podružnice šole v primerih, ko le-ta v sestavi šole deluje. Glede vsebine predloga novega Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor zato na kratko opozarjamo samo na naslednje: - V 7. členu predlaganega odloka je opredeljen skupni šolski okoliš OŠ Borisa Kidriča, OŠ Franceta Prešerna (v njeni sestavi deluje tudi podružnična šola Staneta Lenardona Razvanje) in OŠ Angela Besednjaka, ki geografsko pokriva celotni območji Mestne četrti Tabor in Krajevne skupnosti Razvanje ter dela območij Mestne četrti Magdalena in Mestne četrti Studenci. Skladno z določili Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03) so skupni šolski okoliš in gravitacijska območja vseh treh osnovnih šol, znotraj gravitacijskega območja OŠ Franceta Prešerna pa tudi območje podružnice šole v Razvanju, v 7. členu predlaganega odloka opredeljeni s popisnimi okoliši iz Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Zaradi zagotovitve jasne informiranosti staršev in druge zainteresirane javnosti je v zadnjem odstavku 7. člena predlaganega odloka določeno, da je kot priloga sestavni del odloka kartografski prikaz dela Registra prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije, ki zajema skupni šolski okoliš in kot njegov del gravitacijsko območje šole, ter mora biti javno objavljen na sedežu šole, javno dostopen pa tudi pri organih ustanoviteljice, pristojnih za področji šolstva in geografske informatike, ter na spletnih straneh Mestne občine Maribor.

18 3 8. člen predlaganega odloka skladno z zakonom in podzakonskimi akti opredeljuje vpis v šolo. Med drugim določa pravico staršev, da vpišejo otroka v katerokoli osnovno šolo v skupnem šolskem okolišu, skladno z zakonom pa tudi v katerokoli drugo osnovno šolo v mestu, hkrati pa opredeljuje pravice staršev in postopke v primeru, da je vpisane otroke potrebno znotraj šol v skupnem šolskem okolišu prerazporediti, kakor tudi v izjemnem primeru, ko bi bilo zaradi premajhnih kapacitet šol potrebno prerazporejati otroke iz skupnega šolskega okoliša v druge mariborske osnovne šole v tem primeru (v praksi ga v naslednjem obdobju ni pričakovati) obvezuje ustanoviteljico, da v dogovoru s starši in šolo zagotovi učencem varno pot v šolo (primer: prevoz in po potrebi varstvo v času čakanja na pouk oziroma na prevoz domov) brez dodatnih stroškov staršev. - Dejavnost šole je opredeljena v 9. členu predloga odloka in je usklajena z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). V predlogu odloka je določeno, da šola opravlja javno službo na področju osnovnošolskega izobraževanja (šifra po standardni klasifikaciji dejavnosti»p Osnovnošolsko izobraževanje«), za celovito izvajanje javne službe pa lahko omejeno opravlja tudi druge dejavnosti, ki pa ne smejo presegati obsega, potrebnega za izvajanje javne službe, za katero je ustanovljena. V predlogu odloka so te dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti opredeljene po naslednjih šifrah: P Pomožne dejavnosti za izobraževanje, R Dejavnost knjižnic, N Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, P Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, G Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom, H Medkrajevni in drug cestni potniški promet, H Cestni tovorni promet, I Druga oskrba z jedmi in L Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi. V naslednjih odstavkih tega člena je določeno, na kakšen način oziroma pod katerimi pogoji in omejitvami lahko šola opravlja dejavnosti, ki služijo za celovito izvajanje javne službe, kakor tudi način in pogoje izvajanja dejavnosti, ki presegajo obvezni program javne osnovne šole in pogosto terjajo dodatna plačila staršev ali dodatna sredstva ustanoviteljice. Predzadnji odstavek tega člena predloga odloka izrecno določa, da lahko dejavnosti, ki presegajo obvezni program osnovne šole in praviloma terjajo dodatna plačila staršev ali dodatna namenska sredstva ustanoviteljice, šola izvaja samo na osnovi sklepa sveta šole po predhodnem mnenju sveta staršev oziroma po predhodnem soglasju ustanoviteljice, če le-ta nastopa kot (so)financer, ter na način, ki omogoča enako možnost vključevanja vsem zainteresiranim učencem. - Organi šole so v predlogu odloka (od 11. do 30. člena) predvideni skladno z določbami Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 uradno prečiščeno besedilo, ZOFVI-UPB5, in 36/08 ZOFVI-G). Število članov sveta šole je usklajeno z določili ene zadnjih novel navedenega zakona (Uradni list RS, št. 129/06, ZOFVI-F). Svet šole šteje 9 članov v naslednji sestavi: trije predstavniki ustanoviteljice, trije predstavniki delavcev šole in trije predstavniki staršev (do uveljavitve zgoraj navedene novele zakona je bilo v svetih šol 11 članov v naslednji sestavi: trije predstavniki ustanoviteljice, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev). Pristojnosti sveta zavoda so v 13. členu opredeljene skladno s predpisi. Medtem, ko je način izvolitve oziroma imenovanja predstavnikov ustanoviteljice in predstavnikov staršev v svetu šole opredeljen v 12. členu, je v členih od 14. do 17. podrobneje opredeljen postopek volitve predstavnikov delavcev v svet šole. Predlog odloka v členih od 18. do 20. vsebuje tudi določila o prenehanje mandata člana sveta pred potekom mandata sveta šole, vključno z odpoklicem. V predlogu odloka o ustanovitvi šole so v členih od 24. do 26. določene naloge ravnatelja šole in postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja. Predlog odloka glede pogojev za imenovanje ravnatelja napotuje na uporabo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, predvsem zaradi tega, ker poleg pogojev za imenovanje, ki so določeni v drugem odstavku 53. člena in 107. a členu navedenega zakona, zakon v petem odstavku 53. člena in 145. členu določa tudi nekatera odstopanja glede izpolnjevanja teh pogojev. Strokovni organi šole so opredeljeni v 29. členu predloga odloka, njihovo sestavo ter pristojnosti in naloge pa zelo podrobno ureja zakon in jih zato v besedilu predloga odloka ne ponavljamo. V 30.

19 4 členu predloga odloka je določena sestava sveta staršev in navedene pristojnosti in naloge sveta staršev (povzete po zakonu). - Poglavje V. Sredstva za delo šole (členi od 31. do 34.) predloga odloka o ustanovitvi šole vsebuje določbe o sredstvih za delo in premoženju, ki jih šola uporablja za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti. Pri upravljanju s premoženjem in v pravnem prometu je šola omejena, saj lahko vstopa v pravne posle, katerih posledica je odtujitev nepremičnega premoženja ali obremenitev premoženja ustanoviteljice s stvarnimi ali drugimi bremeni, samo s predhodnim soglasjem ustanoviteljice. V 32. členu odlok tudi določa, da sme šola skladno z zakonom dele premoženja oddajati v najem, vendar pod pogoji in na način, kot se z ustanoviteljico dogovori s pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje (opredeljuje jo zadnji odstavek 31. člena). V 34. členu predloga odloka o ustanovitvi šole je opredeljeno, da šola pod pogoji, ki jih določa zakon, ustanovi sklad, iz katerega se financirajo tiste potrebe, ki niso financirane iz javnih sredstev (primer: nakup nadstandardne opreme za izvajanje programov, ki presegajo redno dejavnost šole). Obveznost ustanovitve sklada je predvidena z zadnjo novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08, ZOFVI-G), pred njeno uveljavitvijo je zakon odločitev o ustanovitvi sklada prepuščal šoli (uporabljal je dikcijo»šola lahko ustanovi sklad«). - V poglavju XI. Prehodne in končne določbe je v 41. členu predloga odloka določen šestmesečni rok za uskladitev notranje organizacije šole ter oblikovanje sveta šole skladno s tem odlokom (slednje v primeru, če svet šole ni bil zaradi izteka mandata preoblikovan neposredno na podlagi zakona že pred uveljavitvijo odloka). Določeno je tudi, da ravnatelj šole opravlja svoje naloge do izteka mandata. 4. FINANČNE POSLEDICE SPREJEMA ODLOKA Sprejem predlaganega odloka za Mestno občino Maribor nima neposrednih finančnih posledic, saj odlok ureja predvsem statusna in sorodna vprašanja šole. Finančne obveznosti lokalne skupnosti na področju osnovnega šolstva izvirajo namreč ali neposredno iz zakona (n.pr.: skrb za prostor in opremo, materialni stroški prostora, prevozi v šolo) ali pa temeljijo na odločitvah organov lokalne skupnosti, opredeljenih v drugih aktih (n. pr.: odlok o proračunu) in se nanašajo predvsem na tako imenovani dodatni program osnovne šole (primer: fakultativni pouk tujih jezikov in računalništva, regresiranje šolske prehrane, ). 5. PREDLOG SKLEPA Mestni svet Mestne občine Maribor po skrajšanem postopku sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor. Predlog odloka in obrazloţitev pripravili: Zdenka Bergoč, prof. Franc Mali, univ. dipl. org. Nataša Ogrizek, univ. dipl. prav., Sekretariat za splošne zadeve Tatjana Rebernik, univ. dipl. ekon. Brigita GAJZER PLIBERŠEK Direktorica urada

20 MESTNA OBČINA MARIBOR Ţ U P A N Številka: / Datum: MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor obrazloţitev predloga, da mestni svet sprejme odlok po skrajšanem postopku V letu 2008 so bili oziroma še bodo mestnemu svetu Mestne občine Maribor zaradi uskladitve z zakonodajo, sprejeto po letu 1997, v katerem so bili sprejeti sedaj veljavni ustanovitveni akti, postopoma dani v obravnavo in sprejem predlogi novih ustanovitvenih aktov osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je mestna občina, ki jih pripravlja Urad za vzgojo in izobraţevanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost. Predlagani odloki, katerih vsebina v celoti temelji na Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja in njegovih podzakonskih aktih, se med seboj razlikujejo samo v določbah nekaj členov, zlasti: - v nazivu in sedeţu javnega zavoda, - v opredelitvi skupnega šolskega okoliša dveh ali treh osnovnih šol, ki delujejo v urbanem delu mestne občine, oziroma posamičnega šolskega okoliša, - v formalnih rešitvah v prehodnih in končnih določbah (preklic veljavnosti dosedanjega ustanovitvenega akta, pravno nasledstvo). V preteklih mesecih je mestni svet ţe obravnaval in sprejel dvanajst odlokov o ustanovitvi mariborskih osnovnih šol (za OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ bratov Polančičev, OŠ Bojana Ilicha, OŠ Preţihovega Voranca, OŠ Kamnica, OŠ Malečnik, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Draga Kobala, OŠ borcev za severno mejo, OŠ Slave Klavore, OŠ Martina Konšaka, OŠ Rada Robiča Limbuš), trije ţe pripravljeni predlogi odlokov (za OŠ Maksa Durjave, OŠ Janka Padeţnika in OŠ Gustava Šiliha) pa bodo predvidoma obravnavani na nadaljevanju 21. seje mestnega sveta. Vsi ţe sprejeti odloki so bili obravnavani in sprejeti po skrajšanem postopku prvi štirje, ker na njihovo vsebino ni bilo nobenih pripomb delovnih teles mestnega sveta in le-tega samega, preostali pa na predlog predlagatelja, ker so po vsebini razen v predhodnem odstavku navedenih razlik enaki ţe sprejetim. Tudi predlagani Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor je vsebinsko povsem enak ţe sprejetim odlokom, hkrati pa v ničemer ne spreminja dosedanjih rešitev v statusu in organiziranosti šole, z izjemo tistih, ki so potrebne zaradi ţe omenjenih sprememb zakonodaje po letu Statut Mestne občine Maribor v 111. členu določa, kdaj lahko mestni svet sprejme odlok po skrajšanem postopku in razen izrednih potreb mestne občine, naravnih nesreč, manj zahtevnih sprememb in dopolnitev odloka ter prenehanja odloka ali njegovih posameznih določb dopušča skrajšani postopek tudi, če gre»za uskladitev odloka z zakoni in drugimi predpisi ter določbami ustavnega sodišča«. Navedenemu pogoju v celoti ustreza predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor, kar utemeljuje predlog, da ga Mestni svet Mestne občine Maribor obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. ŢUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR Franc KANGLER

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Na podlagi 100

Na podlagi 100 Osnutek odloka Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/1991, 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994-Odl.US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 in 127/2006), 9. člena Zakona o zdravstveni

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi Športno društvo TABLA Bresterniška graba 9 2354 Bresternica tel 041 655 561 e-mail : boris.majer@kzs.si BILTEN št. 01 STAREJŠI UČENCI I N UČENKE PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL ŠOLSKO LETO 2014/2015 Maribor,18.11.2014

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE... 2 II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO... 2 1. Status... 2 2. Šolski okoliš... 3 3. Organizacija dela... 3 4. Organiziranost

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne 09.02.2011, vključno s spremembami, ki jih je sprejela

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Statut Obrtne zbornice Slovenije

Statut Obrtne zbornice Slovenije OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE 23.1.2014 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000,

Prikaži več

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2 Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Osilnica ki obsega: - Statut Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/1995) - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 8/1999) - Spremembe

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Kot predstavnica

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Na podlagi 16

Na podlagi 16 URADNI VESTNIK OBČINE LUKOVICA LUKOVICA, 07.07.2011, ŠT. 9, LETO 2011 CENA 2,45 EUR Na podlagi 206. člena Zakona o graditvi objektov, ZGO-1 (Ur. list RS, št. 110/02, 47/04, 126/07, 108/09) in 16. člena

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO) je Občinski svet Občine Hodoš na svoji 13.

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

1-1-STATUT_Občine_GORNJA_RADGONA-s prilogo-2015

1-1-STATUT_Občine_GORNJA_RADGONA-s prilogo-2015 Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) je Občinski svet Občine Gornja

Prikaži več

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več