SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK"

Transkripcija

1 SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem (UP) lahko odda največ tri (3) prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsaka zaključena oddaja elektronske vloge v spletnem portalu evš. V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to opozoril in prijava ne bo mogoča. Prijavo za vpis (v, v višji letnik ali za vzpo študij) kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu evš Prijavi se z uporabniškim imenom in geslom ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Navodila za izpolnjevanje prijave v evš so objavljena na spletni strani: Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program. * * * * * * Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v posamezni magistrski študijski program 2. stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)), ki ga izvaja članica UP, odda elektronsko prijavo prek spletnega portala evš od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra ) Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko prijavo v evš do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov fakultete (članice UP) do vključno 2. septembra Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v evš do vključno 1. septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v evš, ter podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete (članice UP) do vključno 2. septembra Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše»prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 2.) Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v evš odda do vključno 1. septembra Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v evš do vključno 1. septembra Kandidat mora priporočeno po pošti na naslov fakultete (članice UP) poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 2. septembra Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše»prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«.

2 * * * * * * V primeru, da bodo na posameznih magistrskih študijskih programih po preteku prvega prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do vključno 20. septembra Informacija o tem in razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletnih straneh fakultet v začetku meseca septembra. 1.) Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko prijavo v evš do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov fakultete (članice UP) do vključno 21. septembra Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v evš do vključno 20. septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v evš, ter podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete (članice UP) do vključno 21. septembra Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše»prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 2.) Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v evš odda do vključno 20. septembra Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v evš do vključno 20. septembra Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. septembra Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše»prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. POMEMBNO!! PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI MOGOČA. DODELITEV STATUSA KANDIDATA S POSEBNIM STATUSOM Članici UP FAMNIT in UP PEF imata v razpisu določeno izjemo za obravnavo prijav kandidatov s posebnim statusom. Za pridobitev posebnega statusa kandidata v prijavno-sprejemnem postopku mora kandidat zaprositi z individualno prošnjo ob prijavi za vpis in priložiti ustrezna dokazila. O dodelitvi posebnega statusa kandidata na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil odloča Komisija za prošnje in vprašanja v prijavnem postopku za vpis v študijskih programov UP. Dodatne informacije in nadaljnja navodila so zapisana v razpisu za vpis posamezne članice UP. Posebni status se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo: invalidnost oziroma posebne potrebe, kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno-sprejemnim postopkom še trajajo in so vplivale na uspeh na dodiplomskem študiju, ali izjemne socialne razmere. Posebni status se lahko uporablja tudi za kandidata, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem.

3 VZPOREDNI ŠTUDIJ Na razpisana vpisna mesta za vzpo študij se kandidat prijavi po postopkih in v rokih, kot zapisano v poglavju»prijava ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«. Dokazila, ki morajo priti obvezno priložena k prijavi, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program. PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK Na razpisana vpisna mesta za vpis v višji letnik se kandidat prijavi po postopkih in v rokih, kot zapisano v poglavju»prijava ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«. Dokazila, ki morajo priti obvezno priložena k prijavi, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program. ŠTUDENTI, KI ŽELIJO ZAMENJATI ŠTUDIJSKI PROGRAM Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili, se morajo za vpis v nov študijski program prijaviti po postopkih in v rokih, kot zapisano v poglavju»prijava ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«. Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu. PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA KANDIDATI S TUJO LISTINO (ZAKLJUČEN PREDHODNI ŠTUDIJ V TUJINI) V magistrske študijske programe 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja. Za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja mora kandidat zaprositi ob prijavi za vpis v študijski program. Kandidat s tujo listino v izobraževanju, ki že ima odločbo o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, ob prijavi upošteva navodila za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Odločbo skupaj z vsemi dokazili pošlje na naslov fakultete. Za kandidata s tujo listino v izobraževanju, ki še nima odločbe o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij (v evš na spletnem portalu: šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Kandidat, ki bo oddal nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bo individualno dodatno obveščen po pošti. V spletnem obrazcu prijave izpolni zahtevane podatke za postopek priznavanja izobraževanja in priloži zahtevana dokazila. POMEMBNO!! Kandidat se mora za vpis v študijski program prijaviti na enak način, kot je zapisan v poglavju»prijava ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«. Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopni na spletni strani UP: informacije v angleškem jeziku:

4 OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO Če bo na posameznem študijskem programu število prijavljenih kandidatov preseglo število razpisanih vpisnih mest, se šteje, da je sprejeta omejitev vpisa na število razpisanih mest. V tem primeru bodo kandidati izbrani v izbirnem postopku. MERILA ZA IZBIRO so določena s posameznim študijskim programom. Informacija o študijskih programih, na katerih bo sprejeta omejitev vpisa, bo objavljena na spletni strani posamezne fakultete. SKLEP O REZULTATU IZBIRNEGA POSTOPKA Fakultete bodo kandidatom za vpis po zaključenem izbirnem postopku po pošti na naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, poslale sklep o rezultatu izbirnega postopka. VPIS SPREJETIH KANDIDATOV Fakultete bodo sprejete kandidate povabile k vpisu. Prejeli bodo tudi nadaljnja navodila in termine za vpis ter druge pomembne informacije, povezane s študijem na študijskem programu, na katerega se bodo vpisali. VPIS v magistrske študijske programe mora biti zaključen najpozneje do 30. septembra 2017, iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ fakultete, pa najpozneje do 30. oktobra ŠOLNINA IN PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ Šolnine in ostali prispevki za študij za študijsko leto 2017/2018 bodo določeni v Ceniku storitev Univerze na Primorskem v študijskem letu 2017/2018, ki ga bo sprejme Upravni odbor UP. Cenik šolnin in ostalih prispevkov za študij fakulteta (članica UP) objavi na svojih spletnih straneh. Državljanom Republike Slovenije in državljanom držav Evropske unije šolnine ni mogoče predpisati za izobraževanje v okviru študijskih programov 2. stopnje z javno veljavnostjo, ki se izvajajo kot javna služba. Ne glede na prejšnji odstavek se državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije šolnina zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu na prejšnjem študijskem programu. TEHNIČNA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE Kontakti v primeru težav pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem in za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS: zpis_za_vpis/razpis_za_vpis_javni_in_koncesionirani/#c21040 za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: Podpora SIGEN-CA, e-naslov: ekc(at)gov.si, tel.: (od 7.00 do ure med delavniki) za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave: Podpora evš, e-naslov: evs-prijava.mizs(at)gov.si, tel.: 01/ (ob delavnikih med 9.00 in uro, v času odprtih prijavnih rokov)

5 RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/2018 Univerza na Primorskem razpisuje naslednji študijski program UP Fakultete za grajeno okolje (UP FGO): Članica UP Magistrski študijski programi 2. stopnje UP FGO Ime študijskega programa TRAJNOSTNO GRAJENO OKOLJE V postopku je pridružitev UP Fakultete za grajeno okolje k UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT). Po končanem postopku se bo magistrski študijski program 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje izvajal na UP FAMNIT. * * * * * * * * * * UP FAKULTETA ZA GRAJENO OKOLJE (UP FGO) Titov trg 5, 6000 Koper spletna stran: tel. številka: +386 (5) (referat za študente) elektronski naslov: UP Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO) v študijskem letu 2017/2018 razpisuje magistrski študijski program 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje. * * * * * ŠTUDIJSKI PROGRAM: TRAJNOSTNO GRAJENO OKOLJE VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: in iz študij KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA : Koper VPISNI POGOJI: Pogoj za vpis v je: a) diploma na študijskem programu 1. stopnje s področij gradbeništva ali lesarstva; ali 1

6 b) diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred ) s področij gradbeništva ali lesarstva; ali c) diploma na študijskem programu, ki je po trajanju in obsegu enakovreden programu iz točk a) ali b) z drugih strokovnih področij, pri čemer mora kandidat pred vpisom opraviti dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (do 30 kreditnih točk po ECTS), in katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa. Dodatne študijske obveznosti kandidatu določi pristojna komisija UP FGO. Dodatne študijske obveznosti kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program pred vpisom v magistrski študijski program; ali d) pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija; pri tem se pri povprečju kot ena od študijskih obveznosti upošteva tudi zaključna naloga na dodiplomskem študiju. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: Vpisna mesta () Trajnostno grajeno okolje - za slovenske državljane in tujce (iz EU) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) za kandidate za vzpo študij 2 - iz REDNI ŠTUDIJ SE BO IZVAJAL, ČE SE BO VPISALO NAJMANJ 10 KANDIDATOV. IZREDNI ŠTUDIJ SE BO IZVAJAL, ČE SE BO VPISALO NAJMANJ 10 KANDIDATOV. * * * * * POSTOPKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU), odda elektronsko prijavo prek spletnega portala evš: od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra ) Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko prijavo v evš do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, do vključno 2. septembra Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v evš do vključno 1. septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v evš, ter podpisana in priporočeno poslana na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, do vključno 2. septembra Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše»prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 2.) Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v evš odda do vključno 1. septembra Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v evš do vključno 1. septembra Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do 2

7 vključno 2. septembra Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše»prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. Navodila so objavljena tudi v dokumentu Skupni uvodni del razpisa za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2017/2018. * * * * * * V primeru, da bodo na magistrskem študijskem programu ostala prosta vpisna mesta, lahko fakulteta razpiše DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do vključno 20. septembra Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletni strani fakultete ( 1.) Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko prijavo v evš do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, do vključno 21. septembra Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v evš do vključno 20. septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v evš, ter podpisana in priporočeno poslana na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, do vključno 21. septembra Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše»prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 2.) Če se kandidat prijavlja z digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v evš odda do vključno 20. septembra Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v evš do vključno 20. septembra Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. septembra Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše»prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. POMEMBNO!! PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI MOGOČA. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV Za vpis v mora kandidat predložiti: a. diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine o zaključenem študiju 1. stopnje) obvezna priloga, b. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjena kopija) obvezna priloga. Kandidat, ki se bo prijavil na razpisana mesta za za vzpo študij, prijavi priloži: a. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjena kopija potrdila o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani) obvezna priloga, b. soglasje matične fakultete (originalno soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) obvezna priloga. INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI V magistrski študijski program 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v 3

8 postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu. Za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja mora kandidat zaprositi v elektronski PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala evš: DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA Kandidat mora prijavi za vpis v priložiti: a. diplomsko listino (izvirnik (original) diplomske listine o zaključenem študiju 1. stopnje (original mora biti legaliziran na podlagi Haške konvencije iz leta 1961 kandidat pridobi žig Apostille na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno oziroma Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu) obvezna priloga, b. prevod diplomske listine (sodno overjen prevod diplomske listine o zaključenem študiju 1. stopnje) - kandidati se predhodno pozanimajo na UP FAMNIT, če je prevod diplome potreben, c. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena predhodnega študija) obvezna priloga, d. prevod potrdila o opravljenih izpitih (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih) - kandidati se predhodno pozanimajo na UP FAMNIT, če je prevod potrdila potreben, e. kronološki opis (kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravijo kandidati sami) obvezna priloga. Kandidatom svetujemo, da se pred pričetkom urejanja dokazil za priznavanje izobraževanja, predhodno pozanimajo na UP FAMNIT. Če bo UP FAMNIT ugotovil, da na osnovi predložene dokumentacije o vlogi ne more presojati, lahko od kandidata zahteva, da predloži dodatna dokazila. Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP FAMNIT, na naslovu: Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Glagoljaška 8, 6000 Koper. DODATNE INFORMACIJE Podrobnejše informacije o študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene na informativnem dnevu za podiplomski študij na UP FAMNIT. Datum informativnega dne bo določen naknadno in objavljen na spletni strani fakultete. Kandidati lahko informacije pridobijo tudi na spletni strani preko e-pošte na naslov ali preko telefona na tel. št. (05)

9 RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/2018 Univerza na Primorskem razpisuje naslednje študijske programe UP Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ): Članica UP Magistrski študijski programi 2. stopnje Ime študijskega programa UP FHŠ UP FM (koordinatorica), UP FHŠ, UP FVZ in UP FTŠ Turistica UP FM (koordinatorica) in UP FHŠ UP FTŠ Turistica (koordinatorica) in UP FHŠ ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA SREDOZEMLJA GEOGRAFIJA dvopredmetni pedagoški študijski program GEOGRAFIJA (v sodelovanju z UP PEF) ITALIJANISTIKA pedagoški študijski program ITALIJANISTIKA (v sodelovanju z UP PEF) JEZIKOVNO POSREDOVANJE IN PREVAJANJE KOMUNICIRANJE IN MEDIJI KULTURNI ŠTUDIJI IN ANTROPOLOGIJA pedagoški študijski program SLOVENISTIKA (v sodelovanju z UP PEF) ZGODOVINA dvopredmetni pedagoški študijski program ZGODOVINA (v sodelovanju z UP PEF) MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA razpis za vpis je objavljen pri članici UP Fakulteti za management, ki je koordinatorica študij. programa POLITOLOGIJA razpis za vpis je objavljen pri članici UP Fakulteti za management, ki je koordinatorica študij. programa DEDIŠČINSKI TURIZEM razpis za vpis je objavljen pri članici UP Fakulteti za turistične študije - Turistici, ki je koordinatorica študij. programa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1

10 UP FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE (UP FHŠ) Titov trg 5, 6000 Koper Spletna stran: Telefon: +386 (5) , +386 (5) (referat za študente) Faks: (05) Elektronski naslov: Informativni dnevi: Kraj Lokacija junij avgust UP Fakulteta za humanistične študije sedež fakultete, Titov trg 5 četrtek, , ob 16. uri petek, , ob 16. uri UP Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ) v študijskem letu 2017/2018 razpisuje naslednje magistrske študijske programe 2. stopnje: Arheološka dediščina Sredozemlja, Geografija, Italijanistika, Jezikovno posredovanje in prevajanje, Komuniciranje in mediji, Kulturni študiji in antropologija, Zgodovina ter pedagoške študijske programe, ki jih razpisuje v sodelovanju z UP PEF: dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija (kombinacija zgolj z dvopredmetnim pedagoškim programom Zgodovina), pedagoški študijski program Italijanistika, pedagoški študijski program Slovenistika ter dvopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina (kombinacija zgolj z dvopredmetnim pedagoškim programom Geografija). * * * * * ŠTUDIJSKI PROGRAM: ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA SREDOZEMLJA VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: študij KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper VPISNI POGOJI: Pogoj za vpis v je: a) diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja humanistike; ali b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področjih, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno izpitov pri študiju prve stopnje. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: Vpisna mesta () 2

11 - za slovenske državljane in tujce (iz EU) Arheološka dediščina Sredozemlja Koper 20 - za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) Arheološka dediščina Sredozemlja Koper 2 - za kandidate za vzpo študij Arheološka dediščina Sredozemlja Koper 1 ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. NADALJEVANJE ŠTUDIJA V VIŠJEM LETNIKU VPIS V 2. LETNIK Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi. Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. V magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program, - študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja, - izpolnjeni so drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). V magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu. Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite. V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v u po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za. 3

12 Vpisna mesta za vpis v višji letnik - za slovenske državljane in tujce (iz EU) Arheološka dediščina Sredozemlja Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za v študijskem letu 2016/ za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) Arheološka dediščina Sredozemlja Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za v študijskem letu 2016/2017 Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: ŠTUDIJSKI PROGRAM: GEOGRAFIJA * * * * * VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: študij KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper VPISNI POGOJI: Pogoj za vpis v je: a) diploma na študijskem programu 1. stopnje Geografija; ali b) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja na študijskem programu. V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve stopnje. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: Vpisna mesta () - za slovenske državljane in tujce (iz EU) Geografija Koper 20 - za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) Geografija Koper 2 4

13 - za kandidate za vzpo študij Geografija Koper 1 ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. NADALJEVANJE ŠTUDIJA V VIŠJEM LETNIKU VPIS V 2. LETNIK Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi. Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. V magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program, - študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja, - izpolnjeni so drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). V magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu. Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite. V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v u po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za. Vpisna mesta za vpis v višji letnik - za slovenske državljane in tujce (iz EU) Geografija Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za v študijskem letu 2016/ za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) Geografija Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za v študijskem letu 2016/2017 5

14 Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: ŠTUDIJSKI PROGRAM: GEOGRAFIJA * * * * * VRSTA PROGRAMA: DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE Izvaja v sodelovanju z UP PEF. Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Zgodovina. TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: študij KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper DVOPREDMETNI ŠTUDIJ Pedagoški študijski program se izvaja kot dvopredmetni študij, kar pomeni, da študent poleg Geografije izbere še dvopredmetni študijski program Zgodovina, ki skupaj tvorita celoto. Kandidati, ki se prijavljajo za dvopredmetni študij, morajo v prijavi navesti oba dvopredmetna študijska programa, prav tako morajo kandidati izpolnjevati pogoje za vpis na obeh dvopredmetnih študijskih programih. Struktura dvopredmetnega študija je enakovredno sestavljena iz vsebin in kompetenc obeh programov. Splošne pedagoške vsebine programa se izvajajo v sodelovanju z UP Pedagoško fakulteto. VPISNI POGOJI: Pogoj za vpis v je: a) diploma na študijskem programu 1. stopnje Geografija; ali b) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja na študijskem programu. V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve stopnje. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: Vpisna mesta () - za slovenske državljane in tujce (iz EU) dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija Koper 20 - za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija 6 Koper 2

15 - za kandidate za vzpo študij dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija Koper 1 ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. NADALJEVANJE ŠTUDIJA V VIŠJEM LETNIKU VPIS V 2. LETNIK Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi. Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. V magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program, - študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja, - izpolnjeni so drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). V magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu. Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite. V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v u po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za. Vpisna mesta za vpis v višji letnik - za slovenske državljane in tujce (iz EU) dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za v študijskem letu 2016/ za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za v študijskem letu 2016/2017 7

16 Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: * * * * * ŠTUDIJSKI PROGRAM: ITALIJANISTIKA VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE TRAJANJE ŠTUDIJA: 1 LETO, 60 KREDITNIH TOČK (ECTS) NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: študij KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper VPISNI POGOJI: Pogoj za vpis v je: a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 240 kreditnih točk (ECTS); ali b) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 180 kreditnih točk (ECTS), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali c) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij v obsegu 240 kreditnih točk (ECTS), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti ter medkulturne komunikacije; ali d) diploma na univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred , s področja italijanistike (ali ustreznih jezikoslovnih študijskih programih), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali e) diploma na univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred , z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti ter medkulturne komunikacije; ali f) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve stopnje. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 8

17 Vpisna mesta () - za slovenske državljane in tujce (iz EU) Italijanistika Koper 20 - za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) Italijanistika Koper 2 - za kandidate za vzpo študij Italijanistika Koper 1 ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: ŠTUDIJSKI PROGRAM: ITALIJANISTIKA * * * * * VRSTA PROGRAMA: PEDAGOŠKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE Izvaja v sodelovanju z UP PEF. TRAJANJE ŠTUDIJA: 1 LETO, 60 KREDITNIH TOČK (ECTS) NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: študij KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper VPISNI POGOJI: Pogoj za vpis v je: a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 240 kreditnih točk (ECTS); ali b) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 180 kreditnih točk (ECTS), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali c) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij v obsegu 240 kreditnih točk (ECTS), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti, medkulturne komunikacije ter didaktike italijanskega jezika; ali d) diploma na univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred , s področja italijanistike (ali ustreznih jezikoslovnih študijskih programih), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 9

18 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti, medkulturne komunikacije ter didaktike italijanskega jezika; ali e) diploma na univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred , na drugih strokovnih področjih, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti, medkulturne komunikacije ter didaktike italijanskega jezika; ali f) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve stopnje. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: Vpisna mesta () - za slovenske državljane in tujce (iz EU) pedagoški študijski program Italijanistika Koper 20 - za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) pedagoški študijski program Italijanistika Koper 2 - za kandidate za vzpo študij pedagoški študijski program Italijanistika Koper 1 ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: * * * * * ŠTUDIJSKI PROGRAM: JEZIKOVNO POSREDOVANJE IN PREVAJANJE VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: študij KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper ŠTUDIJSKE SMERI: V študijskem letu 2017/2018 se razpisujeta naslednji študijski smeri: slovenščina - angleščina italijanščina in slovenščina - angleščina francoščina. 10

19 VPISNI POGOJI: Pogoj za vpis v je: a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja jezikoslovja, jezikovnega in kulturnega posredovanja in prevajanja; ali b) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat z javno veljavno listino ali na osnovi uspešno opravljenega intervjuja izkaže ustrezno jezikovno znanje in pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve stopnje. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: Vpisna mesta () - za slovenske državljane in tujce (iz EU) Jezikovno posredovanje in prevajanje Koper 25 - za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) Jezikovno posredovanje in prevajanje Koper 3 - za kandidate za vzpo študij Jezikovno posredovanje in prevajanje Koper 2 ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, DA BO NA POSAMEZNO ŠTUDIJSKO SMER VPISANIH VSAJ 5 ŠTUDENTOV. NADALJEVANJE ŠTUDIJA V VIŠJEM LETNIKU VPIS V 2. LETNIK Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi. Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. V magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program, - študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja, 11

20 - izpolnjeni so drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). V magistrskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu. Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite. V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v u po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za. Vpisna mesta za vpis v višji letnik - za slovenske državljane in tujce (iz EU) Jezikovno posredovanje in prevajanje Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za v študijskem letu 2016/ za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) Jezikovno posredovanje in prevajanje Koper Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za v študijskem letu 2016/2017 Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: * * * * * ŠTUDIJSKI PROGRAM: KOMUNICIRANJE IN MEDIJI VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: študij KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper VPISNI POGOJI: Pogoj za vpis v je: a) diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja humanistike ali družboslovja; ali b) diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali c) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 12

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija  Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Uvod Fakulteta za humanistične študije je bila ustanovljena leta 2000 in je ustanovna članica

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18 1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18. februar do 5. april 2019 Izpitno obdobje: 8. april do 12. april 2019

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več