OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice T: F: obci

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice T: F: obci"

Transkripcija

1 OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice T: F: Številka: /2014 Datum: S K R A J Š A N Z A P I S 7. R E D N E S E J E O D B O R A Z A G O S P O D A R S T V O I N G O S P O D A R S K E J A V N E S L U Ž B E, K I J E B I L A V Č E T R T E K, O B U R I V S E J N I S O B I O B Č I N E J E S E N I C E PRISOTNI ČLANI ODBORA: Simona ŠTRAVS predsednica Odbora, Uroš LAKIĆ, Egon KEPIC in Žiga JEREB (4 od 7 članov) OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI ODBORA: Elvis VUKALIĆ, Mehmed MIDŽAN in Edin ADROVIĆ. OSTALI PRISOTNI: Mag. Valentina Gorišek vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave, direktor Komunalne direkcije Marko Markelj, vodja Oddelka za gospodarstvo mag. Vera Djurić Drozdek, Jasna Erman svetovalka za pravne zadeve, Uroš Bučar direktor JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in mag. Stevo Ščavničar direktor RAGOR-ja. Za sejo je bil predlagan naslednji: DNEVNI RED: 1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 6. redni seji Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila Predlog projektnih predlogov Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za program dela za leto Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN za leto Predlog cene za raztros pepela pokojnika na pokopališču Blejska Dobrava 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice PREDLAGAN HITRI POSTOPEK 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč PREDLAGAN HITRI POSTOPEK 7. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče PREDLAGAN HITRI POSTOPEK 8. Predlog Statuta občine Jesenice PRVA OBRAVNAVA 9. Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice PRVA OBRAVNAVA 10. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice PRVA OBRAVNAVA 1

2 11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 405/10 in 405/11 obe k.o Hrušica 12. Predlog sprememb Načrta razvojni programov za obdobje Vprašanja in pobude ZA - 4 Dnevni red je bil sprejet. T O Č K A 1 : P O T R D I T E V B E S E D I L A S K R A J Š A N E G A Z A P I S A S P O R O Č I L O M O S P R E J E T I H S K L E P I H N A 6. R E D N I S E J I O D B O R A Z A G O S P O D A R S T V O I N G O S P O D A R S K E J A V N E S L U Ž B E, K I J E B I L A Razprave in pripomb na skrajšani zapis 6. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednica Odbora predlagala v sprejem naslednji Potrdi se skrajšan zapis 6. redne seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila ZA - 4 T O Č K A 2 : P R E D L O G P R O J E K T N I H P R E D L O G O V R A Z V O J N E A G E N C I J E Z G O R N J E G O R E N J S K E Z A P R O G R A M D E L A Z A L E T O Uvodno obrazložitev sta podala mag. Stevo Ščavničar, ki je predstavil posamezne projekte in mag. Vera Djurić Drozdek, ki je predstavila finančni vidik projektov. Povedala je, da so projekti skupno ovrednoteni na EUR. V predlog proračuna za leto 2016 je vključenih za okoli EUR, večinoma gre za že dobro poznane in preizkušene projekte. Poudarek je predvsem na novih projektih s področja turizma in gospodarstva (pohodne poti, kolesarske poti), ki bodo lahko vključeni v novo finančno perspektivo. Predlaga, da člani Odbora v roku enega tedna sporočijo, za katere projekte predlagajo, da se vključijo v program dela RAGOR za leto Simona Štravs: Glede na plan RAGOR-ja so sredstva skoraj razpolovljena. Meni, da bi se morali na Občini odločiti, kateri projekti oz. katera področja so sploh prioritetna. Tako je recimo pomemben projekt»ohranimo narcise«, pri katerem gre za okoljski in turistični projekt, za turistične prireditve ter za razvoj turizma in gostinstva. Ravno tako pa bi moral biti stalnica tudi projekt»co-working center«. Mag. Stevo Ščavničar: v vsakem mandatu si Občinski svet zastavi neke naloge, za to gre tudi v tem primeru za neko politično odločitev. Je pa manevrski prostor v tem, da se odloča o prioritetah. Kot je povedala že predsednica, Odbor sam ne more odločati o 2

3 projektih, ki se bodo izvajali, lahko pa Odbor oceni relevantnost projektov za gospodarski razvoj občine. Uroš Lakić: določene pohodne poti so v katastrofalnem stanju (npr. pot na Jelen kamen), zato bo sam poskušal sprožiti neko akcijo za vzdrževanje teh pohodnih poti. Mag. Vera Djurić Drozdek: za določene poti skrbi Občina (Gajškova pot, Rudna pot ipd.), ostale pa vzdržuje planinska društva. V okviru možnosti se je vsako leto izvedel razpis in namenilo določena sredstva za vzdrževanje tudi tistih poti, za katere ne skrbi Občina. Uroš Lakić: Ali je kakšen projekt povezan s Staro Savo? Na tem območju bi se vsaj preko poletja sigurno dalo zagotoviti neko gostinsko ponudbo. Mag. Stevo Ščavničar: Izvaja se projekt Poletje na Stari Savi. Večji problem je, da za ponudnike enkratne lokacije niso zanimive. Egon Kepic: Projekt izrabe vode iz železniškega tunela je vprašljiv, ker se Občina trudi v smeri izrabe vode iz cestnega predora. Ne zdi se mu smiselno, da se izvaja dva ista projekta. Pohvalil bi projekt ohranitve narcis, vendar če ni urejene gostinske infrastrukture, potem tudi ta projekt nima prihodnosti. Potrebujemo projekt, ki ga bo nekdo»zagrabil«, kajti Planina pod Golico je tisti kraj, kamor se želi privabiti ljudi. Zavod za šport ima v lasti zgornjo in spodnjo postajo žičnice v Španovem vrhu. Pripeljati je potrebno turiste, ki so stacionirani na Bledu in v Kranjski Gori. Mag. Stevo Ščavničar: Pri izrabi vode gre za dve različni poslovni priložnosti, ki nimata nič skupnega. Projekt rabe vode je možno izpeljati z manjšimi sredstvi, gre pa tukaj za zasebno iniciativo. Tematske poti se vzpostavljajo tudi s ciljem, da bi gostinski subjekti lahko kaj zaslužili. Po razpravi je predsednica Odbora predlagala naslednji 1. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil s predlogom projektnih predlogov Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za program dela za leto Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga, da se Občina Jesenice opredeli, kateri predstavljeni projekti so prioritetni ter da se med projekte vključijo tudi tisti, ki sedaj še niso vključeni (npr. ohranimo narcise, tematske poti ipd.). 3. Oddelek za gospodarstvo naj predlagane projekte vključi v predlog Proračuna občine Jesenice za leto

4 T O Č K A 3 : I N F O R M A C I J A O L E T N E M P O R O Č I L U J E K O - I N Z A L E T O Uvodno obrazložitev je podal direktor javnega podjetja JEKO-IN Uroš Bučar. Uroš Lakić: zanima ga, ali sortirnica že obratuje. Mag. Valentina Gorišek: v ponedeljek se začne javna obravnava za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Potem bodo dani tudi okoljski pogoji za začetek obratovanja. Simona Štravs: zanima jo, kakšno je stanje sredstev ter ali se je kdaj razmišljalo o reviziji poslovanja podjetja. Uroš Bučar: finančno poslovanje podjetja mu je poznano, saj je bil že prej zaposlen v tem podjetju. Simona Štravs: pričakujem, da bodo naslednja leta poročila predložena v obravnavo prej, ne šele v drugi polovici leta. Marko Markelj: poročilo se je nameravalo dati v obravnavo že v mesecu juniju, vendar se časovno žal to ni izšlo, tako zaradi obravnave na Skupščini, kot tudi zaradi revizorjevega poročila. Simona Štravs: dovoz odpadkov iz drugih občin predstavlja obremenitev okolja za občane Jesenic in za občino Jesenice. Predlaga, da Nadzorni odbor uvrsti v svoj program dela za leto 2016 nadzor in pregled poslovanja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice v letu Egon Kepic: kar se tiče dovoza odpadkov, se je potrebno prizadevati za čim večjo količino. Meni, da ima JEKO-IN d.o.o. okoljevarstvene zadeve v redu urejene in da je po dolgih letih na dobri poti. Uroš Lakić: iz deponije se še vedno širi smrad in pri tem ne gre samo za meteorno vodo, zato je potrebno na tem nekaj narediti. Uroš Bučar: bilo je nekaj pritožb glede smradu, ki je bil ob zadnjem deževju še bolj izrazit. Marko Markelj: ko bo začela delovati sortirnica z biološko obdelavo odpadkov pred odlaganjem, bo tudi sestava odpadkov boljša. Treba pa je skrbeti, da bo smrad čim manjši. Po razpravi je predsednica Odbora predlagala v sprejem naslednji občine Jesenice, da sprejme Informacijo o Letnem poročilu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto

5 T O Č K A 4 : P R E D L O G C E N E Z A R A Z T R O S P E P E L A P O K O J N I K A N A P O K O P A L I Š Č U B L E J S K A D O B R A V A Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Uroš Bučar. Simona Štravs: cena pokopov so zelo visoke. Uroš Lakić: tudi njemu so se cene zdele visoke, vendar so očitno kar primerljive z drugimi. Uroš Bučar: pogrebno in pokopališko dejavnost izvaja JEKO-IN kot celoto. Pri 200 pogrebih na leto se stroški dejavnosti pokrijejo. Če gre s spremembo zakona pogrebna dejavnost v tržni del, bo potrebno na pokopališki dejavnosti dvigniti najemnino. Uroš Lakić: cena najema vežice 75 EUR je visoka. Ali je ta cena realna? Zraven sicer sodi tudi čajna kuhinja, vendar je cena kljub temu previsoka. Simona Štravs: ali bodo poti na pokopališču v delu Brezovega gaja v prihodnje bolje vzdrževane kot so sedaj? Uporabniki sedaj večkrat sami čistijo ta del poti. Po razpravi je predsednica Odbora predlagala SKLEP 1: občine Jesenice, da soglaša s predlogom cene za raztros pepela na pokopališču: EM Cena brez Stopnja Cena Storitev DDV DDV DDV Raztros pepela pokojnikov Kom 78,58 9,5 % 86,04 z Cene veljajo in se uporabljajo od prvega dne naslednjega meseca od potrditve na Občinskem svetu občine Jesenice. GLASOVANJE: PRISOTNIH 4 in SKLEP 2: občine Jesenice, da soglaša s preimenovanjem cene»odziv na klic policije«v»delo s pokojnikom v izrednih razmerah (umor, samomor, nesreča, )«. GLASOVANJE: PRISOTNIH 4 5

6 T O Č K A 5 : P R E D L O G O D L O K A O S P R E M E M B A H I N D O P O L N I T V A H O D L O K A O D E J A V N O S T I I N K O N C E S I J I Z A L O K A L N O G O S P O D A R S K O J A V N O S L U Ž B O O S K R B E S T O P L O T O N A O B M O Č J U O B Č I N E J E S E N I C E P R E D L A G A N H I T R I P O S T O P E K Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj. Simona Štravs: kako je investicijsko vzdrževanje opredeljeno v koncesijski pogodbi? Marko Markelj: koncesijska pogodba je nek povzetek odloka, le z bolj podrobnimi določili. Simona Štravs: Predlaga, da se besedilo prvega odstavka 2. člena Odloka dopolni, da je za postopek izvajanja investicijskega vzdrževanja odgovoren koncedent, ker je Občina odgovorna za postopek in ne izvaja sama te dejavnosti. Po razpravi je predsednica Odbora predlagala v sprejem AMANDMA: Besedilo prvega odstavka 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice se dopolni, tako da se glasi:»(1) Za postopek izvajanja investicijskega vzdrževanja in vzdrževanja v javno korist je odgovoren koncedent.«amandma je sprejet. Predsednica Odbora je predlagala v sprejem še naslednji občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice po hitrem postopku, s sprejetim amandmajem. Sklep je sprejet. T O Č K A 6 : P R E D L O G O D L O K A O S P R E M E M B A H I N D O P O L N I T V A H O D L O K A O P O K O P A L I Š K I I N P O G R E B N I D E J A V N O S T I T E R U R E J A N J U P O K O P A L I Š Č P R E D L A G A N H I T R I P O S T O P E K 6

7 Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, ki je na vprašanje Uroša Lakića tudi pojasnil, da je ocena za 6 pokopov letno podana na podlagi pridobljenih informacij od drugih izvajalcev te storitve. Po razpravi je predsednica Odbora predlagala v sprejem naslednji občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč po hitrem postopku. T O Č K A 7 : P R E D L O G O D L O K A O U P O R A B I S R E D S T E V P R O R A Č U N S K E R E Z E R V E O B Č I N E J E S E N I C E V L E T U I N V L E T U Z A O D P R A V O P O S L E D I C N A R A V N E N E S R E Č E P R E D L A G A N H I T R I P O S T O P E K Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek. Uroš Lakić: Strinja se s tem predlogom, ker pa gre za zelo veliko sredstev, vseeno predlaga, da Občina ustanovi neko komisijo, v kateri bo tudi predstavnik Odbora za gospodarstvo, ki bi izvajala nadzor nad to investicijo. Marko Markelj: izvedene so bile geološke raziskave, nato je bil narejen projekt rekonstrukcije ceste v tem delu Če bi varovali celotni plaz, bi to zelo podražilo samo investicijo. V tem trenutku se dela recenzija projekta, ko bo projekt usklajen, se lahko objavi javni razpis. Dogovorjeno je tudi na KS Planina pod Golico, da bo dne 30/ ob uri v prostorih krajevne skupnosti predstavitev projekta. Bo pa pri tej investiciji potreben tudi stalni geomehanski nadzor. Egon Kepic: koliko zagotovo bo po projektantskih predvidevanjih ta stena držala? Marko Markelj: s pilotno steno bi moralo biti varovanje ceste zagotovljeno. Predvidene so drenaže in z geomehanskim nadzorom bi pilotna stena morala obstati. Poka in premika pa se cela cesta, vendar če bi hoteli rešiti celo cesto, bi to nepojmljivo podražilo celotno investicijo. Egon Kepic: poskušal se bo udeležiti predstavitve projekta na Krajevni skupnosti. Po razpravi je predsednica Odbora predlagala naslednji občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske 7

8 rezerve Občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče po hitrem postopku. T O Č K A 8 : P R E D L O G S T A T U T A O B Č I N E J E S E N I C E P R V A O B R A V N A V A Uvodno obrazložitev je podala Jasna Erman. Simona Štravs je podala naslednje pripombe in predloge: smatra, da bi bilo najprej potrebno sprejeti Statut in šele nato Poslovnik. Nima nič proti, da se na isti seji obravnavata obe zadevi, sprašuje pa se, če bomo v drugi obravnavi sposobni hkrati sprejeti usklajeno besedilo obeh aktov; nomotehnično bi bilo potrebno v Statutu uskladiti poglavje o delu Občinskega sveta in poglavje o delu Nadzornega odbora. Pri delu Občinskega sveta manjkajo predvsem določbe, kdaj se morajo občinski svetniki izločiti iz razprave in glasovanja, da ne pride do konflikta interesov; sistematika nalog občine, ki so navedene v 9. členu zopet ni nomotehnično usklajena, zato naj se do druge obravnave Statuta to popravi; Občina mora imeti žig, zanima pa jo, ali je nujno, da ima vsak organ svoj žig; 17. člen Statuta ista vsebina se ponovi v 131. in 132. členu, zato naj se črta kar je podvojeno; v 20. členu Statuta je potrebno določiti stalne odbore; 23. člen govori o nalogah Nadzornega odbora. Navedeno je, da se nadzorujejo organi, ni pa navedeno, da se nadzorujejo tudi funkcionarji občine, zato naj se ta člen dopolni; pri opredelitvi pravic in nalog župana predlaga, da se število podžupanov omeji na največ dva; predlaga, da se v Statutu opredeli, da samo en podžupan lahko funkcijo opravlja profesionalno; razmisli naj se o spremembi načina volitev v svete krajevnih skupnosti; poglavje o financah je zelo skrajšano, kar je v redu, saj nima smisla, da se določbe predpisujejo iz zakonov, ki se že neposredno uporabljajo; zanima jo, zakaj Občina ne bi imela svoje pravobranilstva. To se lahko opredeli v Statutu; Med pristojnosti in omejitve pravic in odgovornosti župana naj se nevede tudi naloga župana, da obvešča oz. pridobi soglasje ali sklep Občinskega sveta, v kolikor se Občina odpoveduje kakršnikoli pravici oz. ravnanju pri pridobitvi premoženja (npr. predkupna pravica). Pobuda je dana predvsem v povezavi s prodajo Radia Triglav. Jasna Erman je podala pojasnila k posameznim pripombam in predlogom, ki so bili dani v razpravi. Po razpravi je predsednica v sprejem je predlagala naslednji 8

9 občine Jesenice, da sprejme predlog Statuta občine Jesenice v prvi obravnavi, s pripombami iz razprave. GLASOVANJE: PRISOTNIH 4 T O Č K A 9 : P R E D L O G P O S L O V N I K A O D E L U O B Č I N S K E G A S V E T A O B Č I N E J E S E N I C E P R V A O B R A V N A V A Uvodno obrazložitev je podala Jasna Erman. Simona Štravs: predlaga, da se predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice v prvi obravnavi obravnava na naslednji seji Občinskega sveta, sočasno z drugo obravnavo Statuta, ki je temeljni akt občine. Umik točke bi Odbor predlagal ob sprejemu dnevnega reda na seji Občinskega sveta. Po razpravi je predsednica v sprejeme predlagala občine Jesenice, da predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice v prvi obravnavi obravnava na naslednji seji Občinskega sveta. GLASOVANJE: PRISOTNIH 4 T O Č K A 1 0 : P R E D L O G O D L O K A O S P R E M E M B A H O D L O K A O U S T A N O V I T V I J E K O - I N, J A V N E G A K O M U N A L N E G A P O D J E T J A, D. O. O., J E S E N I C E P R V A O B R A V N A V A Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj. Simona Štravs: konvertira se terjatev JEKO-IN-a v lastniški delež. Kaj se zgodi, če Občina Žirovnica ne sprejme enake odločitve? Marko Markelj: oba ustanovitelja morata sprejeti Odlok v enakem besedilu. Obljubljeno je, da bodo tudi v Žirovnici dokapitalizirali javno podjetje. Simona Štravs: v proračunu občine Jesenice za leto 2015 so sredstva v bilanci B že zagotovljena. Če občina zasleduje to, da ima JEKO-IN boljšo kapitalsko ustreznost in se zato odpove svoji terjatvi v višini EUR, se s tem predlogom strinja. Simona Štravs: kako bo Zakon o odpustu dolga vplival na rezultat JEKO-IN-a? 9

10 Uroš Bučar: teh vlog je zaenkrat manj kot 10, zato očitno ne bo posebnega vpliva. Po razpravi je predsednica Odbora predlagala naslednji občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice v prvi obravnavi. T O Č K A 1 1 : P R E D L O G S K L E P A O U K I N I T V I S T A T U S A J A V N E G A D O B R A P A R C. Š T / 1 0 I N / 1 1 O B E K. O H R U Š I C A Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek Razprave ni bilo, zato je predsednica Odbora predlagala naslednji občine Jesenice, da sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 405/10 in 405/11 obe k.o Hrušica. T O Č K A 1 2 : P R E D L O G S P R E M E M B N A Č R T A R A Z V O J N I P R O G R A M O V Z A O B D O B J E Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek. Razprave ni bilo, zato je predsednica Odbora predlagala naslednji občine Jesenice, da sprejme predlog, da se v Načrtu razvojnih programov za obdobje spremeni projekt Komunalna infrastruktura Podmežakla (ob GORKI), šifra NRP: OB , in sicer zaradi spremembe finančne konstrukcije projekta in povečanja projekta ter spremembe višine vira financiranja, na podlagi 21. člena ZFO-1. 10

11 T O Č K A 1 3 : V P R A Š A N J A I N P O B U D E Mag. Valentina Gorišek je podala informacijo o trenutnih izhodiščih za pripravo predloga Proračuna občine Jesenice za leto Simona Štravs je predlagala, da naj se pri pripravi predloga proračuna za prihodnje leto upošteva sorazmerna delitev sredstev, da ne bo prišlo do situacije, da bi bila sredstva za področje gospodarstva zmanjšana, sredstva za druga področja (npr. za družbene dejavnosti) pa bi se povečala. Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica Odbora sejo zaključila ob uri. ZAPISALA: Mag. Valentina GORIŠEK PREDSEDNICA ODBORA: Simona ŠTRAVS 11

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

OBČINA JESENICE

OBČINA JESENICE OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice T: 04 58 69 200 F: 04 58 69 270 obcina.jesenice@jesenice.si http://www.jesenice.si Številka: 900-14/2018 Datum: 18. 12. 2018 Z A P I S N

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

OBČINA JESENICE

OBČINA JESENICE OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice T: 04 58 69 200 F: 04 58 69 270 obcina.jesenice@jesenice.si http://www.jesenice.si Številka: 900-15/2018 Datum: 30. 1. 2019 Z A P I S N I

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

OBČINA JESENICE

OBČINA JESENICE OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice T: 04 58 69 200 F: 04 58 69 270 obcina.jesenice@jesenice.si http://www.jesenice.si Številka: 900-9/2016 Datum: 22. 9. 2016 Z A P I S N I

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINSKI SVET 1 Z A P I S N I K 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga.

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE JESENICE

PREDLAGATELJ:  ŽUPAN OBČINE JESENICE PLAN GRADITVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBDOBJU OD LETA 2015 DO 2018 Zakon o cestah ZCest-1 (Uradni list RS, št. 109/2010 in spr.) predpisuje zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10 306-12-14 Številka: 007-26/2008-29 Datum: 23. 4. 2009 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PRIPRAVIL: NASLOV:

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: 013-0001/2014-02 Datum: 24.10.2016 Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 24.10.2016 ob 18.00 uri, v prostorih

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Šifra:

Šifra: 1. TOČKA DNEVNEGA REDA: ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE LJUTOMER skrajšani

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET Datum: 5. 3. 2012 Številka: 10-os-12 Z A P I S N I K 12. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor, z dne 29. 2. 2012, s pričetkom ob 18. uri Prisotni člani OS: Opravičeno

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. apr

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. apr Številka: 9000-4/2019-15 Datum: 10.4.2019 Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. aprila 2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 12. 1. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Datum: 11.12.2013 Št.: Z A P I S N I K Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824 http://obcina.kranjska-gora.si/ e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Uradni vestnik Gorenjske LETO: XXVIII torek, 25. aprila 1995 Številka 6 VSEBINA OBČINA ŽELEZNIKI 11. STATUT OBČINE ŽELEZNIKI 12. SKLEP O VREDNOSTI TOČ

Uradni vestnik Gorenjske LETO: XXVIII torek, 25. aprila 1995 Številka 6 VSEBINA OBČINA ŽELEZNIKI 11. STATUT OBČINE ŽELEZNIKI 12. SKLEP O VREDNOSTI TOČ Uradni vestnik Gorenjske LETO: XXVIII torek, 25. aprila 1995 Številka 6 VSEBINA OBČINA ŽELEZNIKI 11. STATUT OBČINE ŽELEZNIKI 12. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Prikaži več