OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki"

Transkripcija

1 OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, ob uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III. Župan ugotavlja, da je na seji navzočih 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in lahko veljavno sklepa. Prisotni: mag. Alan Bukovnik, Robert Potnik, Jan Sredenšek, Anton Vodušek, Alenka Helbl, Stanislav Lipuš, Ivana Kus, Ivan Sušnik, Marjanca Meršnik, Peter Starc, Karl Kotnik, Robert Krivograd, Metka Erjavec, Sašo Grögl. Kasneje se pridruži: Erika Luzar Opravičeno odsotni: Leonida Matjaž, Peter Starc, Dušan Glaser Prisotni vabljeni: - Pripravljavec akta o JZP in IP za projekt ES objekta Tima, odv. Anže KUNOVAR, in predstavnik GE Projekta, Žiga LESAR, - Direktor JKP d.o.o. Radlje ob Dravi, mag. Gregor FICKO, - predstavnik (-ica) ZUM d.o.o. Maribor, dr. Andreja KUZMANIČ, - Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, - Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, - Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne zadeve, - Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. Odsotni vabljeni: - Vanja KOLAR, predsednica Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi, - Maja KOŠIR, svetovalka za splošne in pravne zadeve. 1. TOČKA PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI TER 6. IN 7. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Pripomb na zapisnik ni bilo. SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.

2 SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. SKLEP št. 3: Potrdi se zapisnik in sklepi 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. DNEVNI RED 15. REDNE SEJE: Župan predlaga, da se Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt energetskega pogodbeništva na objektu»veleblagovnica Tima«za projekt»energetska sanacija objekta Tima Radlje«sprejme po hitrem postopku. SKLEP št 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o javnozasebnem partnerstvu za projekt energetskega pogodbeništva na objektu»veleblagovnica Tima«za projekt»energetska sanacija objekta Tima Radlje«sprejme po hitrem postopku. Ker gre za manj zahtevne spremembe župan predlaga, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območju MS4 v naselju Radlje ob Dravi v Občini Radlje ob Dravi ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., sprejmeta po skrajšanem postopku. SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območju MS4 v naselju Radlje ob Dravi v Občini Radlje ob Dravi, sprejme po skrajšanem postopku. SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., sprejme po skrajšanem postopku. Drugih predlogov, vezanih na dnevni red 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ni bilo. SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 15. redne seje občinskega sveta, in sicer:

3 1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje ter 6. in 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 2. Potrditev investicijskega programa (IP) in sprejem Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt energetskega pogodbeništva na objektu»veleblagovnica Tima«za projekt»energetska sanacija objekta Tima Radlje«- hitri postopek 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območju MS4 v naselju Radlje ob Dravi v Občini Radlje ob Dravi skrajšani postopek 4. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Radlje ob Dravi prva obravnava 5. Predlog uradno prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi prva obravnava 6. Predlog rebalansa III Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 in predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto Predlog Pravilnika o oddajanju zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine Radlje ob Dravi v najem 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. skrajšani postopek 9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 2. TOČKA POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) IN SPREJEM ODLOKA O JAVNO- ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«ZA PROJEKT»ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA TIMA RADLJE«- HITRI POSTOPEK Podrobnejšo obrazložitev sta podala pripravljavca akta o JPZ in IP za projekt ES objekta Tima, odv. Anže KUNOVAR in Žiga LESAR, predstavnik GE Projekta. Razprave ni bilo. SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Investicijski program (IP) Energetska sanacija objekta Tima Radlje v predloženem besedilu. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.

4 Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo. 3. TOČKA PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJU MS4 V NASELJU RADLJE OB DRAVI V OBČINI RADLJE OB DRAVI SKRAJŠANI POSTOPEK Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine, je predstavil predsednik odbora, g. Robert POTNIK. Na seji se pridruži svetnica ga. Erika Luzar. Dodatna pojasnila je podala predstavnica podjetja ZUM d.o.o. Maribor, dr. Andreja KUZMANIČ. RAZPRAVA: Alenka HELBL: zastavi vprašanje, ali je predmetna parcela, na kateri je predviden regijski poligon, v lasti Občine Radlje ob Dravi, ali bo potrebno za zemljišče plačevati najemnino. Župan: Obrazloži, da so gasilci iz Dravske doline, skupaj z PGD Radlje in Vuhred, na Občino Radlje ob Dravi naslovili prošnjo po zagotovitvi dodatnega prostora, na katerem bi lahko izvajali ustrezne vaje in izobraževanja. Občina je preverila aktivnosti Gasilske zveze Slovenije, ki namerava na območju Slovenije izvesti 15 regijskih poligonov. GZS je pozvala lokalne skupnosti, ki bi bile pripravljene soinvestirati, da podajo vloge. Občina se je morala zavezati, da bo zagotovila zemljišče, komunalno opremo ter osnovno betoniranje oz. asfaltiranje. Zemljišče, na katerem je predvidena izgradnja regijskega poligona je v lasti DRSI in bo za ta namen neodplačno prenešeno v last Občine Radlje ob Dravi. SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 4. TOČKA PREDLOG ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJU OBČINE RADLJE OB DRAVI PRVA OBRAVNAVA

5 Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine, je predstavil predsednik odbora, g. Robert POTNIK. Stališče Odbora za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe, je predstavil predsednik odbora g. Ivan SUŠNIK. Stališče Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik g. Karl KOTNIK. Podrobnejšo obrazložitev je podal direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o., mag. Gregor FICKO. RAZPRAVA: Alenka HELBL: Glede na določilo 4. člena predlaganega odloka, v katerem je navedeno, da je izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., jo zanima, koliko dražje je za občane, da določene naloge namesto Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. opravlja Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. Nadalje izpostavi napake, ki se pojavljajo na sistemu javne kanalizacije, na katere opozarjajo tudi občani. Zanima jo, v kolikšnem času bodo odpravljene pomanjkljivosti na sistemu na Vasi. Mag. Gregor FICKO: stroški storitev so bili zajeti v kalkulaciji osnovnih cen odvajanja in čiščenja komunalnih voda, ki so bile potrjene na eni izmed preteklih sej Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. Meni, da do dodatnih stroškov ne prihaja, razen stroška za izdano položnico (14 centov). Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. razpolaga z ustrezno tehniko in kadrom. Cene storitev so primerljive z ostalimi občinami. Na Vasi je v poletnem času prihajalo do težav in škode, ki pa so po njegovem mnenju nastale na relaciji projektant- izvajalec evropskega projekta. Težava je bila uspešno sanirana z bajpasom, prav tako je bila sanirana škoda pri uporabnikih. Težave je zaznati na območju celotne Slovenije, kjer se projekti izvajajo, vendar je razumljivo, saj je del kanalizacijskega sistema še ne obnovljen (sekundarni vodi). Zatrjuje pa, da delo na vzdrževanju sistema poteka sinhronizirano in dobro. SKLEP št. 10: Na glasovanje dajem SKLEP: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Radlje ob Dravi, z upoštevano pripombo Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine ter Statutarno - pravne komisije, primerna podlaga za drugo obravnavo. S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

6 5. TOČKA PREDLOG URADNO PREČIŠČENEGA BESEDILA STATUTA OBČINE RADLJE OB DRAVI PRVA OBRAVNAVA Stališče Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik g. Karl KOTNIK. Razprave ni bilo. SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 6. TOČKA PREDLOG REBALANSA III PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2016 IN PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2016 Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine, glede Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi, je predstavil predsednik odbora, g. Robert POTNIK. Podrobnejšo obrazložitev je podala računovodkinja Natalija PLANINŠIČ. RAZPRAVA: Alenka HELBL: pri transfernih prihodkih je predvideno povečanje prihodkov iz državnega proračuna na podlagi vloženih tožb, zato jo zanima, ali so postopki že zaključeni in so bile tožbe uspešne. Prav tako prosi za obrazložitev povečane ocene iz naslova prihodkov. Ker je za tekoče vzdrževanje lokalnih cest je predvideno EUR, jo zanima, ali so v tem znesku zajeta poplačila za že izvedena dela oz. ali gre za obnove po lanskoletnih neurjih. Pri postavki kmetijstvo je za odškodnine kmetom predvidenih EUR. Skupni znesek na postavki je cca EUR. Prosi za obrazložitev, ali so sredstva za odškodnine kmetom vključena v ta znesek in za kaj se bodo porabila preostala sredstva na postavki kmetijstva. Prosi tudi za obrazložitev znižanja postavke za delovanje Koceroda.

7 Natalija PLANINŠIČ: pri transfernih prihodkih gre za znesek, ki ga občina ni prejela iz kohezijskega sklada za izvedbo dveh lanskoletnih projektov. Predvideva se, da bo tožba uspešna. Povečana ocena iz naslova prihodkov je predvidena na osnovi preteklih 9 mesecev in predvidenih prihodkov do konca tekočega leta. Sredstva za vzdrževanje lokalnih cest so namenjene za poplačilo del iz naslova lanskoletnih neurij ter za tekoče vzdrževanje. Pri postavki kmetijstvo je bilo od zneska EUR za odškodnine kmetom zaradi izvedbe festivalov izplačanih EUR, za občinski sadovnjak se je namenilo 200 EUR, preostali del sredstev pa se je prerazporedil po proračunu. Za Kocerod se plačuje investicija iz naslova prejetih omrežnin, delno je bilo poplačano v lanskem letu v decembru. SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o Rebalansu III proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini, s predlogom sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, skupaj z upoštevanimi pripombami Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine. Z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 7. TOČKA Predlog Pravilnika o oddajanju zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine Radlje ob Dravi v najem Stališče Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik g. Karl KOTNIK. Razprave ni bilo. SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o oddajanju zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine Radlje ob Dravi v najem, v predlagani vsebini. S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 8. TOČKA Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. skrajšani postopek

8 Razprave ni bilo. SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., v predlagani vsebini. S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 9. TOČKA POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV Župan poda odgovor na pobude in vprašanja svetnic in svetnika podanih na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi ter svetnice in svetnike povabi k podaji novih pobud in vprašanj. Župan seznani svetnice in svetnike, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, objavila javni razpis za imenovanje direktorja Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. V skladu z določbami odloka je Nadzorni svet podjetja izmed kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje za direktorja imenoval Antona Potnika. G. Anton Potnik funkcijo direktorja nastopi s S tem dnem poteče funkcija v. d. direktorju Robertu Potniku, ki ga bo župan ponovno imenoval za podžupana Občine Radlje ob Dravi. Župan seznani svetnice in svetnike z začetkom postopka tožb na izselitev zaradi neplačanih najemnin. Občina Radlje ob Dravi se namreč že dalj časa ubada z neplačilom najemnin za stanovanja s strani nekaterih izmed najemnikom. Predhodno je bilo vsem najemnikom dana možnost za dogovor o obročnem odplačilu dolga. Alenka HELBL: zanima jo, na kakšen način bo potekal promet na relaciji Vuhred Vuzenica, zaradi zapore mostu v Vuhredu, saj je cesta ozka in v slabem stanju. Meni, da bo naveden prometni režim negativno vplival na kvaliteto življenja prebivalcev Vuhreda. Obdobje popolne zapore mostu se ji zdi predolgo. Nadalje ponovno izpostavi vprašanje, glede možnosti ureditve parkirišča pred občinsko stavbo. Prav tako ponovno predlaga, da bi občinski svet na eni izmed prihodnjih sej obravnaval problematiko križišča pri Hoferju in Lidlu, zaradi pogostosti prometnih nesreč. Župan: Pojasni, da se vprašanje glede obvoza Vuhred Vuzenica lahko naslovi na DRSI. Na sestanek s predstavniki DRSI glede zapore mostu je bil povabljen tudi župan Občine Vuzenica, saj na območju Občine Vuzenica (na državni cesti Vuhred Vuzenica) trenutno poteka izgradnja vodovodnega sistema v okviru evropskega projekta oskrbe s pitno vodo. Zaradi navedenih del bo zapora časovno nekoliko zamaknjena. Glede parkirišča pred občinsko stavbo pove, da so robovi že sanirani. V zvezi s križiščem Hofer Lidl pojasni, da je občina že pred časom naročila izdelavo projektne naloge (študije prometne ureditve), pri čemer privatni investitorji niso želeli sodelovati, DRSI pa je pogojevala, da se študija izvede v celoti. Ob obisku predstavnikov DRSI v Radljah je bilo ugotovljeno, da je križišče res nevarno, zato se na DRSI strinjajo, da se projektna naloga ponovno predstavi samo za navedeno

9 križišče. Nadaljnje aktivnosti potekajo. Meni, da je problem predvsem zaradi neprimerne hitrosti. Metka ERJAVEC: v imenu krajanov Vuhreda prosi, če se lahko ponovno zaprosi banke za namestitev bankomata v Vuhredu. Zahvali se za ureditev prometa za osebna vozila preko HE Vuhred. Pohvali občino za obveščanja o izvedbi del na mostu v Novičkah. Ivan SUŠNIK: Zanima ga, ali je občina že dogovorjena z izvajalci za izvajanje zimske službe za prihajajočo zimsko sezono. Prav tako ga zanima, ali bo še v letošnjem letu izveden navoz gramoza na cesti Zlatar- Ladinek- Poročnik. Odvodnjavanje je namreč delno že urejeno, pri čemer je nastal kanal, ki bi lahko povzročal težave v zimskem času. Robert POTNIK: odgovori, da so pogodbe za izvajalce zimske službe že pripravljene. Prav tako bo v prihodnjem tednu izveden navoz gramoza na cesti Ladinek-Zlatar- Poročnik. Robert KRIVOGRAD: opozori, da je na relaciji iz Mariborske ceste proti bivšemu Preventu na cestišču nekaj udarnih jam. Prav tako opozori na dva poškodovana jaška na Obrtniški ulici. Prosi za ustrezno sanacijo. Seja zaključena ob uri. Zapisala: Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave Mag. Alan BUKOVNIK Župan Občine Radlje ob Dravi

10 POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 15. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE , NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE SKLEPE SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. SKLEP št. 3: Potrdi se zapisnik in sklepi 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. SKLEP št 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o javnozasebnem partnerstvu za projekt energetskega pogodbeništva na objektu»veleblagovnica Tima«za projekt»energetska sanacija objekta Tima Radlje«sprejme po hitrem postopku. SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območju MS4 v naselju Radlje ob Dravi v Občini Radlje ob Dravi, sprejme po skrajšanem postopku. SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., sprejme po skrajšanem postopku. SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 15. redne seje občinskega sveta, in sicer: 1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje ter 6. in 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 2. Potrditev investicijskega programa (IP) in sprejem Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt energetskega pogodbeništva na objektu»veleblagovnica Tima«za projekt»energetska sanacija objekta Tima Radlje«- hitri postopek 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območju MS4 v naselju Radlje ob Dravi v Občini Radlje ob Dravi skrajšani postopek

11 4. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Radlje ob Dravi prva obravnava 5. Predlog uradno prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi prva obravnava 6. Predlog rebalansa III Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 in predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto Predlog Pravilnika o oddajanju zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine Radlje ob Dravi v najem 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. skrajšani postopek 9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko 1 do 7 so bili realizirani na sami seji. SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Investicijski program (IP) Energetska sanacija objekta Tima Radlje v predloženem besedilu. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo. REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v Uradni list RS. SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV. SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Radlje ob Dravi, z upoštevano pripombo Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine ter Statutarno - pravne komisije, primerna podlaga za drugo obravnavo. REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega sklepa se pripravi gradivo za drugo obravnavo. SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega sklepa se pripravi gradivo za drugo obravnavo.

12 SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o Rebalansu III proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini, s predlogom sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, skupaj z upoštevanimi pripombami Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine. REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV. SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o oddajanju zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine Radlje ob Dravi v najem, v predlagani vsebini. REALIZACIJA: Pravilnik je bil posredovan v objavo v MUV. SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., v predlagani vsebini. REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Z A P I S N I K 4. redne seje sveta KS Zdole, ki je bila v sredo 01. 04. 2015 ob 19. uri v sejni sobi KS Zdole. PRISOTNI ČLANI SVETA KS: Jože Slivšek, Vinko Planinc, Matjaž Ban, Marjan Zorko, Gričar Marjan,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si Številka: 900-0025/2015-5

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik 6. redne seje OS

Microsoft Word - zapisnik 6. redne seje OS Datum: 20.10.2011 ZAPISNIK 6. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, ki se je pričela dne 28.09.2011 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Fras Saša, Ferencek Tomaž,

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

zap13

zap13 OBČINA ŽALEC OBČINSKI SV ET Ul. Savinjs ke č ete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 612 Števil ka: 062-01 0002/2008 Datum: 31/3-2008 ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SV ETA, KI JE BILA V

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5.

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5. Številka: 9000-0004/2016-12 Datum: 20.4.2016 Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5. oktobra 2016, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0001/2014 Datum: 14.2.2014 P R E G L E D SKLEPOV 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29.1.2014 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET Datum: 5. 3. 2012 Številka: 10-os-12 Z A P I S N I K 12. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor, z dne 29. 2. 2012, s pričetkom ob 18. uri Prisotni člani OS: Opravičeno

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 15. 4. 2019 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek, 15.

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-)

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-) OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka:900-128/2018-4 Datum:19.04.2018 Z A P I S N I K 25. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 18. 04. 2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi na sedežu ČS, Pločanska 8, Ljubljana.

Prikaži več

Končno poročilo 3 nadzor

Končno poročilo 3 nadzor Nadzorni odbor Občine Podvelka Podvelka 13 2363 Podvelka : 0328-0005/2015-4 Datum: 31. 5. 2016 KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU Nadzor izvrševanja pro v letu 2014 in 2015 postavka 16017 1. Kratek

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Datum: OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energe

Datum: OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energe Datum: 22.09.2018 OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje 56 9227 KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov:

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov: OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: 01 781 03 70 fax: 01 781 03 65 e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče e-naslov: http://www.velike-lasce.si Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega

Prikaži več

OBČINA LOG - DRAGOMER

OBČINA LOG - DRAGOMER OBČINA LOG - DRAGOMER OBČINSKI SVET Dragomer, Na Grivi 5 p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici tel.: 01/750 77 00 e-naslov: obcina@log-dragomer.si Številka: 032-2/2016-12 Datum: 2. 3. 2016 Z A P I S N I K 1

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več